Забезпечення права на захист

Класифікація засад кримінального провадження. Правовідносини, що виникають при реалізації такого спеціального принципу як забезпечення права на захист. Міжнародно-правове закріплення принципу забезпечення права на захист в кримінальному судочинстві.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 25.11.2014
Размер файла 50,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Ведомости Верховного Совета СССР.-1959,-№1,-ст.15

Вышинский А.Я. Курс уголовного процесса.­ М., 1927.-ст. 163

Донна Гом'єн Короткий путівник ЄВРОПЕЙСЬКОЮ КОНВЕНЦІЄЮ З ПРАВ ЛЮДИНИ.- вид. «Short guide to the European Convention on Human Rights»;Осло,- 1999р.

Лобойко Л. М. Кримінальний процес : підручник / Л. М. Лобойко. - К. : Істина, 2014. - 432 с.

Маринів В. Особливості реалізації окремих засад кримінального провадження у судах апеляційної та касаційної інстанції//Право України*:Юрид. Журнал,2013. - №11

Науково-практичний коментар Господарського процесуального кодексу України / за ред. О. І. Харитонова. - 2-ге вид., переробл. та допов. - К. : Істина, 2010. - 344 с.

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України / Володимир Миколайович КравчукО.І. Угриновська . - Київ : Істина, 2009 . - 944 с.

Попелюшко В.О., Лук'янчиков Є.Д. // Часопис Національного університету "Острозька академія". Серія "Право". - 2013. - №1(7)

Тертешник В.М.. Верховенство права та забезпечення встановлення істини в кримінальному процесі України:Монографія/Дніпропетровськ:Дніпрс, 2009.

Капліна О.В. Міжнародно-правові стандарти захисту прав потерпілих в кримінальному процесі: інтерпретація і проблеми імплементації в національне законодавство України // «Вісник» Хмельницького інституту регіонального управління та права,- 2010р,- 223стр

Конституція України. Науково-практичний коментар / редкол.: В. Я. Тацій (голова редкол.), О. В. Петришин (відп. секретар), Ю. Г. Барабаш та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Х. : Право, 2011. - 1128 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар/за заг. ред. С.В. Ківалова, С.М. Міщенкка, В.Ю. Захарченка; НУ «ОЮА», передм. С.В. Ківалова. - Х.:Одісей,2013,- с. 65

Кримінально процесуальний кодекс України: наук.-практ. коментар/за ред. Тацій В.Я.. - Харків:Право,2012

Кримінально-процесуальне право України: Підручник / за загальною редакцією Ю. П. Аленіна. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2009. - 816 с.

Кримінальний процес : підручник / за ред. Ю. М. Грошевого та О. В, Капліної. - Х.: Право, 2010.- 608 с.

Кримінальний процес: підручник. / За заг. ред. В.В. Коваленка, Л.Д. Удалової, Д.П. Письменного. - К.: «Центр учбової літератури», 2013.- 96-97 с.

Кримінальний процес:підручник/Ю.М. Грошевий, Я.В. Тацій, В.П. Пшонка та ін.; за заг. ред. Я.В. Тація, В.П. Пшонки. - Х.:Право, 2013.

Кримінальний процес України (новий):Навч. посіб. А.В. Молдован, С.М. Мельник. - К.:Центр учбової літератури, 2013.

Кримінальний процес України:Навч. посібник/за ред. Назарова В.В., Омельченко Г.М. - К.:Атіка,2008.

Курс лекцій з кримінального процесу за новим КПК України (особлива частина)/за заг. ред. Є.Д. Лукянчиков, М.А. Погоренький. - Київ:МВС України. Національна академія внутрішніх справ,2012

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.