Система права

Правова система як філософське поняття, характеристика права як системи. Перетворення права в систему шляхом розподілу його на галузі, інститути права, що дозволяє оперативно орієнтуватися в законодавстві. Поняття "системи права" та "правової системи".

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 10.10.2010
Размер файла 22,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Зміст

Вступ

1. Поняття системи права. Система права і правова система.

2. Структурні елементи системи права.

3. Підстави класифікації норм права по галузях:

предмет правового регулювання

метод правового регулювання.

Висновок.

Список використовуваної літератури.

Вступ

У даному рефераті розглядається питання, системи українського права.

Люди з древніх пір вступали в різні відносини один з одним. В міру цивілізації людства стали з'являтися закони, перетворені зі звичаїв, для регулювання цих відносин. Надалі розвитку, розвиваються і відносини, і це вимагає створення вже спеціального складного законодавства, яке б могло своїми правовими актами забезпечити законну систему суспільних відносин.

На мій погляд, поняття «система права» з'явилося тоді коли суспільство прийшло до висновку про те, що для раціонального регулювання суспільних відносин необхідно розбити право по специфіці області регулювання суспільних відносин. У такий спосіб з'являються галузі права, а отже і кодекси як законодавство цієї галузі.

Система права - це будівля права, що дозволяє орієнтуватися в законодавстві, кваліфікувати порушення і уживати відповідних заходів впливу тому що головна особливість кожної галузі ця наявність особливого юридичного режиму - методу регулювання.

Перетворення права в систему шляхом розподілу його на галузі, інститути права дозволяє оперативно орієнтуватися в законодавстві.

Поняття системи права. Система права і правова система

Відносини, у які вступають люди, об'єднання громадян, держава і суспільство знаходяться між собою в тісному взаємозв'язку, утворити єдине ціле. Відповідно і право, відображаючи суспільні відносини, їхні стійкі ознаки, властивості, являє собою цілісне утворення, систему.

Правова система як філософське поняття -- це деяке цілісне явище, що складається з частин (елементів), взаємозалежних і взаємодіючих між собою. Як ціле неможливе без його складових, так і окремі складові не можуть виконувати самостійні функції поза системою.

Відразу ж варто звернути увагу на те, що, незважаючи на схожість вираження, потрібно чітко розрізняти два поняття - «правова система» і «система права». Перше - це узяті в єдності основні правові явища даної країни - і власне право, і правова ідеологія , і судова (юридична) практика . Поняття «правова система» має істотне значення для характеристики права тієї чи іншої країни. Звичайно, у цьому випадку говориться про «національну правову систему», наприклад, Росії, Великобританії, Китаю.

І от у відношенні тієї чи іншої країни використання поняття «національна правова система» дуже важливо тому, що в ній поряд із власне правом можуть відігравати визначальну роль або судова (юридична) практика, або правова ідеологія, від чого у свою чергу залежить весь лад, «увесь світ» правових явищ.

Саме тому ознаці виділяють родини правових систем:

родина нормативно-законодавчих систем континентальної Європи - романо-германське право (у цих системах на першому місці стоїть закон);

родина нормативно-судових, англосаксонських правових систем - прецедентное право Великобританії, США (у цих системах домінуюче значення має судова, юридична практика, прецедент);

родина релігійно-традиційних, заідеологізованих систем - мусульманське право, радянське право (тут головну роль грають релігія, партійна ідеологія).

Друге ж, система права, стосується тільки самого права, його будівлі.

Право як система характеризується наступними ознаками:

По-перше, система права характеризується об'єктивністю. Вона не може створюватися по суб'єктивному розсуді людей, оскільки обумовлена реально існуючою системою суспільних відносин. Право повинне відображати потреби суспільства. Якщо право у своїх нормах неадекватно відображає потреби громадського життя, то воно стає гальмом суспільного прогресу. Так називані «мертві» чи закони норми є результатом довільного правотворчества, не враховуючого чи не пізнав об'єктивних потреб громадського життя.

По-друге, для системи права характерні єдність і взаємозв'язок норм, її складових. Вони не можуть функціонувати изолированно. Їхній регулююча сила складається у взаємоузгодженні і загальній цілеспрямованості. Любою структурний елемент, витягнутий із системи права, позбавляється системних функцій, а отже, і соціальної значимості.

По-третє, система права як цілісне утворення охоплює всі норми, що діють у тій чи іншій країні, і являє собою складний багаторівневий комплекс, що складається з норм права, правових інститутів і галузей права. У системі права діють зв'язку чотирьох рівнів:

між елементами норми права; 2) між нормами, об'єднаними в правові інститути; 3) між інститутами відповідної галузі права; 4) між окремими галузями права.

Система права - це внутрішня будівля права, що виражається в єдності і погодженості діючих у державі правових норм і разом з тим у поділі права на відносно самостійні частини.

Структурні елементи системи права

Першим елементом системи права варто визначити норму права, що регулює типові суспільні відносини, утворити первинний елемент системи права.

Норма права - це «цеглинка права», вихідний елемент усього будинку права даної країни. З цих «цеглинок» складаються правові інститути тобто різноманітні блоки, і в регулятивної, і в правоохоронної областях, а потім із блоків утворяться галузі права тобто найбільш великі підрозділи права, так сказати, цілі поверхи, служби правового будинку.

Правовий інститут -- це система взаємозалежних норм, що регулюють відносно самостійну сукупність суспільних чи відносин які-небудь їхні компоненти, властивості. Наприклад, у сфері трудових відносин виділяються, зокрема, відносини, зв'язані з висновком трудового договору, встановленням і виплатою заробітної плати, залученням порушників трудової і виробничої дисципліни до відповідальності. Відповідно в трудовому праві утворяться інститути трудового договору, заробітної плати, трудової дисципліни.

Подібним чином виділяються й інші правові інститути. Саме деяка специфічність однієї групи суспільних відносин у порівнянні з іншими служить причиною виникнення відповідних нормативно-правових інститутів. Разом з тим є і такі інститути, що регулюють лише яке-небудь одні специфічні суспільні чи відносини навіть один з його елементів. Так, у карно-процесуальному праві відомі інститути потерпілого, підозрюваного, обвинувачуваного, цивільного позивача, цивільного відповідача, що визначають правовий статус одного із суб'єктів карно-процесуальних відносин. У цивільному праві є ряд інститутів, якими регламентується яка-небудь загальна для всіх цивільно-правових відносин окрема сторона. Це, зокрема, інститути представництва, задавнення позову, захисту честі і гідності громадянина, що регламентують такі принципово важливі моменти всіх цивільно-правових відносин, як порядок призначення і права представників суб'єктів правовідносини, визначення термінів задавнення позову, порядок і способи захисту честі і гідності громадянина від будь-яких його слухів, що ганьблять, і домислів.

Звичайно правовий інститут -- це порівняно невелика спільність норм, специфіка й автономність якої не виходять за рамки однієї галузі права. У той же час окремі так називані змішані інститути можуть містити норми, характерні для різних галузей права. Наприклад, інститут, що установлює відповідальність за здійснення дисциплінарних провин, відноситься до сфери трудового права. В основі інституту лежать владні повноваження адміністрації підприємства, її право накладати дисциплінарні стягнення на винних працівників. Однак трудові суперечки з приводу накладення подібних стягнень можуть розглядатися в судовому органі за правилами цивільно-процесуального законодавства, тобто іншої галузі права. Наявність змішаних інститутів пояснюється тим, що однорідність регульованих галуззю права відносин є аж ніяк не стерильної. У ній завжди (в одних випадках більше, в інших -- менше) є присутнім деяка кількість інших відносин, відмінних за формою, але тісно зв'язаних з іншими по своєму призначенню. Так, у цивільному праві неминуче присутні норми конституційної, адміністративної, фінансової й іншої галузей законодавства. У трудовому праві-- норми конституційного, адміністративного, цивільного і цивільно-процесуального законодавства.

У такий спосіб інститути, знаходячись у тісному взаємозв'язку утворять новий компонент системи права - галузь права.

Галузь права - це цілісне утворення, що характеризується рядом властивостей, ознак, не властивим правовим інститутам. Зокрема, галузь права регулює суспільні відносини, зв'язані зі здійсненням якої-небудь широкої сфери предметної діяльності суспільства, держави, громадян і інших суб'єктів права. Наприклад, цивільне право регулює всі майнові і зв'язані з ними особисті немайнові відносини, сімейне право -- відносини, зв'язані зі шлюбом і приналежністю людини до родини. Трудове право регулює відносини, у які вступають робітники та службовці в процесі здійснення трудової діяльності в сфері виробництва. Здатність здійснювати правове регулювання великої сфери суспільних відносин відрізняє галузь права від будь-якого правового інституту, регулятивні функції якого обмежуються якою-небудь порівняно вузькою сукупністю відносин. Крім того, на відміну від інституту галузь права містить вичерпний набір юридичних коштів, методів правового впливу, установлюваних державою в процесі регулювання відносин відповідної сфери.

Галузь права містить повний набір юридичних коштів, покликаних забезпечити ефективна дія як галузі в цілому, так і кожного її компонента на рівні правових інститутів і конкретних норм права. При цьому для кожної галузі характерний специфічний, тільки їй властивий набір юридичних коштів правового регулювання, що дозволяє не тільки поєднувати норми права єдине ціле, додавати їм упорядкований, системний характерно і відрізняти одну галузь права від іншої. У великих і складним по складу галузях права мається ще один компонент -- підгалузь права -- цілісне утворення, яким регламентується специфічний вид відносин у межах сфери правового регулювання відповідної галузі права. Так, у цивільному праві в якості подотраслей виділяють житлове, транспортне, авторське, спадкоємне право. Є підгалузі в трудовій, карній і іншій галузях права. На відміну від правового інституту під галузь не є обов'язковим елементом кожної галузі права. У невеликих і тісно консолідованих галузях (наприклад, у карно-процесуальному, цивільно-процесуальному праві) підгалузей узагалі немає. Таким чином, система права являє собою сукупність діючих норм права, об'єднаних по інститутах, подотраслям і галузям відповідно до характеру і специфіки регульованих ними суспільних відносин.

Система права сучасного суспільства поєднує наступні основні галузі:

1. Державне (конституційне) право -- це галузь права, що закріплює основи суспільного і державного устрою країни, основи правового положення громадян, систему органів держави і їхніх основних повноважень.

2.Адміністративне право регулює суспільні відносини, що складаються в процесі здійснення виконавчо-розпорядницької діяльності органів держави.

3. Фінансове право являє собою сукупність норм, що регулюють суспільні відносини в сфері фінансової діяльності.

4. Земельне право регулює суспільні відносини в області використання й охорони землі, неї неін. вод, лісів, що є матеріальною основою життєзабезпечення людського суспільства.

5. Цивільне право - найбільш об'ємна галузь системи права, що регулює різноманітні майнові і зв'язані Зніми особисті немайнові відносини. Норми цивільного права закріплюють і охороняють різні форми власності, визначають права та обов'язки сторін у майнових відносинах, регламентують відносини, зв'язані зі створенням творів мистецтва, літератури і т.д. Цивільним правом охороняються і такі особисті немайнові права, як честь і достоїнство чи громадянина організацій.

6. Трудове право -- це галузь права, що регулює суспільні відносини в процесі трудової діяльності людини. Норми трудового права визначають, наприклад, умови прийому на роботу, установлюють робочий час і час відпочинку, правила безпеки умов праці.

7. Сімейне право -- галузь права, що регулює брачно-сімейні відносини. Її норми встановлюють умови і порядок вступу в шлюб, визначають права й обов'язки чоловіків, батьків і дітей по відношенню друг до друга.

8. Цивільно-процесуальне право регулює відносини, що виникають у процесі розгляду судами цивільних, трудових і сімейних суперечок. Норми цивільно-процесуального права визначають мети, задачі, права й обов'язки суду при здійсненні правосуддя; закріплюють правове положення учасників цивільного процесу; регламентують хід судового розгляду; порядок винесення й оскарження судового рішення.

9. Карне право являє собою комплекс норм, що встановлюють, яке суспільно небезпечне поводження є злочинним і яким покаранням за його здійснення застосовується. Норми карного права визначають поняття злочину; установлюють коло злочинів, види і розміри покарання за злочинне поводження й інше.

10. Карно-процесуальне право поєднує норми, що визначають порядок виробництва по кримінальних справах. Норми даної галузі регулюють діяльність органів дізнання попереднього наслідку, прокуратури, судна і їхні взаємини з громадянами при розслідуванні, у ході судового розгляду і при дозволі кримінальних справ.

11. Виправно-трудове право регулює відносини, що складаються при виконанні мір карного покарання і зв'язані з виправно-трудовим впливом. Норми цієї галузі встановлюють порядок від'їзду засудженими призначеної їм міри карного покарання, а також регламентують діяльність по виправленню засуджених при від'їзді покарання.

Основи класифікації норм по галузях: Предмет і метод правового регулювання

Предмет і метод правового регулювання -- це найбільш істотні підстави для розподілу системи права на галузі. Предмет правового регулювання-- це те, на что впливає право. А право, як відомо, впливає на суспільні відносини. Суспільні відносини є тією об'єктивною основою, що викликає до життя право і вносить у нього системообразующие ознаки.

Кожна галузь поєднує такі правові норми, що регулюють особливий, якісно визначений вид суспільних відносин, об'єктивно потребуючої специфічної правової регламентації. Об'єднання правових норм у галузі права відбувається в силу об'єктивних причин, що не залежать від розсуду правотворческих органів. Головним фактором, що обумовлює відмінність однієї галузі права від іншої, є своєрідність суспільних відносин, що регулюються цими галузями права. Відносини, регульовані нормами різних галузей права, відрізняються друг від друга своїм змістом, конкретними цілями і задачами. Так, норми адміністративного права регулюють відносини, зв'язані з виконавчими функціями державної влади, а норми цивільного права визначають порядок майнових зв'язків у державі.

Предмет правового регулювання -- це якісно однорідний вид суспільних відносин, на який впливають норми визначеної галузі права. Предмет регулювання є головною підставою для розподілу правових норм по галузях права. При вказівці на галузь права можна відзначити цілий ряд її ознак. У кожної з галузей є «свій предмет» тобто особлива ділянка громадського життя, цілий комплекс однорідних суспільних відносин - конституційних, трудових, земельних, по соціальному забезпеченню й ін. Кожна з галузей має «своє законодавство», як правило, самостійні кодекси, інші кодифіковані законодавчі акти. Так, карному праву відповідає карне законодавство на чолі з Кримінальним кодексом (КК); цивільному праву - цивільне законодавство на чолі з Цивільним кодексом (ЦК).

Виділення галузей права обумовлено об'єктивно існуючою специфікою, якісною своєрідністю регульованих ними суспільних відносин, предметом правового регулювання

Другою, допоміжною підставою для розподілу норм права по галузях служить метод правового регулювання. Під ним розуміються способи впливу норм даної галузі права на поводження людей, на регульовані цією галуззю суспільні відносини.

Метод правового регулювання - це особливий юридичний режим, що багато в чому орієнтований на способи правового регулювання - дозволу, заборони, обовязку. До дозволів, скажемо, тяжіє цивільне право, трудове право; до заборон карне; до обовязку - адміністративного.

Метод правового регулювання складається з наступних елементів:

специфічного способу взаємозв'язку прав і обов'язків між учасниками урегульованих галуззю правовідносин. Так, головною рисою адміністративно-правового методу є "вертикальний" характер взаємного розташування суб'єктів відносин, що знаходяться в стані влади і підпорядкування. У цивільному праві суб'єкти правовідносин мають рівні, позиції; тієї чи іншої сукупності юридичних фактів, службовців підставою виникнення, чи зміни припинення правовідносин. В адміністративному, фінансовому праві правовідносини виникають на основі актів застосування норм права, прийнятих компетентними органами держави, у цивільному праві -- з договору, у цивільно-процесуальному праві -- за заявою (позову) особи, якому заподіяний моральний чи матеріальний збиток неправомірними діями інших фізичних чи юридичних осіб або державних органів, особливих способів формування змісту прав і обов'язків суб'єктів права. Такі права можуть виникати, зокрема, з норм права, або з угод сторін, або з адміністративно-правових актів і інших способів; санкцій, способів і процедур їхнього застосування.

Кожна галузь права має досить широкий спектр примусових заходів, що можуть бути застосовані до порушників відповідних нормативно-правових установлень. Особливо яскраво це виявляється на прикладі карного, адміністративного, цивільного і трудового права, санкції яких можуть застосовуватися тільки в межах названих галузей права. Система примусового заходів в інших галузях права також носить специфічний характер і зводиться до тієї чи іншої комбінації з адміністративно-правових і цивільно-правових санкцій. З названих компонентів формується метод правового регулювання конкретної галузі права. При цьому різне сполучення способів, прийомів правового впливу на суспільні відносини утворить специфіку галузевого методу, визначає його особливий юридичний режим, що послідовно здійснюється через всі інститути і норми галузі і за допомогою якого здійснюється регулювання відповідної сфери суспільних відносин.

Висновок

Система права - це внутрішня структура права , що складається з взаємозалежних норм, інститутів і галузей права.

Вона має свої риси:

- її первинним елементом виступають норми права; - її елементи не суперечливі, внутрішньо погоджені, взаємозалежні, що додає їй цілісність і єдність;

- вона обумовлена соціально-економічними, політичними, релігійними, культурними, історичними факторами;

- має об'єктивний характер.

Поняття «системи права» не слід ототожнювати з поняттям «правова система». Останнє ширше по своєму обсязі і містить у собі, крім системи права, юридичну практику і пануючу правову ідеологію. У такий спосіб правова система і система права співвідносяться як ціле і частина.

Для розподілу норм права на галузі використовують 2 критерії:

предмет і метод правового регулювання.

Простими словами говорячи, предмет відповідає на запитання, що регулює право, а метод - як регулює.

Галузь права - це сукупність юридичних норм, що регулюють визначений рід (сферу) суспільних відносин. Галузь найбільш великий підрозділ системи права.

Інститут права - це сукупність юридичних норм, що регулюють визначений вид (групу) суспільних відносин. Якщо галузь регулює рід суспільних відносин, то інститут - лише їхній вид.

Список використовуваної літератури

Хропанюк Н.В. «Теорія Держави і Права», Київ, «ДДТ», 1994 р.

Котюк В. О. Основи держави і права, Київ, 1998р.

Основи правознавства, підручник під ред. І. Б. Усенка. - Київ, “Перун”, - 1997р.


Подобные документы

 • Система соціальних норм, місце та роль права в цій системі. Поняття права, його ознаки, функції, принципи. Поняття системи права як внутрішньої його організації. Характеристика основних галузей права України. Джерела права як зовнішні форми його виразу.

  курсовая работа [60,9 K], добавлен 25.11.2010

 • Структура і основні джерела англійського права. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Специфічні риси американської правової системи. Своєрідність правової системи Шотландії. Загальна характеристика правової системи Ірландії.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 07.10.2013

 • Поняття системи права, її склад за предметом і методом. Співвідношення категорій "галузь права" і "галузь законодавства" в юридичній думці. Значення галузевого структурування права для національної юриспруденції, його систематизація і кодифікація.

  курсовая работа [39,9 K], добавлен 08.04.2011

 • Поняття системи права, її структура, галузі; загальна характеристика системи законодавства. Міжнародне право, систематизація нормативно-правових актів; мусульманське, індуське право, далекосхідна група правових систем. Сучасна правова система України.

  курсовая работа [56,1 K], добавлен 30.01.2012

 • Розвиток національної правової системи у всіх її проявах. Поняття правової системи. Типологія правових сімей: англосаксонська, романо-германська, релігійно-правова, соціалістична, система звичаєвого права. Правова система України та її типологія.

  курсовая работа [40,6 K], добавлен 16.02.2008

 • Характеристика основних рис і особливостей англо-саксонської системи права та правової системи Великобританії як основоположниці й представниці англо-саксонської системи права. Порівняльний аналіз англо-саксонської системи права на сучасному етапі.

  курсовая работа [43,2 K], добавлен 05.04.2008

 • Основні засади системи цивільного права України. Поняття інститутів права. Поняття системи цивільного права. Єдність і розмежування інститутів цивільного права. Система цивільного права України. Реалізація цивільного права.

  дипломная работа [113,8 K], добавлен 11.01.2003

 • Загальна характеристика поняття, класифікація, сутність правової системи та її відмінність від інших правових категорій. Характеристика романо-германської правової системи, формування та основні етапи її розвитку, структура та поняття норми права.

  курсовая работа [51,9 K], добавлен 22.02.2011

 • Співвідношення системи права і системи законодавства. Поняття галузі і інституту законодавства. Структура системи законодавства. Систематизація нормативно-правових актів. Види галузей законодавства. Розбіжність галузей права і галузей законодавства.

  реферат [15,1 K], добавлен 01.04.2009

 • Становлення правової системи США. Англо-саксонський тип правової системи. Юридичні джерела в правовій системі Штатів. Передумови виникнення та прийняття Конституції США, її зміст. Структура американського права. Правова система США на сучасному етапі.

  курсовая работа [54,6 K], добавлен 13.05.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.