Організація та забезпечення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарань у виді позбавлення волі

Організація прокурорського нагляду за додержанням закону. Виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі. Характеристика окремих видів перевірок. Заходи прокурорського реагування на виявлені порушення законів при виконанні покарань.

Рубрика Государство и право
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 26.02.2009
Размер файла 48,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Встановити, чи на всіх засуджених, які зобов'язані відшкодовувати збитки, надійшли виконавчі листи, для чого необхідно у спецвідділі установи відібрати особові справи засуджених за розкрадання, господарські та економічні злочини і провести звірку з журналом обліку виконавчих листів, який веде бухгалтерія.

Перевірити, чи вживалися адміністрацією колонії належні заходи щодо витребування і розшуку виконавчих листів, які не надійшли в колонію.

Законність утримань із заробітку засуджених в рахунок відшкодування матеріальних збитків охоплює перевірку наступних питань:

- своєчасність проведення стягнень, що перевіряється вибірково за відомостями нарахування заробітної плати засудженим і за відмітками у виконавчих листах;

- повнота і правильність проведення стягнень, що перевіряється за відомостями нарахування заробітної плати і особовими рахунками засуджених.

У бухгалтерії з'ясувати, з кого із засуджених стягнення не проводяться, причини цього. Якщо причиною є неналежне працевлаштування засудженого, зажадати від адміністрації усунення цієї причини. Крім того, перевірити, чи дотримуються адміністрацією установи вимоги ст.121 КВК України щодо черговості утримання коштів на відшкодування збитків за виконавчими документами.

Слід пам'ятати, що за письмовою згодою засуджених, крім встановлених законом утримань в рахунок відшкодування збитків, можуть бути прийняті й інші суми з їх особистих рахунків, у т.ч. й ті, які надійшли поштовими переказами.

Прокурор вибірково, за кількома виконавчими провадженнями, перевіряє, чи щомісячно і повністю переказуються адресатам суми, які утримані з засуджених. Витребує дані про суму утриманих, але не перерахованих коштів. Вживає заходів до усунення порушень та притягнення до відповідальності винних осіб.

При перевірці законності наказів і розпоряджень адміністрації установ у канцелярії колонії слід ознайомитися з наказами і розпорядженнями адміністрації установи, перевірити їх відповідність закону. Слід мати на увазі, що прокурор має право призупинити виконання наказів, які суперечать вимогам закону, щодо режиму і умов тримання засуджених.

Прокурор ознайомлюється з даними про злочини та інші правопорушення, які були вчинені співробітниками колонії. Ці дані можна отримати в оперативному відділі, із наказів і розпоряджень адміністрації, матеріалів службових перевірок, усних і письмових заяв засуджених і їх близьких. Крим цього, слід уважно вивчити матеріали що розглядалися на Раді зборів начальницького складу установи, протоколи засідань тощо.

3. Заходи прокурорського реагування на виявлені порушення законів при виконанні покарань

Під час перевірки прокурор негайно реагує на виявлені порушення закону, дає керівництву виправних центрів та колоній усні та письмові вказівки, в залежності і від характеру порушень вносить приписи, подання у яких вимагає усунення причин і умов, які призводять до порушень, вживає заходи щодо поновлення конституційних прав і свобод осіб, позбавлених волі.

За наслідками перевірки відповідно до розділів методичних рекомендацій прокурор складає довідку і доповідає керівнику прокуратури, який затвердив план її проведення. Крім того, наслідки комплексних перевірок у ВК обговорюються на оперативній нараді у спецпрокурора або при заступнику прокурора області, який відповідає за цю ділянку нагляду, з участю керівництва виправного центру чи колонії, а також посадових осіб регіонального управління Державного департаменту України з питань виконання покарань в області.

Заходи прокурорського реагування на виявлені порушення законів при виконанні покарань поділяються на дві групи:

1. Пропозиції і вимоги прокурора, що мають владно-розпорядчий характер.

До них відносяться: постанови і вказівки (ст.45 Закону України „Про прокуратуру” , приписи (ст.ст.20,22 Закону України „Про прокуратуру).

2. Акти реагування, передбачені ст.ст.20,21,23,24 закону України „Про прокуратуру” це протести, подання, постанови та звернення до місцевого або господарського суду з заявою чи позовом.

Таким чином, прокурор за результатами перевірки, з урахуванням характеру виявленого ним порушення, вживає відповідні заходи реагування щодо виявлених порушень законності, поновлення порушених прав і свобод, притягнення винних осіб до передбаченої законом відповідальності.

При виїздах до установи, в якій було проведено комплексну перевірку, прокурор повинен перевіряти як усуваються виявлені попередньою перевіркою порушення закону та достовірність відповідей посадових осіб щодо реагування на документи органів прокуратури.

Довідка за наслідками перевірки має бути конкретною, її не слід перенасичувати цифровими даними, що не стосується стану законності в установах. Порушення законності повинні висвітлюватись із зазначенням причин та умов, що їм сприяли та винних у цьому службових осіб.

У довідці обов'язково слід вказувати дату, місце складання, прізвище та ініціали посадових осіб, які брали участь у проведенні перевірок.

З довідкою ознайомлюється начальник установи або особа, що його заміняє, один примірник довідки підшивається в наряд прокуратури, а два інших з копіями документів прокурорського реагування надсилаються прокурору вищого рівня для контролю за усуненням порушень та скерування до Генеральної прокуратури України.

Таким чином, офіціально закріпленої методики здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарання у виді позбавлення волі немає, але теорія та практика прокурорського нагляду відпрацювали певну методику прокурорського нагляду в даній сфері. Відділом нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян, Генеральної прокуратури України, а також відповідними відділами прокуратур областей (зокрема, прокуратури Донецької області) розробляються методичні рекомендації щодо організації та здійснення прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні покарання у виді позбавлення волі.

Список використаних джерел

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. -1996.- № 30. - ст. 41;

2. Декларація про державний суверенітет України //Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - №31. - Ст.429;

3. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Воспитание и правопорядок. - 1990. - № 6. - С. 28-32; № 7. - С. 46-49;

4. Кримінально - виконавчий кодекс України // Відомості Верховної Ради України. - 2004. - № 3 - 4, ст. 21;

5. Кримінально - процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1961. - № 2, ст. 15;

6. Закон України "Про прокуратуру"// Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - ст. 793;

7. Закон України «Про міліцію» // Голос України. - 1991. - № 3;

8. Наказ Генерального прокурора «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів про охорону навколишнього середовища» від 28 жовтня 2002 р. № 3 / 2;

9. Наказ Генерального прокурора України «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи громадян» №7 від 26 грудня 2005 року;

10. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань «Правила внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» № 275 від 25.12.2003;

11. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково-практичний коментар/ Степанюк А.Х., Яковець І.С. За заг. ред. Степанка А.Х. - Х.: ТОВ «Одіссей», 2005. - 560 с.

12. Курило В. П., Прокурорський нагляд за додержанням прав та законних інтересів засуджених до позбавлення волі: Автореф. дис… канд. юрид. наук: 12. 00. 10. - 1998. - 17 с.;

13. Курс кримінально-виконавчого права України: Загальна та Особлива частини: Навч. посіб. / О.М. Джужа, В.О. Корчинський, С.Я. Фаренюк, В.Б. Василець; За заг. ред. О.М. Джужи. - К.: Юрінком Інтер, 2000. - 304 с.;


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.