Гармонізація національного законодавства України з нормами Європейського товариства в сфері захисту прав людини і громадянина

Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Українське законодавство про права, свободи, законні інтереси та обов’язки людини і громадянина. Міжнародний захист прав людини. Органи внутрішніх справ і захист прав людини.

Рубрика Государство и право
Вид магистерская работа
Язык украинский
Дата добавления 04.12.2007
Размер файла 108,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

г) рольова гра (моделювання певних ситуацій і розв'язання їх через конкретні ролі з відпрацюванням типологій рішень для подолання аналогічних обставин);

д) організаційне навчання (проведення семінарів, диспутів, колоквіумів, конференцій);

ж) самостійне навчання (автономність при засвоєнні програмного національного і міжнародного нормативного матеріалу щодо прав людини; це навчання повинно бути безперервним).

У сучасних умовах ефективна правоохоронна діяльність працівників ОВС не можлива без усвідомлення суті поточних реформ. Від глибини внутрішнього усвідомлення змісту реформ і законів, що їх впроваджують, залежить правомірність поведінки працівників міліції щодо реалізації програми  перебудови правової держави. Тому працівники правоохоронних органів повинні усвідомлювати норми права, чому сприятиме навчання, пропаганда та приклади гуманного ставлення до людини, наставницька робота керівників ОВС.

Виховна діяльність це останній запропонований напрям програми з формування морально-правової культури.

Виховання морально-правової культури у працівників органів внутрішніх справ, як вважає Г. Арсентьєва, не можливе без поєднання власне професійних цілей і завдань, а саме: оволодіння навичками поводження зі зброєю, рукопашного бою, затримання злочинів та ін. з проблемами соціального морально-правового характеру.

Стосунки людей з представниками правоохоронних органів мають бути добрими. Громадяни повинні поважати, а не боятися працівників міліції, йти до них зі своїми турботами, страхами та бідами. Ось чому виховна робота з кадрами правоохоронних органів стає елементом професійного виховання поваги до прав людини, а також виховання світогляду працівників органів внутрішніх справ.

На жаль, в основі багатьох протиправних вчинків працівників міліції не стільки їх низький професійний рівень, скільки низька правова культура і моральна невихованість. Тому для досягнення професійної майстерності працівник міліції має набути естетичних (про добро і зло, справедливість тощо), етичних (про низьке, величне, прекрасне, повторне тощо), психологічних знань (про психологічні якості особи: волю, інтелект тощо), духовних (щодо гуманістичного характеру правоохоронної, правозастосовної і правовиховної діяльності) переконань.

Слід зауважити, що цей перелік знань і навичок професійної культури працівника ОВС існує як єдина взаємопов'язана сукупність. Кожний вид знань доповнює, збагачує і розвиває інші. Їхня єдність особливо виявляється у про-фесійному спілкуванні працівників ОВС з громадянами.

Діяльність міліції підпорядкована загальній меті, яка випливає зі ст. 1 Закону "Про міліцію України"  "Захист життя і здоров'я, прав і свобод громадян..."  курсу держави на входження в Раду Європи. Європейська конвенція з прав людини вимагає від України, як і від інших держав, забезпечення захисту людської гідності. Наприклад, у ст. 1 сказано: "Високі Договірні Сторони у межах своєї юрисдикції гарантують кожній людині права і свободи, визначені в розділі цієї Конвенції".

Отже, система виховання, на наш погляд, повинна включати морально-правове виховання, самовиховання і культурно-естетичне виховання. Морально-правове виховання починається з прищеплення елементарних норм. Згодом кількість нормативно-правової інформації поступово збільшується.

Соціально-нормативне виховання здійснюється поетапно. Воно визначає вплив усіх факторів суспільного життя на формування поваги до закону і передбачає організаційно-комплексні, методичні заняття із засвоєння закону (інколи із застосуванням друкованих, телевізійних, художніх засобів правового впливу, які можна назвати каналами передачі працівникові міліції ідейно-правового змісту правовиховної роботи).

При формуванні правової культури не слід забувати про систему самовиховних методів:

 самопізнання  важливий крок на шляху до самовдосконалення (вивчення своїх особистих якостей: характеру, темпе-раменту, пам'яті, для самоаналізу й аналізу результатів своєї діяльності, особистої поведінки);

 самооцінка визначається через світогляд, ідеали, рівень розвитку особистості та є результатом порівняння себе з ідеалами за певними параметрами;

 самопорівняння як різновид самооцінки здійснюється шляхом порівняння себе з іншими з метою запозичити від оточуючих осіб і відомих фахівців (юристів, політичних діячів) позитивний досвід;

 самообов'язковість  це внутрішня вимога до самого себе, до своєї поведінки; потрібне внутрішнє переконання в її необхідності;

 самовправа заснована на формуванні стійких навичок поведінки як в юридичній практиці, так і в побутовій діяльності;

 самопримус  вольове зусилля, спрямоване на подолання труднощів, які не сприяють дотриманню своїх вимог, законів та ін. Але цей примус повинен застосовуватися не так часто і не бути основним засобом.

У складі цієї цілісної системи за необхідності можна використовувати й інші методи: самоконтроль, самозвіт, самозаохочення.

Отже, ознайомившися з формами та методами нормативно-правового виховання і самовиховання, ми з'ясували, що обидва напрями допомагають виховувати працівників ОВС не тільки для активної роботи щодо захисту прав людини на підставі застосування національного і міжнародного законодавства, але і в інших галузях суспільного життя. Таким чином, правове виховання становить соціально необхідний ідеологічний процес, що формує разом з іншими напрямами правосвідомість і психологію працівника правоохоронних органів.

Тому у правовиховному процесі можна виділити такі рівні:

по-перше, залучення працівників ОВС до суспільних і служ--бових справ, що виражаються в праві на макрорівні. Діє тільки законодавець, формуючи норми, що відбивають загальнодержавні і планетарні інтереси (у демократизованому суспільстві в умовах достатнього забезпечення прав людини виховне значення діяльності законодавця зростає);

по-друге, це вплив на сферу зайнятості особи, на яку спрямоване виховання;

по-третє, вплив на особисті інтереси, узгодження їх зі службовим і громадським напрямами, за умови надання переважного значення службовій діяльності. Таке поєднання і є метою діяльності вихователя та засобом досягнення очікуваного стану правової вихованості.

Слід зазначити, що правове виховання  це не тільки виховання правосвідомості, а ще й виховання правозахисника, який готовий до співпраці з громадянами щодо захисту прав і свобод людини.

Інколи виникає запитання: що дозволяє одному працівникові органів внутрішніх справ вистояти в найскрутніших, екстремальних умовах і здолати обставини і що заважає іншому, навіть у більш сприятливих умовах, дотримувати чинних норм або правил? Можна відповісти так: духовний стан.

Річ у тому, що моральні і суспільні цінності, які покладено в основу правових норм, стають недоступні працівникам міліції, якщо їм протидіє потік негативних емоцій, інтересів та відсутність культурно-естетичного виховання.

Правоохоронець, який на підставі наукового пізнання суспільних законів застосовує відповідні етичні й естетичні категорії, може вважатися культурною, освіченою особистістю. Формувати таку особистість правоохоронця і є завдання культурно-есте-тичного та морально-правового виховання.

Наприклад, добре відомо, що егоїзм і бездушність правоохоронця пов'язані з емоційною нерозвинутістю і заважають захисту прав людини. Тому мистецтво, сприйняття естетичного й етичного ідеалів розвивають глибокі моральні переконання у працівників правоохоронних органів, уявлення про добро та зло, справедливість тощо, поняття про належну поведінку, формують уміння передбачати наслідки своїх вчинків і усвідомлювати відповідальність за них. У суспільстві немає іншої такої організованої діяльності із розвитку почуттів, як мистецтво. У зв'язку з цим при розгляді проблем правового виховання увага, як правило, зосереджується на художніх творах так званої морально-правової тематики.

Слід зазначити, що мистецтво і знання про етичні й естетичні категорії  це не тільки засіб прямого виховання, але й накопичення духовності, що готує підгрунтя для бажаних морально-правових установок під час захисту прав людини працівником правоохоронних органів. Кожен твір мистецтва адресується гуманістичному началу і, безумовно, є джерелом естетичного та морального зростання, правового виховання.

У цілому в процесі виховання правової і моральної культури, формування поваги до прав людини найважливішим, на наш погляд, є подолання стереотипів тоталітарного мислення працівника правоохоронних органів, розвиток правосвідомості, зокрема щодо захисту прав людини за умови того, що працівники будуть суворо спиратися на:

 законність (складне соціальне явище, що значно впливає на право);

 певний рівень професійних знань і вмінь (вико-рис-то-вую-чи при цьому всі форми підвищення кваліфікації за профілем);

 ознайомлення працівника правоохоронних органів з діяльністю аналогічних служб за кордоном і з історичним аспектом їх утворення;

 повагу до права, яка приводить до особистої переконаності у правильності та доцільності дотримання юридичних норм і законів;

 усвідомлення значущості моральної цінності норм суспільства і засвоєння найбільш важливих прав, свобод і обов'язків, які, крім конституційного, отримали і міжнародне закріплення.

Підсумовуючи сказане, слід зазначити, що формування і вдосконалення морально-правової культури сприяє всебічному і гармонійному розвитку особистості працівника правоохоронних органів, виробленню у нього необхідних морально-правових якостей, потрібних для захисту прав людини.

Формування морально-правової культури правоохоронця є безперервним процесом. Динаміка накопичення досвіду в цій галузі на сучасному етапі має свої особливості, які обов'язково потрібно враховувати при вихованні особистості в правоохоронних органах, щоб цивілізовано захищати права людини згідно з чинними міжнародно-пра-вовими нормами.

Висновки

Гармонізація національної правової системи з правом ЄС є однією з найважливіших умов для поглиблення співробітництва з Європейським Союзом та поступової інтеграції до його лав (набуття статусу асоційованого або повного члена) будь-якої країни, що має намір увійти до його складу.

Питання про приведення національної правової системи України у відповідність із правовою системою Європейського Союзу набуває сьогодні неабиякого значення для розвитку української економіки, яка б отримала змогу розвиватись у єдиному європейському правовому полі. Зокрема, як відомо, саме питання невідповідності нашої правової системи європейському є ключовим чинником, який гальмує вступ України до Світової Організації Торгівлі.

І нарешті, адаптація правової системи, яка має створити причинну базу для майбутнього членства України в ЄС, є основним напрямком поступової інтеграції України до Європейського Союзу.

На сьогоднішній день робота по адаптації правової системи України до Європейської правової системи ведеться занадто в'яло. Держава робить лише вигляд роботи в цьому напрямку. Так, робота з адаптації правової системи України до правової системи ЄС має будуватися на основі єдиної системи її координації, планування та контролю. Виконання завдань з адаптації правової системи також неможливе без належної організації цієї роботи в усіх органах державної влади та без належного інформаційного, кадрового, наукового і фінансового її забезпечення.

Отже, в кінці даної роботи необхідно зазначити, що адаптація правової системи - це складне і багатовимірні явище, і майбутнє членство України в Європейському Союзі є не єдиною його метою. Розвиток національної правової системи у напрямку її зближення із правовою системою Європейського Союзу має забезпечити високий рівень підготовки в нашій країні проектів нормативно-правових актів, що, в свою чергу, допоможе створити ринкове соціально-орієнтоване законодавство, яке забезпечить розвиток політичної, підприємницької, соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток держави і сприятиме поступовому зростанню добробуту громадян, піднесенню його до рівня держав-членів ЄС.

Процеси політичного, економічного та соціального оновлення суспільства, побудова демократичної правової держави потребують приведення правових, організаційних, структурних та інших засад функціонування державних інститутів України у відповідності з новими умовами їх діяльності та розвитку. Органи державної влади повинні забезпечити виконання вимог чинного законодавства щодо розподілу повноважень органів державної влади та здійснювати їх, виходячи з пріоритетності прав і свобод людини.

Нестабільна ситуація щодо здійснення режиму законності та правопорядку потребує перегляд стратегічних напрямів та їх діяльності, пошуку нових підходів до організації та здійснення охорони громадського порядку і боротьби із злочинністю.

Проведений аналіз, викладені в ході його факти дозволяють глянути на проблему прав людини в широкому контексті, з огляду на її сильні і слабкі сторони. Реальне положення справ тут багато в чому відрізняється від квітчастих декларацій. Звичайно, не слід впадати й в іншу крайність.

У зв'язку зі сказаним очевидна необхідність нового погляду на проблему прав людини, перекладу її в русло ділового обговорення в умовах доброї волі і міжнародного співробітництва, що сприяло б усілякому розвитку і розширенню розглянутого інституту.

Конкретним змістом подібного діалогу міг би стати цілий ряд перспективних питань, що вимагають першорядного рішення. У числі таких слід зазначити необхідність розробки глобальної концепції прав людини, що мала б усеосяжний характер і будувалася з урахуванням досвіду усього світу. Така концепція повинна охоплювати поряд з особистими, політичними і соціально-економічними права також колективні права чи права народів, повинна була передбачати необхідність захисту прав людини в періоди військових конфліктів, включати положення, спрямовані на боротьбу зі злочинністю і т.д.

Спеціальної уваги заслуговує питання про гарантії прав людини. Без розробки розгорнутої системи гарантій домогтися реального забезпечення прав людини, ліквідувати розрив між словом і справою, між юридичною нормою і життям неможливо.

У 1849 році Віктор Гюго в промові на відкритті Конгресу світу в Парижі вимовив натхненні слова: “Настане день, коли ти, Франція, ти, Росія, ти, Італія, ти, Англія, ти, Німеччина - усі ви, усі нації і континенти, не втрачаючи ваших відмітних рис і вашої чудової розмаїтості, усі нерозривно зіллєтеся в деякій вищій єдності й утворите європейське братерство... Настане день, коли єдиним бойовищем будуть ринки, відкриті для торгівлі, і розуми, відкриті для ідей... Настане день, коли гармати будуть виставляти в музеях, як зараз виставляють знаряддя катування, і люди будуть дивуватися, що таке варварство було можливе”.

Ідеї великого гуманіста переступили рамки двох століть, але і сьогодні світ усе ще не в змозі здійснити його мрію. Правда, прагнення перебороти бар'єри, що зберігаються, відчутне наростає, стає усе більш настійним. І одна з найважливіших умов реалізації великої мрії - розвиток міжнародного співробітництва в сфері забезпечення прав людини.

Список використаних джерел

Витрук Н.В. Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. - М., 1979. - 53 с.

Воеводин Л.Д. Конституционные права и обязанности советских граждан - М.,1972 - 76 с.

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.). // "Российская газета". - 1998.. -10 декабря.

Гроций Гуго О праве войны и мира. - М., 1956. - 172 c.

Декларація про державний суверенітет України: Прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року // Відомості Верховної Ради Української РСР. - 1990. - № 3. - ст. 429.

Держава і право. Збірник наукових праць. № 10 за 2001 р.

Держава і право. Збірник наукових праць. № 11 за 2001 р.

Державотворення і правотворення в Україні. Київ: Інститут Держави і права при ПАН України, 2001 р.

Європейська інтеграція: крок за кроком. Київ «Європа XXI» - 2001 р.

Закон України "Про Державний бюджет України на 2003 рік" від 27.12.02 р.

Закон України “Про загальний військовий обов'язок та військову службу” від 25 березня 1992 року // Голос України. - 1992. - 16 липня.

Закон України “Про Національний архівний фонд і архівні установи” від 24 грудня 1993 року // Закони України. - Том 6. - К., 1996. - c. 387.

Закон України “Про охорону і використання пам'яток історії та культури” Закон УРСР від 13 липня 1978 року // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1978. - № 30.

Закон України “Про охорону навколишнього середовища” від 25 червня 1991 року // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 41. - Ст. 42.

Коваль М.Г, Євченко В.О. Конституцiя України: вивчаємо Основний Закон. - Миколаїв, 1997. - 86 с.

Кодекс поведінки посадових осіб з підтриманням правопорядку / резолюція Генеральної Асамблеї 34/169
від 17.12.1979 р. // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. Українсько-американське бюро прав захисту людини. - Амстердам-Київ, 1996. - c. 176-179.

Коментар до Конституції України: наук.-популярне видання. - К., 1996. -187 с.

Конвенція проти катувань та інших жорстоких нелюдських або принижуючих гідність видів поводження і покарання / Резолюція Генеральної Асамблеї 39/46 від 10.12.1984. Додаток // Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій. Українсько-американське бюро прав захисту людини. Амстердам-Київ, 1996. - c. 37-43.

Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник. В 4-х т. отв. ред. Б.А. Страшун. - Т.1. - М.: БЕК. - 1995. - 324 с.

Конституционное /государственное/ право зарубежних стран. Общая часть. - М.:БЕК, 1996. - 735 с.

Конституционный статус личности. - М., 1980. - 99 с.

Конституції нових держав Європи та Азії. Українська правнича фундація. - К., 1996. - 101 с.

Конституція України -- основа подальшого розвитку законодавства: зб. наук. праць. - Вип. 2. - К., 1997. - c. 35-38.

Конституція України: Прийнята на п'ятий сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року // Голос України. - 1996. - 13 липня.

Копейчіков В.В. Загальна теорія держави і права. Київ: Юрінком - 1997 р.

Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Країні XX ст. Київ: Правник, - 2000 р. 1

Кравченко В.В. Конституційне право України: Навч. посібник. - К.: Атіка, 2000. - 91 с.

Кучинский В.А. Личность, свобода, право. - М., 1978. - 216 с.

Лазарев. В.В. Общая теория государства й права. Москва - 1998 р.

Масленников В.А. Конституционные обязанности советских граждан. - М.,1972 - 82 с.

Матузов Н.И. Субъективные права граждан СССР. - Саратов, 1966. - 145 с.

Международный Пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.). Пакт открыт для подписания, ратификации и присоединения 19 декабря 1966 г. резолюцией 2200А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН. Вступил в силу 23 марта 1976 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. - 1976 №17(1831). - Ст. 291.

Мелащенко В.Ф., Молдован В.В. Основи конституційного права України. - К.,1996. - 341 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права від 12.12.1966 року// Права людини і професійні стандарти для юристів. В документах міжнародних організацій. Українсько-американське бюро захисту прав людини. Амстердам-Київ, 1996.-С. 9-18.

Мінімальні стандартні 7правила поводження з ув'язненими (резолюція Економічної та Соціальної Ради 663 С (ХХ1V ) від 31.07. 1957 і 2076 (ХП) від 13.05.1977 // Права людини і професійні стандарти для юристів, в документах міжнародних організацій. Українсько-американське бюро прав захисту людини. Амстердам-Київ, 1996.- С.174-187.

Моделі демократії в Європі: парламентська і президентська демократія: Демократія та розподіл влади // Демокр. зошити. - К., 1995. - Вип.1: Азбука демократії. - c. 10-35.

Нерсесянц В.С. Права людини в історії політичної і правової думки // Права людини в історії людства й у сучасному світі. - М., 1989. - c. 372.

Общая теория государства и права: Учебник / Под ред. В.В. Лазарева. - М.: Юрист, 1994. - c. 372.

Общая теория прав человека . / Руков. автор. кол-ва и ответ. редактор докт. юр. наук Е.А. Лукашова. - М.: Изд-во Норма, 1996. - 520 с.

Основи конституційного права України / Під ред. В.В. Копейчикова. - К.: Юринком Інтер, - 1998. - 214 с.

Основні принципи застосування сили та вогнепальної зброї службовими особами з приводу підтримання правопорядку / 8-й Конгрес ООН по запобіганню злочинності і поводженню з правопорушниками від 1990 р. // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упор. Ю.К. Качуренко. - К. : Наукова думка. 1992.- 27-29 с.

Пиголкин А.С. Общая теория права. - М., 1996. - 462 с.

Постанова КМУ від 12 червня 1998 року № 852 "Про запровадження механізму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу".

Правові джерела України // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1994. - № 1.

Правознавство / За ред. М.Настюка. Друге видання. - Л.: Світ, 1995. - 621 с.

Свод принципов защиты всех лиц подвергаемых задержанию и заключению в какой бы то ни было форме. Утв. На 76-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1987 / Советская юстиция. - 1992.- №6.- c. 20-22.

Сравнительное конституционное право. - М.: Манускрипт, 1996. - 341 с.

Стахов Н.Н. Права человека и гражданина: история и современность // Правова держава України: проблеми, перспективи розвитку. - К ., 1997 - 135 с.

Сумський Д.О. Основи держави та права: Навч. посібник. - К., 1999. - 189 с.

Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. М.Н.Марченко. - М.: Зерцало, ТЕИС, 1996. - 298 c.

Теория права и государства: Учебник для ВУЗов. Под ред. Г.Н.Манова. М.: БЕК, - 1996. - 223 с.

Трошкин Ю.В. Права человека. Нарушения и защита прав человека и прессы. - М., 1997.- 230 с.

Угоди про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-члєнами від 11 червня 1994 року // Голос України № 23 від 15.06.94 р.

Указ Президента № 615/98 від 11 червня 1998 р. // Урядовий вісник №28 від 17.06.98р.

Український моніторинг // Міжнародна інтеграція України. № 2 2002 р.

Український моніторинг // Україна та ЄС. № 3 2001 р.

Хропанюк В.Н. Теория государства и права: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: “Дабахов, Ткачев, Димов”, 1995. - 411 с.

Чероні У. Права людини. Демократія. Світська етика // Права людини в історії людства й у сучасному світі. - М., 1989. - 367 с.

Чиркин В.К. Сравнительное конституционное право. - М.: Манускрипт, 1996. - 462 c.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.