Європейський суд з прав людини в механізмі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина

Історичні умови та засади розвитку і становлення прав людини в Європейській системі законодавства (судочинства). Виникнення і закріплення Європейського суду з прав людини в системі судочинства. Принципи діяльності Європейського суду з прав людини.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.01.2014
Размер файла 77,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

На тему:

"Європейський суд з прав людини в механізмі захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина. "

Зміст

 • Вступ
 • 1. Історичні умови та засади розвитку і становлення прав людини в Європейській системі законодавства (судочинства)
 • 1.1 Перші згадки про Європейський суд з прав людини і причини його утворення
 • 1.2 Місце Європейського суду з прав людини в системі судової гілки влади, його роль в механізмі захисту конституційних прав і свобод
 • 1.3 Принципи діяльності Європейського суду з прав людини, основи і принципи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина
 • 2. Виникнення і закріплення Європейського суду з прав людини в системі судочинства
 • 2.1 Основні причини і умови що сприяли створенню і ефективному впровадженню механізмів захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина в Європейській судовій системі
 • Загальні положення конвенції
 • 2.2 Основні принципи, якими керувалася і на що опиралася судова система Європейського суду з прав людини
 • Висновок
 • Використана література

Вступ

Актуальність обраної теми курсової обумовлена тим, що питання прав і свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової спільноти. Сааме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому.

Права людини є складним, багатовимірним явищем. У різні епохи проблема прав людини, незмінно залишаючись політико-правовою, набувала релігійно-етичного, філософського звучання.

Основи прав людини - повага життя і гідності кожної окремої людини - присутні в більшості великих релігій і філософських вчень світу. Права людини неможна купити, заробити або получити в спадок - їх називають "невід'ємними”, тому що вони властиві кожній людині, незалежно від раси, кольору шкіри., статті, мови, релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, майнового стану, народження або будь-яких інших обставин.

Людство на шляху утвердження прав і свобод людини пройшло тернистий шлях, крок за кроком обмежуючи всевладдя держави, поширюючи принцип рівноправності на все більше коло осіб та відносин між ними. Часто сааме боротьба за права людини, за нові й нові ступені свободи ставала каталізатором широкомасштабних змін у суспільно-політичному житті тієї чи іншої країни, вела до нового осмислення ролі людини в її відносинах з суспільством та державою.

Міжнародне співтовариство приділяє значну увагу розвиткові та забезпеченню прав людини. Демократизації процесу, пов'язаного з проголошенням і захистом прав людини, значною мірою сприяло прийняття низки міжнародних документів щодо закріплення, правової регламентації та розробки механізму міжнародного захисту прав людини у державах, що підписали відповідні міжнародні документи.

Права людини грають особливу роль у взаємовідносинах людини і держави.

Вони контролюють і регулюють здійснення державної влади над окремою людиною, надають свободи громадянам у відношеннях з державою і потребують від держави задоволення основних потреб людей, підпадаючих під його юрисдикцію. Краще всього ці права виражені в міжнародно-правових, котрі були погоджені державами і в яких вміщуються норми прав людини. Після другої світової війни проблема прав людини з чисто внутрішньої стала перетворюватися в міжнародну. Поступово Конституційне право почало попадати під вплив міжнародних стандартів. Були прийняті ряд міжнародних документів, що зобов'язують держави, що підписали їх дотримувати і розвивати повагу до прав людини, без якої-небудь дискримінації. Першим великим правовим актом стала Загальна декларація прав і свобод людини, прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 10 рудня 1948 року, цей основоположний документ і в даний час має великий вплив у світі. Хоча Всезагальна декларація не являється обов'язковим до виконання документом, більшість юристів доводять, що вона вже здобула обов'язкову юридичну силу на основі міжнародних звичаїв і практики, так як її застосовують в конституціях і судах багатьох країн. 3 вересня 1953 року була прийнята Європейська конвенція про захист прав людини та основних свобод. Цей документ гарантував громадянам держав членів Ради Європи дотримання їхніх конституційних прав. Для того щоб ефективно захищати права людини і належним чином реагувати на їхнє порушення, створені органи контролю: Комісія з прав людини, Центр прав людини, Європейський суд, що розглядає порушення прав людини на державному рівні.

Істотною відмінністю міжнародних правових документів у галузі прав людини від інших міжнародних угод є те, що зобов'язання, що накладаються на держави, регулюють відносини не стільки з іншими державами, скільки мають своєю метою захистити права і свободи громадян саме цієї держави. Однак, у багатьох країнах справи з розвитком конституційного права, а головне з його виконанням знаходяться не в найкращому стані. Здавалося б, що говорити про рабство в ХХ-у столітті вже смішно, але в східному султанаті Оман рабство було скасовано лише в 1962 році.

Щоб мати уявлення про обсяги міжнародної діяльності, пов`язаної із захистом прав людини, досить зазначити, що основними актами, які регулюють цивільні і політичні права на міжнародному рівні, є Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року, Пакт про цивільні і політичні права від 19 грудня 1966 року, Конвенція про попередження злочину геноциду і покаранні за нього від 9 грудня 1948 року, Конвенція про припинення злочину апартеїду і покаранні за нього від 30 листопада 1973 року, Конвенція проти катувань і інших жорстоких, нелюдських чи принижуючих достоїнство видів звертання і покарання від 10 грудня 1984 року і європейська Конвенція про захист прав людини й основних свобод від 4 листопада 1950 року.

європейський суд право людина

1. Історичні умови та засади розвитку і становлення прав людини в Європейській системі законодавства (судочинства)

1.1 Перші згадки про Європейський суд з прав людини і причини його утворення

Європейський суд з прав людини (англ. European Court of Human Rights, фр. Cour europenne des droits de l'homme) - міжнародний судовий орган, юрисдикція якого поширюється на всі держави-члени Ради Європи, що ратифікували Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод, і включає всі питання, пов'язані з тлумачення і застосування Конвенції, включаючи міждержавні справи і скарги окремих осіб.

Вступивши в силу 3 вересня "Європейська конвенція про захист прав та свобод людини” не тільки проголосила основоположні права людини, а і створила особливий механізм їх захисту. . Рабінович П. Ефективність впливу Конвенції про захист прав та основних свобод людини на держави-члени Ради Європи // Право України. - 2000. - № 11. - С. 34.

Спочатку цей механізм включав три органи, які несли відповідальність по забезпеченню дотримання обов'язків, прийнятих на себе державами - учасниками Конвенції: Європейську Комісію з прав людини, Європейський Суд з прав людини і Комітет міністрів Ради Європи.

З 1 листопада 1998 року, із вступом в силу Протоколу № 11 (прийнятий 11 травня 1994 року), перші два з цих органів були замінені єдиним, постійно діючим Європейським Судом з прав людини.

Європейський Суд з прав людини був створений в 1959 році згідно з Європейською Конвенцією про захист прав і свобод людини. Трагнюк О. Принцип субсидіарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р. В той час число членів членів Ради Європи було незначне. Зараз ця цифра виросла в декілька разів, а Європейська Конвенцією про захист прав і свобод людини ратифікована в 40 країнах - членах Ради Європи.

Розпочавши свою діяльність в 1959 році, Європейський Суд до кінця 1998 року розглянув більше тисячі справ, більшість з яких за скаргами громадян. Сьогодні можна сказати, що всі норми, які містяться в розділі I Конвенції, а також норми Протоколів, які доповнюють цей розділ, застосовуються так, як вони розтлумачені в рішеннях Європейського Суду.

Число суддів в складі Суду рівне числу держав-учасниць Конвенції. Члени Суду обираються Парламентською Асамблеєю Ради Європи з числа трьох Кандидатів, представлених кожною державою, на строк 6 років, з можливістю переобрання; судді повинні "мати високі моральні якості або відповідати вимогам, які висуваються для призначення на високу судову посаду, або ж бути правознавцями з визнаним авторитетом”. По досягненню 70 років Суддя повинен піти у відставку. Суд обирає свого Голову і одного або двох заступників Голови; судді отримують винагороду на основі поденної оплати праці. Ще не так давно мало хто в Україні знав про існування, а тим більше про діяльність Європейського Суду з прав людини, який за його місцезнаходженням часто називають Страстбурзький суд. Однак зі вступом України в Раду Європи, а особливо після ратифікації Європейської конвенції з прав людини, на основі і з відповідністю якої діє цей Суд, ситуація принципово змінилася. Громадяни України, які вважають свої права з числа передбачених названою Конвенцією порушеними діями державних органів і які не знайшли належного захисту

1.2 Місце Європейського суду з прав людини в системі судової гілки влади, його роль в механізмі захисту конституційних прав і свобод

На сьогоднішній день Україна являється учасницею міжнародних договорів таких як:

Міжнародний Пакт про громадянські та політичні права.

Європейська конвенція захисту прав і свобод людини.

В відповідності до яких осіб, які знаходяться під юрисдикцією України, можуть звернутися до міжнародних органів з прав людини за захистом своїх прав.

До міжнародних правозахисних органів відносяться:

Комітет з прав людини ООН.

Європейський Суд з прав людини.

Європейська конвенція про захист основних прав та свобод людини Європейська конвенція про захист основних прав і свобод людини (далі Європейська конвенція про права людини) була укладена в 1950 році в Римі. Для 15 представництв, які підписали її на той час, вона була свого роду "першим кроком на шляху колективного здійснення деяких з прав, сформованих у Загальній декларації прав людини”.

Більш як за сорок років, які пройшли з часу її вступу в силу, вона перетворилась в зрілий документ з прав людини, можливо, самий радикальний і ефективний із нині діючих. Без сумнівів своєю ефективністю вона в значній мірі зобов'язана політичній волі країн-учасниць та їх загальній системі цінностей. На сьогодні Конвенцію ратифікували 30 з 34 країн - членів Ради Європи, кожна з яких добровільно признала обов'язкову юрисдикцію Європейського Суду з прав людини, а також право на подачу індивідуальних петицій.

Сама Конвенція являє собою міжнародний договір, згідно з яким країни - члени Ради Європи зобов'язались гарантувати деякі основоположні права людини всім особам, які знаходяться під їх юрисдикцією. Її важливість обумовлена не тільки широтою закріплених в ній прав, а й механізмами захисту, створеними в Страстбурзі для розслідування можливих порушень і для забезпечення виконання обов'язків, передбачених Конвенцією. Ведеться постійний контроль за здійсненням Конвенції з метою розширити захист, який вона забезпечує, шляхом розширення переліку гарантованих прав, так і шляхом вдосконалення діючих процедур.

Однак ні сама Конвенція, ні передбачені нею механізми не назначені для зміни національних систем захисту прав людини. Їх мета - предявити міжнародну гарантію в доповненні до права на відшкодування збитку, існуючому в конкретних країнах. В 27 з 30 країн-учасниць норми Конвенції стали внутрішньодержавним правом, завдяки чому будь-яка особа може подати в національний суд чи інший орган скаргу чи апеляцію, засновані безпосередньо на її положеннях. Трагнюк О. Принцип субсидіарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р. Але і в тих країнах, де Конвенція не імплентована у внутрішню справу, не повинно виникати протиріч між практикою й положеннями Конвенції.

Механізм міжнародного захисту може працювати в двох режимах. Перший дозволяє будь-якій країні-учасниці подавати скаргу в Європейський суд з прав людини, якщо вона вважає, що друга країна-учасниця не виконує свої зобов'язання по Конвенції. Другий, більш важливий режим, дозволяє будь-якій особі звертатися безпосередньо в Суд із скаргою на будь-яку країну-учасницю, яка зробила особливу заяву про визнання компетенції Суду з даного питання. Як вже відмічалось, такі заяви зробили вже 30 країн-учасниць.

В відповідності до Конвенції існують три органи, які мають можливість вплинути на результат розгляду скарги окремої особи або держави-учасниці:

Європейський Суд з прав людини;

Комітет міністрів Ради Європи;

Комітет з прав людини ООН.

Засідання Європейського Суду проводяться в Палаці Прав Людини. Організація діяльності Суду, правила процедури, порядок реєстрації заяв, їх розгляд, прийняття рішень встановлені Конвенцією і Регламентом Суду. В склад Європейського Суду входять незалежні судді (на сьогоднішній день їх 41). Суд виносить своє рішення, керуючись нормами Конвенції і практикою використання своїх попередніх рішень. Це означає, що в Європейському Суді, на відміну від української кодифікаційної системи законодавства, діє прецедентна система. Під час розгляду кожної справи в засіданнях завжди має право брати участь суддя від держави, яка є стороною у спорі.

Суд розглядає справи, які до них поступили, в комітетах, які складаються з трьох суддів, в Палатах, включаючих 7 суддів, і в Великій Палаті, яка нараховує в своєму складі 17 суддів. Thohnston and others \. Ireland 18. 12.1989 (№ 112) 9 E. H. R. R. 203. Первинний розгляд індивідуальних скарг починається в Комітетах, які вирішують питання прийнятності скарг на одноособовій основі. Якщо петиція визнана прийнятною, то таке рішення підлягає оскарженню. Якщо Комітет не зміг прийняти рішення одноособово, то питання з прийнятності скарги вирішується Палатою, яка розглядає справи по суті.

У випадку признання звернення прийнятним, Суд може запропонувати:

Дружнє врегулювання;

Вирішити справу в відповідністю власної процедури;

Як очікується, Європейський Суд після реформи буде розглядати справи протягом двох років.

Велика Палата розглядає справи в трьох випадках, коли піднімаються серйозні питання тлумачення Конвенції чи Протоколів до неї, або є ймовірність того, що відповідь поставлене перед палатою питання протирічить раніше винесеному Судом рішенню. Рішення про передачу справ в Велику Палату може бути прийнято на будь-якому етапі розгляду справи до винесення рішення по суті і при умові, якщо ні одна зі сторін в спорі не суперечить проти цього. Рішення Великої Палати являються остаточними. Велика Палата розглядає справи:

з міждержавних скарг;

з індивідуальних скарг, якщо вирішення справи потребує тлумачення Конвенції і Протоколів, а також входить в протиріччя з попередніми рішеннями Суду;

при наявності прохання однієї зі сторін про розгляд справи Великою Палатою протягом трьох місяців з моменту винесення рішення Палатою.

Держави-учасниці Конвенції взяли на себе обов'язок виконувати рішення Суду з будь-якого спору, сторонами якого вони являються. Кінцеве рішення Суду з розглянутої справи направляється в Комітет Міністрів Ради Європи, який здійснює нагляд за його виконанням.

Хотілося б зупинитися і на ст.50 Конвенції, що стосується надання справедливого відшкодування. Практика Суду містить чіткі принципи, однак застосування зазначеної статті має менш чіткий і послідовний характер. Відшкодування надається в 3-х випадках: матеріальний збиток, нематеріальний збиток, компенсація судових витрат.

Рішення констатується порушенням Європейської Конвенції прав людини і встановлюється розмір "справедливості грошової компенсації", на що іде від 2 до 4 місяців. Остаточне рішення Суду посилається в комітет Міністрів Ради Європи, що здійснює нагляд за його виконанням. Погроза застосування до держави санкцій - ефективний засіб, що гарантує виконання судових рішень. За невиконання рішень Суду членство держави в Раді Європи може бути припинено. За серйозне порушення прав людини держава може бути навіть виключена з організації, але подібного дотепер у діяльності Ради не було. Відповідно до існуючих положень за прострочення виплат компенсацій передбачені штрафні санкції. Справа знімається з контролю, коли надходить інформація від заявника чи його адвоката, що справедливість, до якої він прагнув, відновлена. За виконання рішення Європейського Суду відповідає держава в цілому: своїм авторитетом, бюджетом, іншими можливими видатками. Саме тому багато держав прагнуть не доводити справу до судового рішення, а використовують можливості процедури дружнього врегулювання її. Слід зазначити, що раніше вся процедура розгляду справи в Європейському Суді тривала 5-6 років, ці терміни, можливо, будуть скорочені до 2-3 років.

Значення Суду за останні роки стало стрімко зростати.

Так якщо в 1981 до Суду надійшло 400 звертань, з яких по 7 були прийняті рішення, у 1993 р. відповідно 2000 звертань і 53 рішення. Те вже в 1999 звертань було 20000, а прийнятих рішень - 4250.

Відповідно до частини 1 ст.46 Конвенції високі договірні сторони зобов'язуються виконувати остаточне рішення суду по будь-якій справі, у якій вони є сторонами. Україна визнала юрисдикцію Суду декларативно - право на звертання громадян за захистом своїх порушених прав і свобод до відповідних міжнародних судових органів (4.4 ст.55) - і нормативно, коли прийняла Закон від 17 липня 1997 р. "Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р.", 1-го Протоколу і протоколів № 2, 4, 7, 11 до Конвенції. M. Буроменський. Звернення до Європейського суду з прав людини (Практика Суду і особливості українського законодавства). - Харків, 2000. - С. 22. Відповідно до цього Закону Україна визнала всі зобов'язання, передбачені даними міжнародно-правовими актами. Зокрема, щодо визнання на своїй території обов'язкової (без спеціальної угоди) юрисдикції ЄС з прав людини у всіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції (ст.46 Конвенції). Крім того, у силу даного закону Україна зобов'язується виконувати рішення Суду по будь-якій справі, у якому вона є стороною. Текст Конвенції був опублікований в офіційному виданні тільки 10 січня 2001 р.

За даними на 1999 р.1257 українців шукали захисту своїх прав у далеких землях, відкрито ж було тільки 770 тимчасових справ (досьє), 4 з який визнані прийнятими. З зазначеної кількості тимчасових справ проти України були зареєстровані 450, з них 300 визнані не прийнятими. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. - М., 2001. - С. 49-50. До сторін, щодо яких була зареєстрована найбільша кількість справ у 1999 р., належать: Росія - 972, Італія - 881, Франція - 868, Польща - 691, Туреччина - 655.

Найчастіше у своїх заявах українці скаржаться на умови утримання в місцях позбавлення волі, особливо це стосується засуджених до страти. Багато скарг стосуються невиплати заробітних плат і пенсій. Росте кількість заяв від відомих у нашій країні партійних, політичних, суспільних діячів про порушення їхніх прав. Суддя Європейського Суду від України Володимир Буткевич вважає, деякі з них дійсно мають реальні шанси на виграш.

Суд стає на захист тільки тих прав, що прописані в Конвенції і протоколах до неї. Варто звернути увагу на те, що в цьому важливому правозахисному документі нічого не говориться про право на житло, охорону навколишнього середовища чи соціальні та економічні права (хоча не можна виключити, що в майбутньому список прав, передбачених у цій Конвенції, може бути розширений). Відомий аргумент, що захисті потребують усі права особистості.

1.3 Принципи діяльності Європейського суду з прав людини, основи і принципи захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина

Ратифікація Конвенції та визнання юрисдикції Європейського суду означає також і те, що діяльність всіх органів державної влади, особливо судових, їх вирішення і використовуються процедури, так само як і рішення законодавчих органів, не повинні суперечити положенням Конвенції, тим більше що вона утворює складову частину української правової системи.

Європейський суд не є вищою інстанцією по відношенню до судової системи держави-учасниці Конвенції. Тому він не може скасувати рішення, винесене органом державної влади чи національним судом, не дає вказівок законодавцю, не здійснює абстрактний контроль національного законодавства або судової практики, не має права давати розпорядження про вжиття заходів, які мають юридичні наслідки. Суд розглядає тільки конкретні скарги з тим, щоб встановити, чи дійсно були допущені порушення вимог Конвенції. Однак Суд має право присудити "справедливе задоволення претензії" у вигляді фінансової компенсації матеріального збитку і моральної шкоди, а також відшкодування виграла стороні всіх витрат і витрат.

За всю багаторічну практику Європейського суду не було зафіксовано жодного випадку невиконання рішень Суду державами-членами Ради Європи. Інша, відповідно до Статуту Ради Європи, може призвести до призупинення членства держави і, врешті-решт, відповідно до рішення Комітету міністрів, - виключенню держави зі складу Ради Європи. У випадку, якщо держава констатує, що без зміни законодавства чи судової практики розглянута Європейським судом ситуація може повторитися, воно, як правило, здійснює необхідні новації.

Відповідно до ст.46 Конвенції, нагляд за виконанням рішень Суду здійснює Комітет міністрів Ради Європи, який на виконання цієї норми покликаний стежити не тільки за своєчасною виплатою грошової компенсації, а й за тим, як держава-учасниця Конвенції виправляє стали очевидними у світлі рішення Суду розбіжності норм його внутрішнього права або позиції судової практики до стандартів Ради Європи. Юридично рішення, винесене Судом, обов'язково лише для держави-відповідача у справі. Проте нерідко значимість рішень Суду виходить за національні межі, впливаючи на право та судову практику та інших держав-учасниць.

Деякі складові принципу верховенства права не завжди напряму фіксуються в конституціях, і Конституція України у цьому відношенні не є винятком. Вони сформульовані переважно правовою наукою та судовою практикою. До таких слід віднести, зокрема, принцип визначеності. Цей принцип означає вимогу чіткості підстав, цілей та змісту нормативних приписів, особливо тих із них, які адресовані безпосередньо громадянам. Вони повинні мати можливість упевнено передбачати правові наслідки своєї поведінки. Принцип визначеності вимагає також, щоби повноваження органів виконавчої влади у відносинах із громадянами та їх об'єднаннями визначалися лише законами. Н и ми ж мають установлюватися межі розсуду цих органів. Жоден акт органів виконавчої влади не може підміняти своїм регулюванням закон і визначати власні межі свободи розсуду в указаних відносинах

Європейський Суд з прав людини у своїй практиці часто використовує цей принцип для мотивації своїх рішень. Важливою рисою європейського механізму захисту прав людини слід назвати гнучкість положень Конвенції, що досягається завдяки діяльності Європейського Суду, рішення у конкретних справах якого мають прецедентний характер і вважаються складовою тексту Конвенції у частині її тлумачення. Практика Європейського Суду досить динамічна, і в умовах виникнення нових відносин та розвитку правової думки часто-густо зміст прав та свобод, гарантованих Конвенцією, трансформується і навіть розширюється порівняно з тим, що закладався півстоліття тому під час її підписання.

На перший погляд може скластися враження, що динамічний або еволюційний метод тлумачення Конвенції суперечить принципу визначеності, який, зокрема, вимагає точності та однозначності формулювання правової норми; у той час як динамізму тлумаченні Конвенції вимагає розуміння її змісту, ви ходячи з реалій сьогодення.

Субсидіарність є основним принципом захисту прав. Вона визнає першочергову компетенцію і обов'язок держави ефективно захищати своїми внутрішніми правовими засобами права і свободи людини, які передбачені у Конвенції": писав колишній голова Європейського суду Г. Петцольд. Туманов В.А. Европейский суд по правам человека. Очерк организации и деятельности. - М., 2001. - С. 49-50. Розглянемо деякі конкретні приклади прояву принципу субсидіарності, або, так званої, комплементарної природи Конвенції, її ст.53 проголошує: "Ніщо в цій Конвенції не повинно тлумачитися як обмеження або відступ від яких-небудь прав і основних свобод людини, які можуть гарантуватися законодавством будь-якої Високої Договірної Сторони чи будь-якою іншою угодою, в якій вона Бере участь". . MacdonaldR., MatscherF., PetzoldH. The European System of the Protochon of Human Rights. - Martinus Nijhoof Publishtrs, 1993. - P. 59-60.

Мета ст.53 - забезпечення того, що більші гарантії прав людини, які існують у національному праві, підтверджуються та зберігаються і не послаблюються з посиланням на те, що відповідні положення менш ефективно захищені Конвенцією. Дана стаття, таким чином, демонструє, що Договірні Сторони не намагаються замінити національні гарантії і забезпечити захист прав індивіда лише засобами Конвенції. Однак, не зважаючи на те, що був утворений названий Суд, остання не пропонувала вказаним сторонам якусь певну поведінку для забезпечення у межах внутрішнього правопорядку різних гарантованих прав і свобод, для ефективного втілення положень Конвенції. Оскільки остання встановлює, насамперед, не єдину форму рішень, а стандарт поведінки, то, таким чином, за Договірними Сторонами залишається вибір способів для зазначеного забезпечення. Важливо, що право Договірних Сторін забезпечує конвенційні права і свободи для кожного в межах державної юрисдикції, незалежно від форми, яку держави для цього обрали. Логічно було б допустити, що Конвенція повинна передбачати встановлення специфічних гарантій, метою яких є впровадження захисту індивідуальних прав і свобод людини засобами національних процедур. Такі гарантії можна відшукати у кінці Каталогу прав людини, а саме у ст.13 Конвенції. Остання проголошує: "кожній людині, чиї права і свободи, викладені у цій статті Конвенції, порушені, належать ефективні засоби правового захисту державними органами, навіть якщо таке порушення було вчинено особами, котрі діяли офіційно". Однак положення ст.13 не розвинулись далі, щоб вимагати якусь певну процедурну форму. Договірним Сторонам були залишені межі свободи дії (розсуду) щодо того, як вони будуть виконувати зобов'язання із встановлення ефективних національних засобів забезпечення конвенційних прав і свобод людини. Дія названої статті, таким чином, залежить від способу, який заінтересована держава обрала для виконання своїх зобов'язань згідно із ст.1 Конвенції. Тобто, для "забезпечення кожній людині, що перебуває під юрисдикцією Договірної Сторони, прав і свобод, передбачених Конвенцією".

Проявом субсидіарності у контрольному механізмі Конвенції є також вимога про вичерпання усіх національних способів захисту прав людини (п.1 ст.35). З точки зору міжнародного права, саме на державу, в першу чергу, покладається обов'язок дотримання норм з прав людини. Тому і потрібно вимагати усунення зазначених порушень, насамперед, від держави. У тому разі, коли остання з будь-яких причин нездатна це зробити, можливе втручання міжнародних органів, що мають відповідні повноваження.

Крім такої важливої конвенційної вимоги як вказане вичерпання, встановлене п.1 ст.35 Конвенції, прояв (хоч і не настільки характерний) субсидіарного характеру механізму захисту прав людини простежується у настановах ст.41. Вона передбачає: у разі, коли Суд встановлює, що мало місце порушення Конвенції або протоколів до неї, а внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони допускає можливість лише часткового відшкодування, Суд, якщо таке необхідне, надає справедливе задоволення потерпілій стороні. Таким чином, засоби відшкодування на міжнародному рівні є субсидіарними. Тому вони можуть діяти тільки у випадку, якщо внутрішній правовий порядок не виконує ту роль, яку визначила для нього Конвенція.

У цьому контексті слід наголосити, що судові рішення є, по суті, декларативними за своєю природою. Але вони, звичайно, зобов'язують лише державу (п.1 ст.45), яка є стороною у справі. Держава, котру визнано порушницею Конвенції, повинна вжити всіх заходів для виконання рішення Суду, їх вибір, однак, залишається за останньою. Тому можна зробити висновок, що принцип субсидіарності, оскільки він застосовується у рамках Конвенції, передусім, стосується субсидіарної ролі конвенційного механізму. А його наслідком є, так звані, "процесуальні відносини" між національними державними органами, відповідальними за застосування Конвенції, що і вирішують питання, пов'язані з гарантією і захистом прав людини, з одного боку, і європейськими Інститутами, створеними згідно з Конвенцією - з іншого. Трагнюк О. Принцип субсидіарності за Європейською конвенцією про захист прав і основних свобод людини 1950 р.

Взаємодія цих органів, проте, ширша за обсягом. Це означає, що, здійснюючи контрольні функції, конвенційні інститути самі підлягають певному обмеженню або, щонайменше, намагаються виявити певний ступінь самообмеження.

Тобто, субсидіарність означає, що компетенція Європейського суду щодо національного правопорядку держав-членів суттєво обмежена. Останній не має права займати місце компетентних органів держави стосовно тлумачення і застосування внутрішнього права, тобто контрольний механізм, створений Конвенцією, не повинен розглядатись як "четверта інстанція". Однак така ситуація в жодному випадку не свідчить про пасивну роль Суду щодо правових інститутів і діяльності правозастосовчих органів держав. Він має можливість їх оцінювати. Визнавши, що порушення мало місце, Суд ніби дезавуює відповідні рішення компетентних органів держав-членів, хоча відмінити їх не може.

Принцип субсидіарності характеризує також специфіку відносин між Судом та компетентними національними органами, коли йдеться про ситуації, що охоплюють регулятивну поведінку держави щодо забезпечення конвенційних прав і свобод людини, здійснення яких може бути предметом обмеження, або таких прав, що вимагають позитивних дій з боку держави (наприклад, статті 8, 11 Конвенції), або прав, стосовно яких виправданим є різне до них ставлення Див.: справа Silver and others \ від 25 березня 1983 p. . Справи, у яких ставилося питання, що належать до такої регулятивної сфери, призвели Суд до необхідності роз'яснення того, яким чином співвідносяться межі контрольної функції і свобода дій компетентних національних органів. З цією метою Суд визнав існування такого поняття як межі розсуду держави, або свобода дій держави. Доклад, див.: Р і с н и й М. Проблеми розсуду застосування національними державними органами норм Конвенції // Право України. - 2000. - № 11. - С. 46-48. . Якщо від останньої вимагається забезпечити певні дії або різне ставлення до конвенційного права, то така свобода означає: у держави є "вибір різних способів", які повинні бути застосовані з метою ефективного здійснення прав особи або для того, щоб уникнути свавільної дискримінації. "Межі розсуду", якими користується держава, а саме законодавчі органи, уряд, судові та інші органи найчастіше визначаються так: "певний", "широкий". У свою чергу, Суд визначив: обсяг вибору держави може відрізнятися залежно від різних чинників, насамперед, предмета і підстави справи. "Межі розсуду" є широкими переважно у справах щодо питань політичної організації, економіки, соціальної моралі, які характеризують демократичне суспільство у державі

Практика міжнародних судових органів захисту прав людини доводить, що ці органи докладають чимало зусиль задля ініціювання широкого застосування національними судами норм міжнародних конвенцій з прав людини. Зокрема,

Європейський суд неодноразово наполягав на застосуванні такого принципу: якщо Конвенція є правовою основою, на яку може посилатися заявник, то він повинен це робити в національному суді, або навіть національний суд має звернутися до відповідної норми Конвенції. Особлива роль у внутрішньодержавній імплементації належить приведенню судової практики у відповідність до міжнародно-правових зобов'язань держави.

З метою дотримання Україною зобов'язань, що випливають з її членства в Раді Європи, та задля ефективного виконання ст.46 Конвенції, згідно з якою держави-учасниці зобов'язуються виконувати остаточне рішення Європейського суду в будь-якій справі, в якій вони є сторонами, 23 лютого 2006 р. було прийнято Закон України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", який зафіксував на законодавчому рівні систему інституційних та процедурних механізмів виконання рішень Європейського суду та запобігання новим порушенням Конвенції.

2. Виникнення і закріплення Європейського суду з прав людини в системі судочинства

2.1 Основні причини і умови що сприяли створенню і ефективному впровадженню механізмів захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина в Європейській судовій системі

У статті 20 Конвенції визначається кількість суддів Суду, яка відповідає кількості Високих Договірних Сторін Конвенції Barthold v. Germany 7 Е.Н. R. R. 383,25. 03.1983 Xv. UK 4 E. H. R. R. 24. 10.1981 (№46). - P. 19-41. . Судді, які засідають у Суді у своїй особистій якості, повинні відповідати таким критеріям:

Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати кваліфікацію, необхідну для призначення на високу судову посаду, чи бути юристами з визнаним авторитетом.

Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займатися ніякою діяльністю, що є "несумісною з їхньою незалежністю, безсторонністю або вимогами виконання посадових обов'язків на постійній основі". Усі питання, які виникають у зв'язку із застосуванням цього пункту, вирішуються Судом.

Парламентська асамблея Ради Європи обирає суддів до Європейського суду строком на дев'ять років. Судді не можуть бути переобрані. З квітня 2010 року суддею Європейського суду з прав людини є Ганна Юдківська.

Суддя може бути звільнений з посади, якщо рішення про його невідповідність встановленим вимогам буде ухвалена іншими суддями більшістю у дві третини голосів (стаття 24).

Стаття 27 Конвенції передбачає створення в межах Суду трьох різних типів органів: комісій, палат і Великої палати.

Комісія, до складу якої входить три судді, може визнати неприйнятною або вилучити з реєстру справ індивідуальну заяву, якщо така ухвала може бути винесена без додаткового вивчення. Кожна така ухвала є остаточною і особа, що звернулась із заявою, не може вимагати її перегляду.

В палатах, на другому рівні організаційної структури Суду, здійснюється більша частина його роботи. До складу палат входять сім суддів, включаючи й члена палати за посадою - суддю, якого було обрано від зацікавленої держави-учасниці, або особу, яка призначається для участі в засіданнях в разі відсутності такого судді.

Окрім створення комісій, про які йшлось вище, палата приймає ухвали щодо прийнятності та суті міждержавних і індивідуальних заяв, які не були визнані неприйнятними у комісіях. Як правило, палата приймає рішення щодо прийнятності окремо від рішення по суті.

Велика палата - третій рівень, на якому здійснюється робота Суду. До складу Великої палати входять сімнадцять суддів. Окрім члена Великої палати за посадою, який засідає на тих же умовах, що визначаються по відношенню до члена палати за посадою, пункт 3 статті 27 також зараховує до складу Великої палати Голову Суду, заступників Голови, голів палат та інших суддів, які визначаються відповідно до регламенту Суду.

Велика палата вповноважена розглядати лише ті справи, які були передані до неї і лише в трьох випадках. Відповідно до статті 30, палата може відмовитись від своєї юрисдикції на користь Великої палати за таких обставин:

§ якщо справа, яку розглядає палата, порушує серйозне питання щодо тлумачення Конвенції чи протоколів до неї

§ якщо вирішення питання, яке вона розглядає, може призвести до результату, несумісного з рішенням, постановленим Судом раніше

§ якщо жодна зі сторін у справі не заперечує проти цього

Практика Європейського Суду з прав людини свідчить про те, що на базі положень ст.5 Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод створюється самостійне право потерпілого на відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок арешту або затримання.

Держава взяла на себе зобов'язання за шкоду, завдану незаконними діями своїх правоохоронних органів, і незалежно від вини посадових осіб цих органів. Однак у судовій практиці існує чимало проблем, пов'язаних з реалізацією громадянином чи юридичною особою, які постраждали від судово-слідчих помилок, права на компенсацію завданої їм матеріальної та моральної шкоди. Чи відповідає наше законодавство в частині відшкодування шкоди, завданої правоохоронними та судовими органами, Європейській конвенції? Про наявність суперечностей між ними неодноразово зазначали юристи - науковці і практики, - в тому числі й при обговоренні Науково-консультативною радою при Верховному Суді України проекту постанови Пленуму ВСУ "Про застосування Конвенції про захист прав і основних свобод людини при здійсненні правосуддя” (Закон і бізнес. - 2004. - № 21. - 22-28 травня) . Рабінович П. Ефективність впливу Конвенції про захист прав та основних свобод людини на держави-члени Ради Європи // Право України. - 2000. - № 11. - С. 32. Отже, в цій статті автор має намір дослідити, наскільки судова практика з розгляду спорів зазначеної категорії справ відповідає вимогам сьогодення, а також практиці Європейського Суду з прав людини.

Безперечно, що права і свободи людини й громадянина та юридичних осіб підлягають судовому захисту (ст.55 Конституції України), у зв'язку з чим необхідно вдосконалювати судову діяльність, пов'язану із застосуванням норм Конвенції на національному рівні, оскільки для судової системи України цей механізм захисту прав людини є новим. Відповідні обов'язки суду випливають з таких положень M. Буроменський. Звернення до Європейського суду з прав людини (Практика Суду і особливості українського законодавства). - Харків, 2000. - С. 29. .

Згідно зі ст.3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Відповідно до ч.5 ст.9, ч.6 ст.14 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, ст.38 Декларації прав і свобод людини та громадянина, ч.5 ст.5 Конвенції про захист прав і основних свобод людини, кожен, хто став жертвою арешту, затримання, засудження, має право на відшкодування шкоди. Право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди за рахунок держави закріплено також у статях 56, 62 Конституції України та в Законі України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду” від 1 грудня 1994 р., ст.443 ЦК України 1963 р., статтях 1167, 1176 ЦК України 2003 р. Тобто правова норма про відшкодування шкоди внаслідок незаконного притягнення до кримінальної відповідальності є конституційною нормою і має загально-правове значення.

Вступивши до Ради Європи (1995 р.) і ратифікувавши 17 липня 1997 р. зазначену Конвенцію та ряд Протоколів до неї (Перший протокол і Протоколи №№ 2, 4, 7 та 11), Україна визнала її чинність у національній правовій системі та обов'язковість рішень Європейського Суду з прав людини з усіх питань, що стосуються тлумачення і застосування Конвенції. Рабінович П. Ефективність впливу Конвенції про захист прав та основних свобод людини на держави-члени Ради Європи // Право України. - 2000. - № 11. - С. 14. .

Застосування положень Європейської конвенції та прецедентної практики Європейського Суду з прав людини національними судами при вирішенні справ про відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок незаконного притягнення до кримінальної чи адміністративної відповідальності, є необхідним, оскільки відповідно до ст.9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства.

Оскільки національне законодавство про відшкодування шкоди при реалізації функції обвинувачення та притягнення до адміністративної відповідальності не повною мірою відповідає вимогам і положенням Європейської конвенції, то в судовій практиці слід враховувати ч.2 ст.10 ЦК України. Відповідно до зазначеної норми, якщо в чинному міжнародному договорі України, укладеному в установленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені відповідним актом цивільного законодавства, то застосовуються правила відповідного міжнародного договору України.

Загальні положення конвенції

Частина 5 ст.5 Конвенції про захист прав людини та основних свобод передбачає, що "кожен, хто є потерпілим від арешту або затримання на порушення положень цієї статті, має захищене позовом право на відшкодування”.

Таким чином, ця норма встановлює, що відшкодування шкоди можливе лише при порушенні ст.5 Конвенції. Фактично зазначена стаття проголошує право на свободу та особисту недоторканність; вона доповнює систему правового захисту недоторканності особи, до якої входять положення статей 2, 3 і 4 Конвенції. Ці статті складають основну ідею, яка лежить в основі всіх політичних систем, що дотримуються принципу верховенства права.

Як правильно зазначає С. Шевчук, коментуючи деякі рішення Європейського Суду, ст.5 Конвенції обумовлює два види правових положень (перший стосується правомірності затримання, а другий - процесуальних прав затриманих). Ця норма не містить абсолютного права та, відповідно, не забороняє всіх випадків позбавлення волі. Більше того, Конвенція визнає інтерес держави у втручанні в особисту свободу особи. Однак будь-яке позбавлення волі має супроводжуватися мінімальними гарантіями, визначеними в частинах 2-5 ст.5 Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. - К., 2002. - С. 146. 115ст. .

Слід зазначити, що "гарантія” є словом іноземного походження (фр. - garantie), що означає "забезпечення”, "запорука”. Кожній сфері суспільних відносин, врегульованих правом, у тому числі кримінально-процесуальним чи цивільно-процесуальним, властиві свої юридичні гарантії. Ці гарантії мають забезпечувати виконання завдання кримінального та цивільного судочинства з охорони прав і законних інтересів осіб, яким заподіяно шкоду безпідставним притягненням до кримінальної, адміністративної відповідальності тощо.

Гарантією проти незаконного позбавлення волі є також вимога належної правової процедури щодо затримання особи, яка тісно пов'язана з правовими механізмами захисту, згідно з належною правовою процедурою, закріпленою у ст.6 Конвенції.

У Рішенні Європейського Суду від 8 червня 1976 р. у справі "Енгель та інші проти Нідерландів" (а також у Рішенні у справі "Боцано проти Франції" від 2 грудня 1986 р. та ряді інших) зазначено, що ст.5 Конвенції, на відміну від багатьох інших її положень, не покладає на державу жодних позитивних зобов'язань, оскільки стосується лише заборони свавільного позбавлення волі державою, залишаючи поза сферою своєї дії інші випадки втручання у сферу фізичної недоторканності особи. Шевчук С. Порівняльне прецедентне право з прав людини. - К., 2002. - С. 146. ст 137

Слід також зазначити, що ст.5 стосується лише факту затримання чи позбавлення волі та не застосовується до умов, у яких особа утримується. Це останнє положення підлягає захисту відповідно до ст.3 Конвенції, на підставі якої, до речі, також створюється самостійне право на гідний рівень умов ув'язнення. Разом із тим, при розгляді справ про відшкодування шкоди, заподіяної неправомірними діями правоохоронних органів, юридично значущими обставинами, які підлягають доведенню заявником, можуть бути посилання як на порушення ст.5 Конвенції (це є обов'язковим), так і на порушення ст.3 Конвенції.

Право на свободу й особисту недоторканність, згідно зі ст.5 Конвенції, включає в себе такі елементи:

· свобода від свавільного арешту й затримання;

· позбавлення волі тільки на "підставі закону”;

· право бути повідомленим про причини арешту;

· право на судовий контроль за арештом та затриманням;

· право на можливість оспорити законність арешту та затримання;

· право на компенсацію за незаконний арешт та затримання.

Право потерпілого від арешту або затримання на порушення положень ст.5 Конвенції на відшкодування шкоди не є матеріальною гарантією, оскільки воно не передбачає імперативного обов'язку компенсації.

Відповідно, до цього конвенційного положення має застосовуватись Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду”. У зв'язку з цим досить спірним є твердження В. Паліюка про те, що в зазначеному випадку потерпілий має довести лише факт реабілітації, а наявність моральної шкоди презюмується, тобто діє презумпція моральної шкоди, і заявник доводить лише її розмір. Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда. Монография. - К., 2000. - С. 76-77. . Зазначене право на відшкодування - це процесуальна вимога надати можливість довести наявність шкоди, визначити її розмір та отримати через судовий розгляд цього питання відповідну компенсацію. Таким чином, суди повинні мати на увазі, що особа не може ставити питання про компенсацію, якщо їй не була заподіяна моральна чи матеріальна шкода, яка має бути відшкодована. Крім того, як зазначено в Рішенні Суду від 25 липня 2001 р. у справі "Перна проти Італії", в окремих випадках визнання судом порушення саме по собі є достатньою справедливою сатисфакцією за завдану особі моральну шкоду.

Отже, ч.5 ст.5 Конвенції дещо доповнює положення ст.50 Конвенції про "справедливе відшкодування" за порушення положень цього документа. Різниця полягає в тому, що компенсація за ст.50 визначається Європейським Судом, тоді як розмір компенсації за ч.5 ст.5 мають встановлювати національні суди.

До основних принципів судового процесу, відносять принципи які закріпленні в частині 1 ст.6 мають бути враховані національним законодавством та судовою практикою (із особливостями, що є притаманними адміністративному процесу), оскільки забезпечують захист прав особи в судовому процесі і впливають на його ефективність.

Такого ж висновку дійшли учасники Першої Конференції Голів Вищих Адміністративних судів в Європі. У висновках за результатами проведеної Конференції було зазначено, що, не дивлячись на організаційні відмінності у різних державах, адміністративний процес має відповідати загальним стандартам, закріпленим у правових системах держав-членів, або процесуальним гарантіям, які прямо закріплюються у Конвенції про захист прав людини та основних свобод, зокрема в статтях 6 та 13 http: //zakon1. rada.gov.ua/laws/show/995_004.

Відповідно до ст.13 Конвенції кожен, чиї права та свободи, викладені у Конвенції, порушуються, має право на ефективний засіб правового захисту у відповідному національному органі, не дивлячись на те, що таке порушення здійснюється офіційними особами. Отже, орган, про який мова йде у цій статті не обов'язково є судом, проте важливо, щоб він міг забезпечити ефективний засіб правового захисту.

У тих випадках, коли зазначені функції захисту порушеного права здійснюються судовими органами, застосовуються більш жорсткі вимоги пункту 1 ст.6 Конвенції, яка поглинає собою ст.13. Однак таке поглинання відбувається не в усіх справах. В окремих випадках ст.13 надає додаткові гарантії, які випливають із вимоги ефективності засобу правового захисту. Зокрема, йдеться про можливість призупинення виконання оскаржуваного рішення чи дій адміністративного органу, якщо вони можуть призвести до невиправної шкоди, та покладення обов'язку на відповідний орган відшкодувати шкоду (у певних випадках), завдану порушенням прав, визначених Конвенцією.

З аналізу пункту 1 ст.6 Конвенції та окремих рішень Європейського суду з прав людини випливає, що система права на справедливий судовий процес складається із таких елементів, як: право на справедливий судовий розгляд, право на відкритий судовий розгляд (у тому числі, публічне проголошення рішення), дотримання критерію "розумного" строку, незалежність та неупередженість суду, створеного на підставі закону. Однак систему цих елементів не можна, на нашу думку, вважати повною без урахування таких важливих факторів як можливість доступу до суду кожної особи у випадку виникнення спору з адміністративних правовідносин та ефективність судового контролю за актами та діями (чи бездіяльністю) адміністрації.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.