Специфічні риси американської правової системи у порівнянні з англійською

Особливості системи права й системи законодавства англо-американської правової сім’ї. Спільні і відмінні риси правотворчої та правозастосовної діяльності англійської й американської правової системи. Особливості регламентації публічного, приватного права.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 16.11.2015
Размер файла 511,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2. Розпорядження щодо введення контролю за експортом у Ліберію, виданий відповідно до положень резолюції ООН №1521 (2003) щодо ембарго на поставку товарів до Ліберії у зв'язку з військовим конфліктом.

3. Наказ за контролем експорту (Export Control Order 2008 (SI 2008/3231). Є результатом імплементації вимог ООН щодо ембарго на зброю (2004 р.) у зв'язку із громадянською війною в Судані.

4. Доповідь щодо відповідності британського законодавства положенням Конвенції ООН з прав дитини (2010).

5. Керівні настанови Об'єднаного Королівства щодо імплементації Керівних принципів ООН у сфері бізнесу та прав людини (2013).

В США питання про введення в національне законодавство поняття «незаконне збагачення» було визнано недоцільнім, оскільки ст. 20 Конвенції передбачає, що особа, підозрювана у незаконному збагаченні, має довести власну невинність, що суперечить принципу презумпції невинуватості.

3.3 Порівняльно-правова характеристика правових систем України, США та Великої Британії

Необхідність проведення порівняльно-правових характеристик правових систем випливає з того, що як зазначив Бехруз Х.Н., сучасні процеси, породжені епохою глобалізації, ставлять перед всією в цілому юриспруденцією і порівняльним правознавством окремо задачу використання потенціалу різних правових сімей (систем) в рішенні масштабних задач, які стосуються всього людства [12, с.16-18].

Системи джерел права США, Великої Британії та України можна звести до наступної таблиці Додатку 4. З наведеної таблиці випливає,що основним джерелом права США і України є Конституція, а в Англії судовий прецедент.

Справедливість, як джерело права, існує в правових системах США і Англії. Необхідно зазначити, що в США справедливість є одним із основних джерел права.

В Україні на нашу думку справедливість як джерело права не існує в тій формі, в якій існує в правових системах США і Англії, але справедливість введено в законодавство як одна із засад законодавства.

Так, відповідно п. 6 ст. 3 Цивільного кодексу України загальними засадами цивільного законодавства є справедливість, добросовісність та розумність [15, с. 3 ].

Також в Україні введений правовий прецедент в ч. 1 ст. 360-7 ЦПК України зазначено,що висновок Верховного суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові,прийнятій за результатами розгляду справи з підстав,передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 355 цього Кодексу, є обов'язковим для всіх суб'єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт,що містить відповідну норму права [20, с. 360-7].

Результати часткового аналізу судових систем США, Англії та України:

1. Конституційний суд існує лише в Україні. Конституційний нагляд в США і Англії здійснюється Верховним судом. В США також наділені повноваженнями здійснювати конституційний нагляд суди загальної юрисдикції.

У разі виникнення у суду сумніви під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України, вирішення питання про конституційність якого належить до юрисдикції Конституційного суду України, суд звертається до Верховного Суду України для вирішення питання стосовно внесення до Конституційного Суду України подання щодо конституційності закону чи іншого правового акта [17, с. 8].

На нашу думку однією із перспектив розвитку судової системи України є надання Верховному Суду України хоча б з деяких питань, які потребують швидкого вирішення, функції конституційного нагляду оскільки очевидно у разі виникнення у суді сумнівів під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України і отримання рішення Конституційного суду з цього питання проходить тривалий час.

2. В США, а також в Англії значно розширене коло спеціалізованих судів. Так в Англії наряду з іншими існують такі спеціалізовані суди як антимонопольний суд, військові суди, канонічні суди, суди розслідування, трибунали по трудовим справам, імміграції і податкам, а також суди по землекористуванню, по питаннях власності, соціальному страхуванню, транспорту та промисловості.

В Україні існують лише господарські спеціалізовані суди і адміністративні суди.

Приймаючи до уваги, що спеціалізація судів є одним із важливих напрямків забезпечення правосуддя слід розширити в Україні коло спеціалізованих судів.

Становлення і розвиток української правової системи проходить за загальними законами, які характерні становленню і розвитку будь-якій правовій системі, хоча в цих процесах були і є деякі особливості [16, с. 21-34].

Після прийняття Декларації про державний Суверенітет України та проголошення Акта Незалежності Україна стала на шлях становлення правової системи з урахуванням сучасних реалій її розвитку.

Створюючи самостійну національну правову систему України, слід виходити, звичайно, не тільки з зарубіжних і міжнародних аналогів та досягнень, а й враховувати власний історичний досвід формування найважливіших правових інститутів безпосередньо в Україні та створювати і розвивати теорію національної правової системи [17, с. 86-89].

Кращі правові ідеї розвивались і в Україні. Про це свідчать такі своєрідні правові феномени, як Правда Ярослава Мудрого «Руська правда», Конституція Пилипа Орлика 1710 року, Конституції України 1917-1920 років. Зокрема, в Конституції Пилипа Орлика року передбачалися демократичні засади української державності - розподіл влади, незалежний судовий трибунал, приватна власність, багатогалузевий характер законодавства і права тощо. Високо оцінюючи цей акт, відомий американський федеральний суддя Богдан Футей наголошував, що можна говорити /звичайно умовно/, що батько американської Конституції Джеймс Мересон перебрав для неї основні демократичні засади Конституції Пилипа Орлика, яка майже на 30 років випередила американську [16, с. 102-103].

Національну правову систему України більшість авторів відносить до романо-германської правової системи.

На нашу думку вона має певною мірою перехідний характер все більше запозичуючи риси англо-американської правової системи.

Висновки до Розділу 3

На основі проведеного дослідження випливають наступні висновки.

Конституційне правосуддя в США вплинуло на виникнення Європейської моделі конституційного контролю.

Правові системи Австралії і Канади зазнали сильного впливу «загального англійського права».

Судовий прецедент використовується на рівні з нормативно-правовим актом в правових системах таких країнах як Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія і Ісландія.

Конституція США стала відправним документом конституційного розвитку країн Латинської Америки.

Результатом впливу романо-германської системи права є наявність в США Конституції, а також наявність в США і Англії статутного (законодавчого права).

У країнах англосаксонської правової сім'ї питання імплементації норм міжнародного права практично зводиться до їх застосування національними судами.

В Україні справедливість як джерело права не існує в тій формі в якій існує в правових системах США і Англії, але справедливість введена в законодавство як одна із засад законодавства.

Правова система України має певною мірою перехідний характер все більше запозичуючи риси англо-американської правової системи.

ВИСНОВКИ

Правова система США була створена спираючись на правову систему Англії, але являє собою відмінну форму організації права. Правова система Англії розвивалася самостійно і безперервно.

Однією з головних ознак англо-американського типу правових систем є перевага судового прецеденту перед іншими джерелами права.

В досліджуваній правовій системі існує поділ на загальне право та право справедливості, домінування процесуального права над матеріальним.

Хоча англійська система права та законодавства є першоосновою для системи США існує ряд відмінних особливостей, а саме в системі поділу права, у реалізації принципу верховенства права, а також по-своєму реалізації прецедентного права як одного із основних джерел права в англо-американській системі в цілому.

У правовій системі США на відміну від системи права Англії простежується наявність закону найвищої юридичної сили -- Конституції. Своєрідність американського права, як і англійського, полягає у тому, що в законах відтворюються норми, сформовані судовою практикою.

У Великобританії немає єдиного акту, який діє в якості конституції, але це не означає, що конституція в цій країні відсутня на відміну від США, де діє Конституція на всі штати.

В правовій системі Великобританії інститут президента відсутній, а посада глави держави (монарх, королева) являє собою ззовні представницькі функції на відміну від США, де Президент очолює також виконавчу гілка влади.

В англійському праві відсутній розподіл на публічне та приватне право; Англійське загальне право закріплювало загальну правоздатність лише за юридичними особами, що створені на підставі спеціального акта короля.

Найважливішим інститутом англо-американського права є довірча власність (fiduciary ownership, trust), породжена правом справедливості; В США нараховується 51 відмінна судова система: система федеральних судів і самостійна судова система в кожному з 50 штатів.

Різні суди Англії знаходяться в різному структурному і організаційному положенні. Над ними нема, та і по суті ніколи не було єдиного адміністративного центру, який грав би роль своєрідного судового керівництва, від якого приходили б єдині вказівки.

Загальними рисами сучасної правової політики і ідеології в Англії та США є рух у напрямку врахування інтересів суспільства і окремої людини. Конституційне правосуддя в США вплинуло на виникнення Європейської моделі конституційного контролю.

Правові системи Австралії і Канади зазнали сильного впливу «загального англійського права». Судовий прецедент використовується на рівні з нормативно-правовим актом в правових системах таких країнах як Швеція, Норвегія, Данія, Фінляндія і Ісландія.

Конституція США стала відправним документом конституційного розвитку країн Латинської Америки. Результатом впливу романо-германської системи права є наявність в США Конституції, а також наявність в США і Англії статутного (законодавчого права).

У країнах англосаксонської правової сім'ї питання імплементації норм міжнародного права практично зводиться до їх застосування національними судами.

В Україні справедливість як джерело права не існує в тій формі в якій існує в правових системах США і Англії, але справедливість введена в законодавство як одна із засад законодавства. Також в Україні введено правовий прецедент.

Правова система України має певною мірою перехідний характер все більше запозичуючи риси англо-американської правової системи.

Однією із перспектив розвитку судової системи України є надання Верховному Суду України хоча б з деяких питань,які потребують швидкого вирішення, функції конституційного надзору оскільки очевидно у разі виникнення у суді сумнівів під час розгляду справи щодо відповідності закону чи іншого правового акта Конституції України і отримання рішення Конституційного суду з цього питання проходить тривалий час.

Слід розширити в Україні коло спеціалізації судів з метою забезпечення правосуддя.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Скакун О. Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс): Підручник. -- Харків: Еспада, 2006. - 776 с.

2. Погрібний І. М. Порівняльне правознавство: навч. посіб. / [О. О. Погрібний, О. В. Волошенюк, Д. М. Михайлович, О. С. Проневич]; Харківський національний університет внутрішніх справ. -Х., 2006. - 296 с.

3. Погребняк С. П. Порівняльне правознавство / Д. В. Лук'янов; І. О. Биля-Сабадаш та ін.: Підручник. -- Харків: Право, 2012. - 272 с.

4. Романов А. К. Правовая система Англии: Академия народного хазяйства при Правительстве РФ. - 2 изд., испр. - М. : Дело, 2002. - 343 с.

5. Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії (теоретико-праовий аспект): Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2002. - 229 с.

6. Никифорак М. В. Конституція США (Методичні матеріали до семінарського заняття з історії держави і права зарубіжних країн): Чернівецький національний університет: Чернівці, 2010. - 88 с.

7. Сморгунова Л.В. Государственная политика и управление. Учебник. В 2-х ч.- М.: РОССПЭН, 2006.- 384 с.

8. Бернан У. Правовая система США: Учебное пособие.- 2-е изд.- М.: Междунар. отношения, 2006. - 408 с. 9. - М, 2007 - 1216с.

9. Юридична енциклопедія : [в 6 т.] / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; Шемшученко Ю. С. (голова) та ін. - К. : Юрид. думка, Т. 5: П - С. -- 2003. - Т. 4. - 768 с.

10. Бочелюк В. Й. Юридична психологія. Навч. пос. - К.: Центр учбової літератури, 2010. - 336 с.

11. Бехруз Х. Н. Актуализация сравнительно-правовых исследований в эпоху глобализации (Акад. сравнительного правоведения : открытые лекции Третьего междунар. науч. семинара «Сравнительное правоведение: современное состояние и перспективы» ; вып. 13): открытая лекция / Х. Н. Бехруз. - К. ; М. ; Симферополь : Ин-т государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины, 2008. - 24 с. -12. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учеб. пособие / под общ. ред. В. В. Безбаха и В. К. Пучинского. - М. : МЦФР, 2004. - С. 834.

13. Раскалєй М. Особливості імплементації міжнародних договорів у внутрішній правопорядок у галузі повітряного права України // Віче. - 2007. - № 5-6.- С. 213.

14. Договір про створення Європейського економічного співтовариства (ЄЕС) (Римський договір) від 25 березня 1957 р., С. 264

15. Цивільний кодекс України:чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 січ.2015 р.:(ОФІЦ.ТЕКСТ).-К.:Паливода А.В.,2015.

16. В. Погоріло, М. Малишко Правова система України - стан та перспективи розвитку.//Віче.-1993.-вересень.- С. 552.

17. А. Гамільтон Федераліст: Коментар до Конституції Сполучених Штатів /Д. Медісон, Д. Джей. - К. : Сфера, 2002. - 490 c. 

18. А. В. Савченко Федеральні правоохоронні органи США: місія, організаційна структура та застосування кримінального законодавства: навч. Посібник; Національна академія внутрішніх справ України. - К. :2003. - 120 с.

19. Давид Р. Основные правовые системы современности / Жоффре- Спинози К.; пер. В. А. Туманов. - М. : Международные отношения, 1996. - 399 с.

20. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03. 2004 р. (станом на 01.01.2015 р.) // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/page9

ДОДАТОК 1

Федеральна судова система штатів та їх ієрархія

ВЕРХОВНИЙ СУД

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ

АМЕРИКИ

Остання інстанція вирішення

федеральних правових суперечок

ВЕРХОВНИЙ СУД ШТАТУ

Остання інстанція вирішення

правових суперечок штату

(Також Апеляційний суд або

Верховний суд)

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ШТАТІВ

Проміжний апеляційний суд

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ

(13 СЕСІЙ)

ВИЩИЙ СУД

Суд, загальної юрисдикції

(Також Окружний суд,

Сесійний суд або Суд

Спільного блага)

СПЕЦІАЛЬНІ

ФЕДЕРАЛЬНІ СУДИ

(Податковий суд, Суд

Міжнародної торгівлі,

Позовний суд. Кілька

Адміністративних агентств)

ОКРУЖНИЙ СУД

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ

(91 округ)

СВІТСЬКІ СУДДІ

СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ

ТА СУД У СПРАВАХ

НЕСПРОМОЖНОСТІ

СПЕЦІАЛЬНІ СУДИ

(Суд у справах,

неповнолітніх, заповітів,

Позовний суд)

МУНІЦИПАЛЬНИЙ СУД

Суд нижчої інстанції

(Також окружний суд,

Мировий або

Поліцейський суд)

ВИЩИЙ СУД

Суд, загальної юрисдикції

(Також Окружний суд,

Сесійний суд або Суд

Спільного блага)

ДОДАТОК 2

Ієрархія судів цивільної юрисдикції в Англії

ДОДАТОК 3

Ієрархія судів кримінальної юрисдикції в Англії

ДОДАТОК 4

Системи джерел права США,Великої Британії та України

США

Англія

Україна

1. Конституція

1. Судовий прецедент

1.Конституція

2. Судовий прецедент

2. Закони (statute)

2.Закони

3.Закони (statute)

3. Підзаконні акти. Окрім статутів, які приймаються Парламентом, у Великій Британії значне місце посідають акти делегованого законодавства, що видаються міністерствами та іншими органами управління, уповноваженими Парламентом. Найвищою формою такого роду актів є урядовий акт, виданий від імені Корони і Таємної Ради - «наказ в Раді».

3.Підзаконні акти

4. Підзаконні акти.

4. Старовинний звичай (convention). Застосовуються переважно в законодавчій сфері діяльності парламенту

4.Міжнародний договір

5. Справедливість

 

5.Приватні правові угоди

6. Торгівельний звичай

5. Торгівельний звичай

6.Правовий звичай

7. Міжнародний договір

6. Міжнародний договір

7.Правовий прецедент

8. Приватні правові угоди (напр. Договір)

7. Звичай (Custom)

8.Релігійні правові норми

 

8. Справедливість

 

9. Королівські прерогативи (royal prerogative)

 

10. Канонічне право (Canon Law)

 

11. Розум. Передбачається, що в разі, коли з даного питання відсутній прецедент, нормативно-правовий акт або обов'язковий звичай суддя повинен «розумно вирішити справу».

 

12. Приватні правові угоди (напр. Договір)

Необов'язкові (ненормативні, факультативні) джерела

9, Доктрина (думка вчених)

13, Старовинна доктрина (books of authority)

9.Рішення зарубіжних судів

10. Закон зарубіжних країн

14. Закон зарубіжних країн

10. Судова практика

11. Obiter dictum / dictum

15. Obiter dictum / dictum

11.Закон зарубіжних країн

12. Рішення зарубіжних судів

16. Рішення зарубіжних судів

12.Доктрина (думка вчених)

13. Судова практика

17. Судова практика

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Основні причини для подальшого формування незалежної правової системи Сполучених Штатів Америки. Систематизація сучасного законодавства країни. Особливості федерального права. Специфічні риси американської правової системи у порівнянні з англійською.

  курсовая работа [41,6 K], добавлен 27.08.2014

 • Структура і основні джерела англійського права. Вплив англійського права на становлення правової системи США. Специфічні риси американської правової системи. Своєрідність правової системи Шотландії. Загальна характеристика правової системи Ірландії.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 07.10.2013

 • Визначення стану, можливостей, умов і перспектив сприйняття позитивного досвіду професійної діяльності юристів англо-американської правової сім’ї в розвитку правової системи України. Проблемні питання, які стосуються юридичної діяльності.

  реферат [24,0 K], добавлен 30.04.2011

 • Становлення правової системи США. Англо-саксонський тип правової системи. Юридичні джерела в правовій системі Штатів. Передумови виникнення та прийняття Конституції США, її зміст. Структура американського права. Правова система США на сучасному етапі.

  курсовая работа [54,6 K], добавлен 13.05.2011

 • Юридична діяльність у країнах англо-американської правової сім’ї, її особливості порівняно з країнами романо-германської правової сім’ї. Система федеральних судів та їх повноваження. Законодавче регулювання адвокатської діяльності та кадрової роботи.

  реферат [19,2 K], добавлен 29.04.2011

 • Характеристика основних рис і особливостей англо-саксонської системи права та правової системи Великобританії як основоположниці й представниці англо-саксонської системи права. Порівняльний аналіз англо-саксонської системи права на сучасному етапі.

  курсовая работа [43,2 K], добавлен 05.04.2008

 • Поняття і структура правової системи, критерії їх об’єднання та класифікації, ознаки та основні елементи. Характеристика різноманітних правових систем: романо-германської, англо-саксонської, релігійно-правової, системи звичаєвого права, соціалістичної.

  курсовая работа [37,8 K], добавлен 24.03.2011

 • Історія становлення правової системи ЄС, її обов'язкової сили для членів ЄС. Види правових джерел. Перспективи та розвиток українського законодавства в контексті підписання угоди про асоціацію з ЄС. Вплив і взаємодія міжнародного права з правом Євросоюзу.

  курсовая работа [67,4 K], добавлен 28.07.2014

 • Витоки та історія формування романо-германської правової системи, причини, що обумовили її сучасний стан. Зв’язки романо-германської системи права із іншими правовими системами світу, її структурні особливості та сучасні риси, оцінка перспектив.

  курсовая работа [51,6 K], добавлен 05.04.2014

 • Етапи формування і розвитку японського права. Політика ізоляції, її вплив на становлення правової системи Японії. Змішаний характер правової системи сучасної Японії. Джерела сучасного японського права. Процедури примирення у сучасному судовому процесі.

  реферат [23,5 K], добавлен 25.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.