Проектування електроприводу сільськогосподарських машин

Побудова механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи та потужності електродвигуна. Розрахунок тривалості пуску та часу нагрівання електродвигуна. Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв. Заходи з охорони праці.

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 28.10.2014
Размер файла 95,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Зміст

Вступ

1. Розрахунок і побудова механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи електродвигуна

2. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна

3. Розрахунок і побудова механічної характеристики електродвигуна за його паспортними даними

4. Розрахунок і побудова механічної характеристики електроприводу

5. Визначення тривалості пуску електродвигуна

6. Визначення часу нагрівання електродвигуна

7. Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв

8. Заходи з охорони праці

9. Заходи з основ охорони природи та екології

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Вступ

Енергетичну основу сільськогосподарського виробництва складає електричний привід, технічний рівень якого визначає ефективність функціонування технологічного обладнання.

Розвиток електричного приводу йде по шляху підвищення економічності та надійності за рахунок подальшого удосконалення електродвигунів, апаратів, перетворювачів, редукторів.

При проектуванні електроприводів сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній враховують такі особливості їх роботи: різноманітність привідних характеристик робочих машин, підвищену вологість і запиленість навколишнього середовища та наявність хімічно активних речовин, живлення електроприводів, у ряді випадків, від малопотужних резервних мереж, розосередженість приводів відносно джерела струму на значних відстанях та сезонність роботи деяких приводів.

Різноманітність привідних характеристик робочих машин враховують при виборі електричних модифікацій електродвигунів та аналіз перехідних процесів системи електродвигун-робоча машина та ін.

Існуюча номенклатура асинхронних електродвигунів дає можливість вибрати потрібний електродвигун по захищеності від впливу навколишнього середовища. Для електродвигунів змінного струму необхідно передбачити захист від коротких замикань, струмів перевантаження, роботи на двох фазах та захист мінімальної напруги.

Важливою особливістю відцентрових насосів є те, що їх подача пропорційна першому степеню, напір і момент статичних опорів - другому, а споживна потужність - третьому степеню кутової швидкості. Тому при визначенні потужності двигуна, необхідного для приводу насоса, треба враховувати розбіжність між номінальною і фактичною кутовими швидкостями.

1. Розрахунок і побудова механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи електродвигуна

Визначаємо номінальний момент статичного опору робочої машини Мс.н. по формулі:

Мс.н. = Р ср. м м (1.1)

де Р ср. м - середня споживана потужність машини чи механізму, Вт;

Р ср. м = (Рм1 · t1 + Pм2 · t2 + Pм3 · t3) / (t1 + t2 + t3) (1.2)

Р ср. м = ( 2000 · 20 +2300 · 20+ 2900 · 60) / (20+ 20 + 60) = 2600

щм - номінальна кутова швидкість приводного вала машини,с-1

Мс.н.= 2600 / 300 = 8.6 Н·м

Визначаємо момент опору тертя Мо в рухомих частинах машини, який не залежить від швидкості щ, по формулі:

Мо = к · Мс.н. (1.3)

де к - коефіцієнт, що характеризує відношення Мос.н.

Приймаємо к =0.3 [Л -7, с.13 ]

Мо = 0,3· 8.6 = 2.58 Н·м

Механічна характеристика робочих машин описується за такою емпіричною формулою:

Мс = Мо + (Мс.н. - Мо) · (щ/ щм)х (1.4)

де Мс - поточні значення моментів статичних опорів, при кутовій швидкості щ;

х - показник степеня, що характеризує зміну статичного моменту, при зміні кутової швидкості х = 2 (у відповідності до завдання).

Мс= 2.58 + ( 8.6 - 2.58)· ( 30 / 300 )2 = 3.2 Н·м

Аналогічно розраховуємо інші значення моментів статичних опорів робочої машини, результати заносимо в таблицю №1.

Таблиця №1 Результати розрахунків

щ, с-1

щ = 0

щм • 0,1

щм • 0,2

щм • 0,3

щм • 0,4

щм • 0,5

щм • 0,6

щм • 0,7

щм • 0,8

щм • 0,9

щ = щм

0

30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

Мс, Н·м

2.58

3.2

3.8

4.4

5

5.6

6.2

6.8

7.4

8

8.6

У відповідності до завдання будуємо навантажувальну діаграму робочої машини рис.1, прийнявши масштаби mР = 0.5 кВт/cм;

mt = 10 хв/см.

Рис. 1 Навантажувальна діаграма робочої машини

За максимальну потужність робочої машини приймаємо найбільше значення за навантажувальною діаграмою Р = 2.9 кВт.

Для електродвигунів такої потужності Т=20 хв. [Л -7, с.14 ] .

З графіка навантажувальної діаграми (рис.1) видно, що час роботи, хв:

tр = t1+t2+t3 (1.5)

tр = 20+20 +60 =100

При цьому tр > 4Т;100 > 80 . За час роботи 20 хвилин електродвигун нагрівається до встановленої температури. Такий режим роботи називається тривалим і згідно з ГОСТ 183-73 позначається S1.

2. Визначаємо потужність і проводимо вибір типу електродвигуна

електродвигун потужність нагрівання механічний

Електродвигун вибирають враховуючи технологію виробництва, кінематичну схему передаточного механізму, характеристику навколишнього середовища, напругу мережі, спосіб монтажу, та за умовами:

а) Рдв ? Рмзв (2.1)

б) щдв ? щм (2.2)

Рис. 2. Кінематична схема приводу

Якщо машина має передаточний механізм (відповідно до рис.2) то спочатку визначають приведену потужність машини до валу електродвигуна за формулою:

(2.3)

Рмзв = 2.6 / 1 =2.6 кВт

де Рем - еквівалентна потужність машини, кВт за робочий період, визначається за формулою:

(2.4)

Користуючись довідниковою літературою вибираємо ближчий більший стандартний електродвигун за потужністю від числа обрахованого в попередньому пункті. [Л-10, с.70]

Вибір електродвигуна за частотою обертання зводиться до економічно ефективного прийнятого рішення:

щдв = Я · щм (2.5)

щдв = 1 ·300 =300, с-1

Враховуючи всі вище перераховані вимоги, користуючись довідниковою літературою [3], [10], [11], остаточно вибираємо електродвигун який має наступні паспортні дані:

· тип електродвигуна АИР90L2У3

· номінальна потужність - Рн, кВт 3

· номінальний струм - Iн, А 0.13

· номінальна частота обертання - nн, хв-1 2850

· коефіцієнт корисної дії - з 84.5

· коефіцієнт потужності - соs ц 0.88

· кратність пускового моменту - Кпуск ( Мпускном ) 2

· кратність пускового струму - Кі 7.0

· кратність максимального моменту - Кмаксмаксном) 2.2

· момент інерції ротора - Ј, кг·м2 · 10-3 3.5

· маса -m, кг 19

Підставляємо числа в нерівність і співвідношення формул 2.1 і 2.2

а) 3 > 2.6

б) 300 ? 285

Умови виконуються.

3. Розрахунок і побудова механічної характеристики електродвигуна за його паспортними даними

Визначаємо номінальний момент Мн (Н·м), за формулою:

Мн = Рн•103н (3.1)

де Рн - номінальна потужність вибраного електродвигуна, кВт;(див. пункт 2.4 )

щн - номінальна кутова швидкість обертання ротора електродвигуна, с-1;

nн - номінальна частота обертання ротора електродвигуна, хв-1.

щн = 0,105 · nн, с-1. (3.2)

щн = 0,105· 2850 =299.5 с-1

Мн = 3 •103/ 299.5 = 10 Н·м

Визначаємо номінальне ковзання за формулами:

Sн = (nо - nн)/nо або S = (щo - щн)/що (3.3)

де nо - синхронна частота обертання, хв-1;

що - синхронна кутова швидкість, с-1.

Sн = (3000 - 2850) /3000 = 0.05

Визначаємо критичний (максимальний) момент, Н·м:

Ммакс = Кмакс · Мн (3.4)

де Кмакс - довідникове значення Кмакс=2.2 ( див. пункт 2.4 )

Ммакс = 2.2 ·10 =22 Н·м

Критичне ковзання визначається за формулою:

(3.5)

Визначаємо пусковий момент електродвигуна, за такою формулою:

Мпуск = Кпуск · Мн (3.6)

де Кпуск - довідникове значення Кпуск= 2 ( див. пункт 2.4 )

Мпуск = 2 · 10 = 20 Н·м

За результатами розрахунків (пункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) отримуємо характеристичні точки графіка механічної характеристики електродвигуна з координатами: А ( Мпуск; 1) А ( 20; 1)

В ( Ммакс; Sкр) В ( 22; 0.2)

С ( Мн; Sн) С ( 10; 0.05 )

D ( 0; 0 ) D ( 0; 0 )

Координати точок В і С не ввійшли до таблиці 2.

Поточні значення моменту Мд електродвигуна, для побудови механічної характеристики, визначають за спрощеною формулою Клосса:

де S - поточні значення ковзання, їх значення приймаємо з інтервалом ?S=0,1, в діапазоні від 0,9 до 0,1.

Визначаємо для поточного значення ковзання S = 0,9

Н·м

Аналогічно розраховуємо інші значення, результати заносимо в таблицю №2, рядок 1.

Таблиця 2 Результати розрахунків

Значення

А

W

T

Y

U

I

K

O

P

S

1

Мд, Н·м

20

9.36

10.35

12

13.3

15

17.6

21

22

17.6

2

S

1

0,9

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

3

щ, с-1

0

31.5

63

94.5

126

157.5

189

220.5

252

283.5

4

n, хв-1

0

300

600

900

1200

1500

1800

2100

2400

2700

За результатами розрахунків будуємо графік механічної характеристики електродвигуна Мд = f(S), який зображено на графічній частині.

З метою реального уявлення значень ковзання S визначаємо відповідні значення кутової швидкості - щ, та частоти обертання n, за формулами:

щ = що · (1-S), або n = no · (1-S)

Для прикладу розглянемо визначення кутової швидкості щ та частоти обертання n для S=0,9: щ = 315 · ( 1 - 0,9 ) = 31.5 с-1

n = 3000 · ( 1 - 0,9 ) = 300 хв-1

Аналогічно проводимо решту розрахунків, за результатами розрахунків заповнюємо рядки 3 та 4 таблиці 2.

4. Розрахунок і побудова механічної характеристики електропривода

Зводимо поточні моменту статичного опору робочої машини до валу електродвигуна за формулою (для кожного значення ділянки):

(4.1) Н·м

Результати розрахунків записуємо до таблиці 3 рядок 4 (значення Мс наведено в таблиці 1). Графік механічної характеристики Мсзв = f(щ) робочої машини зображено на графічні частині.

Визначаємо динамічний момент на кожній ділянці за формулою:

(4.2)

Н·м

Від значень рядка 2 таблиці 3 віднімаємо відповідні значення рядка 3 цієї ж таблиці.

Аналогічно визначаємо інші значення, результати розрахунків заносимо в результуючу таблицю № 3 рядок 4.

Таблиця №3 Результати розрахунків

Параметри

Значення

1

щ, с-1

0

31.5

63

94.5

126

157.5

189

220.5

252

283.5

2

Мд, Н•м

20

9.36

10.35

12

13.3

15

17.6

21

22

17.6

3

Мс.зв, Н•м

2.6

3.2

3.8

4.4

5

5.6

6.2

6.8

7.4

8

4

Мдин, Н•м

17,42

6,16

6.5

7.6

8.3

9.4

11.4

14.2

14.6

9.6

За результатами розрахунків будуємо графік механічної характеристики електроприводу Мдин. = f(щ).

5. Визначення тривалості пуску електродвигуна

Час пуску електродвигуна можна отримати з виразу:

tп = јпр·?щ / Мдин.сер. (с) (5.1)

де јп - момент інерції приводу, визначається по формулі:

јпр = јм + јдв (5.2)

јпр = 0.25 + 3.5 = 3.75 кг/м2

?щ - зміна кутової швидкості на кожній ділянці, визначається по формулі

?щ = щкін - щпоч, с-1 ; (5.3)

јм - момент інерції робочої машини (дано в завданні), кг·м2;

јдв - момент інерції електродвигуна (див. пункт 2.4), кг·м2.

Для першої ділянки щпоч = 0, щкін = 31.5, с-1, кінцеве значення першої ділянки одночасно є початковим для другої і т.д.

Мдин.сер. = (Мдин.сер 1 + Мдин.сер 2) / 2 (5.4)

Як приклад наводимо розрахунок для першої ділянки:

?щ = 31.5 - 0 = 31.5, с-1

Мдин.сер.1 = ( 17.42 + 6.16 ) / 2 = 11.8 Н · м

tп1 = 3.75· 31.5 / 11.8 = 10 (с-3)

Аналогічно визначаємо інші значення, результати розрахунків заносимо в таблицю 4, рядок 3.

Таблиця № 4 Результати розрахунків

щ, с-1

0

31.5

63

94.5

126

157.5

189

220.5

252

283.5

315

1

Мдин, Н•м

17,42

6,1

6.5

7.6

8.3

9.4

11.4

14.2

14.6

9.6

17,42

2

Мдинсер Н•м

11.8

6.2

7.05

8

8.8

10.4

12.8

14.4

12.1

3

tпр, с-3

10

19

16.8

14.7

13.4

11.3

9.2

8.2

9.7

Розрахунки проводимо для кожної ділянки, результати заносимо до результуючої таблиці № 4 Час пуску електропривода визначаємо, як алгебраїчну суму на окремих ділянках

?tпр = tпр1 + tпр2 + ........ tпр9 (с) (5.5)

?tпр = 10 + 19 + 16.8 + 14.7 + 13.4+ 11.3 + 9.2 + 8.2 + 9.7 = 112.3 (с)

За даними таблиці будуємо графік часу пуску tп=f(щ) електропривода, який зображено на графічні частині.

6. Визначення часу нагрівання електродвигуна

Рівняння нагрівання електродвигуна має такий вигляд:

(6.1)

де е - основа натурального логарифму;

ф - поточне значення температури електродвигуна яке залежить від поточного значення часу, t, ?С;

фуст - усталене значення перевищення температури електродвигуна над температурою навколишнього середовища, ?С;

фуст = фдв - фн.с. (6.2)

де фн.с = (40ч35) оС

фдв - залежить від класу ізоляції закладеного в електродвигун, для електродвигунів серії (4А та АИР) з висотою осі обертання 50-132мм закладена ізоляція класу „В” для якої фуст = 90оС

фпоч - початкове перевищення температури електродвигуна над температурою навколишнього середовища, приймаємо фпоч = 0оС

Т - постійна часу нагрівання, приймаємо [ Л -7, с.14 ] необхідне значення Т = 20 хв. Суть розрахунку полягає в підстановці в рівняння значень t починаючи з 0 до часу який дорівнює 4Т;

Аналогічно розраховуємо інші значення. Отримані значення заносимо в таблицю № 5.

Для побудови криволінійного графіка, яким являється графік нагрівання електродвигуна, достатньо десяти точок. Крок часу ?t приймаємо рівним 1:10 від значення 4Т, що становить ?t= 8 хв.

Таблиця №5 Динаміка нагрівання електродвигуна

t, хв

0

8

16

24

32

40

48

56

64

72

ф,оС

0

29,7

50,4

63

72

78,3

81,9

84,6

86,4

88,2

За результатами розрахунків будуємо графік ф = f(t), який зображено на графічній частині.

7. Вибір апаратів керування і захисту, комплектних пристроїв

Електродвигун встановлений в кормоцех.

Для вибраного електродвигуна, технічні характеристики якого приведено в пункті 2.4, складаємо однолінійну схему, у відповідності до якої проводимо вибір апаратури керування і захисту.

Визначаємо пусковий струм електродвигуна Іп = Ін·Кі (7.1)

Іп = 0,13 ·7 = 0,91А

7.2. Вибір автоматичного вимикача QF здійснюється за такими показниками і умовами:

а) за номінальною напругою із умови

Uа.ном ? Uмер (7.2)

де Uа.ном - номінальна напруга автоматичного вимикача;

Uмер - напруга мережі; Uмер = 380 В

Приймаємо до монтажу [3], [10], [11], вимикач серії ВА51Г

Uа.ном = 660 В.

660 > 380 Умова виконується.

б) за номінальним струмом автоматичного вимикача

Іа.ном ? Ір (7.3)

де Іа.ном - номінальним струмом автоматичного вимикача, А;

Ір - розрахунковий струм кола, А;

Ір = Кзм · Iн, (7.4)

де Кзм - коефіцієнт завантаження машини, користуючись довідниковою літературою [4] приймаємо Кз = 0,7

Iр = 0,7 · 0,13= 0.09 А

Користуючись довідниковою літературою [3], [10], [11], приймаємо ВА51Г-25-34 Іа.ном = 25 А.

25 > 0.09 Умова виконується.

Iт.р. Iр

по струму теплового розчіплювача (7.5)

приймаємо Іт.р. = 0,3 А

0,3 > 0.09 Умова виконується.

Перевіряємо автоматичний вимикач на можливість спрацювання при запуску електродвигуна за умовою:

Іу.е. ? Іп (7.6)

де Іу.е - струм спрацювання електромагнітного розчіплювала, А;

Іу.е. = Квід. ·І т.р. (7.7)

де Квід - кратність відсічки, довідникове значення, приймаємо Квід = 14

Іу.е. = 14 · 0.3 = 4.2 А.

> 0,91 Умова виконується. Отже, вибраний автоматичний вимикач не спрацює при запуску електродвигуна.

Вибираємо електромагнітний пускач за умовами:

1.Uп.ном ? Uмер - по номінальній напрузі;

2. Іном.р ? Ір. - по розрахунковому струму;

3. Іном.р ? Іп/6 - по комутаційній здатності.

Умовам вибору відповідає електромагнітний пускач серії ПМЛ 1 [3], [10], [11], який має наступні технічні характеристики: Uп.ном = 660 В, Іном.п = 10 А, Uкот. = 220 В.

1. 660 > 380; Умова виконується.

2. 10 > 0.09; Умова виконується.

3. 10 > 0.15; Умова виконується.

Остаточно вибираємо електромагнітний пускач ПМЛ - 2230 О2 Б

Вибираємо електротеплове реле за умовами:

1.Uном.р. ? Uмер - по номінальній напрузі;

2.Іном.р ? Ір. - по розрахунковому струму;

3. Іт.р ? Iр - по струму теплового розчіплювала.

За умовами вибираємо теплове реле типу РТЛ 1 [3], [10], [11], яке має наступні технічні характеристики: Іном. = 25 А, Uном.= 660 В, приймаємо струм теплового розчіплювала в діапазоні 0.16 - 0.26 А. Остаточно приймаємо теплове реле типу РТЛ - 1002 О4

Регулятор встановлюємо в положення 0.16 А

660 > 380; Умова виконується.

25 > 0.09; Умова виконується.

0.16 > 0.09; Умова виконується.

8. Заходи з охорони праці

Для приводу змішувача основними заходами з охорони праці є:

1. Захист обслуговуючого персоналу від випадкового ураження електричним струмом при дотику до струмоведучих жил, окремих частин або всім тілом;

2. Всі обертові частини механізму повинні бути надійно закріплені і не мати люфту, якщо це непередбачено технологічними особливостями машини;

3. Всі вали, шестерні, муфти для безпеки праці повинні мати захисні корпуси або бути поміщені до закритого корпусу;

4. Під час роботи змішувача, робоча камера повинна бути закритою для запобігання потрапляння туди сторонніх предметів, які можуть спричинити аварійний стан системи.

9. Заходи з основ охорони природи та екології

Основними заходами у цьому напрямку є:

1. Щоб передаточний механізм, електродвигун та робоча машина в цілому не створювали шуму під час роботи.

2. Всі передаточні механізми та інші пристрої, які мають обертові, а значить і тертьові деталі, не мали підтікань змащувальної рідини (оливи).

3. Під час експлуатації в роботі змішувач не повинен створювати засмічення, бруду не піднімати пилу, так як це є негативним явищем у роботі установки.

Висновки та пропозиції

Для надійної тривалої роботи змішувача потрібно слідкувати за технічним станом як машини в цілому, так і окремих її частин. Якщо вчасно виявляти та усувати несправності у роботі системи, то це збільшить термін експлуатації установки. Доцільним є використання приладів сигналізації, які інформують обслуговуючий персонал про стан роботи системи та якість технічного процесу, а також у різні аварії - про аварійне відключення системи.

Список використаних джерел

В.Ф.Гончар, Л.П.Тищенко Електрообладнання тваринницьких підприємств і автоматизація виробничих процесів у тваринництві: -КВища школа, 2010.-287с.

В.Ф.Гончар, Л.П.Тищенко Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок: - К.: Вища школа, 1989.

В.С.Олійник та інші Довідник сільського електрика:- К. - Урожай, 1989.

В.Ф.Гончар Електрообладнання і автоматизація сільськогосподарських агрегатів і установок: - К.: Вища школа, 2008.

Електропривід сільськогосподарських машин, агрегатів та потокових ліній: підручник / Е.Л.Жулай, Б.В.Зайцев, Ю.М.Лавриненко, О.С.Марченко,

Д.Г.Войтюк; За ред. Є.Л.Жулая.-К.:Вища освіта, 2011 .-288с.

Електропривод: ч.1. О.С.Марченко, Ю.М.Лавріненко, П.І.Савченко,Є.Л.Жулай; За ред. О.С.Марченка.-К.: Урожай, 2007.-208с.

Електропривід сільськогосподарських машин: методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи, Немішаєво, 2002.-77с.

8. В.М.Манжара, В.Г.Шаманський Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного проектування: - Немішаєво: НМЦ, 2002.-67с.

9. О.С.Марченко Довідник по монтажу і налагоджуванню електрообладнання у сільському господарстві: - К.: Урожай, 2004,- 240 с.

10.Несправності силового електрообладнання/ О.С.Марченко, .М.Лавріненко,Є.Л.Жулай та ін. За ред. О.С.Марченка. - К. - Урожай, 2009,- 288с.

11. И.Ф.Кудрявцев й др. Электрооборудование и автоматизация сельскохозяйственных агрегатов и установок: - М.: Агропромиздат,2007.-479с.

12. Михеев Ю.А., Морозов З.В. Электрический привод. - М.:Агропромиздат, 2008.-207с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розрахунок механічної характеристики робочої машини. Визначення режиму роботи електродвигуна. Вибір апаратури керування і захисту, комплектних пристроїв. Визначення часу нагрівання електродвигуна. Визначення потужності і вибір типу електродвигуна.

  контрольная работа [43,8 K], добавлен 17.03.2015

 • Опис роботи функціональної та кінематичної схеми установки. Розрахунок і побудова механічної характеристики робочої машини, електродвигуна та його механічної характеристики. Визначення потужності, споживаної електродвигуном. Вибір пристрою керування.

  курсовая работа [270,8 K], добавлен 18.07.2011

 • Призначення та будова вентилятора, вимоги до його електроприводу. Визначення потужності і вибір електродвигуна, побудова механічної характеристики, розрахунок характеристик статичного моменту опору. Принципова схема установки, заходи по енергозбереженню.

  практическая работа [362,5 K], добавлен 07.03.2010

 • Визначення типу привідного електродвигуна та параметрів кінематичної схеми. Побудова статичної навантажувальної діаграми та встановлення режиму роботи електропривода. Розрахунок потужності, Перевірка температурного режиму, вибір пускових резисторів.

  контрольная работа [238,3 K], добавлен 14.09.2010

 • Визначення геометричних та масових характеристик крана. Розрахунок канату, діаметрів барабана і блоків; потужності і вибір двигуна, редуктора, гальма і муфт механізму підйому. Перевірка правильності вибору електродвигуна на тривалість пуску і нагрівання.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 07.01.2014

 • Конвертерний метод виробництва сталі. Визначення необхідної потужності електродвигуна. Вибір та розрахунок муфти. Розрахунок підшипника на довговічність. Вибір гальма. Заходи з техніки безпеки при ремонті та експлуатації на металургійному підприємстві.

  дипломная работа [60,7 K], добавлен 10.03.2009

 • Вибір системи електродвигуна, кінематичний і силовий розрахунок привода. Конструктивні розміри шестерні, колеса та корпусу редуктора, обчислення ланцюгової передачі. Визначення необхідної потужності електродвигуна, перевірка міцності шпонкових з'єднань.

  курсовая работа [83,7 K], добавлен 24.12.2010

 • Технічні дані кормодробарки ФГФ-120МА. Визначення потужності та вибір типу електродвигуна для приводу робочої машини. Розробка схем підключення пристрою. Вибір проводів і кабелів силової проводки. Розробка конструкції шафи керування і схеми з’єднань.

  курсовая работа [412,3 K], добавлен 11.09.2014

 • Визначення потужності привідного асинхронного двигуна з фазним ротором. Побудова природної механічної характеристики двигуна. Розрахунок залежностей швидкості, моменту, струму ротора від часу. Розробка схеми керування двигуном з застосуванням контролера.

  курсовая работа [899,0 K], добавлен 25.11.2014

 • Вибір електродвигуна привода технологічного апарата для привода з регулюванням швидкості в широкому діапазоні. Складання схеми автоматизованого пуску двигуна, опис його конструктивних елементів й пускової апаратури (реле, контакторів, магнітних пускачів).

  курсовая работа [535,1 K], добавлен 22.11.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.