Установка гідроочистки дизельного палива

Розрахунок основного обладнання блоку гідроочистки дизельного палива установки Л-24-7 з розробкою заходів по підвищенню якості гідрогенізату. Фізико–хімічні основи процесу, характеристики сировини, каталізатора. Технологічні розрахунки реакторного блоку.

Рубрика Производство и технологии
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.12.2013
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1

Основні працівники (за професіями):

Старший оператор

VI

1

3

4

4

8,45

15

453029,9

Оператор

V

3

9

11

11

7,2

15

257342,4

Машиніст компресорних установок

V

1

3

4

4

7,2

15

257342,4

Машиніст Насосів

V

1

3

4

4

7,2

15

257342,4

Всього основних робочих

6

18

24

24

1225057,1

2

Допоміжні працівники (за професіями):

- електромонтер

V

3

9

11

11

6,5

10

222222

3

Черговий та ремонтний персонал (за професіями):

Слюсар - ремонтник

V

3

9

11

11

5,9

10

201709,2

Разом

46

Х

1648988,3

Таблиця 8.5-Чисельність та оплата праці загальновиробничого персоналу цеху

Посада

Штатна чисельність (Чксс), осіб

Місячний оклад (О), грн.

Премія у відсотках (д), %

Річний фонд заробітної плати (ФЗПксс), грн.

Керівники, спеціалісти, службовці

1

Керівники (за професіями):

Начальник цеху

1

6100

20

87840

Заступник начальника цеху

1

4500

20

75600

Начальник установки

1

3500

20

70200

Механік установки

1

3500

20

70200

Всього керівників

4

Х

Х

303840

2

Спеціалісти (за професіями):

Інженер - технолог

1

3500

15

48300

Економіст

1

2700

15

37260

Всього спеціалістів

2

Х

Х

85560

3

Службовці (за професіями):

Лаборант

1

2300

15

31740

Технолог

1

2300

15

31740

Всього службовців

2

Х

Х

63480

4

МОП

Прибиральниця

1

1400

10

18480

Разом

9

Х

Х

471360

; (8.9)

; (8.10)

; (8.11)

; (8.12)

; (8.13)

; (8.14)

; (8.15)

, (8.16)

де N - кількість однотипного устаткування, шт.; Nобсл 1мпр. - кількість устаткування, що обслуговує один працівник, шт.; Нобслуг - нормативна кількість працівників, що обслуговує одиницю обладнання, чол./шт.; tм - повна трудомісткість виробничої програми, людино-годин; Теф - ефективний фонд роботи одного облікового працівника, годин за рік; kвн - коефіцієнт виконання норми виробітку, частка одиниці; Дс - кількість святкових днів (10 днів), враховуються якщо передбачаються зупинки виробництва на святкові дні; Дв - кількість вихідних днів, залежить від графіка роботи (для неперервного графіка - умовне ділення 365 на кількість бригад), днів; Д НЕВИХОДІВ - середня тривалість: чергової та додаткової відпустки, відсутність через хворобу, виконання державних обов'язків, цілодобові простої, період учбової відпустки (для працівника у середньому), днів; Тзм - тривалість зміни, годин на зміну; nзм - кількість змін на добу, шт.; Кос - коефіцієнт облікового складу для врахування необхідного резерву на підміну робітників під час їх відсутності на робочому місці з поважних причин (при безупинному режимі з тривалістю зміни 8,2 год. - 1,155, 8 год. - 1,151, 6 год. -1,131); Тст - годинна тарифна ставка за виконувану роботу, грн. / годину; в - відсоток премії, встановлений за якісне виконання плану до тарифного заробітку працівника, частка одиниці; О - місячний оклад керівника, спеціаліста чи службовця, грн. на місяць; д - процент премії до посадового окладу керівника, спеціаліста чи службовця за належне виконання своїх службових обов'язків, частка одиниці.

У якості приклада розрахунку таблиці 8.4 розглянемо розрахунок основних робочих -оператора.

Таблиця 8.6-Баланс робочого часу одного середньооблікового робітника за рік

Показники

Фонд часу

в днях

в годинах

в %

Календарний фонд часу (Тк)

365

2555

100

Вихідні дні (Тв)

104

728

28,49

Святкові дні (Тсв)

10

70

2,74

Номінальний фонд часу (Тн=Тк-Тв-Тсв)

251

1757

68,76

Неявки (Няв)

- чергові та додаткові відпустки;

- хвороби;

- інше

Всього неявок

21

6

2

29

147

42

14

203

5,75

1,64

0,55

7,95

Ефективний фонд часу (Теф=Тн-Няв)

222

1554

60,82

8.5 Розрахунок собівартості виробництва

Розрахунки виробничої собівартості товарної продукції здійснюються сумуванням всіх витрат, які виникають в ході її виготовлення. Спочатку необхідно розглянути базову калькуляцію собівартості продукції (процесу), що береться на основі даних переддипломної (виробничої) практики й відповідає завданню. Калькуляція може не відповідати завданню через те, що вона наведена для розрахунку іншого обсягу виробництва, складена за інший період часу (не річна, а місячна), або розрахована на інший процес (продукцію) тощо. Необхідно навести калькуляцію до відповідності завданню дипломного проекту та занести її до таблиці 9.7. Графи 4 та 5 заповнюються на основі даних переддипломної (виробничої) практики, гр.6 повинна дорівнювати добутку гр.4 та гр.5, гр.7 добутку гр.5 та обсягу

виробництва (Q), гр.8 - добутку гр.4 та гр.7, або гр.6 та обсягу виробництва (Q). При чому Ст.1."Сировина (за видами)" повинна відповідати матеріальному балансу завдання до впровадження проектних рішень тобто таблиці 1. Витрати статей 4-12 заповнюються у зворотній послідовності - спочатку заповнюється гр.8, а гр. 6 розраховується діленням гр.8 на обсяг виробництва.

Таблиця 9.7-Проектна калькуляція собівартості

Обсяг виробництва за рік (Q) тон 600000

№ з/п

Калькуляційні статті

Одиниці виміру

Ціна за одиницю ресурсів (Ц), грн.

Витрати

Норма витрати на переробку однієї тонни сировини

На річний обсяг переробки

у натуральному вимірі

сума, грн.

у натуральному вимірі

сума, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Сировина

1.1

Дизельне паливо (сировинна суміш)

т

4100

0,994

4073,52

600000

2460000000

1.2

Воденьмісний газ

т

2300

0,00381

8,76

3900

5290000

Разом сировини та матеріалів

4082,28

2465290000

2.

Паливо на технологічні цілі

2.1

газ

Куб.м

3,1

2,7024

8,38

1632000

5059200

Всього палива

8,38

5059200

3

Вода на технологічні цілі

3.1

технічна вода

куб.м.

2,27

2,30386

5,23

1391300

3158251,0

Всього води

5,23

3158251

Разом матеріальних витрат

4095,89

4946157451

4

Заробітна плата (з урахуванням премії тощо) основних та допоміжних виробничих працівників

2,73

1648988,3

5

Відрахування від зарплати основних виробничих працівників (38,86)

1,05

636509,48

6

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування

28,57

17256267,64

6.1

заробітна плата допоміжного, чергового та ремонтного персоналу з відрахуваннями

1,14

689067,64

6.2

амортизація основного обладнання

26,38

15930000

6.2

заробітна плата допоміжного, чергового та ремонтного персоналу з відрахуваннями

1,055

637200

7

Цехові витрати

24,58

12882477,6

7.1

опалення, водопостачання, каналізація освітлення

2,24

1350320,4

7.2

заробітна плата цехового персоналу з нарахуваннями

4,03

471360

7.3

витрати на охорону праці і техніку безпеку

0,02

9427,2

7.4

амортизація цехових основних фондів

18,3

11051370

8.

Цехова собівартість

4152,83

2507894051

9.

Загальновиробничі витрати

622,925

376184107,7

10

Виробнича собівартість

4775,75

2884078159

11

Позавиробничі витрати

573,091

346089379

12

Повна собівартість

5348,85

3230167538

8.6 Розрахунок економічної ефективності проектного рішення

Таблиця 8.8-Розрахунок економічної ефективності прийнятих проектних рішень для будівництва

№ з/п

Показник

Проектний стан

1

2

4

Річний обсяг переробленої сировини (С), тонн

603900

Виробнича програма (Q), тонн в т.ч.:

- основна продукція

597354

- супутня продукція

13356

Товарна продукція (ТП), грн. в т.ч.:

3676092600

- основна продукція

3643859400

- супутня продукція

32233200

Середньорічна вартість основних виробничих фондів (Ф), грн.

948214285,7

Капітальні вкладення (Кбуд), грн.

15930000

Фондовіддача (fв), грн. / грн.

3,88

Фондоємність (fЄ), грн. / грн.

0,258

Собівартість товарної продукції (S), грн.

3230167538

Собівартість 1 тонни продукції (Sод), грн.

5348,85

Витрати на 1 грн. товарної продукції (Z), грн. / грн.

0,886

Прибуток валовий (Пв), грн.

445925062,3

Прибуток чистий (Пч), грн.

334443796,7

Рентабельність продукції (Rпрод), %

10,35

Рентабельність основних виробничих фондів (Rф), %

11,2

Рентабельність виробництва, %

10,776

Період окупності капітальних вкладень (Ток), роки

1.5

Чисельність основних виробничих працівників (Човп), осіб

24

Чисельність промислово-виробничого персоналу (Чпвп), осіб

46

Продуктивність праці основних виробничих працівників (ПТовп), грн. / люд.

40487326,67

Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу (ПТпвп), грн./ люд.

28029687,69

Фондоозброєність (fоз), грн. / люд.

7293956,04

Матеріалоємність (МЄ), грн. / грн.

0,72

Енергоємність (Еє) грн. / грн.

0,0014

Зарплатоємність (ЗПє), грн. / грн.

0,0067

Економічний ефект (умовно-річна економія) від впроваджених проектних рішень (Е), грн

1786785

1) Фондовіддача (fв):

(9.19)

2) Фондоємність (fЄ):

(9.20)

3) Витрати на 1 грн. товарної продукції (Z):

(9.21)

4) Прибуток валовий (Пв):

(9.22)

5) Прибуток чистий (Пч):

(9.23)

де г - величина податку на прибуток промислового підприємства, %.

6) Рентабельність продукції (Rпрод), %:

(9.24)

7) Рентабельність основних виробничих фондів (Rф), %:

(9.25)

8) Рентабельність виробництва, %

(9.26)

9) Період окупності капітальних вкладень (Ток), роки:

(9.27)

10) Продуктивність праці основних виробничих працівників (ПТовп):

(9.28)

11) Продуктивність праці виробничо-промислового персоналу (ПТпвп):

(9.29)

12) Фондоозброєність (fоз):

(9.30)

де Фг. активна частка середньорічної вартості основних виробничих фондів за групами ІІ, ІІІ та IV.

13) Матеріалоємність (МЄ):

(9.31)

14) Енергоємність (Еє):

(9.32)

15) Зарплатоємність (ЗПє):

, (9.33)

де ФЗП пвп - витрати на зарплату всього виробничо-промислового персоналу

Висновки

В результаті проведених економічних розрахунків, було встановлено, що проектне рішення було ефективним. Термін окупності запропонованих заходів скаладає 1.5 роки при рентабельності продукції 10,35%, рентабельності виробництва 10,776%.

Література

1. Аспель Н.Б.,Демкина Г.Г. Гидроочистка моторных топлив. Л., "Химия", 1977. 160 с.

2. Орочко Д.И., Сулимов А.Д., Осипов Л.В., Гидрогенизационные процессы в нефтепереработке, -М: Химия, 1971. - 352 с.

3. Алиев Р.Р., Ёлшин А И., Сердюк Ф.И., Технологические аспекты подбора эффективного катализатора гидропроцессов нефтяного сырья// Химия и технология топлив и масел. -№6. - 2001. с. 15.

4. Регламент установки гідроочистки ЛЧ-24-7/68, 2008.

5. Аспель Н.Б., Голов Г.С., Похожаев В.Д., Химия и технология топлив и масел, №5,4. - 1963.

6. Паспорт реактора Р-101 установки гідроочистки дизельного палива ЛЧ-24-7/68 ПАТ "Укртатнафта"

7. Танатаров М.А. Ахметишина М.Н., Фасхутаров В.В., Волошин Н.Д., Золоторев П.А., Технологические расчеты установок переработки, -М, Химия, -1987, 352 с.

8. Александров П.В. Сравнительное исследование NiMo и CoMo катализаторов нового поколения в реакциях гидрообессеривания и гидродеазотирования [Текст] // Нефтепереработка и нефтехимия.- 2010.-№9.

9. Основы конструирования и расчета химической аппаратуры: Справочник / под ред. Н.Н. Логинова.-Л., Машиностроение, 1970.-560 с.

10. Смидович Е.В. Технология переработки нефти и газа. Часть вторая. М.: Химия, 1980 г. - 328 с.

10. Промышленные приборы и средства автоматизации: Справочник / под ред. Черенкова В.В. - Л.: Машиностроение, 1987. - 368 с.

11. Промислові засоби автоматизації. Ч.1 вимірювальні пристрої / Навч. посібник за заг. ред. Бабіченка А.К. ? Харків: НТУ "НТІ", 2000. ? 470 с.

12. ГОСТ 21.404-85. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в схемах. ? М.: Изд-во стандартов, 1985.

13. Методичні вказівки до виконання розділу "Автоматичні системи керування технологічними процесами" дипломного проекту для студентів V - VI курсів технологічних спеціальностей / Укл. Паровий Є. І. ? Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. ? 14 с.

14. Методичні вказівки до розділу //"Охорона праці" (освітлення) у дипломних проектах та роботах для студентів IV та V курсів усіх спеціальностей та форм навчання / укл. М.І. Ванжа, О.П. Кулик, В.І. Яковлєв, В.О. Косенко, В.О. Герасименко, П.Т. Науменко, Н.Б. Мітіна. - Дніпропетровськ. УДХТУ. 2002 р.-29 с.

15. Методичні вказівки до розділу "Охорона праці" (електробезпека) у дипломних проектах та роботах для студентів IV та V курсів усіх спеціальностей та форм навчання / укл. Косенко, В.О. Герасименко, П.Т. Науменко, Н.П. Чернявська. - Дніпропетровськ. ДХТІ. 1993 р.-20 с.

16. Загально заводські інструкції з охорони праці ПАТ "Укртатнафта"

17. Методичні вказівки до виконання організаційно-економічної частини дипломного проекту для студентів V-VІ курсів та курсової роботи з курсу "Економіка хімічної промисловості" для студентів ІV курсу спеціальності 7.091604 (ХТП)/ Укл.: І.В.Багрова, Т.С. Яровенко. - Дніпропетровськ: ДВНЗ УДХТУ, 2008. - 26с.

Додаток А. Замовна специфікація на прилади та засоби автоматизації

Позиція

Найменування та технічні характеристики обладнання та матеріали

Тип

Кіл, шт

Вага, кг

1

2

3

4

5

Датчики

4-1 ...6-1, 8-1, 9-1, 10-1

Термоелектричний перетворювач. Межі вимірювання 50 ч 800 °С. НСХ ХА. Матеріал захисної арматури ? сталь 08Х 13. Довжина монтажної частини 620 мм. Виробник: завод: ВО "Прилад", м. Луцьк

ТХА-0179

6

0,66

11-1, 12-1

Термометр опору. Межі вимірювання 0 ч 300 °С. НСХ 100М. Матеріал захисної арматури ? сталь 08Х 13. Довжина монтажної частини 300 мм. Виробник: завод: ВО "Прилад", м. Луцьк

ТСМ-0879

2

0,76

11-2, 12-2

Нормуючий перетворювач. НСХ 100М. Вихідний сигнал 0 ? 5 мА. Основна похибка 0,5 %. Виробник: завод "Львівське ВО "Мікроприлад"

Ш 703

2

3,0

4-2 ...6-2, 8-2, 9-2, 10-2

Нормуючий перетворювач. НСХ ХА. Вихідний сигнал 0 ? 5 мА. Основна похибка 0,5 %. Виробник: завод "Львівське ВО "Мікроприлад"

Ш 705

6

3,0

13-1

Перетворювач вимірювальний надлишкового тиску. Межі вимірювання 0 ? 6 МПа. Клас точності 1,0. Вихідний сигнал 0 ? 5 мА. Виробник: ВО "Манометр", м. Москва

Сапфір 22 ДІ-Ех, мод. 2160

1

12,0

1-1, 2-1, 3-1

Діафрагма камерна. Умовний тиск 0,6 МПа. Умовний прохід 50 мм. Виконання 2. Виробник: ВО " Геофізприлад" м. Івано-Франківськ.

ДК 6

3

0,5

1-2, 2-2, 3-2

Перетворювач вимірювальний різниць тиску. Межі виміру 0-0,63 МПа. Клас точності 0,5%. Збитковий тиск 16 МПа. Вихідний сигнал 0-5 мА. Іскробезпечний. Напруга живлення 220 В 50 Гц. Виробник: АТ "СП Манометр ", м. Харків.

Сапфір 22- ДД-Ех, мод. 2450

3

12

7-1, 7-2

Газоаналізатор вмісту кисню. Основна абсолютна похибка 0,1 %. Діапазон вимірювання 0 - 20 %. Вихідний сигнал 0 - 5 мА. Виробник: НПП "Хімавтоматика"

ФАКТ-М-02

1

2,0

15-1, 16-1

Перетворювач вимірювальний різниць тиску. Межі виміру 0-0,63 МПа. Клас точності 0,5%. Збитковий тиск 16 МПа. Вихідний сигнал 0-5 мА. Іскробезпечний. Напруга живлення 220 В 50 Гц. Виробник: АТ "СП Манометр ", м. Харків.

Сапфір 22- ДД-Ех, мод. 2410

2

12

14-1

Перетворювач вимірювальний розрідження. Межі вимірювання 0 ? 500 Па. Клас точності 1,0. Вихідний сигнал 0 ? 5 мА. Виробник: ВО "Манометр", м. Москва

Сапфір 22 ДИВ-Ех, мод. 2210

1

14,2

Допоміжні прилади

1-3 ... 4-3

Електропневматичний перетворювач аналогової дії. Вхідний сигнал 0 - 5мА. Вихідний сигнал 20 - 100кПа. Живлення тиском 140кПа. Виробник: НВО "Пневмоавтоматика", м. Львів

ЕПП

4

2,5

1-4 ... 4-4

Пневматична панель керуванння. Робочий тиск 140 кПа. Вхідний сигнал 20 - 100кПа. Виробник: "Пневмоприлад", м. Донецьк

ПП 12.2

4

1,5

Виконуючі пристрої

1-5 ... 4-5

Регулюючий клапан з пневмоприводом. Діаметр умовного проходу 50 мм. Умовний тиск 1,6 МПа. Монтажна довжина 2300 мм. Виробник: ВО "Київпромарматура ".

13с 27бк

4

50

Засоби керуючої обчислювальної техніки

Логічний мікропроцесорний контролер. Напруга живлення ~ 220 В. Виробник: Чебоксарське ВО "Електроприлад"

Ломіконт Л-122

1

Монітор. Напруга живлення ~ 220 В.

Samsung SyncMaster 763MB

1

Пристрій друку. Напруга живлення ~ 220 В

Epson C43SX

1

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Характеристика процесу каталітичного риформінгу. Опис технологічної схеми. Показники якості сировини та продуктів процесу. Обгрунтування вибору апаратів і обладнання. Розрахунок сепаратора низького тиску, фракціонуючого абсорбера та водяного холодильника.

  курсовая работа [136,5 K], добавлен 19.02.2010

 • Експлуатація промислових насадкових колон. Фізико–хімічні основи процесу ректифікації. Розрахунок основного обладнання. Матеріальний баланс ректифікаційної колони. Розрахунок та вибір кожухотрубного теплообмінника–холодильника кубового залишку.

  курсовая работа [629,7 K], добавлен 15.11.2015

 • Техніко-економічне обґрунтування методу виробництва та вибору сировини. Стадії технологічного процесу, фізико-хімічні основи і норми режиму виготовлення ячмінного солоду. Стандартизація і контроль якості, розрахунок обладнання і техніка безпеки.

  дипломная работа [215,9 K], добавлен 16.07.2011

 • Технологический расчет реакторного блока установки гидроочистки дизельного топлива. Научно-технические основы процесса гидроочистки. Концентрация водорода в циркулирующем газе. Реакции сернистых, кислородных и азотистых соединений. Автоматизация процесса.

  курсовая работа [46,0 K], добавлен 06.11.2015

 • Фізико-хімічні основи процесу очищення води методом озонування. Технологічна схема очищення з обґрунтуванням вибору основного обладнання. Принцип дії апаратів, їх розрахунок. Екологічне та економічне обґрунтування впровадження нового устаткування.

  дипломная работа [635,2 K], добавлен 10.04.2014

 • Тепловий розрахунок конвективної тунельної сушильної установки: параметри горіння палива; визначення тривалості сушіння, розміру установки. Графоаналітичний розрахунок статики реального процесу сушіння в сушильному тунелі. Вибір допоміжного устаткування.

  курсовая работа [2,2 M], добавлен 09.12.2010

 • Проектування та розрахунок плавильного та шихтового відділення, розливального прольоту. Розрахунки витрати води, електроенергії та палива. Загальна технологія виготовлення виливків. Брак та контроль якості виливків. Розрахунок параметрів плавильної печі.

  дипломная работа [2,1 M], добавлен 13.08.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.