Виготовлення прямої спідниці

Підготовка кваліфікованих робітників за професією "кравець 3 розряду". Перспективно-поурочний план вивчення теми "Виготовлення прямої спідниці", особливості технологічного виконання. Розробка бінарних дій викладача і учнів на уроці "Виробниче навчання".

Рубрика Производство и технологии
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 03.05.2012
Размер файла 2,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВА РАБОТА

З МЕТОДИКИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

Дидактичний проект з теми

«Виготовлення прямої спідниці»

Предмет «Виробниче навчання»

ВСТУП

Забезпечення сталого соціально-економічного розвитку швейної промисловості України пов'язане із вирішенням таких важливих питань, як розбудова сучасної соціально-орієнтованої економіки, відродження виробництва, відновлення соціальної захищеності населення.

Підготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів є актуальною і важливою складовою ринку праці. Саме тому ефективне функціонування будь-якої держави визначається насамперед ступенем підготовки її кадрів. В умовах сучасного швидкого старіння теоретичних знань, умінь та навичок спроможність держави постійно здійснювати розвиток своїх кадрів є одним з найважливіших факторів забезпечення конкурентоспроможності держави на світовому ринку праці, зокрема, у сфері швейної промисловості.

Найбільшою проблемою в Україні є нестача професійних та кваліфікованих кадрів. Досі в державі не існує комплексного підходу до розв'язання питання забезпеченості кадрами підприємств у поєднанні з основними напрямами структурної перебудови економіки, програмами інноваційного розвитку, соціально-економічного розвитку регіонів [1].

Мета дослідження даної курсової роботи спрямована на формування професійних знань, умінь, навичок робітника за фахом «кравець 3 розряду» з метою створення умов для його професійної діяльності.

Об?єктом дослідження є процес підготовки робітника за фахом «кравець 3 розряду».

Предмет дослідження - підготовка робітників за професією «кравець 3 розряду» з предмету «Виробниче навчання» з теми «Виготовлення прямої спідниці».

Задачі дослідження:

-Аналіз умов здійснення професійної діяльності робітника за фахом «кравець 3 розряду»;

-Визначення програми професійної підготовки фахівця;

- Обґрунтування доцільності обраного змісту, обсягу і послідовності викладу навчального матеріалу за темою «Виготовлення прямої спідниці», курсу «Виробниче навчання»;

- Визначення технологій навчання майбутніх фахівців на рівні теми розділу, теми уроку.

Рішення поставлених задач сприяє одержанню результату проектування - методики формування професійно необхідних умінь у майбутнього фахівця.

Для кравців 3 розряду є важливим вміти виготовляти такий швейний одяг, як пряма спідниця, так як даний швейний виріб є одним з провідних у галузі моди, попит на спідниці не змінюється, тому вивчення теми: «Виготовлення прямої спідниці» є актуальною для майбутніх кравців 3 розряду.

РОЗДІЛ 1. ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ РОБІТНИКА ЗА ФАХОМ «КРАВЕЦЬ 3 РОЗРЯДУ»

1.1 Визначення видів діяльності робітника

Проектування програми професійної підготовки фахівця можливо при наявності повного представлення про дії, що складають процес професійної діяльності цього фахівця, вимоги до якості і швидкості їх виконання.

Аналіз професійної діяльності передбачає визначення тих її видів, виконання яких входить у компетенцію даного фахівця. Для цього важливо установити освітній і освітньо-кваліфікаційний рівні фахівця [1].

За освітньо-кваліфікаційною характеристикою випускника професійно-технічного навчального закладу формуються такі вимоги до кравця 3 розряду:

Повинен знати: асортимент одягу; технологію виконання машинних, ручних, волого-теплових операцій; вимоги до якості швейних виробів; термінологію ручних, машинних, волого-теплових операцій; послідовність виконання операцій при підготовці виробу до примірок; умовні позначення і крейдяні знаки на деталях виробів після примірок; назви деталей крою, вимоги до їх якості; швейні матеріали, їх призначення, основні властивості; призначення та властивості клейових матеріалів; вимоги щодо якості основних та прикладних матеріалів та фурнітури, їх відповідність; будову і призначення швейних машин, прасок, інструментів, необхідних для виготовлення одягу; правила експлуатації швейного обладнання; способи лагодження одягу; дефекти готових швейних виробів, причини їх виникнення, заходи з попередження та способи їх усунення. Основи образотворчої грамоти.

Повинен вміти: виготовляти швейні вироби (спідниці та брюки без підкладки, халати, нічні сорочки, піжами, сукні, блузи) нескладної технологічної обробки за індивідуальними замовленнями або в бригаді з розподілом праці; виконувати всі види ручних робіт (прокладання строчок копіювальних стібків, зметування, виметування, наметування деталей одягу); виконувати всі види волого-теплових робіт (спрасування, відтягування, припрасування, запрасування, розпрасування, дублювання); з'єднувати машинними строчками деталі виробу (в тому числі, виконувати операції обметування на спецобладнанні); обробляти крайовими швами зрізи деталей; виметувати петлі, пришивати ґудзики на спецмашинах або вручну; готувати вироби до примірок індивідуально або в бригадах з розподілом праці; проводити дрібне лагодження швейних виробів з використанням машинних та ручних робіт; усувати дефекти під час виконання робіт; виконувати ескіз моделі; усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводити його чищення та змащування; чистити вироби в готовому вигляді [2].

Залежність виконуваних фахівцем видів професійної діяльності від його характеристик представлена у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Професійне використання фахівця

Виконуванні трудові процеси

Місця використання фахівця

1. Технологічна:

- виконання всі види ручних робіт;

- виконання всіх машинних робіт;

- готувати вироби до примірок індивідуально, або в бригадах з розподілом праці;

- виготовлення швейних виробів (спідниць,брюк без підкладки, халати, нічні сорочки, піджаки, сукні, блузи.

- Ательє

- швейний цех

- експериментальний цех.

2. Контрольна:

- усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування

- Чистка виробу в готовому вигляді, усування дефектів.

1.2 Проектування кваліфікаційної характеристики фахівця

Освіта - організований суспільством процес (та його результат) передачі соціально значущого досвіду послідуючому поколінню від попереднього.

Професійна освіта - процес та результат професійного розвитку особистості за допомогою науково організованого процесу навчання та виховання на основі професійно освітніх програм.

Кваліфікаційна характеристика - державний документ, в якому міститься перелік знань, вмінь та навиків, якими повинен оволодіти робочий відповідної професії та кваліфікації.

Ці характеристики наведені у Єдиних тарифних кваліфікаційних довідниках (ЄТКД) та у Довідниках кваліфікаційних характеристик (ДКХС).

Освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) основана на кваліфікаційній характеристиці та є державним документом, в якому містяться вимоги до змісту освіти професійної кваліфікації та професійної компетентності іншим соціально важливим характеристикам та якостям випускника.

Відносно практично усіх робочих професій виділяються організаційна та технологічна функції. Цей аналіз доцільно показати у формі таблиці 1.2.

1.3 Розробка змісту професійної підготовки фахівця

Диференційними компонентами рівня спеціальності є рівні циклів навчальних дисциплін або окремих дисциплін. Підготовка на цих рівнях вимагає постановки тактичних цілей навчання. В свою чергу ці цілі є частковими по відношенню до стратегічної. В узагальненому вигляді ці цілі вже відображені у стратегічній цілі підготовки кравця 3 розряду.

Тактичні цілі - цілі, що відображають професійну спрямованість (вмотивованість діяльності фахівця, що знаходить вираження через зацікавленість у високих результатах праці, бажання здійснити трудову дію швидко і якісно), професійну компетентність, комунікативну готовність, економічну ерудицію і правову компетентність, характеристики професійної пам'яті і мислення, здатність творчого підходу в рішенні технічних задач (при необхідності), здатність саморегуляції і самоаналізу [2].

Постановка такої комплексної мети і її подальша реалізація передбачує всебічний розвиток особистості учнів.

Постановка тактичних цілей підготовки фахівця (з циклу дисциплін «Виробниче навчання») наведена у таблиці 1.3.

Розподіл учбового часу по видах підготовки кравця 3 розряду наведено у таблиці 1.4.

Таблиця 1.4 Розподіл учбового часу по видах підготовки

№ п.п.

Вид підготовки

Кількість годин

% від загальної кількості годин

1.

Загально-професійна підготовка

55

5,95

2.

Професійно-теоретична підготовка

245

26,52

3.

Професійно-практична підготовка

617

66,78

4.

Фізична підготовка

-

-

5.

Іспити

7

0,75

Разом

924

100%

Отже, аналізуючи план навчального процесу встановлено, що у навчанні учнів робочої професії кравець, найбільша кількість годин відведена професійно-практичній підготовці - 617 годин, це складає майже 67 % від загальної кількості годин навчання. Найменша кількість годин, якщо не брати до уваги іспити, розрахована на загально-професійну підготовку - 55 годин (5,95%), до якої входять такі предмети, як українська мова, екологія та інші. Щодо професійно-теоретичної підготовки, то вона розрахована на 245 годин, що майже в 2,5 раз менше за відведену кількість годин на професійно-практичну підготовку.

Вивчення та аналіз навчального плану дають можливість уявити собі систему підготовки робітників або спеціалістів за конкретною професією і цілому, та від неї перейти до розробки методики навчання навчального предмету, викладання якої передбачено в темі курсової роботи.

Співвідношення кількості годин виділених на вивчення спеціальних дисциплін швейного та конструкторського профілю представлено у таблиці 1.5.

Таблиця 1.5 Розподіл навчального часу між навчальними дисциплінами професійної підготовки

Найменування дисциплін

Кількість годин

Відсоток від загальної кількості годин, %

Технологія виготовлення одягу

93

19,2

Матеріалознавство

36

7,45

Обладнання

36

7,45

Спеціальне малювання

23

4,76

Основи конструювання одягу

50

10,4

Виробниче навчання

245

50,72

Усього

483

100%

Аналізуючи розподіл навчального часу між навчальними дисциплінами професійної підготовки встановлено, що серед п'яти спецдисциплін найбільша кількість годин відведена на вивчення «Технології виготовлення одягу» - 19,2%, бо саме ця дисципліна є багатозмістовною для вивчення, потребує багато часу на опанування вмінь та навичок учнями, впливає на практичну підготовку. «Основам конструювання одягу» відведена менша кількість годин, яка складає 10,4% від загальної кількості годин усіх спецдисциплін, на «Матеріалознавство» та «Обладнання» - по 7,45%, на «Спеціальне малювання»- лише 4,76%, що обумовлене вимогами до майбутніх фахівців знати та вміти замалювати графічне зображення швів та вузлів.

Щоб визначити теми програми професійної теоретичної підготовки кравця 3 розряду, необхідно врахувати такі фактори, як структура галузі господарської діяльності фахівця і види виконуваної їм професійної діяльності. Структурними компонентами галузі господарської діяльності фахівця є технологія виробництва, моделювання і конструювання виробів, техніка, сировина і матеріали організація і економіка виробництва.

Видами професійної діяльності є технологічна й організаційна, та проектувальна.

Угрупування змісту теоретичного навчання відповідно до галузі швейної промисловості і видів діяльності кравця 3 розряду представлено у таблиці 1.6.

Таблиця 1.6

Формування набору тем професійної теоретичної підготовки фахівця

Структура об'єкта вивчення (галузі господарської діяльності)

Види діяльності фахівця

Узагальнена структура змісту навчання відповідно до поставлених тактичних цілей

Набір тем програми професійної теоретичної підготовки

Технологія виробництва

Технологічна (монтаж, ремонт, контроль, зборка)

Теоретичні основи технології

1.Технологія обробки окремих деталей і вузлів.

5. Технологія ремонту одягу.

Технологія виробництва одягу

2. Технологія обробки поясних виробів.

3. Технологія обробки виробів платтєвого асортименту.

4. Виготовлення одягу за індивідуальним замовленням.

Контроль якості

6. Стандартизація та контроль якості продукції.

Охорона праці і техніка безпеки

-

Моделювання і конструювання виробів

Проектувальна, технологічна

Моделювання виробів

-

Конструювання виробів

2. Технологія обробки поясних виробів.

3. Технологія обробки виробів платтєвого асортименту.

Техніка

Технологічна

Види технічних систем

2. Технологія обробки поясних виробів.

3. Технологія обробки виробів платтєвого асортименту.

Конструкція технічних систем

-

Сировина і матеріали

Технологічна

Виготовлення тканин, матеріалів

-

Будова тканин, матеріалів

-

Властивості тканин, матеріалів

2. Технологія обробки поясних виробів.

3. Технологія обробки виробів платтєвого асортименту.

4. Виготовлення одягу за індивідуальним замовленням.

5. Технологія ремонту одягу.

Контроль якості тканин

-

Зведено-тематичний план підготовки фахівця включає тематику спеціальних дисциплін, регламентує послідовність вивчення тем і кількість часу, що відводиться на її вивчення, відбивати форми навчання (уроки, практики) [3].

Результати аналізу програми професійно-теоретичної підготовки представлено у таблиці 1.7.

Таблиця 1.7 Зведено-тематичний план підготовки фахівця

Технологія швейних виробів

Виробниче навчання

Теми

Години

Теми

Години

1.Технологія обробки окремих деталей і вузлів

12

І.Виробниче навчання

1. Вступ. Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека

6

2.Технологія обробки поясних виробів

- спідниці (14)

- брюки (16)

30

2.Виконання окремих деталей та вузлів швейних виробів

60

3. Виготовлення поясних швейних виробів (спідниць, брюк)

102

3.Технологія обробки виробів платтєвого асортименту

38

4. Виготовлення легкого жіночого одягу за індивідуальними замовленнями (халат, сукня, блуза)

246

4.Виготовлення одягу за індивідуальним замовленням

6

Всього годин:

414

5.Технологія ремонту одягу

3

ІІ. Виробнича практика

1.Ознайомлення з підприємством

7

6.Стандартизація та контроль якості продукції

4

2.Самостійне виконання робіт за професією ”Кравець” 3 розряду

203

Кваліфікаційна пробна робота

Всього годин:

210

Разом

93

Разом

616

РОЗДІЛ 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ ПО ТЕМІ «ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЯМОЇ СПІДНИЦІ» (ПРЕДМЕТ «ВИРОБНИЧЕ НАВЧАННЯ») КУРСУ

2.1 Постановка цілей вивчення теми й вибір типу навчання

Оперативні цілі - цілі по вивченню окремих тем, розділів дисциплін, що конкретизуються до цілей окремих уроків.

Оперативні цілі формуються згідно рівнів засвоєння навчального матеріалу учнями. Рівні засвоєння навчального матеріалу характеризують критерії навченості учнів та визначають етапи і форми їх розумової діяльності. Кожен рівень засвоєння відповідно пов'язаний з етапами засвоєння та рядом завдань, виконуваних учнями при засвоєнні цього матеріалу [4].

Згідно теми уроку «Виготовлення прямої спідниці» з предмету «Виробниче навчання» формуються наступні дидактичні цілі навчання, представлені у таблиці 2.1.

Таблиця 2.1

Постановка оперативних цілей та вибір методів їх реалізації

№ рівня

Цілі навчання, виражені у вигляді переліку дій тих, хто навчається

Еталони

Умови

Результат

Критерії оцінки

I

Вміти відрізняти деталі крою та зрізи прямої спідниці, визначати напрямок нитки основи, відрізняти силуети

1. Базові знання з виробничого навчання з вибору методів обробки деталей та вузлів моделей спідниць; матеріалознавства швейних виробів; з вибору пакетів матеріалів до різноманітних моделей прямих спідниць та режимів їх обробки; технологічного обладнання галузі;

2. Виконання дій з визначення деталей крою, напрям ниток основи

Правильно визначенні види методів обробки, деталі крою, напрям ниток основи

Оцінка 3 - (70-60% правильна відповідь , 30-40% допущені неточності при виявлені різновидів методів обробки прямої спідниці)

II

Уміти складати етапи виконання технологічного процесу обробки прямої спідниці з дотриманням ТУ, виконувати схеми (зображення) вузлів

1. Виконання дій I рівня;

2. Виконання дій по складанню етапів виконання технологічного процесу обробки прямої спідниці з дотриманням ТУ, схематичному зображенню вузлів обробки прямої спідниці

Чітко і правильно виконувати дії по складанню етапів виконання технологічного процесу обробки прямої спідниці з дотриманням ТУ, по схематичному зображенню вузлів обробки прямої спідниці

Оцінка 4- (80% правильна відповідь, 20% допущені неточності при виконанні схеми вузлів)

III

Уміти аналізувати, систематизувати існуючі методи обробки прямої спідниці, визначати раціональні методи обробки та можливі дефекти, причини їх виникнення та методи їх усунення

1. Виконання дій I, II рівня;

2. Виконання дій з аналізу та систематизації навчального матеріалу;

3. Виконання дій з пропонування раціональних методів обробки та можливих дефектів, причини їх виникнення та методи по усуненню.

Чітко і правильно виконувати дії по складанню етапів виконання технологічного процесу обробки прямої спідниці, визначення раціональних методів та можливих дефектів, причини їх виникнення та методи усунення

Оцінка 5 - (90% правильна відповідь, 10% припущені неточності при визначенні дефектів вузла)

2.2 Перелік джерел інформації

Підручник №1: Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для техникумов, М: ИРНО: Издательский центр «Академия», 2002. - 528с [6].

Підручник №2: Першина Л.Ф. Технологія швейних виробів: підручник/Першина Л.Ф., Петрова С.В. - М.: КДУ, 1998. - 418с [7].

Підручник №3: Коваленко О.Е., Брюханова Н.О., Корольова Н.В., Шматков Є.В. «Методика професійного навчання: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів інженерно-педагогічних спеціальностей. - Харків: ВПП «Контраст», 2008. - 488 с.

Спираючись на стратегічні і тактичні цілі навчання, загальною метою вивчення теми «Виготовлення прямої спідниці» є вивчення особливостей повузлової обробки та збірки прямої спідниці».

Дотримуючись мети даної теми ми підібрати навчально- і науково-технічну літературу з необхідною інформацією з теми «Виготовлення прямої спідниці». За наявністю діагностично поставленої мети - всі підручники мають однакові критерії оцінювання: у них відсутні кваліфікаційні характеристики, рівні можливого засвоєння матеріалу, цілі перед розділами, а також прикладів чи завдань із рішеннями, контрольних запитань.

Основним (з визначеннями ключових понять, описом конструкції, принципу дії установки та ін.) підручником можна рекомендувати №2 як основний, а №1 та №3 - як додаткову літературу.

2.3 Проектування плану та структурно-логічної схеми з теми

Для майбутніх кравців 3 розряду вивчення теми «Виготовлення прямої спідниці» є важливою тим, що завдяки вивченню цієї теми, учні навчаться виготовляти прямі спідниці з дотриманням етапів технологічного процесу та ТУ виконання [8].

Детальна характеристика теми уроку представлена у вигляді структурно-логічної схеми вивчення навчального матеріалу (рис1).

Рис 1. Структурно-логічна схема навчального матеріалу за темою: «Виготовлення прямої спідниці»

Граф - це система відрізків, які з'єднують задані точки, що називаються вершинами. У вершині графа розміщене головне поняття даної теми навчального матеріалу.

Ребра - відрізки, які з'єднують вершини граф, показані у вигляді векторів, що виражають зв'язки між поняттями та послідовність їх введення до навчального процесу.

Показник середньої степені важкості СЛС розраховується за наступною формулою:

Р=2m/n

де m - кількість ребер у СЛС,

n - кількість вершин у СЛС

Р=2*21/17=2,45

Ранг - 4

План СЛС до уроку:

1. Загальні відомості про моделі спідниць та деталі крою.

2. Технологічна послідовність обробки дрібних деталей, монтажу та кінцевої обробки прямих спідниць.

3. Особливості обробки спідниць, визначення можливих дефектів.

4. Визначення удосконалених методів обробки прямих спідниць враховуючи модельні особливості , матеріли виробу.

5. Контроль якості моделей прямої спідниці.

2.4 Проектування мотиваційних технологій навчання

Проектування мотиваційних технологій навчання необхідно для забезпечення швидкого включення учнів у професійну пізнавальну й учбово-виробничу діяльність без тривалого учбового «вживання» у роботу, підтримки діяльності на необхідному рівні активності.

Навчальна мотивація за характером поводження учасників поділяється на зовнішню і внутрішню [9].

Зовнішня мотивація заснована на заохоченнях, покараннях і інших видах стимуляції, що або направляють, або гальмують поводження людини.

Внутрішня мотивація залежить від внутрішніх процесів, здійснюваних у свідомості людини. У такому разі змотивована діяльність є самоціллю, а не засобом для досягнення іншої мети. Відповідно до етапів навчального процесу мотивація може бути виражена в різних формах, що відповідають вступній частині заняття і поточній його частині.).

Вступна мотивація активізує навчальну діяльність учнів, сприяє формуванню первісного бажання освоїти навчальну діяльність, викликає інтерес до процесу навчання. Основними методами є мотивуючий вступ і мотивуюча демонстрація. Мотивуючий вступ проводиться у формі бесіди, розповіді. При цьому можливо застосування різних прийомів: віднесення до особистості учня, віднесення до ситуації, приголомшення, порушення інтересу, виступ з цитатою.

Поточна мотивація забезпечує оптимальне педагогічне спілкування в процесі навчання, сприяє формуванню стійкого інтересу до навчальної діяльності і підтримує цей інтерес на всіх етапах навчання.

Заключна мотивація направлена на формування у учнів прагнень і інтересу до подальшого вивчення, узагальнення, систематизації навчального матеріалу або вдосконалення існуючих знань та умінь [10].

Основними прийомами мотивації в процесі викладу нового матеріалу з теми «Виготовлення прямої спідниці» є: орієнтація змісту навчального матеріалу на його практичний зміст, орієнтація на конкретну професійну діяльність, демонстрація в мові практичного використання положень, що приводяться.

2.5 Аналіз і діагностика процесу навчання

У результаті аналізу і діагностики стану процесу навчання повинні бути отриманні способи корекції початкових вимог до навчальної групи і способи удосконалення засобів навчання.

Корекція базових умінь в учнів містить:

-Визначення базового матеріалу;

-Встановлення міжтемних зв'язків навчального матеріалу за темою: «Виготовлення прямої спідниці»;

-Визначення способів реалізації МТЗ у навчанні;

-Вибір способів контролю базових знань;

-Визначення критеріїв оцінки базових знань учнів;

-Вибір способів формування базових знань.

Базовий матеріал - це всі ті відомості, що за змістом пов'язані з даною темою і знання яких учнем робить для нього новий матеріал доступним [11].

Аналіз і діагностика процесу навчання учнів за темою «Виготовлення прямої спідниці» приведена у таблиці 2.2.

2.6 Аналіз технічних і дидактичних засобів навчання

Засоби навчання - допоміжні матеріально-технічні засоби з їх специфічними дидактичними функціями, завдяки яким більш успішно і за коротший час досягаються визначені цілі навчання.

До засобів навчання належать: підручники, навчальні посібники, дидактичні матеріали, технічні засоби (ТЗН), обладнання, станки, навчальні кабінети, лабораторії та інші засоби масової комунікації. Засобами навчання можуть також слугувати реальні об'єкти, виробництво, споруди.

Дидактичні засоби виконують такі основні функції: інформаційну, засвоєння нового матеріалу, контрольну. Вибір засобів навчання залежить від дидактичної концепції, мети, змісту, методів і умов навчального процесу.

Технічні засоби навчання - можна розглядати як комплекс техніко-технологічних пристроїв, що покликані з допомогою відповідних методик інтенсифікувати та оптимізувати процес пізнання шляхом активізації, перш за все, візуальної форми подачі навчального матеріалу [12].

Технічні засоби навчання розрізняють: за особливостями використовуваного матеріалу (словесний, образотворчий, конкретні мовні одиниці та схематичний показ); за видом сприйняття (зорові, слухові, наочно-слухові, аудіо, візуальні та аудіовізуальні); за способом передачі матеріалу (за допомогою технічної апаратури чи без неї - традиційним способом; в статиці чи динаміці; готові таблиці та матеріали для їх складання; картини, моделі, кінокадри, плівки); за організаційними формами роботи з ними (фронтальна - на основі демонстраційних засобів та індивідуальна - на основі розданого учням образотворчого матеріалу).

Останнім часом перевагу надають динамічним засобам унаочнення, які, порівняно із статичними, стимулюють творче мислення учнів. Чуттєві образи, що послідовно змінюються і наочно відображають логіку розумових дій, полегшують першу фазу засвоєння навчального матеріалу. Головна перевага динамічних засобів унаочнення полягає в тому, що вони викликають мимовільну увагу учнів до образів, які послідовно змінюються і сприяють перетворенню її в стійку, свідомо контрольовану увагу.

Діафільми і діапозитиви, на відміну від динамічних транспарантів, у яких використовується і мовний, і зображувальний матеріал, будуються на зображеннях. Основою зорового ряду в них є малюнок [13].

Моделі, муляжі як наочні засоби навчання є точною копією певного об'єкта. Такі засоби наочності допомагають сформувати в учнів правильне уявлення про певний предмет, його властивості.

Засоби слухової наочності. Компакт-диски і аудіокасети є головними засобами слухової наочності. Сприяють виробленню літературної вимови, наголосу, інтонації тощо.

Наочно-слухові (аудіовізуальні) засоби навчання. До них належать діафільми із звуковим супроводом, кінофільми та кінофрагменти.

Діафільми із звуковим супроводом поєднують два основних засоби створення ситуації - зображення і слово, їм властива мобільність: звуковий супровід можна підключати і відключати, використовувати вибірково, повторювати потрібну частину фонограми. Це відрізняє їх від кінофільмів, розширює організаційно-методичні можливості для поєднання зорової та слухової наочності, особливо на уроках розвитку мовлення.

Важливо забезпечити органічне поєднання їх зі словами вчителя, іншими засобами навчання, відповідність між змістом і навчально-виховним завданням уроку, застосування різних методичних прийомів, спрямованих на розвиток пізнавальних можливостей учнів. При підготовці і проведенні уроку з використанням технічних засобів навчання необхідно: детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку навчального матеріалу; визначити обсяг та особливості знань, які повинні засвоїти учні (уявлення, факти, закони, гіпотези), необхідність демонстрування предмета, явища або їх зображення; відібрати і проаналізувати аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, визначити їх відповідність змісту і меті уроку, можливе дидактичне призначення; з'ясувати, на якому попередньому пізнавальному досвіді відбуватиметься вивчення кожного питання теми; визначити методи і прийоми для активної пізнавальної діяльності учнів, досягнення ними міцного засвоєння знань, умінь і навичок. Загалом практикують такі поєднання аудіовізуальних засобів: статичні екранні і звукові посібники, динамічні і статичні екранні, динамічні екранні і звукові, динамічні і статичні, екранні, звукові. Вплив ТЗН на процес пізнання залежить від обраної моделі навчання та методичного підходу до викладу матеріалу [14].

При викладенні нового матеріалу за темою «Виготовлення прямої спідниці» доцільно використовувати такі засоби навчання, як використання інструкційно-технологічної карти по виготовленню моделі спідниці, зразок готового виробу, а також демонстрація майстром робіт по виготовленню складних вузлів, що надасть можливість учням більш засвоїти новий навчальний матеріал.

2.7 Проектування технологій формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій (ООД, ВД,КД)

У практичному навчанні формування діяльності здійснюється поетапно. При цьому кожний з даних етапів має свою мету, для виконання якої існують визначенні способи навчання [10].

Вибір способів формування орієнтованої основи діяльності, виконавчих та контрольних дій в учнів приведено у таблиці 2.3.

кваліфікований робітник професія кравець

2.8 Розробка перспективно-поурочного плану вивчення теми: «Виготовлення прямої спідниці»

Перспективно-поурочний план - це документ, що містить перелік уроків по конкретній темі, а також організаційні і дидактичні характеристики кожного з них, представлені часом, що відводиться на вивчення тих, або інших питань теми, типом уроку, цілями навчання, змістом базового матеріалу, методами навчання [8].

Найменування типу уроку визначає його основну задачу або ціль. На кількість уроків і їхню структуру також впливає те розуміння, що починати вивчення теми доцільно з вступного контролю, а закінчувати - контролем сформованих в учнів знань, умінь, навичок по новій темі [6].

Розробка перспективно-поурочного плану вивчення теми: «Виготовлення прямої спідниці» представлена у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4

Перспективно-поурочний план з теми «Виготовлення прямої спідниці»

Номер уроку

Найменування тем уроків і їх зміст

Кількість годин

Тип уроку

Перелік умінь, що формуються на уроці

Методи, застосовувані на уроці

Домашнє завдання

1.

Розкрій деталей крою прямої спідниці. Перенесення ліній на симетричні деталі. Дублювання деталей поясу

6

Урок - формування навиків та складних вмінь

Формування умінь розрізняти деталі крою та називати їх, розкроювати деталі прямої спідниці, дублювати деталі крою

Розповідь, бесіда, інструктаж, опитування,демонстрація натуральних зразків

Повторити назви деталей крою прямої спідниці та область дублювання деталей

2.

Обробка переднього та полотнища спідниці

6

Урок - формування навиків та складних вмінь

Формування вмінь виконувати технологічні операції по обробці переднього полотнища спідниці дотримуючись ТУ, виконувати ВТО талевих виточок, обробляти кишені

Бесіда, інструктаж, опитування, демонстрація майстром виконання трудових процесів

Закінчити оформлення ІТК «Дефекти при обробці кишень у спідницях»

3.

Обробка заднього полотнища спідниці

6

Урок - формування навиків та складних вмінь

Формування вмінь виконувати технологічні операції по обробці заднього полотнища спідниці дотримуючись ТУ, виконувати ВТО талевих виточок, обробляти кишені

Бесіда, інструктаж, опитування, демонстрація майстром виконання трудових процесів

Закінчити оформлення ІТК «Дефекти при обробці виточок у спідницях»

4.

Обробка поясу спідниці

6

Урок - формування навиків та складних вмінь

Формування вмінь обробляти пояс, дотримуючись ТУ, виконувати дублювання поясу

Розповідь,бесіда, інструктаж, опитування, демонстрація натуральних зразків

Повторити назви деталей крою та область дублювання цих деталей

5.

Обробка застібки на полотнищах спідниці

6

Урок - формування навиків та складних вмінь

Формування вмінь обробляти застібку на полотнищах спідниці дотримуючись технологічних та ТУ

Бесіда, інструктаж, опитування, демонстрація майстром виконання трудових процесів

Замалювати варіанти графічних зображень обробки застібок у спідниці

6.

Монтаж спідниці та кінцеве ВТО

6

Урок - формування навиків та складних вмінь

Формування вмінь з'єднувати переднє та заднє полотнища спідниці дотримуючись ТУ, виконувати кінцеве оздоблення та ВТО спідниці

Розповідь,бесіда, інструктаж, опитування, демонстрація майстром виконання трудових процесів

Повторення навчального матеріалу за підручником [5, с.318-321]

2.9 Розробка бінарних дій викладача і учнів на уроці «Виробниче навчання»

Відповідність елементів структури уроку, дій викладача і учнів представлено у таблиці 2.5.

Таблиця 2.5

План уроку виробничого навчання

Спеціальність: кравець 3-го розряду

Група: Ш-21 Дата: 15.01.2011 р.

Тема: «Обробка поясу прямої спідниці»

Мета і завдання уроку:

Дидактична (навчальна ціль)

Рівень засвоєння

Постановка цілей

I

Формування вмінь: розрізняти деталі крою поясу спідниці, визначати розташування прокладки для дублювання

II

Формування вмінь: обметувати нижній зріз поясу спідниці, обшивати кінці поясу, дотримуючись ТУ

Виховна мета:

Виховання акуратності, працьовитості, свідомої трудової дисципліни, цілеспрямованості

Розвиваюча мета:

Розвиток технічного й технологічного мислення, пізнавальної активності, культури праці

Навчально-матеріальна база:

Засоби й предмети праці

Засоби навчання

1.1. Швейне обладнання: швейна машина 1022-М кл.; швейна обметувальна машина 51-А кл.;прасувальний стіл з праскою

1.2. Інструменти: ножиці, голки,наперсток, крейда, лінійка, сантиметрова стрічка

1.3. Предмети праці: деталі крою поясу, допоміжні лекала, нитки бавовняні №40.

2.1. Натуральні об'єкти:

2.1.1. Зразок-еталон прямої спідниці;

2.1.2. натуральний зразок поетапної обробки поясу прямої спідниці;

2.2. ІТК «Попередження та усунення дефектів при обробці пришивного поясу спідниці»

Хід уроку

1. Організаційна частина (3хв.):

Перевірка присутніх.

Перевірка зовнішнього вигляду учнів.

Перевірка організації робочих місць.

2. Вступний інструктаж (45хв.)

Структурні елементи уроку ї їх зміст

Бінарні дії

майстра

Учнів

2.1. Цільова настанова (3хв.):

2.1.1. Повідомлення теми уроку: «Обробка поясу прямої спідниці»

2.1.2. Повідомлення мети уроку: набути знань з обробки пришивного поясу у спідниці; вдосконалити вміння з виконання машинних та прасувальних робіт з дотриманням ТУ; освоїти прийоми виконання технологічних операцій по обробці поясу.

Повідомляє й записує на дошці тему уроку. Повідомляє мету уроку, демонструє зразок

Записують у щоденнику тему уроку.

Сприймають мету, розглядають зразок

2.2. Пояснення способів організації робочого місця й правил техніки безпеки

Інструктує учнів, відповідає на запитання учнів

Слухають, сприймають навчальний матеріал, задають питання

2.3. Видача завдань учням і розподіл їх по робочим місцям

Видає деталі крою поясу спідниці учням, розподіляє їх по робочим місцям

Перевіряють наявність всіх деталей крою. Займають робочі місця

3. Основна частина (215хв.) :

Вправи або самостійна робота учня

Поточне інструктування учнів майстром

Методи поточного інструктування

3.1. Самостійна робота учнів по організації робочого місця, підготовка поясу спідниці до обробки

Обхід№1: Перевірка організації робочих місць, правильності підготовки деталей крою поясу спідниці

Поточне спостереження, роз'яснення, поради

3.2. Вправи учнів по дублюванні поясу спідниці

Обхід№2: Перевірка правильності прийомів дублювання поясу

Поточне спостереження, роз'яснення, вказівка, вимоги до акуратності роботи

3.3. Вправи учнів по обметуванню нижнього зрізу та обшиванню кінців поясу спідниці

Обхід№3: Перевірка правильності прийомів обметування зрізу та обшивання кінців поясу

Поточне спостереження, роз'яснення, вказівка, вимоги до акуратності роботи

4. Заключний інструктаж (22хв.):

Структурні елементи уроку і їх зміст

Зміст діяльності

майстра

учнів

4.1. Приймання виконаної роботи

Приймає роботу кожного учня

Здають роботу майстру

4.2. Аналіз дефектів. Визначення причин виникнення та спосіб усунення дефектів при обробці пришивного поясу спідниці

Задає питання, доповнює та коректує відповіді учнів

Аналізує причини виникнення дефектів, пропонують шляхи усунення

4.3. Видача домашнього завдання: Закінчити оформлення ІТК «Попередження та усунення дефектів при обробці пришивного поясу спідниці»

Повідомляє завдання, дає вказівки по його виконанню

Записують завдання у щоденник

Дата 15.01.2011р. Майстер в.н. ________ Козлова І.Ю.

Висновок

Метою дослідження є підготовка кваліфікованих робітників за професією «кравець 3 розряду», та формування методичних умінь і знань в учнів під час навчання, що є важливим як для викладача, так і для працівників робітничих професій. Об'єктом дослідження даної роботи є процес підготовки кваліфікованих робітників, при вивченні теми: «Виготовлення прямої спідниці», та дослідження особливостей її технологічного виконання. Предметом дослідження даної роботи виступає пряма спідниця.

Поставлені задачі реалізуються за допомогою аналізу знань, умінь кваліфікаційного розряду робітника швейного профілю, розглядаються питання їх використання в теоретичному та практичному навчанні, рівні професійної кваліфікації, їх характеристика відповідно до видів діяльності, професійне використання спеціалістів, професійне призначення й умови використання робітника, функціональна структура діяльності робочих, постановка тактичних цілей навчання, зведений-тематичний план по виробничому навчанню, розробка технологій навчання, оперативні цілі навчання, дидактичні характеристики внутрішніх мотиваційних технологій навчання, аналіз МТЗ, вибір базового матеріалу, визначення способів контролю і формування базових знань, вибір технологій формування ООД, ВД та КД, поурочно-тематичний план проведення занять з виробничого навчання [8].

Особливості використання даних результатів у курсовій роботі відображаються у процесі навчального процесу, при отримані та оволодінні знаннями, вміннями та навичками учнями, кращому засвоєнню ними навчального матеріалу по темі: «Виготовлення прямої спідниці» та виконанню практичних дій на основі набутих знань та вмінь.

Список літературних джерел

1. Концепція Державного стандарту професійно-технічної освіти України // Професійно-технічна освіта, 1998. - №2. - С. 2-5.

2. Коваленко О.Е, Методичні основи технології навчання: теоретико-методичний та практичний аспект викладання дисциплін електроенергетичного циклу. - X.: Основа, 1996. - 184 с.

3. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологий. - М.:Педагогика, 1989. - 192 с.

4. Коваленко Е.Э. Методика профессионального обучения. Учебник для инженеров-педагогов, преподавателей спецдисциплин системы профессионально-технического и высшего образований - Х.: ЧП «Штрих», 2003. - 480 с.

5. Васильев И. Б. Профессиональная педагогика: конспект лекций для' студентов инженерно-педагогических специальностей. - Харьков, 1999. - 151

6. Першина Л.Ф. Технологія швейних виробів: підручник/Першина Л.Ф., Петрова С.В. - М.: КДУ, 1998. - 418с.

7. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам: Учебник для техникумов, М: ИРНО: Издательский центр «Академия», 2002. - 528с.

8. Девятьярова Т.А. Методика профессионального обучения: Методика и организация производственного обучения в учебно-производственных мастерских швейного профиля. Конспект лекций для студентов специальности 7.010104 Профессиональное обучение. Технология текстильной и легкой промышленности. - Харьков: УИПА, 2000.-'33 с.

9. Безрукова B.C. Педагогика. Проективная педагогика. Учебное пособие для инженерно-педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. - Екатеринбург: Издательство «Деловая книга», 1996. - 344 с.

10. Коваленко Е.Э., Брюханова Н.А. Методика профессионального обучения: Учебное пособие по теме» Логические основы формирования учебного материала» / Под ред. С.Ф. Артюха. - К. Вища школа, 1998.

11. Варковецкая Г.Н. Методика осуществления межпредметных связей в профтехучилищах: Метод, пособие. - М.: Высш. шк., 1989. - 128 с.

12. Афанасьев Ю.И. Анализ урока.-М. - 1986. - 39 с.

13. Кочетов С.И. Комплексное методическое обеспечение учебного процесса средствами обучения. - М.: Высш. шк., 1986. - 64 с.

14. Кочетов С.И. Основы применения средств обучения в ПТУ. М.: Высш. шк., 1986.

15. Кравцов H.И, Организация методической работы в среднем профессионально-техническом училище и руководство ею. - М.: Высш. шк., 1986,

16. Крутецкий Э, И. Организация теоретического обучения в училищах профтехобразования. - Минск: Вышэйш. шк., 1987.

17. Леднев B.C. Содержание образования: сущность, структура, перспективы. 2-е изд. Перераб, - М.: Высш шк., 1991. - 224 с.

18. Макиенко М.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования. - Минск: Вышэйш. шк., 1983. - 344 с,

19 Махмутов М.И., Шакиров А. 3. Учебный процесе с использованием межпредметных связей в средних ПТУ. - М.: Высш. шк., 1985.

20. Методика професійного навчання: конспект лекцій по темам: «Організаційні форми виробничого навчання та їх вибір», «Методи виробничого навчання та їх вибір» для студ. Спец. 7.01010123. / Упоряд.: Т.А. Дев'ятьярова. Харків: УІПА, 1997. - 50 с. - Рос. мовою.

21 Никифоров В.И. Основы и содержание подготовки инженера-преподавателя к занятиям - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. -

22 Панкратова В.А. Основы производственного обучения швейников. - М.: Высш. шк., 1991. - 240 с.

23. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч.-метод. Посібник Н.Г. Ничкало, В.О. Зайчук, Н.М. Розенберг та ін.; За ред. Н.Г. Ничкало.-К.: Вища школа, 1997-С. 21-28.

24. Поздняк И.Г., Малышевич В.В. Организация и методика обучения в профессионально-технических училищах. - Минск: Выш. шк., 1983.

25. Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах // Професійно-технічна освіта. - 1999. - №1. - С. 2-11.

26. Принципы разработки учебно-программной документации для подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях профессионально-технического образования /Скакун В.А. Методические разработки по производственному обучению. - М: Высш. шк., 1980.

27. Скакун В.А. Преподавание курса «Организация и методика производственного обучения»: Метод, пособие. - М.: Высш. школа, 1990 - 254 с.

28. Скакун В.А. Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних ПТУ. - М.: Высш. шк., 1987. - 272 с.

29. Скакун В.А. Проведение и анализ уроков по специальным и общетехническим предметам. - М.: Высш.шк., 1984.

30. Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в средних специальных учебных заведениях: Учебн.-метод. пособие. - М.: Высш. шк., 1990. - 192 с.

31. Тамарин H.H., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного обучения: Метод, пособие. - М.: Высш. шк., 1988.

32. Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения: Профпедагогика.-М: Высш. шк., 1981. - 208 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Розробка технологічного процесу виготовлення деталі "тяга": вибір методу виготовлення заготовки, устаткування і інструмента для кожної операції технологічного процесу, призначення послідовності виконання операцій, розрахунок елементів режимів різання.

  курсовая работа [459,6 K], добавлен 27.09.2013

 • Визначення технологічного процесу виготовлення заготовки. Технологічний процес виготовлення машинобудівної заготовки та проектування її. Особливості проектування литої заготовки. Проектування цільної, комбінованої та зварюваної машинобудівної заготовки.

  курсовая работа [57,7 K], добавлен 24.01.2010

 • Побудова граф-дерева технологічного процесу виготовлення деталі "втулка". Виявлення технологічних розмірних ланцюгів з розмірної схеми та за допомогою графів. Розмірний аналіз технологічного процесу. Розмірна схема відхилень розташування поверхонь.

  контрольная работа [2,5 M], добавлен 20.07.2011

 • Службове призначення вала й технологічність його конструкції. Вибір типу виробництва форми та організації технологічного процесу, обґрунтування. Розробка конструкції заготівлі, що забезпечує мінімальні витрати матеріалу. План виготовлення вала.

  курсовая работа [149,6 K], добавлен 20.12.2010

 • Проектування підйомно-транспортних систем ткацького виробництва, дослідження технологічного плану ткацтва. Розробка засобів механізації та транспортної технології для здійснення ефективного технологічного процесу виготовлення тканини вказаного артикула.

  курсовая работа [102,4 K], добавлен 16.01.2011

 • Розробка нового технологічного процесу виготовлення корпуса гідроциліндра типу Г 29-3, підвищення якості обробки, зниження собівартості виготовлення, застосування новітніх розробок в області технології машинобудування. Обробка на токарській операції.

  дипломная работа [571,9 K], добавлен 24.02.2011

 • Технологічний аналіз конструкції деталі шестерня. Вибір типу заготовки і обґрунтування методу її виготовлення. Розробка маршрутного технологічного процесу виготовлення деталі. Вибір обладнання та оснащення. Розробка керуючої програми обробки деталі.

  дипломная работа [120,4 K], добавлен 28.03.2009

 • Проектування операційного технологічного процесу виготовлення деталі "Корпус": вибір форми заготовки, розрахунок припусків на обробку, режимів різання, похибок базування, затискання елементу. Розробка схеми взаємодії сил та моментів, що діють на деталь.

  курсовая работа [2,3 M], добавлен 04.07.2010

 • Характеристика конструкції деталі, умов її експлуатації та аналіз технічних вимог, які пред’являються до неї. Розробка ливарних технологічних вказівок на кресленні деталі. Опис процесів формування, виготовлення стрижнів і складання ливарної форми.

  курсовая работа [186,3 K], добавлен 05.01.2014

 • Вибір методу виготовлення заготовки деталі "Корпус", установлення технологічного маршруту її обробки. Визначення розмірів, допусків, шорсткості поверхонь, виду термічної обробки з метою розробки верстату для фрезерування торцю та розточування отвору.

  курсовая работа [475,7 K], добавлен 07.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.