Методика медичних дозиметричних вимірювань та відповідна дозиметрична вимірювальна апаратура

Будова рентгенівської трубки. Біофізичні основи дії іонізуючого випромінювання на організм. Мікропроцесорний пристрій для реєстрації активності іонізуючого випромінювання. Крнструкція лічильника Гейгера. Використання радіонуклідів і нейтронів в медицині.

Рубрика Медицина
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 08.06.2015
Размер файла 4,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

- інтелектуальні

- сенсорні

- емоційне навантаження

- ступінь монотонності навантажень

- режим роботи

Для визначення категорії важкості робіт кожен з факторів робочого середовища, реально діючий на людину, оцінюють за бальною шкалою.

Умови праці оператора інженера-розробника виробничого середовища представлені в таблиці 4.2.1.

Таблиця 4.2.1 Значення факторів умов праці виробничого середовища

№ п/п

Фактори умов праці виробничого середовища

Значення показника

Тривалість дії фактора, хв

1.

Температура повітря на робочому місці (РМ) у приміщенні,

Теплий період

Холодний період

-

10

480

2.

Відносна вологість повітря на РМ, %

70

480

3.

Швидкість руху повітря на РМ,

0,65

480

4.

Освітленість на РМ, лк

250

480

5.

Мінімальний розмір об'єкта, мм

0,8

480

6.

Розряд зорової роботи (точність)

Мала(Б)

480

7.

Рівень шуму, дБ

60

420

8.

Тривалість зосередженого спостереження, с

25

420

9.

Зміна

Три зміни

480

10.

Тривалість безперервної роботи протягом доби, годин

>12

480

11.

Режим праці та відпочинку

Обґрунтований, з включення музики та гімнастики

480

12.

Нервово-емоційне навантаження

Складні дії по заданому плану з можливістю корекції

420

13.

Робоче місце, поза та переміщення в просторі

РМ стаціонарне, поза вимушена - до 60 до 300 раз за зміну

480

Для кількісної оцінки умов праці визначається їх значення у балах для кожного фактора за допомогою табличних даних. Результати заносимо в таблицю 4.2.2.

З таблиці 3.2.2 ми бачимо, що частина факторів впливає на працівників лише частково, елемент оцінюється його тривалістю і визначається за формулою:

Де - питома вага часу дії і-го фактору в загальній тривалості робочого дня, який складає 8 годин або 480 хвилин.

- тривалість фактора, хв.

Професія: оператор дистанційного управління виробничими процесами.

Таблиця 4.2.2 Розрахунок інтегральної бальної оцінки умов праці за ступенем шкідливості та небезпечності

№ п/п

Фактори умов праці виробничого середовища

ГДК

ГДЗ

Оцінка фактора

Тривалість дії фактора, хв

Фактична оцінка питомої ваги фактора

Абсолютна

У балах

У хв

В долях зміни

1

Температура повітря на робочому місці (РМ) у приміщенні,

Теплий період

Холодний період

7…14

-

10

4

420

1

6

2

Відносна вологість повітря на РМ, %

61…75

70

3

480

0,875

4,375

3

Швидкість руху повітря на РМ,

0,6…0,7

0,65

3

480

1

2

4

Освітленість на РМ, лк

240…300

250

2

480

0,875

2,626

5

Мінімальний розмір об'єкта, мм

1,0…0,3

0,8

2

480

1

2

6

Розряд зорової роботи (точність)

Мала (Б)

Мала(Б)

2

480

1

2

7

Рівень шуму, дБ

55…63

60

4

420

1

2

8

Тривалість зосередженого спостереження, с

25…50

25

2

420

1

3

9

Зміна

Три зміни

Три зміни

3

480

1

1

10

Тривалість безперервної роботи протягом доби, годин

>12

>12

4

480

1

2

11

Режим праці та відпочинку

Обґрунтований з включенням музики та гімнастики

Обґрунтований, з включення музики та гімнастики

1

480

1

2

12

Нервово-емоційне навантаження

Складні дії по заданому плану з можливістю корекції

Складні дії по заданому плану з можливістю корекції

3

420

0,875

4,375

13

Робоче місце, поза та переміщення в просторі

РМ стаціонарне, поза вимушена, нахил під кутом до 60 до 300 раз за зміну

РМ стаціонарне, поза вимушена, нахил під кутом до 60 до 300 раз за зміну

6

480

0,875

6

- сумма всіх елементів крім визначеного . n - кількість врахованих елементів умов праці n - 17 (табл. 4.1).

Інтегральна бальна оцінка важкості праці

Значення інтегральної оцінки важкості 60, відповідає VI категорії важкості праці - роботи, що виконується в критичних умовах праці[11].

4.3 Оцінка ефективності модернізації та заходів щодо охорони праці

З метою визначення відповідності фактичних умов праці на заданому робочому місці до нормативних, визначається коефіцієнт умов праці.

При розрахунку коефіцієнта умов праці необхідно брати ті елементи, які можна виразити визначеною числовою величиною та для яких є нормативне значення (освітленість, температура, вологість, швидкість руху повітря, шум). Коефіцієнт умов праці визначається як середньо геометрична величина показників, що характеризують умови праці, за такою формулою:

де - індекс відхилення фактичних елементів праці від нормативних.

- кількість показників, що характеризують елементи умов праці.

Для розрахунку індексу відповідності до фактичного, коли підвищення значення числової величин фактора приводить до покращення умов праці, використовується формула:

де - відповідні до фактичного та нормативного значення показників елементів умов праці в існуючих одиницях виміру.

За даними табл. 4.1 до таких елементів умов праці відносяться:

1. Температура повітря в приміщені в теплий період, 37/35=1,06

2. Освітленість, лк

3. Мінімальний розмір, мм

4. Тривалість повторюваних операцій, с

5. Монотонність - тривалість операцій, які повторюється,с

Коли підвищення значення фактора приводить до погіршення умов праці то рекомендується використовувати формулу:

За даними табл. 4.1 до таких факторів умов праці відносяться:

1. Відносна вологість, %

2. Швидкість руху повітря, м/с

3. Рівень шуму,

4. Тривалість зосередженого спостереження, %

5. Число важливих об'єктів спостереження

6. Тривалість безперервної роботи протягом доби, год.

7. Кількість рухів пальців на годину

Визначенні індекси вказують на те, що вони мають значне відхилення від нормативного.

Коефіцієнт умов праці дорівнює:

Визначений коефіцієнт умов праці вказує на необхідність проведення комплексів широких заходів з охорони праці. Напрям заходів визначаються відповідно до значень індексів відхилення.

Щоб понизити категорію важкості праці пропоную до всіх факторів (табл. 6.1), перевищують 2 бали, застосовувати заходи з охорони такі, які б дали можливість цим фактором знизити своє значення до 2 балів.

Будемо рахувати, що усі комплексні заходи з охорони праці дозволять знизити фактичні значення елементів умов праці до 2 балів.

Визначаємо інтегральний показник важкості праці застосування заходів з охорони праці по формулі:

де

= 32,75 / 17 = 1,93

=32,06

Інтегральна оцінка в праці II категорії важкості праці - роботи, що виконується в умовах, які відповідають гранично - допустимим і рівням санітарно - гігієнічних елементів, а також допустимим величинам психо - фізичних факторів.

Інтегральний показник важкості праці на працездатність людини. Для цього спочатку розраховується ступінь втоми в умовних одиницях.

Залежність між інтегральним показником важкості праці і втомою виявляється рівняння:

Вт = = (60-15,6)/0,64 = 69,37

де 15,6 і 0,64 - коефіцієнти регресії.

Знаючи ступінь втоми, можна визначити рівень працездатності людини, тобто величину протилежну втомі з виразу:

П = 100 - Вт = 100 - 69,37 = 30,63

Після впровадження комплексу заходів з охорони праці:

Вт2= = (32,06-15,6)/0,64 = 25,72

П2 = 100 - Вт2 = 100 - 25,72 = 74,28

Зміна продуктивності праці визначається за формулою:

4.4 Безпека при надзвичайних ситуаціях

4.4.1 Актуальність та завдання системи цивільного захисту

У повсякденному житті та розвитку сучасного суспільства значних людських втрат, екологічних та економічних збитків, шкоди навколишньому середовищу завдають надзвичайні ситуації (НС) технологічного, екологічного, природного, соціального та воєнного характеру. Над вирішенням проблем запобігання, та своєчасного усунення негативних наслідків надзвичайних ситуацій працюють вчені майже у всіх країнах світу.

На території України знаходяться велика кількість потенційно небезпечних об'єктів (ПНО) за статистичними даними їх нараховується понад 7 тисяч. Це підприємства нафтової, газової, хімічної галузі, а також підприємства, які виробляють, транспортують та використовують радіоактивні, небезпечні хімічні, пожежо - вибухонебезпечні речовини та біологічні засоби. Часто в умовах НС виникає загроза життю людей. Тому захист населення від їх негативних наслідків держава приділяє значну увагу.

Основними способами захисту працівників та населення, вважається:

· Укриття людей в захисних спорудах цивільного захисту (ЦЗ).

· Використання засобів індивідуального захисту.

· Евакуація працівників та населення із території, де виникає загрози їхньому здоров'ю або життя.

У Кодексі Цивільного Захисту України (2013) зазначено, що адміністрація об'єкту незалежного від форми власності ведення господарювання забезпечує своїм робітникам місця в захисних спорудах, надає засоби індивідуального захисту, сприяє виконанню евакуаційних заходів, створенню сил для ліквідації наслідків НС. Адміністрація хімічно та радіаційно небезпечних об'єктів, тобто ПНО, окрім того відповідає за захист населення, яке проживає у зонах можливого ураження від аварії чи катастрофи, навіть за їх межами.

Таким чином, одним із основних напрямків у діяльності керівників об'єкті, тобто начальників ЦЗ, служб та органів управління ЦЗ є забезпечення надійного захисту населення та своїх працівників.

4.4.2 Захист від радіаційного випромінювання

Питання захисту людини від впливу радіаційних випромінювань постали одночасно з їх відкриттям. Це пояснюється, по-перше, тим, що радіаційне випромінювання швидко почало застосовуватися в науці та на практиці, і, по-друге, комплексом виявлених їхніх негативних впливів на організм людини.

У нашій країні захист працюючих від впливу радіаційного випромінювання забезпечується системою загальнодержавних заходів. Вони складаються з комплексу організаційних і технічних заходів. Ці заходи залежать від конкретних умов роботи з джерелами іонізуючого випромінювання та від типу джерела випромінювання.

Для захисту від зовнішнього опромінювання, яке має місце при роботі із закритими джерелами випромінювання, основні зусилля необхідно направити на попередження переопромінення персоналу шляхом:

- збільшення відстані між джерелом випромінювання і людиною (захист відстанню);

- скорочення тривалості роботи в зоні випромінювання (захист часом);

- екранування джерела випромінювання (захист екранами).

Під закритими джерелами радіаційного випромінювання розуміють такі, які виключають можливість потрапляння радіоактивних речовин в навколишнє середовище. У виробничих і лабораторних умовах необхідно якомога швидше застосовувати дистанційне управління роботою обладнання, яке дає можливість виконувати операції з радіоактивними речовинами на відстані.

Захист від внутрішнього опромінення вимагає виключення безпосереднього контакту з радіоактивними речовинами у відкритому вигляді та попередження потрапляння їх у повітря робочого простору.

Під внутрішнім опроміненням розуміють вплив на організм людини випромінювань радіоактивних речовин, що потрапляють всередину організму. На дверях приміщень, у яких проводиться робота з відкритими джерелами радіоактивного випромінювання, повинен знание. 142. Знак ходитися знак радіаційної небезпеки - на жов-радіаційної небезпеки тому фоні три червоних пелюстки (рис. 14.2). Особливе значення при роботі з відкритими джерелами радіоактивного випромінювання має особиста гігієна та засоби індивідуального захисту працюючого. В залежності від виду виконуваних робіт і небезпечності цих робіт застосовують спецодяг (комбінезони або костюми), спецбілизну, шкарпетки, спецвзуття, рукавиці, респіратори.

Радіоактивні речовини повинні знаходитися в спеціальних приміщеннях. По кожному з них необхідно вести суворий облік надходжень і витрат, щоб виключити можливість їх безконтрольного використання. Порядок транспортування радіоактивних речовин регламентується спеціальними правилами. Радіоактивні речовини перевозять у спеціальних контейнерах і спеціально обладнаним транспортом. До організацій і установ, у яких постійно виконуються роботи з радіоактивними речовинами, підвищені вимоги з охорони праці. Керівництво цих організацій зобов'язане розробити детальні інструкції, в яких викладено порядок проведення робіт, облік збереження та використання джерел випромінювання, збір та знешкодження відходів, порядок проведення дозиметричного контролю. Оцінка радіаційного стану здійснюється за допомогою приладів, принцип дії яких базується на таких методах:

- іонізуючих (вимірювання рівня іонізації випромінювання);

- сцинтиляційних (вимірювання інтенсивності світлових спалахів, які виникають у речовинах, що люмінесціюють при проходженні крізь них іонізуючих випромінювань);

- фотографічних (вимірювання густини почорніння фотопластинки під дією іонізуючого випромінювання).

Результати усіх видів радіаційного контролю повинні реєструватися і зберігатися протягом 30-ти років. При індивідуальному контролі ведуть облік річної дози опромінення, а також сумарної дози за весь період професійної діяльності людини.

Висновки

Розрахунок показав, що проведені заходи з охорони праці привели до зменшення категорії важкості з VI до II, зниженню втоми збільшення працездатності робітників. Крім того, вказані заходи привели до підвищення продуктивності праці робітників на 28,5%.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Розглянено механізм впливу іонізуючого випромінювання на речовину та біологічні об'єкти.

2. Розглянуто засоби реєстрації іонізуючого випромінювання.

3. Проведено порівняльний аналіз різних засобів випромінювань іонізуючого випромінювання.

4. Обрано найбільш раціональну схему детектора іонізуючого випромінювання для моніторингу радіаційних умов.

5. Розроблена схема мікропроцесора лічильника.

6. Розроблена плата мікропроцесора для лічильника.

7. Розроблена схема високовольтного перетворювача напруг для лічильника.

8. Наведені результати випробування лічильника.

9. Розглянуті питання з охорони праці та цивільного захисту.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Професор І. Н. Бекман «курс лекцій з ядерної медицини»

2. В. І. Іванов «Курс дозиметрії».

3. Ярмоненко С.П., Вайнсон А.А. «Радіобіологія людини і тварин».

4. Журнал «Український медичний часопис» - № 1 (39), I / II 2004.

5. Машкович В. П. Захист від іонізуючих випромінювань.

6. Матвєєв А.В., Козаченко В.І., Котов В.П. Практикум з дозиметрії та радіаційної безпеки

7. W. Evans. Arduino programming notebook / Автор перекладу: Гололобов Володимір Миколайович.

8. Закон України “Про охорону праці”/Розділ V Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці: cт. 35

9. В. Ц. Жидецький, В. С. Джигиреі, О. В. Мельников. Основи охорони праці Видання друге Львів: «Афіша», 2000 р.

10. Керб Л. П. Основи охорони праці: Навч. Посібник / К.: КНЕУ, 2003 .

ПЕРЕЛІК ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

ПК - персональний комп'ютер.

МК - мікроконтроллер .

АТ-команди - Набор команд, що складається з серій коротких текстових рядків, які об'єднують разом, щоб сформувати повні команди операцій, таких як набір номера, початку з'єднання або зміни параметрів підключення.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Розвиток кісткових пухлин як наслідок впливу радіації. Хвороби, викликані іонізуючим випромінюванням. Накопичення радіонуклідів в кістках. Формування саркоми, показники смертності від захворювання. Шляхи потрапляння іонізуючого випромінювання в організм.

  презентация [261,8 K], добавлен 30.11.2016

 • Захворюваність та поширеність хронічного гепатиту у дорослих осіб чоловічої статі, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Вплив іонізуючого випромінювання на перебіг хронічного гепатиту. Вплив традиційних чинників ризику розвитку цього захворювання.

  автореферат [46,6 K], добавлен 19.03.2009

 • Використання інфрачервоного, ультрафіолетового та рентгенівського випромінювання в медицині. Лікування бронхіальної астми інфрачервоним випромінюванням. Протипоказання до використання терапевтичного УФ-опромінення. Медична рентгенівська діагностика.

  доклад [80,7 K], добавлен 05.11.2014

 • Визначення терміну світлолікування як дозованого впливу на організм інфрачервоного і видимого світла, ультрафіолетового випромінювання, область його терапевтичного застосування. Хромотерапія як розділ фототерапії, лікувальні ефекти та протипоказання.

  контрольная работа [22,0 K], добавлен 14.05.2011

 • Поняття кліматотерапії та характеристика її основних елементів. Методи кліматотерапії, показання та протипоказання для їх застосування. Використання впливу відкритого свіжого повітря, сонячного випромінювання з лікувальною і профілактичною метою.

  реферат [248,1 K], добавлен 16.12.2015

 • Робота органів людського організму та їх зв'язок з електричними явищами. Біофізичні основи електрографії. Принцип суперпозиції полів. Найпростіша модель токових систем. Процес нервового порушення. Поширення нервового імпульсу по нервовому волокну.

  реферат [465,7 K], добавлен 29.01.2011

 • Розвиток фізіотерапії, реабілітології, хірургії. Профілактика нагноєння та лікування запальних ускладнень післятравматичних ран. Вплив ГВЧ випромінювання на густину потоку енергії. Позитивна дозозалежна дія на динаміку клітинного складу ранового ексудату.

  автореферат [46,9 K], добавлен 12.03.2009

 • Основні принципи блочної будови сучасних терапевтичних лазерних апаратів. Вимоги до розміщення лазерних апаратів, організації робочих місць і приміщень. Технологія системної корекції гуморального транспорту тканин ока, запропонована О.П. Поповим.

  контрольная работа [290,4 K], добавлен 20.09.2015

 • Новий клас неінвазивних інтелектуальних біооко-процесорних оптико-електронних систем та приладів для діагностики рівня периферійного кровонаповнення з керованою динамікою характеристик оптичного випромінювання. Діагностика гемодинамічних показників.

  автореферат [96,1 K], добавлен 04.04.2009

 • Національні програми інформатизації охорони здоров'я. Необхідність створення та впровадження новітньої інформаційної системи з реєстрації і обліку професійних захворювань в Україні. Експертні системи в медицині, характеристика найбільш відомих.

  реферат [29,0 K], добавлен 09.11.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.