Інтерактивні технології навчання української мови

Найвагоміші переваги інтерактивного навчання, його основні характеристики. Методи пізнання та опанування навчального матеріалу. Використання інтерактивних методик на уроках української мови. Стратегія оцінювання результатів спільної роботи учнів.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.01.2015
Размер файла 22,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

17

Размещено на http://www.allbest.ru/

Інтерактивні технології навчання української мови

Реалії сьогодення спонукають учителя творчо підходити до навчального процесу, шукати такі форми проведення занять, які захопили б учнів, сприяли кращому засвоєнню матеріалу, розвитку здібностей і бажання вдосконалювати свої знання та вміння. Ян Коменський стверджував, що інтерес є рушійною силою навчання, а оригінальна форма пізнання допомагає уникнути одноманітності, шаблонності, сприяє ширшому застосуванню ефективних методів та прийомів засвоєння школярами нових знань. Жан-Жак Руссо писав, що нецікавий урок нічого, окрім нелюбові до предмета і до педагога, не викликає. Отож, одне з головних завдань сьогодні, що бачу перед собою як учителем,-- викликати інтерес до навчання.

Найвагомішою перевагою інтерактивного навчання вважаю те, що в учнів виникає глибока внутрішня мотивація до навчання, адже вони мають змогу приймати важливі рішення щодо процесу навчання, будучи не об'єктом його, а суб'єктом -- особою, що може сперечатися, доводити свої думки, а не сліпо сприймати сказане учителем. Учні розвивають свої комунікативні навички, розширюють пізнавальні можливості.

Нажаль, використання інтерактивних технологій має і деякі перешкоди на своєму шляху. У першу чергу, це чималий обсяг часу, необхідний і при підготовці занять, і безпосередньо на самому уроці. Але найбільшою перевагою, по-моєму, є те, що створюється особлива атмосфера у класі, яка найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та доброзичливості, дає змогу по- справжньому реалізувати особистісно орієнтоване навчання.

Методів інтерактивної роботи існує багато. Кожний приваблює своєю оригінальністю, певними можливостями, кожний характерний для певного типу чи етапу уроку.

Інтерактивне навчання передбачає залучення навчальний процес усіх учнів, що є особливо цінним у вихованні сощально активної особистості. Учні мають можливість рефлектувати з приводу того, що вони знають та думають.

Пізнання та опанування навчального матеріалу здійснюється у`процесі спільної діяльності, коли кожен робить власний внесок у навчальний процес, відбувається обмін знаннями, ідеями, способами діяльності.

Ще один надзвичайно важливий аргумент: учні у процесі спільної діяльності вчаться спілкуватися між собою, розуміти, допомагати одне одному, підтримувати, розуміючи, що успіх кожного гарантує загальний успіх.

Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи, своєрідним режисером, що спрямовує роботу учнів, допомагає у пошуках шляхів розв'язання проблеми, націлює, в жодному разі не даючи готовий матеріал. Учні дошукують розв'язків тих чи інших проблем, досліджуючи, експериментуючи, висуваючи гіпотези.

Застосування інтерактивних форм та методів на уроках рідної мови з метою підвищення ефективності навчального процесу

У світі людства нині відбувається переорієнтація всієї системи цінностей: найвищою з них визначається людина. Загальнопланетарний культурний процес, власне життя тяжіють сьогодні до позитивного начала загальнолюдських цінностей, гармонії людини та природи, соціальної справедливості, свободи, творчого самовираження.

Не обминули ці процеси й України, де справу формування людини як самоцінності, виховання в неї високих інтелектуальних і моральних якостей, здатності мотивовано добирати адекватні засоби для реалізації особистих! суспільно значущих прагнень набуває державної ваги. Міжлюдські стосунки, засновані на нових, демократичних засадах, потребують іншого підходу: не волюнтаристського, характерного для командно-адміністративної системр тоталітарного характеру, а доказового, коли виникає необхідність (і можливість) переконувати йдоводити.

Педагогічні інновації пов'язані сьогодні із застосуванням інтерактивних методів у навчальній та виховній діяльності вчителя «Інтерактивний» означає здатність взаємодіяти в процесі бесіди, діалогу з чимось (комп'ютером) або кимось (людиною). Отже, інтерактивне навчання -- це насамперед діалогове навчання, в ході якого здійснюється взаємодія вчителя та учня.

Які ж основні характеристики інтерактиву? Передусім -- це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності. Вона передбачає конкретні завдання. Одне з них-- створення комфортних умов навчання, за яких кожний учасник процесу відчуває свою інтелектуальну спроможність. Це робить продуктивним і сам процес навчання .

Слово «технологія» -- грецьке. Ми звикли до термінів «комп'ютерні технологи», «космічні технології», «соціальні технології». Технології, спрямовані на розвиток особистості, називаються гуманітарними. Ті з них, які виступають елементом освіти, є педагогічними.

Інтерактивні технології (IT) можна представити як різновид активних методів навчання. Суть інтерактивних технологій полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається.

Це -- співнавчання (колективне, кооперативне навчання, навчання у співпраці), в якому і вчитель, й учні є суб'єктами.

Учитель виступає лише в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів. IT найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу до навчання.

У процесі застосування інтерактивних технологій, як правило, моделюються реальні життєві ситуації, пропонуються проблеми для спільного розв'язання, застосовуються рольові ігри. Тому IT найбільше сприяють формуванню в учнів умінь і навичок, виробленню особистих цінностей, створюють атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні.

Інтерактивні технології дають можливість забезпечити глибоке вивчення матеріалу. Учні освоюють усі рівні пізнання (знання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінку). Про цьому відсоток учнів, які засвоїли знання, досить високий (понад 50).

Змінюється роль учнів. Вона перетворюється на активну: учні приймають важливі рішення щодо процесу навчання.

Змінюється основне джерело: мотивації навчання. Воно стає внутрішнім, це інтерес самого учня.

Значно підвищується роль особистості педагога. Педагог більше розкривається перед учнями, виступає як лідер, організатор.

Засвоєння незначного обсягу інформації потребує значного часу.

Кожна інтерактивна технологія потребує попереднього розгляду й навчання учнів процедури; Викладач має менший контроль над обсягом і глибиною вивчення, часом і ходом навчання. Результати роботи учнів менш передбачувані, Дисципліна учнів на - інтерактивному уроці може бути проблемою для вчителя.

Практично відсутні методичні розробки та література з інтерактивних технологій.

Як правило, сучасна система навчання вимагає від учителя охоплення великого обсягу інформації, вона орієнтована на рівні «знання» й «розуміння». Це підштовхує педагога на використання в основному пасивних методів навчання,

У середньовіччі використання, пасивних методик було виправдане: Учитель мав можливість передати весь обсяг відомої на той час інформації з будь-якого предмета своєму учневі. У сучасному світі ситуація кардинально змінилися. Неможливо одній людині знати все, навіть у якійсь вузькій царині, До того ж численні факти містяться в пам'яті комп'ютера.

Учні ж повинні мати цілком інші навички: думати, розуміти суть речей, осмислювати ідеї та концепції і вже на основі цього вміти шука ти потрібну інформацію, трактувати ЇЇ та застосовувати в конкретних умовах, формулювати й відстоювати особисту думку. Саме цьому сприяють інтерактивні технології.

Інтерактивні методи на уроках української мови

Робота в малих групах -- дає змогу учням набути навичок, необхідних для спілкування та співпраці. Вона стимулює роботу в команді. Ідеї, вироблені в групі, допомагають учасникам бути корисним одне одному. Висловлювання думок допомагає їм відчути особисті можливості та зміцнити їх.

Робота в парах -- одна з форм роботи в малих групах. Кожна пара обмінюється своїми ідеями та аргументами з усім класом, що допомагає провести дискусію.

Ці форми роботи дуже ефективні на уроках української мови, особливо у 5-6 класах. Хчні із задоволенням перевіряють знання правил одне в одного. Крім того, у них з'являється живий дух суперництва, тому кожна група прагне виконати завдання краще. У групах діти спроможні раціонально розподіляти навантаження, щоб найслабші теж брали посильну участь й оволоділи матеріалом, що вивчається.

Розв'язання проблем -- метод, за допомогою якого можна вирішувати більшість дилем. Він складається з кількох етапів:

— аналіз проблеми;

— пошук розв'язання проблеми;

— вибір розв'язання.

Симуляційні ігри (симуляції) -- це створення вчителем ситуації, під час яких учні копіюють у спрощеному вигляді процеси, які відбуваються в справжньому суспільному, економічному чи політичному житті. Під час симуляції не йдеться про демонстрування акторських здібностей, а лише про вміле і за можливості безособове відтворення даного процесу.

У цій формі доречно те, що не треба демонструвати акторські здібності Насамперед важливе розуміння політичної, економічної, загальнолюдської ситуації, у якій опинився герой. Так, наприклад, у творах XIX, початку і середини XX століття, що є далекою історією для сьогоднішніх учнів, це є дуже важливим. І їхній життєвий досвід, історичні знання допомагають увійти у цю ситуацію, спробувати об'єктивно оцінити дії учасників конфлікту.

Вироби особисту позицію -- це метод, який корисний під час проведення в класі дискусії стосовно суперечливої теми. Як проблеми слід використовувати дві протилежні думки, які не мають правильної відповіді.

Прес-метод слід використовувати тоді, коли виникають суперечливі питання та під час проведення вправ, у яких треба посісти визначену позицію з обговорюваної теми.

Розігрування ситуації за ролями (програвання сценки) -- мета такого методу -- визначити ставлення до конкретної ситуації або проблеми, набути досвіду шляхом гри.

Аналіз ситуації -- одна з форм робота на уроках. Для розгляду певної ситуації (випадку з життя) необхідно звертати увагу на основні моменти:

- факти;

- проблеми;

- аргументи;

- рішення.

Дискусія -- дає чудову нагоду виявити різні позиції з певної проблеми або з приводу суперечливого питання. Для того, щоб дискусія була відвертою, необхідно створити атмосферу довіри та взаємоповаги. Тому в класі бажано виробити правила культури ведення диекусії.

«Коло ідей» -- цей метод залучає всіх учнів до дискусії. Він добре спрацьовує, коли ставлять запитання або виступають доповідачі від малих груп.

«Акваріум» -- цей метод передбачає розподіл учнів на чотири групи й пропонує прочитання тексту підручника. Він пояснює, що ці норми будуть потрібні під час виконання наступного завдання. Потім одна з груп сідає в центрі класу. Це необхідно, щоб відокремити діючу групу від слухачів певною відстанню.. Ця група отримує листа із ситуацією і завдання.

Активне спухання (10-20 хвилин). Об'єднати учнів у пари. Запропонувати першим номерам розповісі другим якусь інформацію за вивченим матеріале» Другі номери намагаються слухати, демонструючи і мімікою, вигуками, жестами. Далі учні міняються ролями. Другі номери розповідають, а перші -- слухають.

«Градусник» (10-15 хвилин). Кожен учень має визн чити свій емоційний стан у градусах. Не вище +12 і і нижче --12. «Температуру» кожного учитель фіксує і градуснику. Знаючи емоційний стан класу, учитель ві повідно вибирає ту чи іншу інтерактивну технологію

Спільна угода (10--45 хвилин). Кожна група продум> які правила можна запропонувати іншим, щоб роб та була завжди ефективною. Кожна група називає і 2-3 правила. Учитель записує їх на дошці, обговорі з усім класом. Він пояснює, що зараз клас намагаєть виробити «Спільну угоду» -- набір правил доведін: в групах. Записати ці правила і вивісити у класі. Наді необхідно виконувати цю угоду.

Знайомство (10--15 хвилин)

Варіант 1. Ім'я та характер

Кожен називає своє ім'я та рису характеру. Рухати по колу, не пропускаючи нікого, в тому числі й себе. Дякуйте кожному.

Варіант 2. Іграшка

Кожен називає своє ім'я та улюблену іграшку, я була у дитинстві. На невеличких, заздалегідь роздан аркушах паперу малюють і підписують свою «візитк Візитки можуть бути вивішені на дошці.

Варіант 3. Інтерв'ю

Об'єднати учнів у пари. Протягом 3 хвилин треба розпитати свого сусіда про друзів, захоплення. Далі розказати те, про що дізнався, іншим.

«Зіпсований телефон» (10-20 хвилин). Підготувати аркуші з текстом для кожної групи. Учні у групі по черзі виконують завдання, загорнувши свій запис так, щоб наступний учасник групи не зміг його прочитати. Останній учасник розгортає аркуш і читає відповіді.

Бажано провести рефлексію:

— Який висновок можна зробити після цієї вправи?

— Що може статися після подачі неправильної інформації?

— Як цьому можна запобігти?

«Мікрофон» (3--10 хвилин). Поставити запитання класові. Запропонуйте певний предмет (ручку, олівець), що виконуватиме роль уявного мікрофона. Учні передаватимуть його одне одному, по черзі беручи слово. Наприкінці обговорення слово може взяти учитель. цей метод дає змогу кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку. Цей метод дає змогу кожному сказати щось швидко, по черзі, відповідаючи на запитання або висловлюючи свою думку.

«Мозковий штурм». Чітко сформулювати проблемне питання. Запропонувати всім висловити ідеї, коментарі, пов'язані з цією проблемою. Записати всі пропозиції на аркуші паперу. Наприкінці обговорити й оцінити запропоновані ідеї.

Керована лекція (25-30 хвилин). Лекція повинна мати логічно завершені частини. Учитель викладає матеріал вступної частини лекції. Учні виділяють головне, не записуючи в зошит. Під час викладання основної частини можна використовувати технічні засоби навчання, наочні посібники. Учням пропонується записати основні положення лекції. Після викладення матеріалу заключної частини учитель може перевірити засвоєння матеріалу за допомогою тестів, фронтальної бесіди.

Судове слухання (25--40 хвилин). На урок можна підготувати картки з текстами чи завданнями. Оберіть ситуацію (судову справу). Підготувати необхідну інформацію на картках. Підготувати план проведення судового слухання. Його регламент записати на дошці. Поділити клас на три групи: судді, обвинувачі, обвинувачувані. Кожен суддя сідає поруч з обвинувачем та обвинуваченим. У кожній групі проходить судове слухання. Після завершення слухань судці оголошують свої рішення.

Займи позицію (до 15 хвилин). На дошці плакати «за», «проти», «це складне питання». Запропонувати учням висловити власну позицію щодо матеріалу уроку. Вибрати декількох учасників і попросити їх обгрунтувати свою позицію.

Відгадай (до 20 хвилин). На аркушах паперу написані правила, терміни. Об'єднати клас в групи, причому фуп має бути стільки, скільки правил. Кожна група складає три-п'ять запитань до правила. Групи обмінюються запитаннями, намагаючись відгадати своє правило. Можна звертатися по допомогу до інших груп.

«Дерево рішень» (до 20 хвилин). Обрати проблему літературного твору. На дошці записати суть проблеми. Обговорити з класом розв'язання проблеми. 3--4 ідеї записати на дошці. Кожна група пропонує розв'язання цих проблем.

«Незакінчене речення» (3--5 хвилин). Може бути усним і письмовим. Наприклад: «Для мене сьогодні важливим було...», «Сьогодні я навчився...».

Інтерактивні технології потребують певної зміни життя класу, а також значної кількості часу для підготовки (як учням, так і педагогові). Починайте з поступового застосування цих технологій, якщо ви або учні з ними недостатньо ознайомлені. Як педагогові, так і учням треба звикнути до них.

Можна навіть скласти їх впровадження. Краще старанно підготувати декілька занять у навчальному році, ніж часто проводити поспіхом підготовлені «ігри».

Можна провести з учнями особливе «організаційне заняття», створити разом з ними «правила роботи в класі». Налаштуйте учнів на старанну підготовку до навчальних семінарів. Використовуйте спочатку прості інтерактивні технології -- робота в парах, малих групах, «мозковий центр» тощо. Коли у вас і в учнів з'явиться досвід подібної роботи, такі заняття проходитимуть набагато легше, а підготовка не потребуватиме багато часу.

Використання інтерактивних технологій -- не самоціль. Це лише засіб для досягнення такої атмосфери в класі, яка найкраще сприяє співробітництву, порозумінню й доброзичливості, дає можливість дійсно реалізувати особиетісно орієнтоване навчання.

Якщо застосування вами інтерактивних технологій у конкретному класі веде до протилежних результатів, треба переглянути вашу стратегію й обережно підходити до використання подібних технологій.

Можливо, варто обговорити цю ситуацію з учнями (чи правильнови розумієте й використовуєте IT, чи готові ви й учні до їх виконання?)

Деяким викладачам буває складно розкривати себе перед школярами, висловлювати особисту думку щодо матеріалу, показувати некомпетентність у деяких питаннях. Безумовно, не всі викладачі «створені» для інтерактивних технологій. Проте їх використання дає можливість для фахового зростання, для зміни себе, навчання разом з учнями.

Зробити перший крок допоможе новий підхід до навчання та його мети, за якого викладач відверто може визнати себе, не спеціалістом й отримати «право» не знати відповіді на ті або інші запитання (до того ж багато запитань з будь-якого предмета не мають однозначної або єдино правильної відповіді).

З іншого боку, після декількох старанно підготовлених уроків викладач зможе відчути, як змінилося ставлення до нього учнів, а також безпосередньо атмосфера в класі -- і це послужить додатковим стимулом до роботи з інтерактивними технологіями.

Для ефективного застосування інтерактивних технологій, зокрема щоб охопити весь необхідний обсяг матеріалу й глибоко його вивчити (а не перетворити технології на безглузді «ігри, заради самих ігр»), педагог повинен старанно планувати свою роботу, щоб:

дати завдання учням для попередньої підготовки: прочитати, продумати, виконати самостійні підготовчі завдання;

відібрати для уроку або заняття такі інтерактивні вправи, які дали б учням «ключ» до освоєння теми;

під час власне інтерактивних вправ дати учням час подумати над завданням, щоб вони сприйняли його серйозно, а не механічно або «граючись» виконували його;

на одному занятті можна використовувати одну (максимум -- дві) інтерактивних вправи, а не їх калейдоскоп;

дуже важливо провести спокійне глибоке обговорення за підсумками інтерактивної вправи, зокрема акцентуючи увагу й на іншому матеріалі теми, прямо не порушеному в інтерактивній вправі;

проводити швидкі опитування, самостійні домашні роботи з різноманітних матеріалів теми, які не були Пов'язані з інтерактивними завданнями.

Для зміцнення контролю над ходом процесу навчання за умов використання інтерактивних технологій викладач повинен добре підготуватися:

глибоко вивчити та продумати матеріал, у тому числі додатковий, наприклад: різноманітні тексти, зразки документів, приклади, ситуації, завдання для груп тощо;

старанно планувати й розробляти заняття: визначити хронометраж, ролі учасників, підготувати запитання й можливі відповіді, виробити критерії оцінки ефек- тивності-заняття;

мотивувати учнів до вивчення шляхом добору найбільш цікавих для учнів випадків, проблем; оголошувати очікувані результати (мети) заняття й критерії оцінки роботи учнів;

передбачати різноманітні методи для привернення уваги учнів, налаштувати їх на роботу, підтримання дисципліни! необхідної для нормальної роботи аудиторії; цьому, зокрема, можуть сприяти різноманітні вправи-розминки, письмовий розподіл родей у групах тощо. Передбачається, що оцінювання навчальних досягнень учнів за умов застосування інтерактивних технологій відбуватиметься у формі схвалювання будь-яких, навіть щонайменших успіхів та зусиль учнів. Коментарі щодо учнівських дій, навіть такі, що містять критику, мають починатися з позитивних зауважень. Коригування неточних, неправильних відповідей та дій можливе лише у формі пропозицій чинити інакше: «Можлива інша відповідь»..., «Існує інша точка зору»..., «Можна сказати (написати, зробити) інакше»... Передусім необхідно дати право самому учневі переглянути свій початковий варіант дій.

Досягнень учнів має відповідати меті та методиці викладання предмета. Якщо для перевірки знань існують традиційні способи оцінювання, то перевірка навичок потребує набагато більше часу, а переконатися у виховному ефекті навчання безпосередньо на уроці взагалі майже не можливо.

Цінності, особисте ставлення проявлятимуться в реальному житті; завдання ж учителя -- дати учням можливість висловлювати й захищати особисту думку в будь-яких навчальних ситуаціях у класі та поза школою.

Оцінюючи результати інтерактивного навчання, необхідно врахувати такі умови:

підтримувати баланс перевірки знань, навичок;

використовувати традиційні та інтерактивні технології оцінювання;

застосовувати групове, змагальне та індивідуальне оцінювання, самооцінку та взаємооцінку учнів;

обговорювати з учнями критерії оцінювання;

враховувати досягнення класу та індивідуальний прогрес учнів.

Передбачається, що оцінювання навчальних досягнень учнів за умов застосування інтерактивних технологій відбувається у формі схвалювання будь-яких, навіть найменших, успіхів учнів, бо більшість людей прихильно ставляться до похвали та нагороди.

Для підтримки та заохочування учнів можна використовувати такі стратегії:

Стратегія І

Вислів «Мені подобається»,

Опис: вислів, що, передає щире захоплення учнем.

Мета: нагадати учням, Що принаймні одна доросла людина цінує їх.

Стратегія 2

Вислів «Я також...»

Опис: вислів, що виражає співчуття й розуміння з боку вчителя до учня.

Мета: допомогти учням зрозуміти, що вони не одні.

Стратегія 3

Увага без похвали

Опис: приділити учневі увагу вислухавши його без похвали.

Мета! підтримувати й заохочувати учнів, не роблячи їх надто'залежними від схвалення інших.

Можна вживати: фізичний дотик, погляд у вічі, стимулюючі запитання, Час для учня, привітання після відсутності, вияв турботи.

Стратегія 4

Вислів «Правильно»

Опис: повідомити учневі, що його відповідь правильна, і перейти до наступного виду роботи

Мета: підтвердити правильність відповіді, не відвертаючи при цьому уваги учня від роботи.

Доцільно використати такі фрази: так, це правильно, добре, так, саме це я хотів почути, саме так, правильно, так, дякую.

Стратегія 5

Вислів «Неправильно»

Опис: повідомити учневі, що його відповідь неправильна, і перейти до наступного виду роботи.

Мета: підтвердити хибність відповіді, не відвертаючи при цьому уваги учня від роботи.

Стратегія 6

Похвала й нагорода для всіх

Опис: похвала й нагороди для цілої групи.

Мета: заохочувати цілу групу, не нехтуючи црй цьому жодним учнем, і розвивати почуття єдності.

— Ваша група робить успіхи! Мені приємно працювати з вами.

— Давайте поаплодуємо собі за те, як ми провели сьогоднішній урок!

— Ми всі так гарно разом працюємо!

— Ми якраз усе встигли! Ви молодці!

— Який ви гарний клас. Хоч матеріал був складним, ви намагалися його засвоїти.

— Я пишаюся тим, що Юрко, один із ваших однокласників, виграй першу премію. І я пишаюся тим, як ви всі його підтримували.

Отже, інтерактивні форми роботи активізують розумову діяльність учнів, сприяють зацікавленню предметом, розвивають логіку та практичне мислення. А без цих якостей сьогодні не обійтись.

Таким чином, використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури найбільш повно забезпечує комфортні, безконфліктні й сприятливі умови розвитку учнів, всебічно реалізує їх природний потенціал, виховує особистість, здатну до самоосвіти, саморозвитку, самовдосконалення. За допомогою подібних інтерактивних вправ можна глибше осмислити актуальні явища громадського, культурного, міжнародного життя, навчитися поважати власну думку, зрозуміти, що не завжди те, що висловлює більшість, є істиною.

У цілому, інтерактивне навчання є однією з найбільш гнучких форм включення кожного учня в роботу, забезпечує перехід від простих до складних завдань, вчить використовувати не готові знання, а здобувати їх із власного досвіду, що веде до розвитку мислення -- творчого і діалектичного. Нові підходи до організації навчання роблять навчальний процес різноманітним, цікавим та ефективним.

Висновки

інтерактивний урок український мова

Мета інтерактивних технологій -- стати для учнів партнерами. Інтерактивні технології навчання потребують набуття й розвитку комуні-

кативних умінь, навичок роботи в парах, групах, вміння дискутувати, висловлювати власну точку зору. Для успішної роботи в інтерактивному режимі треба створити певну атмосферу, у якій дитина буде себе комфортно почувати, проявляти свої здібності, навчати й навчатися в інших.

Необхідно також привчити учнів дотримувати таких правил:

уміти працювати в команді;

говорити по черзі, не перебивати інвдих;

висловлювати власну позицію в дискусії;

бути позитивним і толерантним до думки іншого;

уміти підсумовувати сказане й почуте.

Для забезпечення ефективного включеній учасників в інтерактивну діяльність бажано давати їм пам'ятки, які містять опис алгоритму діяльності. Такі пам'ятки можна запропонувати у формі роздавального матеріалу, плакатів або будь-якої наочності, використовуваної за допомогою технічних засобів навчання.

У процесі пошуків, проб переконалася, що інтерактивні методи роботи на уроках набагато збільшують пізнавальну активність та самостійність учнів, мотивують потребу самовдосконалення.

Інтерактивні уроки часто проводити не рекомендовано, та й не зовсім реально, оскільки підготовчий процес є досить тривалим. А от застосовувати інтерактивні методи на звичайних уроках -- справа потрібна, цікава, перспективна.

Література

1. Сучасні шільні технології. Завуч. Бібліотека. Ч. 2.- К.: Редакції загальноосвітніх газет, 2004.

2. Інтерактивні технології // Завуч.-- 2004.-- № 30, жовтень.

3. Елементи інтерактивної методики -- кожному уроку. Система уроків із зарубіжної літератури // Всесвітня література.-- 2005.-- № 2.-- С. 44.

4. Інтерактивні методи навчання // Дивослово.-- 2005.-- № 2, 3.

5. Інтерактивні технології у формуванні критичного мислення школярів. Майстер-клас// Вивчаємо українську мову та літературу. - 2014. - № 16-18

6. Інтерактивні методи навчання// Вивчаємо українську мову та літературу. - 2009. - № 1

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Особливості та умови використання інтерактивних методів навчання на уроках з англійської мови, основні прийоми та методики, оцінка їх практичної ефективності. Характер впливу роботи з інтерактивними методами на рівень знань учнів, розробка уроку.

  курсовая работа [62,8 K], добавлен 03.01.2011

 • Формування та розвиток творчої особистості. Загальна суть інтерактивного навчання. Шляхи вдосконалення сучасного уроку української мови завдяки інтерактивним технологіям. Структура і методи інтерактивного уроку. Технології колективно-групового навчання.

  реферат [27,9 K], добавлен 23.09.2014

 • Значення мови у формуванні світогляду людини. Викладання української мови в середній школі. Методи, прийоми та засоби навчання, які застосовуються в різних співвідношеннях при викладанні української мови. Використання традиційних і нових методів навчання.

  курсовая работа [133,6 K], добавлен 12.03.2009

 • Впровадження інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес. Методи інтерактивного навчання. Структура інтерактивного уроку. Суть та організація навчальної діяльності із застосуванням інтерактивних технологій в учнів на уроках математики.

  курсовая работа [1,3 M], добавлен 15.06.2010

 • Принципи системного та комунікативного підходів до викладання англійської мови. Інтерактивність на заняттях з англійської мови. Інтерактивна гра, технологія інтерактивного навчання писемного мовлення. Комп'ютерні технології як інтерактивні методи.

  дипломная работа [318,3 K], добавлен 19.04.2011

 • Використання сучасних інформаційно-комунікативних та інтерактивних технологій формування компетентностей учнів. Визначення понять "комунікативна" та "соціокультурна компетентність". Інтерактивні форми роботи на уроках української мови та літератури.

  курсовая работа [1,1 M], добавлен 20.08.2013

 • Інтерактивні технології як новий, творчий, цікавий підхід до організації навчальної діяльності учнів, їх використання на уроках математики. Сутність інтерактивних методів навчання, особливості їх впровадження. Інтерактивні вправи на уроках математики.

  курсовая работа [183,3 K], добавлен 20.06.2012

 • Доцільність використання української мови під час опанування дітьми англійської. Державні освітні програми навчання і виховання дітей дошкільного віку. Зміст і завдання вивчення іноземної мови в дошкільному закладі. Розробка систем завдань для дошкільнят.

  курсовая работа [66,6 K], добавлен 10.01.2015

 • Аналіз методики навчання лексики на уроках української мови в контексті формування сучасної мовної особистості. Досліджено наукові розвідки учених з означеної проблеми та встановлено її багатоаспектність. Оцінка ефективного формування словника учнів.

  статья [19,6 K], добавлен 27.08.2017

 • Інтерактивне навчання - специфічна форма організації пізнавальної діяльності. Використання інтерактивного навчання і інтерактивних методів в системі нових освітніх технологій. Особливості застосування цієї методи і технології на уроках географії.

  реферат [18,3 K], добавлен 20.12.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.