Ідеали особистості підліткового віку

Роль ідеалу та його вплив на формування особистості підлітка. Процес ідеалізації у підлітковому віці. Колективний ідеал малих груп та ідеал друзів. Вплив на психологію сприймання ідеалу підлітками. Відчуття дорослості як реалізація ідеальних якостей.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 04.10.2011
Размер файла 72,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Методика 2

Мета: виявити, чи залежить ступінь впливу особистісного ідеала на підлітка у залежності від того, є його ідеал реальною людиною чи уявною, тобто плодом фантазії дитини.

Завдання: кількома реченнями описати свій ідеал людини та причини, за якими він є Вашим ідеалом.

Результати дослідження та їх аналіз:

Дослідження проводилося на базі 5-х класів Сумської ЗОШ №15. Вибірка становить 20 чоловік, з яких 9 - дівчатка та 11 - хлопчики.

Проаналізувавши роботи молодших підлітків, я дійшла висновків, що дійсно ідеал дітей цього віку виступає у якості конкретних реальних людей, в основному однолітків, рідше - людей старшого покоління. У багатьох дітей ідеалами є актори, актриси, співаки, співачки, футболісти, баскетболісти та інші знаменитості. Їх більше приваблює зовнішні якості ідеалів, а також внутрішні, які пов'язані з якимись діями. Наприклад: "Вона добра, тому що завжди допомагає мені з домашнім завданням." "Я хочу бути як Девід Бекхем, тому що він гарний футболіст і завжди забиває багато голів". Або: “Мій ідеал - Джим Керрі, тому що він смішний. ” “Я хочу бути, як Іра М., тому що вона спокійна. ”

Висновки

Дослідивши особистісні ідеали дітей підліткового віку, можна зробити такі висновки:

1. Підліток прагне діяти та виглядати як дорослий, мати його права та можливості, тому його розвиток супроводжується постійним рівнянням на дорослого, що може виявлятися у наслідуванні старших чи однолітків, які в чомусь виявилися вправнішими. Він копіює різні сторони поведінки і зовнішнього вигляду батьків, вчителів, знайомих.

2. Зростання інтересу до оточуючих людей та їх морально - естетичних якостей приводить до формування морально - естетичних ідеалів підлітка, які найчастіше (особливо у молодшому підлітковому віці) обираються безпосередньо, за першим яскравим враженням, справленим на підлітка конкретною людиною.

3. В процесі особистісного зростання ці ідеали або втрачають свою цінність, або навпаки - стають більш стійкими в залежності від того, наскільки змінюється або укріплюється світоглядна позиція підлітка.

4. Ідеалами для підлітків можуть бути видатні історичні особистості, діячі культури та мистецтва, герої літературних творів чи улюблених фільмів, або, навіть ті люди, з якими підліток безпосередньо спілкується (наприклад, старший товариш або ровесник). Цей ідеальний образ стає критерієм, за яким підліток оцінює себе та інших людей, та являється регулятором його власної поведінки. Він починає копіювати зовнішній вигляд ідола, стиль поведінки, одяг, манеру мови, сміху, ходи, зачіски тощо.

5. Вплив ідеалу на підлітка може бути не лише позитивним, а й негативним. Об'єктами наслідування можуть ставати аморальні особи, негідники, - і тому ця категорія дітей може активно прилучатися до вживання алкоголю, наркотиків, приєднуватися до різних субкультур, відсторонюючись від батьків.

6. Старші підлітки починають пред'являти більш високі вимоги до свого ідеалу. У зв'язку з цим вони усвідомлюють, що оточують, навіть дуже улюблені і шановані ними, в більшості своїй самі звичайні люди, хороші і гідні поваги, але не є ідеальним втіленням людської особистості. Тому в 13-14-річному віці особливий розвиток набувають пошуки ідеалу за межами близьких родинних стосунків.

7. Якщо в сім'ї, школі, особистість відчула себе замкнутою, обмеженою рамками обов'язків і соціальних очікувань, залежною від батьків, педагогів, вона починає шукати однодумців за межами школи та сім'ї. Участь в неформальних групах компенсує відсутність особистої незалежності.

8. Підліток прагне спілкуватися та підтримувати дружні щирі стосунки з людьми добрими, чуйними, які вислухають, поспівчувають та підтримають. Для дитини цього віку ідеалом є також справедлива людина, тобто та, яка вважає її особистістю, дорослою та самостійною, що має свою точку зору та здатна без будь-чиєї допомоги приймати рішення. Ця людина для підлітка є опорою та “орієнтиром" в житті.

9. Ідеал дітей цього віку виступає у якості конкретних реальних осіб - однолітків або людей старшого покоління. У багатьох підлітків ідеалами є актори, актриси, співаки, співачки, футболісти, баскетболісти та інші знаменитості. Найбільше їх приваблюють зовнішні якості ідеалів, а також внутрішні, які пов'язані з якимись вчинками.

Отже, гіпотезу дослідження підтверджено.

Список використаних джерел

1. Асмолов А.Г. Психология личности. - М.: МГУ, 1990. - 367 с.

2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: психология человеческих взаимоотношений. - М.: Прамеб, 1992. - 384 с.

3. Божович Л. Проблемы формирования личности. - М.: Педагогика, 1995. - 264 с.

4. Большая советская энциклопедия. - 3-е изд. - В 30 т. М.: Сов. энциклопедия, 1970-1978.

5. Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. - 2-е изд. - М., 1979. - 288 с.

6. Выготский Л.С. Собрание сочинений в 6-ти т. / Гл. ред. Запорожец. - М.: Педагогика, 1982.

7. Заброцький M.М. Основи вікової психології. Навчальний посібник. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2001. - 112 с.

8. Кон И.С. Открытие "Я".М., Политиздат, 1978. - 367 с.

9. Кон И.С. Постоянство и изменчивость личности // Психологический журнал. - 1987. - №4. - С.126-137.

10. Кон И.С. Психология ранней юности; - М., 1989.

11. Конанко О. Соціально-емоційний розвиток особистості. - К.: Освіта, 1998. - 255 с.

12. Крайг Г. Психология развития. - СПб.: Издательство "Питер", 2000. - 992 с.

13. Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко. Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. - М., 1985. - 431 с.

14. Майерс Д. Социальная психология / Перев. с англ. - СПб.: ЗАО "Издательство "Питер", 1999. - 688 с.

15. Максименко С.Д. Загальна психологія: Навчальний посібник. - Видання друге, перероблене та доповнене. - Київ: "Центр навчальної літератури", 2004. - 272 с.

16. Насниокская Е.Е. Методы изучения мотивации личности: Опыт исследования личностно-смыслового аспекта мотивации. - М., 1988.

17. Немов Р.С. Психология. - М.: Просвещение, 1995.

18. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн.2.: Психология образования. - 2-е изд. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 486 с.

19. Немов Р.С. Психология: В 3-х кн. Кн.3.: Экспериментальная педагогическая психология и психодиагностика. - 2-е изд. - М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1995. - 512 с.

20. Обухова Л.Ф. Детская (возрастная) психология: Учебник. - М.: Российское педагогическое агентство. 1996. - 374 с.

21. Общая психология / Под ред. А.В. Петровского. - М.: Просвещение, 1977.

22. Первин Л., Джон О. Психология личности: Теория и исследования: Пер. с англ. - М.: Аспект-Пресс, 2000. - 684 с.

23. Петровский А.В., Шпалинский В.В. Социальная психология коллектива. - М.: Просвещение, 1979.

24. Пиаже Ж. Избранные психологические труды // Психология интеллекта. - М., 1969. - С.55-231.

25. Плюснин Ю.М., Богатырева О.А., Биченков О.Е. Пространственное поведение и социальный статус ребенка в группе // Вопр. психологии, 1993. - №2.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Стиль педагогічного спілкування як чинник формування особистості підлітка. Огляд стилів педагогічного спілкування вчителів. Визначення особистісних якостей підлітків. Виявлення особливостей підлітків, що формуються під впливом різних педагогічних стилів.

  дипломная работа [93,7 K], добавлен 26.02.2012

 • Поняття та особливості саморозвитку особистості, наукове уявлення про підлітка як його суб'єкта. Педагогічні технології, орієнтовані на саморозвиток особистості підліткового віку, особливості психологічної допомоги. Управління процесом самовиховання.

  курсовая работа [60,3 K], добавлен 11.08.2014

 • Науково-теоретичні засади формування здорового способу життя. Професійна компетентність соціального педагога як одна із умов формування здорового способу життя підлітків. Соціально-педагогічні особливості становлення особистості у підлітковому віці.

  дипломная работа [278,5 K], добавлен 19.11.2012

 • Колектив, його сутність, роль і виховний вплив у формуванні особистості. Поняття колективу у психолого-педагогічній літературі. Сухомлинський В.О. та Макаренко А.С. про вплив дитячого колективу на особистість. Шляхи розвитку і згуртування колективу.

  курсовая работа [41,6 K], добавлен 27.09.2008

 • Загальна характеристика особистісного розвитку підлітка. Мотиваційно-ціннісна сфера особистості підлітка та роль сім’ї як соціального фактору у її формуванні. Неблагополучна сім’я як особливий фактор впливу на мотиваційно-ціннісну сферу підлітка.

  дипломная работа [87,3 K], добавлен 09.03.2013

 • Соціальна ситуація розвитку молодшого школяра. Розвиток особистості у молодшому шкільному віці. Значення розвитку психічної пізнавальної сфери дітей в процесі навчання. Особливості процесів відчуття та сприймання. Роль уваги та пам'яті в житті дітей.

  курсовая работа [37,8 K], добавлен 29.01.2013

 • Питання мети виховання, напрямки його вивчення на сучасному етапі. Сутність виховного ідеалу та методи його досягнення. Характеристика Г. Ващенком християнського і загальноєвропейського виховних ідеалів, їх використання на засадах християнської моралі.

  курсовая работа [32,0 K], добавлен 09.08.2011

 • Проблема особистості як одна з центральних у філософії, соціології, педагогіці, психології. Естетичне виховання та формування особистості. Вплив особистісних якостей педагога на естетичне виховання молодших школярів; людяність, терпеливість, порядність.

  дипломная работа [25,4 K], добавлен 02.11.2009

 • Сучасне українське виховання: єдність традиції і сьогодення. Лібералізація громадської думки школярів і студентів. Педагогічна майстерність учителя: морально-духовні цінності, професійні знання та соціально-педагогічні якості. Проблема виховного ідеалу.

  контрольная работа [23,8 K], добавлен 06.03.2014

 • Анатомо-фізіологічні особливості дітей підліткового віку. Роль спілкування в розвитку особистості підлітка. Культура спілкування як основа взаємодії між людьми. Особливості виховання культури спілкування у підлітків. Формування культури спілкування.

  курсовая работа [58,8 K], добавлен 27.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.