Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах

Прискорення процесу оволодіння іноземними мовами та підвищення його якості в Україні. Технічні засоби аудиторної та самостійної роботи у вищих навчальних закладах. Розвиток мовної компетенції українських студентів. Впровадження предметно-мовного навчання.

Рубрика Педагогика
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 22.02.2018
Размер файла 18,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах

Щербакова О.Л., Нікіфорчук С.С.

Вступ

Постановка проблеми. В сучасному суспільстві володіння іноземною мовою розглядається як один з головних інструментів розширення професійних знань та можливостей. Різноманітні методи та підходи у навчанні іноземних мов набувають високої популярності в сучасному світі глобалізації та інтеграції. Європейська інтеграція України зумовлює прискорення процесу оволодіння іноземними мовами та підвищення його якості, тому українські дослідники розглядають новітні світові методики навчання з метою їх запровадження у вищих навчальних закладах України.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогоднішній день, найбільш поширеними та перспективними методиками навчання іноземних мов, які прийняті в Євросоюзі, вважаються CLIL та CALL, як показує аналіз останніх публікацій у цій сфері [3, 4, 5].

CALL -- це навчання іноземних мов за допомогою широкого спектру комп'ютерних програмних засобів для всіх наявних форм навчання іноземних мов [4]. Зважаючи на те, що CALL не вважається самостійною методикою навчання іноземних мов, а розглядається багатьма спеціалістами тільки як один з технічних засобів інтенсифікації та удосконалення аудиторної та самостійної роботи [4], тому ми детальніше розглянемо методику CLIL, яка в деяких країнах Європи, наприклад Фінляндії, виходить на рівень державної освітньої програми.

Термін CLIL (Content and Language Integrated Learning) був запроваджений дослідником Девізом Маршем у 1994 році для позначення методики викладання загальноосвітніх предметів іноземною мовою. В українській мові абревіатура CLIL розшифровується як предметно-мовне інтегроване навчання (або за Л.Г. Мовчан: контекстно-мовне інтегроване навчання [2, с. 217]). Тобто CLIL, як стверджує Коченкова О.М. -- це предметно-мовне інтегроване навчання, що дозволяє сформувати у студентів лінгвістичні та комунікативні компетенції на іноземній мові в тому ж учбовому контексті, в якому формуються та розвиваються загальноосвітні знання та вміння [1]. На сьогоднішній день велика кількість наукових публікацій обґрунтовує необхідність впровадження CLIL у вищих навчальних закладах

України [3, 6, 7, 8]. Але більшість публікацій зосереджена на тому, щоб запропонувати організацію навчального процесу та надати рекомендації щодо відбору навчального матеріалу для практичних занять або самостійної роботи студентів з навчальних предметів.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Зважаючи на те, що сьогодні багато європейських країн досить успішно використовують методику CLIL на практиці, відкритим залишається питання про впровадження даної методики у вищі навчальні заклади України, адже для нашої країни ця методика є інноваційною. Розвиток мовної компетенції студентів міг би перейти на якісно новий рівень, якщо подана методика буде ретельно вивчена та будуть розроблені механізми її впровадження в процес навчання.

Мета статті полягає у:

• визначенні понять таких методик навчання як CLIL та CALL;

• досліджені характеристики та особливостей типів двомовного навчання;

• виділенні основних цілей методики предметно-мовного інтегрованого навчання;

• описі умов, які є необхідними для впровадження предметно-мовного навчання;

• визначенні та аналізі основних переваг та труднощів при імплементації методики CLIL у вищих навчальних закладах України.

Виклад основного матеріалу

При розробці курсу навчання на базі даної методики, необхідно враховувати 4 «С» методики CLIL: content (зміст), communication (комунікація), cognition (розумові здібності), culture (культурологічні знання). Також, при визначенні головних принципів CLIL виділяють наступні п'ять аспектів, які по-різному реалізуються в залежності від віку студента, соціально-лінгвістичного оточення і рівня занурення в CLIL: культурний, соціальний, мовний, предметний та навчальний аспекти.

Для впровадження методики CLIL в навчальну програму необхідно ретельно вивчити характеристики та особливості типів двомовного навчання:

Перший тип -- це «злиття», тобто викладання другої державної мови. При цьому, викладачі є носіями даної мови і мають відповідну кваліфікацію. Теорія та практика двомовної освіти виникла в Канаді в 1970-х роках, коли студентів паралельно навчали французькій мові.

Другий тип -- «підпорядкування» -- пов'язаний з лінгвістичною та культурною інтеграцією мігрантів (лінгвістичної меншості). В цьому випадку студенти вивчають мову більшості для засвоєння навчальної програми, а також для використання мови в повсякденному житті. Отже, компетенції в засвоєнні мови впроваджуються за допомогою навчання. Така практика поширена для навчання дітей мігрантів в багатьох Європейських країнах.

Третій тип -- це метод предметно-мовної інтеграції, який є формою двомовної освіти і відображає певні відносини між предметом, студентом та мовою. В цьому випадку інтеграцію мови можна визначити як освітній підхід, при застосуванні якого іноземна мова використовується в якості засобу викладання низки освітніх предметів звичайному контингенту студентів.

Основними цілями методики CLIL можна виділити наступні:

• розвиток навичок міжкультурної комунікації;

• вивчення професійної термінології цільовою мовою;

• вивчення тематичних дисциплін з різних точок зору;

• вдосконалення загальних компетенцій мови, яка вивчається;

• розвиток навичок усного мовлення;

• урізноманітнення методів та форм аудиторних занять;

• підвищення мотивації студентів.

Однією з найголовніших переваг методики CLIL можна визначити підвищення мотивації студентів до вивчення іноземної мови. Навички спілкування іноземною мовою в професійному контексті стає пріоритетним. Студенти мають можливість краще пізнати та зрозуміти культуру мови, яка вивчається, що призводить до формування соціокультурної компетенції. Повне занурення в природне мовне середовище дозволяє студентам вивчити специфічні терміни, певні мовні конструкції, таким чином готуючи їх до подальшого навчання та використання отриманих знань та вмінь.

Незважаючи на значну кількість переваг впровадження методики CLIL у вищих навчальних закладах України, існують також певні труднощі в реалізації даних інновацій. Адже викладачі повинні володіти мовною компетенцією та методикою викладання іноземних мов разом з методикою викладання академічних предметів тощо.

Для імплементації інноваційної методики CLIL викладачі повинні володіти наступними навичками та компетенціями як:

• знанням психологічних аспектів двомовного навчання;

• мовними навичками в сфері дисципліни, яку викладають;

• знанням великої кількості методик навчання дисципліни та іноземної мови;

• здатністю викладати дисципліну іноземною мовою; готовністю до постійного підвищення кваліфікації.

Тобто, для реалізації такої методики у вищих навчальних закладах України необхідні високо кваліфіковані викладачі, які здатні читати лекції та проводити практичні, семінарські або лабораторні заняття двома мовами.

Наступною проблемою у реалізації методики CLIL можна назвати розробку нових навчальних програм та підготовку навчального матеріалу. Окрім володіння іноземною мовою методика предметно-мовного навчання потребує інноваційного підходу до проведення занять, тобто використання різних форм подання матеріалу, організації роботи, яка буде направлена на індивідуальну та творчу діяльність студентів. Таким чином, викладачі, які використовують методику CLIL, повинні володіти специфічними професійними компетенціями для ефективної імплементації даної методики.

Серед інших недоліків впровадження методики CLIL у вищих навчальних закладах України ми можемо виділити наступні:

• брак висококваліфікованих викладачів для впровадження методики CLIL;

• складність підготовки необхідних кадрів; проблеми, пов'язані з розробкою нових навчальних програм, добірки навчальних матеріалів тощо;

• брак коштів для проходження українськими викладачами стажування за кордоном та для запрошення викладачів з Європи в Україну.

Висновки з даного дослідження і перспективи

Глобалізація та розвиток міжнародних зв'язків вимагають від сучасних навчальних закладів використання інноваційних методів оволодіння іноземними мовами, які базуються на мотивації студентів, конкретних навчальних програмах та відповідній підготовці викладачів.

Варто також відмітити, що не існує визнаних критеріїв, на які можна спиратися при визначенні поліпшення або погіршення рівня знань студентів після впровадження методики CLIL.

Використання методики CLIL відповідає функціональному підходу до викладання іноземної мови і дозволяє досягнути високої ефективності в її оволодінні. аудиторний іноземний навчальний мова

В Європейських країнах вже доведена ефективність впровадження предметно-мовного навчання в середніх навчальних закладах, отже вважаємо, що ця методика може бути рекомендована для загальноосвітніх шкіл України. Що стосується вищих навчальних закладів, то наразі оцінити переваги використання цієї методики неможливо, але ми вбачаємо доцільним розробляти та впроваджувати CLIL як інноваційну методику підготовки високо кваліфікованих фахівців в різних галузях.

Список літератури

1. Коченкова О. М. Возможности профилизации преподавания иностр. языков с помощью применения элементов методики CLIL (интегрирование преподавания иностранного языка и др.. уч. дисц.) [Ел. ресурс]. - Реж. Дост.: http://kochenkova.ru/publ.

2. Мовчан Л. Г. Використання досвіду Швеції у вітчизняній практиці навчання іноземних мов [Електронний ресурс] / Л. Г. Мовчан // Гуманізація навчально-виховного процесу. - 2011. - Спец. вип. 7, ч. 2. - С. 214-220.

3. Тарнопольський О. Б. Навчання через зміст, змістовно-мовна інтеграція та іншомовне занурення у викладанні іноземних мов для професійних цілей у немовних вишах / О. Б. Тарнопольський // Іноземні мови. - 2011. - 192 с.

4. Ewa M. Golonka, Anita R. Bowlers, Victor M. Frank, Dorna L. Richardson and Suzanne Freynik (2012): Technologies for foreign language learning: a review of technology types and their effectiveness, Computer Assisted Language Learning. DOI: 10.1080/09588221.2012.700315 Режим доступу: http://www.sinocall.org/pdf/ Technologies_for foreign-language.pdf.

5. European Commission - ICF Improving the effectiveness of language learning: CLIL and computer assisted language learning - Режим доступу: http://ec. europa.eu/languages/library/studies/clil-call_en.pdf.

6. David Marsh, Peeter Mehisto, Dieter Wolff, Maria Jesus Frigols Martin: European Framework for CLIL: Teacher Education / Council of Europe - Режим доступу: http://encuentrojournal.org/textos/9.%20CLIL-Framework.pdf.

7. Coyle D., 2010 / Evaluating the impact of CLIL programmes, in: Content and Language Integrated Learning. Cambridge English.

8. Ruiz de Zarobe, Y. R., 2013. CLIL Implementation: from policy makers to individual initiatives. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 16:3, p. 231-243.

Анотація

Аспекти впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах. Щербакова О.Л., Нікіфорчук С.С. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського

У статті розглядається проблема впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах України. Авторами надано визначення понять таких методик навчання як CLIL та CALL. Досліджені характеристики та особливості типів двомовного навчання. Виділені основні цілі методики предметно-мовного інтегрованого навчання. Розглядаються переваги інтегрованого навчання при формуванні загальних компетенцій студентів. Надається опис умов, які є необхідними для впровадження предметно-мовного навчання та отримання очікуваних результатів. Авторами визначені та проаналізовані основні переваги та труднощі при імплементації методики CLIL у вищих навчальних закладах України.

Ключові слова: інноваційна методика, предметно-мовне інтегроване навчання, комунікативна і лінгвістична компетенція, інтенсифікація та удосконалення аудиторної та самостійної роботи, специфічні професійні компетенції.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.