Характеристика діяльності Волинського коледжу Національного університету харчових технологій

Організація навчально-виховного процесу в навчальному закладі. Кадровий склад викладачів. Індивідуальний план роботи студента. Організація і зміст методичної та виховної роботи в коледжі. Аналіз рівня застосування комп’ютерної техніки у коледжі.

Рубрика Педагогика
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 06.04.2016
Размер файла 92,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Структура і тип уроку повністю відповідають меті і завданням уроку. Учбовий матеріал повністю відповідає навчальній програмі.Новий матеріал вчитель викладав послідовно, чітко, доступно. Для підвищення інтересу учнів до навчального матеріалу він використовував демонстрацію і показав всі можливі операції.На уроці використовувались такі методи: розповідь з використанням наочності, демонстрація, бесіда, зв'язок теорії з життям.Мова вчителя була чіткою, відчувалась впевненість. При необхідності міг пожартувати, але при цьому підтримував дисципліну. Викликав не тільки бажаючих, а й тих хто не проявляв активності.На уроці було застосовано диференційовані завдання - ставилися як прості так і складніші запитання, на які викликали учнів з відповідними навчальними можливостями.

Учні працювали старанно, зацікавлено. Дидактична мета уроку була виконана.

УРОК 3

Дисципліна: технології обробки інформації

Група №9

Дата : 19.02.2016

ПІБ вчителя - Кізим С.О.

Тема уроку: Робота з титрами. Застосування шаблонів титрів. Малювання об'єктів. Форматування об'єктів. Обрамлення. Спеціальні види заливання. Текст у титрах. Титри у фільмі.

Урок був організований на високому рівні. Учні і вчитель були підготовлені на початок уроку, були дотримані правила поведінки в комп'ютерному класі і техніка безпеки. Зрештою роботи, цілі поставлені перед вчителем були досягнуті.

Вчитель продемонстрував відмінне володіння педагогічною майстерністю і методикою викладання. Під час уроку, мова вчителя була зрозумілою і доступною учням. Головна інформація підкреслювалася.

Використовувані на уроці методи лекції і практичні методи дозволили учням сприйняти інформацію без особливих складнощів. Структура проведення уроку знайома таким, що вчиться, що дозволяє не витрачати час на зайві питання і організаційні моменти.

Закріплення нового матеріалу відбувалося безпосередньо за комп'ютерами. Виконання завдання поетапно дозволило учням остаточно розібратися в новій темі і закріпити отримані знання. Під час уроку саме уміння вчителя спілкуватися з учнями допомогло досягти всіх поставлених цілей і створити на уроці робочу атмосферу. Тактовність поєднувалася з гумором, строгість з похвалою, це не дозволяло учням забути про присутність вчителя на уроці.

В цілому, урок був відмінно спланований, і оскільки всі цілі були досягнуті, то я вважаю, що урок був проведений на високому рівні.

УРОК 4

Дисципліна: технології обробки інформації

Група №9

Дата : 22.02.2016

ПІБ вчителя - Кізим С.О.

Тема уроку: Розробка проекту видання. Процес підготовки видання до публікації. Обладнання для друкованої підготовки.

Учитель підготував учнів до роботи: короткочасність оргмоменту, швидке включення учнів у діловий ритм роботи. Учитель познайомила учнів з темою уроку, разом визначили мету та мотивувала вивчення даної теми.

При вивченні нового матеріалу були використані схеми, таблиці, комп'ютерна презентація індивідуально на кожний комп'ютер.

Урок проведено на високому науково-методичному рівні. Всі етапи уроку послідовно змінювалися. Учитель закріпив набуті учнями знання та підвів підсумок уроку.

На уроці вчитель використовував метод евристичної бесіди, лекція клас був активний. Учитель змогла побудувати діалог «учитель-учні». Стиль відносин демократичний. Загальна атмосфера - доброзичливість, робочий настрій, співпраця.

Розділ 3. Методична робота

3.1 Організація та зміст методичної роботи в коледжі

Методична робота - це система організації діагностичної, пошукової, дослідницької, науково-практичної, інформаційної діяльності, основаної на дослідженнях науки та передового досвіду, спрямованої на удосконалення професійної майстерності педагогічних працівників та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. Методична робота коледжу спрямована на формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу всього колективу, вироблення інноваційного стилю діяльності, підготовки викладачів до пошукової діяльності, роботи в нових умовах.

Метою методичної роботи є створення умов, що забезпечують різносторонній та творчий розвиток особистості викладача, підвищення його кваліфікації, професіоналізму, готовності до інновацій та забезпечення педагогічних умов для організації навчального процесу.

Методична діяльність впроваджується наступним чином:

o участь у діяльності методичної ради коледжу;

o організація роботи з молодими та новопризначеними викладачами;

o вивчення, узагальнення і впровадження досвіду досвідчених викладачів;

o накопичення й систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу коледжу та відповідних матеріалів педагогічних видань;

o вивчення та поширення інноваційних методів навчання та виховання;

o відпрацювання оптимальних форм і методів організації самостійної позааудиторної роботи студентів.

Головні зусилля зосереджені на надання реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, морально-психологічного клімату, який сприяє пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, що обумовлює оптимізацію навчально-виховного процесу в закладі.

3.2 Матеріали методичного кабінету

До методичного забезпечення кабінету електронного діловодства належать:

1. Навчально-методична документація:

o Навчальні плани;

o Навчальні програми;

o Перелік нормативного оснащення навчального кабінету, поурочно-тематичний план, критерії оцінювання, конспект уроку;

o Комплекс завдань для контрольно-навчальних досягнень учнів.

2. Навчальна література з предмета:

o Підручники:

Алексєєв А. Інформатика 2003. - М.: СОЛОН-Прес, 2003. - 464 с.

Веліхов А.В. Основи інформатики та комп'ютерної техніки. - М.: Солоний -Пресс, 2003. -544 С.

Гуржій А.М, Поворозник Н.І., Самсонов В.В. Інформатика та інформаційні технології. - Харків: Компанія СМІТ, 2003.

ДебораМиллер. CorelDraw 8. Библияпользователя: Пер. с англ. - К.; М.; СПб: «Диалектика», 1998.

Дрешер Ю. Організація інформаційного виробництва. - М.: ФАИР-ПРЕСС, 2005. - 248 с.

Інформатика / За ред. А.Л. Курносова. - М.: Колос, 2005. - 275 с.

Макарова Н.В. Інформатика. Підручник. - М.: Фінанси і статистика, 1997. - 768 с.

Максимов Н.В. Технічні засоби інформатизації: Підручник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 576 с.

Тимофеев С.М. ОсновыPhotoshop CS3. Просто какдважды два/ С.М. Тимофеев. - М.: Эксмо, 2008.

Шестопалов Є.А. Інформатика 10 - 11 клас.- Тернопіль, 1998.

o Посібники:

Редько М.М.Інформатика та комп'ютерна техніка. Навчально-методичний посібник. - Вінниця: Нова книга, 2007.

Глинський Я.М. Інформатика: 8-11 класи. Навч. посібник для загальноосвітніх навчальних закладів: У 2-х кн. - Кн. 2. Інформаційні технології. 3-тє вид. - Львів: Деол, СПД Глинський, 2003.

Глинський Я.М. Практикум з інформатики: Навч. посібник. Самовчитель - 11-те вид. - Львів: СПД Глинський, 2008.

o Довідники;

o Словники.

3. Збірник завдань та вправ:

o Друковані та електронні матеріали.

3.3 Матеріали засідань педагогічної ради коледжу

I. Серпень.

1. Про підсумки навчально-виховної роботи в коледжі за минулий навчальний рік та завдання на новий 2015 - 2016 навчальний рік

Директор коледжу.

2. Про план роботи коледжа на 2015 - 2016 навчальний рік

Заступник директора з НВР.

II. Вересень

1. 1. Характеристика новоприйнятого контингенту учнів і завдання педагогічного колективу по організації групової та індивідуальної навчально-виховної роботи.

Класні керівники, майстри виробничого навчання.

2. Про «Єдиний план методичної роботи на 2015 - 2016 навчальний рік» та аналіз роботи педагогічного колективу над єдиною методичною проблемою.

Завідувача методичним кабінетом.

III. Листопад

1. Результати роботи педагогічного колективу з впровадження державних стандартів ПТО з робітничих професій.

Заступник директора з НВР.

2. Про стан викладання, рівень навчальних досягнень учнів з інформатики та інформаційних систем.

3. Про організацію довкілля, створення належних житлово-побутових умов учнів, які проживають в гуртожитку.

Заступник директора з НВР.

IV. Січень

1. Про підсумки навчально-виховної роботи за І семестр 2015 - 2016 навчальний рік та завдання на ІІ семестр.

Директор коледжу

2. Стан та завдання педагогічного колективу з охорони здоров'я учнів, техніки безпеки в навчально-виховному та виробничому процесі.

Заступник директора з НВР.

V. Березень

1. Про стан професійно-теоретичної та професійно практичної підготовки у групах.

2. Організація повторення навчального матеріалу та підготовка учнів до ЗНО.

3. Ефективність та перспективність запровадження освітніх інноваційних технологій.

VI. Травень

1. Про підготовку і хід виробничої практики учнів на виробництві.

2. Актуальні проблеми формування навичок здорового способу життя у дітей, підлітків.

VII. Червень

1. Про хід профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл та завдання педагогічного колективу коледжу по виконанню плану по прийому учнів на 2016 - 2017 навчальний рік.

3.4 Методичні розробки викладачів коледжу

Педагогічними працівниками коледжу ведеться активна робота із зміцнення та удосконалення комплексного методичного забезпечення предметів та професій. Результатом цього є Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп'ютерної техніки - завідувач відділення Колісниченко О.; «Світ географії» - викладач географічних наук Пасевич Ю.; «Хімія - це край чудес» - викладач Тортина А.; День безпечного Інтернету - викладач математики та інформатики Лал М. та інші. Протягом 2014 - 2016 роки викладачі за сумлінну працю нагородженні грамотами та подяками.

3.5 Результати ознайомлення з методикою оцінки і контролю знань

Рівні навчальних досягнень

Бали

Критерії оцінювання

Початковий

1

· учень має деяке уявлення про текстові редактори, розпізнає задачі, для вирішення яких можуть застосовуватись текстові редактори;

· учень має деяке уявлення про електронні таблиці (ЕТ);

· розпізнає задачі, при вирішенні яких необхідно використовувати електронні таблиці;

· учень має уявлення про бази даних (БД), системи управління базами даних та деякі їх можливості;

· розпізнає задачі, при вирішенні яких необхідно використовувати системи управління базами даних (СУБД);

· учень має деяке уявлення про видавничі системита системи обробки відео та звукової інформації.

2

· учень має уявлення про конкретну програму опрацювання текстів та її призначення;

· відрізняє вікно текстового редактора від інших програмних засобів;

· учень має деяке уявлення про електронні таблиці (ЕТ);

· розпізнає задачі, при вирішенні яких необхідно використовувати електронні таблиці;

· учень знає основні можливості БД і СУБД;

· вміє завантажувати оболонку СУБД та з допомогою вчителя знаходити та завантажувати файли даних;

· учень має уявлення про конкретну видавничу програму її призначення;

· відрізняє вікно видавничої системи від інших програмних засобів;

· розрізняє програми обробки графічноїінформації.

3

· учень має уявлення про введення та упорядкування текстової інформації у середовищі текстового редактора;

· учень має уявлення про введення інформації до ЕТ;

· відрізняє вікно редактора ЕТ від інших програмних засобів;

· учень має неповні знання про призначення та галузі застосування СУБД;

· за наявності СУБД, сформованих бази даних та системи запитів може з допомогою учителя виконати дії по зверненню до БД;

· учень має уявлення про технології створення документів з використанням засобів Pubisher;

· учень має уявлення про технології обробки графічної, відео та звукової інформації.

Середній

4

· учень має початкові знання про введення та опрацювання текстової інформації;

· учень вміє завантажувати текстовий редактор, створювати прості текстові документи та зберігати їх;

· учень має початкові знання про введення та редагування інформації в ЕТ;

· відрізняє вікно редактора ЕТ від інших програмних засобів;

· учень знає основні особливості та можливі моделі структур БД.;

· має уявлення про необхідність декомпозиції предметної галузі під час проектування БД;

· має початкові навички формування запитів до існуючої БД.

· учень вміє завантажувати Pubisher, створювати текстові та графічні блоки і зберігати його у вигляді файлу.

5

· учень за допомогою вчителя орієнтується в роботі з текстовим редактором, вміє самостійно завантажувати та редагувати текстову інформацію;

· учень за допомогою вчителя може сформувати електронну таблицю для розв'язання простостої навчальної задачі;

· вміє самостійно завантажувати та редагувати інформацію в ЕТ;

· учень може пояснити основні етапи проектування і створення БД;

· знає основні терміни описів структури БД та запитів;

· має певні навички формування запитів до існуючої БД;

· учень знає основні функції та можливості видавничих систем, за допомогою учителя редагує файли;

· учень знає основні функції та можливості систем обробки відео та звукової інформації, за допомогою учителя редагує файли.

6

· учень володіє основними правилами роботи з текстовим редактором, вміє самостійно вводити, редагувати і форматувати текстову інформацію;

· учень має стійкі навички роботи у середовищі ЕТ, вміє самостійно вводити, редагувати і форматувати табличну інформацію;

· учень за зразком може сформувати електронну таблицю для розв'язання навчальної задачі;

· учень знає та може описати принципи функціонування реляційної бази даних;

· має навички виконання основних дій: наповнення, редагування БД, вміє за зразком сформувати запит до існуючої БД;

· учень володіє основними правилами роботи з видавничими системами, вміє самостійно створювати та редагувати прості графічні та текстові блоки;

· учень володіє основними правилами роботи з системами опрацювання звукової та відео інформації.

Достатній

7

· учень у цілому орієнтується у середовищі текстового редактора, знає його основні можливості та правила опрацювання інформації;

· вміє самостійно опрацьовувати текстову інформацію, працювати з контекстами, перевіряти орфографію, роздруковувати документи;

· учень в цілому орієнтується у середовищі табличного процесора, знає його основні можливості та правила опрацювання інформації;

· вміє самостійно опрацьовувати табличну інформацію за допомогою вбудованих функцій та операцій табличного процесора;

· вміє самостійно спроектувати і створити ЕТ для розв'язання навчального завдання, передбаченого програмою;

· учень знає класифікацію БД та може пояснити їх основні ознаки та відмінності;

· знає термінологію, що використовується для описання відношень у реляційній моделі БД, уміє за словесним описом створити датологічну модель відношення;

· нає та правильно використовує поняття ключа відношення. Може правильно виконати декомпозицію відношення та відновити відношення за його компонентами;

· вміє сформувати складену умову запиту;

· має стійкі навички виконання дій над БД: наповнення, редагування, формування запитів;

· учень у цілому орієнтується в середовищах видавничих систем, знає їх основні можливості та правила роботи;

· вміє конвертувати файли з одних форматів у файли інших форматів.

· за допомогою вчителя може здійснювати компоновку складеного зображення з набору графічних примітивів.

8

· має сталі навички роботи з об'єктами та фрагментами тексту;

· використовує інтерактивну довідкову систему;

· учень знає основні операції, які можна виконувати з даними, що містяться в ЕТ;

· може виправити помилку, на яку вказано вчителем;

· використовує інтерактивну довідкову систему;

· вміє будувати діаграми та графіки;

· учень знає можливості певної СУБД та може їх використовувати з метою створення форм, запитів і простих звітів;

· вміє встановити зв'язки між таблицями багатотабличної БД;

· вміє обирати режими роботи СУБД, адекватні стану апаратних засобів.

· за вказівкою вчителя може відредагувати запит;

· учень володіє загальними підходами до створення публікації у видавничих системах.

· використовує інтерактивну довідкову систему;

· самостійно може здійснювати компоновку складеного зображення з набору графічних примітивів;

· має сталі навички роботи з овідео та звуковою інформацією.

9

· учень вільно володіє текстовим редактором;

· вміє працювати з шаблонами документів;

· використовувати стильове оформлення документу;

· створює власні шаблони та стилі;

· учень вільно володіє редактором ЕТ;

· знає основні правила пошуку інформації та її фільтрації у середовищі ЕТ;

· вміє створювати списки, впорядковувати, відшуковувати і фільтрувати дані;

· учень здатний створити та реалізувати складений запит в одній з пошукових систем;

· правильно інтерпретує повідомлення системи про помилки та самостійно вносить необхідні корективи;

· може пояснити основні принципи захисту інформації у БД;

· учень вільно володіє видавничими системами;

· самостійно створює прості публікації;

· самостійно обробляє відео та звукову інформацію.

Високий

10

· учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості текстових редакторів;

· самостійно виконує навчальні завдання;

· може створювати (можливо, під контролем) документи складної структури;

· учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості ЕТ;

· самостійно виконує навчальні завдання;

· вміє створювати запити та звіти;

· учень може самостійно створити структуру БД та описати процес її створення;

· учень може самостійно створити засоби для наповнення БД і формування запитів до неї;

· знає синтаксис та основні способи описань запитів однією з мов описань запитів;

· вміє обирати спосіб реалізації запиту до інформаційної системи;

· вміє використовувати один або кілька програмних засобів, призначених для створення і управління БД;

· учень досконало (у межах чинної навчальної програми) знає і використовує можливості видавничих систем;

· самостійно виконує навчальні завдання;

· вміє користуватися стандартними шаблонами і бібліотеками та створювати власні.

11

· учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації;

· може самостійно створювати документи складної структури;

· учень знаходить і використовує додаткові джерела інформації;

· використовує результати опрацювання ЕТ (таблиці, графіки, діаграми) у текстовому редакторі;

· використовує набуті знання і вміння для самостійного освоєння нових можливостей СУБД;

· має стійкі навички керування інформаційною системою;

· учень досконало знає інтерфецс видавничих системи;

· вміє налаштовувати програми для максиьальної зручності роботи з видавничими системами та системати обробки відео та звукової інформації.

12

· має стійкі системні знання про текстові редактори та продуктивно їх використовує;

· у процесі виконання завдань проявляє творчий підхід;

· має стійкі системні знання з ЕТ та їх використовує;

· учень самостійно, використовуючи систему довідки, може освоїти нову СУБД та використовувати її для створення БД;

· володіє практичними знаннями по створенню та обробці складних публікацій;

· вміє використовувати спеціальні ефекти під час створення складних публікацій;

· володіє практичними знаннями по створенню та обробці складних відео та звукових матеріалів.

Розділ 4. Виховна робота

4.1 Виховна робота що здійснюється в коледжі

Учні коледжу беруть активну участь у художній самодіяльності. Цьому сприяє добре розвинуте функціонування гуртків.

Заплановані виховні заходи на лютий 2015 - 2016 навчальний рік адміністрацією коледжу.

№ п/п

Назва заходу

Дата виконання

1.

Проводити цілеспрямовану індивідуальну роботу зі студентами, схильними до правопорушень

протягом місяця

2.

Інформаційно-просвітницька година на тему: “Україна і світ”.

03.02.16

3.

Виховна година ”Крадіжка - це злочин, який карається законом”(кримінальна відповідальність за зберігання краденого майна).

05.02.16

4.

Індивідуальні бесіди зі студентами, які не встигають у навчанні та мають пропуски занять без поважних причин

08.02.16

5.

Волонтерська допомога пенсіонерам.

протягом місяця

6.

Інформаційно-просвітницька година ”Міжнародно-правові стандарти з прав людини.”

10.02.16

7.

Бесіда зі студентами на тему: ”Планування робочого дня”.

11.02.16

8.

Виховна година на тему:” Календар народних звичаїв та обрядів: свято Стрітення Господнє.”

12.02.16

9.

Рейд у гуртожиток з метою перевірки санітарного стану кімнат, дотримання режиму дня гуртожитку.

15.02.16

10.

Індивідуальні бесіди з батьками з питань навчання і відвідування студентів.

протягом місяця

11.

Інформаційно-просвітницька година «Волинські новини»

17.02.16

12.

Бесіда про шкідливість нікотину, алкоголю та наркотичних речовин.

18.02.16

13.

Виховна година до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні

19.02.16

14.

Індивідуальні бесіди зі студентами особливих потреб.

23.02.16

15.

Інформаційно-просвітницька година «Новини за тиждень»

24.02.16

16.

Виховна година «Декларація прав людини та шляхи твого особистісного зростання»

26.02.16

4.2 Виховна робота що була проведена з учнями

Тема уроку: Бесіда про шкідливість нікотину, алкоголю та наркотичних речовин.

Виховна робота проводилась у групі №9

Мета уроку: Інформативно виховна.

Сформувати в учнів поняття про шкідливі звички, паління, алкоголь, наркотики та їх вплив на організм людини.

Профілактична:

Викликати в учнів негативне ставлення до куріння, алкоголю та нікотину, які завдають шкоди здоров'ю.

Обладнання: Плакати, художня література, таблиці.

Хід уроку

І. Вступне слово.

Хто не знає про доктора Фауста та його супутника Мефістофеля? Проте мало хто знає, що в легенді про Фауста був такий цікавий епізод.

Після відкриття Америки Фауст у супроводі чорта побував у Новому Світі. Вони виявили там багато цікавого, зокрема небачені рослини і поміж ними тютюн.

Мефістофель заявив:

- Корисна травичка, не лопух якийсь!

Вона ощасливить Старий Світ!

Хто хоч раз закурить не покине цієї забави.

Більше не говоритимуть про нас, чортів,

що тільки ми вдихаємо дим і випускаємо його ніздрями.

Чи не натоптати вам тютюном люльку, шановний докторе?

- Не треба. Забава ця для дурнів, - рішуче відповів Фауст.

Про цю несерйозну забаву і поведемо нашу серйозну розмову.

II. Історія завезення тютюну.

Справді, тютюн родом з Америки. І хоча на старовинних китайських вазах трапляються малюнки із зображенням курців, проте до колумбового відкриття тютюну в Старому Світі не знали. Історія прилучення європейців до куріння почалася так.

12 жовтня 1492 року матрос Родріго Тріана з корабля "Піхета" флотилії Христофора Колумба вигукнув: "Попереду земля!". Прогримів гарматний залп. Матроси згорнули вітрила, і кораблі повільно рухались до невідомої землі. Колумб вважав що перед ним східний берег казкової Індії. Місцеві жителі називали свою землю, яка виявилась островом, Гуанахані. Колумб дав їй нове ім'я - Саг-Сальвадор. Ця назва залишилась відтоді за одним із Багамських островів. Серед подарунків, які принесли остров'яни Колумбу, було сушене листя рослини "петум". Це згорнуте в трубочки листя вони курили. В пошуках золота Колумб поплив далі на південь і 28 жовтня 1492 року зійшов на берег Куби. Мешканці зустрічали прибулих з головешками в руках і з травою для куріння, яку вони називали "сигарою". Дим цієї трави, за образним висловом Колумба, вони "пили". Під час куріння вони 3-4 рази затягувались і випускали дим через ніздрі.

25 грудня 1492 р. корабель "Санта-Марія" зазнав аварії. Людей, цінний вантаж і гармати пощастило врятувати, але найменш уцілілий корабель "Нінья" не міг умістити екіпаж двох кораблів (третій корабель "Пінта", яким керував Мартін Пінсон, покинув Колумба). На побудованому з уламків "Санта-Марії" форті "Навідад" ("Різдво"), влаштувалися іспанці. Колумб з частиною команди вирушив до Європи, лишивши, як свого заступника, ченця Фра Романе Лано. Залишені матроси були першими європейцями, які навчились курити від остров'ян.

Таку притягальну силу мав тютюн. І рослина почала свій переможний хід по країнах і континентах. Після другого плавання Колумба (1493-1496) насіння тютюну завезли до Іспанії. Потім воно потрапило до сусідніх європейських країн і в період великих географічних відкриттів його завезли морськими і сухопутними шляхами практично у всі куточки Земної кулі.

Широкому поширенню тютюну сприяла дивовижна його властивість - виробляти в людині потяг до куріння, який дуже важко перебороти.

Наприкінці XVI ст. куріння проникло до Іспанії, Португалії, Франції, Англії, Голландії. Тридцятилітня війна сприяла поширенню куріння в Німеччині і Швеції. До Росії тютюн завезли німецькі купці в 1585 році через Архангельськ, а потім його почали широко культивувати на російській землі.

Не можна сказати що тютюн скрізь проникав безперешкодно. З релігійних переконань і мотивів у ряді країн, наприклад в Італії, його оголосили "забавою диявола". Римські папи навіть пропонували відлучити від церкви тих, хто курив чи нюхав тютюн. Для науки потомству трьох ченців, що піймалися на курінні, замурували живцем у монастирській стіні.

В Англії за указом Єлизавети І (1585 р.) курців прирівнювали до злодіїв і водили вулицями з мотузкою на шиї. Проте Холтер Ролі, фаворит двора королеви, популяризував куріння тютюну. Після смерті Єлизавети правління перейшло до Якова Стюарта, який стратив Ролі з політичних мотивів, хоч, за переказами, його стратили за куріння.

Яків І оголосив куріння шкідливим, неблагочестивим і не підходящим для цивілізованої людини заняттям. Свою знамениту працю "Про шкідливість тютюну", опубліковану в 1604 році, він закінчив словами; "...звичка, на яку гидко дивитися, нестерпна для нюху, шкідлива для мозку, небезпечна для легенів...", це була перша популярна книжка про шкідливість куріння.

III. Бесіда з учнями "То чому ж люди курять?"

На основі статистичних даних різних країн можна зробити висновок, що тепер на нашій планеті до 60% чоловіків і 20% жінок курять.

Однією з головних причин є цікавість. За даними опитування учнів, курити з цікавості почали 25%.

Інша причина - наслідування дорослих. Частина дітей починає курити дуже рано, у 5-7 класі. Половина з них наслідує товаришів по школі, двору. Ще значна частина починає курити, прагнучи надзвичайного, таємничого: адже потрібно дістати сигарети і сірники, заховатися в безлюдному місці, а це так схоже на маленьку пригоду.

Чому паління так поширене в сучасному світі, і чому люди палять? Ми живемо в складному світі, який постійно випробовує нас на міцність. Здорова, сильна духом людина розуміє, що життя - це боротьба і по-філософськи ставиться до тимчасових труднощів. Емоційно слабка і духовно незріла людина панікує перед проблемами, відчуває тривогу, непевність, а тютюн, як і алкоголь, і наркотики є універсальними протекторами: залежно від потреби розслабляють або стимулюють нервову систему, підвищують судинний тонус, дають почуття задоволення, при цьому не вимагаючи жодного напруження, вольової боротьби, цілеспрямованої, тривалої праці над собою і своїм життям. Здорова, сильна духовно та інтелектуально людина одержує задоволення від життя через серце, мозок, через боротьбу і перемоги. Вона не потребує ніякої "хімічної радості". Людина стає дорослою, не потрібно ховатися. Куріння стає звичкою багатьох людей, які і раді були б закинути це нікчемне заняття, та не можуть себе перебороти. Нікотин, що міститься в сигаретах, це надзвичайно сильна отрута, яка діє переважно на нервову систему, травлення, а також дихальну та серцево-судинну систему.

Опис впливу куріння на організм людини буде неповним, якщо не сказати про дуже несприятливі наслідки паління для жіночого організму. У жінок, які палять, спостерігається значно раніше згасання організму, ніж у тих, які не курять. Шкіра втрачає свою еластичність і свіжість, з'являються ранні зморшки на обличчі: голос стає низьким, хрипким. Назавжди зникають жіночість, свіжість, чистота. Особливо такого негативного впливу зазнає організм дівчини.

Людина, яка не курить, це йдеться мова про пасивне куріння, перебуваючи в Приміщенні із курцем протягом лише однієї години, по суті, кожного разу спалює по пів сигарети. У неї спостерігаються негативні зміни у діяльності нервової системи, порушується склад крові, сечі. Пасивні курці ризикують мати злоякісні новоутворення не лише в легенях, але й у інших органах. Особливо пасивне куріння, небезпечне для дітей.

IV. Як кинути курити?

Кинути куріння може кожен. Для цього слід поставити собі за мету. Адже запеклий курець скорочує, собі вік на 8-9 років. Чи варта щоденна сигарета такого скорочення вашого життя. Замисліться над цими фактами.

Протягом кількох днів чи тижнів аналізуйте, коли і чому хочеться курити. Призначте день відмови від цієї шкідливої звички.

V. Бесіда про шкідливість вживання алкоголю.

1. Трохи історії (виступ учениці).

Чисті спирти почали добувати в VI-VII ст. Араби називали його "алькоголь", що означає "одурманюючий". Першу пляшку горілки виготовив араб Рачез в 860 році. Перегонка вина з метою одержати спирт різко посилила пияцтво. Не виключено, що саме це і стало приводом для заборони вживання спиртних напоїв, до якої вдався основоположник Ісламу Мухамед. Ця заборона ввійшла згодом і до зведення мусульманських законів - Корану (VII ст.). Відтоді протягом 12 століть у мусульманських країнах алкоголю не вживали, відступників цього закону (п'яниць) жорстоко карали.

2. Масове завезення горілки й вина.

З XVI ст. почалося масове завезення горілки й вина з-за кордону. За Івана IV і Бориса Годунова запроваджуються "царові кабаки", які давали багато грошей в державну скарбницю. А проте вже тоді були спроби обмеження вживання спиртних напоїв. Так, у 1652 році вийшов указ: "Продавати горілку по одній чарці людині".

Заборонялося продавати вино ченцям, а також усім під час постів, у середу і неділю. Одначе з фінансових міркувань невдовзі до указу було внесено поправку: "Щоб великого государя скарбниці чинити прибуток, пияків з кухленого двору не проганяти", чим фактично підтримувалось пияцтво.

3. З чого починається пияцтво?

Приклади першого прилучення до алкоголю дуже різноманітні. До 11 років перше знайомство з алкоголем відбувається або випадково, або його дають "для апетиту", лікують вином, або ж дитина сама з цікавості куштує спиртне.

У дещо старшому віці мотивом першого вживання алкоголю стають традиційні приводи: свято, день народження, гості.

З 14-15 років з'являються такі приводи, як "незручно відставати від хлопців", "друзі умовили", "за компанію", "для хоробрості". Вживаючи алкоголь, підлітки вважають себе дорослими, не задумуючись про наслідки.

Для питущих підлітків характерні нещирість, розв'язність, хвастощі, які легко змінюються пригніченістю, безпорадністю, пасивною схильністю до підкорення.

Алкоголь призводить до безпричинних змін настрою, вибухів радості і люті. Особливо важко доводиться дітям, які ніяк не можуть зрозуміти причину буйної поведінки свого батька.

У здорової дитини не може бути потягу до спиртного. Навпаки, смак і запах алкоголю викликають у неї огиду. До вживання спиртних напоїв дітей штовхає цікавість. Діти випивають у гостях з цікавості. Алкоголь, потрапляючи в організм дитини, швидко розноситься кров'ю по всьому тілу, доходить до мозку. Це викликає тяжкі симптоми отруєння (наводяться приклади із смертельним кінцем).

4. Вплив алкоголю на організм (виступ учня).

Доведено, що алкоголь з руйнівною силою діє на всі органи і системи людини. Звичайний шлях надходження алкоголю в організм - через шлунково-кишковий тракт. При цьому 20% прийнятого алкоголю всмоктується у шлунку, а решта 80% - у тонкому кишечнику.

Потрапляючи у шлунок, він негативно впливає на його оболонку і безпосередньо через центральну нервову систему - на всю травну функцію.

Особливо шкідливий етиловий спирт для печінки.

Із невеликою кількістю спирту, який надходить ззовні, ферменти печінки впораються, хоча і з певним напруженням. Але у випадку, коли кількість спирту дуже велика, печінкові клітини гинуть. Загибла клітина печінки замінюється іншою тканиною, яка виконує тільки з'єднувальну функцію. Коли кількість загиблих клітин печінки перевищує кількість тих, що залишилися, захисна функція печінки повністю порушується і розвивається цироз печінки.

Підшлункова залоза в результаті алкогольного впливу запалюється, що спричиняє порушення її роботи і викликає розвиток діабету.

Систематичне вживання алкоголю призводить до пришвидшення біологічного старіння. Тривалість життя алкоголіка в середньому на 15 років менша за середньостатистичну.

Діти, зачаті у нетверезому стані, і діти п'яниць народжуються із фізичними вадами, вони повільніше ростуть, у них спостерігається розумова відсталість.

VI. Розповідь про наркотичні речовини і їх шкідливість.

Багато тисяч років тому люди звернули увагу на те, що деякі речовини мають особливий вплив на людину - спричиняють галюцинації, заспокоєння, припиняють болісні відчуття, покращують сон, формують стан душевного комфорту, задоволення, емоційного піднесення. Вживання цих речовин найчастіше було пов'язане з релігійними містеріями.

Ейфорія та неадекватна веселість, а потім дивне заніміння після вживання зілля із різних рослин незмінне супроводжували грецькі вакханалії, релігійні свята мешканців джунглів Амазонки або верхів'я Нілу.

Якщо в минулих століттях їх використовували доволі рідко, то у XX ст. наркоманія розповсюдилася дуже широко і головним чином у великих містах.

Багато людей вважають, що наркоманія - значно більше зло, ніж алкоголізм, і тому вже краще пити, ніж вживати наркотики. Насправді ж порівнювати, що жахливіше - черга алкоголіків з руками, що трусяться, чи декілька худих наркоманів - цілком безглуздо.

Як би не здавалось дивним, але саме спроба позбавитись від тютюнової залежності призвела до першого спалаху зловживання наркотиками в Європі.

Які ж фактори впливають на початок вживання наркотиків серед молоді? (виступ учениці)

Перш за все - мода, прагнення вписатися в те оточення, ту компанію, яка важлива для молодої людини, цікава і де вживання наркотиків - норма. Можливо, молодь приваблює поширене помилкове судження, що вживання наркотиків - ознака сучасного способу життя.

Психологи вважають, що вживання наркотиків - одна із сходинок втечі від реального життя. Наступна - самогубство. Серед інших причин можна назвати такі:

- погані стосунки в родині, з близькими, з друзями;

- антисоціальна поведінка та гіперактивність дітей;

- дружба з однолітками, які вживають наркотики;

- нелюбов до школи, неуспішне навчання;

- економічні та соціальні труднощі.

До яких наслідків призводять наркотики?

Вже через 2-3 роки вживання наркотиків призведе до повного виснаження організму. Людина худне, її шкіра набуває жовтуватого відтінку, з'являється крихкість нігтів, починає випадати волосся, повна і необоротна імпотенція. Вона втрачає здатність навіть до найменших фізичних і психічних навантажень. Настає передчасне старіння з ознаками слабоумства.

Повністю втрачаються попередні почуття і інтереси, єдиною турботою стає добування наркотику будь-якою ціною. Настає остаточна моральна та інтелектуальна деградація - повний розпад особистості.

Чи можна вилікувати наркоманів?

Так, але вилікувати дорослого наркомана легше, адже підліток несформований психологічно. Але це не означає, що допомогти підліткові неможливо. Йому потрібно приділяти більше уваги. Причина, через яку вилікувати дитину складніше, та ж сама, що й при алкоголізмі, - у дітей деградація протікає в 4 рази швидше, ніж у дорослих. Скажімо, людина, яка вперше спробувала наркотики після 20 років, до 30 стане невиправним наркоманом, але збережеться при цьому як особистість, а дитина, яка почала колотися в 13 років до 23 як особистість повністю деградує.

Майже у всіх містах України при звичайних поліклініках є наркологічні відділення, де надають медичну та психологічну допомогу анонімно і безкоштовно, що, безсумнівно, приваблює пацієнтів, які вирішили припинити вживати наркотики.

VII. Висновок.

Давайте замислимось, діти! Ви дізналися про шкідливість, якої зазнають організм, психіка від вживання тютюну, алкоголю та наркотиків. І подумайте про те, що чекає на вас в майбутньому, якщо ви будете курити, пити спиртне і вживати наркотичні речовини.

У важкі хвилини згадайте слова Джека Лондона: "Хмільне завжди простягає руку, коли нас спіткала невдача, коли ми підупадаємо в силі, коли й стомлені, і вказує надзвичайно легкий вихід з такого становища. Але обіцянки ці фальшиві: під впливом хмільного ми втрачаємо справжнє уявлення про цінність речей".

Якщо ви все зважили, то зробіть ще одне зусилля і вирішіть ніколи не торкатися чарки, сигарети й наркотиків.

Пам'ятайте: здоров'я, справжня радість життя і щастя не сумісні з тютюном, наркотиками і спиртними напоями.

4.3 Психолого-педагогічна характеристика

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Учня групи №9 __

_Волинського коледжу національного університету харчових технологій_____

(назва училища або іншого закладу освіти)

_________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові учня)

Студент-практикант

(прізвище, ініціали)

Курс IV факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Спеціальність Професійна освіта.Комп'ютерні технології в

управлінні та навчанні.

Луцьк 2016

1. Загальна характеристика.

. 18 років. Навчається на ІІ курсі за спеціальністю: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Батьки:Герасимець Марія Олександрівна - швачка; Герасимець Віктор Андрійович - сантехнік.

2. Успішність і особливості пізнавальної діяльності учня.

Учениця є успішною. Прекрасно засвоює матеріал. Має високий рівень пізнавальної діяльності.

3. Здібності учня.

Має здібності до танців. Відвідує танцювальний гурток у технікумі.

4. Темперамент, емоційно-вольові та характерологічні особливості.

Сильна, впевнена, рішуча, активна, цілеспрямована. Здатна на протязі тривалого часу дотримуватися мети. Має свою думку. Лідерські якості не виражені.

5. Громадська спрямованість

Приймає участь у благодійних заходах.

6. Психолого-педагогічні висновки

Загалом хороша дівчина. Претензій до її поведінки немає. Зарекомендувала себе, як хороший учень.

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Учня групи №9 __

_Волинського коледжу національного університету харчових технологій_____

(назва училища або іншого закладу освіти)

________________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові учня)

Студент-практикант _______________________________

(прізвище, ініціали)

Курс IV факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Спеціальність Професійна освіта.Комп'ютерні технології в

управлінні та навчанні.

Луцьк 2016

1. Загальна характеристика.

. 18 років. Навчається на ІІ курсі за спеціальністю: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Батьки: Мельничук Валентина Степанівна - фармацевт; Мельничук Валерій Олегович - коваль.

2. Успішність і особливості пізнавальної діяльності учня.

Середній рівень успішності. Особливості пізнавальної діяльності учня залежать від настрою.

3. Здібності учня.

Має здібності до бойових мистецтв. Ходить на гурток з тайського боксу.

4. Темперамент, емоційно-вольові та характерологічні особливості.

Сильний, впевнений, рішучий, активний. Може бути лідером.

5. Громадська спрямованість

Не бере участь у громадських заходах.

6. Психолого-педагогічні висновки

Непогано розвинуті розумові здібності. Він по своїй природі спортсмен.

Міністерство освіти і науки України

Луцький національний технічний університет

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Учня групи №9 __

_Волинського коледжу національного університету харчових технологій_____

(назва училища або іншого закладу освіти)

_______________________________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові учня)


Студент-практикант _______________________________

(прізвище, ініціали)

Курс IV факультет комп'ютерних наук та інформаційних технологій

Спеціальність Професійна освіта.Комп'ютерні технології в

управлінні та навчанні.

Луцьк 2016

1. Загальна характеристика.

. 18 років. Навчається на ІІ курсі за спеціальністю: «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення». Батьки:Романюк Наталія Сергіївна - офтальмолог; Романюк Іван Іванович - стоматолог.

2. Успішність і особливості пізнавальної діяльності учня.

Успішність учня є відмінною. Чудова пізнавальна діяльність.

3. Здібності учня.

Має здібності до комп'ютерних наук. Знає мову програмування HTML.

4. Темперамент, емоційно-вольові та характерологічні особливості.

Сильний, впевнений, рішучий, допитливий.

5. Громадська спрямованість

Не бере учать у громадських заходах.

6. Психолого-педагогічні висновки

Розумові здібності на високому рівні. Старанний учень. Любить подискутувати на різні наукові теми.

Розділ 5. Аналіз рівня застосування комп'ютерної техніки у навчальному закладі

5.1 Наявність у навчальному закладі комп'ютерних засобів навчання

У навчальному закладі нараховується 180 комп'ютерів.

У користуванні є лінія Інтернету від Укртелеком. Коледж користується безлімітним трафіком, що дозволяє і педагогам і учням користуватися інтернетом.

Конфігурація ПК у навчальному закладі.

Системний блок: інвентаризаційний номер: 10400961

Системна плата:

Тип ЦП : DualCoreIntelPentium, 2000 MHz

Системна плата:Asus P5L-MX (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)

Чiпсет системної плати:Intel Lakeport-G i945G

Системна пам'ять: 1015 Мб

Тип BIOS: AMI (06/05/07)

Комунiкацiйний порт:Последовательный порт (COM1)

Комунiкацiйний порт: ECP порт принтера (LPT1)

Дисплей:

Вiдеоадаптер:Intel(R) 82945G Express ChipsetFamily (128 Мб)

3D-акселератор:Intel GMA 950

Монiтор:SyncMaster 943N/943NX [NoDB] (HMCQ713992)

Інвентаризаційний номер: 10400975

Мультимедіа:

Звуковий адаптор:Intel 82801GB ICH7 - HighDefinitionAudioController [A-1]

Збереження даних:

Контролер IDE : Intel(R) 82801G (ICH7 Family) Ultra ATA StorageControllers - 27DF

Контролер IDE:Intel(R) 82801GB/GR/GH (ICH7 Family) Serial ATA StorageController - 27C0

Дисковий нагромаджувач:Genesys SM USB Reader USB Device

Дисковий нагромаджувач: WDC WD2500AAJS-00VTA0

Дисковий нагромаджувач : Дисковыйнакопитель

Дисковий нагромаджувач : Genesys MS USB Reader USB Device

Дисковий нагромаджувач: Genesys SD USB Reader USB Device

Оптичний дисковод: HL-DT-ST DVDRAM GH20NS10 (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)

Загальний обсяг: 48.8 Гб (33.5 Гбвiльно)

Уведення:

Клавiатура:Стандартная (101/102 клавиши) иликлавиатура PS/2 Microsoft Natural

Миша: Microsoft PS/2 мышь

Мережа:

Мережевий адаптор:Attansic L1 GigabitEthernet 10/100/1000Base-T Controller

5.2 Співвідношення годин на теоретичні, практичні, лабораторні заняття та загальних годин на ці заняття з предмету «Технологія обробки інформації»

Загальна кількість годин - 260 годин

Лекційних занять - 98 годин

Лабораторно-практичних - 162 годин

№ п/п

Назва предмета

Всього годин

1

Технологія обробки інформації

260 (98+162)

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

№ в темі

Назва теми

Всього

Лекції

Лабораторно-практичні

1.

Створення документів за допомогою текстового процесора

54

20

34

2.

Обробка інформації в електронних таблицях

52

20

32

3.

Обробка інформації в базах даних

48

20

28

4.

Створення презентації

16

6

10

5.

Автоматична обробка документів

12

6

6

6.

Основиобробки відео та звукової інформації

28

10

18

7.

Основи комп'ютерної верстки

50

16

34

Всього

260

98

162

Визначаємо коефіцієнт інтелектуальності (К)

де Ттеор - час, що відводиться на лекційне навчання (год).

Тпр - час, що відводиться на практичне навчання (год).

К=98/162=0,604

Визначаємо співвідношення годин у яких використовується КТ і без них.

К=98/162=0,604

5.3 Співвідношення між курсами у яких застосовані КТ та загальною кількістю навчальних курсів (за виключенням загально-освітніх дисциплін)

На загальну професійну підготовку учнів за спеціальністю «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», ІІ категорія (навчання 3 роки 10 місяців), виділено 1401 годин, серед них 838 - без застосування і 563 із застосуванням КТ.

Професійно-теоретична підготовка - 762 годин (КТ не застосовуються).

Професійно-практична підготовка - 632 годин (КТ не застосовуються)

Розрахуємо індекс співвідношення між курсами у яких застосовані КТ та загальною кількістю навчальних курсів (предмети професійного циклу):

Розділ 6. Визначення напряму розширення застосування комп'ютерних засобів у навчальному процесі.

Математика - це один з видів дисциплін, в яку можуть бути впроваджені елементи комп'ютерних технологій (КТ).

Переваги впровадження КТ в математику:

1. Завдяки мережі Інтернет учні мають можливість знаходити інформацію, опрацьовувати її або знайти вказівки на друковані джерела;

2. Проводити тестування за допомогою спеціальних тестових програм (наприклад, тестова програма MyTestX, TestRunner, ABCSoftTest, TesterM), що значно економить час на уроці;

3. Спрямовувати роботу в класі за допомогою електронних підручників на електронних носіях та в мережі Інтернет. Є безліч сайтів, на яких учень може пройти тестування (наприклад, effor.by, testmat.ru, uztest.ru, math-test.ru);

4. Використовувати на уроках такі програмні продукти, як GRAN1, GRAN-2D, GRAN-3D, Графики 3.0., Advancer Grapher та інші, що підвищує ефективність уроку, але й має свої недоліки (потреба спеціальної підготовки учнів і вчителя для роботи саме з цією програмою, використання тільки на певних уроках з певних тем).

Розділ 7. Розгорнутий план-завдання виконання курсової роботи з дисципліни «Комп'ютерні технології в навчальному процесі»

Тема: Розробка електронного навчального підручника з дисципліни “Комп'ютерні технології в медико-біологічних дослідженнях”.

План

1.Вступ.

2.Методика проектування і використання електронного підручника у процесі навчання.

2.1.Електронний підручник як засіб самоосвіти.

2.2.Основні етапи проектування електронного підручника.

3.Створення електронного підручника з дисципліни “Комп'ютерні технології в медико-біологічних дослідженнях”.

3.1.Аналіз програмних засобів для створення електронних книг.

3.2.Розробка структури електронного підручника.

3.3.Розробка змісту по розділах і темах навчального підручника.

3.4.Створення електронного підручника за допомогою інструменту SunRavBookReader.

4.Висновок.

5.Список використаної літератури.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.