Концепція виховної роботи Старобільського медичного училища

Пріоритетність вирішення виховних завдань в системі освітньої діяльності, взаємозв'язок і взаємозалежність навчальної, наукової і виховної роботи. Концепція формування самосвідомості особистості студента, принципи виховної роботи в навчальному закладі.

Рубрика Педагогика
Вид творческая работа
Язык украинский
Дата добавления 21.06.2010
Размер файла 54,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

23

Міністерство охорони здоров'я України

Старобільське обласне медичне училище

Концепція виховної роботи Старобільського медичного училища

Підготувала: заступник директора

з гуманітарної освіти та виховання

КОВАЛЕНКО Т.В.

Старобільськ - 2009

Концепція виховної роботи сому

В умовах становлення в Україні цивільного суспільства головною метою освіти стає формування професійно і соціально компетентної особі, що здібна до творчості і самовизначення в умовах світових змін, володіє розвиненим відчуттям відповідальності і прагненням до творчості.

Пріоритетність вирішення виховних завдань в системі освітньої діяльності визначається Законом України «Про Освіту», що визначає освіту як «цілеспрямований процес виховання і навчання на користь людини, суспільства, держави».

Під вихованням у даній концепції розуміється органічно пов'язана з навчанням цілеспрямована і систематична діяльність Старобільського обласного медичного училища, орієнтована як на формування соціально-значущих якостей, установок і цінностей орієнтації особи, так і на створення сприятливих умов для всебічного гармонійного духовного, інтелектуального і фізичного розвитку, самовдосконалення, творчої самореалізації особистості майбутнього фахівця.

Необхідність виховання в училищі підтверджена державними правовими актами. У Законі України «Про вищу освіту» визначені такі основні завдання вищого навчального закладу у виховному процесі, як:

* задоволення потреб особи в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку за допомогою отримання вищої освіти;

* формування у студентів цивільної позиції, здібності до праці і життя в умовах сучасної цивілізації і демократії;

* збереження і примноження етичних, культурних і наукових цінностей.

Засобами виховання виступають особистий приклад і авторитет викладача, традиції і цінності навчального закладу, гуманістичний характер училищного середовища. Кооперація виховної діяльності викладачів, студентів, адміністрації має системний характер.

Необхідність системної постановки виховної роботи зумовлена органічною єдністю навчального, науково-дослідницкого і виробничого процесу підготовки фахівців. Взаємозв'язок і взаємозалежність навчальної, наукової і виховної роботи визначається цілим рядом якостей, установ і ціннісних орієнтацій особи, таких, що визначають професійну і соціальну компетенцію фахівця.

Актуальність виховання особистості у сучасному українському суспільстві великою мірою зумовлюється потребою державотворчих процесів на засадах гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити усім громадянам рівні стартові можливості для розвитку й застосування їх потенціальних здібностей, досягнення суб'єктивно-привабливих і водночас соціально-значущих цілей як умови реалізації найголовнішої соціально-психологічної потреби особистості - потреби у самовизначенні та самоствердженні.

Завдяки реалізації Концепції національного виховання у закладах освіти усіх рівнів акредитації готується нова генерація української інтелектуальної еліти.

Концепція формування самосвідомості особистості студента СОМУ передбачає:

- гуманітарне поєднання професійного становлення студентів з формуванням у них високоморальних рис громадянина України;

- поліпшення патріотичного виховання студентської молоді;

- формування всебічно розвиненої, високоосвітченої. соціально активної особистості, здатної до самовдосконалення та самореалізації, виховання у неї почуття відповідальності, високої духовності;

- набуття молодим поколінням соціального досвіду, забезпечення духовно-морального розвитку юнаків та дівчат, виховання високої політичної та трудової моралі;

- запобігання негативному впливу на свідомість студентів інформації, яка містить елементи жорстокості, бездуховності, насильства, пропагує тютюнопаління, пияцтво, наркоманію, антисоціальну поведінку;

- впровадження у свідомість молодих людей переваг здорового способу життя, формування національної культури, соціально активної, здорової та духовно багатої особистості.

Виховна система СОМУ - це психолого-соціологічна освіта, що є саморегулюючою та керованою. Це відкрита система, яка постійно розвивається, має складну структуру, складається з компонентів, які об'єднані системними зв'язками.

1. Умови здійснення концепції виховання

Величезне навчально-виховне значення у процесі становлення фахівців має рівень професійної підготовки викладацького складу. Медицина України вступає в етап кардинальних змін, пов'язаних з впровадженням цифрових і інформаційних технологій, а також із зростаючим зближенням, з комп'ютерною технікою, новітніми методами дослідження, діагностики та лікування хвороб.

Лише людина, що відбулася як фахівець здатна прищепити студентові відчуття гордості за обрану професію і прагнення до творчої самореалізації.

Головним пунктом побудови програми виховання студентів і СОМУ повинна стати турбота про якість науково-педагогічної діяльності викладацького складу, дотриманні викладачами і співробітниками правових і етичних норм, правил поведінки і внутрішнього розпорядку, дотримання Статуту СОМУ.

Виховна місія викладача виявляється у кожному факті його поведінки і діяльності, в його зовнішності, манері мови і спілкування. Знання, отримані студентами на лекціях, семінарах, поза стінами навчального закладу, стають головним джерелом їх інтелектуального і духовного розвитку.

Демонструючи прихильність традиціям і цінностям академічного суспільства, викладач сприяє їх засвоєнню самими студентами, усвідомленню ними своїй належності до училищної корпорації і професійного співтовариства. Реалізація місії вищого навчального закладу І-ІІ рівнів акредитації вимагає від відділень училища створення освітнього середовища, в якому визначальну роль грає науково-дослідницька діяльність.

Планує і організовує виховання студентів училища заступник директора з гуманітарної освіти та виховання. У своїй діяльності він спирається на завідуючих відділеннями, кураторів академічних груп, вихователя гуртожитку, студентське самоврядування та актив студентських груп.

До важливіших умов реалізації концепції виховання можна віднести:

* надання студентам можливості до самореалізації за інтересами і здібностями;

* орієнтація на конкретний кінцевий результат при загальному прагненні до підвищення ефективності виховних дій;

* спирання на творчу активність студентських колективів;

* ефективне використання гнучкої системи стимулювання, заохочень всіх учасників виховного процесу;

* поєднання завдань виховної діяльності з вирішенням соціальних проблем студентської молоді;

* включення показників участі викладацького складу у вихованні студентів у оцінку їх діяльності в період атестації і навантаженні;

* оптимальне планування виховної роботи на відділеннях, в академічних групах;

* постійне вивчення, узагальнення, поширення позитивного досвіду роботи.

В умовах сучасної України система виховання має досить динамічний характер, що містить як норми, традиції і звичаї колишньої епохи, так і норми, що відповідають вимогам сьогодення.

Створюючи систему виховання, важливо визначити норми соціального

життя суспільства в якості цілей та завдань етичного виховання для того, щоб сформувати у молодої людини відповідні риси і якості, що спів- полягають з системою цінностей, які функціонують у даному суспільстві.

Критерієм ефективності етичного виховання студентів є рівень знань і переконання у необхідності виконання норм життя, умінні застосовувати ці знання в різних життєвих ситуаціях.

2. Мета і завдання виховної роботи в СОМУ

Виховання особи в період навчання в училищі - важливий етап становлення майбутнього фахівця, коли в основному завершується цілеспрямовані виховні дії на людину і полягає у цілеспрямованому впливі на інтелектуальний, духовний, фізичний і культурний розвиток особистості.

Мета виховної діяльності - створення умов для активної життєдіяльності студентів, для цивільного самовизначення і самореалізації, для максимального задоволення їх потреб в інтелектуальному, культурному і етичному розвитку.

Досягнення поставленої мети можливе за умови успішного вирішення наступних завдань:

* формування світогляду і системи базових цінностей особи;

* залучення студентства до загальнолюдських норм моралі, національним засадам і академічним традиціям, виховання студентів у дусі училищного корпоративізму і солідарності, професійної честі і наукової етики;

* забезпечення розвитку особистості і її соціально-психологічна підтримка, формування особових якостей, необхідних для ефективної професійної діяльності;

* виховання внутрішньої потреби особистості у здоровому способі життя, відповідального відношення до природного і соціокультурного місця існування.

Успішне вирішення поставлених завдань дозволяє забезпечити умови для становлення і самореалізації студента, майбутнього фахівця, що володіє світоглядним потенціалом, з високою культурою і цивільною відповідальністю, володіє здібностями до професійної, інтелектуальної і соціальної творчості.

3. Принципи виховної роботи у СОМУ

Принципами, що організують виховання на розвиток соціально активної, освіченої, морально і фізично здорової особи у сучасний умовах, для всіх учасників виховного процесу у СОМУ мають бути:

* демократизм, що передбачає реалізацію системи виховання, заснованої на педагогіці співпраці і взаємодії викладача і студента;

* об'єктивізм і гуманізм як основа взаємодії з суб'єктами виховання;

* повага до загальнолюдських цінностей, прав і свобод громадян, коректність, терпимість, дотримання морально-етичних норм;

* професіоналізм, організованість, відповідальність, дисципліна і самодисципліна, компетентність, наявність глибоких знань, умінь і навичок за фахом;

* конструктивність, раціоналізм, активна участь в суспільному житті училища, самодіяльності, спортивних заходах і др.;

* толерантність, що передбачає наявність плюралізму думок, підходів, різних ідей для вирішення одних і тих же проблем, терпимість до думок інших людей, врахування їх інтересів, терпимість до іншого способу життя і поведінки людей, що не виходить за нормативні вимоги законів;

* індивідуалізація і диференціація, що формують в училищі систему виховання, спрямовану на індивідуально орієнтовану особу, з врахуванням задатків і можливостей кожного студента в процесі його виховання і соціалізації;

* патріотизм і громадянськість: виховання шанобливого відношення, любові до України, відчуття причетності і відповідальності;

* варіативність технологій і змісту виховного процесу.

4. Основні напрями виховної роботи у СОМУ

Сучасна професійна вища освіта неможлива без цілеспрямованого формування соціального, цивільного обличчя майбутнього фахівця. Його завданням є виховання у них відчуття патріотизму, соціально активного громадянина, що володіє гнучким мисленням, розвиненою політичною культурою, критичним відношенням до дійсності і здатністю встановлення співпраці і діалогу з іншими людьми, підготовка високоосвічених і високоморальних фахівців середньої ланки охорони здоров'я України.

Виходячи з поставленних завдань, можна накреслити наступні напрямки виховної роботи в СОМУ:

* суспільно-патріотичне і морально-духовне виховання, спрямоване на засвоєння норм права, усвідомлення відповідальності за майбутнє своєї держави, становлення активної життєвої позиції;

* формування постійно діючої інформаційно - пропагандиської та освітньо-наукової системи, що сприяє підвищенню ефективності виховної роботи;

* професійно-трудове виховання, що формує творчий підхід, любов до роботи і самовдосконалення у обраній спеціальності, залучення до традицій і цінностей професійного співтовариства медичних працівників;

* формування традицій СОМУ, спрямованих на впровадження елементів корпоративної культури, сприяння в соціальній адаптації випускників до вимог ринку, збирання матеріалів про випускників навчального закладу за основними напрямками, поповнення матеріалами музейні експозиції;

* розвиток творчих здібностей особи, сприяння формуванню інтересу студентів училища до системи творчих об'єднань: оглядів, конкурсів, фестивалів, виставок, вечорів зустрічей випускників і т. д.;

* пропаганда здорового способу життя, націлене на популяризацію фізичної культури і спорту, організація спортивно-оздоровчих заходів, засвоєння навичок і принципів здорового способу життя;

* організація психолого-консультативних і профілактичних пунктів, необхідних для адаптації першокурсників і розпорядку життя відділень і училища в цілому, профілактика правопорушення, наркоманії і т. д.;

* введення системи мотивації і форм заохочення за досягнення у навчанні і позанавчальній роботі: грамоти, премії, іменні стипендії, тощо.

Академічне середовище СОМУ має величезний вплив на особистісне і професійне становлення майбутнього фахівця. Важливими її компонентами є історія, традиції і ритуали, як символічне вираження причетності до училищної співдружності, морально-духовний клімат в училищному колективі: норми і правила взаємовідносин, рівень психологічної комфортності і соціальної захищеності; матеріально-технічне оснащення училища.

Ефективність виховної роботи по вказаних напрямах в СОМУ визначається наявністю:

* організаційною структурою управління виховною діяльністю, забезпечення чіткого функціонування і взаємодії всіх учасників виховного процесу;

* органів студентського самоврядування і інших суспільних об'єднань, що формують соціальне, інтелектуальне середовище, кружків творчості студентів;

* матеріально-технічної бази і фінансового забезпечення позанавчальної роботи;

* посилення ролі адміністрації у питаннях управління виховною роботою;

* нормативної бази, що регламентує діяльність відділень. посадових осіб училища;

* вдосконалення системи управління і організації виховної діяльності, розробка нових організаційно-управлінських рішень, спрямованих на створення ефективної системи виховної роботи.

5. Види виховної роботи в СОМУ

Виховання студентів СОМУ перш за все реалізується у процесі здобування освіти з обраної спеціальності. Всілякі форми позааудиторної роботи в максимальній мірі враховують ці обставини.

Формування етичного, суспільно-патріотичного і творчого початку відбувається через всілякі форми поза аудиторної роботи, що підтримують, супроводжуючі і координуючі у максимальній мірі навчальний процес. Враховуючи органічний зв'язок поставлених завдань, досягнення поставленої мети можливе при реалізації чотирьох основних видів виховної роботи.

1. Основним видом виховної роботи є виховання у процесі навчання. Навчальна і виховна діяльність тісно пов'язані одна з одною, причому навчальний процес у цілому, кожна дисципліна окремо, націлені на вирішення виховних завдань, які мають свою соціально-вікову специфіку на різних стадіях реалізації освітніх програм. На перших курсах переважне значення мають завдання суспільно-громадського і загальноосвітнього розвитку, для 3-4 курсів пріоритетним стає творче залучення студентів до обраної спеціальності. Акцент робиться на формування навичок і якостей, необхідних у майбутній професії. У сучасних умовах, що відрізняються швидким розвитком науки і лавиноподібним приростом обсягу знань, важливе значення набуває звернення вузівської науки до фундаментальних досліджень і додання фундаментального характеру освітньому процесу. На старших курсах завершується формування особистісних і професійних якостей майбутнього фахівця, при цьому різко зростає необхідність індивідуальної роботи із студентами.

2. Спілкування студентів з викладачем отримує своє продовження у позанавчальної та науково-освітній роботі. Величезне значення в плані особистісного і професійного становлення майбутніх фахівців мають різні позааудиторні форми науково-освітньої діяльності: студентські наукові суспільства, клуби, кухлі, культурно-масові заходи.

У сучасних умовах об'єктивно назріла необхідність в підготовці фахівців з управлінським досвідом роботи.

3. Важливим чинником, що впливає на підвищення соціальної активності і особистісної зацікавленості студентської молоді, є реалізація комплексу виховних заходів на основі розвитку студентського самоврядування. Сучасне студентське самоврядування, повинно стати можливістю для реалізації творчої активності і самодіяльності, реальною формою студентської демократії і засобом соціально-правового самозахисту студентів. Основною метою діяльності студентського самоврядування СОМУ є створення умов для розкриття творчого потенціалу і підвищення рівня професійної підготовки студентів. Знання і досвід, отримані в студентському самоврядуванні, підвищують рейтинг випускників училища.

4. Найбільш традиційним виглядом виховної роботи є культурно-масова і спортивно-оздоровча діяльність. Серед традиційних форм роботи, найбільш перспективними напрямками є створення суспільств, клубів і об'єднань, орієнтованих на самі різні цільові групи в середовищі студентства. На сьогодні величезне значення має здоровий спосіб життя як важливий чинник гармонійного розвитку майбутнього фахівця, його високої професійно-трудової активності, творчого довголіття, а також застава ефективної організації здорового побуту і дозвілля.

Методологічно процес виховання студентів базується на принципах даної концепції, де визначені і сформульовані основні завдання по вихованню громадської позиції і патріотизму майбутніх фахівців, які будуть розбудовувати наше суспільство.

Концепція виховної роботи в СОМУ постійно творчо розвивається і збагачується. Демократизація училищного життя передбачає розвиток системи стосунків, заснованих на постійному розширенні прав і повноважень академічного співтовариства, забезпечує організаційну, мотиваційну, вольову, психологічну єдність всіх учасників виховного процесу, як колективу однодумців.

Спрямованість на подальшу демократизацію суспільства ставить на перший план завдання, пов'язані з формуванням особистості нового типа. Особистості, що розуміє високу цінність людського життя, активною життєвою позицією, що володіє, має високий рівень самосвідомості, здібною до активного життя і творчості.

23

Органи самоврядування училища формуються за схемою:

23

Студентська Рада складається з 9 членів і має структуру:

1-й заступник

Віце - президент

2-й заступник

Голова старостату

Секретар

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ ВИХОВНОЇ СИСТЕМИ СОМУ на 2007-2011рр.

Мета виховної діяльності: Створення сприятливих умов для розвитку і вдосконалення творчої, етичної, діяльної, здорової особи, що має здібності до успішної соціалізації у суспільстві і активній адаптації на ринку праці.

Актуальність і доцільність Програми: Створення виховного простору, у якому студент, зберігаючи свою індивідуальність, може вступати у взаємодію з навколишнім світом, бути терплячим і відкритим до контактів, приймати рішення і усвідомлювати їх наслідки.

Очікуваний результат програми:

Випускник училища, як цілісна, здорова особа, з гуманістичним поглядом на світ, вміє логічно мислити, здатна розуміти прекрасне є високоосвіченим та кваліфікованим фахівцем.

Реалізація програми з побудови виховної системи училища:

* Програма формування правової культури «Довкола тебе світ»; * Програма патріотичного виховання «До джерел рідної Батьківщини»; * Програма «Пам'яті нашої імена» (2007-2011 рр.); * Програма з організації профілактичної роботи на період 2007 - 2011рр; * Програма «Моя родина»; * Програма виховання етичної культури; * Програма «За здоровий спосіб життя».

Методична робота:

* Рада виховання і розвитку особи; * Соціально-психологічна служба; * Методичне об'єднання кураторів груп.

Форми методичної роботи:

Тематичні педради: * «Взаємодія педагогічно колективу та органів студентського самоврядування по формуванню високоосвіченого, всебічно розвинутого фахівця середньої ланки охорони здоров'я України»; * «Розвиток виховної системи училища»; * «Аналіз і діагностика фізкультурно-оздоровчої роботи в училищі»; * « Поза аудиторна робота предметно-циклових комісій». * Педагогічна конференція: «Педагогічна освіта батьків в системі виховної роботи школи»

Методичне об'єднання кураторів груп:

1. Виявлення і узагальнення нових форм і методів виховної роботи: - огляд документації кураторів груп; - огляд конкурс авторських розробок і КТД; - відкрита групова поза аудиторна година, позакласні заходи, гуртки додаткової освіти.

2. Семінари: - «Форми взаємодії куратора групи з батьками»; - «Модель виховної системи групи і програми розвитку виховної системи колективу студентів групи»; - «Портфоліо студентів» (з досвіду роботи кураторів груп); - «Методика функціональних обов'язків куратора академічної групи» (на основі національного проекту «Освіта»); - «Профілактика негативних явищ в студентському середовищі»

3. Картотека методичних розробок: - «Куратор групи на батьківських зборах»; - «Взаємодія училища і сім'ї»; - «Методи родинного виховання і їх роль в етичному розвитку молоді»; - Лекторії для батьків, практичні заняття, бесіди; - Методичні розробки відкритих виховних годин з основних напрямків роботи;

Внутрішнє виховне середовище

Список використаних джерел

1. Административное управление воспитательным процессом /Сост. Н.П.Кузнецова, Е.В. Мейснер. - Волгоград: Учитель, 2006. - 250 с.

2. Амеліна О. Школа-родина: від концепції до практичної реалізації// Директор школи, ліцею, гімназії. - 2005. - №6. - С. 168-171.

3. Аніскіна Н.О. Технологія планування стратегічних змін. - Харків: Основа, 2005. - 109 с.

4. Аспекти управлінської діяльності в школі. - Частина 1 / Упоряд. Н. Мурашко. - К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2003. - 128 с.

5. Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн.Д: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Наук, видання. - К.: Либідь, 2003. - 280 с.

6. Бойко А.М. Оновлена парадигма виховання: шляхи реалізації (підготовка вчителя до формування виховуючих відносин з учнями). Навчально-методичний посібник. - К.: ІЗМН, 1996. - 232 с.

7. Виховні системи освітніх закладів: досвід та проблеми: Методичний посібник \ Укладачі Л.М. Архипенко, Л.Л. Маркіна. - Дніпропетровськ: Промінь, 2000.-216 с.

8. Голованова Н. Панорама взглядов на воспитание // Воспитание школьников. - 2004. - №7 - С. 2-5.

9. Гуткина Л.Д. Организация и планирование воспитательной работы в школе. - М.: Сентябрь, 2001. - 160 с.

10. Димитрієв А.С. Громадське самоврядування в школі - основний чинник державно-громадського характеру внутрішкільного управління //Освіта Донбасу. - 2003. - № 4 (99). - С. 84-89.

11. Караковский В.А. Воспитательная система школы: педагогические идеи и опыт формирования. - М.: МП «Новая школа», 1992. - 125 с.

12. Кацинська Л.Л., Кривко М.П. Технології виховного процесу. - Рівне: Інститут підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, 1997. - 95 с.

13. Класний керівник: грані пошуку і творчості: Методичний посібник / За ред. Л.Л. Прокопенко. - Дніпропетровськ: НМОШ «Альфа», 1998. 183 с.

14. 27.Корж Н.М. Управління виховним процесом // Управління школою. - 2005. - №6 (90). - С. 35-37.

15. Лузина Л. Воспитание как событие // Воспитание школьников. 2004. - №8. - С. 2-6.

16. Лунячек В.Е. Інформаційно-комунікаційні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. - Харків: Основа, 2004. - 96 с.

17. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. - Харків: Основа, 2004. - 240 с.

18. Методика воспитательной работы: Учеб. пособие / Под ред. В.А.Сластенина. - М.: Издательский центр «Академия», 2004. - 144 с.

19. Перелік нормативних документів з управління загальноосвітнім навчальним закладом / Сост. Г.Л. Галіцина. - К.: Редакція загальнопедагогічних газет, 2005. -112 с.

20. Поляков С.А., Резник А.И., Морозова Г.В., Егорова И.Г. Управление развитием индивидуальности личности в учебном процессе. - М.: Сентябрь, 1999. - 144 с.

21. Проектирование систем внутришкольного управления / Под ред. А.М. Мойсеева. - М.: Педагогическое общество России, 2001. - 384 с.

22. Реформування освіти на регіональному рівні: управління та науково-методичний супровід: Матеріали науково-практичного семінару. - Луганськ, 2001. - 51 с.

23. Сборник практических материалов для заместителей директоров школ по учебно-воспитательной работе. - М.: Мос. Отд. Пед. О-ва России, 2001.-142 с.

24. Серджіованні Т. Керування освітою і шкільне врядування: Пер. с анг Львов: Літопис, 2002. - 440 с.

25. Сибирцова Г.Н. Настольная книга заместителя директора школы по воспитательной работе. - Ростов-на-Дону: Феникс. 2003. - 352 с.

26. Система взаимодействия классного руководителя с учащимися старших классов / Авт.-сост. А.А. Литвинова. - Волгоград: Учитель, 2004. 126 с.

27. Сокольников Ю., Сенатор С. Диалектика общечеловеческого и национально-особенного в воспитании // Воспитание школьников. - 2004. -№4. - С. 2-4.

28. Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології: навчально-методичний посібник для керівників шкіл, вчителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО. - Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2002. - 128с.

29. Спутник классного руководителя. - М.: Центр «Педагогический поиск», 2002. - 193 с.

30. Степанов Е., Алексеева Н. Развитие индивидуальности ребенка как предмет воспитательной деятельности // Воспитание школьников. - 2004.-№10.-С. 2-6.

31. Сучасна школа Луганщини: педагогічний досвід розвитку середньої освіти. - Луганськ, 2000. -91с.

32. Технології виховної діяльності класних керівників 9-11 класів: Навчально-методичний посібник / Автори-упорядники: Л. Кацинська, Г. Ситник. - Рівне: РОІППО, 2000. - 80 с.

33. Хриков Є. Внутрішкільний контроль // Рідна школа. - 1996. - №6.-С. 69-

34. Хрыков Е.Н. Теоретические основы внутришкольного управления. - Луганск: Альма матер, 1999. -118 с.

35. Черкашенко В.С. Формування виховної системи школи. - Харків Освіта, 2004.-112 с.

36. Шамова Т.И., Шибанова Г.Н. Воспитательная система школы: сущность, содержание, управление. - М.: ЦГЛ, 2003. - 200 с.

37. Шевченко С. Управління сучасними системами виховної роботи Рідна школа. - 1998. - № 3. - С. 73-76.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.