Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Основні змістові компоненти виховної програми. Форми, методи та напрямки виховної роботи з учнями. Особливості роботи з учнями девіантної поведінки. Контроль та керівництво виховною роботою. Структурна схема організації учнівського самоврядування.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 17.12.2011
Размер файла 57,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

(м. Донецьк)

Кафедра педагогіки та психології

професійно-технічної освіти

Курсова робота

На тему: Організація виховної роботи з учнями в позаурочний час

Виконав: Петренко Т.О.

Керівник: Коваль Л. Є.

Донецьк - 2009 р.

Мета і зміст виховання зумовлюється потребами суспільно-економічного розвитку. Займаючись такою складною сферою діяльності як виховання, потрібно мати чітку програму.

А.С.Макаренко писав: "Я під цілями виховання розумію програму людської особи, проблему людського характеру, причому в поняття характеру я вкладаю весь зміст особистості, тобто і характер зовнішніх проявів, і внутрішньої переконаності, і політичне виховання, і знання, геть усю картину людської особи; я вважаю, що ми, педагоги, повинні мати таку програму людської особи, до якої ми повинні прагнути" (Макаренко А.С. Твори: В 7т.- Т. 5. - К.: Рад. Шк., 1954. - С. 105.)

Процес виховання має характер наступності і безперервності. Тому наступні покоління мають використовувати духовні надбання попередніх поколінь, багатство загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей. Але зміст виховання передусім має будуватися на національних засадах. "Головна мета національного виховання, - зазначено в Державній національній програмі "Освіта", - набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді незалежно від національної належності особистісних рис громадян Української держави, розвиненої духовності, фізичної досконалості, моральності, художньо-естетичної, правової трудової, екологічної культури" (Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття"). - К.: Райдуга, ,1994. - С. 15.)

Визначаючи програму виховання, варто виділити її змістові компоненти:

Ш формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розквіту держави, готовності її захищати;

Ш забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, культури та історії рідного народу;

Ш формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

Ш прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;

Ш виховання духовної культури особистості; створення умов для вільного вибору нею світоглядної позиції;

Ш утвердження принципу загальнолюдської моралі; правди, справедливості, патріотизму, доброти, інших доброчинностей;

Ш формування творчої, працелюбної особистості, виховання цивілізованого господаря;

Ш забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей і молоді, охорона та зміцнення їх здоров'я;

Ш виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки;

Ш формування глибокого усвідомлення взаємозв'язку між ідеями свободи, правами людини та її громадською відповідальністю; - забезпечення високої художньо-естетичної освіченості і виховання особистості;

Ш формування екологічної культури людини, гармонії її відносин з природою;

Ш розвиток індивідуальних здібностей і талантів молоді, забезпечення умов їх реалізації;

Ш формування у дітей і молоді уміння міжособистісного спілкування та підготовки їх до життя в умовах ринкових відносин. (Державна національна програма "Освіта" (Україна XXI століття). - К: Райдуга, 1994. - С. 15-16)

Для реалізації програми необхідно мати виховний ідеал, той духовний маяк, який освітлює шлях соціалізації кожної особистості впродовж життя. Виховним ідеалом нашої молоді має бути служіння батьківщині, своєму народові на засадах загальнолюдських і національних морально-духовних цінностей.

Тож, педагогічний колектив центру працює над виховною проблемою, суть якої полягає у формуванні громадянина через його політичну, правову, економічну, культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах, на дотриманні законності, державної дисципліни, керується нормативними документами, законами, а також Статутом центру.

Планування виховної роботи у центрі здійснюється відповідно до Примірного Положення про організацію і проведення:

Ш план виховної роботи на навчальний рік;

Ш план виховної роботи на місяць;

Ш план роботи методичної комісії класних керівників, майстрів в/н, вихователів;

Ш план роботи Штабу з профілактики правопорушень;

Ш плани роботи гуртків художньої самодіяльності;

Ш план роботи спортивних секцій: загальної фізичної підготовки; волейболу, баскетболу; шахи-шашки;

Ш план роботи бібліотеки на рік;

Ш план роботи з батьками;

Ш план роботи з обдарованою молоддю;

Ш спільний план роботи центру та КМСН, служби у справах дітей на навчальний рік;

Ш план інструктивно-методичних нарад з майстрами в/н, класними керівниками;

Ш план правового лекторію для батьків.

Аналіз стану виховної роботи з учнями показав, що виховний процес у центрі здійснюється згідно нормативних документів:

Ш Конституція України;

Ш закони України "Про освіту"; "Про професійно-технічну освіту"

Ш примірне Положення про організацію і проведення виховної роботи;

Ш Національна Доктрина розвитку освіти;

Ш Національна Доктрина "Діти України по період до 2005 р.";

Ш Комплексна програма профілактики злочинності на 2001-2005н.р.;

Ш Концепція виховання дітей та молоді в національній системі освіти;

Ш Національна програма "Репродуктивне здоров'я на 2001-2005рр." тощо.

Ш Програма роботи з обдарованою молоддю на 2001-2005 рр.

Ш Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інші законодавчі і нормативно-правові акти, що регулюють діяльність центру.

Виховна робота з учнями здійснюється за напрямками:

Ш громадське виховання;

Ш родинно-сімейне виховання;

Ш естетичне виховання;

Ш морально-правове виховання;

Ш військово-патріотичне виховання;

Основними формами виховної роботи, яка проводиться з учнями в центрі є:

Ш інформаційно-масові;

Ш діяльнісно-практичні групові (екскурсії, походи);

Ш інтегративні (КВК, гуртки, клуби);

Ш діалогічні (бесіди, спілкування);

Ш індивідуальні (індивідуальна робота);

Ш наочні (музеї, книжкові виставки)

Зміст, форми і напрями виховної роботи з учнями проводяться згідно концепції виховання дітей та молоді у національній системі Освіти.

Згідно цих вимог щотижня проводяться виховні години, інформування, позакласні заходи (диспути, вікторини, КВК, тематичні лінійки).

Форми і методи комплексного підходу до виховання учнів кожного навчального року удосконалюються. Педколектив більше приділяє уваги індивідуальній роботі з учнями, працює над розкриттям індивідуальності кожного учня, його творчим потенціалом.

Зміст виховної роботи передбачає особистісно-орієнтовану національну модель виховання, яка спрямована на механізм самореалізації особистості, визначає напрями гуманістичної виховної діяльності.

Центром виховної роботи була і є робота в групі. У нашому центрі створені всі умови для проведення виховної роботи і позакласних заходів: керівники груп організовують культпоходи до театрів, кінотеатрів, музеїв, планетарію, а також на різноманітні виставки. Цікаво проводяться вечори відпочинку, конкурси стіннівок, плакатів на різну тематику, зустрічі з письменниками і поетами Сумщини.

Стали традиційними свята:

День вчителя: конкурси:

F малюнок на асфальті "Мій вчитель"

F осінніх букетів "Учительське серце";

F святковий концерт "За наших знань багаття уклін, вам, до землі";

F КВК;

F "На балу у Попелюшки";

F Святкові концерти "День гумору - загублений день

F Фольклорний тиждень "Масляна", "Андріївські вечорниці" тощо.

Свято останнього дзвоника: конкурси:

F з професій "Таємниці майстерності";

F святкових газет;

F професійних газет "Сторінки історії професії"";

F екологічної культури "Дари осені";

F Любов з першого погляду;

F дитячого малюнку "Світ очима дітей", присвячений Міжнародному дню миру;

F герба центру

F фахової майстерності тощо. Виставки технічної творчості:

F Скарби бабусиної скриньки

F У світі професій

Діяльність керівника групи є важливою ланкою у виховній системі центру. Основне його призначення, як керівника групи, зумовлене сучасним завданням, яке ставить перед собою суспільство, - максимальний розвиток кожної дитини, збереження її неповторності, розкриття її потенціальних талантів та створення умов для нормального духовного, розумового та фізичного вдосконалення.

Документація керівника групи з виховної роботи:

1. Журнал виховної роботи групи

2. План виховної роботи на рік

3. Щомісячні плани роботи

4. Журнал педспостереження

5. Матеріали індивідуальної роботи з учнями груп

6. Фотоальбом групи

7. Методична розробка відкритого виховного заходу

8. Звіт про виховну і профілактичну роботу за рік.

Один раз на місяць у групі проводяться робочі збори, наприклад, "1 семестр навчального року фінішує", "Вільний час учнів", "Про стан дисципліни, навчання у групі" тощо. Один раз на тиждень - виховна година у групі, яку готує не тільки керівник групи, а й інформаційна група учнів. Керівники груп творчо застосовують нові форми і методи виховання, керуючись єдиним принципом "Не зашкодь". Це і гра-вікторина "Правова подорож Україною", диспут "Про що ви думаєте, шановні ровесники?", уроки мужності "Листи з фронту", уроки громадськості "Як реалізувати право голосу", робота з обдарованими учнями - розважальний конкурс "Веселий кухар" тощо.

У центрі діє психологічна служба.

Спільно з практичним психологом керівники груп здійснюють безпосереднє спостереження за індивідуальним розвитком підлітка, створення оптимальних умов для формування кожної особистості; вивчають нахили, інтереси, сфери талантів; проводять діагностичне анкетування на початку навчального року.

Серед учнів центру було проведено анкетування, мета якого виявлення рівня свідомості учнів про шкідливі звички, а конкретніше про наркоманію та наслідках вживання наркотичних речовин.

Судячи з результатів, були надані наступні рекомендації:

1. Провести бесіди на теми "Що таке СНІД та ВІЧ" та як вони передаються (шляхи передачі).

2. Докладніше розповісти про "групу ризику" і хто до неї входить.

3. Розповісти про психологічну залежність від наркотиків і її прояви.

4. Розповісти про фізіологічну залежність, її прояви.

5. Провести додаткові виховні години за темою "Сучасне сприйняття молоддю наркотичних речовин".

Метод корекції:

Ш проведення постійних індивідуальних занять;

Ш долучення їх до громадської діяльності у центрі;

Ш проведення релаксаційних технік;

Ш створення атмосфери доброзичливості серед учнів групи, у яких навчаються.

Кропітка робота з учнями із неблагополучних сімей проводиться за планом і систематично.

Проведення методики "Порушення стилю виховання в родині", мета якої виявлення причин відхилень поведінки у родині і їх подальша корекція.

Налагодження невідповідності у цінністних орієнтаціях (особливо в сімейних цінностях) методом бесід. Отже, основний метод роботи це бесіда. Вони проводяться постійно протягом всього періоду навчання.

Мета цих бесід:

Ш це морально-етичне виховання дітей;

Ш позбавлення їх проявів агресивної поведінки і формування емоційної відкритості, відвертості.

Пріоритетним напрямком становлення громадянина є виховання поваги до законів України, правової культури особистості. Правове виховання неможливо реалізувати лише шляхом проведення уроків, бесід, лекцій, воно потребує активного втручання педагогів у життя учнів. Мета правової виховної роботи педагога з підлітком, особливо з категорії "важкі", досягається лише за умови індивідуальної роботи з ними.

У центрі діє Штаб з профілактики правопорушень, на якому заслуховуються звіти керівників груп щодо роботи з правового виховання, зміцнення дисципліни, а також звіти учнів, схильних до скоєння правопорушень, порушень навчальної дисципліни, про виконання своїх обов'язків, успішність, зайнятість у вільний час.

У роботі з учнями девіантної поведінки ведеться індивідуальна робота. Керівники груп проводять її за таким планом:

Ш виявлення причин девіантної поведінки;

Ш обстеження житлово-побутових умов;

Ш постійний зв'язок з батьками; залучення до гуртків, спортивних секцій;

Ш постійний контроль;

Ш індивідуальні бесіди.

Усе це знаходить відображення в індивідуальних картках обліку учня, що стоїть на внутрішньому контролі центру. До складу картотеки належать такі документи:

Ш характеристика;

Ш акт обстеження житлово-побутових умов;

Ш картка обліку, де відображена індивідуальна робота шефа-наставника на рік;

Ш план індивідуальної роботи шефа-наставника на рік.

На контролі центру - 1 чол., учнів з неблагополучних сімей немає.

Велику допомогу у роботі надають працівники кримінальної міліції з профілактики правопорушень серед учнів.

Традиційним стало проведення місячника правових знань і проведення предметної декади з правознавства, де учні взяли участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт "Мої права".

Не менш важливого значення набуває виховання в учнів бережливого ставлення до свого здоров'я. Спільно з Центром СМ і наркологічним кабінетом 3-ї лікарні Жовтневого району був складений план лекторію "За здоровий спосіб життя", де практикувалося проведення правових тренінгів, "круглих" столів, бесід, лекцій, ігр, зустрічі з представниками суспільної організації "Центром Духовної і Соціально-Психологічної Реабілітації", лектором "Нарконон" тощо. Крім цього, ЦССМ Жовтневого району надає соціальну допомогу дітям-сиротам, учням пільгового контингенту, запрошують у гуртки, клуби за інтересами; розповсюджує рекламно-інформаційну друковану продукцію, проводить культурно-масові заходи, де пропагується здоровий спосіб життя; консультують учнів з питань, які входять до їх компетенції.

Особливо велика увага приділяється у цих заходах учнів з девіантною поведінкою.

У центру оформлені стенди з питань правової і протиалкогольної пропаганди:

Ш Правова освіта;

Ш За здоровий спосіб життя;

Ш Закон і підліток.

Про результативність і ефективність виховної і профілактичної роботи у центрі свідчить, що рівень пропусків без поважних причин знижується.

На виконання комплексної Програми профілактики злочинності на 2001-2005 рр. розроблені додаткові заходи, спрямовані щодо профілактики і попередження правопорушень серед підлітків.

У кожній групі діє Штаб з профілактики правопорушень, де підводяться підсумки виконання учнями правил поведінки, навчання.

Питання з виховної та профілактичної роботи серед учнів заслуховуються на педрадах та при директорові.

Значну роль у вихованні учнів варто віднести спільним діям педколективу центру і сім'ї, ефективність яких залежать від особливостей організації роботи з батьками. З метою надання педагогічної допомоги батькам у вихованні дітей, недопущенню правопорушень і злочинів створено і діє лекторій для батьків "Громадянин починається з сім'ї" (І раз на квартал). Крім цього проводяться збори для батьків із запрошенням юристів, психолога, наркологів, робітників міліції і прокуратури, проводиться анкетування для батьків.

Проводяться заходи:

Ш День відкритих дверей (квітень);

Ш Відкриті уроки для батьків.

Також протягом року працює консультпункт "Виникло питання". Керівники груп підтримують тісні зв'язки з батьками учнів і колективами, на які працевлаштовані.

Крім цих заходів, адміністрація центру і керівники груп запрошують окремих батьків на індивідуальні бесіди, тобто тих, які мало цікавляться навчанням своїх дітей, не відвідують батьківські збори. Якщо батьки учнів проживають за межами м.Суми і не мають змоги приїздити до центру, керівники груп встановлюють з ними листування, яке є додатковою інформацією про їх дітей.

Практикується направляти батькам листи-подяки за вихованням своїх підлітків у сім'ях. Також педколектив підтримує тісний зв'язок з колективами, де працюють батьки наших дітей.

Одним з найважливіших змістом виховання педколективу є робота з учнівським самоврядуванням як формою громадської освіти. Ця робота проводиться щомісяця за напрямками: семінари або заняття зі старостами, культорганізаторами, фізоргами, редакторами стіннівок, профоргами. Використовуються діалогічні методи навчання та виховання, а саме: дискусії, колективне обговорення проблеми, ситуації, круглі столи. Представники учнівського самоврядування є членами педради.

Про свої досягнення чи проблеми вони звітують на засіданнях педради або на загальних зборах учнівського самоврядування.

Практикуються проведення днів учнівського самоврядування, коли вирішуються нагальні питання життєдіяльності учнівського колективу. Це, перш за все, контроль за учбовою і трудовою дисципліною учнів, санітарним станом центру і гуртожитку, контроль за роботою гуртків художньої самодіяльності та технічної творчості, спортивних секцій тощо. Отже, ніякий особистісний підхід неможливий без визначення права особистості на самостійну відповідальну діяльність.

Найактивніше проявляє себе учнівське самоврядування на День учителя, новорічних святах, а також при проведенні загальних позакласних заходів. Звичайно, учнівське самоврядування працює при підтримці і допомозі членів педагогічного колективу. Бо педколектив організовує роботу так, щоб учні вчилися поважати один одного та дорослих, щоб в центрі панувала атмосфера доброзичливості та взаємодопомоги. Через учнівське самоврядування відбувається процес підготовки майбутніх активних громадян демократичної держави.

Певну роботу педколектив проводить з обдарованою молоддю.

Спланована система навчально-виховного процесу здатна не тільки виявити таланти, але й на протязі навчання всіляко підтримувати і надавати допомогу. Педколективом розроблений Банк даних обдарованості учнівської молоді з різних областей обдарованості:

ь загальноосвітня підготовка;

ь професійна підготовка;

ь спортивна підготовка;

ь художня самодіяльність;

ь технічна творчість.

Підтримати здібності учнів до творчості допомагає організація і проведення нетрадиційних форм культурно-масових заходів:

ь КВК "Моя професія - моя гордість";

ь інтелектуальна гра "Чи знаєш ти природу?";

ь конкурс авторського мистецтва.

Кожен вихованець повинен знайти для себе справу до душі, відчути почуття успіху, впевненості в собі, без чого неможливо сформувати гідність і моральну стійкість людини. Тож, велика увага приділяється художньо-естетичному вихованню. У центрі працюють гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості:

ь танцювальний;

ь вокальний;

ь літературний "Живе слово";

ь "Хутровик";

ь театральний.

У центрі створені всі умови для проведення позаурочної роботи. Згідно плану проводяться групові, загальноліцейні заходи.

Щороку учні приймають активну участь в обласному огляді художньої самодіяльності і технічної творчості. За участь в огляді технічної творчості ліцей завжди посідає призові місця.

Фізичне виховання - це складова система виховання, спрямована на зміцнення здоров'я людини, її фізичний розвиток.

У центрі діють спортивні секції, до яких, доречі, залучаються "важкі" учні і учні з неблагополучних сімей.

Проводяться конкурси:

ь Ну-мо, дівчата!

ь Ну-мо, хлопці!, а також спортивний тиждень на тему "Богатирська наша сила"

Стало традиційним проведення туристичного походу і Дня здоров'я під девізом: "Спорт протягом життя" за маршрутом: центр - Пісчанський ліс - центр (весна, осінь - двічі на рік).

При проведенні позаурочної роботи велика увага приділяється патріотичному вихованню підростаючого покоління. Це і вивчення історії України, Харківщини. Так, до 350-річчя міста були проведені екскурсії до музеїв, обзорні екскурсії по місті, конкурси газет, виховні відкриті години, уроки мужності. Створений музей "Старовинні речі Слобожанщини" руками учнів і педколективу.

Згідно планування щодо організації та проведення виховної роботи в центрі, а також громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності для учнів були проведені тематичні вечори, уроки, лекції, бесіди, семінари на теми: "Суть громадянського виховання", "Підходи та принципи виховання громадянина", "Роль учнівського самоврядування" тощо. Крім цього практикується обговорення державних документів, перегляд політичних передач по телебаченню, "круглих столів", реферати на теми: "Україна - європейська держава", "Сучасна українська держава і світ", "Цікава політична фігура в Україні", проведення літературного вечора "Україно, моя Україно, я для тебе на світі живу". У бібліотеці були організовані тематичні виставки "Україна в біографіях і фактах", "Ми -українці!".

Одним із найважливіших напрямків виховної роботи у центрі є робота з пільговим контингентом, соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. У поточному році навчається і виховується 24 сироти. Вони отримують безкоштовне трьохразове харчування, матеріальну допомогу. Соціальна робота у центрі спрямована на здійснення повсякденної опіки учнів цієї категорії з метою подолання життєвих труднощів, збереження і підвищення їх соціального статусу. Процес розвитку і навчання дітей-сиріт супроводжується під наглядом майстрів виробничого навчання, класних керівників, практичного психолога, заступника директора з навчально-виховної роботи. Сутність такої діяльності є, насамперед, залучення дітей-сиріт у позаурочну творчу діяльність - участь у гуртках художньої самодіяльності і спортивних секціях. Адміністрація центру надає практичну допомогу у вирішенні багатьох проблем соціального та правового захисту учнів-сиріт, особливо тим, які проживають у гуртожитку.

Виховна і профілактична робота у гуртожитку проводиться згідно планування на навчальний рік:

ь план виховної роботи гуртожитку;

ь плани виховної роботи на поточний місяць;

ь план роботи ради гуртожитку;

ь протоколи роботи ради гуртожитку;

ь журнал санітарного стану і зауважень вечірніх перевірок у гуртожитку;

ь журнал контролю проживання учнів у гуртожитку;

ь журнал масових заходів у гуртожитку;

ь журнал реєстрації від'їжджаючих учнів у гуртожитку;

ь журнал відвідування майстрів в/н і викладачів гуртожитку;

ь журнал педагогічних спостережень учнів, які проживають у гуртожитку;

ь журнал індивідуальних бесід з учнями, які проживають у гуртожитку;

ь журнал обліку учнів, які залишилися на вихідні і святкові дні у гуртожитку;

ь журнал обліку зауважень по гуртожитку.

Виховна робота у гуртожитку проводилась згідно плану на навчальний рік за напрямками:

І. Індивідуальна робота спрямована на виховання в учнів морально-естетичних якостей згідно загальнолюдських цінностей, а також на вивчення і виявлення інтересів учнів, їх взаємовідношення у сім'ї, з друзями, з викладачами та майстрами.

Постійно проводяться індивідуальні бесіди з дітьми-сиротами, з дітьми з малозабезпечених сімей, з учнями, схильними до порушень дисципліни. Ведеться:

· щоденник педагогічних спостережень, де відображається характер учениці, її інтереси, самостійність у побуті, пристосовуватися в умовах міста, надається оцінка рівня розвитку особистості;

· зошит реєстрації особистих бесід з мешканцями гуртожитку. Бесіди проводяться з метою виховного процесу. Розглядаються теми особистої гігієни, побутових умов, здорового образу життя;

· журнал контролю проживання учнів у гуртожитку;

· журнал тимчасової відсутності учнів;

· зошит обліку учнів, які залишаються на вихідні та святкові дні.

Два рази на рік учні отримують інструктаж з протипожежної безпеки і інструктаж з правил внутрішнього розпорядку. Ведеться журнал реєстрації інструктажів.

У кінці місяця проводяться засідання Ради гуртожитку, на яких розглядаються підсумки щомісячного конкурсу "Найкраща кімната", розглядаються організаційні питання, ведуться протоколи, щоденні обходи жилих кімнат.

Санітарною трійкою відображається санітарний стан у "екрані чистоти". Рада гуртожитку щоденно контролює виконання графіків чергувань на поверхах, у секціях, на кухні, у холі.

Проводиться контроль за самопідготовкою учнів, надається допомога з практичних занять, в оформленні рефератів і дипломних робіт викладачами-предметниками.

На першому поверсі знаходяться кімната для самопідготовки, де учні у спокійній обстановці виконують домашні завдання, а також працює побутова кімната, де дівчата можуть привести у порядок свої речі (випрасувати одежу, почистити взуття, зробити дрібний ремонт).

У гуртожитку є душеві і кімната особистої гігієни.

II. Інформаційно-масова робота. Щоденно у холі гуртожитку ведеться перегляд телепередач і інформаційних програм. Проводяться диспути на такі передачі, як "Ключовий момент", "Жди меня" тощо.

Виготовлений стенд "За здоровий спосіб життя", інформація на якому відновлюється щомісячно.

Також відновлюється інформація на стендах "Куточок поверху" та "Інформаційний стенд".

Виготовлений стенд "Правове виховання", де відображені статті з кримінального Кодексу України.

У гуртожитку є багато інших стендів, які допомагають у виховній роботі:

- Наш особистий час;

- До 60-річчя Перемоги;

- Протипожежна безпека;

- Кулінарні рецепти, які часто використовуються на кухні;

До кожного календарного свята випускаються стінгазети (до Дня Вчителя, Новорічна, до Різдва, 8 Березня, День святого Валентина, Тетянин день, до 60-річчя Перемоги, Великдень).

Проводяться конкурси малюнків напередодні кожного свята, які розташовують на стенді "Світ очима дітей".

Проводяться зустрічі з представниками кримінальної міліції, наркологом, генікологом 3-ї лікарні Жовтневого р-ну (1 раз на квартал).

Щомісячно проводяться тематичні бесіди:

- боротьба з хворобами;

- правильний життєвий розпорядок;

- моральне здоров'я;

- турбота про здоров'я;

- про особисту гігієну;

- наркотики - це небезпечно;

- поради щодо дієти;

- чи все у житті стосується тебе;

- про красу, моду і добрий смак.

III. Організація дозвілля. Для активного відпочинку щотижневе проводяться прогулянки по свіжому повітрю на березі річці Уди та в сосновому лісі, кожну середу з метою укріплення здоров'я учні відвідують спортзал центру (робота спортивних секцій згідно планування).

Проводяться тематичні вечори - відпочинку у холі гуртожитку, інші виховні заходи, наприклад:

§ У колі друзів;

§ вікторина "Зелена аптека поруч";

§ огляд осінніх букетів;

§ виїзд на площу Перемоги на концерт;

§ похід до кінотеатру "Баварія";

§ вечір "Сімейні традиції, їх виховне значення";

§ проведення Дня іменинника - 1 раз на місяць;

§ проведення конкурсу кухарів;

§ екскурсія у Харківський планетарій;

§ конкурс перукарів, вечір танців;

§ вечір відпочинку "Раз у Хрещенський вечір";

§ відвідування Свято-Миколаївського собору;

§ тематичний вечір "Таланти наших батьків";

§ Поетична пауза;

§ тематичний вечір "Любов - це душі найкращий політ";

§ бесіда "Жіночі прикраси";

§ вечір відпочинку "Навчаємось творити добро";

§ інтелект-шоу "Еврика";

§ поетичний вечір "Вірші М.Цветаєвої та Б.Ахмадуліної";

§ шахово-шашковий турнір;

§ відвідування у ХАТОБі книжкової виставки;

§ вечір танців "ДМБ-2005";

§ Тематичний, вечір "Попереду ціле життя" тощо.

Також у вільний від занять час дівчата беруть активну участь у святкових концертах у центрі та виготовленні експонатів до обласного огляду технічної творчості.

Інновації, нові технології, а також глобальні перетворення, які проходять в системі профтехосвіти зумовили необхідність модернізації змісту виховної роботи в центрі. У процесі навчально-виховної роботи педколектив звертається до спадщини А.С. Макаренка, що створення позитивної психолого-педагогічної атмосфери в колективі дозволяє покласти в основу виховної роботи такий підхід, який базується на визначенні неповторності, самооцінці, унікальності. І основне завдання виховної роботи в центрі - це створення умов для формування та розвитку учнів, як фахівця і особистості, його нахилів, здібностей, талантів, а також підготовка високоосвіченого робітника, гідного громадянина, чуйної людини. А щоб виховувати молоде покоління, треба завжди вчитися.

Методична робота з педагогічними працівниками проводиться за напрямками або формами:

§ педагогічна рада;

§ методична комісія майстрів в/н, класних керівників;

§ інструктивно-методичні наради;

§ проблемні семінари;

§ семінари-практикуми;

§ лекторії;

§ науково-методичні і читацькі конференції;

§ педагогічні читання.

Однією з форм методичної роботи з педпрацівниками є створення методичної комісії майстрів виробничого навчання, класних керівників.

Методична мета центру: "Упровадження інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду з метою підвищення якості навчально-виховного процесу".

Цілі комісії:

§ вивчення і впровадження передового досвіду педпрацівників системи професійно технічної освіти;

§ вивчення документів з питань організації і удосконалення виховного процесу з учнями в системі профтехосвіти;

§ забезпечення постійної взаємодії класних керівників і майстрів в/н в організації і проведенні виховної роботи у навчальних групах;

§ аналіз діяльності класних керівників, майстрів в/н з метою виявлення різних сторін їх діяльності при проведенні виховної роботи в навчальних групах;

§ основні напрями виховної роботи у відповідності з документами, які надходять до центру;

§ методика проведення позакласних заходів;

§ аналіз проведення позакласних заходів.

План роботи методичної комісії складається на навчальний рік, засідання комісії проводиться один раз на місяць.

На засіданнях педагогічної ради також заслуховуються питання, які носять інформаційно-технічний характер, висвітлюють способи виховного процесу, впровадження демократичних форм управління вихованням. Так, наприклад: "Упровадження у виховний процес нових інновацій і технологій", "Діяльність педколективу з вихованням в учнів національної самосвідомості, духовного збагачення особистості", "Нетрадиційні форми навчання і виховання як засіб організації творчої діяльності учнів" тощо.

Методично-інформаційне забезпечення виховного процесу в центрі здійснює бібліотека, яка підтримує тісні зв'язки з ОНМУПТО, бібліотека ім.Короленка і Маяковського, обласними бібліотеками для дітей. Завданням бібліотеки є забезпечення методичною інформацією організаторів позакласної роботи (майстрів в/н, класних керівників, вихователя гуртожитку).

У бібліотеці створені куточки: "Все для майстра в/н, класного керівника" і тематична картотека. Крім цього, на інструктивно-методичних нарадах завбібліотекою інформує педколектив про нові методичні надходження літератури, яка необхідна для проведення виховних позакласних заходів. Таким чином, активізується спільна дія бібліотекаря і членів педколективу з інформаційно-методичного забезпечення виховного процесу в центрі. За останні роки значно збільшилось надходжень з ОНМУПТО методичних рекомендацій з виховної роботи.

Бібліотечний фонд складає 15458 пр.

Підручники, навчально-методична література - 8816 примірники.

Суспільно-політична художня література - 8816 примірників.

Бібліотека є інформаційним центром забезпечення учнівського та педагогічного колективу необхідною інформацією. Тому основне завдання є:

F виховання в учнів інформаційної культури;

F надання інформаційно-методичної допомоги всім, хто її потребує.

У бібліотеці проводиться виховна робота:

Бібліотечні уроки:

Ш як читати журнали і газети;

Ш довідкова література;

Ш бібліотечні каталоги;

Ш самостійна робота з книгою тощо;

Усні журнали:

Ш Уславлений у Європі "Ярослав Мудрий" (978-1054 рр.);

Ш Відповіді на 100 запитань;

Ш Живе слово;

Ш Мистецька спадщина Кобзаря;

Ш Слава Шевченкові;

Ш Хресна дорога тощо;

Анкетування учнів:

Ш "Моє ставлення до книги";

Святкові вечори:

Ш Ніжна мелодія осені;

Ш На балу у Попелюшки;

Ш Жіноча посмішка миліша над усе;

Ш День без сміху - загублений день;

Ш Міс Перлина;

Ш Вінок безсмертя (до 60-річчя Великої Перемоги тощо);

Інтелектуально-історична гра:

Ш "Місто мого дитинства";

Ш гра з економіки "Бізнес-старт";

Бесіди:

Ш Книга та мислення від старих часів до нової епохи;

Ш Палінню скажемо - ні!

Інтегрований урок:

Ш з математики, хімії, української мови "У країні точних наук".

Конференції:

Ш Історія виникнення книги;

Ш Книга як інформаційний посібник.

Урок-реквієм:

Ш До пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.

Урок-здоров'я:

Ш Наркоманія - знак біди.

Урок виразного читання:

Ш Вірші Великого Кобзаря.

Урок пам'яті:

Ш Чорнобильська трагедія.

Виховна година:

Ш Вчимося доброті.

Відкриті огляди літератури:

Ш Скарбниця вікової мужності.

Години цікавих інформацій:

Ш Що, де, коли?

Ш Ярмарок книжок до предметних тижнів.

Тематичні огляди літератури:

Ш Письменники-харків'яни, які загинули у боях за Батьківщину.

Диспут:

Ш Професії, які ми обрали.

Літературно-музична композиція:

Ш Пісні, обпалені війною.

Інформаційне забезпечення учнів:

Ш тематично-інформаційні списки;

Ш години цікавих повідомлень;

Ш максимальне розкриття книжкового фонду в умовах відкритого диспуту:

а) книжкові виставки, тематичні полички;

б) викладки літератури за темами;

в) інформаційні огляди тощо.

Інформаційне забезпечення педколективу:

Ш інформаційне забезпечення проведення педрад (підготовка, література до педради, виступи з інформаційними оглядами, дні інформації для інженерно-педагогічного колективу);

Ш випуски інформаційних бюлетнів про надходження чергових періодичних видань під рубриками:

а) радимо прочитати,

б) читайте у новому номері журналу тощо.

Виховна система центру може виконувати свою функцію, коли педагогічний колектив глибоко розуміє пріоритетні цінності виховання в даному суспільстві. Саме тому і важлива соціальна роль центру - зробити своїх учнів носіями цих цінностей. На цій основі здійснюється педагогічне діагностування,тобто вивчення рівня вихованості учнів, їхніх особистих якостей, рис характеру: кожен учень має свої матеріальні цінності, іншими словами педколектив створює і спрямовує взаємодію власних цінностей учня і тих, які є еталоном держави, нації.

виховна робота учень позаурочний

Системний підхід до виховання

Моральні цінності суспільства - загальна мета виховання

Вивчення загального рівня вихованості учнів і кожної особистості зокрема

Конкретизованна мета і завдання виховання учнів

Визначення та реалізація принципів виховної діяльності

Інтелектуальні джерела виховного процесу

Інтелектуальні джерела виховного процесу

Конституція України

Моральні цінності суспільства

Загальнолюдська та національнга культура

Наукові знання

Події та факти навколишньої дійсності

Педагогічний колектив центру вирішує завдання виховання не просто учня - носія знань, а, перш за все, людину з високими моральними якостями. З цією метою у виховний процес упроваджуються нові форми і методи виховної роботи, передовий досвід інших навчальних закладів, нові технології, інновації. Це, перш за все, проведення нестандартних виховних заходів, психолого-педагогічних і правових тренінгів спеціалістами. Крім того, використовуються активні форми і методи виховної роботи, яка проводиться спільно з учнівським самоврядуванням (КВК, диспути, вікторини, брейн-ринги, вечори відпочинку тощо).

Згідно індивідуальної методичної теми з виховної роботи для педпрацівників проводиться цілий ряд заходів, які направлені, перш за все, на виховання особистості в умовах становлення розвитку української державності на формування особистих моральних якостей учнів. При цьому, особлива увага звертається на роль національного і патріотичного виховання учнів. Вся виховна робота у центрі спрямована на те, щоб розкрити індивідуальні можливості кожного учня, допомогти засвоїти загальнолюдські цінності, культурні надбання людства.

Завдяки впроваджених інновацій, нових технологій у навчально-виховний процес, педколектив досяг таких результатів:

Ш учні сміливо висловлюють свої думки, своє ставлення щодо проведення позакласних заходів, дають свою оцінку, висловлюють побажання;

Ш виникла необхідність більше проводити заходів, які знайомлять учнів з духовною скарбницею українського народу;

Ш виникло бажання в учнів частіше бачити наркологів, соціальних педагогів, юристів;

Ш спостереження показали, що учні стали більш відповідальними, покращилася дисципліна, більш уважніші стали до дорослих і своїх друзів;

Ш збільшилась кількість учнів, які займаються в гуртках художньої творчості, спортивних секціях;

Ш зменшилась кількість правопорушень;

Ш зменшилась кількість учнів, які порушують навчальну і трудову дисципліну;

Ш зростає роль громадського виховання;

Ш спостерігається зацікавленість учнів у проведенні позакласних заходів;

Ш учні підбивають підсумки виконання особистих планів;

Ш діагностичне анкетування показало, що учні стали більш спрямовані, вимогливіші до себе і до життя.

Політичні та соціальні процеси, що відбуваються в Україні, спрямовані на утвердження демократичних засад розвитку держави зумовлюють необхідність відповідних змін у всіх сферах народного господарства, в тому числі і в галузі професійно-технічної освіти, складовою якої є виховання.

Педагогічне керівництво виховну роботу у центрі буде здійснювати відповідно до принципів гуманізації та демократизації виховного процесу.

Реалізація основних завдань і принципів виховання у центрі буде здійснюватись за тими формами і методами, які зазначені у цій роботі. Пріоритетна роль буде належати активним методам, що базуються на демократичному стилі взаємодії. До них належить: ситуаційно-рольові ігри, метод відкритої трибуни, соціально-психологічні тринінги, інтелектуальні форми виховання, "мозкові атаки", різні форми роботи з книжкою, обговорення публіцистичних статей, обговорення та вивчення державних документів, перегляд політичних телепрограм, "круглі столи". Для результативного проведення виховної роботи з учнями, необхідно проводити різноманітні соціальні послуги: соціально-педагогічні, соціальні, медичні, консультативно-інформаційні. Такі послуги будуть також необхідні майстрам в/н, класним керівникам, вихователю гуртожитку.

Велика увага буде приділятися розвитку учнівського самоврядування. Вищим органом самоврядування буде учнівська рада. У структурі учнівського самоврядування обов'язково будуть працювати комісії: з навчальної, виховної, профорієнтаційної, фізкультурно-масової роботи, а також комісія з організації дозвілля.

1. Основними заходами реалізації виховної роботи в центрі буде оновлення змісту форм і методів виховання; застосування інновацій, нових технологій, які відповідають потребам розвитку особистості, пропаганда передового досвіду.

2. Якість виховної роботи в центрі буде залежати від професіоналізму класних керівників, майстрів в/н, а також залучення до виховної роботи талановитих народних умільців, батьків, представників громадськості.

Враховуючи вимоги сьогодення щодо проведення і поліпшення виховної роботи у центрі, необхідна фінансова допомога держави і Міністерства освіти і науки України. Виділені кошти будуть направлені на зміцнення матеріально-технічної бази актового і спортивного залів, придбання комп'ютерів, спортінвентарю, костюмів і музичних інструментів для організації гуртків художньої самодіяльності, а також на поповнення бібліотечного фонду і придбання науково-методичної літератури, періодичних видань. Крім практичного психолога, в центрі буде працювати соціальний педагог.

Для всіх працівників центру буде організоване навчання сучасним технологіям виховної роботи, особистісно-орієнтованим методикам, упровадження їх у навчально-виховний процес.

Бібліотека центру буде центром інформаційно-просвітницької роботи.

Зміни відбудуться і в стосунках викладачів і учнів: вони будуть доброзичливі, відверті, щирі. Буде переглянута робота методичної комісії майстрів в/н, класних керівників, особлива увага буде приділятися реалізації Національної Доктрини розвитку освіти.

Проведені заходи щодо виховання дозволять збільшити кількість учнів до занять у гуртках і клубах за інтересами, спортивних секціях. Загальна зайнятість буде складати приблизно 50 %, зросте самостійність і самодостатність особистості, їх творча активність.

Методи та форми виховання

Інформаційно-освітні методи

Організація життя учнівського колективу

Індивідуальна підтримка морального розвитку особи

Колективна та індивідуальна творча діяльність

1. Лекції;

2. Бесіди;

3. Дискусії;

4. Обговорення книжок, фільмів

5. Екскурсії;

6. Походи.

1. Самоврядування

2. Норми поведінки і традиції;

3. Характер стосунків;

4. Анкетування учнів.

1. Духовне спілкування учнями;

2. Вивчення особистісних якостей;

3. Підтримка позитивних тенденцій;

4. Допомога подоланні негативних тенденцій;

5. Аналіз наслідків.

1. Пізнавальна;

2. Суспільно-корисна

3. Трудова;

4. Естетична;

5. Спортивно-оздоровча;

6. Гра.

Допоміжні методи

Створення спеціальних

Спрямування громадської

Стимулювання (схвалення ситуацій думки учнів і покарання)

Фактори позакласного впливу на учнів

Суспільні відносини

Масова культура

Позаучилищне спілкування

Внутрішній світ учня

УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ

Наслідки: моральний розвиток колективу й особи, позиція, соціальна активність, моральні цінності

Загальні цінності

Особисті цінності

Контроль та керівництво виховною роботою у центрі

Управління виховною діяльністю у центрі

10 ЗАПОВІДЕЙ ВИХОВАННЯ

1. Головна мета виховання ~. щаслива людина.

2. Люби не себе в дитині, а дитину в собі.

3. Виховання без поваги - пригнічення особистості.

4. Мірою вихованості є інтелігентність - антипод брутальності й невігластва.

5. Кажи, що знаєш, роби що вмієш. Але пам'ятай: знати і вміти більше ніколи не завадить.

6. Розвивай у собі незвичайне: діти не люблять "пиріжків ні з чим".

7. Не будь нудним, не скигли і не панікуй: краще важко, а ніж нецікаво.

8. Дорожи довірою своїх вихованців, бережи їхні таємниці, ніколи не зраджуй дітей.

9. Не шукай чарівної палички: виховання потребує системності.

10. Діти мають бути кращими за нас, а їхнє життя - за наше.

Система виховного процесу

Размещено на http://www.allbest.ru/

Структурна схема організації учнівського самоврядування

Девіз: "Наше майбутнє - у наших руках"

Голова учнівського самоврядування

Рада навчальних груп

Рада гуртожитку

Голова ради гуртожитку

Старостат навчальних груп

Старостат поверхів гуртожитку

Старостат кімнат гуртожитку

Постійнодіючі комісії самоврядування

Інформаційна комісія

Учбової та виробничої діяльності

Комісія по зв'язках

Комісія дисципліни, порядку та правової культури

Комісія соціального захисту

Комісія по проведенню дозвілля

Комісія по патріотичному вихованню

Комісія по спорту та здорового способу життя

Фінансова та господарська комісія

Екологічна комісія

Комісія по духовному вдосконалення учнів

Навчальні групи

ЛІТЕРАТУРА

1. Конституція (Основний закон) України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р.

2. "Про освіту" Закон України від 23 березня 1996 р. 100 / 96 - ВР (зі змінами і доповненнями)

3. "Про загальну середню освіту" Закон України від 13 травня 1999 р. №651-14

4. Указ Президента України від 24.01.2001 р. № 42 / 2001 Про додаткові заходи забезпечення виконання Національної програми "Діти України" на період до 2005р.

5. Державна національна програма "Освіта" (Україна 21 століття)

6. Національна програма патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад суспільства. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 р. № 1697

7. Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти. Затверджена колегією Міністерства освіти України від 28.02.96р.

8. Проект Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку Української державності. Педагогічна газета - 2000 р. - № 6 (72)

9. Москалець В.П. Психологія обґрунтування Національної школи. // Рідна школа - 1994 - №11-30-33

10. Ятченко А.Д. Освіта 21 століття. Нова парадигма: реалії і проблеми // Рідна школа - 1995 р. - №12-2-7

11. Поплужний В.Я. Громадянськість і вікові аспекти її розвитку. // Рідна школа - 1994р. - №11

12. Боришевський М.Й. Психологічні механізми розвитку особистості // Педагогіка і психологія. - 1996. - № 3. - с.29-30

13. Макаренко А.С. Твори: В 7 т. - Т. 5. - К.: Рад. Шк., 1954. - с. 105

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Підготовка вчителя початкової школи до роботи з гіперактивними учнями як психолого-педагогічна проблема. Показники готовності вчителів початкової школи до організації особистісно-зорієнтованої навчально-виховної діяльності з гіперактивними учнями.

  дипломная работа [264,0 K], добавлен 14.06.2014

 • Основні завдання позакласної виховної роботи, її місце та роль в формуванні особистості школяра. Зміст, організація, форми та методи позакласної виховної роботи в Гімназії ім. В.Т. Сенатора. Загальні методи виховання і навчання школярів, їх види.

  курсовая работа [2,1 M], добавлен 22.04.2014

 • Теоретичні основи організації позакласної виховної роботи та її значення в формуванні особистості молошдого школяра. Розвиток творчої особистості у позашкільній виховній діяльності. Рекомендації по оптимізації процесу позакласної виховної роботи.

  курсовая работа [82,9 K], добавлен 04.02.2011

 • Підготовка найбільшого загону офіцерів виховної роботи в Академії внутрішніх військ МВС України - заступників командирів рот з виховної роботи. Порядок призначення на посаду заступника командира з виховної роботи. Складання плану прийому посади.

  реферат [35,0 K], добавлен 02.03.2011

 • Методичний аналіз теми занять, їх календарно-тематичне проведення. Методи та форми організації навчальної і виховної роботи. Естетичне виховання та профорієнтаційна робота з учнями. Розробка творчого проекту та плану-конспекту уроку з електротехніки.

  курсовая работа [61,1 K], добавлен 19.01.2011

 • Аналіз проблеми індивідуалізації навчально-виховної роботи. Стан і розвиток індивідуального підходу до учнів в історії педагогічної думки. Теорія та практика індивідуалізації навчально-виховної взаємодії при роботі з обдарованими та творчими учнями.

  курсовая работа [54,1 K], добавлен 13.07.2009

 • Пріоритетність вирішення виховних завдань в системі освітньої діяльності, взаємозв'язок і взаємозалежність навчальної, наукової і виховної роботи. Концепція формування самосвідомості особистості студента, принципи виховної роботи в навчальному закладі.

  творческая работа [54,6 K], добавлен 21.06.2010

 • Організаційні форми виховної роботи. Основні принципи національного виховання. Особливості методики викладання. Оптимальність позакласної та позашкільної виховної роботи. Програма факультативних занять з українського народознавства для 5-11 класів.

  реферат [16,8 K], добавлен 30.01.2009

 • Дослідження біографія та діяльності О.А. Захаренка, його педагогічних ідей, реалізованих в Сахнівській школі. Огляд виховної діяльності в школі, учнівського самоврядування, організації учбового процесу. Характеристика матеріальної бази виховної роботи.

  реферат [40,8 K], добавлен 05.02.2012

 • Засоби фізичної культури і спорту; організаційні форми виховної і фізкультурно-спортивної роботи з учнями шкільного віку. Педагогічні профілактичні антиігрові і антинаркотичні підліткові програми з фізкультури, їх вплив на соціальну поведінку підлітків.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 19.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.