Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності

Інновації як нові форми організації праці та управління, технології, які охоплюють різні сфери. Роль і особливості інновацій в освіті. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки. Підвищення кваліфікації і атестація вчителів.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.11.2010
Размер файла 38,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Критерії педагогічних інновацій. Інноваційна спрямованість роботи вчителів визначається критеріями педагогічних інновацій, до яких належать:

а) новизна, що дає змогу визначити рівень новизни досвіду. Розрізняють абсолютний, локально-абсолютний, умовний, суб'єктивний рівні новизни;

б) оптимальність, який сприяє досягненню високих результатів за найменших витрат часу фізичних, розумових сил;

в) результативність та ефективність, що означає певну стійкість позитивних результатів у діяльності вчителя;

г) можливість творчого застосування в масовому досвіді, що передбачає придатність апробованого досвіду для масового впровадження в загальноосвітніх закладах.

Маючи чітке уявлення про зміст та критерії педагогічних інновацій, володіючи методикою їх застосування, учителі, керівники навчальних закладів послідовно впроваджують їх у свою практику. Але часто буває, що педагогічні інновації, у зв'язку з відсутністю належної педагогічної експертизи та апробації, недостатньою організаційною, технічною, психологічною підготовленістю педагогічних кадрів, не знаходять подальшої реалізації. Часто поспішне впровадження нововведень призводить згодом до відмови від них. Увесь цей комплекс причин свідчить про несформованість у школах потрібної морально-психологічної ділової атмосфери, іншими словами -- інноваційного середовища.

Відсутність такого середовища спричиняє методичну непідготовленість учителів, недостатню їх поінформованість щодо педагогічних нововведень. Натомість сприятливе інноваційне середовище дає змогу долати опір консервативно налаштованих учителів щодо нововведень, допомагає подоланню стереотипів професійної діяльності. Воно притаманне інноваційним закладам освіти.

Література

1. Ангеловский К. Учителя й инновации: Кита для учителя: Пер. с макед. -М.. 1991.

2. Волкова Н.П. Педагогіка. - К., 2001- С. 402-412.

3. Волков І.П. Вчимо творчості // Педагогічний пошук / Упор. І.М. Баженова - К., 1988. - С. 90-126.

4. Гузик Н.П. Учить учиться. - М., 1981.

5. Жерносек І.П. Науково-методична робота в школі. - К.. 2000.

6. Загвятинский В.Й. Учитель как исследователь. -М., 1980.

7. Закон України « Про освіту» - К., 1993.

8. Красовнцкий М.Ю., Беседа Т.И., Сердюк А.В. От педагогической науки к практике.-К., 1990.- С. 36-120.

9. Круцнло О., Захарчук В. Атестація педагогічних працівників. - К., 2006.

Ільїн Є.М. Мистецтво спілкуватися // Педагогічний пошук / Упор. І.М. Баженова - К., 1988. - С. 189-250.

10. Логачевська С.П. Дійти до кожного учня / За ред. О.Я. Савченко. - К., 1990.

11. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка. - К., 2005.- С. 174-178.

12. Мармаза О.І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом. -X., 2004.

13. Мойсеюк Н. Педагогіка. - К., 2007. - С. 601-629.

14. Педагогічні інновації у сучасній школі.-К., 1994.

15. Педагогічний пошук / Упор. І.М. Баженова; Пер. з рос. - К., 1988.

16. Сластенин В.А.. Подьімова Л.С. Педагогика: инновационная деятельность. - М., 1997.

17. Типове положення про атестацію педагогічних працівників України // Інф. збірник МО України. - 1994. - № 5-6.

18. Юсуфбскова Н.Р. Общие основьі педагогической инноватики: Опьгг разработки теорнн иниовационннх процессов в образованнн.-М., 1991.


Подобные документы

 • Проблеми вивчення, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду та впровадження досягнень педагогічної науки в практику. Особливості професійного, передового, новаторського педагогічного досвіду. Основні види педагогічних інновацій.

  статья [16,9 K], добавлен 22.02.2018

 • Теоретичні питання інноваційних процесів. Передовий педагогічний досвід і впровадження досягнень педагогічної науки. Різновидами передового педагогічного досвіду є новаторський і дослідницький. Приклади інновацій в системі середньої загальної освіти.

  курсовая работа [53,5 K], добавлен 18.01.2011

 • Навчальний процес у закладах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів як система. Післядипломна освіта фахівців. Атестація як складова частина підвищення педагогічної кваліфікації, її мета та завдання. Робота з педагогічними кадрами в період атестації.

  реферат [23,8 K], добавлен 10.06.2010

 • Педагогічні технології: проблеми, пошуки, перспективи впровадження. Умови впровадження педагогічної технології реалізації міжпредметних зв'язків у навчальний процес. Пошуки нових підходів та їх впровадження. Проблеми структури педагогічної технології.

  курсовая работа [1,7 M], добавлен 24.10.2010

 • Аналіз компетентнісних ідей в контексті положень педагогічної інноватики. Інноваційний потенціал компетентнісного підходу (КП) в освіті. Специфіка впровадження КП як форми організації, процесу, результату інноваційної діяльності, змін в освітній практиці.

  статья [22,7 K], добавлен 13.11.2017

 • Теоретичне обґрунтування змісту та своєрідності педагогічної діяльності. Особливості професійної діяльності педагога. Поняття та сутність педагогічної майстерності. Соціокультурний характер цілей педагогічної діяльності в добу демократичних перетворень.

  реферат [54,7 K], добавлен 18.03.2014

 • Успішність професійно-педагогічної підготовки. Підвищення вчителем педагогічної кваліфікації. Предмет і завдання педагогіки. Система педагогічних наук. Процес засвоєння знань. Формування і закріплення у школярів позитивних мотивів навчальної діяльності.

  шпаргалка [110,8 K], добавлен 16.01.2011

 • Дослідження проблеми престижу та характеру педагогічної праці. Педагогічна праця як складна взаємодія вихователя та вихованця, що передбачає передачу знань та умінь, а також вихований вплив. Оптимізація педагогічної праці, підвищення її престижу.

  курсовая работа [65,7 K], добавлен 22.01.2011

 • Особливості методики навчання біології - педагогічної науки, яка розробляє й визначає раціональні методи, прийоми, засоби та форми навчальної діяльності, під час якої відбуваються свідоме оволодіння учнями системою знань зі шкільного курсу біології.

  контрольная работа [581,9 K], добавлен 22.09.2010

 • Проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації. Поглиблення соціально-гуманітарних, психологічних знань. Підвищення педагогічної майстерності, фахової кваліфікації педагогічних працівників. Формування вмінь використання новітніх освітніх технологій.

  реферат [20,6 K], добавлен 19.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.