Теоретико-методологічні засади особистісно-орієнтованого підходу до організації процесу підготовки професійного психолога

Принцип "безоцінюваності" як основа реалізації особистісно-орієнтованого підходу до підготовки психологів. Проблема навчання фахівців, яким доведеться працювати в умовах невизначеності, толерантність до неї як чинник формування професійної ідентичності.

Рубрика Педагогика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 24.04.2017
Размер файла 92,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Але безоцінюваність - це не завжди безумовне прийняття. З практичної точки зору в безоцінюваності психолога можна виокремити дві складові. Перша - здатність утриматися від моральної чи іншої оцінки висловлюваних клієнтом суджень, його дій, а також абстрагуватися від його соціальної ролі і власного особистісного до нього ставлення. Друга - відмова від спокуси підказати клієнту "правильний" вихід з його ситуації, спираючись на власний життєвий і професійний досвід психолога, що безпосередньо пов'язано з уявленнями про екологічність процесу допомоги і експертність клієнта щодо своєї ситуації, його право взяти відповідальність за своє життя. Цей аспект "безоцінюваності" розробляється в екофасилітаційній парадигмі надання психологічної допомоги, створеній професором П. Лушиним [14].

Можемо виділити кілька типів безоцінюваності, кожен з яких має власні, відмінні підвалини:

1. Безоцінюваність "психологічна" - як професійна навичка ставитися до людини в діапазоні від толерантного до безумовного прийняття її особливостей. Наприклад, коли в роботі з ув'язненими психологу доводиться абстрагуватися від того, що перед ним злочинець. На практиці цьому допомагає переконання, що "людина вже несе покарання і не наша справа його посилювати".

2. Безоцінюваність "медична" - коли професійні завдання надання допомоги людині є набагато важливішими, ніж власне ставлення до неї лікаря. Іншими словами, "у нормі" лікар надаватиме допомогу, незалежно від того, хто перед ним - ворог чи друг.

3. Безоцінюваність "медіаційна" - коли наявність у медіатора певної системи поглядів та цінностей забезпечує йому можливість входження в конфлікт як нейтрального посередника.

Отже, можемо констатувати, що принцип безоцінюваності широко застосовується в різноманітних видах допомоги, у кожному з яких напрацьовано власне підґрунтя та традиції його використання. З точки зору підготовки психологів, одним із головних питань, яке потребує подальшої розробки та дослідження, є проблема практичних засобів, методів та підходів до формування в майбутніх психологів цього типу ставлення до клієнтів. Оскільки очевидним є той факт, що кожен зі студентів вибудовуватиме власну модель, знаходитиме власні підвалини для реалізації принципу безоцінюваності на практиці.

Висновки

Підсумовуючи, зазначимо, що сучасні умови існування освітнього простору можна охарактеризувати як "нову повсякденність", визначальною характеристикою якої є високий рівень як зовнішньої, так і внутрішньої невизначеності практично у будь-якій соціальній чи особистісній системі. Тому виникають нові вимоги до підготовки психологів як до фахівців, здатних супроводжувати становлення особистості в невизначених умовах. На цьому тлі потребують теоретичного осмислення нові для вітчизняного наукового словника поняття "толерантність до невизначеності", "професійна ідентичність",

"екологічність","безоцінюваність", дослідженнюякихвостаннійчас приділяється велика увага на пострадянському просторі.

Так, поняття "ідентичність" та "професійна ідентичність" надають змогу більш чітко виділити в окремий предмет наукового розгляду все розмаїття задіяних у становленні професіонала різнорівневих психологічних властивостей, які у вітчизняній традиції належать до різних конструктів. А "толерантність до невизначеності" і виступає вже не лише як окрема психологічна властивість, здатна забезпечувати виживання людини у сучасному світі, а й як механізм цього виживання.

Отже, одним із головних завдань при підготовці психологів є формування у них цих властивостей, а також здатності до використання їх у процесі надання психологічної допомоги. Виконанню цього завдання мають сприяти наведені вище аналізи як самих феноменів "ідентичності" та "толерантності до невизначеності", так і механізмів їх формування та розвитку.

Література

1. Андреева Г.М. Социальная психология: учеб. для высш. учеб. Заведений / Г.М. Андреева. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект пресс, 2004. - 365 с.

2. Асмолов А.Г. Психология личности: культурно-историческое понимание развития человека / А.Г. Асмолов. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Смысл; Академия, 2007. - 528 с.

3. Гусєв А.І. До питання розуміння природи феномену ідентичності та механізмів його розвитку у поглядах представників психодинамічного, діяльнісно-смислового та екофасилітаційного напрямків дослідження / А.І. Гусєв // Україна в Європі: ювілейний вип. наук. пр. до 10-річчя Одеського ін-ту МАУП: за матеріалами Всеукр. конф. "Проблеми політико-правового забезпечення євро - та євроатлантичної інтеграції України" та "круглих столів" ін-ту. - Одеса: Негоціант, 2008. - С.285-293.

4. Гусєв А.І. До питання смислової природи феномену ідентичності особистості / А.І. Гусєв // Психологічна безпека та адаптація особистості: матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. (Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2007 р.). - Дніпропетровськ, 2007. - С.23-31.

5. Гусев А.И. Новые реалии повседневности: смена фокуса / А.И. Гусев // Экология новой повседневной жизни в изменяющемся мире: материалы ІІ Майского форума ученых и практиков "Экопсихея" (Киев, 12-13 мая 2012 г.). - К. 2012. - С.14-15.

6. Гусев А.И. Толерантность к неопределенности и "новая повседневность" // Экофасилитация: самоучитель для взрослых / А.И. Гусев, Я.А. Догадов, Н.В. Зернова [и др.]: под ред. П.В. Лушина, Я.В. Сухенко. - К. 2013. - С.143-147.

7. Гусев А.И. Толерантность к неопределенности как составляющая личностного потенциала / А.И. Гусев // Личностный потенциал: структура и диагностика; под ред. Д.А. Леонтьева. - М.: Смысл, 2011. - С.300-330.

8. Коробченко А.А. Проблеми особистісно орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах / А.А. Коробченко // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2005. - № 4. - 210 с. - С.5-13.

9. Кочюнас Р. Психологическое консультирование и групповая психотерапія / Р. Кочюнас. - 6-е изд. - М.: Академический проект; Трикста, 2008. 464 с.

10. Леонтьев Д.А. Симбиоз и адаптация или автономия и трансценденция: выбор личности в непредсказуемом мире / Д.А. Леонтьев // Личность в современном мире: от стратегии выживания к стратегии жизнетворчества / под ред. Е.И. Яцуты. - Кемерово: Графика, 2002. - С.3-34.

11. Луковицкая Е.Г. Социально-психологическое значение толерантности к неопределенности: дис. канд. психол. наук: 19.00.05/Е.Г. Луковицкая. - СПб., 1998. - 170 с.

12. Лушин П.В. Личностные изменения как процесс: теория и практика / П.В. Лушин. - Одесса: Аспект, 2005. - 334 с.

13. Лушин П.В. Психология личностного изменения/П.В. Лушин. - Кировоград: Имэкс ЛТД, 2002. - 360 с.

14. Лушин П.В. Экологичная помощь личности в переходной период: экофасилитация: монография / П.В. Лушин. - К., 2013. - 296 с.

15. Максименко С.Д. Структура особистості/C.Д. Максименко // Практична психологія та соціальна робота. - 2007. - № 1. - С.1-13.

16. Малахов В.С. Неудобства с идентичностью / В.С. Малахов // Вопросы философии. - 1998. - № 2. - С.43-53.

17. Малицька О.В. Естетичне виховання майбутніх учителів у особистісно орієнтованому освітньому процесі / О.В. Малицька // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки). - Бердянськ: БДПУ, 2005. - № 4. - 210 с. - С.26-34.

18. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркина, М.В. Моисеева, и др.; под ред. Е.С. Полат. - М.: Академия, 2001. - 272 с.

19. Особистісно зорієнтоване навчання: метод. зб. / упоряд. С.А. Рубан. - Ірпінь, 2009. - 28 с.

20. Пособие ведущего программ примирения потерпевших и правонарушителей. - К., Украинский центр согласия, 2005. - 56 с.

21. Психология самосознания: хрестоматия. - Самара: БАХРАХ-М, 2007. - 672 с.

22. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г.К. Селевко. - М.: Народное образование, 1998. - 256 с.

23. Современный психологический словарь / под ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. - СПб.: ПРАЙМ-ЕВРО-ЗНАК, 2006. - 490 с.

24. Татенко В.О. Особистісно орієнтований підхід у науці й освіті як предмет психологічної рефлексії / В.О. Татенко // Післядипломна освіта в Україні. 2012. - № 1 (20). - С.80-86.

25. Тренинг профессиональной идентичности: руководство для преподавателей вузов и практикующих психологов / авт. - сост.Л.Б. Шнейдер. - М.: Изд-во Моск. психол. - соц. ин-та; Воронеж: МОДЕК, 2004. - 280 с.

26. Фромм Э. Искусство любить: пер. с англ. / Э. Фромм; под ред. Д.А. Леонтьева. - 2-е изд. - СПб.: Азбука, 2002. - 224 с.

27. Шафоростов А.И. Идентичность личности в условиях современной цивилизации / А.И. Шафоростов // Проблемы Земной цивилизации / Иркутский гос. техн. ун-т. - Иркутск, 2003. - Вып.7, ч.2. - С.123.

28. Экофасилитация: самоучитель для взрослых / А.И. Гусев, Я.А. Догадов, Н.В. Зернова [и др.]: под ред. П.В. Лушина, Я.В. Сухенко. - К., 2013. - 224 с.

29. Эриксон Э.Г. Детство и общество: пер. с англ. / Э.Г. Эриксон. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Речь, 2002. - 416 с.

30. Bochner S. Defining intolerance of ambiguity / S. Bochner // The Psychological Record. - 1965. - № 15. - P.393-400.

31. Clampitt P.G. Managing organizational uncertainty: conceptualization and measurement [електронний ресурс] / P. G. Clampitt, M. L. Williams. - Режим доступу::

32. http://www.google.com/search? q=cache: GY66GtUryU8J: www.imetacomm.com/otherp ubs/research/manorguncertain. pdf+1. %09MacDonald+A. + (1970). +Revised+scale+for+ ambiguity+tolerance&hl=uk&ie=UTF-8&inlang=ru. - Назва з екрана.

33. Craik R.L. A tolerance for ambiguity / R. L. Craik // Physical Therapy. - 2001. - July. - Vol.81. - P.1292.

34. DeRoma V.M. The relationship between tolerance for ambiguity and need for course structure / V.M. DeRoma, M.M. Kanetra, M.L. Kessler // Journal of Instructional Psychology. - 2003. - June.

35. Huber N. An experiential leadership approach for teaching tolerance for ambiguity / N. Huber // Journal of Education for Business. - 2003. - Sept. - Oct. - Vol.79. - P.52 (4).

36. Owen W. Ambiguity tolerance, performance, learning, and satisfaction: a research direction / W. Owen, R. Sweeney // The Proceedings of ISECON. - San Antonio, 2002. - Vol. 19. - P.242.

37. Visser M. “Inverted Commas”: a critical reflection on ambiguity in the context of HIV/AIDS [електронний ресурс] / M. Visser. - Режим доступу: http://www.learndev.org/ambiguity.html. - Назва з екрана.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.