Формування культури писемного мовлення майбутнього вчителя початкових класів

Поняття про стилі сучасної української мови, їх особливості та риси. Методика написання наукових робіт у вищих школах: робота над підготовкою реферату, підготовка і написання наукової статті, курсових і дипломних робіт; основні типи помилок в роботах.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.11.2009
Размер файла 475,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

6. Запишіть логізований план реферату як перелік основних тем і проблем першоджерела (для основної частини реферату).

7. Здійсніть розподіл опрацьованої та відібраної для основної частини реферату інформації, усвідомивши:

а) мету і зміст реферованого наукового джерела;

б) методи дослідження;

в) конкретні результати (теоретичні, експериментальні, описові, насамперед нові і перевірені факти, тенденції тощо);

г)висновки і позицію автора в розв'язанні проблем, прийняті ним або спростовані гіпотези;

д) сфери застосування, шляхи практичного впровадження результатів роботи.

Якщо в науковому джерелі відсутня якась частина наведених у п.7 даних (методи, висновки, сфери застосування), то в тексті реферату вони не наводяться для збереження послідовності викладу. До основної реферату-резюме добирається основна інформація наукового джерела, при цьому малоінформативні смислові частини вилучаються, подібна і близька інформація об'єднується та узагальнюється.

8. Оформіть письмовий реферат:

· Здійсніть «згортання» змісту та мовну компресію відібраної для реферату інформації;

· Скомпонуйте відібрану інформацію та, використовуючи різні лексичні засоби організації зв'язного тексту і пам'ятаючи мету реферування, підготуйте письмовий реферат.

Ступінь узагальнення і «згортання» інформації в рефераті-резюме вдвічі-тричі є більшою, ніж в інформативному рефераті. Лексичні засоби зв'язку є спільними для всіх видів рефератів.

9. Здійсніть самоконтроль написаного реферату на смисловому, структурно-логічному і мовному рівнях та переконайтесь, чи досягли ви поставленої мети реферування.

Слід пам'ятати, що при реферуванні, як і при конспектуванні, відбувається вилучення необхідної інформації, пере формулювання її, а також аргументування. Зміст та обсяги реферату залежать від його виду: реферат-конспект - це повний реферат; реферат-резюме - це короткий, узагальнений реферат; реферат-огляд - це реферат на основі кількох наукових джерел, з-поміж яких визначено базове.

10. Здійсніть (у разі потреби) редагування тексту реферату.

2.2 Підготовка і написання наукової статті

Наукова стаття - один із основних видів публікацій. Вона містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження, висвітлє конкретне окреме питання за темою дисертації, фіксує науковий пріоритет автора, робить її матеріал надбанням фахівців.

Наукова стаття подається до редакції в завершальному вигляді відповідно до вимог, які публікуються в окремих номерах журналів або збірниках у вигляді пам'ятки авторам.

Оптимальний обсяг наукової статті - 6-12 сторінок.

Рукопис статті, як правило, має містити повну назву роботи, прізвище та ініціали авторів, анотацію (на окремій сторінці), список використаної літератури.

Стаття має просту структуру, її текст, як правило, не поділяється на розділи і підрозділи.

Умовно в тексті статті можна виділити такі структурні елементи.

1. Вступ-постановка наукової проблеми, її актуальність, зв'язок з найважливішими завданнями, що постають перед Україною, значення для розвитку певної галузі науки або практичної діяльності (1 абзац або 5-10 рядків).

2. Основні (останні за часом) дослідження і публікації, на які спирається автор; сучасні погляди на проблему; труднощі при розробці даного питання, виділення невирішених питань у межах загальної проблеми, котрим присвячена стаття (0,5-2 сторінки тексту через два інтервали);

3. Формулювання мети статті (постановка завдання) - висвітлюється головна ідея даної публікації, яка суттєво відрізняється від сучасних уявлень про проблему, доповнює її або поглиблює вже відомі підходи; звертається увага на введення до наукового обігу нових фактів, висновків, рекомендацій, закономірностей або уточнення відомих раніше, але недостатньо вивчених. Мета статті випливає з постановки наукової проблеми та огляду основних публікацій з теми (1абзац, або 5-10 рядків).

4. Виклад змісту власного дослідження - основна частина статті. В ній висвітлюється основні положення і результати наукового дослідження, особисті ідеї, думки, отримані наукові факти, виявлені закономірності, зв'язки, тенденції, програма експерименту, методика отримання та аналіз фактичного матеріалу, особистий внесок автора в досягнення і реалізацію основних висновків тощо (5-6 сторінок).

5. Висновок, в якому формулюється основний умовивід автора, зміст висновків і рекомендацій, їх значення для теорії і практики, суспільна значущість; коротко накреслюються перспективи подальших розвідок з теми (1/3 сторінки).

Жанр наукової статті вимагає дотримання певних правил:

- У правому верхньому куті розміщуються прізвище та ініціали автора; за необхідності вказують відомості, що доповнюють дані автора;

- Назва статті стисло відбиває її головну ідею, думку (якомога менше слів, краще до п'яти);

- Ініціали ставлять перед прізвищем;

- Слід уникати стилю наукового звіту чи науково-популярної статті;

- Недоцільно ставити риторичні запитання; мають переважати розповідні речення;

- Не слід перевантажувати текс цифрами 1,2 та ін.. при переліках тих чи інших думок, положень; перелік елементів, позицій слід починати з нового рядка, відокремлюючи їх одне від одного крапкою з комою;

- У тексті не прийнятим є використання різних видів переліку: спочатку, на початку, спершу, потім, далі, нарешті; по-перше, на першому етапі;

- Цитати в статті використовуються дуже рідко; необхідно зазначити основну ідею, а після неї в дужках указати прізвище автор, який уперше її висловив;

- Усі посилання на авторитети подаються на початку статті, основний обсяг статті присвячують викладу власних думок; для підтвердження достовірності своїх висновків і рекомендацій не слід наводити висловлювання інших учених, оскільки це свідчить, що ідея дослідника не нова, була відома раніше і не підлягає сумніву;

- Стаття має завершуватися конкретними висновками і рекомендаціями.

Рукопис статті підписується авторами і подається до редакції у двох примірниках. У разі необхідності до неї додається дискета.

Особливо цінними є статті, раубліковані у фахових наукових виданнях, затверджених ВАК України. Обов'язковою вимогою до наукових публікацій здобувача є відображення в них наукових результатів дисертації, а також наявність в одному випуску журналу (або іншого наукового видання) не більше однієї статті здобувача за темою дисертації.

Статті, опубліковані до появи відповідних Переліків ВАК України, вважаються лише такими, що додатково відображають наукові результати.

Наукова робота будь-якого писемного жанру являє собою оформлений чинними нормативними засобами наукової мови зміст наукових фактів, явищ, теорій, гіпотез, експериментів. Одне з найважливіших завдань дослідження - забезпечити гармонійний зв'язок змісту (тема ----рема) та форми (структура, характер, обсяги ілюстрованого матеріалу, класифікація джерел, бібліографічний опис тощо) наукової роботи, щоб віднайти її оптимальну модель з метою адекватного, чіткого й стислого донесення наукової інформації до адресата.

Принципи оформлення наукових робіт ґрунтуються на вимогах, що висуваються до репрезентації результатів науково-дослідної роботи і які закріплено відповідними чинними нормативними та інструктованими документами.

Безумовно, треба уважно знайомитися зі зразками реалізації цих вимог у вже виданій науковій літературі, над якою працювали (і найчастіше не один рік, якщо робота є обґрунтованою за змістом та обсягом) і автор, і рецензенти, і працівники видавництв, щоб оформити рукопис у відповідності до чинних ДЕСТів та вимог культури наукового писемного мовлення. Зокрема, доречним є насамперед знайомство з культурою оформлення наукових статей (як малого й найпоширенішого жанру наукової літератури) різних видів:

-за змістом (власне наукова, науково-популярна, науково-навчальна,науково-методична, науково-публіцистична);

-за читацьким призначенням (для вузького кола науковців; спеціалістів певної галузі або кількох галузей; широкого загалу науковців тощо);

-за кількістю авторів (один автор, два автори, авторський колектив)

Реальну допомогу в організації та належному оформленні наукової роботи молодим дослідникам надає, крім зазначеного, алгоритмічний припис.

Алгоритмічний припис до підготовки та написання наукової статті

1. Сформулюйте, ретельно обдумавши, основну мету статті.

2. Визначте цілі-сателіти (від лат. Satelles супутник, служник, спільність).

3. Чітко сформулюйте та усвідомте завдання статті.

4. Визначте основну проблему її.

5. Установіть коло підтем з урахуванням їх ієрархії за ступенем важливості.

6. Сформулюйте робочу назву статті за її основною темою (проблемою), визначивши межі теми та обсяги наукової інформації, що має висвітлюватися в ній.

Слід пам'ятати, що заголовок статті може називати тему в узагальненому вигляді (а через двокрапку - частину теми, її аспекти, підтеми) та рему.

7. Складіть і запишіть деталізований план статті.

8. Сформулюйте і запишіть основні тези (як відповіді на пункти питального плану) статті.

9. Сформулюйте і запишіть очікувані висновки.

10. Продумайте вступну частину статті як обґрунтований виклад актуальності теми дослідження, науково-практичної значущості того, що досліджуватиметься у центральній частині статті, та визначення об'єкта, предмета, методів дослідження і джерельної бази.

11. Викладіть стисло й адекватно історію вивчення проблеми в науковій вітчизняній та зарубіжній літературі, проаналізувавши та класифікувавши ці джерела за ознаками спільних і відмінних поглядів науковців на розв'язання цієї проблеми.

12. Визначте за запишіть дефініції (означення) використовуємих у статті термінів.

13. Складіть і запишіть основний текст статті, спираючись на головні принципи : «від відомого - до невідомого», «від простого - до складного».

14. Перевірте узгодженість між планом та змістом статті, між назвою, метою, завданнями та висновками, між тезами та їх обґрунтуванням, ілюструванням, між змістом та мовою мовленнєвою формою.

15. Здійсніть самоконтроль виконаної роботи на мовному/мовленнєвому рівні та свідомо внесіть відповідні корективи:

-перевірте правильність і точність мовного оформлення заголовка статті;

-перевірте текст статті на відповідність чинним правописним нормам сучасної української літературної мови;

-перевірте текст статті на відповідність вимогам наукового стилю української мови при вербалізації думок.

16. Перевірте точність і правильність оформлення цитацій - буквальних витягів із відповідних наукових джерел.

17. Оформіть бібліографічний апарат статті за обраним/визначеним принципом (внутрішньо текстові, підрядкові, після текстові посилання) та чинним ДЕСТом.

18. Здійсніть самоконтроль виконаної роботи на всіх рівнях (змістовому, логічному, мовностилістичному) та, в разі потреби, внесіть необхідні корективи і відреагуйте статтю.

Мовленнєві стандарти для написання наукової статті

1. Мотивація актуальності теми і важливості дослідження

· Проблема …перебуває у центрі уваги…

· …заслуговує на особливу увагу…

· …посідає важливе місце…

· … є актуальною…

· …відноситься до актуальніших…

· …цілком не є вирішеною…

· … є мало розробленою, недослідженою…

· …фрагментарно висвітлювалася в …

· … не була об'єктом спеціального вивчення…

· Важливо … дослідити…

· … описати (здійснити опис)

· …узагальнити…

· …вивчити…

· …встановити…

· …пояснити…

· …систематизувати…

· …дати характеристику…

· …класифікувати…

· …підсумувати…

· …проаналізувати…

· …здійснити експеримент…

· …експериментально перевірити…

· …укласти…

2. Історія й сучасний стан розробки питання в науковій літературі

· Прийнято вважати, що…

· Загальновідомо, що…

· Є думка, що…

· Згідно з точкою зору…

· Відповідно до концепції…

· Як вважає…

· Існуючі точки зору з цього питання можна класифікувати таким чином…

· Дослідженням цієї проблеми займалися…

· Нову концепцію(ідею, гіпотезу, теорію) розроблено…

3. Мета і завдання статті

· Статтю присвячено такому питання, як…

· Мета статті полягає в тому, щоб…

· Завдання дослідження формулюється..

· Метою є визначити…

· У статті порівнюється…

· У статті вивчається…

· Автор розв'язує низку завдань, а саме:

· Мета статті - проаналізувати…

· Метою роботи є дослідження…

4. Виклад суті дослідження у статті

· Є підстави вважати…

· Гіпотетично можна стверджувати…

· Перевіримо запропоновану гіпотезу…

· Виходячи з передбачення..

· Об'єкт дослідження характеризується такими особливостями…

· Об'єкт аналізу має такі специфічні якості, як…

· За структурою можна виокремити…

· Нами зафіксовано…

5. Висновки, рекомендації, пропозиції

· Таким чином, проведене дослідження підтверджує, що…

· Отже, є всі підстави зробити такий висновок..

· Як підсумок зазначимо, що…

· Відтак, можна впевнено стверджувати, що…

· Сформулюємо основні висновки та рекомендації…

· Нарешті, зробимо висновок про…

· Підсумовуючи все сказане, відзначимо, що..

· Можна зробити низку висновків…

· Здійснене дослідження дозволяє зробити такі висновки…

2.3 Основні типи помилок у науково-методичних роботах майбутніх вчителів початкових класів

У розділі розкрито теоретичні засади побудови експериментального навчання, подано результати формуючого експерименту.

Експеримент проводився у два етапи. Перший етап - орієнтовно-пошуковий - передбачав виявлення загального ставлення студентів до української мови, визначення їх світоглядної позиції. Це питання вивчалося за допомогою анкетування, опитування, бесід із студентами, спостереження за рівнем сформованості культури писемного мовлення.

Проведена робота дала підстави для висновку про психологічну готовність студентів до підвищення рівня культури власного мовлення, з'ясування провідних мотивів, що спонукають майбутнього вчителя початкових класів до оволодіння високим рівнем культури писемного мовлення.

Другий етап - діагностуючий - був пов'язаний із процесом удосконалення культури писемного мовлення, визначення рівня їхнього мовленнєвої підготовки і складався із завдань, що ставили за мету виявити реальні мовленнєві уміння студентів, ступінь сформованості навичок писемного мовлення. Виявлення і аналіз помилок здійснювався в два етапи. На першому етапі визначалася питома вага морфологічних, лексико-стилістичних, синтаксичних помилок в роботах студентів наукового характеру. На другому етапі визначалася градація помилок за їх поширенням, стійкістю та частотністю в їхньому писемному мовленні.

Перевіривши і проаналізувавши усні відповіді та науково-методичні роботи, ми дійшли висновків, що питому вагу посідають морфологічні, лексико-стилістичні, синтаксичні помилки.

Види вправ Правильні відповіді % Неправильні відповіді %

Вправи морфологічного характеру

54,8

46,2

Вправи лексико-стилістичного характеру

57,3

42,7

Вправи синтаксичного характеру

62,6

37,4

Морфологічні помилки

1. Ненормативне ступенювання прикметників (використання російськомовної граматичної моделі; злиття простої і складеної форм ступенів порівняння).

Неправильно: Це самий вигідний контракт. Це були найбільш прийнятніше умови.

Правильно: Це найвигідніший контракт. Це були найприйнятніші умови.

2. Неправильне введення в речення форми вищого ступеня прикметника (пропуск прийменника або сполучника).

Неправильно: Наші умови вигідніші ваших.

Правильно: наші умови значно вигідніші від ваших.

3. Уживання повнозначного дієслова являється замість дієслова-зв'язки (є, був, була, було, були).

Неправильно: М. Стеф'юк являється головним розробником методичного посібника.

Правильно: М. Стеф'юк є головним розробником методичного посібника.

4. Уживання ненормативної форми дієприкметника.

Неправильно: Кошти, отримуємі від реалізації конфіскованого майна, перераховуються до державного бюджету.

Правильно: Кошти, отримані від реалізації конфіскованого майна, переховуються до державного бюджету.

5. Злиття простої і складеної форм ступенювання прислівників.

Неправильно: Злочини проти людства караються найбільш суворіше.

Правильно: злочини проти людства караються найсуворіше.

6. Уживання невідповідного сполучника чи сполученого слова.

Неправильно: Відповідь потрібно надіслати не пізніше чим за 10 днів до наради.

Правильно: Відповідь потрібно надіслати не пізніше ніж за 10 днів до наради.

7. Контамінація парних сполучників.

Неправильно: трудовий договір може розриватися не тільки з ініціативи працівника, скільки з ініціативи адміністрації.

Правильно: Трудовий договір може розриватися не тільки з ініативи працівника, а й з ініціативи адміністрації.

Студентам слід звернути увагу на такі морфологічні ознаки характерні для наукового стилю.

1. Переходьмо на природній для української мови дієслівний спосіб позначення процесів замість іменникового.

Викладаючи текст положення чи вимоги, треба скрізь, де це можливо, уникати нагромадження віддієслівних іменників на -ння, уживаючи замість них відповідні дієслова, наприклад:

Неправильно: Вимірювання тиску здійснюється для порівняння…

Завдання ліквідації будь-яких порушень статутів і настанов та рішучого зміцнення дисципліни вимагають докорінного поліпшення контролю за діяльністю підлеглих, розумного використання дисциплінарних прав, усунення помилок у роботі

Правильно: Тиск вимірюють, щоб порівняти…

Завдання ліквідувати будь-які порушення статутів і настанов та рішуче зміцнити дисципліну вимагає докорінно поліпшити контролю за діяльністю підлеглих, розумно використовувати дисциплінарні права, переборювати помилки в роботі

У наведеній фразі є шість віддієслівних іменників (один із них іншомовного походження - ліквідації). Розташована нижче фраза містить у собі один, конче подібний, - порушення, а замість інших ужито дієслова, що значно поліпшили виклад.

Викладене правило ґрунтується на тому, що іменники на -ння, утворені внаслідок віддієслівної морфологізованої субстантивації, і вихідні дієслова мають тотожну лексичну семантику.

1. Уникаймо мовних конструкцій дієслово + віддієслівний іменник, що не становлять укладених дієслівно-іменникових зворотів

Розроблювані документи, навчальні та наукові праці рясніють конструкціями дієслово+віддієслівний іменник, що описують дію двома словами: дієсловом, яке вказує тільки те, що щось відбувається, і віддієслівним іменником-додатком, який показує, що саме відбувається. У працях [33;36;56] рекомендують замість таких мовних конструкцій, що не становлять укладених дієслівно-іменникових сполук, уживати природніший для української мови й економічний засіб позначення присудка - дієслово, наприклад: виконувати обчислення - обчислювати, здійснювати контроль - контролювати, займатися дослідженням - досліджувати.

2. Надаваймо перевагу активним конструкціям над пасивними

Мовознавці [18;33;36;49;50] радять будувати речення природно - суб'єкт дії повинен бути підметом, об'єкт дії - додатком, а присудок описує діє предмета, спрямовану на об'єкт.

Відповідно до норм української мови, вимоги потрібно викладати так:

Неправильно: Роботи виконуються з використанням перевірених засобів вимірювання.

Правильно: Роботи треба виконувати, використовуючи перевірені засоби вимірювання.

З наведених рекомендацій не слід робити хибний висновок, ніби дієслів на -ся треба взагалі уникати. Згідно з правилами та нормами наукового стилю української мови зворотні дієслова потрібно вживати за їхнім прямим призначенням лише стосовно перехідної дії, тобто коли є суб'єкт дії, але немає іншого об'єкта, на який спрямовано дію. Порівняймо: він змінюється (деформується, нагрівається) кимось (чимось) і його змінює (деформує, нагріває) хтось, щось (пасивна дія), він змінюється (деформується, нагрівається) десь (за певних умов)(перехідна дія).

3. Правильно вживаймо безособові конструкції на -но, -то.

Широке вживання безособових конструкцій на -но, -то в ролі головного члена односкладного речення є синтаксичною особливістю, але їх вживають тільки з іменниками у формі середнього роду.

Згідно з вимогами потрібно використовувати безособову форму викладання тексту, яка не потребує визначення виконавця дії, а лише наголошує на тому, що відбулося, наприклад « застосовано метод», «зазначено в настанові» тощо. Потрібно пам'ятати таке. По-перше, безособові конструкції на -но, -то виражають результативний стан, щог є наслідком виконаної дії. Тому зазвичай їх утворюють від дієслів доконаного виду [13]. По-друге, ці форми керують іменником у знахідному відмінку без прийменника [49;55], наприклад, вироблено (що?) нову концепцію.

Отже, згідно з ДСТУ 3966-2000, п. Д.12 безособову форму дієслова на -но, -то можна вживати лише у реченнях, де прямо не зазначено виконавця дії. Правильно: його замінено (здеформовано, нагріто) кимсь; неправильно: його змінив (здеформував, нагрів) хтось.

4. Віддієслівні іменники, що позначають незавершені процеси, уживаймо тільки в однині.

Диференційованою граматичною ознакою таких іменників-дериватів є, як відомо [13:51], неповна парадигма числа. Оскільки вони позначають узагальнену назву дії як багаторазової, так і повторюваної, невизначеної ні за кількістю циклів, ні за обсягом, ні за тривалістю, такі іменники треба вживати тільки в однині, наприклад: прилади для вимірювання, засоби нарізування.

5. Правильно вживаймо іншомовні терміни на -ція, -зія, -інг, -мент.

Слова іншомовного походження збагачують лексику кожної мови, проте запозичити їх треба лише тоді, коли немає власного слова для якогось поняття. Тому в ДСТУ 1.5:2003, п.5.1.5. і ДСТУ 3966-2000, п.Г.9.11 зазначено, що «у стандарті заборонено вживати іншомовні слова та терміни за наявності рівнозначних слів та термінів в українській мові. Якщо в академічних словах є слова іншомовного походження і рівнозначне українське, перевагу треба надавати українському слову, наприклад: фактор - чинник.

Однак, в разі доцільності запозичення, потрібно підпорядковувати іншомовні слова законам української мови [42:125-126]. Зокрема, згідно з вимогами ДСТУ 3966-2000, п. Г. 9.11, запозичаючи назву процесу, потрібно насамперед від іншомовного слова утворити українське дієслово недоконаного виду, а далі - всі необхідні похідні слова. Не можна стандартизувати іншомовні іменники для позначення дії, що закінчуються на -ція, -інг, -мент тощо, які не уможливлюють розмежування понять дії (незавершеного процесу) та події (завершального процесу), бо це руйнуватиме видову структуру української мови. Такими іменниками можна позначати інші поняття: наслідки події (об'єкти, суб'єкти тощо) наприклад: дія: публікувати, публікування; подія: опублікувати, опублікування; наслідок дії: публікація.

Лексико-стилістичні помилки

1. Уживання слова у не властивому йому значенні.

Неправильно: На нараді йшлося про зміцнення виконавчої дисципліни. Правильно: На нападі йшлося про зміцнення виконавської дисципліни.

2. Порушення норм сполучуваності слів.

Неправильно: Цьому питанню приділяється велике значення.

Правильно: Цьому питанню приділяється велика увага.

3. Калькування російських сталих словосполучень

Неправильно: Цей договір вступає в силу з моменту його підписання обома сторонами.

Правильно: Цей договір набирає чинності з моменту його підписання обома сторонами.

4. Неправильне повторення слова.

Неправильно: Делегація Києва перебувала з візитом у Чикаго з 23 по 28 лютого. З Чикаго Київ пов'язують давні дружні зв'язки.

Правильно: Делегація Києва перебувала з візитом у Чикаго з 23 по 28 лютого. Із цим американським містом столицю України пов'язують давні дружні зв'язки.

5. Мовна надмірність: а) плеоназм (уживання збіжних значенням слів); б) тавтологія (повторення спільнокореневих слів).

Неправильно: А) Складіть свою автобіографію. Б) Варто розрізняти різні підходи до цієї проблеми.

Правильно: А) складіть автобіографію. Б) Варто розокремлювати різні підходи до цієї проблеми.

Синтаксичні помилки

1. Порушення порядку слів (однорідних членів речення) при парних сполучниках.

Неправильно: Бібліотека дає не лише різноманітну літературу, а й проводить зустрічі з відомими митцями.

Правильно: Бібліотека не лише дає різноманітну літературу, а й проводить зустрічі з відомими митцями.

2. Неправильне використанні однорідних членів речення: а) сполучення як однорідних членів частково збіжних (у тому числі видових і родових) понять, а також непорівняних понять; б) порушення граматичної форми керованих слів; в) неузгоджуваність обставин з одним або кількома однорідними членами речення.

Неправильно: А) Заняття лекторію проводитимуть досвідчені юристи, психологи, батьки. Б) Нарада схвалила заходи щодо профілактики і боротьби з інфекційними захворюваннями. В) У засіданні узяв участь і виступив директор університету.

Правильно: А) Заняття лекторію проводитимуть досвідчені юристи, психологи, батьки. Б) Нарада схвалила заходи щодо профілактики інфекційних захворювань і боротьби з ними. В) На засіданні виступив директор університету.

3. Неправильна будова складного речення: поєднання підрядного речення і члена речення як однорідних.

Неправильно: Кожний має право на працю, що передбачає можливість заробляти собі на життя працею, вільно обраною або на яку вільно погоджується.

Правильно: Кожний має право на працю, що передбачає можливість заробляти на життя працею, яку особа вільно обирає або на яку вільно погоджується.

Викладені правила ґрунтуються на граматичних традиціях української літературної мови і відповідають сучасним тенденціям української мови, про що свідчать новітні академічні видання [13], які вийшли друком після затвердження стандартів ДСТУ 1.5:2003 та ДСТУ 3966-2000.

Унормування галузевих термінологічних систем спричинило появу багатьох термінів-новотворів, передусім для понять, пов'язаних з процесами. Щоб забезпечити системність української термінології, мовознавці повинні чітко сформулювати правила словотвірного синтезу похідних за наперед визначеною семантикою, зважаючи на обмежування в сполучуваності морфем.

Система правил українського ділового та наукового стилю, викладена в ДСТУ 1.5:2003 і ДСТУ 3966-2000 та втілена розробниками комплексу основоположних стандартів національної системи стандартизації, є сьогодні обов'язковою для всіх, хто нормативні документи та наукові роботи. Дотримуючись цих правил, можна уникнути багатозначності й таким чином виконати основну вимогу до нормативних документів: текст повинен бути однозначно зрозумілим тому, хто його пише, так і тим, хто ним повинен керуватися.

Висновки

Культура писемного мовлення - інтегративне утворення в структурі підготовки майбутнього вчителя початкових класів до практичної діяльності. З огляду на це формування та вдосконалення культури писемного мовлення слід вважати одним з важливих напрямів професійної підготовки сучасного вчителя початкових класів.

Аналіз наукової літератури дозволив визначити теоретичні засади удосконалення культури писемного мовлення. Критеріями сформованості культури мовлення майбутніх учителів початкових класів можна вважати: а) досконале володіння нормами літературної мови на всіх рівнях мовної системи в усному і писемному різновидах; б) ознайомлення з якостями писемного мовлення під час написання наукових робіт; в) уважне ставлення до мови і мовлення; г) наявність стійких навичок писемного мовлення та контрольно-стимулюючих умінь.

У процесі дослідного навчання встановлено, що роботу з удосконалення культури писемного мовлення студентів не можна обмежувати лише корекцією недоліків писемного мовлення окремих студентів, оскільки викладач не в змозі контролювати весь обсяг недоліків, тому що така навчальна діяльність потребує багато часу та передбачає лише усунення недоліків. Про ефективність сформованості культури писемного мовлення можна говорити лише в тому випадку, коли поряд з успішним засвоєнням навчального матеріалу простежується свідоме прагнення майбутніх учителів до мовленнєвого самовдосконалення. Складність досліджуваної проблеми і новизна проблеми підтверджують, що не всі порушені питання одержали достатнє обґрунтування й доведення.

Проведене нами дослідження не претендує на вичерпне розв'язання проблем удосконалення писемного мовлення майбутніх учителів початкових класів. Запропонована методика удосконалення культури писемного мовлення є лише частиною складної та багатогранної роботи у межах підготовки майбутніх фахівців.

Список використаних джерел

1. Антисуржик / За заг. ред. О. Сербенської. - Львів, 1994. - 149с.

2. Антоненко-Давидович Б.Д. Як ми говоримо. - К., 1997. - 254с.

3. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови: Навчальний посібник. - Львів: світ, 2003. - 432с.

4. Бігович О. Професійні методичні вміння вчителя іноземної мови в початковій школі.// Іноземні мови. - 1999. - №1. - С. 39-42.

5. Біляєв О.С. Про культуру мовлення вчителів-словесників, учителів загалом і не лише вчителів. // Урок української мови. - 2000. - №1, - С.23-27.

6. Будагов Р.А. Литературные языки и язиковые стили. - М., 1967. - С.22.

7. Взаємодія усних і писемних стилів мови/ За ред. М.М. Пилипинського. - К., 1982. - 180с.

8. Винницький В.М. Наголос у сучасній українській мові. - К., 1984. - 160с.

10. Виноградов В.В. Итоги обсуждения вопросов стилистики. // Вопросы языкознания. - 1955. - №1, - С. 82.

11. Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поетика. - М., 1963. - С.138.

12. Винокур Г.О. Культура языка. - М., 1930. - С. 168 - 169.

13. Вихованець І.,Городенська К. Теоретична морфологія української мови: Акад. граматика укр.. мови. -К., 2004. - 400с.

14. Волкотруб Г.П. Практична стилістика сучасної української мови: Використання морфологічних засобів мови. - К., 1998. - 176с.

15. Волощак М. Неправильно - правильно: Довідник з українського слововживання. - К., 2000. - 128с.

16. Гінзерук М.П. Система правил українського наукового та ділового стилів. // Українська мова. - 2006. - №2, - С.30-40.

17. Головин Б.Н. Основы культуры речи. - М. 1980. - 235с.

18. Городенська К. Синтаксична специфіка української наукової мови.//Українська термінологія і сучасність: Збірник наукових праць. - К., 2001. - Вип. ІV. - С. 11-14.

19. Горпинич В.О. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : Навч. посібн. - К., 1999. - 207с.

20. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст..). - К., 1994. - 61с.

21. Дудик П.С. Стилістика української мови. - К.: Академія, 2005. - 368с. 14. 22. Д'яков А.С., Кияк З.Б., Куделько Т.Г. Основи термінотворення: Семантичні та соціальні аспекти. - К., 2000. - 386с.

23. Єрмоленко С. Нариси з української словесності: Стилістика і культура мови. - К.: Довіра, 1999. - С. 270-284.

24. Єрмоленко С. Синтаксис і стилістична семантика. - К., 1982. - 210с.

25. Єрмоленко С. Стилістика сучасної української літературної мови в контексті слов'янських стилістик // Мовознавство. - 1998. - № 2-3. - С. 25-36.

26. Їжачкевич Г.П. Взаємодія стилістики мови ї стилістики мовлення // Теоретичні проблеми лінгвістичної стилістики. - К., 1972. - С. 33-47.

27. Коваль А.П. Науковий стиль сучасної української літературної мови; структура наукового тексту. - К., 1970. - 303 с.

28. Ковальська М.М. Значення культури мовлення вчителя початкових класів у його професійній діяльності. // Студентський вісник ТДПУ ім. В.Гнатюка. - Тернопіль, 2004. - №9, - С. 109-112.

29. Кожина М. Стилистика русского языка - М.: Просвещение, 1983. - С. 66-82.

30. Куліш Л.Ю. Порівняльний кількісний аналіз лексики монологічної і діалогічної науково-професійної мови.// Мовозновство. - 1967. - №4, - С. 44.

31. Культура української мови: Довідник. - К., 1990. - 320с.

32. Культура мови вчителя: Курс лекцій / за заг. ред. О.Г. Муромцевої. - Харків: Гриф, 1998. - С.162-172.

33. Курило О. Уваги до сучасної української літературної мови. - К., 2004. - 303с.

34. Леонова М.В. Стилістичні помилки та їх характер // Укр. мова та літ. В шк.. - 1972. - №5. - С. 75-78.

35.Масенко Л.Т. Мова і політика. - К.: Соняшник, 1999. - С.97.

36.Непийвода Н.Ф. Сам собі редактор: Порадник з української мови. - К., 1998. - 240с.

37. Николаева Т.М. Письменая речь и специфика ее изучения. // Вопросы языкознания. - 1961. - №3, - С.80.

38.Онуфрієко Г.С. Науковий стиль української мови. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 312с.

39. Панько Т.І. Від терміна до системи. - Львів, 1979. - 288с.

40. Пилинський М.М. Мовна норма і стиль. - К.: Наукова думка, 1976. - 287с.

41. Пономарів О.Д. Стилістика української мови: Підручник. - 3-тє вид., перероб. і доповн. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2000. - С. 5-18.

42. Пономарів О.Ю. Культура слова. Мовностилістичні поради. - К., 2001. - 240с.

43. Попович М.В. О философском анализе языка науки. - К., 1966. - С.130.

44. Потебня А.А. Из записок по теории словесности. - Харьков, - 1905. - С.102.

45. Разинкина Н.М. О некоторых элементах положительной эмоционально-субъективной оценки в стиле английской научной прозы ХІХ века. //Научные доклады висшей школы. Филологический науки. - 1964. - №2, - С.47.

46. Сагалович Н.М. Уточнение терминологии, связанной с предметными указателями к реферативным изданиям. // Научно-техническая информация. - 1966. - №7, - С.22.

47. Сащак Н. Культура мови та мовлення людини.// Рідна школа. - 2006. - №3, С.43-45.

48. Селігей П.О. Науковий стиль української мови. Ресурси оновлення. // Мовозновство. - 2006. - №2-3, - С. 174-186.

49. Сербенська О.А., Волощак М.Й. Актуальне інтерв'ю з мовознавцем: 140 запитань і відповідей. - К., 2001. - 204с.

50. Сербенська О., Редько Ю., Федик О. Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитьсь і правильно говорити: Посібник. - Львів.1994. - 152с.

51. Симоненко Л. О. Роль Національної академії наук у розбудові української наукової термінології. // Українська термінологія і сучасність: 3б. наук. праць. - К., 1998.

52. Скороходько Э.Ф. О семантической природе некоторых видов образного словоупотребления. - В. зб.: Вопросы стилистики. - Саратов, 1962. - С.156.

53. Тараненко О.О. Українська мова в сучасній Україні.// Культура слова. - 2000. - № 53-54.

54. Чередниченко І.Г. Нариси з загальної стилістики сучасної української мови. - К.: Рад. шк., 1962. - С. 41-85.

55. Ющук І.П. Українська мова. - К., 2003. - 640с.

56. Ярема С. На теми української наукової мови. - Львів, 2002. - 44с.

Додатки

Обґрунтування теми, вибір об'єкта, постановка мети дослідження

Виконання огляду стану питання та постановки завдань дослідження

Розробка гіпотези і теоретичних передумов дослідження

Розробка програми і методики експериментального дослідження

Проведення експериментального дослідження

Обробка і аналіз експериментального дослідження

Практична апробація результатів дослідження й оцінка їх ефективності

Оформлення дипломної роботи

Додаток 1. Загальний алгоритм виконання дипломної роботи (теоретико-експериментальної)

Вибір теми, ознайомлення з нею, її обґрунтування

Виявлення та відбір літератури з теми

З'ясування об'єкта предмета; визначення мети та завдань дослідження

Складання робочої картотеки літератури з теми

Вивчення та конспектування літератури з теми

Складання попереднього плану роботи, узгодження його з керівником

Викладення тексту роботи згідно з її структурою

Вивчення досвіду роботи, проведення експерименту чи анкетування

Формулювання висновків та рекомендацій

Написання вступу та огляду літератури з теми дослідження

Оформлення списку використаних джерел та додатків

Подання чорнового варіанта роботи науковому керівникові, написання відгуку науковим керівником

Усунення зауважень, врахування рекомендацій наукового керівника, підготовка варіанта роботи до рецензування, отримання рецензії

Доопрацювання роботи з урахуванням рекомендацій рецензента, остаточне редагування тексту, чистове оформлення роботи, підготовка до її захисту

Додаток 2. Алгоритм написання курсової (дипломної) роботи

Додаток 3. Схема формулювання назви і мети дослідження

Додаток 4. Контрольна схема самоперевірки виконання курсової (дипломної) роботи.


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.