Санітарно-гігієнічне виховання учнів в ході роботи вчителя біології

Сучасний стан проблеми санітарно-гігієнічного виховання учнів в ході роботи вчителя біології та шляхи її подолання. Основи формування санітарно-гігієнічних умінь та навичок учнів. Характеристика головних рівнів санітарно-гігієнічної свідомості учнів.

Рубрика Педагогика
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.09.2011
Размер файла 76,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

У процесі формуючого етапу експерименту було апробовано декілька взаємопов'язаних та взаємодоповнюючих технологій виховання, які, спонукаючи розвиток певних якостей особистості, забезпечували інтегративний вплив, необхідний для особистісного розвитку старших підлітків, здійснення внутрішньої саморегуляції ставлення до здорового способу життя. До таких технологій належали тренінги-вправи, проективна технологія, створення ситуації успіху, елементи сугестивної технології, дидактичні матеріали з курсу «Основи здоров'я та безпеки життєдіяльності », проведення різних позакласних заходів…(див. додатки)

На формуючому етапі експерименту ставилися завдання допомогти учням експериментальних класів навчитися здійснювати адекватні самооцінку і самоаналіз, що мало стати передумовою розробки програм саморозвитку та самовдосконалення. Педагогічно доцільним з особистісно-розвивальної точки зору стало формування школярами ідеальної моделі, ідеального образу себе, що представляє собою модель наступного кроку вихованця по шляху його саморозвитку. Процес фізичного самовдосконалення, базуючись на пізнанні учнями 8-9 класів своїх позитивних якостей і недоліків, містив визначення завдань саморозвитку, складання його індивідуальних програм. Постійна потреба організовувати себе, мобілізувати в подоланні зовнішніх та внутрішніх перешкод на шляху до поставленої мети вимагали певних вольових зусиль, пов'язаних з психічною напругою, потребою вольової регуляції поведінки тощо.

2.3 Порівняльний аналіз санітарно-гігієнічної вихованості учнів

Порівняльний аналіз результатів експериментальної роботи дозволяє зробити висновок, що інтегративний підхід до формування у старших підлітків знань сутності, змісту і компонентів здорового способу життя у навчально-виховному процесі виявився ефективним, а вертикальна і горизонтальна диференціація обсягу знань сприяла чіткішому їх усвідомленню, систематизації, зміцненню і поглибленню. Так, кількість учнів експериментальних класів з високим рівнем знань основ здорового способу життя збільшилося з 11,3% до 30,7%, середнім - з 48,4% до 67,7%, низьким - зменшилася з 40,3% до 1,6%. Певна динаміка змін рівнів знань учнів контрольних класів обумовлена вивченням проблем здорового способу життя в рамках інших предметів.

Отримані дані дають підстави для висновку, що особистісно-зорієнтовані технології, активізація внутрішньої емоційно-мотиваційної сфери особистості, спонукання до самоактивізації у процесі санітарно-гігієнічного саморозвитку сприяють позитивним змінам у ставленні старших підлітків до здорового способу життя. Зокрема, кількість учнів експериментальних класів з активно-позитивним ставленням в результаті формуючого експерименту збільшилася з 12,9% до 38,7%, пасивно-позитивним - з 56,5% до 61,3%, негативного ставлення до здорового способу життя старші підлітки даних класів не висловлювали. Зміни в ставленні до здорового способу життя учнів контрольних класів були менш динамічними. Своєрідним показником ціннісних орієнтацій було прагнення старших підлітків організовувати свою діяльність на засадах здорового способу життя. В експериментальних класах на час завершення дослідження кількість школярів, які хотіли б вести здоровий спосіб життя, збільшилася з 26% до 87%, тоді як в контрольних класах їх кількість не змінилася.

У результаті дослідження встановлено, що застосування тренінгових, проективних технологій виховання сприяло формуванню у школярів умінь планувати свою життєдіяльність на засадах здорового способу життя, розробляти індивідуальні програми саморозвитку, складати щадні режими дня, здійснювати самоконтроль за їх виконанням, забезпечувати необхідні санітарно-гігієнічні умови самостійно займатися фізичними вправами.

Узагальнені результати експериментальної роботи щодо виховання у старших підлітків здорового способу життя подано в додатку 1.

Апробація сучасних педагогічних технологій виховання здорового способу життя учнів 8-9 класів, оцінювання їх ефективності свідчать, що: результативність цих технологій обумовлюється рівнем готовності до їх застосування як педагогів, так і школярів; ефективність педагогічних технологій як засобу виховання здорового способу життя старших підлітків підвищується за умови усвідомлення школярами особистісної цінності і значущості тих чи інших видів фізкультурно-оздоровчої діяльності, включення їх у навчально-розвивальну діяльність на оптимальному для кожного учня рівні складності.

1. Результати дослідження свідчать, що переважна більшість старших підлітків мають недостатньо змістовні уявлення про сутність, компоненти і структуру здоро-вого способу життя. В процесі констатуючого етапу дослідження встановлено, що лише 38,2% опитаних старших підлітків самостійно займаються фізичними впра-вами, з них щоденно - 7,7%, шість разів за тиждень - 2,2%, один-два рази - 23,1 %. Серед учнів експериментальних класів 6,5% взагалі самостійно не займалися фізичним удосконаленням. Основними причинами, що на думку старших підлітків гальмують їх оптимальний фізичний розвиток, називаються: відсутність вільного часу (27%), втомленість після навчання (25%), інші захоплення (24,4%) тощо.

2. На основі отриманих даних виділено високий, середній і низький рівні сформованості здорового способу життя старших підлітків. Показниками їх визначення були такі критерії: рівень знань про сутність і структуру здорового способу життя; вплив занять фізичною культурою на розвиток особистості та покращення її здоров'я; систематичність у дотриманні вимог здорового способу життя.

3. Експериментальна робота дозволила визначити місце і роль сучасних виховних технологій у вихованні здорового способу життя старших підлітків. У процесі формуючого етапу експерименту були апробовані такі взаємопов'язані та взаємодоповнюючі технології виховання, як тренінги-вправи, проектна (проективна) технологія та технологія створення ситуації успіху. Аналіз результатів експерименту дає підстави зробити висновок, що дані технології, спонукаючи розвиток тих чи інших якостей особистості, забезпечували інтегративний вплив, необхідний для розвитку старших підлітків, здійснення внутрішньої саморегуляції ставлення до здорового способу життя, вдосконалення когнітивних, конструктивних, організаторських, комунікативних знань і умінь школярів на засадах ситуації успіху.

4. Проведена експериментальна робота підтвердила висунуту в дослідженні гіпотезу, що ефективність виховання здорового способу життя учнів 8-9 класів у значній мірі детермінується рівнем їхніх знань і умінь щодо змісту та шляхів санітарно-гігієнічного самовдосконалення. Встановлено, що чим він вищий, тим вагомішими є передумови виховання у школярів орієнтацій на здоровий спосіб життя.

5. Порівняння експериментальних даних засвідчило, що в результаті реалізації програми дослідження в експериментальних класах відбулися позитивні зміни у рівнях сформованості в школярів здорового способу життя. Так, у кінці екс-перименту кількість учнів з високим рівнем збільшилась з 11 до 28%, з середнім - з 42 до 64%, а з низьким рівнем зменшилася з 47 до 8% учнів. У контрольних класах ця тенденція виражена меншою мірою, суттєвих кількісних і якісних змін у цих учнів не відбулося. Це свідчить про ефективність впровадження експериментальної програми виховання в старших підлітків здорового способу життя.

6. Результати експериментальної роботи дозволили зробити висновок, що ефективність виховання здорового способу життя старших підлітків детермінується певними умовами, серед яких виокремлюються організаційно-педагогічні умови: наявність у системі роботи загальноосвітньої школи підсистеми виховання здорового способу життя школярів; здійснення чіткого науково обґрунтованого діагностування, проектування, планування, організації й контролю процесу виховання здорового способу життя учнів; реалізація випереджаючого науково-методичного забезпечення даного процесу; організація підготовки вчителів до діяльності у даному напрямі; координація впливів усіх учасників процесу виховання старших підлітків на засадах здорового способу життя; створення в школі необхідних матеріально-спортивних та санітарно-гігієнічних умов життєдіяльності учасників навчально-виховного процесу.

Дієвий вплив на ефективність виховання в учнів здорового способу життя мали психолого-педагогічні умови: забезпечення позитивного мотиваційного налаштування вчителів і учнів на організацію життєдіяльності на засадах здорового способу життя; формування ціннісних орієнтацій школярів на здоровий спосіб життя; побудова системи виховання здорового способу життя старших підлітків засобами фізкультурно-оздоровчої діяльності на засадах пріоритету потреб та інтересів особистості.

Ефективність процесу виховання в старших підлітків здорового способу життя залежали від педагогічних умов: гуманізації навчально-виховного процесу в школі, що полягає у визнанні учня та його прав на вибір видів фізкультурно-оздоровчої діяльності; дотримання принципу природовідповідності, врахування типологічних, вікових і статевих особливостей школярів; здійснення навчально-виховного процесу на засадах діагностичного підходу, який передбачає вивчення рівнів пізнавальної активності, навченості, фізичного розвитку, здатності до навчання і самовдосконалення; інтегрованого підходу, взаємопроникнення і взаємодоповнення освітніх ланок за змістом і педагогічними технологіями, що сприяє формуванню у старших підлітків цілісного уявлення про фізичну культуру особистості, здоров'я і здоровий спосіб життя; здійснення диференційованого підходу до процесу формування знань; забезпечення взаємозв'язку й синтезу процесів навчання і учіння, виховання і самовиховання, розвитку і саморозвитку; впровадження нових технологій виховання, сучасних підходів до підбору засобів, методів і способів організації діяльності школярів на засадах здорового способу життя; оптимального поєднання методів виховання здорового способу життя з впливом на свідомість, почуття і волю школярів.

7. Апробовані в процесі експериментальної роботи педагогічні технології, форми, методи і прийоми виховання здорового способу життя можуть бути використані вчителями біології, фізичної культури, класними керівниками та директорами загальноосвітніх шкіл у навчальній та позаурочній фізкультурно-оздоровчій діяльності.

Проведене дослідження не вичерпує всіх проблем виховання здорового способу життя учнів 8 - 9 класів. Подальшого вивчення, зокрема, потребують питання розробки і впровадження здоров?я зберігаючих технологій навчання і виховання школярів, специфіка виховання здорового способу життя учнів з різними вадами здоров'я та ін.

Список використаної літератури

1. Агаджанян Н.А., Алексеев С.В., Ананьев В.А., Андреев Ю.А. Валеология человека: здоровье -любовь - красота: В 2 кн., 5 т. - 2-е изд., доп. и откорректир. - СПб.: Petroc, 1998. - (Валеол. семинар акад. В.П.Петленко).

2. Баранов А.А. Окружающая среда и здоровье // Педиатрия. - 1994. - N 5.

3. Гончаренко М.С., Исакова Т.И. Задачи практической валеологии // III национальный конгресс по профилактической медицине и валеологии, С.-Петербург, 28-31 мая 1996 г.: Тез. докл. - СПб., 1996.

4. Жураковский Г.Е. Очерки по истории античной педагогики. М.: Учпедгиз, 1940.

5. Зайцев Г.К. Здоровье школьников и учителей. Опыт валеологиченского исследования. СПб., 1995.

6. Зайцев Г.К. Уроки Айболита. СПб., 1995-1999.

7. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. Укрепление организма. СПб., 1998-1999.

8. Зайцев Г.К.. Школьная валеология. Педагогические основы обеспечения здоровья учащихся и учителей. СПб., 1998.

9. Казначеев В.П. Теоретические основы валеологии. Фундаментальные основы. - Новосибирск, 1993.

10. Коджаспарова Г.М., Коджаспаров А.Ю. Педагогический словарь. - М.: Изд-во Просвещение, 1985 г.

11. Колбанов В.В. Валеология. М.: Изд-во Просвещение, 1998.

12. Колбанов В.В. Валеология: Основ. понятия, термины, определения. - СПб.: Деан, 1998.

13.Любар О.О.; за ред. В.Г. Кременя.: Історія української школи і педагогіки - К.: Т-во «Знання», КОО, 2003. - 766 с.

14. Константинов Н.А. и др. История педагогики: Учебник для студентов пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1982.

15. Моносзон Э.И. Становление и развитие советской педагогики, 1917-1987: Книга для учителя. М.: Просвещение, 1987.

16. Морозов Н.Ф. Законы Природы и здоровье человека: (Мысли вслух). - М.: Прометей, 1992.

17.Мороз І.В., Степанюк Л.В.; за редакцією І.В.Мороза. Загальна методика викладання біології: навч. посібник - К., Либідь, 2006. - 592 с.

18. Москатова А.К. Здоровье, физическая работоспособность и долголетие - физиологические и психоэнергетические основы: Лекции для студентов и слушателей ФПК РГАФК. - М., 1996.

19. Петровський Енциклопедичний словник медицинських термінів.

20.А.О.Руденко, В.С.Черно, «Основи гігієни», навч. Посібник для студентів педагогічних спеціальностей, 128 ст., Миколаїв 2010.

21. Татарникова Л.Г. Педагогическая валеология: Генезис. Тенденции развития. СПб.: Петроградский и К°, 1995.

22. Торохова Е.И. Валеология: Словарь. - М.: ФЛИНТА; Наука, 1999.

23. Трещева О.Л., Осташина М.П. Валеологическое воспитание младших школьников: Учебно- методическое пособие.- СибГАФК. - Омск, 1999.

Додаток 1

Порівняльна характеристика сформованості здорового способу життя старших підлітків

Як свідчать дані в експериментальних класах, порівняно з контрольними, більше учнів підвищили свій рівень здорового способу життя: кількість старших підлітків з високим рівнем збільшилася з 11,3% до 27,5%, із середнім - з 42,0% до 64,5%, з низьким - зменшилася з 46,7% до 8%. В контрольних класах тенденція переходу учнів із середнім рівнем здорового способу життя у групу з високим і з низьким рівнем у групу із середнім виражена меншою мірою (рис. 1).

Експериментальні класи

Рис. 1

Рис. 2

Контрольні класи

Рис. 3

Рис. 4 - Діаграми рівнів сформованості у старших підлітків експериментальних і контрольних класів здорового способу життя (у %)

Додаток 2

Ток-шоу «Здоров'я - найбільша цінність»

Цілі: формувати в учнів поняття про те, що цивілізація може завдавати шкоди здоров'ю, вчити піклуватися про стан свого здоров'я; формувати навички здорового способу життя.

Вступне слово вчителя

Людина завжди прагнула до зміцнення свого здоров'я. У кожній державі світу стан здоров'я громадян - це один з основних показників її цивілізованості.

Але не завжди високий економічний рівень країни свідчить про те, що в ній люди не хворіють на онкологічні та серцево-судинні хвороби або в цих країнах не поширені наркоманія, ВІЛ СНІД.

Про здоров'я багато пишуть, говорять, але мало хто турбується про нього серйозно або починає задумуватися лише після того, як недуга дається взнаки.

У наш час, не зважаючи на величезні успіхи медицини та поліпшення умов життя (розвиток цивілізації), кількість хворих неухильно зростає, тривалість життя зменшується.

- Що ж і хто шкодить нашому здоров'ю?

Це питання сьогодні буде головним на нашому ток-шоу, і я сподіваюся, що в кінці заходу ми отримаємо повну відповідь на це питання.

У нас в гостях лікар сімейної медицини та медична сестра , учитель фізкультури, учитель основ здоров'я. Вони сьогодні нададуть інформацію з «Довідкового бюро». Привітайте їх.

«Мозковий штурм»

(Ведучий заходу звертається до його учасників з мікрофоном, підключеним до звукової апаратури.)

Які хвороби принесла цивілізація?

Чи можуть хвороби загрожувати вам особисто?

Чи можете сказати ви про себе «Я здоровий»?

Що, на вашу думку, це означає?

Продовжте думку «Первісна людина могла хворіти на різні хвороби, але в неї, напевно, ніколи б не було…»

- Чому ви так вважаєте?

Розкриття поняття «Хвороба»

Уявіть, що ви автор тлумачного словника. Як би ви пояснили слово «хвороба»?

Обговорення питань учасниками заходу та медичними працівниками, запрошеними на виховний захід.

Як алкоголізм і паління впливають на здоров'я організму?

Цікаво знати, що…

(повідомлення з «Довідкового бюро» вчителя фізкультури)

Науковці довели, що палії у 12 разів частіше хворіють на інфаркт міокарда та в 10 разів - на рак легенів, ніж люди, які не палять. Нині весь цивілізований світ піднявся на боротьбу зі шкідливою звичкою.

Крім психічних змін, алкоголь несе зміни фізіологічні: кволість, шлунково-кишкові захворювання, гастрит, коліт, цироз печінки.

- Наркотики й наркоманія. Ваше ставлення до цих понять.

Цікаво знати, що…

(Повідомлення лікаря)

З давніх часів люди намагалися знайти засіб для полегшення болю. Поняттям «наркотик» у наш час охоплено чимало речовин, які можуть проявляти наркотичну залежність, що несе руйнівний вплив наркотичної речовини на організм людини.

- У чому небезпека раннього статевого життя?

Цікаво знати, що…

(Повідомлення медичної сестри)

Ранні статеві стосунки ведуть до можливості захворіти на венеричні хвороби та до небажаної ранньої вагітності. Хвороби та вагітність - велике навантаження на молодий організм.

Туберкульоз називають хворобою соціальною. Як ви вважаєте, чому?

Яких правил необхідно додержуватися, щоб запобігти ВІЛ-інфікуванню?

Ми розглянули причини виникнення деяких хвороб. Ви вже знаєте, що хворобі легше запобігти, ніж лікувати, тому дуже важливо знати заходи попередження хвороб.

Колективне складання листа майбутнім поколінням на тему «Бережіть своє здоров'я»

Медичні працівники вважають, що понад 70 % усіх хвороб у дорослих - це наслідок неправильного способу життя в дитинстві та в молоді роки. Тож важливо, починаючи з раннього віку, виховувати в собі відповідальне ставлення до власного здоров'я, розуміння того, що здоров'я - найбільша цінність, дарована людині природою.

Додаток 3

Тема: урок-подорож «Мандрівка до глибин людського мозку»

Мета: ознайомити учнів з прихованими можливостями людського мозку; розвивати вміння самостійно використовувати джерела інформації, порівнювати, робити висновки, викладати чітко та лаконічно свої думки; виховання правильного ставлення до свого організму та його можливостей.

Обладнання: таблиця „Будова головного мозку”, малюнки та плакати з цитатами видатних людей, книжкова виставка, присвячена темі «Головний мозок»; виставка продуктів, вітамінів які конче важливі для головного мозку; політична карта світу.

Форма уроку: подорож з елементами рольової гри.

Учасники: ведуча, учні-доповідачі, учні-наукові працівники з різних галузей медицини: генетики, анатомії, дієтології, гігієни.

Хід уроку

І. Актуалізація чуттєвого досвіду та опорних знань учнів.

Бесіда за запитаннями.

1. Пригадайте будову головного мозку.

(Головний мозок - це вищій відділ нервової системи людини. Міститься у черепній коробці; поділяється на мозочок, стовбур та кінцевій мозок, або великий мозок.)

2. Які відділи входять до стовбура?

(Стовбур поділяється на: довгастий мозок, міст, середній і проміжний мозок.)

3. Які функції виконує головний мозок?

(Кожен відділ мозку виконує свої певні функції, такі як коригуюча передача нервових імпульсів, перетворення сигналів, забезпечення адекватної поведінки тощо.)

4. Чи має значення для роботи мозку вік людини?

(Дослідження свідчать, що старіше мозок, то більше зусиль потрібно на обробку та відновлення однієї і тієї самої інформації.)

ІІ. Мотивація навчальної діяльності учнів

Учитель. Ми з вами кілька років вивчаємо біологію і неодноразово стикалися з будовою, функціями та значенням головного мозку.

Дослідники навели чимало інформації про те, що потрібно, аби серце було міцним, а судини - чистими; як харчуватися, щоб уберегти ритм серця, а судини - від закупорювання.

А то про мозок на тривалий час було забуто. Утім, ми знаємо, що для більшості людей недосяжність повного інтелектуального рівня життя, творчого емоційного потенціалу мозку - це особиста трагедія, яка не дає можливості досягти їм якихось певних вершин. Утрата чіткості мислення через хворобу та погане харчування, передчасне старіння - жорсткий удар по людській гідності.

І лише тепер у результаті досвіду, накопиченого науковими авторитетами світу, стало можливим виробити науково обґрунтовані рекомендації, які дають змогу активізувати роботу мозку, буквально, його рятувати.

Із розуміння того, що мозок є нашим основним ресурсом і інтелект - «валюта» теперішнього і майбутнього, з'являється дедалі більше людей, які піклуються про нього.

Цей урок дасть вам інформацію та поради, користуючись якими, ви насправді зможете удосконалити біологічну структуру та електрохімічні зв'язки свого мозку.

Запрошуємо вас у дивовижний світ, де ви дізнаєтеся багато цікавого про мозок!

Хід подорожі.

Ведуча. Доброго дня, шановні учасники нашої мандрівки! Ця подорож проходитиме на висоті наукових знань зі швидкістю думки. Правила до подорожі:

- ви маєте записувати приголомшливі факти;

- під час найбільшого здивування вигукувати "еврика";

- дозволено брати участь у подорожі всім присутнім і аплодисментами засвідчувати те, що вважаєте відкриттям у вашому житті.

Повідомлення учнів.

1 учень Побутує міф: у вас від народження генетично сталий мозок певного розміру та потенціалу. Немає жодної можливості змінити його здібності та функції. Отже, ваші шанси в житті, вашу долю - визначені.

2 учень Нова наукова реальність: мозок - це орган, який росте, змінюється; його здібності, живучість здебільшого залежать від того, як ви його «годуєте» та тренуєте. Тобто у вас є можливості впливати на свій мозок, його функції та вашу долю.

Рольова гра

Зупинка: «Каліфорнійський університет»

Виступ вченого-невролога.

3 учень Неврологи тепер знають, що мозок, як і все наше тіло, - орган надзвичайно пластичний, здатний до розвитку протягом усього життя.

Ларрі Сквайєр, професор неврології Каліфорнійського університету, зазначив: "Якби ви за допомогою відеокамери спостерігали, як мозок реагує під час експериментів, ви б побачили, як він росте, скорочується, змінює свою форму."

Дивовижна клітина нерву.

В центрі нашої пам'яті, нашого інтелекту лежить нервова клітина - нейрон.

Нейрон - це унікальний витвір, який має округле тільце і ядро з відростками - дендритами та єдиним волокном - аксоном - основного відростка від нервової клітини; їх у нашому мозку мільярди, і всі вони «спілкуються» між собою за допомогою синапсів.

Синапси - це центри передачі інформації між нейронами.

Отже, чим більше зв'язку, тобто синапсів та дендритів, тим більше можливостей для передачі інформації, тобто тим вищій інтелект власника такого мозку.

Саме дивне те, що ви самі можете створювати такі зв'язки - синапси, дендрити та рецептори - і робити це за допомогою режиму харчування, різних вітамінних добавок та розумових і фізичних вправ.

Нові відкриття впевнюють нас у тому, що, наприклад, глюкоза та жир майже відразу впливають на клітини мозку. А вітаміни тепер розглядають як потенційні антиокислювачі, які впливають на увесь організм і особливо мозок.

За останніми даними, на нас працює приблизно сто більйонів синапсів.

Зупинка: «Амстердам»

4 учень Виступ вченого-анатома.

На захист мозку та його унікальних дивовижних властивостей варто зазначити: думка про те, що нервові клітини - нейрони без кисню та глюкози за декілька хвилин гинуть, нині застаріла

Учені з Нідерландського інституту в Амстердамі оживили нейрони мозку людей, які були мертві протягом 8 годин. Вони помітили, що нейрони, взяті з мозку у 30 померлих людей, і розміщені в штучній спинномозковій рідині, ожили. До них поверталася можливість спалювати кисень і передавати по аксонам нервові сигнали.

Отже, існує якийсь дивовижний механізм, який захищає нейрони від смерті. Така життєздатність дає можливість зберігати розумовий потенціал до самої старості.

Зупинка: «Іллінойський університет»

5 учень Виступ вченого-генетика.

Ми мандруємо науковими лабіринтами і при цьому хочеться дещо зазначити про гени.

Гени допомагають формувати мозок, але не тільки вони визначають долю людини. Є фактори такі, як харчування, освіта, спосіб життя.

Гени - це цеглинки, які будують і цементують мозок, але оточення людини відіграє роль архітектора. Наводжу факти: тільки 30% характерних ознак щодо старіння мозку можна пояснити генетично, а решта 70% з генетикою аж ніяк не пов'язані. Люди самі відповідають за свій вік.

Вчені Іллінойського університету створили "Діснейленд" для щурів, а відтак порівняли тварин, які утримувались в лабораторії в звичайних клітках, зі щурами з „Діснейленду”. Результат приголомшливий: щури з „Діснейленду”, які проводили час в іграх, ознайомлюючись з різними предметами, різко відрізнялися від щурів, які спокійно спали та їли в лабораторних клітках. Навіть у старих щурів з «країни чудес» утворювались нові зв'язки між клітинами мозку. Вони швидко вирішували ва задачі, які ставили перед ними вчені. За результатами досліду, у тварин, які були у звичайних клітках, налічили 270 тисяч нейронів, а у щурів з „Діснейленду” - на 50 тисяч більше.

Отже, довкілля додає нам 20% клітин мозку, стратегічно поміщаючи їх в центрі пам'яті та навчання. Особливо нудьга та бездіяльність впливають на людей молодого віку.

Постає запитання: у кого мозок здоровіший?

Зрозуміло, що у людини, яка приділяє увагу своїй освіті, багато читає, виконує різноманітні розумові вправи. У процес освіти включено гени в нервових клітинах, що, в свою чергу, стимулює ріст дендритів та синапсів. Велика кількість синапсів, дендритів та нейронів загальмує процес зниження розумової діяльності.

Виступ: вчений-гігієніст.

Тренуйте свій мозок, збільшуйте його.

Проста пробіжка декілька разів за тиждень підвищує кількість протеїну в мозку, а це - захист нервових клітин від пошкодження, тих клітин, які пов'язані з вашими здібностями до пізнання.

Тренування збільшує потік крові до мозку і ріст нейронів відбувається не тільки на цих ділянках мозку, які несуть відповідальність за рухові функції, а й на ділянках , які контролюють логіку, мислення, пам'ять, навчання.

Для всіх нас ця інформація - це поштовх до дії, то ж вперед!

Ведуча Що ж нам слід їсти, щоб живити свій мозок?

Учитель. Мільйони років тому наша природа розрахувала потребу нашого мозку в поживних речовинах.

Так само як електричний двигун не може працювати на бензині, так мозок не може функціонувати на пальному, яке не узгоджене з природою. Щоб мозок працював на найвищому рівні, потрібно, аби у раціоні харчування були натуральні продукти.

У продовж трьох останніх мільйонів років людський мозок ріс і розвивався. Його клітини розростались на жирах, біологічно сумісних, утворювались системи зв'язку на ферментах з поживних речовин фруктів, горіхів, овочів та інших рослин. Таким чином, захисні системи для нейронів, з поживних білків, створення генів для керування життям організму збудували ідеальний мозок - ідеальний союз генетики та раціону харчування.

Наразі між харчуванням та вимогами мозку гігантська несумісність. Гени змінились частково, а їжа - повністю. Тому й недивно, що мазок людини «дає збої» - депресії, стреси, психоз, високий кров'яний тиск тощо.

Мозок потребує простої їжі, яка зберігається в його еволюційній пам'яті.

Люди далекого минулого вживали загалом фрукти, ягоди, коренеплоди, бобові, горіхи, полювали на диких птахів та ловили рибу.

Якщо взяли за факт раціон харчування людини кам'яного віку, то це 65% - фрукти, овочі, горіхи, бобові, мед; 35% - м'ясо дичини, яйця, риба, ракоподібні.

Зупинка: «Корисна інформація»

Виступ: ученого-дієтолога

Раціон сучасної людини:

55% - "нова" їжа: крупи, молоко, молочні вироби, цукор, солодощі, жири, алкоголь;

28% - жирне м'ясо, домашні птахи, яйця, риба;

17% - фрукти, овочі, бобові, горіхи.

Який жах! Що ж нам робити?! Учені-дієтологи розробили 10 порад, як харчуватися, щоб мозок отримував лише потрібне:

1. Фрукти та овочі - головна частіша раціону харчування.

2. Вживайте нежирне м'ясо або м'ясо птахів без шкірки.

3. Їжте квасолю, горох, боби, арахіс, тільки несолоні.

4. Їжте горіхи.

5. Їжте жирну рибу, ракоподібних.

6. Обмежте вживання будь-яких жирів, окрім риб'ячого.

7. Обмежте їжу, яку кілька разів обсмажували, розігрівали, перекип'ячували і тощо.

8.. Обмежте вживання цукру та солі.

9. Вживайте вітаміни вітаміни.

10. Приймайте капсули з риб'ячим жиром, особливо коли риба на вашому столі - рідкість.

Учитель. Зараз конкретніше поведемо мову про дію на мозок речовин, які переважають на нашому столі вдома

Учень. «Жир, який затримує розвиток мозку» - під таким гаслом опиняється більшість жирів, а отже розділимо їх на "хороші" та "погані" жири.

Жири, які укріплюють мозок:

- жир з морських продуктів - риби, риб'ячий жир, або морські добавки. Ці жири йдуть під маркою "Омега - З";

- ланолінова кислота , яку ваш організм перетворить на жир. Отримаєте ви її із зелені, овочів, горіхової та лляної олії;

- оливкова олія - не закупорює судини, покращує пам'ять, має деякі антиокислювачі.

Жири які псують мозок:

- тваринний жир - м'ясо, молоко, масло, сир;

- гідрогенізовані жири - маргарин, майонез, оброблена їжа;

- перероблені жири - смажена їжа, а також кукурудзяна та соняшникова олія.

- головний ворог - насичений жир. Він псує пам'ять та здатність до навчання.

Учень-дієтолог: Вживання жирів спричиняє цілу низку захворювань: діабет, ожиріння, передчасна старість та інші.

Отже доцільно дати сім порад, як зберегти мозок:

Не вживайте багато соняшникової та кукурудзяного олії.

Не вживайте маргарин, приготовлений на соняшниковій олії.

Вживайте майонез, до складу якого не входить соняшникова олія.

Не вживайте смажену картоплю та поп-корн.

Вживайте рапсову олію та оливкову олію.

Споживайте лляну олію - вона знімає депресію.

Їжте жирну рибу.

Зупинка: „Рекламна”

Ведуча. Я оголошую зупинку нашої подорожі для проведення реклами на захист риб'ячого жиру, який ми не любимо з дитинства

Факт: Кожна клітина мозку покрита захисною мембраною з двох шарів жиру фосфоліпідів, її еластичність залежить від консистенції жиру. Якщо жир твердне через надходжень елементів свинячого жиру, мембрана втрачає еластичність, а під дією риб'ячого жиру вона ніжна та еластична. А це шлях до швидкої передачі інформації між клітинами мозку.

Тест на нестачу корисних жирів в організмі - суха шкіра, лупа, сухе ламке волосся.

Пропонуємо вам рибу для харчування, у якої «найрозумніший» жир - оселедець, скумбрія, лосось, сардини, хамса, форель, тунець.

Отже, вам варто вживати риб'ячий жир, щоб мозок працював у максимальному режимі упродовж усього вашого життя.

вживайте риб'ячий жир перед екзаменом - успіх вам гарантовано!

у вас поганий настрій, ви агресивні - спробуйте скуштувати риб'ячого жиру.

любителі риби мають чудові розумові здібності.

Вживайте риб'ячий жир!!!

Ведуча: А чи знаєте ви, що…

…рятівником мозку вважають вітамін С. Вітамін С, який міститься в апельсинах та апельсиновому соці, підвищує коефіцієнт інтелекту;

…часник піднімає настрій, бо в ньому багато селену, а селен - стимулятор мозку;

…жовток яйця - комора холіну - архітектора вашої пам'яті. А ще його багато в капусті.

Зупинка: «Відкриття»

Учень. А зараз увага! Я вигукну "Еврика", і ви всі теж, але спочатку інформація. В наших лісах на галявинах росте звіробій, але ніхто з присутніх не знає; що він найкращий антидепресант у світі. У вас депресія, зимова туга, сезонні емоційні зміни, особливо нам учням та вам учителям , коли ми від емоційних перевантажень можемо впадати в депресію, чого б це не випити чашечку з трави звіробою.

Учень. А ще ви забули чай - це ж напій думаючих людей. Якщо ви п'єте чай, не забудьте додати в нього 2 чайних ложечки молока - отакий коктейль саме і чекає ваш мозок. Вживайте чай з молоком кожного ранку, але не більше 2 ложок молока

Ведуча. А я хочу запропонувати всім звичайні помідори - томат, пасту, сік, консервовані - у них є лікопен - це могутній антиокислювач, і завдяки йому ви матимете гарні розумові здібності. Сьогодні ж почніть вживати багато їжі томатного походження. Особливо томат - пасту. Вона в 100 г має 50 мг лікопену, який зберігає розум у старому віці.

Учень. А шоколад! Це ж їжа для мозку. Яка смакота!

Дуже дивно, шоколад утримує антиокислювачі, які захищають мозок від старіння та хвороб, покращує самопочуття. За дослідженнями вчених Гарвардського університету ті, що їдять шоколад, живуть на декілька років більше. Вони довели, що в шоколаді багато полідинолів таких самих, як у: чаї, овочах та фруктах

Візьміть за правило їсти чорний шоколад.

Ведуча. Боже! „Що ж нам робити, що їсти?” Чи не можна це якось звести до купи, адже скільки всього.

Учитель. Можна. Є засіб, який вирішить багато проблем. Можна приймати полівітаміни та риб'ячий жир щодня. Наше харчування не відповідає вимогам мозку, то ж допоможіть йому, а він допоможе Вам.

Ведуча. Готуючись до цього уроку, ми провели екскурсію по аптеках і на сьогодні з'ясували, що потребам мозку повністю відповідає полівітамін марки "Мультитабс", та наші вітчизняні вітамінні препарати. Там є всі речовини для інтелекту та пам'яті.

ІІІ. Підсумки уроку

Учитель Отже, добігає кінця наша подорожі я пропоную вам 10 заповідей, як зберегти прекрасний мозок, якого ви заслуговуєте.

Пам'ятка „власнику” мозку

Вживайте полівітаміни.

Вживайте овочі та фрукти.

Пийте чай.

Не вживайте шкідливі жири.

Вживайте риб'ячий жир.

Вживайте стимулювальні для мозок добавки.

Стежте за рівнем цукру в крові.

Обмежте калорії, позбавтесь зайвих кілограмів.

Займайтесь фізичними вправами.

Обережно поводьтесь з цукром та сіллю.

Учні роздають пам'ятки присутнім

ІV. Домашнє завдання

Скласти особистий режим дня з урахуванням особливостей роботи мозку.

Скласти харчовий раціон згідно з потребами мозку.

Додаток 4

Сценарій КВК «За здоровий спосіб життя»

Цілі: привернути увагу підлітків до проблем, пов'язаних з уживанням алкоголю, наркотиків, тютюну; вказати на необхідність ведення здорового способу життя; розвивати вміння висловлювати свою думку, артистичні здібності, здатність працювати в команді, відповідальність.

Легка музика.

Виходять 3 чоловіки, читають вірші, за ними 4 чоловіки роблять рухи під музику Висоцького.

Хто здоровий, той сміється

Все йому в житті вдається.

Він долає всі вершини -

Це ж чудово для людини.

Хто здоровий, той не плаче,

Жде його в житті удача,

Він уміє працювати,

Вчитись і відпочивати.

Бо здоров'я - це прекрасно,

Здорово, чудово, ясно.

І доступні для людини

Всі дороги і стежини.

Підсилюється музика, йдуть зі сцени.

Голос за кадром:

Пропонуємо вашій увазі передачу "За здоров'я". першими гостями в нашій студії є: народна медсестра Болячка, вітаємо її (заставка хлопки).

(Болячка сидить за столом, пиляє нігті, фарбує губи, жує жуйку).

Болячка: Привіт, народ. Сьогодні на прийомі у нас улюблені болячки.

(Заходить карієс, перев'язаний хусткою зуби).

Карієс: Люба Болячко, спаси, порятуй! Немає мені життя в школі. Як добре було раніше - з'їдять учні чіпси, шоколадні батончики (прорекламувати) а я тут як тут, сиджу на їхніх зубах. А зараз ой, виганяють мене, порятуй, допоможи!

Болячка: та не скигли ти! Допоможу я тобі. Що ж придумати?

(Вибігає замотана в простирадло лупа).

Болячка: ой, що це? Ти хто?

(Виходить крутелик, лисий, в панчосі).

Крутелик: Це моя колишня лупа (проводить по голові).

Лупа: Люба Болячко, допоможи, Пантін і Хед енд Шолдерс замучили. Життя від них не стало. Останній дім (показує на голову крутелика) забрали.

(Крутелик відштовхує її від себе, Лупа повертається до Болячки).

Лупа: Слухай, Болячко, а ти яким шампунем користуєшся (йде до неї).

Болячка: Шампунь на основі екстракту коноплі - тепер моє волосся не тільки рідке, а ще й веселе.

Болячка: Хто наступний.

(Заходять Перелом і Вивих).

Болячка: Це що за мумії єгипетські.

Перелом: Я перелом, а це моя молодша сестра Вивиха!

Болячка: Чого ви сюди привалили. Вам що кісток і суглобів замало (дістає кістки).

Перелом: Де поділися зі школи м'ячі і скакалки.

Двоє: Вимагаємо викинути комп'ютери. Діти перестали бігати, лазити по деревах. (плачуть), ми лишилися без роботи.

Болячка: (підходить обнімає) Ну, ну, не плачте (ідуть шкутильгаючи).

Болячка: Ну що ж народ на сьогодні все бай-бай.

Музика реклами.

Рекламна пауза.

Музика з кінофільму "Кадети", виходять кадети.

Макаров: Шикуйсь, струнко!

(виходить Кантемиров).

Кантемиров: Льотчики-зальотчики, що за форма, що за порядок (дає зауваження за форму). Який у нас порядок дня.

Макаров: 3 взвод до проведення КВК готовий!

(Вбігає Перепєчко, в руці батон).

Перепєчко: Хлопці, почекайте!

Кантемиров: Так що це таке?

Перепєчко: так ось батьки були, пригостили (показує батон).

Кантемиров: Перепєчко, ти ж ведеш не здоровий спосіб життя, для міцного здоров'я потрібні вітаміни. Ось, бери (дає яблуко).

Вітаміни, хлопці їжте,

Яблука та вишні,

Будуть міцні у вас м'язи,

Нерви будуть міцні.

Голос за кадром: Ми продовжуємо нашу програму, і наступним сюжетом нашої передачі є: програма "Танці з зірками". На паркет запрошується пара №2 - пані Обжираловка та пан Нікотин. Ваша увага (погано танцюють, падають).

Голос за кадром: На паркет запрошуються пара №8 - пані Грація і пан Вітамін. (гарно танцюють)

Голос за кадром: Щоб гарних результатів здобувати. Потрібно здоровий спосіб життя мати.

Рекламна пауза.

Музика реклами.

Виходять двоє: високий і маленький. Високий - худий, маленький - повний.

1: Ти хто?

2: Імунітет.

1: І я імунітет.

Дивляться один на одного.

2: А де ти

1: Я живу в центрі, в хорошому районі, їм овочі, фрукти, відпочиваю на Канарах, маю рахунок в банку.

2: А я живу в облупленій хатині, на краю села, їм те що знайду. Слухай, ти такий гарний, допоможи мені.

1: Гаразд, я тобі допоможу: позичу своїх друзів.

На сцену вибігають вітаміни А, В, С.

2: І тепер у мене буде будинок в центрі, я буду відпочивати на Канарах?

1: Ну не знаю, але вигляд у тебе буде точно кращий.

Рекламна музика.

Музика

Голос за кадром: А на завершення про погоду.

Виходить дівчина.

Дівчина: В найближчі 3 доби в правій частині міста передбачається невелика туманність, переважно тютюнового диму, але на вихідні туман повністю зникне. В центральній частині, в зв'язку з підвищенням тиску зверху дихатиметься легко. В районі лівої сторони міста можливе випадення легких крапель пива і вина, але врахуйте, що після миттєвої насолоди від цих легких крапель можливі грозові дощі з градом зауважень та викликів батьків до школи. І лише в районі 3 школи, сподіваємось, сонячно і ясно.

Звучить ритмічна музика. На сцену виходять всі учасники.

1: Життя - це здоров'я, скористайся ним.

2: Життя - це краса - милуйся нею.

3: Життя - це мрія, здійсни її.

4: Життя - це цінність, цінуй його.

5: Життя - це скарб, бережи його.

6: Життя - це пісня, доспівай її.

7: Життя таке чудове, не загуби його.

Разом: Це твоє життя! Бережи своє здоров'я!

Пісня:

Скільки зірок у світанні,

Скільки у морі перлин,

Скільки названь в КВНу.

КВН - ти один.

І доля нас поєднає

Силою бажання.

Приспів:

Там де ти є,

Захопив нас вир мелодій,

Танець запальний.

Нас поєднав я і ти.

Тільки разом всі і назавжди.

Наш КВН веде нас у здоровий світ.

Додаток 5

Загартовуй свій організм

Основні фактори загартовування - сонце, повітря і вода. Розумне застосування їх допоможе вашому організму звикнути до змін зовнішнього середовища й виробити несприйнятливість до простудних захворювань, підвищить працездатність.

Правильному фізичному розвиткові і зміцненню здоров'я сприятиме дотримування основних правил загартовування.

1. Загартовуйте організм систематично - щодня протягом тривалого періоду.

2. Умови і дозування змінюйте поступово. Повітряні і водні процедури починайте влітку і продовжуйте восени й зимою, поступово знижуючи температуру повітря та води.

3. Привчайте організм до систематичного впливу подразників різної сили. Для цього перебувайте на вітру, на сонці, у воді різної температури.

4. Урізноманітнюйте загартовувальні засоби. Змінюйте холодові подразники тепловими і навпаки, застосовуючи в комплексі сонячні, повітряні і водні процедури. Поєднуйте загартовувальні заходи з фізичними вправами.

Загартовуючись сонячними променями, додержуйтесь таких вимог:

1. Приймайте сонячні ванни на подвір'ї, балконі, поблизу річки, озера, моря, на лісовій галявині тощо.

2. Найкращий час для сонячних ванн - з 8 до 10 год. в південних районах і з 10 до 12 год. - у середній полосі, також корисні сонячні ванни після 16 год.

3. Приймайте сонячні ванни через 1-1,5 год. після їди, не приймайте їх натще.

4. Перебуваючи на сонці, покривайте голову білим капелюшком або шапочкою.

5. Перші сонячні ванни приймайте 4-5 хв., поступово збільшуючи їх до 35-40 хв.

6. Приймайте сонячні ванни поперемінне в положенні лежачи і в русі (біг, рухливі ігри тощо).

7. Чергуйте сонячні ванни з купанням. Після купання обов'язково витирайтеся рушником насухо. Купатися часто не рекомендується.

8. Після сонячних ванн і купання відпочивайте в затінку.

9. При перших ознаках нездужання (погане самопочуття, прискорене серцебиття, нудота, головний біль) припиняйте приймання сонячних ванн.

10. Раз на тиждень робіть перерву в прийманні сонячних ванн.

11. Сонячні ванни заборонені підліткам з підвищеною нервовою збудливістю при гострих формах туберкульозу легень, туберкульозу кісток і суглобів.

12. Не перебувайте довго на сонці, це може призвести до сонячного опіку або удару.

Правила приймання повітряних ванн:
1. Загартовування повітрям починайте з провітрювання приміщення і поступового зниження температури в ньому на 1-3 °С.

2. Носіть під час занять фізичними вправами, у походах, на екскурсіях легкий одяг, бігайте по траві й піску босоніж

3. Перші повітряні ванни приймайте протягом 3-5 хв. у приміщенні при температурі 4-15 °С, на свіжому повітрі - при температурі 4-18 °С, поступово знижуючи температуру до +10°С.

4. З часом збільшуйте тривалість повітряної ванни й доведіть її до І-2 год.

5. В разі поганого самопочуття ванну припиняйте.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.