Технологія навчання іноземної мови на початковому рівні

Особливості викладання англійської мови у початковій школі. Характеристика та аналіз індивідуальних фізіологічних та психологічних особливостей молодших школярів, шляхи формування внутрішньої мотивації у вивченні іноземної мови; технологія навчання.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2012
Размер файла 53,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2.4 Особливості навчання аудіювання на початковому рівні

Аудіювання - сприймання і розуміння усього мовлення - може виступати у природній усній комунікації у трьох різних функціях.

По - перше, аудіювання - це окремий вид комунікативної діяльності зі своїм мотивом, що відображає потреби людини чи характер його діяльності. У такій функції воно виступає, наприклад, під час перегляду фільму, телепередачі, прослухування радіопередачі і т.інше.

По - друге, аудіювання може виступати може виступати в ролі дії у складі усної комунікативної діяльності, коли кожний учасник спілкування, використовуючи говоріння і аудіювання, намагається задовольнити свою потребу в обміні інформацією, яка на цьому етапі стає мотивом усієї усної комунікативної діяльності.

По - третє, аудіювання виступає як зворотній зв'язок у кожного мовця під час говоріння, що дозволяє мовцю здійснювати самоконтроль за своїм мовленням і знати, на скільки правильно реалізуються у звуковій формі його мовні наміри. Аудіювання - невід'ємний елемент процесу говоріння.

При практичній меті навчання іноземної мови учні оволодівають аудіюванням у цих трьох функціях, оскільки вони дають змогу здійснювати усну комунікацію. Оволодіння цими функціями і є змістом навчання аудіювання.

Аудіювання - найважчий вид мовної діяльності: якщо в тексті для читання можна знову і знову повертатися до незрозумілого слова або фрази, використовувати словник, при говорінні можна уникнути використання незнайомої лексики, то в процесі аудіювання необхідно зрозуміти все з першого разу. Труднощі в аудіюванні визначаються об'єктивними параметрами: складність граматичного матеріалу, лексичного (вживання слів у переносному значенні, наявність слів, які не мають великої інформаційної завантаженості, немотивованих слів і фразеологічних зворотів), фонетичні труднощі (темп, інтонація). Особливо складним для сприйняття є діалогічне говоріння. Значною проблемою є незнання предмету говоріння. Тому необхідно спеціально підбирати такі аудіотексти, в яких передбачається знання учнями предмета загалом, але при цьому включаються елементи новизни. Потрібно навчати учнів долати труднощі, використовуючи здогадку, знання та мовний досвід.

Оволодіння аудіюванням на початковому рівні здійснюється за двома програмами.

1. Загальна програма оволодіння усною комунікацією, за якою говоріння і аудіювання функціонують одночасно, а кожен з учасників комунікації виконує поперемінно дії аудіювання і говоріння.

2. Спеціальна програма аудіювання як окремого виду комунікативної діяльності, основний зміст якої - здобування інформації з того матеріалу, який учні чують, тобто з усної розповіді, лекції розповіді, радіо- і телепередачі, кінофільму.

Робота з цими двома програмами проходить паралельно, з випередженням першої загальної програми, оскільки на її основі засвоюється друга, спеціальна програма.

Засвоєння аудіювання як дії під час усної комунікації - це частина програми навчання говоріння як на рівні формування механізму сприймання і породження висловлювань, так і на вищому рівні, коли засвоюється усне мовлення за темами.

Фoрмування механізму сприймання і породження висловлювань починається з аудіювання мовного матеріалу: спочатку засвоюють граматичні структури, лексичні одиниці вводяться і опрацьовуються в режим аудіювання, а потім вводяться в мовлення учнів, вимова опановується підчас сприймання звуків у мовному потоці. Під час виконання учнями вправ у будь-якому режимі роботи - хоровому, груповому, індивідуальному чи парами - говоріння поєднується з аудіюванням і, таким чином, разом із засвоєнням мовного матеріалу в мовленні удосконалюється його аудіювання.

Подальше оволодіння усним мовленням за темами згідно з шкільною програмою передбачає розвиток не тільки говоріння, а й аудіювання в межах засвоюваних тем.

Засвоєння тем також починають з аудіювання. Аудіювання і говоріння в перших класах є змістом навчальної комунікації. Навчальна розмова за темою, а також будь-яке спілкування англійською мовою охоплює невелике коло безпосередніх учасників комунікації, усіх ж інші учні слухають і сприймають їхнє мовлення, що сприяє дальшому удосконаленню аудіювання в межах засвоюваних тем в усіх учнів.

Крім того, розвитку аудіювання сприяє вся навчальна робота над говорінням, оскільки процес говоріння включає аудіювання як операцію зворотнього зв'язку і воно функціонує у будь-якому акті говоріння.

Говоріння, психофізіологічно пов'язане з аудіюванням через внутрішнє мовлення, є важливим фактором формування аудіювання в процесі усно-мовної діяльності.

Отже, перша програма засвоєння аудіювання інтегрована з програмою засвоєння говоріння і здійснюється в процесі оволодіння усною комунікацією протягом усього періоду навчання в середній школі.

Друга програма має на меті оволодінням аудіюванням як окремим видом комунікативної діяльності, коли той, хто слухає, дістає інформацію з тексту великої тривалості звучання у різному виконанні: з голосу (різних осіб), з грамзапису, підчас перегляду телепередач і звукових кінофільмів.

На відміну від першої програми тексти для аудіювання, хоч і будуються на мовному матеріалі, засвоєному учнями в усному мовленні, проте вони мають зв'язний сюжет і деякою мірою виходять за межі шкільних тем, тому в них можуть траплятися невідомі мовні явища і лексичні одиниці. За допомогою другої програми, спираючись на відомий мовний матеріал, на загальний контекст і ситуацію, в якій відбувається аудіювання, учні повинні навчитися розуміти такі тексти.

технологія англійський молодший школяр

ВИСНОВКИ

Підсумовуючи сказане попередньо, доцільно зазначити, що виникнення інтересу до вивчення іноземної мови у значної частини учнів залежить від добре організованої та вміло поставленої навчальної роботи. В.О. Сухомлинський писав: «Школа стає осередком духовного життя, коли вчителі дають цікаві за змістом та формою уроки». Сухомлинский В.А. Этюды о воспитании // Народное образование. - 1967. - №4. - С.49. Особливо це стосується початкової школи, період навчання у якій є дуже важливим для інтелектуального, фізичного, емоційного та соціального розвитку дитини.

Навчальна діяльність у початковій школі набуває специфічного змісту, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних процесів учнів, емоційно-вольової та мотиваційної сфери, особливостями поведінки.

У цьому віці діти дуже вразливі до зовнішнього впливу навчально-виховного процесу. Їх відрізняє здатність відчувати задоволення від досягнутих успіхів і наявність стійкого інтересу до виконання ускладнених завдань. Діти із захопленням вивчають мову, якщо зміст навчальної програми відповідає їхнім уявленням, віковим особливостям та інтересам, а вчитель враховує психологічні особливості учнів молодшого шкільного віку. Саме внутрішній світ учителя, його досвід, емоції, захопленість своєю справою, професійна майстерність відіграють велику роль у формуванні особистості учня та впливають на його успіхи та невдачі.

Інтерес дитини до навчання характеризує ряд ознак: активне включення у навчальну діяльність, зосередженість на матеріалі, перевага мимовільної уваги, виникнення питання у процесі навчальної діяльності. На цікавому уроці учні не відволікаються, вони задають питання за власною ініціативою. Індивідуальна самостійна робота учня навчає його відповідати за свої знання, вчить здійснювати самоконтроль і бути зосередженим.

Дитина завжди чекає оцінки своїх дій дорослими, шукає їх підтримки, похвали. Вона хоче належати до тих, на кого звертають увагу, кого хвалять і люблять. Досягнувши бажаного, дитина відчуває задоволення, яке посилює не тільки потребу, а й інтерес до знань, завдяки чому здобуто визнання. Одним із ефективних засобів самоствердження учня є колективна діяльність, яка створює умови для розвитку мислення, виховує інтерес до навчання, задовольняє потреби учнів у спілкуванні, допомагає дитині налагоджувати стосунки з однолітками, а також, у процесі вирішення певних проблем, задовольняє пізнавальну потребу дитини.

Вчитель повинен бути терплячим і справедливим, ставитися з розумінням до потреб дітей, час від часу давати їм ручну роботу (малювати, вирізати, клеїти, розфарбовувати тощо), працювати над виправленням помилок спільно з учнями, готувати матеріали, які показали б світ казки, мали велику кількість ігор, віршів пісень.

Атмосфера на уроці повинна бути дружньою, радісною, щоб діти хотіли говорити англійською мовою, приймати участь у діалогах та іграх. Цікаві завдання у формі ігр створюють той психологічний клімат, коли дорослі та діти стають партнерами по творчості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Беляев Б.В. Очерки по психологии обучения иностранным языкам. - М.: Просвещение, 1965. - 227с.

2. Близнюк О.І., Панова Л.С. Ігри у навчанні іноземних мов. Посібник для вчителів. - К.: Освіта, 1997. - 64с.

3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранному языку в школе. - М.: Просвещение, 1991. - 135с.

4. Леонтьев А.А. Психологические предпосылки раннего овладения иностранным языком. // Иностранные языки в школе. - 1985, №5. - С.24-29.

5. Макрідіна Л.О. Використання сучасних технологій у педагогічній діяльності. // Початкова школа. - 1995, №7. - С.26-30.

6. Національна доктрина розвитку освіти в Україні. Указ Президента України від 17.04.2002, №347, 2002.

7. Особенности психического развития детей 6-7 летнего возраста. Под ред.. Д.Б. Эльконина. - М.: Просвещение, 1988. - 247с.

8. Програма для середніх загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. - 2-12 клас. - К., 2001.

9. Пенфилд В., Роберт С. Речь и мозговые механизмы. - Л.: Медицина, 1964. - 264с.

10. Плахотник В.М., Мартынова Р.Ю. Обучение английскому языку на начальном этапе в средней школе. - К.: Радянська школа, 1990. - 183с.

11. Рожкова Ф.М. Поговорим по-английски. Пособие по английскому языку для внеаудиторной работы. - М.: Высшая школа, 1980. - 150с.

12. Рогова Г.В., Верещагина И.Н. Методика обучения английскому языку на начальном этапе в средней школе. - М.: Просвещение, 1988. - 222с.

13. Роман С.В., Коломінова О.С. Методичні основи навчально-методичного комплексу «Wonderland», цілі, принципи, зміст навчання. // Іноземні мови, 2001, №1. - С.40-43.

14. Роман С.В. Розвиваючий аспект раннього шкільного навчання англійської мови. // Іноземні мови, 2002, №3. - С.31-34.

15. Савченко О.А. Дидактика початкової школи. - К.: Ґенеза, 1999. - 368с.

16. Савченко О.А. Екологія дитинства. В.О. Сухомлинський і сучасна початкова школа. // Початкова школа, 2000, №11. - С.1-4.

17. Сухомлинский В.А. Этюды о воспитании. // Народное образование, 1967, №4. - С.49-50.

18. Шкваріна Т.М. Англійська мова для наймолодших. - Х.: Основа, 2004. - 159с.

ДОДАТОК 1

Ось і поселилися на нашій фермі звірі. Але ми зустрічатимемося з кожним із них у різний час, тому й вітатися з ними будемо по-різному.

Наш півник a cock встає дуже рано. То як ми з ним привітаємося?

-- Правильно. -- Добрий ранок! -- Good morning!

(Діти повторюють за викладачем).

Наш песик a dog допізна стереже будинок від злодіїв і встає удень. Ми йому скажемо: -- Добрий день! -- Good day!

Наш кіт a cat усю ніч ловив мишей і прокидається він під вечір. Ми йому скажемо: -- Добрий вечір! -- Good evening!

-- Так що ми скажемо півнику? -- Good morning!

-- Песику ? -- Good day!

-- Котику ? -- Good evening!

Награлися, втомилися наші звірятка. Вкладемо їх спати у ліжечка. Що ми їм маємо сказати?

-- Правильно, добраніч! -- Good night!

(Вчитель сам повторює декілька разів, а потім діти повторюють за ним).

Покладімо звіряток спати і самі відпочиньмо, послухаймо колискову.

Вчитель виконує:

Sleep, baby, sleep!

An slumber sweet and deep.

While your mother plies her needle dear,

And site sills beside your cradle hear,

Sleep, baby! Sleep!

ДОДАТОК 2

Вчитель заходить у групу до дітей. Вітається з ними вже знайомим Hello! (Привіт!) і розсаджує дітей на стільчики півколом перед собою.

(Вилітає Каркуша).

-- Hello, children! (Привіт, дітки!)

Children -- для вас це ще нове слово, а означає воно вас -- діток. Ви ще до нього звикнете, я тепер постійно з вами так вітатимуся.

-- А чи пам'ятаєте ви, як мене звати? (Діти пригадують).

-- Тоді привітайтеся зі мною!

Я вам ще раз скажу: Hello, children! (Привіт, дітки!)

А ви мені відповісте: Hello, Каркуша.

(Діти вітаються з Каркушею, якщо потрібно, то повторюють діалог кілька разів).

-- Ох, я й забула, що завітала до вас лише на хвилину. В мене виникли невідкладні справи. Бачите, -- і мушу вже прощатися, але обіцяю, що ненадовго, тому що не кажу вам «Прощавайте», а всього лише «До побачення». -- Good bye! Good bye!

(Повторює повільно декілька разів, щоб діти розчули правильну вимову).

-- Нумо, дітки, і ми скажемо Каркуші «До побачення»!

(Діти повторюють кілька разів, а Каркуша тим часом підлітає до кожного з них і прощається індивідуально з кожною дитиною).

-- Good bye, Sasha!

-- Good bye, Каркуша ! (Каркуша відлітає).

Викладач:

-- Ну, що ж? Поки наша пташка десь літає, нам з вами необхідно зайнятися своєю справою.

А чи не хотіли б ви купити собі ферму?

-- Давайте придбаємо її. Таку велику і гарну ферму (a farm (е фам). (Бере у руки м'ячик і кидає кожній дитині із запитанням: what is the English for ферма? Дитина відповідає: A farm і повертає м'яч).

-- Гаразд! Вважайте, що ми купили собі ферму (a farm). Проте, кожен з вас мусить отримати документ, де було б вказано, що кожен з нас володіє своєю фермою (a farm).

Відповідаємо англійською мовою.

Пригадаймо, як ми це робили на минулому занятті.

-- What is your name?

Діти повторюють відповідь разом з учителем. My name is ...

Після гри викладач ставить кожній дитині запитання: -- What is your name?

(І якщо дитина правильно відповідає, вчитель дарує їй документ на володіння нею фермою).

Наприклад : My name is Masha.

-- Тепер, коли ви одержали документ, кожен з вас може сказати: «Я маю ферму».

Проте, якщо ми вже знаємо, що ферма англійською совою звучатиме як a farm, то слова «я» і «маю» нам невідомі.

А спробуємо дізнатися що-небудь про них!

Вчитель дістає картинку, на якій зображена весела буква «І» (я) і розпочинає:

Я -- це І (ай)...

Далі дістає картинку, де зображений пиріг. Пиріг з начинкою (ріе (пай). Далі дістає картинку, де зображені черешні, начинка (cherry jam (чери джем).

І (aй) pie (пай), мабуть, з'їм.

А тепер покажіть мені свої руки: я промовлятиму лічилку, а ви будете згинати пальчики і допомагати мені лічити.

One (ван), two (ту) і pie (пай) вже в рот попав (діти загинають пальчики).

One (ван), two (тy), three (фри) і pie (пай) вже там.

Який смачний цей pie (пай).

І не сказав Good bye! (До побачення). Цим словом ми з вами прощались із Каркушею. Не чемний у нас вийшов пиріг, навіть до побачення нам не сказав.

А ми не будемо такими, як цей пиріжок, так? Ми знаємо, що завжди потрібно вітатися і прощатися будь з ким.

(Вчитель бере до рук м'ячик і разом з дітьми вивчає усі нові слова, які зустрілися у віршику, потім окремо показує на картинці із зображенням, яке відповідає одному із зазначених слів, а діти називають цей об'єкт відповідно англійською мовою).

Наприклад:

Пиріг -- а ріе. Цифра 1 -- one ... тощо.

Ознайомившись зі словами, діти пробують повторити за вихователем увесь віршик, повторюють декілька разів, намагаються вивчити його напам'ять.

Отже, ми розгадали з вами загадку другого потрібного нам слова «І» -- тобто «я».

-- Що у нас виходить? -- І (ай) маю a farm (е фам).

А чи будемо розгадувати таємницю третього слова? Звісно, що так!

(Дістає картинку, на якій зображено дві руки, складені на серці. Діти імітують цей жест, складають руки на серці).

-- Ця картинка відповідатиме у нас слову «маю», тобто have. (Діти повторюють).

-- Спробуймо для початку скласти дві картинки разом «Веселу І » і «Наші руки», що одержимо: І have (ай хев) -- я маю.

-- А тепер я хочу, щоб ви мені розповіли про те, що ви маєте, використовуючи І have...

(Запитує у кожної дитини про те, що вона має, а та відповідає): І have маму. І have стрічку. І have машинку.

(Завчається власне структура І have, щоб дитина зрозуміла, що ця структура може стосуватися будь-якого слова, а не тільки усвідомлювалася як приналежна лише до певного слова (у цьому разі це слово -- a farm (ферма).

-- На жаль, ми з вами поки що не знаємо, як звучатимуть англійською мовою слова «мама» чи «стрічка», проте ми знаємо слова «ферма» -- a farm.

Скажімо повне речення: І have a farm.

(Діти повторюють декілька разів цю фразу разом, а також кожне слово окремо).

-- Чудово! Тепер я хочу перевірити, чи всі мають власну ферму, чи, може, комусь не дісталась? Зробимо перекличку. Кожен має назвати мені своє ім'я повним реченням і сказати (підтвердити), що має власну ферму.

Наприклад : My name is Masha. I have a farm.

(Завдання для дитини складне і потребує часу . Проте, слід все-таки домогтися того, щоб діти сказали ці два речення правильно і закріпили їх у пам'яті).

-- Чудово! Ферму ми маємо! Проте, дуже складно там працювати, господарювати. Нам потрібні помічники.

Нумо заведемо на фермі якихось тваринок. Але яких? Слід добре подумати! (Дістає мішок з іграшками).

- У нас на фермі буде багато роботи, тому нам необхідно вставати дуже рано. А хто нас будитиме?

-- Звісно, -- півник! Півник англійською мовою a cock (е кок).

(Дістає з мішка кожному по півнику. Дитина, приймаючи півника, має повторити слово a cock).

-- Далі. У нас буде багато добра, яке треба буде захищати від злодіїв. Нас захистить песик! A dog (е дог).

(Кожній дитині дають песика, а вона, приймаючи його, має повторити a dog (е дог).

-- Нас можуть навідати не тільки грабіжники, а й маленькі злодії -- мишки. А хто у нас мишей ловитиме?

-- Звісно, що кіт! A cat (е кет).

-- Тепер подивимось, яких тваринок ми з вами завели на фермі?

(Діти повторюють спочатку за викладачем усі три слова (a cock, a cat, a dog), при цьому обов'язково показують ту іграшку, якій відповідає слово, а потім самостійно повторюють слова).

-- Полічимо з вами наших тваринок. Скільки їх у нас?

-- Так, три іграшки. А ми з вами вже вміємо лічити до 3-х англійською мовою. Полічіть! (Діти лічать). One, two, three (1, 2, 3).

ДОДАТОК 3

MY GRANDMOTHER'S TRUNK

Всі гравці сидять у колі. Перший гравець починає гру. Він говорить,

- ”I расked my grandmother's trunk with blouses and shirts.”

Другий гравець говорить

- “I расked my grandmother's trunk with blousesshirts and vegetables.”

Кожний гравець повинен повторювати імена об'єктів, решта яких гравців вже сказала, а потім один новий. Той хто забуває об'єкт або називає об'єкт в неправильному порядку вибуває з гри. Останній гравець - це переможець..

SAY IT QUICKLY

Всі гравці сидять у колі. Лідер знаходиться посередині круга, і задає питання. Гравцям доведеться відповісти на питання словами починаються з букви з R або S (можна вибрати будь-які інші букви абетки). Але гравцям доведеться робити це швидко, перед тим, як лідер долічить до десяти. На приклад, лідер може запитати:

- “what is уоur favourite food?”

Відповідь може бути “sugar” або навіть “salt”. І на питання

- “I saw а strange animal in уоur garden yesterday - What was it?” відповідь може бути:

- “Squirrel”.

Гравець, який не здатний відповісти на питання, швидко повинен залишити гру.

OPPOSITES

Будь-яке число гравців може грати у цю гру. Гравці сидять у лінію.

лідер стоїть перед ними. Все що говорить лідер, гравець повинен робити з точністю навпаки. Якщо лідер говорить гравцю:

- “stand up”, він повинен звичайно ж, сісти.

Якщо лідер говорить гравцю:

- “don't laugh”, він не повинен усміхатися, проте, це дуже важко.

Якщо лідер говорить гравцю:

- “cry”, він повинен сміятися, і так далі. Гравець, який не зможе це зробити, вибуває з гри.

Останній гравець у грі - це переможець.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.