Формування мотивації здорового способу життя з використанням ігор-драматизацій

Методологічні засади, підходи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Форми, методи, методичні прийоми роботи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя. Урок-бесіда. Театралізоване заняття. Ігри-драматизації.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 06.08.2008
Размер файла 59,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

1

КУРСОВА РОБОТА

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ З ВИКОРИСТАННЯМ ІГОР-ДРАМАТИЗАЦІЙ

План

І. Вступ.

ІІ. Основна частина

2.1. Методологічні засади, підходи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

2.2. Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

2.3. Форми, методи та методичні прийоми роботи у формуванні мотивації здорового способу життя.

ІІІ. Практична частина

3.1. Урок-бесіда: «Здоров'я дітей - здров'я нації» (Петрушко Т.П.).

3.2. Театралізоване заняття: «Прелюдія до сумних роздумів» (Грибок О.В.).

3.3. Агітбригада: «Здоровим будь» (Стрілець В.О.).

3.4. Ігри-драматизації: (Совпенець І.М., Петрушко Т.П., Грибок О.В.).

3.4.1. «Запобігти, врятувати, допомогти»;

3.4.2. «Підступна нікотинія».

ІV. Висновки.

V. Використана література.

І. Вступ

Формування здорового способу життя є за своєю сутністю системоутворюючою моделлю, яка спрямована на діагностику, корекцію функціонального, психофізіологічного та духовно-морального стану людини.

Системність полягає у взаємопогоджених знаннях, уміннях та навичках, сформованих у дітей та молоді, які забезпечують необхідний рівень їх працездатності, моралі та духовності. Для цього необхідно знати основні положення фізіології, психології людини, соціології та інших суміжних дисциплін, які в сукупності дозволять реалізувати необхідні здоров'язберігаючі, здоров'язміцнюючі, здоров'яформуючі технології щодо свідомого ставлення до власного здоров'я і проявлятися у відповідних позитивних вчинках і діях.

Поняття «здоров'я» з давнього часу не мало конкретного наукового визначення. Тільки зараз, із виділенням такої науки, як валеологія (науки про здоров'я), стало можливим якісно й кількісно визначити це поняття. «Здоровою може вважатися людина, - писав ще у 1941 році американський теоретик медицини Г. Сігерист, - яка відзначається гармонійним фізичним та розумовим розвитком і добре адаптована до оточуючого її фізичного то соціального середовища. Вона повністю реалізує свої фізичні і розумові здібності, може пристосовуватися до змін в оточуючому середовищі, якщо вони не виходять за межі норми, і внести свій вклад у добробут суспільства, відповідно до її здібностей. Здоров'я тому не означає просто відсутність хвороб: це дещо позитивне, це життєрадісне й охоче виконання обов'язків, які життя покладає на людину».

Більш детально: здоров'я - це здатність:

ь прилаштовуватися до середовища і своїх особистих можливостей;

ь протистояти зовнішнім і внутрішнім хворобам, іншим пошкодженням, старінню та іншим формам деградації;

ь зберігати себе, природне та штучне середовище проживання;

ь розширювати свої можливості, умови і ареал проживання, обє'м і розмаїття доступного екологічного, інтелектуального і морально-етичного середовища проживання;

ь збільшувати тривалість повноцінної життєдіяльності;

ь покращувати можливості, якості і здібності свого організму, якість життя і середовища проживання;

ь виробляти, підтримувати і зберігати собі подібних, а також культурні, духовні і матеріальні цінності;

ь створювати адекватну самосвідомість, етико-естетичне ставлення до себе, близьких, людини, людства, добра та зла.

Сучасний погляд розуміє під здоров'ям людини феномен, що інтегрує чотири основні складові здоров'я:

Фізичне здоров'я визначається такими чинниками, як індивідуальні особливості анатомічної будови тіла, фізіологічні функції організму в різних умовах довкілля, під час спокою та руху, рівень фізичного розвитку органів і систем організму.

До сфери психічного здоров'я відносять індивідуальні характеристики психічних процесів і властивостей людини - особливості мислення, характеру, психоемоційного типу (зокрема, збудженість, емоційність, чутливість), які зумовлюють силу і швидкість реакцій на подразники та життєві ситуації, рівень стресу, вірогідність афектів, уяви, почуття тощо. Психічне здоров'я також значною мірою зумовлює потреби людини, мотивацію, психологічні установки, життєві цілі тощо.

Духовне здоров'я тісно пов'язане із багатством духовного світу особистості, знанням і сприйняттям духовної культури (цінностей освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики тощо), включає рівень свідомості, особливості світогляду, життєвої самоідентифікації, ставлення до сенсу життя, оцінку власних здібностей і можливостей їх реалізації відповідно до усвідомлених ідеалів, особливості життєвих цілей, загалом ментальність людини.

Соціальне здоров'я характеризується рівнем соціалізації собистості, ставленням до норм і правил, прийнятих у суспільстві, соціальними зв'язками з людьми і соціальними інститутами, набутим соціальним статусом та прагненням до його підвищення у межах діючих законів і моральних традицій, джерелами і рівнем доходів і витрат тощо. Ефективність процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя залежить від спрямованості виховного процесу, форм та методів його організації.

Обов'язковим компонентом національної освіти мають бути знання про формування, збере-ження і зміцнення здоров'я людини. Тим більше, що за останнє десятиріччя внаслідок різких негативних явищ, в першу чергу, еколого-економічної кризи, стан здоров'я населення різко погіршився. Насамперед, це стосується дітей та підлітків.

Мета даної роботи полягає у формуванні позитивної мотивації здорового способу життя, усвідомлення учнями важливості розумного ставлення до свого здоров'я.

Окреслена мета спонукає окреслити наступні завдання:

- використання активних форм та методів у процесі формування здорового способу життя;

- застосування ігор-драматизацій як засобу формування позитивної мотивації здорового способу життя;

- формування в учнів негативного ставлення до шкідливих звичок.

Предметом дослідження є: використання ігор-драматизацій як метод формування позитивної мотивації здорового способу життя.

Практичне значення роботи полягає у практичному використанні даних матеріалів при проведенні семінарів-практикумів, тренінгових занять із пропаганди здорового способу життя.

Основу джерельної бази роботи склали матеріали методичних та періодичних видань, власні авторські розробки ігор-драматизацій.

Структура роботи: курсова робота складається із вступу; основної частини, яка вміщує 3 розділи; практичної частини, яка вміщує 4 розділи; висновків та списку використаної літератури.

ІІ. Основна частина

2.1. Методологічні засади, підходи формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Методологічною основою формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді є гуманістичний підхід, сутність якого полягає у створенні сприятливої ситуації для їх готовності до сприйняття й адекватного реагування на виховні дії шкільного та соціального середовища.

Рівень цієї готовності характеризується здатністю дітей та молоді перетворювати зовнішні вимоги на внутрішні спонуки, мотиви поведінки з пробудженням їх самосвідомості і відповідальності за власну культуру.

Поняття «здоровий спосіб життя» розглядається у співвідношеннях тріади: здоров'я - здоровий спосіб життя - культура здоров'я.

Здоров'я за визначенням ВООЗ -- це стан повного фізичного, душевного (духовного) та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороби чи фізичних вад. Тому здоров'я розглядається не лише як ресурс, а як мета життя. За Національною програмою «Діти України» визначено чотири аспекти здоров'я: фізичне, психічне, духовне, соціальне.

Поняття «здоров'я» нерозривно пов'язане із поняттям «здоровий спосіб життя» як сценарій життєдіяльності, спрямованої на збереження та покращення здоров'я дітей.

Результатом сформованості здорового способу життя є культура здоров'я як інтегративна якість особистості і показник вихованості, що забезпечує певний рівень знань, умінь і навичок формування, відтворення та зміцнення здоров'я і характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного здоров'я та здоров'я оточуючих.

Методологічним підґрунтям є діяльнісний і системний підходи до формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

2.2. Критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя.

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді можна вважати:

на рівні фізичного здоров'я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного здоров'я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;

на рівні психічного здоров'я (психологічного комфорту): відповідність пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих поведінкових звичок;

на рівні духовного здоров'я: узгодженість загальнолюдських та національних морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного у житті, в природі, у мистецтві;

на рівні соціального здоров'я (соціального благополуччя): сформована громадянська відповідальність за наслідки нездорового способу життя, позитивно спрямована комунікативність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання. Формування здорового способу життя, культури здоров'я, підвищення їх виховних можливостей потребує максимальної ваги до мотиваційної сфери дітей та молоді у прагненні бути здоровими. Мотивація на здоровий спосіб життя - це система ціннісних орієнтацій, внутрішніх спонук до збереження, відновлення і зміцнення здоров'я.

2.3. Форми, методи та методичні прийоми роботи у формуванні мотивації здорового способу життя.

Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя пріоритетна роль належить активним методам, що ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й творчості. До них також належать соціальне проектування, метод відкритої трибуни, ситуаційно-рольова гра, соціально-психологічний тренінг, інтелектуальний аукціон, «мозкова атака», метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером, гра-драматизація тощо.

Доцільно застосовувати традиційні методи: бесіда, диспут, лекція, семінар, роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, методи вироблення звичок, методи вправ, контролю і самоконтролю, створення громадської думки тощо.

Застосування цих методів сприяє утворенню у дітей, учнівської та студентської молоді адекватної моральної самооцінки, дає можливість організувати дієву роботу з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, знецінити і зруйнувати негативні мотиви, перебудувати і змінити негативні форми у поведінці дітей та молоді на позитивні; підтримати, посилити позитивні моральні спонуки, активізувати їх прояви чи загальмувати негативні мотиви, знизити їх силу, утримати учня від прояву негативної мотивації на здоровий спосіб життя.

Охорона здоров'я людини та виховання здорових дітей були основними проблемами в усі часи.

Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю у державі є людина, її життя і здоров'я. У Статуті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) записано: «Здоров'я - це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або фізичних вад». Таке визначення поняття «здоров'я» є загальновизнаними у міжнародному спілкуванні.

Потребою кожної людини є здоровий стан організму, в поєднанні зі здоровими умовами довкілля.

Діти й підлітки ще не замислюються, що здоров'я слід берегти і для цього потрібні знання і навички здорового способу життя.

Вирішення проблеми здоров'я людини закладено у самій людині, у знанні і розумінні нею проблем формування, збереження, зміцнення і відновлення власного здоров'я, а також в умінні дотримуватися правил здорового способу життя. Дітям необхідно усвідомити, що наше майбутнє - за здоровими людьми, бо лише фізично і морально здорова людина здатна творити і приносити користь людям.

Особливу шкоду здоров'ю наших дітей завдають тютюнокуріння, вживання алкогольних напоїв, наркотичних речовин, поширення інфекційних хвороб (ВІЛ/СНІД, туберкульоз та ін.). Ці негативні явища можуть увійти практично в кожен дім, кожну сім'ю.

Саме тютюн, алкогольні напої та наркотики послаблюють імунну систему організму, зумовлюють численні захворювання, а в нашій країні, на жаль, дуже багато курців серед дівчат та жінок. Жінки - це берегині, продовжувачки роду, а пристрасні та молоді курці та ті, що вживають алкогольні напої, не можуть народити здорових дітей.

Навчальним закладам необхідно планувати і проводити медико-педагогічне навчання батьків з питань імунопрофілактики та збереження здоров'я дітей і підлітків із залученням медичних працівників.

Організація та проведення заходів з питань імунопрофілакти-ки передбачає інформування батьків про імунітет та шляхи зміц-нення імунітету, збереження здоров'я дітей.

ІІІ. Практична частина

3.1. Урок-бесіда: «Здоров'я дітей - здров'я нації»

Мета: Виховувати у дітей почуття національної самовідданості, патріотизму, відповідальності за майбутнє нашої нації. Дати розуміння важливості здоров'я для людини і для нації в цілому. Сформувати вміння цінувати життя, здоров'я в усіх його аспектах.

Обладнання: Магнітофон; аудіокасета українських пісень: «Україна» (музика і слова Т. Петриненка), «Марш запорозьких козаків», «Зеленеє жито, зелене...», «Роде наш красний, роде наш прекрасний»; плакати з висловами відомих людей про здоров'я та народні приказки:

«Здоров'я -- дорожче золота»

(В. Шекспір)

«Здорова людина -- є самий дорогоцінний витвір природи»

(Томас Карлейль, англ. історик, філософ)

«Здоров'я -- мудрих гонорар»

(П.Ж. Беранже, франц. поет)

«Природа хоче, щоб діти були дітьми, перш ніж бути дорослими»

(Ж.-Ж. Руссо)

«Хто не цінує життя, той його не заслужив»

(Леонардо да Вінчі)

«Люди не вмирають. Вони вбивають самі себе»

(Сенека)

«Пияцтво є вправляння у безумстві»

(Піфагор)

«Человек ест, чтобы жить, а не живет, чтобы есть»

(Сократ)

«Тютюн завдає шкоди тілу, руйнує розум, отупляє цілі нації»

(Оноре де Бальзак)

«Здоровому все здорово»

«В здоровому тілі -- здоровий дух»

«Бережи одяг, доки новий, а здоров'я, доки молодий»

«Як на душі, так і на тілі»

«Весела думка -- половина здоров'я»

«Якщо дитина бігає й грається, то їй здоров'я усміхається»

Виставка дитячих малюнків на екологічну тематику, про згубний вплив шкідливих звичок та інше.

На тлі пісні «Зеленеє жито, зелене» чи «Україна».

Учитель. Україна -- рідна, священна земля наших дідів і прадідів. Тут ми народилися і виросли, тут уперше побачили сліпучу синь українського неба і золоті розли-ви пшеничних ланів, квітучі чорнобривці і соромливу калину. Український рід споконвіку шанував землю, хліб на столі, рушник на стіні, мамину пісню, яворову колиску, криницю із журавлем, вербу край ставка...

Така вона, наша Україна. її історія зіткана із світла і темряви, з радості і жалоби. Та для кожного українця немає землі милішої від тої, на якій він живе, бо це наша земля, наша доля. І ніколи я не проміняю її на іншу, тому що знаю: минуть тяжкі часи і Україна відродиться для новітньої слави, для щастя.

Діти -- ви майбутнє нашої нації. Саме вам належатиме важлива роль у розбудові нашої держави. А що потрібно для цього?

Варіанти дітей (освіта, любов до Батьківщини, здоров'я і т.д.).

Учитель. Ну звичайно ж, в першу чергу здоров'я! А. що ж таке здоров'я? Здоров'я людини -- це не просто відсутність хвороб. Це стан фізичного, психічного та соціального благополуччя, високої працездатності та соціальної активності людини.

1-й учень (вдягнутий в козацьке вбрання). В козацькі часи люди були здоровіші за сьогоднішнє покоління. Ми багато часу проводили на свіжому повітрі, працювали фізично, вели рухливий спосіб життя, мали повноцінне харчування, жили серед природи, яка позитивно впливала на духовність, фізичне і психічне здоров'я.

Лунає «Марш запорозьких козаків».

2-й учень. Так, так пане-козаче. Я з вами згоден. Адже відомо, що стан здоров'я на 50% залежить від умов та способу життя, на 20% -- від впливу навколишнього середовища, на 20% -- від спадковості і лише на 10% -- від рівня розвитку медицини.

Учень-козак. А що ж відбувається в Україні на початку XXI століття?

3-й учень. Сьогодні в Україні дуже складна демографічна ситуація. Протягом 1991--2000 років народжуваність у нашій країні зменшилася на 35%, а смертність -- зросла на 18,6%. Дитяча захворюваність, яка часто призводить до інвалідності, зросла майже на 20%.

4-й учень. Здоров'я не існує саме по собі, воно не дається на все життя, не є постійним і незмінним. Воно потребує турботи протягом усього життя людини.

Тому треба з раннього дитинства загартовувати свій організм спортом, заняттями фізкультури, обтиратися мокрим рушником, обливатися водою, щоб організм звикав до посильних навантажень і ставав дедалі міцнішим і здоровішим.

5-й учень. Значний відсоток виникнення хвороб залежить від шкідливих звичок самої людини, порушення санітарно-гігієнічних норм, від неправильного харчування, відсутності режиму праці й відпочинку.

Учитель. Давньоримський філософ Сенека говорив: «Люди не помирають, вони вбивають самі себе». (Вчитель звертає увагу учнів на вислови на плакатах). Дуже часто діти хочуть стати дорослими, а дорослість свою вбачають у тому, щоб закурити цигарку, випити пива на людях, як це показують у фільмах і як це роблять батьки. Такі діти із задоволенням попробують викурити цигарку із наркотичною травкою, чи нанюхатись різних речовин, щоб «зловити кайф». Вони знищують не тільки своє здоров'я, а й здоров'я своїх майбутніх дітей.

Куріння вражає генетичний апарат, затримує фізичний і психічний розвиток підлітка. Адже до складу тютюнового диму входить близько 30 отруйних речовин. Оноре де Бальзак писав: «Тютюн завдає шкоди тілу, руйнує розум, отупляє цілі нації».

1-а учениця.

Дитя цигарку витягає,

Бо хочеться дорослим стать.

Та сильним, гарним він не стане!

Бо зріст вповільнюватись став.

Усе, що в світі є погане,

Хлопчина в організм запхав.

Та ще й в залежність від цигарки

Потрапив хлопець, як в капкан.

Не допоможуть слово й лайки,

Тепер над ним -- цигарка Пані.

2-а учениця.

І друга погана звичка,

Заходить, часом, наче гість.

Бо в хаті свято, часом, сяє.

Горілка в пляшці на столі.

Хлопчина, деколи буває,

Ще й вип 'є чарочки малі.

Бо теж попробувати хоче,

Що то татусь біленьке п 'є.

А потім й сам собі захоче

И тихцем горілочки наллє.

А яд такий усе руйнує,

Найперш страждає голова.

Всі центри там паралізує...

Біда великою бува.

4-й учень.

Дівчата й хлопці -- слабаки.

Під вплив частенько підпадають.

Спочатку все це, наче, сміх,

Та час летить, вони страждають.

Наркотики страшна біда.

І молодими помирають...

А вороття нема... Шкода...

Поглянь, яке чарівне небо

Нас кличе в синю висоту!

Яке життя довкіл прекрасне!

Яке чарівне сонце ясне!

І неповторна кожна мить!

Й життя у кожного єдине.

А ти у світі цім -- Людина!

І хай біда тебе мине.

В хворобі щастя не буває.

Лише в здоров 7 щастя є!

Здоров'я, лиш, дурний псує.

Учитель. Коли людина здорова, вона може все здолати, про все мріяти і досягти високої мети в своєму житті. А коли хвора, то ніякі мрії не здійсняться. На жаль, на здоров'я людини впливає ще й екологічний стан навколишнього середовища.

Учень-козак.

0 боже! Що я бачу!

Загидили ліси і землю занедбали.

Поставили АЕС в верхів 'ях трьох річок.

То хто ж ви є, злочинці, канібали?!

Ударив чорний дзвін. І досить балачок.

В яких лісах іще ви забарложені?

Що яничари ще занапастять?

1 мертві, і живі, і ненароджені

Нікого з вас довіку не простять!

(Л. Костенко)

5-й учень. Людина -- це частина природи. І саме природі ми зобов'язані своїм існуванням, своєю досконалістю, своєю могутністю. Людина навчилася підкоряти природу. Прокладала канали, осушувала болота, створювала нові водосховища, вирубувала ліси, використовувала хімічні препарати. Людина підкоряла природу і до підкорялася!

Учитель. З 1992 року територія України оголошена зоною екологічної кризи.

Повітря забруднене. Щодня люди дихають смогом, двоокисом сірки, випарами кислотних дощів та іншими токсичними газами. У нашому місті забруднюють повітря великі підприємства.

Вихлопні гази автотранспорту містять небезпечні для здоров'я людини токсичні речовини - свинець та бензопирен.

Водні об'єкти України забруднені нафтопродуктами: фенолами, органічними речовинами, солями важких металів.

Лише 10% сільськогосподарських угідь області мають задовільний екологічний стан.

В області накопичилось 29 млн. т різних видів відходів.

Внаслідок аварії на ЧАЕС радіоактивно забруднені 11 населених пунктів області, а також 11,8 тис. га сільськогосподарських угідь та 15,5 тис. га лісів (по Україні 4 млн. га лісів).

Озоновий шар потоншав над Україною на 10 % за останні 10 років. І як наслідок -- зниження родючості землі, підвищення ракових та інших захворювань.

6-й учень. Чи є надія в нас на майбутнє? Чи виживемо? За яким законом? Бо скільки вже людей пішло з життя, уражених чорнобильським драконом.

7-й учень. Ми вже відчули, що він нам приніс, і не одному ще вкоротить віку. А скільки люди проливають сліз, коли у сім'ях родяться каліки?

Учитель. Близько десяти державних програм спрямовані на пропаганду здорового способу життя дітей та молоді. Особлива увага цьому питанню приділена в Указі Президента України від 15.03.2002 р. № 258/2002 р. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя». «Про додаткові заходи щодо поліпшення медичної допомоги населенню України» від 8.08.2000 року. Учень-козак. Тільки спільними зусиллями, усім миром зможемо забезпечити здоров'я і силу нашої нації.

1 -а учениця.

Якщо ти віриш у майбутнє,

В його прийдешність, у життя,

Дзвони у дзвони, кричи людям,

Бо більш не буде вороття.

Віддай забуту свіжість травам,

Відмий від бруду всі хмарки,

Відреставруй нам синє небо

І дощ крізь сито проціди.

Хай ожива вода Дніпрова,

Правічні височать дуби,

І хай полин, трава-чорнобиль,

Не стане іменем біди.

2-а учениця. Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути».

Ми -- є. Ми будемо.

Не віриш, подруго?

Запитай у пісні,

Вона тобі усе розкаже.

Як нація жила.

Як вижила.

Як крила розпрямляє

Й встає на повний зріст.

Як нація жила.

Як вижила.

Як крила розпрямляє

Й встає на повний зріст.

Чуєш, як лунає пісня!

Ми -- є. Ми -- будемо!

Будь певна подруго!

Лунає пісня Н. Матвієнко «Роде наш красний, роде наш прекрасний».

Вчитель.

Боже -- Отче всемогутній,

Захисти коханий край!

Дай нам вийти у майбутнє,

Мужність і сміливість дай!

Захисти нас від свавільних

Хижаків, жорстоких, злих.

Захисти від божевільних,

Від Чорнобилів нових!

Хай собори на руїні стануть там,

Де Ти прорік.

Суверенній Україні -- слава нині і вовік!

3.2. Театралізоване заняття: «Прелюдія до сумних роздумів»

Мета: допомогти підліткам сформувати особисту думку щодо куріння на підставі інформації негативного впливу куріння на різні органи і загальний стан людини, соціальні аспекти. Створення резервів здоров'я для підвищення життєздатності молодого покоління.

Обладнання: магнітофон, касета з фонограмою пісні «Два шляхи», лист підлітка, реквізити для театральної вистави й театру тіней.

Сценарії

Звучить фонограма до пісні «Два шляхи» (виконує А.Пугачова)

Психолог. Академік Биков зазначав, що біда всього людства в тому, що ми вперше замислюємося про своє здоров'я лише тоді, коли починаємо його втрачати, коли механізм уже зламаний і потребує ремонту. Найстрашніше, що за сучасними мірками здоров'я розглядають як комплексну проблему, у якій лише в 10 % має значення стан охорони здоров'я. Інші 90 % складають навколишнє середовище (20 %), спадковість (20 %) та інші 50 %, що складає половину від загальної кількості, належать до здорового способу життя.

Сьогодні ми поговоримо про один з руйнівних факторів, що у 1989 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я було названо «вбивцею людства», тому що на совісті цього страшного монстра -- третина смертей, незалежно від вікової категорії населення.

Цей фактор протягом багатьох років підтверджує слова римського філософа Сенека «Люди не вмирають, вони стають жертвами своїх пристрастей, не помічаючи, що повільно вбивають самі себе».

Ведучий 1. Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я назвав куріння інфекційним захворюванням, що передається шляхом реклами і пропаганди. Від нього поки що немає протиотрути або антибіотиків, але руйнівні впливи на організм людини і на суспільство усе більш очевидні.

Ведучий 2. Сумним є й той факт, що з кожним роком вікова категорія курців різко знижується, якщо три-чотири роки тому курили переважно підлітки 15--17 років, то сьогодні можна побачити дитину, що купує сигарети для себе. І це в той час, коли часто говорять про шкоду куріння. Чому так відбувається?

Психолог. Давайте вислухаємо думку одного підлітка. (Читання листа.)

Мені 16 років. Відвідавши тренінгові заняття з профілактики куріння, я багато зрозуміла. Я пишу цього листа з надією, що деякі підлітки зможуть з ним ознайомитися і зробити правильний вибір на захист власного здоров'я.

Зупиніться, подумайте, на що ви витрачаєте своє безцінне здоров'я? Ми з вами повільно вмираємо, а дорослі продовжують нам брехати, що нічого не відбувається. Одні дивляться на те, що відбувається, інші звинувачують нас, підлітків у неправильних діях, треті використовують нашу довіру й кидають безжалісною рукою під «танк» реклами, заповнюючи наше життя низькопробною продукцією.

Реклама тютюнових виробів -- усюди. «Ти гідний кращого» -- і ми потрапляємо на гачок, з жадібністю хапаючи наживку. «Будь самим собою», «Відчуйте себе леді. Елегантний тонкий смак «Кіm», «R. 1 Ultralight» -- найлегша серед усіх, і ми купуємо чергову пачку отрути. «Поспішай до своєї перемоги разом з LМ», «Тобі належить розмаїття світу», «Твої можливості не знають кордонів», «Тебе чекає твій ультрамодний комп'ютер», «Тобі належать ритми світу». Ми на шаленій швидкості мчимося до власного знищення і платимо, платимо, платимо дорогою ціною -- своїм здоров'ям, своїм майбутнім.

Дорослі, як вам не соромно! Ви на всіх прилавках розмістили рекламні блоки, повідомляючи нам як, це «круто», що ми можемо собі це дозволити, а потім дивуєтеся й обурюєтеся, чому ми це собі дозволяємо.

Ви розбещуєте нас своїми рекламами і водночас читаєте нотації про шкоду куріння, а далі?.. У магазинах ніхто не пам'ятає про жалюгідну подобу антиреклами «Я не продаю сигарет неповнолітнім». Насправді вам байдуже, скільки років дитині, головне продати -- чергову пачку й якомога дорожче.

Прошу вас, зупиніть цей жорстокий механізм нашого щоденного знищення. Не кидайте нас під машину «пресу» реклами. Багато хто з нас, почавши курити років у 11--12, уже має залежність від нікотину, хронічні захворювання, яких можна було уникнути. Хіба не так? І ніхто з вас не буде покараний за скалічену дитячу душу і здоров'я. Адже злочину немає. Але якщо замислитися, невже його справді немає?

Ведучий 1. Неможливо залишитися байдужими до цього крику про допомогу. Тут звучить благання і заклик, обвинувачення, що потребує негайної дії, але, на жаль, така думка швидше за все залишиться незрозумілою ані дорослими, ані навіть однолітками.

Ведучий 2. Це може здаватися смішним, безглуздим навіть дурним. Але ми вирішили подати свій проект вирішення проблеми. Кожен присутній тут має право на свою думку, на свободу вибору -- курити або не курити. Але для того, щоб зробити правильний вибір, необхідно мати вичерпну інформацію про предмет свого вибору. Отже, сьогодні ми маємо чудову можливість ознайомитися з пані Сигаретою ближче. Представляємо вашій увазі публіцистичну виставу, присвячену профілактиці курінню «Прелюдія до сумних роздумів».

Суддя. Сьогодні слухається справа за обвинуваченням Сигарети. Усім, хто виступатиме з боку захисту або обвинувачення, нагадую, що ваші свідчення вирішують долю підсудної, тому ви повинні говорити правду і тільки правду. Слово надається Прокуророві.

Прокурор. Шановний судця! Шановні присутні в цьому залі. Сьогодні ми слухаємо справу особистості, що приваблива і небезпечна. Вона згубила багатьох людей, незалежно від віку, зробила нещасливими тисячі родин.

Адвокат. Сьогодні ми слухаємо справу вельмишановної, для багатьох дуже дорогої, знайомої Сигарети. Подивіться на неї: яка вона красива, скромна, запашна. І це незважаючи на її важке минуле. Адже коли в XVстолітті тютюн завезли до Європи, в різних країнах курців карали різними способами. В Англії, наприклад, водили по центральних площах з петлею на шиї, як злочинців або злодіїв. У Туреччині за куріння саджали на кіл. У Росії цар Михайло Романов видав указ, що заборонив куріння і передбачав покарання -- биття батогом і відрізання ніздрів за куріння, заслання до Сибіру або страту за торгівлю тютюном. Але Сигарета, така юна і тендітна, виявила мужність, силу волі, все подолала і сьогодні стоїть перед вами як переможець і продовжує тішити курців.

Шановний суддя і всі присутні в цьому залі, у моєї підзахисної є багато свідків захисту. Дозвольте їм виступити.

Суддя. Дозволяю. {Секретар запрошує Історика.)

Адвокат. Що ви можете сказати на захист підсудної?

Історик. За історичними даними королева Франції Катерина Медічі страждала від частої мігрені (сильного головного болю). Вона нюхала порошок з листя тютюну, і головний біль ставав набагато меншим або зовсім зникав. Уявіть цю ситуацію.

Сцена перша

1559рік. Франція. Палац Катерини Медічі. Королева сидить і тримається за голову, потирає скроні.

Королева. За які гріхи мені таке покарання, Господи? Усі страждають через цю жахливу мігрень! Які тільки лікарі не лікували мене, чим тільки не напували, а, здається, головні болі стали ще більшими.

Служниця. Ваша величносте, прибув французький посланець із Португалії, месьє Жан Ніко. Накажете прийняти?

Королева. Ох уже ці державні справи! Проси!

Ніко. О, Ваша величносте, як я несказанно радий вас бачити! Як ваше самопочуття?

Королева. Жахливо, жахливо! Мігрень зовсім мене замучила!

Ніко. Дозвольте піднести вам подарунок! (Подає кисет.)

Королева. А що це, месьє Ніко?

Ніко. Сухе листя тютюну. Ваша величносте, про це чудодійне зілля я довідався з книги іспанського ботаніка і лікаря Миколи Мерандеса. Він рекомендує тютюн від усіх хвороб. Хочете спробувати?

Королева. Який чудесний аромат! Розтерте на порох листя пахне ще сильніше. Так, ви праві, мені справді стало краще. Для цього чарівного зілля потрібно придумати сховище. Покличте до мене золотих справ майстра! Я накажу йому зробити... Як би це назвати? Я накажу йому зробити табакерку!

Ніко. Так з моєї легкої руки в придворної знаті Франції з'явилася нова мода -- нюхати тютюн. Але що цікаво, моє ім'я не забули. Автор класифікації тваринного і рослинного світу Карл Лінней надав тютюну назву «нікотин»!

Історик. Можна зробити висновок про користь цього факту в захист підсудної.

Адвокат. Я вдячний вам за історичні дані.

Прокурор. Шановний суддя, дозвольте надати інформацію й стороні обвинувачення.

Суддя. Дозволяю.

Сцена друга

1604рік. Англія. Палац Якова Стюарта.

Яків І. З цією звичкою потрібно вести боротьбу. Моя країна гине від тютюну. Як ви вважаєте, ваша величносте?

Королева. Я сьогодні дізналася, що в місті вмерло ще 4 особи. Причина -- вживання тютюну!

Яків І. Знайшли тих, хто продає це пекельне зілля?

Королева. Шукають. Ви засмучені?

Яків І. Ні, я не просто засмучений, я дуже злий! І як тільки учені можуть говорити про куріння як протиотруту від нежиттю й лихоманки!

Королева. Я чула, що деякі лікарі рекомендують вдихати тютюновий дим, щоб застрахуватися від чуми.

Яків І. Якби вони тільки рекомендували курити, а то ці злощасні лікарі роблять з тютюну ліки, придворні отруюються і навіть помирають.

Королева. Ви повинні брати приклад з Англії. У них курці -- це злодії, їх водять по вулицях з мотузкою на шиї, а в Росії курити заборонено під страхом страти.

Яків І. Папа римський пропонує відлучити їх від церкви. Що ж мені робити?

Королева. Ваша величносте, видайте наказ, що забороняє куріння.

Яків І. Ні. Я краще напишу книгу і назву її «Про шкоду куріння». І книгу я почну словами: «Куріння -- звичка, що згубно діє на зір, нестерпна для нюху, шкідлива для мозку, небезпечна для легень». Так, саме так і почну!

Королева. Книга короля Якова Стюарта була першою популярною книгою про шкоду куріння.

Адвокат. Давайте перейдемо до більш сучасного етапу розвитку суспільства. Запросіть бізнесмена.

Бізнесмен. Шановний Суддя! Шановні громадяни! Не губіть це прекрасне створіння. Адже я тільки з цього і живу. Що їстимуть мої діти, якщо всі перестануть курити і, відповідно, купувати сигарети? І не тільки мої. За всіх часів тютюнові монополії давали величезні прибутки.

Адвокат. Спасибі. Запросіть Колекціонера. Що ви можете сказати на захист Сигарети?

Колекціонер. Я давно збираю сигаретні коробочки. Я ка ця насолода сидіти, перебирати їх, розставляти на поличці, розглядати малюнки. Якже я поповнюватиму свою колекцію, якщо припинять випускати сигарети? Прошу вас, не позбавляйте мене радості, не засуджуйте її!

Прокурор. З нашого боку є свідок. Відомості фахівця з економіки, я гадаю, будуть цікавими.

Економіст. Як економіст, хочу зазначити, що купівля сигарет підриває сімейний бюджет. Подивіться на таблицю 1.

(Коментар таблиці. Для прикладу ми взяли не найдорожчі сигарети.)

Таблиця І

Кількість сигарет

День, грн

Тиждень, грн

Місяць, грн

Рік, грн

1 сигарета

0,10

0,70

3,00

36,40

10 сигарет

1,00

7,00

30,00

364,00

1 пачка

2,00

14,00

60,00

728,00

Але ж витратити ці гроші можна на відпочинок, на купівлю красивого одягу або дорогої апаратури.

Адвокат. Я протестую, тому що людина сама робить свій вибір, і не потрібно за допомогою цифр тиснути на її рішення. Давайте подивимося, що вибирає молоде покоління. Запросіть до зали засідання Дівчину. (Секретар запрошує Дівчину.)

Дівчина. Якщо не буде сигарети, я втрачу свій імідж! Так, класно: стою на дискотеці, витонченим рухом руки дістаю сигарети і запальничку із сумочки, прикурюю. Яка я непереборна, яка я сучасна... Ну просто супер... Курила, курю, і куритиму (кашляє). Це заспокоює мою нервову систему (трясеться). Я не товстію. У компанії старших я на рівних, і взагалі, я класно почуваюся... Але щось останнім часом під час танцю хлопці стали відвертатися та й із зовнішністю стали відбуватися неприємні зміни... Уявляєте, мені стали пропонувати «Rondo», жуйки. Це так принизливо...

Адвокат. Я протестую! Ви повинні виступати як захисник, а не сторона обвинувачення.

Суддя. Протест приймається.

Адвокат. Спасибі. Шановний суддя, ви тільки що вислухали дуже правдиві свідчення на користь моєї підзахисної. Усе це дає підстави на остаточне виправдання Сигарети.

Суддя. Слово надається Прокуророві.

Прокурор. Я не буду довго говорити про її злочини, а надам слово свідкам. Перед вами виступить представник соціологічної служби.

Соціолог. Ми, соціологи, віддаємо перевагу мові цифр. І наші дані досить невтішні. На основі статистичних даних різних країн можна стверджувати, що нині близько 60 % чоловіків і 73 % жінок, жителів земної кулі, систематично вживають тютюн для куріння. Якщо порахувати, що кожний з них викурює за добу в середньому 15 цигарок, то щосекунди людство викурює 300 тисяч сигарет і цигарок, за рік ця цифра зростає до 12більйонів [12 х 1012]. Але в наших співробітників хвилювання викликають інші цифри. А саме те, що значно знизився вік молодих курців. Якщо ще 10 років тому за даними анкет у віці 15-- 17 років пробували курити 72 % школярів, з них систематично курили 23 %, то сьогодні у віці 11--14 років курити пробували 81 % хлопчиків і 56 % дівчаток з опитаних.

Прокурор. Прошу запросити Лікаря. Вам відома ця особа? (Вказує на Сигарету.)

Лікар. Так, на моїх очах багато людей вмерло через неї. Одна сигарета забирає 15 хвилин життя. Кожний п'ятий курець може не розраховувати, що доживе до пенсії. У тих, хто курить, часто болить голова, погіршується пам'ять. Одна сигарета прискорює пульс на 10--20 ударів за хвилину. Виникає склероз судин головного мозку і серця, стенокардія. Це призводить до інфаркту. Псується зубна емаль. А також куріння зранку натщесерце призводить до гастритів, виразки шлунку й інших захворювань шлунково-кишкового тракту. Люди, що викурюють більше 2 - 3 сигарет на день, часто хворіють на бронхіт і туберкульоз. І найстрашніше - сигарети сприяють розвитку ракових клітин. Краще раз побачити, ніж сто разів почути. Коли мені доводиться бувати в палатах, де лежать хворі на рак легень, що хворіють після багаторічного куріння, бачити їхні обличчя, чути кашель, відчувати, що вони борються за кожен подих, мені хочеться вийти на вулицю, взяти за руку якогось «молодця», що з шиком курить сигарету, привести його в палату і сказати: «Дивися, ось цим може все закінчитися»! Я впевнена, що після такого відвідування навряд чи знайдеться хоча б один курець, який би негайно не кинув курити. Шкода, що ми, медики, не можемо піти на «експеримент». І тому звертаємося за допомогою плакатів, лекцій, пропаганди до всіх, хто курить: «Повірте нам на слово, усе це дуже серйозно! Підступність тютюну саме в тому, що розплата настає непомітно! Але вона неминуча!»

Адвокат. Шановний суддя! Я хотів би звернути вашу увагу на той факт, що Міністерство охорони здоров'я на кожній пачці сигарет попереджає про шкоду куріння, тому вибір залишається за людиною.

Суддя. Доповнення приймається.

Прокурор. У нас ще є доповнення до виступу медичного працівника. Прошу надати матеріал.

Сцена третя

Театр тіней. Праворуч і ліворуч сцени -- білі ширми, дії за ширмами висвітлюються настільними лампами. За лівою ширмою -- силуети двох молодих дівчат, що сидять за столиком у кафе. Вони розмовляють за чашечкою кави. Ліворуч світло гасне, висвітлюється права ширма, за якою маленька дитина.

Дитина. Як добре, тепло і затишно мені тут! Я вже є, але про мене ще ніхто не знає!!! Я жива...

(Висвітлення лівої ширми. Дівчата починають курити.)

Ой, що відбувається? Чому так важко дихати? Я задихаюся в цьому гіркому димі! Досить! Не треба!

(Гучно грає музика в кафе і голос дитини ніхто не чує. Дитина кашляє, простягає вперед ручки. Освітлено дві ширми.)

Дитина. Ненько, ненько, рідненька. Я буду дуже слухняною дівчинкою. Не вбивай мене. (Тихим голосом.) Як болить голова... Мамо, невже ти мене не чуєш? Допоможи мені! Я боюся... Мені боляче... Я вмираю...

(Висвітлення лівої ширми. Дівчата знову сідають за столик і курять.)

Дитина. Мамо, мамо... Навіщо ти це зробила? Я тепер ніколи не побачу сонечка. Мого обличчя ніколи не торкнеться весняний вітерець! Я ніколи не довідаюся, як пахнуть квіти і розправляють крила метелика. Ти ніколи не довідаєшся про мене, про мою любов, ніколи не побачиш сліз, що біжать по моїх щоках заразу, коли мені так боля-че тут, а тобі ні... Чому ти вибрала її, свою сигарету? Вона знищила мене. Як боляче, я ще поки жива, але мене вже немає...

Адвокат. Який емоційний виступ! Одразу видно, що це питання наболіло в нашого колеги. Але нам би хотілося почути про те, як впливає тютюн на стан різних органів людини.

Прокурор. Прошу запросити Хіміка.

(До зали входить ще один свідок.)

Прокурор. Ви, як працівник хімічної промисловості, можете нам пояснити чи справді вплив сигарети дуже шкідливий для організму?

Хімік. Почнемо з того, що найвідчутніший -- сигаретний дим. Він містить у собі нікотин, синильну кислоту, окис вуглеводу, оцтову кислоту, азот, ефірні олії, радіоактивні елементи -- полоній, триокис миш'яку й інші отруйні речовини, що і активні і пасивні курці вдихають разом з димом. Про шкоду нікотину як однієї з канцерогенних речовин судіть самі. Ми провели дослід і отримали результат: якщо до горобця доторкнутися паличкою, змоченою нікотином, він миттєво гине. Вражає? Але, на жаль, реакцію нашого організму ми не бачимо, і це допомагає людям ігнорувати хімічні процеси та їхній вплив на здоров'я.

Прокурор. Дякую. Запросіть Пожежника. Що ви можете повідомити?

Пожежник. Я можу з упевненістю сказати, що з вини курців виникає багато пожеж. І знаєте через що? Саме через непогашену сигарету. Подивіться на це безневинне личко, вона -- страшний ворог суспільства! Скільки людей гине або дістає важкі травми через неї!

Адвокат. Протестую. Не через Сигарету гинуть люди і виникають пожежі. Гинуть лише ті, хто курить у нетверезому стані у власному ліжку і там же знаходить свою смерть.

Суддя. Факт досить вагомий. Приймається протест. Прокурор, запросіть до зали засідання представника освіти.

Прокурор. Назвіться, будь ласка, і надайте відомості щодо Сигарети. Вам відома ця особа?

Психолог. Я працюю практичним психологом, збираю матеріали для своєї наукової праці.

Прокурор. Над якою темою ви працюєте, дозвольте запитати?

Психолог. «Вплив тютюну на фізичний і психічний розвиток школярів». Я хочу звернути вашу увагу на те, що куріння дуже шкідливе для молодих людей. Особливо несприятливо воно впливає на органи дихання, тому що їхні легені не до кінця сформувалися. В підлітків-курців об'єм грудей і розвиток легень приблизно на 25 % відстає від показників тих, які не курять. Частіше страждають діти й від застудних захворювань, тому що не мають достатньої стійкості до них. Школярі-курці не зосереджені, успішність у них знижена. Встановлено, що серед успішних учнів лише 16 % курять, серед учнів із середнім рівнем розумового розвитку -- 45 %, серед тих, які не встигають -- 59 %. Чому так відбувається? По-перше, нікотин та інші отруйні речовини порушують загальний стан організму, знижується інтенсивність нервових процесів. Цьому сприяє й сама поведінка курців. Нерідко бажання курити з'являється навіть під час уроку, і учень відволікається від занять, думаючи тільки про те, як із дзвоником піти в туалет на перекур. А скільки кишенькових грошей іде на купівлю сигарет? Багато учнів вважають, що Сигарета здатна вплинути на їхній імідж перед однолітками, робить їх старшими, додає авторитету. Рідко хто з них замислюється над тим, що вони могли б бути набагато розумнішими, сильнішими, а головне -- здоровішими, якби не схилялися перед Сигаретою. Діти вважають, що завдяки Сигареті вони зможуть позбутися почуття сором'язливості, і ще один фактор -- приклад батьків. Хоча батьки й говорять про шкоду куріння, самі вони у важких життєвих ситуаціях шукають допомогу в цієї підступної «приятельки».

Прокурор. Дякую. Шановні судді, я вважаю, що цих свідчень цілком достатньо, щоб ви прийняли правильне рішення.

Суддя. Ми уважно вислухали усі свідчення з боку обвинувачення і захисту і прийняли таке рішення: ПІДСУДНА ВИННА. НАШ ВИРОК - СМЕРТНА КАРА. РІШЕННЯ СУДУ ОСКАРЖЕННЮ НЕ ПІДЛЯГАЄ.

Ведучий 1. Як би мені хотілося сказати хепі енд (щасливий кінець), що це не про нас, що всі сцени залишилися в минулому. Але, на жаль, це зовсім не так. Цей сценарій був написаний для нас і про нас...

Ведучий 2. якщо хоча б хтось, переглянувши наш виступ, замислиться про шкідливий вплив тютюну, перестане курити або, взявши інформацію до відома, не почне курити, ми старалися недаремно. (Всі актори виходять на сцену.) Просто ми ще раз нагадаємо девіз нашого виступу (усі разом). «Куріння або здоров'я -- вибирай сам!»

(Всі учасники виконують пісню Б.Окуджави.)

Каждый выбирает для себя

Женщину, религию, дорогу.

Дьяволу служить или пророку --

Каждый выбирает для себя.

Каждый выбирает для себя

Слово для любви и для молитвы,

Шпагу для дуэли, меч для битвы

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает по себе,

Щит и латы, посох и заплаты,

Меру окончательной расплаты

Каждый выбирает по себе.

Каждый выбирает для себя,

Выбирает каждый как умеет.

Ни к кому претензий не имея,

Каждый выбирает для себя.

3.3. Агітбригада: «Здоровим будь»

(З піснею М. Старокадомського «Пісенька про зарядку» виходили, у спортивних костюмах члени агітбригади «Здоров'я». Три читці виходять наперед, інші під музику виконують елементи ранкової гімнастики).

1-й читець.

Сонце встало, сонце встало!

Прокидайся і вставай!

Скинь швиденько з себе ковдру.

Не тягни і не зівай!

2-й читець.

На площадку по порядку

У прекрасний день оцей,

На зарядку! На зарядку!

Ми збираємо дітей!

3-й читець.

Вище руки, ширше плечі,

Раз, два, три! Дихай рівніше.

Від зарядки ти зміцнієш.

Станеш спритним і сильним!

Всі (скандують).

Без занять по фізкультурі

Не зміцнить мускулатури!

1-й читець.

Отже, розпочнемо

Наш виступ скоріш.

Тож приготуйтесь слухать,

Всідайтеся зручніш.

2-й читець.

Все, що ми розповімо.

Яку пораду вам дамо.

Обов 'язково дасть користь.

Роби зарядку, не ліпись!

3-й читець.

Як зберегти здоров 'я

Усім присутнім вам.

Ось тут, на оцій сцені

Я відповіді дам.

(Звучить спортивний марш. Члени агітбригади імітують змагання бігунів на стадіоні. В центрі один піднімає емблему Олімпійських ігор -- п'ять кілець).

1-й читець.

Щоб мужнім стать і стать сміливим,

Сильним духом, сильним тілом,

Загартованим, здоровилі,

Ти виходь на стадіони!

(Агітбригадівці імітують інші види спорту).

2-й читець.

І не треба нам лякатись

Ні вітру, ні морозу.

Хто спортом в нас займається,

Тому нема загрози.

(Спортсмени скандують по черзі, піднімаючи пла-кати).

- Будеш сильним і здоровим!

- Твоє здоров'я стане міцніше за граніт!

- Бадьорість і силу тобі дасть тільки спорт!

- Сонце, повітря і вода -- наші найкращі друзі!

3-й читець. Шановні друзі! А зараз я хочу повести вас стежками історії Олімпійських ігор.

(Виходять два історики Давньої Греції, одягнені в хітони, з книгами в руках).

1-й історик. Мабуть немає людини на землі, яка була б байдужою до спорту і до Олімпійських ігор. Задовго до чергового Олімпійського року готуються всі країни світу. Спеціальні комітети обговорюють і вирішують, у якій країні проводити ігри, гарячково тренуються майбутні учасники, заздалегідь хвилюються судді, нудяться в чеканні глядачі.

2-й історик. І нарешті, раз на чотири роки, знаменний день настає. Дівчата, одягнені в старогрецькі хітони, запалюють від променів сонця Еллади олімпійський смолоскип. Опустившись на коліна, приймає його юнак. Священний вогонь смолоскипа, запалений біля вівтаря Стародавньої Олімпії, символізує собою мир і дружбу всіх народів Землі.

1-й історик. І коли спалахне вогонь над святковим стадіоном, коли замайорить олімпійський прапор і делегації різних країн увійдуть на стадіон в урочистому марші, попереду всіх підуть спортсмени Греції, і. це тому, що в далекому минулому, якому понад дві тисячі років, саме в цій країні народилися Олімпійські ігри.

2-й історик. Велика наука історія зберегла для нас розповідь про колишню велич Олімпії, про блискучі перемоги і рекорди грецьких спортсменів.

«Сила, здоров'я і краса» -- ось головний девіз спортсменів Давньої Еллади.

1-й читець.

Це ж у Древній у Елладі!

Але є у нас такі,

Що не дуже спорту раді,

Тільки курять цигарки.

Всі (скандують).

Спорт і цигарка -- не сумісні!

2-й читець.

Хуліганять, а самі

Від вітру хитаються.

Ці -- знервовані й безсилі --

Спортом не займаються.

([Сценка за мотивами мультфільму «Ну, постривай». Звучить мелодія з мультфільму. На спортмайданчику Заєць займається гімнастикою, потім піднімає гирі. Поруч з кеглями граються діти. З'являється з цигаркою в зубах Вовк. Він іде розв'язною ходою, лапи в кишенях. Вигляд має страшний, скуйовджений. Йому не сподобалася весела гра дітей, він розкидає їхні кеглі, ображає, хуліганить. Заєць поспішає на допомогу. Він враз скрутив Вовка. Вовк переляканий і здивований, що не може перемогти).

Заєць.

Ах ти ж, злісний хуліган!

Заважаєш нащо нам?

Ти хоробрий лиш з малими,

То й знущаєшся над ними.

А на себе лиш поглянь,

Соромно й дивитися.

Від цигарки жовто-синій --

Отак накуритися!

Краще б спортом ти займався,

Час би з користю провів,

Набирався сили й духу,

Не ходив до лікарів!

Вовк.

Ой, ой, ой! Я більш не буду!

І про бійки теж забуду.

Буду спортом я займатись,

Сил, здоров'я набиратись

Вовк.

Діти! Давайте для початку з вами зробимо фіззарядку. Нумо, разом! Починаєм! І на місці пострибаєм! Далі виконаєм вправи Дія здоров'я й для забави. (Вовк із дітьми в залі викопує окремі вправи з фіззарядки, потім вибігає. Члени агітбригади шикуються в одну лінію).

1-й читець. Браво, діти, браво! Фіззарядка вам тільки на користь! А зветься вона тому «зарядкою», що ніби заряджає вас на весь день.

2-й читець. Після вправ людина почуває себе бадьорою, м'язи її ніби пробуджуються від сну. Крім того, фіззарядка привчає правильно і глибоко дихати, загартовує організм людини.

3-й читець. Потрібно її робити систематично, щодня, в один і той самий ранковий час. Тому що після сну людина почуває себе кволою, а зарядка робить її бадьорою.

1-й читець.

Якщо хочеш буть здоровим,

А не зовсім навпаки,

Йди сміливо і записуйсь

У спортсекції, в гуртки.

2-й читець.

Кращі стануть чемпіонами,

А здоровими - усі!

3-й читець.

Тож закликаємо вас;

Всі.

- Дружіть зі спортом!

- Зміцнюйте своє здоров'я, займаючись фізкультурою!

- Допоможіть своїм друзям відчути привабливу силу спорту.

- Загартовуйтеся!

Будьте здорові! До нових зустрічей. (Під мелодію спортивного маршу члени агітбригади виходять).

3.4. Ігри-драматизації:

3.4.1. «Запобігти, врятувати, допомогти»

Диктор. Жили-були собі дід та баба. І був у них синок, якого звали Колобок. Одного разу вирушив він у дорогу.

Колобок. А ось, де цей папірець! Що ж тут написано? «Запрошуємо всіх літературних і казкових героїв взяти участь у фестивалі дружин юних рятівників». (Чухає потилицю). От так ускочив у халепу! І треба ж було мені підняти той папірець. Що воно таке -- фестиваль? Хто б підказав туди дорогу? Юних рятівників ще трохи пам'ятаю, бо як ходив «один коридор» у чарівній школі, то бачив там таку велику книжку з малюнками. Але читати її -- не читав. (Прикладає вухо до землі). О, чую хтось їде. Чую стукіт копит.

(В'їжджає на дитячому конику Ілля Муромець - На плечі в нього велика книга «Азбука виживання»).

Муромець. Ну і важка ж ця книга «Азбука виживання», їду я, іду, коли це назустріч мені суне Соловей-Розбійник. Почали ми битися, ледве відбив у нього сумку. їду далі. Раптом тут калюжа. Так усі зошити і книжки повипадали, залишилась одна, ось ця, якась «Азбука виживання».

Колобок. Ось і Муромець, він допоможи мені дістатись до фестивалю. Ти туди дорогу не знаєш?

Муромець. Ось тут якісь стрілки. Там і написано.

Колобок. Підеш праворуч -- із шкідливими звичками битися будеш; підеш ліворуч -- на тонкий лід потрапиш; підеш прямо -- з харчовими отруєннями зустрінешся.

Ну що ж, якщо повернутися назад -- буде невдача. Один раз жити -- один раз помирати, піду праворуч.

Колобок.

Розумний хлопець Колобок

Я по життю все скік та скок,

Здоров 'я гарне, міцне маю,

Бо не палю і не вживаю.

Шапокляк.

Я ж тобі, пані Шапокляк,

Раджу все робить не так.

Дам пораду залюбки:

Все робити навпаки.

Нащо тобі здоровим бути?

Треба зразу все забути.

Йдеш до школи -- закури,


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.