Методика ознайомлення дошкільників з жанрами образотворчого мистецтва

Педагогічні умови навчання дошкільників основам мови образотворчого мистецтва. Програма з образотворчого мистецтва. Інноваційні підходи до ознайомлення дітей дошкільного віку з жанрами образотворчого мистецтва. Інноваційно-освітня діяльність педагога.

Рубрика Педагогика
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2012
Размер файла 35,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Більш активною і продуктивною стала асоціативна уява дітей, оскільки застосовувані нами техніки малювання переважно базувались на домальовуванні нанесених, розмитих, розбризканих, роздмуханих плям різної форми, величини, кольору, конфігурацій, унаслідок чого і створювались нові образи в малюнках. У намальованому нетрадиційними способами діти навчились вичленовувати і бачити предмети й об'єкти навколишнього світу.

До творчих здобутків також можна віднести урізноманітнення індивідуальних задумів малюнків як крок до подолання їх одноманітності і шаблонності.

Учасники проблемної групи здобули переконання, що малювання нетрадиційними техніками є дуже цікавим і доступним для дітей видом діяльності, за допомогою якого можна створювати предметні, сюжетні і декоративні зображення. Це малювання приваблює їх більш легкими способами виконання, якісними результатами, свободою дій, швидкими темпами роботи. Щоб творчість дітей була більш продуктивною і цікавою, приносила їм багато задоволення, педагоги мають створювати радісну, спокійну атмосферу самодіяльності, яка сприятиме проявам дитячої свободи і розкутості в малюванні.

Участь студентів у роботі наукових проблемних груп сприяє кращому засвоєнню ними навчального матеріалу, набуттю професійних умінь і навичок інноваційно-пошукового спрямування, які не виробляються при прослуховуванні лекцій та вивченні науково-методичної літератури. Дослідницька діяльність у проблемних групах учить бачити пріоритетні напрямки реформування сучасної освіти, шукати власні шляхи і способи розв'язання актуальних педагогічних проблем, проявляти ініціативу, приймати нестандартні педагогічні рішення.

ВИСНОВКИ

Батьки й педагоги, повинні усвідомлювати тім, що найважливіші здатності - це краса душі, чистота серця й талант любові. По-справжньому розкриватися й розцвітати всі інші таланти можуть тільки на їхній основі. Талант, вирощений на ґрунті сумніву, себелюбності, марнославства й гордині, несе зло й руйнування не тільки навколишнім, але й, зрештою , самій людині.

Заняття з образотворчого мистецтва мають важливе естетичне виховне значення для дітей. При залученні їх до образотворчого мистецтва розвиваються естетичні смаки і можливості. Цьому слід приділити більшу уваги. Потрібно тактично пропонувати допомогу дитині, підтримувати її зацікавленість, заохочувати.

Введення в навчальну програму поширені уроки з образотворчого мистецтва допоможе виховати покоління, яке буде всесторонньо розвиненим і естетично обізнаним.

Мистецтво естетики неодмінно зацікавить дітей.

Так, засобами живопису, скульптури, архітектури, графіки виражається краса життя, природи, виражаються високі думки, почуття. Твори образотворчого мистецтва кличуть до боротьби за прекрасне, відіграють велику роль в повсякденному житті. Талант розуміти і тонко відчувати прекрасне в образотворчому мистецтві, а у деяких дітей і талант створювати прекрасне в живописі, скульптурі, графіці, паперопластиці, малюванні починає формуватися в процесі особистої творчої діяльності, в процесі ознайомлення з образотворчим мистецтвом.

Проблема залучення дитини до мистецтва живопису в умовах сучасного розвитку освіти є вкрай важливим напрямком педагогіки і має ще багато недосліджених аспектів. Оскільки освіта сьогодення в царині мистецтва набула особистісно-зорієнтованого спрямування, то повноцінне художнє виховання дошкільників неможливе без розгляду аспекту особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва взагалі і, живопису зокрема. Під поняттям „особистісно-ціннісне ставлення до мистецтва” розуміємо позицію особистості (дитини), яка складається внаслідок сприйняття творів образотворчого мистецтва (зокрема, живопису) і проявляється у вираженні нею естетичних почуттів, емоцій, суджень, об'єктивної оцінки, що випливають із задоволення її духовних потреб та проявляються у прагненні до відтворення сприйнятого в різних видах художньо-творчої діяльності. Завдання естетичного виховання шляхом ознайомлення дошкільників з образотворчим мистецтвом визначені у нормативних та законодавчих документах: у Законі України “Про дошкільну освіту”, “Концепції дошкільного виховання в Україні (проект)”, “Національній державній комплексній програмі естетичного виховання (проект)”, “Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”)”, “Базовому компоненті дошкільної освіти”. Відповідно до вимог вищеперелічених документів, естетичне виховання дитини має здійснюватись у процесі формування її естетичних потреб та досвіду (емоцій і почуттів, поглядів, смаків, ідеалів, інтересів) як основи виховання естетичного ставлення, активності до сприймання, освоєння та перетворення дійсності. Це, в свою чергу, сприятиме вихованню різнобічно й гармонійно розвиненої особистості, максимальному використанню естетичного фактора в удосконаленні національної самосвідомості дитини, піднесенню її трудової і соціальної активності, зростанню творчого потенціалу молодих громадян України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Базовий компонент дошкільної освіти. // Дошкільне виховання. - 1999. - №1. - С.6-19.

2. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). - К.: Райдуга, 1994.

3. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від 3 до 7 років. - К.: Богдана, 2003.

4. Закон України „Про дошкільну освіту”. - К., 2001.

5. Концепція дошкільного виховання в Україні (проект) // Інформац. зб. М-ва освіти України - К.: Освіта, 1993.

6. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К: Освіта, 1999.

7. Національна державна комплексна програма естетичного виховання: Проект. / АПН України Інститут українознавства Київського ун-ту ім. Т.Г. Шевченка, та ін. / Уклад. І.А. Зязюн, О.М. Семашко. - К., 1994. - 63 с.

8. Огурцова С.В. Дитина в світі скульптури. - Донецьк: Лебідь, 2002. - 68 с.

9. Озерова Д. Музейная педагогика: истоки, настоящее и перспективы // Дошкольное образование. - 2002. - № 22 (94). - С.2.

10. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності. // Дошкільне виховання - 2002, - № 3. - С. 24 - 28.

11. Лист Міністерства освіти і науки України №1/11 - 3765 від 18.11.2002 р.

12. Безруких М.М. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному искусству. - М., 2001.

13. Ботта Н. и П. Лечебное воспитание детей с двигательными расстройствами церебрального происхождения /Пер. С французского/ Под ред. проф. М.Н.Гончаровой, - М.,1964.

14. Бугуславская З.М., Е.О. Смирнова. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста.

15. Грошенков И.А. Занятия изобразительным искусством во вспомога-тельной школе. - М., 1993.

16. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навчальний посібник. - К.: Академвидав, 2004. - 352 с.

17. Духовний світ школяра Москва Учредгід 1961 р.

18. Ендовицкая Т. О развитии творческих способностей. - Дошкольное воспитание. - 1967 №12. стр. 73-75.

19. Журнал для батьків Київ “Просвіта” 2. 1992 р.

20. Конышева Н.М. «Чудесная мастерская» М. 1996 г.

21. Корчаловская Н., Посевина Г. Комплексные занятия по развитию творческих способностей дошкольников: Методическое пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2003. - 288 с.

22. Малышев Д.Ж. «Мастерим сами» М. 1991 г.

23. Образотворче мистецтво Київ “Просвіта” 1992 р.

24. Підкурганна Г.О. Художньо-педагогічна підготовка фахівців дошкільного виховання в педагогічному університеті. (Системний підхід). СПб.: НДІХСПбДУ. 1998. - 277 с.

25. Педагогіка школи Москва “Просвіта” 1977 р.

26. Педагогіка Москва “Просвіта” 1976 р.

27. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні у ХХ столітті. - Харків, 2001.

28. Ростовцев Н.Н. “Методика викладання зображувального мистецтва в школі “, М., Просвещение, 1980.

29. Светлов Г. Колыбель японской цивилизации М. 1994 г.

30. Шпікалова Т.Л. “Народне мистецтво на уроках декоративного малювання“, М.: Просвещение, 1979.

31. Шульга Л.М. Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з малювання: конспект лекцій і занять (за матеріалами власного досвіду). - К.: ІСДО, 1995. - 236 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.