Основні філософські ідеї Бертрана Рассела

Формування філософських поглядів Б. Рассела, започаткування методу логічного аналізу. Проблеми використання мови, її дослідження за допомогою логічного аналізу. Сутність теорії пізнання. Внесок в освіту, історію, політичну теорію та релігійне вчення.

Рубрика Философия
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 13.05.2012
Размер файла 75,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Проживши життя, сповнене суперечностей (включаючи звільнення з Трініті-Коледжу у Кембриджі та Сіті-Коледжу в Нью-Йорку у зв'язку з його ідейними переконаннями), Бертран Рассел був нагороджений Орденом “За заслуги" у 1949 р. та Нобелівською премією у сфері літератури у 1950 р. Також відзначений за чисельні пристрасні антивоєнні та антиядерні протести, філософ залишався визначною публічною особою до самої своєї смерті у віці 97 років, а його ідеї та активна громадська діяльність сприяли активізації боротьби за мир у всьому світі.

Висновки

Проаналізувавши основні праці Бертрана Рассела і статті, присвячені його діяльності, можна зробити висновок, що творчість цього філософа мала визначний вплив на сучасну філософію, особливо в англомовному світі.

Професор Бертран Рассел є автором великої кількості робіт у сфері математичної логіки. Найважливіша з них - “Принципи математики” доводить відповідність принципів математики принципам логіки і можливість визначення основних понять математики в термінах логіки. Відмічалось, що вклад цього дослідника в математичну логіку є найбільш визначним і фундаментальним від часів Аристотеля.

Книга Бертрана Рассела “Проблеми філософії" досі вважається в англосаксонських країнах найкращим введенням в філософію. Також широко відомою є його робота “Історія західної філософії”, яке викладає основні філософські концепції від античності до часів написання цього трактату.

Серед методологічних досягнень Бертрана Рассела можна назвати формулювання принципів логічного аналізу і впровадження його в якості домінантної методології професійної філософії. Методу аналізу було надане філософське тлумачення і використання. Це сприяло розвитку аналітичної філософії, характерною рисою якої стало надзвичайне зближення логіки і теорії пізнання.

Логіко-філософські ідеї Бертрана Рассела стали програмними для розробки концепцій логічного позитивізму (або логічного емпіризму), на базі якого були створені вагомі праці із сучасної логіки. Розробки філософа у сфері логічного аналізу знання виявилися досить ефективними для вирішення задач, що традиційно вважалися філософськими. Запропоновані ним принципи аналізу дозволили вирішити парадокс існування, чітко розмежовують реальне існування предметів і їх логічне існування.

Певний філософський підтекст і важливе філософське застосування мала “теорія описів” Бертрана Рассела. Вона дала зручний логічний апарат перекладу у більш зрозумілу форму тверджень з не уточненим змістом. З її допомогою прояснюються, наприклад, висловлювання щодо об'єктів, які не можуть бути виявлені емпірично (“автор "Уеверлі"”), твердження, що містять поняття пустого класу (“Сучасний король Франції”), твердження щодо існування чи не існування предметів тощо.

Генію Бертрана Рассела належить чисельний архів праць, серед яких не тільки роботи з філософії, але й такі, що стосуються питань громадсько-суспільної проблематики. Його ідеї сприяли виникненню дискусій с приводу прав жінок, між статевих стосунків, сексуального виховання дітей та принципів освіти у школах.

Бертран Рассел стверджував цінність людського життя. У своїх творах він наголошував, що наука, на відміну від думки багатьох релігійних діячів, сприяє покращенню добробуту людства і дозволяє знайти відповіді на чисельні запитання. "Діалог" із Бертраном Расселом змусив мільйони сучасників перейняти частку гуманізму, жадобу знань, відданості ідеалам свободи. Отже, багаторічні зусилля мислителя, який прагнув змінити світ на краще, не минули даремно.

Список використаної літератури

1. Аналитическая философия / [под. ред. Лебедева М.В., Черняка А. З]. - М.: РУДН, 2004. - 740 с.

2. Аналітична філософія [Електронний ресурс]. // Вікіпедія - вільна енциклопедія. - 2008. - Режим доступу: http://uk. wikipedia.org/wiki/ Аналітична_філософія

3. Бертран Артур Уїльям Рассел [Електронний ресурс]. // Большая советская энциклопедия - Режим доступа: http://publ. lib.ru/ARCHIVES/R/RASSEL_Bertran_Artur_Uil'yam/_Rassel_B. _A. _U.html

4. Бертран Рассел [Электронный ресурс]. // Электронная библиотека по философии. - Режим доступа: http://filosof. historic.ru/books/items/f00/

5. s00/z0000007/st075. shtml

6. Велембовская Ю.А. Бертран Рассел. Ученый в борьбе против ядерной угрозы/ Ю.А. Велембовская // Новая и новейшая история. - 1999. - № 6. - С.15 - 18.

7. Дубинянський М. Три пристрасті Бертрана Рассела [Електронний ресурс]. // Дзеркало тижня. - 2007. - № 44 (673). - Режим доступу: http://www.dt.ua/3000/3760/61123/

8. История философии: [учебник для высш. учеб. заведений] / [отв. ред.В.П. Кохановский, В.П. Яковлев]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 574 с.

9. Колесников А.С. Философия Бертрана Рассела / А.С. Колесников; [науч. ред. Я.А. Слинин]. - Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. - 232с.

10. Новейший философский словарь: [2-е изд., перераб. и дополн.] - Мн: Интрепрессервис, Книжный Дом, 2001. - 1280 с.

11. Рассел Б. Автобиография (в сокращении) / Б. Рассел // Иностранная литература. - 2000. - № 12.

12. Рассел Б. Брак и мораль / Б. Рассел; [пер. Ю.В. Дубровина]. - М.: Крафт, 2004. - 272с.

13. Рассел Б. Здравый смысл и ядерная война / Б. Рассел; [пер. с англ.В.М. Карзинкина]. - М.: Изд-во иностранной литературы (ИЛ), 1959.

14. Рассел Б. История западной философии: в 3 кн. - [3-е изд., испр.] / Б. Рассел; [подгот. текста В.В. Целищева]. - Новосибирск: Сиб. унив. изд-во; Изд-во Новосиб. ун-та, 2001. - 992 с.

15. Рассел Б. Мое философское развитие / Б. Рассел // Аналитическая философия ХХ века. - М.: Изд-во МГУ, 1993. - С.11-27.

16. Рассел Б. Почему я не христианин: Избранные атеист. произведения / Б. Рассел [пер. с англ. И.З. Романов]. - М.: Политиздат, 1987. - 334 с. - Режим доступа: www.psylib. ukrweb.net/books/rassb02/index. htm

17. Рассел Б. Практика и теория большевизма / Б. Рассел; [авт. послесл.В.С. Марков; АН СССР, Науч. совет "История революций и социал. движений"]. - М.: Наука, 1991. - 128с.

18. Рассел Б. Философия логического атомизма / Б. Рассел // Аналитическая философия: становление и развитие. - М., 1998. - С.11-27.

19. Рассел Бертран [Електронний ресурс]. // Вікіпедія - вільна енциклопедія. - 2008. - Режим доступу: http://uk. wikipedia.org/wiki/Рассел_Бертран

20. Рассел Бертран [Электронный ресурс]. - Режим доступа: istina. rin.ru/philosophy/text/1099.html

21. Рассел, Бертран Артур Уильям [Электронный ресурс]. // Википедия - свободная энциклопедия. - Режим доступа: ru. wikipedia.org/wiki/Рассел,_Бертран_Артур_Уильям

22. Розанова М.С. Современная философия и литература. Творчество Бертрана Рассела / М.С. Розанова; [под ред. Б.Г. Соколова]. - СПб.: Изд. дом С. - Петерб. гос. ун-та, 2004. - с.163.

23. Фролов И.Т. Введение в философию. - [3-е изд. перераб. и доп.] - М.: Республика, 2003. - 623 с.

24. Чуйко В. Чотири методології філософії науки: особливості та сфери застосування / В. Чуйко // Філософська думка. - 2000. - № 1. - С.3

25. Ayer A. J. The Problem of Knowledge. London: Macmillan, 1956. - 224 p.

26. Bertrand Arthur William Russell [Електронний ресурс]. // Wikipedia - Free Encyclopedia - Режим доступу: еn. wikipedia.org/wiki/Bertrand_Russell

27. Bertrand Russel - Influence on philosophy [Електронний ресурс]. // Encyclopedia II - Режим доступу: http://www.experiencefestival.com/a/Bertrand_Russell_-_Influence_on_philosophy/id/1296381

28. Bertrand Russel [Електронний ресурс]. // Stanford Encyclopedia of philosophy. - 2003. - Режим доступу: http://plato. stanford.edu/entries/russell/

29. Chisholm R. M. Perceiving: A Philosophical Study. Ithaca - New York: Cornell University Press, 1957. - 203 p.

30. Haeberle E. J. Pioneers of Sex Education [Електронний ресурс]. // The Continuum Publishing Company. - 1983. - Режим доступу:

31. http://www2. hu-berlin. de/sexology/ATLAS_EN/html/

32. pioneers_of_sex_education.html

33. Hauerwas S. Sex and Politics: Bertrand Russell and Human Sexuality. [Електронний ресурс]. // Christian Century. - 1978. - Режим доступу: http://www.religion-online.org/showarticle. asp? title=1797

34. Russell B. The Problems of Philosophy. - New York, Oxford: Oxford University Press, 1997. - 166 p.

35. Stubenberg L. Neutral Monism [Електронний ресурс]. // Stanford University. - 2005. - Режим доступу: http://plato. stanford.edu/entries/

36. neutral-monism/

37. Tait K. My Father, Bertrand Russell - New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1975. - 211 p.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Жизнь и деятельность английского ученого и общественного деятеля Бертрана Рассела. Создание концепции логического атомизма. История философии глазами Рассела, язык математики в его философии. Литературно-поэтическое выражение в философском тексте.

  контрольная работа [24,3 K], добавлен 27.06.2010

 • Ознайомлення з філософськими аспектами навчання майбутніх учителів-словесників аналізу художніх творів. Розгляд динаміки розвитку окресленого питання в історії філософії від Античності до ХХ століття. Вивчення думок мислителів на теорію пізнання.

  статья [23,3 K], добавлен 31.08.2017

 • Основні ідеї теорії пізнання і моралі Джона Локка та їх вплив на формування філософської думки Нового часу. Філософське вчення про виховання, що послужило розвитку філософсько-педагогічної думки епохи Просвіти. Головна праця "Досвід про людський розум".

  реферат [27,8 K], добавлен 14.06.2009

 • Дослідження філософських поглядів Д. Юма та Дж. Локка. Скептична філософія людської природи Д. Юма. Сенсуалістична концепція досвіду Дж. Локка. Проблеми походження людського знання, джерела ідей у людській свідомості, інваріанти розуміння досвіду.

  статья [22,8 K], добавлен 18.08.2017

 • Формування І. Канта як філософа. Факти з біографії, що передували розвитку філософських поглядів И. Канта. Період, що передує написанню " Критики чистого розуму". "Критика чистого розуму" - головна філософська праця І. Канта.

  реферат [28,8 K], добавлен 18.02.2003

 • Методологія, як вчення про наукові методи дослідження базується на філософських концепціях. Її вихідні постулати витікають із теорії пізнання: світ матеріальний; світ пізнавальний; результатом пізнання є істина; практика – джерело, мета і критерій істини.

  реферат [33,2 K], добавлен 18.12.2010

 • Світогляд: сутність і форми. Основні філософські проблеми і напрямки. Мілетська школа та піфагоризм. Діалектика Геракліта, античний атомізм. Сократ та філософія Платона. Вчення Ф. Бекона про пізнання і науку. Рене Декарт - основоположник раціоналізму.

  шпаргалка [133,9 K], добавлен 21.11.2009

 • Виникнення філософських ідей у Стародавній Греції, передумови їх формування, основні періоди. Відомі філософські школи давньої Еллади, славетні мислителі і їх вчення. Занепад грецької історико-філософської думки, причини, вплив на філософію сучасності.

  курсовая работа [52,8 K], добавлен 30.11.2010

 • Л. Витгенштейн (1889-1951) як справжній духівник неопозитивізму, його біографія, діяльність, наукові праці та загальна характеристика його основних поглядів на життя. Проблема пізнання як проблема відносин свідомості насамперед до матеріальної дійсності.

  реферат [24,5 K], добавлен 10.05.2010

 • Дослідження буддійської традиції в буддології. Показ її подібності з традицією європейського скептицизму щодо відображення змісту основних категорій пізнання. Окремий розгляд вчення Нагарджуни і його тлумачення відомим сходознавцем Є. Торчиновим.

  реферат [23,3 K], добавлен 20.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.