Визначення законів кінематики і динаміки поступального руху

Експериментальна перевірка законів кінематики й динаміки поступального руху. Головне призначення та функції машини Атвуда. Виведення формули для шляху при довільному русі. Визначення натягу нитки при рівноприскореному русі. Розрахунки маси і ваги тіла.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 29.09.2011
Размер файла 71,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2

„Визначення законів кінематики і динаміки поступального руху “

Мета роботи: експериментально перевірити закони кінематики й динаміки поступального руху.

Прилади і матеріали: машина Атвуда, секундомір, тягарі.

Опис установки

Установка складається з машини Атвуда і секундоміра.

Машина Атвуда -- вертикальна штанга, в горі якої встановлений легкий блок, що обертаються з незначним тягарцем. Через блок перекинута нитка з тягарцем. Через блок перекинута нитка з тягарцями однакових мас М. Тягарі можуть утримуватись в будь-якому положенні електромагнітом. На штанзі кріпиться рухоме кільце з контактами, призначеними для вмикання секундоміра. Кільце служить для зняття додаткової маси m при проходженні через нього правого тягаря з контактами, з допомогою яких вимикається секундомір.

Для приведення машини в дію необхідно розімкнути коло електромагніта. Тягарі під дією додаткової маси проходять у рух і рухаються рівноприскорено, поки маса не зніметься кільцем, далі вони рухаються за інерцією, тобто рівномірно. У момент коли проходження правого тягаря через кільце вмикається секундомір.

Секундомір вимикається в момент, коли тягар досягає приймального блока. таким чином, секундомір зафіксовує час проходження тягарем шляху МК. Щоб привести машину в вихідне положення, необхідно повернути тягарі у вихідний стан і ввімкнути електромагніт.

Теоретичні відомості

Шлях, пройдений тілом, при рівномірному русі визначається за формулою , звідки випливає співвідношення

,

де S1, S2, S3, …, Sn - відрізки шляху; t1, t2, …, tn - інтервал часу проходження даних відрізків шляху. Якщо тягарі рухаються рівноприскорено, то справедливі формули

, ,

де m, M - відповідно додаткова маса і маса тіла.

Початкова швидкість тягарців у цьому досліді дорівнює нулю.

Розглянемо динаміку рівноприскореного руху тягарців. Сила, що приводить систему в рух, дорівнює різниці ваги правого й лівого тіл. Припустимо, що тягарці завантажили масами т1<m2. Тоді F1=(m2-m1)g. Якщо обидва навантаження перекласти на правий тягар, то сила визначатиметься як F2=(m1-m2)g. На основі закону Ньютона для двох випадків дістанемо

, .

Завдання 1

Перевірити співвідношення

.

Для цього, встановити кільце машини Атвуда на різній висоті, виміряти секундоміром відповідний час t1,t2,…,tn.

Знайти швидкість рівномірного руху і записати у вигляді

.

Перевірити, чи різниця між швидкостями, визначеними для двох дослідів, менша за сумарну абсолютну похибку визначення цих швидкостей:

.

Завдання 2

Перевірити виконання формули

, .

Для цього зняти кільце зі штанги і перемикнути контакти, які вмикають секундомір. У початковий момент руху тягарів секундомір вмикається, а вимикається в момент коли тягарі торкаються блока. Установлюючи приймальний блок на різній висоті, виміряти шлях і відповідний час рівноприскореного руху правого тягаря. За цими даними побудувати графік залежності S=f(t). За формулою

у цій системі координат побудувати теоретичний графік руху (області розходження експериментального і теоретичного графіків заштрихувати ).

Завдання 3.

S1=50 см S2=40см S2=40см

t1=1.21c t1=1.08c t1=0.75c

t2=1.22c t2=1.00c t2=0.79c

t3=1.21c t3=1.08c t3=0.76c

0.412?0.381?0.402 - Співвідношення виконується.

Завдання 3.

M=159.4 г

m=12.4 г

S1=80 см S2=70 см S3=60 см S4=50 см S5=40 см

t1=2.34 c t1=2.24 c t1=1.97 c t1=1.71 c t1=1.61 c

t2=2.33 c t2=2.19 c t2=2.02 c t2=1.81 c t2=1.55 c

t3=2.31 c t3=2.24 c t3=2.07 c t3=1.76 c t3=1.49 c

Контрольні питання

кінематика рух рівноприскорений вага

1а. Виведіть формулу для шляху при довільному русі. Якою кривою зображується графік для рівноприскореного руху?

2а. Знайдіть натяг нитки при рівноприскореному русі (М - маса лівого тягаря; М+m - маса правого тягаря). Інерцією блока і тертям знехтувати.

3а. Дайте визначення маси і ваги тіла.

Відповіді на контрольні питання

1а. Знаючи момент швидкості в кожен момент часу, можна знайти шлях, який проходить частинка від моменту часу t1 до моменту t2. Розіб'ємо інтервал часу t2 - t1 на N малих проміжків (і=1,2,3,…,N). Згідно з формулою

можна вважати, що шлях , пройдений частинкою за час , приблизно дорівнює добутку на .

?. Весь шлях S, пройдений частинкою, дорівнює сумі шляхів :

,

Якщо зменшувати проміжки часу , добуток з наростаючою точністю будуть визначати пройдені за ці проміжки шляхи . Тому, зробивши граничний перехід, при якому всі прямують до нуля, ми отримаємо точне значення шляху:

.

Але ,

якщо х Є[a;b].. Шлях, який проходить частинка за проміжок часу t1 до t2 дорівнює визначеному інтегралу від функції , яка показує, як змінюється модуль швидкості протягом часу.

2а. Запишемо другий закон Ньютона у векторній формі:

Размещено на http://www.allbest.ru/

Спроектувавши їх на вісь ОУ, отримаємо:

3а. Маса - це скалярна фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Вага - це сила, з якою тіло діє на підвіс чи опору внаслідок гравітаційного притягання до Землі.

Задача № 2,27

Тело лежит на наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол .1) При каком предельном значении коэффициента трения тело начнёт скользить на наклонной плоскости? 2) С каким ускорением будет скользить тело по плоскости, если коэффициент трения равен 0,03? 3) Сколько времени потребуется для прохождения в этих условиях 100 м пути? 4) Какую скорость будет иметь тело в конце этих 100 м?

l = 100м

?

а - ?

t - ?

Vк - ?

1) Тіло почне ковзати по похилій площині, якщо сила тяжіння

буде більшою ніж сила тертя.

2) Запишемо другий закон Ньютона у векторній формі:

3)

4)

Відповідь: 1)

2)

3)

4)

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Види симетрії: геометрична та динамічна. Розкриття сутності, властивостей законів збереження та їх ролі у сучасній механіці. Вивчення законів збереження імпульсу, моменту кількості руху та енергії; дослідження їх зв'язку з симетрією простору і часу.

  курсовая работа [231,7 K], добавлен 24.09.2014

 • Явище інерції і фізиці. Інертність як властивість тіла, від якої залежить зміна його швидкості при взаємодії з іншими тілами. Поняття гальмівного шляху автомобіля. Визначення Галілео Галілеєм руху тіла у випадку, коли на нього не діють інші тіла.

  презентация [4,0 M], добавлен 04.11.2013

 • Роль історизму і шляхи його використання в навчанні фізики. Елементи історизму як засіб обґрунтування нових знань. Відкриття законів вільного падіння, динаміки Ньютона, закону всесвітнього тяжіння, збереження кількості руху. Формування поняття сили.

  дипломная работа [3,3 M], добавлен 12.02.2009

 • Закон збереження імпульсу, робота сили та потужність. Кінетична та потенціальна енергія, закон збереження механічної енергії. Елементи кінематики обертового руху та його динаміка. Моменти сили, інерції, імпульсу. Поняття про гіроскопічний ефект.

  курс лекций [837,7 K], добавлен 23.01.2010

 • Вивчення законів теплового випромінювання. Ознайомлення із будовою радіаційного пірометра та пірометричного клину; області їх використання. Формули знаходження радіаційної, колірної та яскравісної температур тіла. Розподіл енергії випромінюючого тіла.

  реферат [633,7 K], добавлен 24.12.2011

 • Енергія як фізична величина. Загальний огляд основних її видів. Характеристика потенціальної енергії, особливості визначення цієї характеристики у деформованої пружини. Кінетична енергія об’єкту, її залежність від швидкості руху та від маси тіла.

  презентация [20,6 M], добавлен 15.12.2013

 • Вільний рух як найпростіший рух квантової частинки, його характеристика та особливості. Методика визначення енергії вільної частинки, властивості її одновимірного руху в потенціальному ящику. Обмеженість руху квантового осцилятора, визначення енергії.

  реферат [319,3 K], добавлен 06.04.2009

 • Гідродинаміка - розділ механіки рідини, в якому вивчаються закони її руху. Фізична суть рівняння Бернуллі. Побудова п’єзометричної та напірної ліній. Вимірювання швидкостей та витрат рідини. Режими руху рідини. Дослідження гідравлічного опору труб.

  учебное пособие [885,0 K], добавлен 11.11.2010

 • Механічний рух. Відносність руху і спокою. Види рухів. Швидкість руху. Одиниці швидкості. Равномірний і нерівномірний рухи. Швидкість. Одиниці швидкості. Взаємодія тіл. Інерція. Маса тіла. Вага тіла. Динамометр. Сила тертя. Тиск. Елементи статики.

  методичка [38,3 K], добавлен 04.07.2008

 • Вивчення законів розподілу різних випадкових процесів нормального шуму, гармонійного і трикутного сигналів з випадковими фазами. Перевірка нормалізації розподілу при збільшенні числа взаємно незалежних доданків у випадковому процесі. Вимоги до роботи.

  контрольная работа [644,2 K], добавлен 20.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.