Вимірювання відносної вологості повітря

Точка роси. Насичена пара. Абсолютна вологість. Відносна вологість. Волосяний гігрометр, психрометричний гігрометр, гігрометр. Спостереження броунівського руху. Вимірювання індукції магнітного поля постійного струму. Визначення заряду електрона.

Рубрика Физика и энергетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 03.06.2007
Размер файла 88,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Лабораторний практикум

з фізики

Учня 10-А класу

Безпечного Петра

Практична робота № 1

Вимірювання відносної вологості повітря

Мета: навчитись користуватись вимірювальними приладами.

Обладнання: волосяний гігрометр, психрометричний гігрометр, гігрометр, гумова насос-груша, скляний екран, ефір.

Теоретичні дані:

Ознайомилися з принципами і будовою гігрометра, визначили температуру в кімнаті, за допомогою психрометра визначаємо відносну вологість повітря.

1

18

14

4

64

2

16

8

8

30

3

14

10

4

60

Контрольні запитання:

1. Що називають точкою роси ?

2. Яка пара називається насиченою ?

3. Коли абсолютна вологість більша ?

4. Дати означення відносної вологості.

1. Точкою роси називають температуру, за якої відносна вологість повітря становить 100% .

2. Насиченою називають пару, яка перебуває в динамічній рівновазі зі своєю рідиною.

3. Абсолютна вологість взимку буде більша ніж влітку, тому що якщо температура низька, то кількість водяної пари в повітрі буде дуже близька до насичення.

4. Відносною вологістю повітря називають величину, яка вимірюється відношенням абсолютної вологості до кількості пари необхідної для насичення повітря за тієї самої температури.

Висновок: на цьому уроці ми навчились вимірювати відносну вологість повітря.

Практична робота № 2

Спостереження броунівського руху

Мета: переконатись у тому, що речовина складається з дрібних частинок і ці частинки рухаються.

Теоретичні дані:

2500 років тому вчений Демокріт вперше видвинув твердження про те що речовина складається з дрібних частинок. На початку XX століття з винайденням електронного мікроскопа це було доведено з наукової точки зору. Ці частинки назвали молекулами. До основних доказів того що частинки існують і рухаються належить явище, яке вперше спостерігав англійський ботанік Броун в 1827 році. Щоб спостерігати броунівський рух можна виконати такий дослід: треба дуже розвести у воді краплю туші і помістити її на предметне скло мікроскопа. Рідина, яка здавалася суцільною, у мікроскопі виглядає інакше: чорні, неправильної форми шматочки різних розмірів, плавають у безбарвній рідині. Зосередивши увагу на одному з них, можна побачити, що він рухається хаотично. Звісно ми бачили не молекули, але з цього досліду зрозуміло, що шматочки туші рухалися через те, що об них вдарялися невидимі в мікроскопі частинки. Ці частинки рухаються хаотично.

Висновок: ми на досліді переконались у тому, що речовина складається з дрібних частинок (молекул) і ці частинки рухаються хаотично.

Практична робота № 3

Вимірювання індукції магнітного поля постійного струму

Мета: навчитися складати електроколо і користуватися електровимірювальними приладами.

Обладнання: амперметр, лінійка, прямокутна рамка, терези, гирі, магніт дугоподібний, джерело живлення.

Схема Теоретичні дані:


1

2

3

Висновок: на цьому уроці ми навчилися складати електроколо і користуватися електровимірювальними приладами.

Практична робота № 4

Визначити розмір молекули олеїнової кислоти

Мета: закріпити вміння оцінювати розміри молекул.

Обладнання: 0,15% олеїнової кислоти на спирту, піпетка, важки, стакан, тальк, посудина з дистильованою водою.

Теоретичні дані: розмір молекули можна визначити вимірявши масу однієї каплі розчину , площу поверхні , і концентрацію олеїнової кислоти.

Хід роботи

Визначаємо методом зважування масу 20 капель розчину олеїнової кислоти. Знаходимо масу однієї:

Висновок: ми закріпили вміння оцінювати розміри молекули, використовуючи олеїнову кислоту.

Практична робота № 5

Визначення заряду електрона

Мета: навчитися застосовувати закон Фарадея для визначення елементарного електронного заряду.

Обладнання: розчин сульфату міді, мідні електроди, джерело постійного струму, секундомір, амперметр, важки, вимикач, провідники.

Теоретичні дані:

Висновок: ми навчилися застосовувати закон Фарадея для визначення елементарного електричного заряду, використовуючи розчин сульфату купруму .

Практична робота № 6

Дослідне підтвердження залежності між температурою, об'ємом і тиском газу

Мета: навчитись користуватися вимірювальними приладами та з'ясувати умови залежності між об'ємом, тиском і температурою.

Обладнання: термометр, барометр, нагрівальний елемент, лінійка.

Теоретичні дані:

1. Закон Бойля-Маріотта: добуток тиску даної маси газу на об'єм, що його займає газ сталої температури, є величиною сталою.

2. З рівняння Клапейрона випливає, що сталим буде відношення об'єму газу до його температури, тобто за незмінної маси газу і сталого тиску об'єм газу прямо пропорційний абсолютній температурі.

3. За сталого об'єму тиск газу прямо пропорційний його абсолютній температурі.

1

2

1.

2.Відповідь: тиск перевищив граничнодопустимий тиск,тому існує можливість розриву.

Висновок: за допомогою приладів ми з'ясували умови залежності між об'ємом, тиском і температурою.

Практична робота № 7

Вивчення властивостей рідини

Мета: визначити силу поверхневого натягу рідини

Обладнання: штатив, динамометр, дистильована вода, лінійка, пральний порошок, проволочена рамка.

Теоретичні дані:

м

Н

1

2

3

1.

2.

3.

1.

2.

Висновок: на уроці ми визначили силу поверхневого натягу рідини.

Практична робота № 8

Вивчення властивостей твердого тіла. Визначення модуля Юнги для гуми.

Мета: визначити зв'язок між механічною напругою і відносним видовженням.

Обладнання: гумова стрічка, динамометр, лінійка.

Теоретичні дані:

довжина;

початкова довжина;

абсолютне видовження.

1) 2)

1

2

Висновок: ми виявили зв'язок між механічною напругою і відносним видовженням.


Подобные документы

 • Спостереження броунівського руху. Визначення відносної вологості повітря, руйнівної напруги металу. Вивчення властивостей рідин. Розширення меж вимірювання вольтметра і амперметра. Зняття вольт амперної характеристики напівпровідникового діода.

  практическая работа [95,3 K], добавлен 14.05.2009

 • Рух електрона в однорідному, неоднорідному аксіально-симетричному магнітному полі. Визначення індукції магнітного поля на основі закону Біо-Савара-Лапласа. Траєкторія електрона у полі соленоїда при зміні струму котушки, величини прискорюючого напруження.

  курсовая работа [922,3 K], добавлен 10.05.2013

 • Визначення дослідним шляхом питомого опору провідника та температурного коефіцієнту опору міді. Вимірювання питомого опору дроту. Дослідження залежності потужності та ККД джерела струму від його навантаження. Спостереження дії магнітного поля на струм.

  лабораторная работа [244,2 K], добавлен 21.02.2009

 • Сутність і основні характерні властивості магнітного поля рухомого заряду. Тлумачення та дія сили Лоуренца в магнітному полі, характер руху заряджених частинок. Сутність і умови появи ефекту Холла. Явище електромагнітної індукції та його характеристики.

  реферат [253,1 K], добавлен 06.04.2009

 • Виникнення ефекту Хола при впливі магнітного поля на струм, що протікає через напівпровідник. Залежності для перетворювача високих значень постійного струму. Основи проектування датчиків Хола. Вимірювання кута повороту, механічних переміщень і вібрацій.

  курсовая работа [432,1 K], добавлен 08.01.2016

 • Вивчення будови та значення деревини в народному господарстві. Опис фізичних та хімічних властивостей деревини. Аналіз термогравіметричного методу вимірювання вологості. Дослідження на міцність при стиску. Інфрачервона та термомеханічна спектроскопія.

  курсовая работа [927,3 K], добавлен 22.12.2015

 • Вимірювання рівня кислотності розчинів, складу газових сумішей. Схема термокондуктометричного газоаналізатора. Показники концентрації окремих хімічних речовин у водяних розчинах. Значення та принцип роботи приладів, що визначають вологість речовин.

  реферат [420,6 K], добавлен 12.02.2011

 • Методи та засоби виміру вологості. Вимірювальні величини кількості вологи. Основні характеристики вологовмісту. Принцип дії психрометричних вологомірів. Технічні характеристики і застосування датчиків, первинних перетворювачей й регуляторів вологості.

  курсовая работа [278,7 K], добавлен 21.01.2011

 • Закон повного струму. Рівняння Максвелла для циркуляції вектора напруженості магнітного поля. Використання закону для розрахунку магнітного поля. Магнітний потік та теорема Гаусса. Робота переміщення провідника із струмом і контуру у магнітному полі.

  учебное пособие [204,9 K], добавлен 06.04.2009

 • Шляхи пароутворення як виду фазових переходів, процес перетворення речовини з рідкого стану в газоподібний. Особливості випаровування й кипіння. Властивості пари, критична температура. Пристрої для вимірювання вологості повітря (психрометри, гігрометри).

  реферат [28,6 K], добавлен 26.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.