Методи програмування на Turbo Pascal

Поняття процедури, її призначення, форма запису, складові частини. Звернення до процедури, формальні параметри та фактичні аргументи, відповідність. Модулі користувача, їх призначення, структура запису, складові частини, підключення модулів до програми.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид контрольная работа
Язык русский
Дата добавления 21.04.2011
Размер файла 587,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Зміст

Вступ

Завдання№1. Мова програмування Turbo Pascal- теоретична частина

практична частина

Завдання№2. Робота з додатками MS Office (Word, Excel)

2.1 текстовий редактор Word

2.1.1 набір, редагування та форматування тексту

2.1.2 вставка графічних об'єктів в документ

2.1.3 вставка таблиці в документ Вставка Word

2.1.4 вставка формул в документ Word за допомогою редактора формул.. 20

2.2 електронні таблиці Excel

2.3 робота з шаблонами документів

Завдання№3. Виконати розрахунки за допомогою пакету MathCad

3.1 визначити

3.2 побудувати графіки функцій:

а) в декартовій системі координат

б) в полярній системі координат

3.3 створити матрицю Р

3.4 створити два 3-х елементні вектори V1 і V2

Використана література

Висновок

Вступ

Сучасне суспільство не можливо уявити без комп'ютерної техніки, і якщо раніше для праці на будь-якому підприємстві знання комп'ютера було неважливим, то зараз воно є бажаним чи навіть обов'язковим. Тож вивчення курсу “Обчислювальна техніка та програмування” вважаю доцільним і важливим в майбутньому житті. Особливо зважаючи на мою спеціальність “Електричне обладнання енергоємних виробництв”, адже в багатьох її дисциплінах потрібно виконувати складні розрахунки, що неможливо без обчислювальної техніки. У цій курсовій роботі я покажу знання за курс вивчення дисципліни “ОТ та П”.

Теоретична частина

процедура модуль програма запис

Описати поняття процедури, призначення, форму запису, складові частини, звернення до процедури, описати формальні параметри та фактичні аргументи і їх відповідність. Модулі користувача, їх призначення, структура запису, складові частини, підключення модулів до програми, настройка системи для використання модуля.

Двовимірні масиви можна уявити собі як масиви масивів. Ця структура відповідає матриці в математиці, прямокутній таблиці даних, наприклад, відомості з результатами екзаменаційної сесії групи студентів, тощо. Найкращою організацією таких даних і буде двовимірний масив, тобто масив, що складається із масивів оцінок кожного студента.

Можна таку структуру розглядати і як масив масивів оцінок групи з кожного предмета. Теж саме можна сказати і про матрицю. Кожний елемент матриці стоїть в певному рядку і одночасно в певному стовпці. Номера рядка та стовпця однозначно визначають його місце в матриці і є його індексами. Так само і в двовимірних масивах даних в Паскалі.

Для оголошення двовимірного масиву можна використати конструкцію, що використовується і для одновимірних масивів:

TYPE AMATR = ARRAY [T1] OF ARRAY [T2] OF <тип елементів>;

Тут після першого службового слова OF, як належить, наведено тип елементів, а саме - масив, тобто мова йде про масив, елементами якого є масиви. Т1 і Т2 в цій конструкції визначають типи індексів, які можуть бути перелічуваними або обмеженими. Краще спочатку визначити деякий тип одномірного масиву, який потім використовується як базовий тип в оголошенні двовимірного масиву. Так для прикладу з результатами сесії можна зробити такі оголошення:

TYPE EXAMS = ARRAY [1..4] OF INTEGER ;

VAR SESIA : ARRAY [1..30] OF EXAMS ;

тобто змінна SESIA є 30- елементним масивом, кожний елемент которого, в свою чергу, є рядком із 4-х цілих чисел. Або другий варіант оголошення:

TYPE GREXAMS = ARRAY [1..30] OF INTEGER;

VAR SESIA : ARRAY[1..4] OF GREXAMS;

Тут вже змінна SESIA є масивом із 4-х елементів, кожний з котрих є масивом із 30 цілих чисел.

Оголошення двовимірного масиву можна зробити ще і в такому форматі:

TYPE <ім'я> = ARRAY <діапазон1, діапазон2> OF <тип елементів>;

Для наведеного прикладу таке оголошення матиме вигляд:

TYPE SESIA : ARRAY[1..30,1..4] OF INTEGER;

Для двовимірних масивів зберігається можливість використання змінної верхньої індексної межі з допомогою оголошення відповідної константи, як у одновимірних. В програмах, що використовують двовимірні масиви, для введення, виведення та обробки даних слід застосовувати оператор циклу з параметром.

Всі такі програми матимуть конструкцію типу “цикл у циклі” з відповідним вкладенням операторів циклу. В залежності від того, як здійснюється обробка : по рядках чи по стовпцях, визначаються параметри зовнішнього і вкладеного оператору циклу.

Процедура являється нестандартним оператором мови. Процедуру програмує користувач, або використовує її в готовому наборі процедур. Процедура викликається шляхом вказання її ім'я, якщо вона немає параметрів, або її ім'я з параметрами, взяте в круглі скобки. Прикладом виклику процедур є:

WRITELN;

READ ( INFILE, X );

Процедура схожа на функцію. Це фрагмент програми починається заголовком Procedure, яка має розділи опису, операторів і закінчується словом end.

Заголовок процедури має наступний вид:

Procedure name _ of _ procedure( list _ of _ parameters ).

Тут list of parameters представляє собою список параметрів процедури. Обмін даними між процедурой і викликаючою програмною одиницею виконується за допомогою параметрів. Ім'я процедури на відміну від функції, вже не є носієм результату, і цьому тип процедури спочатку не описується.

Всі змінні описанні в підпрограмі являються локальними, і діють тільки всередині цієї підпрограми. Ніякого зв'язку між ними і об'єктом викликаючої програми, яка має такі ж імена немає. Вони повністю незалежні.

З іншого боку, в підпрограмі можна використовувати ідентифікатори, описані тільки у викликаючій програмі. Такі ідентифікатори називають глобальними.

З початку процедура або функція, може мати список параметрів. Параметри представляють собою ідентифікатори змінних і слугують для обміну значеннями між підпрограмою і викликаючою її програмною одиницею. При цьому в описі підпрограми імена параметрів вибираються довільним образом і безвідносні до імен змінних, використовуємих в інших розділах програми. Такі параметри, імена яких вказані з початку підпрограми, називається формальними.

З іншого боку, при кожному новому звернені до підпрограми в ній можуть передаватися значення різних змінних. Такі змінні імена, які підставляють в оператор виклику підпрограми при фактичному звернені до неї, називається фактичними параметрами.

Модулі мають опис типових даних, змінних і інших об'єктів , а також підпрограми, які використовують в різних програмах. Підпрограму має сенс підключати до складу модуля у тому випадку, коли вона реалізує дію, яку потрібно виконувати досить часто. Підпрограми, які входять в модуль, можна написати, виправити і відкомпілювати один раз, а використовувати багаторазово.

Доступ до опису, функціям і процедурам модуля забезпечує оператор використання uses, в якому вказується ім'я модуля. Цей оператор розташовується в розділі опису програми, зразу після заголовку. Якщо в програмі використовується не один модуль, а декілька, необхідно вказати імена всіх модулів, перерахувавши їх через кому. Винятком є модуль System, звернення на який не обов'язкове.

Модуль починається заголовком

unit unit_name:

де unit_name - ім'я модуля, яке вибирається у відповідності з правилами Паскаля. Файл, який має модуль, повинен мати теж саме ім'я, що і модуль. Структура модуля:

Unit module_name

Interface

Інтерфейсна секція

Implementation

Секція реалізації

Секція ініціалізації

Модуль складається з трьох частин. Перша - інтерфейсна секція - має ті описи типів, змінних і інших об'єктів даних, які можна використовувати в інших програмах або модулях. Вона починається із зарезервованого слова interface. Тут приводяться не повні описання функцій і процедур, а тільки їх заголовки, які повинні співпадати з повними описаннями в секції реалізації. Секція реалізації починається з зарезервованого слова implementation. Всі описання, що має секція реалізації, являються локальними, їх область дії - даний модуль. Тут є повні описання функцій і процедур модуля. Остання частина модуля - секція ініціалізації. Вона може бути пустою і мати тільки зарезервоване слово end або має виконуючі оператори, виконуючи необхідні дії з ініціалізації модуля.

Практична частина

Умова завдання з вихідними даними.

Розробити схему алгоритму, скласти програму і вирішити задачу з використанням функцій та процедур вводу, виводу і обробки матриці, які представлені у відповідному модулі.

Задача повинна мати повну умову варіанта, чисельні дані, що відображають умову, математичний опис задачі, схеми алгоритмів, таблиці символічних імен, роздруківку програми та результати рішення задачі, які складаються із трьох блоків: ідентифікації виконавця, іменованих вхідних даних та іменованих результатів.

Дано дійсну матрицю А{аі,j}, де i,j=1,2,3,…,n. Скласти схему алгоритму і програму визначення найменшого елемента матриці по головній діагоналі серед від'ємних елементів.

1. Значення перемінної n=4.

2. Значення елементів матриці А{аі,j} :

Математичний опис:

1. Ввід матриці (А,n,m)

a)i=1, j=1;

б)доки і<n виконувати пункти: г,є,ж;

в)доки j<m виконувати пункти: г,д;

г)ввести А[i,j]

д)j=j+1;

є)j=1;

ж)і=і+1

2. Обробка матриці (imin, jmin,A,n,m,x):

a)х=А(1,1);

б)іmin=1, jmin=1;

в)і=1,j=1;

г)доки i<n виконувати пункти: д,л,м;

д)доки j<m виконувати пункти: є,к;

є)якщо і=j виконувати пункти: ж;

ж)якщо (Аіj<x, Aij<0) виконувати пункти: з,ї;

з)х=Аіj;

і)іmin=і;

ї)jmin=j;

к)і=і+1;

л)і=1;

м)j=j+1;

3. Ввести n,m;

4. Ввід матриці А(n,m);

5. Обробка матриці (imin, jmin, A, x);

6. Ідентифікація;

7. Вивід А, іmin, jmin, x.

Таблиця символічних імен

Мат. ім'я

Символ. ім'я

Значення змінної за змістом

Змінна

тип

значенння

А

А

Матриця дійсна

Двовимірний

Вхідна

іmin

іmin

Рядок з найменшим елементом матриці

Ціла

Вихідна

jmin

jmin

Стовпець з найменшим елементом матриці

Ціла

Вихідна

і

і

Перебір рядків матриці

Ціла

Вхідна

j

j

Перебір стовпців матриці

Ціла

Вхідна

х

х

Найменший елемент, що розташовується на головній діагоналі

Ціла

Вихідна

szma

szma

Розмірність матриці

Ціла

Вихідна

szna

szna

Розмірність матриці

Ціла

Вихідна

n

n

Розмірність рядків матриці

Ціла

Вхідна

m

m

Розмірність стовпців матриці

Ціла

Вхідна

Схема алгоритму головної програми

Програма

program kyrcova;

uses crt,modul;

var

n,i:byte;

m:real;

sizev:byte;

A:tmatr;

aa:char;

imin,jmin,szma,szna:byte;

begin

clrscr;

vvodm(a,szna,szma,'A');

clrscr;

writeln('kyrcova robota TP');

writeln('stydenta grypu GEMk-07');

writeln('Yarkovskogo Ruslana');

writeln('vxidni danni');

outm(a,szna,szma ,'a');

obrm(a,szna,szma,imin,jmin,x);

writeln;

readln

end.

модуль

unit MODUL;

interface

uses crt;

type

tmatr=array[ 1..50,1..50]of real;

var

x:real;

procedure vvodm(var A:tmatr; var n:byte;var m:byte; aa:char);

procedure obrm(a:tmatr; n:byte; m:byte; var imin,jmin:byte; var min:real);

procedure outm(A:tmatr; n:byte; m:byte; aa:char);

implementation

procedure vvodm(var A:tmatr; var n:byte;var m:byte; aa:char);

var

i,j:byte;

begin

write('vvedit rozmir matrici i ',aa,':');

readln(n);

write('vvedit rozmir matrici j ',aa,':');

readln(m);

for i:=l to n do

for j:=1 to mdo

begin

write(vedite',aa,' [',i,';',j,']: ');

readln(A[i,j]);

end;

end;

procedure obrm(a:tmatr; n:byte; m:byte; var imin,jmin:byte; var min:real );

var

i,j:byte; begin

Min:=A[1,1]; imin:=1;

jmin:=1;

for i:=l to n do

for j:=1 to m do

if i=j then

if A[i,j]<0 then begin

Min:=A[i,j]; imin:=i; jmin:=j;

end;

writeln('naibilshim elementom cho legit na golovnij'); writeln(' diagonali sered vidjemnux: ',x:6:3,' ');

writeln(' vin mae koordunatu [',imin,';',jmin,'] ');

end;

procedure outm(A:tmatr; n;byte; m:byte; aa:char);

var

i,j:byte; begin

writeln('matrica ',aa,' rozmirom: ',n,';',m,' ');

for i:=l to n do

begin

for j:=1 to m do write(A[i,j]:6:3,' '); writein

end;

end;

END.

Результати рішення

Завдання№2. Робота з додатками МS Office (Word, Excel).

2.1 Текстовий редактор WORD.

2.1.1 Набір, редагування та форматування тексту

Набрати текст (8-10 рядків) і, повторюючи його необхідну кількість разів, записати різними шрифтами, кольорами, розмірами, розташуванням - по лівому, правому краю, середині, всій ширині сторінки, виконати маркірування та нумерацію абзаців, виділити елементи підкресленням, закресленням, взяттям в рамку, примінити ефекти анімації та інші ефекти.

В Україні, як і в інших республіках колишнього Радянського союзу, тривалий час, аж до початку 90-х років, перевага надавалася суспільній власності в її двох основних формах - державній і колгоспно-кооперативній.

Необхідно зазначити, що соціальні перетворення в Україні, як і в інших республіках колишнього Союзу, ґрунтувалися на помилкових, догматичних уявленнях про суть суспільної власності. Назвемо основні з них.

По-перше, за марксистсько-ленінською теорією, що була пануючою, встановлення суспільної власності на засоби виробництва саме по собі відкриває простір для розвитку продуктивних сил.

По-друге, вважалося, що відчуження трудящих від засобів виробництва, створюваного ними продукту й управління виробництвом, яке властиве експлуататорським формам власності, усувається встановленням суспільної власності на засоби виробництва.

2.1.2 Вставка графічних об'єктів в документ

Набрати текст(приблизно 0,5 сторінки) і вставити в нього малюнки (ВСТАВКА - РИСУНОК) з обтіканням тексту та поверх тексту, розробити схеми алгоритмів відповідного варіанту задачі №1.

Програми на Java можуть знайти різне застосування в навчальному процесі: інтерактивні навчаючі програми (HTML в поєднанні з Java), програми-тести і особливо ділові ігри. Додаткові переваги можна отримати, якщо писати ці програми у вигляді аплетів, які ініціалізуються з Web сервера внутрішньої мережі Intranet. В такий спосіб можна уникнути інсталяції програми на багатьох комп'ютерах - користувач просто запускає Web-браузер і загружає потрібну сторінку. Для тестових програм, написаних на Java з використанням архітектури клієнт/сервер можна підвищити ступінь конфіденційності. База даних тестових запитань знаходиться на сервері в каталозі з обмеженим доступом. Коли користувач загружає аплет, він автоматично підключається до програми-сервера, яка виконується на сервері і може видавати запитання з бази даних у відповідь на запит користувача. В такий спосіб унеможливлюється викрадення бази даних, за умови відсутності фізичного доступу до серверу у користувачів.

Окреме питання - навчальні ділові ігри. Під такою грою розуміють гру, за участю кількох користувачів, в якій мається на увазі динамічний обмін інформацією між ними. Система безпеки Java накладає обмеження, внаслідок якого аплет може встановлювати з'єднання лише з хвостом, з якого він був завантажений, і ні з яким більше. Але це обмеження легко обходиться: на сервері виконується програма-сервер, з якою з'єднуються усі клієнти і через яку здійснюється обмін інформацією. Таким чином така програма повинна мати архітектуру клієнт/сервер. В якості приклада наведу спрощену chat-програму. В ній реалізовані базові засоби для створення ділової гри.

Політологія як самостійна навчальна дисципліна почала формуватися в другій половиш ХIХ ст. У 1857 р. Ф. Лайбер починає читати цей курс у Колумбійському коледжі, в 1880 році у цьому ж коледжі створюється перша школа політичної науки, що поклало початок активному формуванню в СІЛА системи політологічних навчальних і наукових закладів. Політологія - це наука про політику, про закономірності розвитку політичного процесу, про функціонування політичної системи і влади, про сутність, форми, методи діяльності суб'єктів політики.

Головне завдання політології - опрацювання і таке викладення загальнотеоретичного і практичного матеріалу, щоб відповідно до завдань політичної підготовки спеціалістів будь-якого профілю, у доступній формі дати їм необхідний мінімум наукових політологічних знань.

Об'єктом дослідження політології є сфера політики, політична дійсність, політичне життя особи й суспільства.

Предметом політології є конкретні прояви, процеси, відносини політичної дійсності, які вивчаються політологами: політична культура, ідеологія, політичні еліти, політичні партії та громадсько-політичні організації, рухи, держава, політична система, політична діяльність, політичне лідерство тощо.

Політологія взаємодіє з рядом наук, предметом дослідження яких є окремі аспекти політичної дійсності: політична філософія, політична соціологія, політична психологія, теорія міжнародної політики, історія держави і права, політична географія (геополітика).

Схема алгоритму.

2.1.3 Вставка таблиці в документ Word.

За допомогою меню ТАБЛИЦА вставити в документ таблицю, наприклад - розклад занять, який містить 5 рядків (дні тижня) та 7 стовпців (назва предметів за парами занять), або таблицю успішності 7-8 студентів (прізвища, ініціали) з 6 предметів (математика, фізика, хімія, тощо), або...( студент може представити свій варіант таблиці ). До таблиці примінити автоформат.

№ п/п

Прізвище, ініціали

Предмети

Фізика

Хімія

Вища матем.

ТОЕ

ОТ та ПЗ

Історія України

1

Іванов І.А.

3

4

3

4

4

4

2

Петров М.П.

3

4

4

4

4

5

3

Соболь Е.А.

5

3

4

4

4

4

4

Сушко П.Ф.

4

4

4

3

5

4

5

Гай Р.Л.

3

3

5

3

5

5

6

Рачок Р.Г.

5

4

5

3

5

4

7

Колб П.О.

5

5

4

4

3

5

8

Квач А.А.

4

4

4

5

3

5

2.1.4 Вставка формул в документ Word за допомогою редактора формул

Вставити в документ формули розрахунку значень виразів свого варіанту (ВСТАВКА--ОБ'ЄКТ, вибрати Microsoft Equation 3.0 або за допомогою кнопки панелі інструментів).

2.2 Електронні таблиці Excel

Розробити електронну таблицю в Excel (6-8 рядків та стовбців - заробітна плата бригади за півріччя, випуск продукції (в грн.) цехами заводу за б місяців, споживання електроенергії підприємствами міста, заборгованість по електроенергії підприємств за 6 місяців та ін.), виконати сумування по рядкам та стовпцям, визначити відсотки, побудувати графіки, гістограми, кругові та об'ємні діаграми з необхідними надписами і впровадити в документ Word, як таблицю Excel.

Графік гістограми.

Гістограма.

Кругова

Широка гістограма

Графік

2.3 Робота з шаблонами документів

Створити на основі шаблонів Word та Excel ділові форми ( діловий лист, звіт, характеристику, посвідчення про відрядження, відомість, рахунок, накладна тощо) і впровадити в документ Word.

Міністерство освіти і науки України

Харківський державний технічний університет

будівництва та архітектури

61040, Харків-40, вул. Сумська, 42,

тел. 402-911, 402-104

№ 01-6/24 20.01.2

Міністерство у справах молоді та спорту

Оргкомітет спартакіади 2009

п. Семибрату В.Г

про умови проведення спартакіади серед вищих навчальних закладів

Просимо надіслати пакет документів щодо умов проведення загальнодержавної спартакіади серед вищих навчальних закладів 2009-го року.

Додатки на 10 с. в 1 пр.:

1) характеристика та стан спортивної бази;

2) перелік і характеристика спортивних секцій;

3) список студентів-спортсменів, розрядників, призерів.

Із повагою завідувач навчально-виховною

роботою проф. В.С Микитенко

Завдання № 3

Виконати розрахунки за допомогою пакету MathCad:

3.1 Визначити

3.2 Побудувати графіки функцій кожний окремо, а потім обидва в одному блоці:

- в декартовій системі координат

- в полярній системі координат

3.3 створити матрицю Р, елементи якої визначаються законом Pi,j= . Елементи головної діагоналі дорівнюють sin(i2/n).

Матрицю Р записати в файл МТР, вивести значення МТР на екран.

3.4 створити два 5-ти елементні вектори V1 і V2, визначити скалярне (V1*V2)множення векторів, записати ці вектори у файли FV1, FV2 та FVV відповідно.

Висновок

Після вивчення курсу ОТ та П хочу сказати, що мої знання та практичні навички роботи на ПОМ у вивчених програмах суттєво підвищилися. Загалом виконання курсової роботи не виникало ніяких труднощів.

Але не можу не висловити кілька зауважень. Складається враження, що програма вивчення курсу ОТ та П розрахована на людей, що вже володіють деякими навичками роботи з ПОМ, а тим хто працює за ПОМ не досить часто, на мою думку буде складно засвоїти матеріал, особливо за відсутності ПОМ вдома. І у третьому завданні допущена помилка у формулюванні завдання, а саме замість трьох елементних векторів пропонується створити п'яти елементний вектор.

Список використаної літератури

Інформаційна комп'ютерна техніка, комп'ютерні технології (підручник для студентів вищих закладів освіти) - К.: Каравела, 2003 - 484 с.

Каменекин Н.Н. Численные методи - М.: «Наука», 1978 -512 с.

Бахвалов Н.С., Жидков Н.П. Кобельков Г.М. Численные методи - М.: «Наука», 1978 -598 с.

Фаронов В. Тurbo Pascal. - СПб.: БХВ-Петербург, 2004. - 1056 с.

Демидович Б. П. и Марон И. А. Основы вьічислительной математики. -М.: Наука, 1966. - 537 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Три типи файлів, які містять програми на Turbo Pascal. Призначення модулів та їх структура: заголовок, інтерфейсна частина та кінець. Стандартні модулі, їх особливості. Компіляція програм, які використовують модулі. Підключення модулів до програм.

  контрольная работа [19,6 K], добавлен 18.05.2009

 • Алгоритмічна мова програмування універсального призначення Turbo Pascal. Розробка і створення програми для гри "Шибениця". Алгоритм функціонування программи, блок-схема алгоритму. Використання додаткових модулів Graph та Crt у процессі створення програми.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 23.06.2010

 • Загальні відомості про процедури та функції. Характеристика, особливості і можливості мови Pascal, її використання для розробки наочних, компактних, структурованих програм, створення умов для систематичного і цілеспрямованого процесу програмування.

  реферат [30,0 K], добавлен 13.11.2010

 • BMP як формат зберігання растрових зображень, огляд структури файлу. Створення програми для запису та перегляду графічних BMP-файлів на мові програмування Turbo Pascal 7.0, розробка функціональної схеми і алгоритмів, особливості проведення тестування.

  курсовая работа [325,8 K], добавлен 12.06.2011

 • Програми і мови програмування. Алфавіт мови програмування. Лексеми, зарезервовані слова мови Pascal. Ідентифікатори, типи даних. Арифметичні вирази, операції. Стандартні функції, структура програми. Процедури введення-виведення. Правила написання команд.

  лекция [445,0 K], добавлен 24.07.2014

 • Теоретичні аспекти програмування мовою Pascal. Основні поняття та елементи мови. Розділи оголошення сталих і змінних. Стандартні та нестандартні типи даних. Основні операції, стандартні функції та процедури, прості програми. Розгалуження, цикли, масиви.

  курсовая работа [122,5 K], добавлен 21.10.2012

 • Напівфункціональна мова програмування, складова частина Access - Visual Basic for Applications (VBA). Створення коду VBA за допомогою майстрів елементів управління. Модулі, створення процедур обробки подій. Редагування у вікні модуля, аргументи процедури.

  реферат [144,8 K], добавлен 31.08.2009

 • Дії над елементами масиву. Структурні, умовні та складові оператори. Привласнення об'єктного типу. Засоби перенесення результатів із програми Паскаля в редактор Word. Програмні реалізації алгоритму. Ідентифікатори, підпрограми: процедури і функції.

  курсовая работа [64,3 K], добавлен 20.10.2014

 • Загальний опис алгоритмів головної програми та процедур запису і зчитування повідомлень на рівні блок-схем, детальний опис розробленої програми на рівні програмного коду. Характеристика процедури відображення стану регістрів. Опис екранних форм програми.

  курсовая работа [552,5 K], добавлен 09.06.2010

 • Практична реалізація гри в "хрестики-нулики" в середовищі програмування Turbo C++ версії 3.0. Моделювання ігрового поля квадратною матрицею третього порядку. Процедури програми гри. Створення програми Tic_Tac, що дозволяє людині грати у гру з комп’ютером.

  курсовая работа [145,8 K], добавлен 23.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.