Аналіз комп’ютерної та інформаційної системи маркетингового відділу ПАТ "Платинум Банк"

Огляд програмного комплексу SPSS у ПАТ "Платинум Банк". Аналіз обробки результатів анкетування та ідентифікації інтересів опитаних. Система Access як інструмент управління базами даних. Метод інтеграції даних усіх типів досліджень на замовлення клієнта.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 05.11.2012
Размер файла 2,5 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru/

Размещено на http://allbest.ru/

ПЛАН

ВСТУП

1. Програмний комплекс SPSS

2. Access автоматизація управління базами даних

3. Розгляд застарілих програм БЭСТ-Маркетинг та MARKETING-EXPERT

4. Система баз даних “Галілео”

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

ПАТ «Платинум Банк», як і будь-який банк має свою налагоджену систему маркетингу, та певні програми, системи які автоматизують процес банківського маркетингу. Банківський маркетинг являє собою провідну галузь управління всією сукупністю видів банківської діяльності, пов'язаної з перетворенням купівельної спроможності споживачів на ефективний попит на банківські продукти, їх доведення до кінцевого чи проміжного покупця для забезпечення бажаного прибутку або досягнення поставлених цілей. Такий підхід до визначення маркетингу передбачає використання найрізноманітніших методів банківського маркетингу починаючи з дослідження ринку і закінчуючи організацією збуту продукції. Стрімкий розвиток комп'ютерних технологій дає змогу автоматизувати чимало рутинних операцій, пов'язаних з виконанням багатьох маркетингових функцій, підвищити якість їх виконання та результативність діяльності маркетингової служби взагалі. На даний час провідними компаніями розроблені комп'ютерні програми, які систематизують статистичну інформацію, допомагають сформувати анкету для проведення опитування клієнтів банку, прийняти рішення щодо оцінки уподобань клієнтів, попиту на банківські продукти тощо.

ПАТ «Платинум Банк», а конкретно то діяльність маркетингового відділу характеризується використанням сучасних комп'ютерних систем автоматизації маркетингової діяльності. Програмний комплекс відділу складається із SPSS Statistics - програми, яка автоматизує процес опитування клієнтів та обробки даних анкетування, Access як інструменту управління базами даних вже існуючих клієнтів банку, новітньої системи «Галілео», що використовується для прийняття маркетингових рішень стосовно психографіки споживачів, медіа-планування, визначення цільових авдиторій та застарілих систем БЭСТ-Маркетинг та MARKETING-EXPERT

1. Програмний комплекс SPSS

Програмний комплекс SPSS у ПАТ «Платинум Банк» використовується в основному для обробки результатів анкетування та ідентифікації інтересів опитаних. В сучасному світі банки все частіше звертаються до оглядів і опитувань для отримання необхідної інформації. Проведення опитувань дозволяє досягти таких переваг як:

- краще знати і розуміти клієнтів та їх потреби в певних банківських продуктах та послугах;

- оцінювати задоволення клієнтів, персоналу або населення;

- виявляти зміни у обставинах і появу нових можливостей.

Якщо опитування або дослідження проведене кваліфіковано , можна отримати додаткову інформацію, що базується на якісних даних. Але опитування чи дослідження не зводиться лише до декількох запитань, поставленим певній людині. Це - процес. І для отримання найкращих результатів, необхідно приймати виважені рішення на кожному етапі. Для цього доцільно використовувати програмний комплекс SPSS.
Сім етапів дослідження охоплюють весь процес -- від планування до реалізації результатів.

Інструменти проведення опитування SPSS дозволяють підвищити точність проведених досліджень та опитувань. Вони допомагають визначити розмір вибірки, сформувати зрозумілі питання і розробити професійний дизайн анкети. За допомого SPSS можна будувати більш точні профілі, що базуються на чистих і точних даних, зібраних в мережі Інтернет, самозаповнюючих анкет, особистих і телефонних інтерв'ю. Ці інструменти значно зменшують витрати часу на підготовку даних опитувань і досліджень до аналізу.

Коли дані готові до аналізу, SPSS пропонує широкий спектр статистичних і аналітичних методів обробки інформації. На цьому етапі SPSS дає можливість зберігати дані, аналізувати змінні різних типів, виявляти частоту ознак, будувати таблиці, графіки, таблиці спряженості, діаграми, використовувати описову статистику, кластерний аналіз тощо.

Після того як дані проаналізовані, SPSS може допомогти у створення свідомих та виразних звітів, які можна публікувати в Інтернеті, вставляти у презентації та інші публікації.

Рис.1. Вихідні дані, отримані у процесі анкетування, підготовлені для частотного аналізу

програмний анкетування база ідентифікація

Рис.1 - 2 демонструють проведення частотного аналізу вибірки, що сформована на основі опитування клієнтів та надає інформацію, які саме товари були куплені споживачами в кредит. На рис.1 міститься вихідна база даних у вигляді таблиці, яка містить інформацію, отриману в результаті обробки кожної окремої анкети, а саме: номер анкети, групу об'єктів кредитування, ступінь важливості даної анкети, інформацію про кількість нових об'єктів кредитування тощо. Більшість даних закодовані програмою цифрами. За допомогою пункту меню “Аналіз” - “Описова статистика” здійснюється обробка даних програмою SPSS. На рис.2 продемонстровано звіт про результати анкетування. Він містить інформацію про кількість певних товарів, які були придбані споживачами в кредит, їх склад, частку придбання певного товару в кредит, виражену у відсотках та кумулятивний відсоток.

Рис.2. Звіт про об'єкти кредитування, розроблений програмним комплексом SPSS

За допомогою аналітичного комплексу SPSS в ПАТ «Платинум Банк» здійснюють прогнозування потреб та інтересів клієнтів. Аналітична системи максимізації віддачі від клієнтів переслідує такий алгоритм:

· Сегментація і побудова профілів;

· Створення прогнозованої аналітики;

· Впровадження прогнозованої аналітики методами залучення, розвитку взаємовідносин з клієнтами та утриманню клієнтів.

Даний аналітичний комплекс SPSS надає менеджерам списки потенційних клієнтів, відсортовані в залежності від прогнозованої величини віддачі від цих клієнтів та містять набір пропонованих дій, спрямованих на перетворення потенційного клієнта в прибуткового покупця. Це значно автоматизує та спрощує діяльність маркетингової служби банку.

2. Access автоматизація управління базами даних

На відміну від програмного комплексу SPSS, який використовується банківськими маркетологами з метою організації опитування та дослідження, а також аналізу отриманих даних, Access здійснює управління базами даних вже існуючих клієнтів банку, їх інтереси та потреби, послуги банку, які були надані клієнтам.

База даних -- це засіб збирання й впорядкування даних. Бази даних можуть містити відомості про людей, товари, замовлення тощо. Багато баз даних починаються як список у текстовому редакторі або електронній таблиці. У разі збільшення розміру списку в даних починають з'являтися зайві або невідповідні елементи. Стає важко розуміти дані у формі списку, а способи пошуку та витягування наборів даних для перегляду є обмеженими. Коли ці проблеми починають з'являтися, доцільно перенести дані до бази даних, створеної за допомогою системи керування базами даних Office Access 2010. За допомогою програми Access можна:

- додавати нові дані до бази даних, наприклад новоРазмещено на http://allbest.ru/

Размещено на http://allbest.ru/

го споживача до списку вже існуючих;

- редагувати наявні дані бази даних, наприклад змінювати відомРазмещено на http://allbest.ru/

Размещено на http://allbest.ru/

ості про придбані клієнтом банківські продукти;

- видаляти відомості, якщо, наприклад, клієнт давно не користувався банківськими послугами і стає нецікавим для маркетингових досліджень;

Размещено на http://allbest.ru/

Размещено на http://allbest.ru/

- впорядковувати та переглядати дані різними способами;

Размещено на http://allbest.ru/

Размещено на http://allbest.ru/

- спільно користуватися даними з іншими користувачами за допомогою звітів, повідомленьРазмещено на http://allbest.ru/

Размещено на http://allbest.ru/

електронної пошти, інтрамережі або Інтернету.

Програма Access дає можливість управляти даними різними методами. Кожному з методів відповідають такі функції програми, які можна знайти у пунктах головного меню вікна Access: таблиці, форми, звіти, запити, макроси, модулі.

Таблиця бази даних схожа на електронну таблицю, в якій дані зберігаються в рядках і стовпцях. В результаті зазвичай досить легко імпортувати електронну таблицю до таблиці бази даних. Головна відмінність між збереженням даних в електронній таблиці та базі даних -- це спосіб упорядкування даних.

Щоб забезпечити максимальну гнучкість бази даних, дані впорядковуються в таблицях, щоб позбутися зайвих елементів.

Форми - це інтерфейси, які використовуються під час роботи з даними, тому вони часто містять кнопки для виконання різних команд. Можна створити базу даних без використання форм, просто редагуючи дані в таблицях даних. Проте форма допомагає уникнути неточностей під час вводу даних та їх редагуванні. Наприклад, є форма «Форма клієнта», у якій виконується робота з даними клієнта. Форма клієнта може містити кнопку, яка відкриває форму замовлення, де можна ввести нове замовлення цього клієнта.

Форми також дають змогу керувати способом взаємодії інших користувачів із даними бази даних. Наприклад, можна створити форму, яка відображає лише певні поля та дозволяє виконувати лише певні операції. Це допомагає захистити дані та забезпечує належне введення даних.

Звіти використовуються для зведення та представлення даних у таблицях. Звіт зазвичай відповідає на певне питання, наприклад «Яку суму було отримано від кожного клієнта цього року?» або «У яких містах розташовані клієнти банку?». Кожний звіт можна відформатувати таким чином, щоб він представляв дані найбільш зрозумілим способом.

Звіт можна запустити будь-коли, і він завжди відображатиме поточні дані в базі даних. Звіти зазвичай мають формат для друку, але їх також можна переглядати на екрані, експортувати до іншої програми або надсилати електронною поштою.

Запити -- це справжні досягнення для бази даних, які можуть виконувати багато різних функцій. Їх найпоширеніша функція -- отримання певних даних із таблиць. Дані, які потрібно переглянути, зазвичай розташовані в кількох таблицях, і запити дають змогу переглянути їх в одній таблиці даних. Також, оскільки зазвичай не потрібно бачити всі записи одночасно, запити дозволяють додавати критерії для «фільтрування» даних, щоб переглядати лише потрібні записи. Запити часто виконують роль джерела записів для форм і звітів.

Рис.3. Вихідні дані для побудови запиту

На рис.3 - 4 знаходиться приклад побудови запиту, який дає змогу миттєво визначити середню кількість транзакцій, здійснюваних кожним відділенням банку. На рис. 3 міститься таблиця з вихідною інформацією про щоденну кількість транзакцій по відділеннях банку. На рис.4 описано процес створення запиту маркетологом: об'єднання попередньої таблиці та таблиць, що містять інформацію про групування дат. На рис.5 показано виконаний запит, що демонструє інформацію про середню кількість транзакцій за місяць у межах кожного відділення банку. Така інформація дає можливість маркетологу швидко визначити ефективність діяльності певного відділення у порівнянні з іншими.

Рис.4. Об'єднання таблиць з базами даних для створення запиту

Макроси в програмі Access можна вважати спрощеною мовою програмування, яку можна використовувати для додавання функціональності до бази даних. Наприклад, можна вкласти макрос до кнопки форми, щоб запускати макрос у разі натискання цієї кнопки. Макроси містять дії, які виконують завдання, наприклад відкривають звіт, виконують запит або закривають базу даних. Більшість операцій із базою даних, які виконуються вручну, можна зробити автоматичними за допомогою макросів, тому вони можуть бути корисним засобом економії часу.

Модулі, як і макроси, -- це об'єкти, які можна використовувати для додавання функціональності до бази даних. Проте, якщо макроси Access створюються за допомогою вибору зі списку дій макросу, модулі пишуться мовою програмування Visual Basic для застосунків (VBA) Visual Basic для додатків (VBA).Модуль -- це збірка декларацій, інструкцій і процедур, які зберігаються разом.

Рис.5. Запит на визначення середньої кількості транзакцій по відділеннях банку за місяць

Наведені функції управління базами даних Access значно автоматизують роботу з базами даних про клієнтів банку та дають змогу швидко отримати потрібну інформацію для прийняття маркетингових рішень. Наприклад, значно полегшує роботу маркетингового відділу при прийнятті рішення про ефективність введення певного банківського продукту, звіт сформований у Access про кількість клієнтів які користуються таким продуктом та їх характеристики.

3. РозгЛяд застарілих програм БЭСТ-Маркетинг та MARKETING-EXPERT

Використання програмної системи "БЭСТ-маркетинг" є зручним і ефективним інструментом, що дозволяє оцінити ринкові позиції банку в умовах конкуренції. У моєму банку вона використовується не активно, оскільки є застарілою, і є системою колишнього «Хоум кредіт банку» Безперечною перевагою даної програми є гранична простота термінології інтерфейсу, яка розрахована на звичайного користувача, що не має спеціальної освіти в області маркетингу. Введення інформації здійснюється у вигляді природних самоочевидних оцінок за принципом "гірше/краще", "важливе/ другорядне". Якісні дані, що вводяться, перетворяться системою в кількісні, що дозволяє проводити відповідні розрахунки. У числі методик, на яких базується "БЭСТ-маркетинг" - SWOT-аналіз і модель Розенберга, метод 4Р, матриця Ансоффа. Можливості системи "БЕСТ - Маркетинг":

Аналіз ринку: визначення перспективних ринкових ніш; аналіз конкурентоспроможності товару/послуги; аналіз реклами, рекомендації по підвищенню її ефективності; рекомендації по стимулюванню продажів.

Аналіз конкурентів: ступінь присутності конкурентів на ринку; порівняльний аналіз по товару/послуги; порівняльний аналіз рекламних компаній.

Фінансове планування маркетингової діяльності: прогноз продажів; бюджет реклами; зведений бюджет; підготовка бюджету витрат по просуванню продукції і контроль за його виконання.

Рис. 6

Основний недолік системи тісно пов'язаний з її перевагами. Це зайва простота. Вона проявляється в будь-якому випадку, коли розробники не надають налаштування користувачеві, а оперують фіксованими поняттями. Наприклад, це можна побачити на прикладі сегментації ринку, показаної нижче - імовірність того, що такі критерії сегментації влаштують більшість користувачів, практично нульова.

Завдяки програмній системі "БЭСТ-маркетинг" ПАТ «Банк Національний кредит» має можливість оцінити свої сильні і слабкі сторони в рекламній і маркетинговій політиці і отримати комплекс рекомендацій по зміцненню позицій на ринку.

Програма MARKETING-EXPERT - програма для розробки маркетингової стратегії компанії. За допомогою цієї програми можна оцінити реальне положення компанії на ринку, провести порівняльний аналіз з конкурентами, сформувати оптимальну збутову структуру і цінову політики, розробити ефективну стратегію і тактику дії фінансової компанії на ринку, оцінити ризик і розрахувати планові фінансові результатів.

Рис. 8

Система дозволяє визначити прибутковість різних сегментів ринку і товарів, частку ринку компанії і темпи її зростання. Задавши необхідний рівень прибутковості в Marketing Expert, програма розраховує вартість товарів, необхідну для його досягнення.

Застосування загальноприйнятих аналітичних методик (GAP-аналіз, сегментний аналіз, SWOT-аналіз, Portfolio-аналіз) надає неоціниму допомогу при розробці оптимальної стратегії і тактики роботи банку на ринку, оцінити ризики і розрахувати основні планові фінансові результати. Розроблений із застосуванням Marketing Expert стратегічний план маркетингу може бути використаний для прогнозування об'ємів збуту послуг в програмі Project Expert.

Рис. 9

4. Система баз даних «Галілео»

ПАТ «Платинум Банк» зважаючи на брак часу та фінансову спеціалізацію, не завжди має змогу проводити ефективні маркетингові та соціологічні дослідження, потрібні для прийняття ефективних рішень у сфері банківського маркетингу. Тому для автоматизації маркетингової діяльності ПАТ «Платинум Банк» використовує універсальну систему баз даних “Галілео”. «Галілео» -- провідний метод інтеграції, аналізу й доставки даних усіх типів досліджень на замовлення клієнта.

«Галілео» об'єднує всі джерела ключової інформації в одну інтерактивну базу даних і забезпечує Вас легким доступом до неї просто на робочому місці. «Галілео» автоматично поновлює всю інформацію, включно з графічними і статистичними елементами. Це дозволяє завжди бачити найсвіжіші результати й перебувати в курсі справ. Цей прогресивний підхід дозволяє створювати не лише графіки й таблиці. Це ціла система, яка забезпечує маркетологів платформою для справжнього розуміння й реального аналізу.

Операючи зазначеною базою даних, працівник маркетингового відділу може миттєво отримати інформацію про обсяги продажу банківських чи фінансових продуктів або продуктів, які зумовлюють попит на банківські послуги. Наприклад, попит на автокредити залежить від обсягів продажу автомобілів тощо. Бази даних «Галілео» містять інформацію про ринки всіх видів товарів починаючи від продовольчих товарів і закінчуючи фінансовими послугами. Дана система також забезпечує маркетологів потрібною статистичною інформацією. Наприклад, інформацією про частку осіб певного віку, статі серед населення країни, про кількість та частку осіб з певними доходами тощо.

Отже, система баз даних «Галілео» значно оптимізує роботу маркетингового відділу банку, скорочує фінансові та часові витрати банку на проведення маркетингових досліджень.

ВИСНОВКИ

Розвиток комп'ютерних технологій та маркетингової науки дають можливість сучасному банку значно оптимізувати та спростити процес прийняття маркетингових рішень. На прикладі аналізу комп'ютерної та інформаційної системи маркетингового відділу ПАТ «Платинум Банк» видно, що багато функцій сучасного маркетолога в банку автоматизовані. Комп'ютерна система SPSS дає змогу швидко та правильно сформувати анкету для опитування з метою проведення маркетингового дослідження, швидко обробити інформацію різноманітними статистичними методами, спрогнозувати на основі отриманої інформації інтереси та потреби опитаних клієнтів та запропонувати можливі варіанти маркетингових рішень за допомогою аналітичного програмного комплексу.

Добре відомий продукт Microsoft - Access дає змогу швидко ввести та систематизувати інформацію про вже існуючих клієнтів банку та їх характеристики. Новітня розробка компанії TNS - постійно оновлювана база даних «Галілео» дає змогу маркетинговому відділу оптимізувати свою роботу шляхом зменшення витрат та часу на маркетингові дослідження і водночас швидко отримати якісну інформацію для прийняття рішень. Проте, комп'ютерні та маркетингові технології демонструють все новіші та прогресивніші системи оптимізації банківського маркетингову. Постійно розробляються нові удосконалені версії SPSS, компанія TNS розробила ще більш прогресивнішу альтернативу системі «Галілео» - «Меридіан» тощо.

Отже, підвищення оптимізації маркетингової діяльності банку потребує постійного оновлення комп'ютерних та інформаційних систем банку.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Нормативні документи відділу маркетингу ПАТ «Платинум Банк».

2. www.spss.ru

3. www.access.ru

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Функції інформаційної системи. Аналіз функцій системи управління базами даних: управління транзакціями і паралельним доступом, підтримка цілісності даних. Аналіз системи MySQL. Елементи персонального комп’ютера: монітор, клавіатура, материнська плата.

  дипломная работа [1,2 M], добавлен 15.05.2012

 • Поняття бази даних та основне призначення системи управління. Access як справжня реляційна модель баз даних. Можливості DDE і OLE. Модулі: Visual Basic for Applications програмування баз даних. Система управління базами даних Microsoft SQL Server 2000.

  реферат [41,2 K], добавлен 17.04.2010

 • Розробка бази даних для автоматизації облікової інформації в системі управління базами даних Access з метою полегшення роботи з великими масивами даних, які існують на складах. Обґрунтування вибору системи управління. Алгоритм та лістинг програми.

  курсовая работа [550,9 K], добавлен 04.12.2009

 • Аналіз основних задач фінансового відділу і їх залежності від вхідної інформації. Розробка автоматизованої інформаційної системи з ціллю якісної обробки вхідних даних. Організація інформаційного, організаційного, технічного і програмного забезпечення АІС.

  курсовая работа [463,7 K], добавлен 11.02.2014

 • Поняття та характеритсики комп'ютерних мереж. Огляд існуючих варіантів побудови інформаційної системи для торгівельного підприємства. Побудова локальної мережі, загальної структури інформаційної системи, бази даних. Аналіз санітарно-гігієнічних умов.

  курсовая работа [624,4 K], добавлен 19.05.2015

 • Система управління базами даних, ієрархічна модель даних, її проектування та створення. Інтерфейс Microsoft Access, створення структури таблиці, запитів, форм, звітів, макросів. Аналіз зв'язків між таблицями, що описують поняття проблемного середовища.

  курсовая работа [2,7 M], добавлен 10.11.2010

 • Створення бази даних аптеки готових лікарських форм для підвищення ефективності її роботи та автоматизації обробки результатів її діяльності. Обмеження при роботі з базою даних. Аналіз системних вимог. Вибір засобів розробки інформаційної системи.

  курсовая работа [477,7 K], добавлен 09.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.