Об’єктно-орієнтоване програмування МП Delphi

Розроблення додатка за допомогою об'єктно-орієнтованого візуального проектування Delphi для виконання арифметичних операцій або з використанням меню. Створення інтерфейсу користувача з використанням компонентів SYSTEM і WIN32. Обробка двовимірного масиву.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид методичка
Язык русский
Дата добавления 13.01.2010
Размер файла 326,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Image2.Visible:=false; {художнє фото не візуальне}

button1.Visible:=false; {кнопка1 не візуальна}

button2.Visible:=true; {кнопка2 візуальна}

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);

begin

Image2.Visible:=true; {портретне фото візуальне}

Image1.Visible:=false; {художнє фото не візуальне}

button2.Visible:=false; {кнопка2 не візуальна}

button1.Visible:=true; {кнопка1 візуальна}

end;

procedure TForm1.BitBtn1Click(Sender: TObject);

begin

close;

end;

III. Зберегти розроблений додаток:

{гол. меню File Save all (зберегти усі) чи Shift+Ctrl+S}

чи для іншої папки:

{гол.меню File Save as…(SaveUnitas…)шлях ім'я Anketa.pas.

гол.меню Save Project as…шлях ім'я Foto.dpr}

У в а г а!!!

Файли проекту і тексту програми повинні мати різні імена.

IV. Створити ехе-файл проекту:

{гол.меню Project Build all (сконструювати все)}

Закрити Delphi:

Запустити задачу як ехе-файл через піктограму

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ :

Властивості компонента Image.

Властивості і події компонента BitBtn.

Створення ехе-файла.

Вибір піктограми задачі

Спливаюча підказка.

Лабораторна робота № 14

Тема : Створення довідкової системи додатка

Мета : Навчитися створювати довідкову систему проекту

Складається з двох етапів:

Створення файлу документа

Компіляції файлу довідки.

I Етап

Файл документа створюється будь-яким текстовим процесором (напр. Microsoft Word) і зберігається як rtf файл.

1. Набираємо текст розділів довідки.

2. Заголовки розділів оформляємо одним зі стилів «Заголовок».

3. Текст кожного розділу довідки повинен бути на окремій сторінці документа, тобто закінчуватися «розривом сторінки».

4. Позначаємо заголовки розділів виносками. Універсальна виноска для ідентифікатора теми, по якому на цю виноску можуть посилатися інші теми - #. Її потрібно ставити перед кожним розділом довідки; {Вставка > посилання > виноска > інша > # у поле введення > Ok}. У нижній частині вікна редагування розкривається вікно введення тексту виноски, де вводимо ідентифікатор уставленої виноски; {# розділ1 # razd 2}.

5. Перехід до інших розділів довідки по виділеному слову (ключу): ключове слово в загальному тексті rtf файлу підкреслюємо подвійною лінією {Формат > Шрифт > Підкреслення > Подвійне > Ок застосовуємо до виділеного ключового слова}. За ключовим словом у тексті rtf файлу набираємо ідентифікатор посилання, куди необхідний перехід у довідці і «ховаємо» цей набраний ідентифікатор {Формат > Шрифт > Схований > Ок}. При цьому опція «подвійне підкреслення» повинна бити відключена.

6. Зразок фрагменту rtf - файлу:

# sozd Створення довідкової системи {Заголовок1} складається з двох етапів:

I - Створення файлу документів razdel1

II - Компіляція файлу довідки razdel2

# razdel1 Файл документа можна створити засобами процесора MS Word

{ текст розділу }

# razdel2 Компілюємо файл довідки програмою MS Help Workshop

{ текст розділу }

Усі виноски

Ў

Закрити

# sozd

# razdel1

# razdel2

II Компіляція файлу довідки .

1. Запускаємо MS Help Workshop, його шлях:

C:\Program Files\Borland\Delphi\Help\Tools\Hcw.exe

2. У головному вікні програми:

File > New > Help Project > відкривається вікно Project File Name > вибираємо папку з проектом і з файлом rtf > у полі Ім'я файлу вводимо ім'я файлу довідкової системи > Зберегти.

3. Відкрилося вікно проекту довідкової системи .

4. Додаємо файл - документ довідкової системи.

Кнопка Files > у вікні Topic File > Add > вікно «Відкриття файлу» > вибираємо потрібний rtf - файл.

5. Задаємо характеристики вікна довідкової системи:

Кнопка Windows > Windows Properties > у поле Create a window named > слово “Main” - основний тип створюваного вікна > Ok > повернення у вікно Windows Properties.

6. Вкладка General > поле Title bar text > вводимо заголовок головного вікна (напр. Довідка).

7. Можна вибрати колір фону заголовка і тексту довідки

{ Вкладка Color > вибір Change > Ok}

8. Призначимо числові значення ідентифікаторам розділів довідки: {у вікні проекту довідкової системи натиснути кнопку Map > сховалося діалогове вікно Map > Add > у поле Topic ID вводимо ідентифікатор посилання > у поле Mapped numeric Value - відповідне значення }.

9. Компілюємо файл довідки:

Меню File > Compile > Compile a Help File установлюємо прапорець для автоматичного показу створеної довідки > Compile.

10. Створено файл довідки ім'я.hlp.

11. Підключаємо розроблений файл довідки в проект Delphi, зв'язуючи довідку з клавішею F1:

Object Inspector Form1 > Help File > ім'я.hlp;

>Help Context > 1.

12. Для виклику довідки натисканням на кнопку - процедура (Button чи пункт меню)

Procedure TForm1.Button1Click(Sender:TObject);

Begin

Winhelp (Form1.Handle,'ім'я.hlp', Help_Context,1);

End;

{властивість Handle вікна доступно лише під час роботи роботи програми}/

13. Розроблений проект Delphi, файл - rtf і файл довідки.hlp повинні знаходиться в одній папці.

Література до курсу алгоритмічних мов та програмування:

Література

1. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6.-

М.: ЗАО “Изд-80 БИНОМ”,2002г.-1120с.:ил.

2. Бобровский С. Delphi 5:Учебный курс-С-П:Питер, 2001.-640 c.: ил.

3 Глинский Я.Н., Анохин В. Е., Ряжская В. А. Turbo Pascal 7.0 и Delphi.

Учебное пособие .-СПб: ООО “ДиаСофтЮП” 2001.-208 c.

4. Культин Н.Б. Программирование на Obgect PASCAL в Delphi 5.

-СПБ.: БХВ-С.-П.,2000,-464 с.:ил.

5. Фаронов В. В. Delphi5. Учебный курс.-М.:''Нолидж”, 2001.-608c.,ил.

6. Черняхівський В.В.Delphi-4: сучасна технологія візуального програмування.-

Львів: БаК, 1999. - 196 с.

7. Фаронов В.В. Turbo Pascal 7.0 Научный курс. Учебное пособие,

изд.- 7-е М.: „ Нолидж” , 2001, -576 с., ил.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КІСІТКНЕУ імені Вадима Гетьмана

Лабораторна робота №12

з предмету: "Алгоритмічні мови та програмування".

Тема:” Робота з двовимірним масивом”

Фах 5.080.405.027 ПЗ

Мета: Освоїти методи обробки масиву.

Постановка задачі: Порахувати середній бал студентів за підсумками сесії. По запиту розрахувати і вивести середній бал по всій групі.

Хід роботи:

Відкрити новий додаток. Дати заголовок Form1.Caption Ї 'Підсумки сесії':

Розмістити на формі:

Зі сторінки Standard мітку Label1; властивість Caption Ї 'Підсумки сесії по групі 37_';

Зі сторінки Additional таблицю рядків StringGrid1; встановити властивості:

ColCount Ї 5 {Кількість стовпців};

RowCount Ї 5 {Кількість рядків};

FixedCols Ї 0 {Кількість фіксованих стовпців};

FixedRows Ї 1 {Кількість фіксованих рядків};

Name Ї StringGrid1;

Options.goEditing Ї True {Редагування осередків таблиці};

Options.goTab Ї True;

Зі сторінки Standard прапорець CheckBox; установити його властивість Caption Ї 'Середній бал по групі';

Зі сторінки Standard кнопку Button1; установити властивість Caption Ї 'Пуск';

Зі сторінки Standard для висновку середнього бала по групі Label2 (чи Panel1); Caption Ї ' ' (очистити).

Для початкового програмного заповнення заголовка таблиці обробити подія активації форми:

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

begin

StringGrid1.Cells[0,0] := 'Ф И О';

StringGrid1.Cells[1,0] := 'Програм.';

StringGrid1.Cells[2,0] := 'Мат.Ан.';

StringGrid1.Cells[3,0] := 'Диф.Ур.';

StringGrid1.Cells[4,0] := 'Ср.Бал';

end;

Основну обробку і введення елементів масиву (при заповненні таблиці) оформляти у виді процедури обробки події натискання клавіші "Пуск":

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var

a : array [1..5,1..10] of integer; {робочий масив}

S, {середній бал студента}

SR : real; {середній бал по групі}

i, {лічильник стовпців}

j : integer; {лічильник рядків}

begin

SR := 0;

For j := 1 to StringGrid1.RowCount-1 do {цикл по рядках}

begin

S := 0;

For і := 1 to 3 do {цикл по стовпцях}

begin

a[i,j] := StrToInt(StringGrid1.Cells[i,j]);

S := S + a[i,j];

end; {For і}

S := S/3; {ви числение середнього бала студента}

SR := SR+S;

end; {For j}

{аналіз значення прапорця - обчислення середнього бала по групі}

If CheckBox1.State=cbChecked then

begin

SR := SR/(StringGrid1.RowCount-1);

Label2.Caption := FloatToStr(SR);

end; {Then}

end; {Proc}

IV Виконати перевірку коректності введення даних процедурою OnKeyPressed. У випадку помилки вивести повідомлення "Дані не входять у діапазон [1..5]" і повторити введення.

V Перевірити, чи введеноі дані в осередок, якщо немає Ї повідомлення на екран і коректування таблиці.

Контрольні питання:

Компонент StringGrid, його властивості і події.

Компонент CheckBox, його властивості і події.

Методи введення й обробки елементів масиву.

Перевірка коректності введення даних.

Протокол роботи:

unit lr12;

interface

uses

Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls, Grids;

type

TForm1 = class(TForm)

Label1: TLabel;

StringGrid1: TStringGrid;

CheckBox1: TCheckBox;

Button1: TButton;

Label2: TLabel;

Button2: TButton;

procedure FormActivate(Sender: TObject);

procedure Button2Click(Sender: TObject);

procedure Button1Click(Sender: TObject);

procedure StringGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char

private

{ Private declarations }

public

{ Public declarations }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);

begin

StringGrid1.Cells[0,0] := 'ФИО';

StringGrid1.Cells[1,0] := 'Програм.';

StringGrid1.Cells[2,0] := 'Мат.ан.';

StringGrid1.Cells[5,0] := `Стипендия';

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject); {Процедура виходу з програми}

begin

form1.Close;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);{ Процедура обробки Button }

var

S, Sr : real;

i, j : integer;begin

Sr := 0;

for j := 1 to StringGrid1.RowCount do

begin

S := 0;

for i := 1 to 3 do

begin if StringGrid1.cells[i,j]<>''

then S := S+StrToInt(StringGrid1.Cells[i,j])

else StringGrid1.Cells[i,j] := '0';

end; //end i

S := S/3;

StringGrid1.Cells[4,j] := FloatToStrF(s,ffFixed,4,2);

if s=5 then StringGrid1.Cells[5,j] := '40.00'

else if (S<5)and(s>=4) then StringGrid1.Cells[5,j] := '32.50'

else StringGrid1.Cells[5,j] := 'не получает';

sr := Sr+s;

end; //end i

if CheckBox1.State=cbChecked then

begin

Sr := sr/(stringGrid1.RowCount-1);

label2.Caption := 'Средний балл ='+FloatToStrF(Sr,ffFixed,4,2);

end; //end check

end; //end proc

procedure TForm1.StringGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);

begin

case key of

#8, '2'..'5':;

else begin

MessageDlg('Оценка по 5-ой смистеме(2..5)',mtError,[mbOk,MbCancel],0);

Key := chr(0);

end;

end;

end;

end. //end program

Форми:


Подобные документы

 • Концепції об'єктно-орієнтованого програмування. Спеціалізовані засоби розробки програмного забезпечення мовою Delphi. Загальні питання побудови та використання сучасних систем об’єктно-орієнтованного та візуального проектування програмних засобів.

  курсовая работа [201,4 K], добавлен 01.04.2016

 • Об’єктно-орієнтоване програмування мовою С++. Основні принципи об’єктно-орієнтованого програмування. Розробка класів з використанням технології візуального програмування. Розробка класу classProgressBar. Базовий клас font. Методи тестування програми.

  курсовая работа [211,3 K], добавлен 19.08.2010

 • Редагування за допомогою текстового редактора NotePad вхідного файлу даних. Програмна реалізація основного алгоритму з використанням засобів об'єктно-орієнтованого програмування. Об’ява та опис класів і об'єктів. Розробка допоміжних програмних засобів.

  курсовая работа [69,4 K], добавлен 14.03.2013

 • Принципи роботи інтерфейсу ADO для роботи в СУБД MS Access. Створення додатку "Довідник фармацевта" на основі Borland Delphi 7.0, що допомагає ввести звітну документацію, формувати підсумки роботи зберігати дані про ліки та їх ціни, постачальників.

  курсовая работа [1,2 M], добавлен 30.06.2015

 • Концепції об'єктно-орієнтованого програмування. Методи створення класів. Доступ до методів базового класу. Структура даних, функції. Розробка додатку на основі діалогових вікон, програми меню. Засоби розробки програмного забезпечення мовами Java та С++.

  курсовая работа [502,5 K], добавлен 01.04.2016

 • Фундаментальні поняття об'єктно-орієнтованого програмування. Система лінійних нерівностей та опуклі багатогранники. Системи лінійних рівнянь лінійної алгебри як частковий випадок систем лінійних обмежень. Використання середовища програмування Delphi7.

  курсовая работа [222,7 K], добавлен 20.05.2015

 • Програма на мові програмування С++. Аналіз стану технологій програмування та обґрунтування теми. Розробка програми виконання завдання, методу вирішення задачі. Робота з файлами, обробка числової інформації і робота з графікою. Розробка програми меню.

  курсовая работа [41,0 K], добавлен 17.02.2009

 • Прототип об'єктно-орієнтованого програмування. Управління процесом реалізації програми. Розвиток апаратних засобів. Об'єктно-орієнтовані мови програмування. Надійність і експлуатаційні якості програм. Візуальне об’єктна-орієнтовне проектування Delphi.

  контрольная работа [28,9 K], добавлен 18.05.2009

 • Основні аспекти використання стандартних компонентів ООС програмування Delphi для створення звітної документації. Опис компонентів – QReport, PrintDialog та PrintSetupDialog. Приклади створення звітів. Iнше програмне забезпечення для побудови звітів.

  курсовая работа [488,4 K], добавлен 08.12.2008

 • Особливості редагування за допомогою текстового редактора NotePad вхідного файлу. C++ як універсальна мова програмування, знайомство с функціями. Характеристика графічних засобів мови С. Аналіз основних понять об’єктно-орієнтованого програмування.

  курсовая работа [123,3 K], добавлен 14.03.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.