Обчислення координат курсору миші при переміщенні

Технічне обґрунтування та етапи розроблення програми, яка здатна виводити координати курсору миші при переміщенні, а також відображати відстань та швидкість, з якою проходить курсор між двома обраними точками. Основні елементи та загальні правила роботи.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид лабораторная работа
Язык украинский
Дата добавления 04.04.2011
Размер файла 14,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Міністерство освіти і науки України

Житомирський державний технологічний університет

Лабораторна робота №6

з курсу «Системне програмування»

на тему: «Миша»

м. Житомир

2011 р.

Зміст

 • Завдання 3
 • Хід роботи 4
  • 1. Виведення координат миші у вікні. 4
  • 2. Відстань між двома точками у вікні. 4
 • Програмний код 5
 • Висновок 10

Завдання

1. Вивести координати миші у вікні

2. Знайти відстань між двома точками у вікні

3. Знайти швидкість руху миші на проміжку

Хід роботи

Для виконання цієї лабораторної роботи, було опрацьовано теоретичний матеріал поданий в додатках до лабораторної роботи.

1. Виведення координат миші у вікні

Для того щоб визначити координати миші, необхідно обробити повідомлення WM_MOUSEMOVE, яке приходить кожний раз, коли виконується рух миші при активному вікні, в рамках вікна. Параметрами цього повідомлення є координати миші.

Обробляючи це повідомлення, ми формуємо текстовий рядок наступним чином:

X = LOWORD(lParam);

Y = HIWORD(lParam);

wsprintf(str, “ X = %d Y = %d “, x,y );

2. Відстань між двома точками у вікні

Необхідно зафіксувати дві точки. Нехай це будуть точки в яких користувач натисне ліву а потім праву кнопку миші.

Коли виконується натискання лівої або правої кнопки миші, ми отримуємо повідомлення:

WM_LBUTTONDOWN або WM_RBUTTONDOWN

Разом з цими повідомленнями передаються координати миші.

X = LOWORD(lParam);

Y = HIWORD(lParam);

Це координати в яких було виконане натискання.

Нехай ліва кнопка миші була натиснута в координатах (X1,Y1) а права в координатах (X2,Y2). Відстань між двома точками отримуємо за виразом:

S = sqrt( ( X2 - X1 ) * ( X2 - X1 ) + ( Y2 - Y1 ) * ( Y2 - Y1 ) );

Для визначення швидкості руху миші потрібно знати час руху на проміжку.

Для визначення часу, потрібно зафіксувати час при натисканні лівої кнопки миші, а потім час при натисканні правої кнопки миші.

T1 = clock(); // цей рядок пишемо в обробник повідомлення WM_LBUTTONDOWN

T2 = clock(); // цей рядок пишемо в обробник WM_RBUTTONDOWN

DT = T2 - T1;

Speed = S / DT

Тепер залишається тільки вивести значення в вікно.

Для виведення отриманих текстових рядків можна використати функцію TextOut(). Вона вигідна тим, що дозволяє виводити в визначені координати вікна. координата курсор миша переміщення

Виведення отриманих рядків необхідно робити тільки в обробці повідомлення WM_PAINT. Воно приходить тоді, коти операційна система вважає, що інформація в нашому вікні застаріла.

Якщо, нам потрібно згенерувати повідомлення WM_PAINT, то викликаємо функцію InvalidateRect(), яка повідомляє ОС про те що якась частина нашого вікна (або все вікно) застаріло. Виклик цієї функції ми робимо кожний раз, коли необхідно перемалювати вікно.

Програмний код

#include <windows.h>

#include <math.h>

#include <time.h>

#include <tchar.h>

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND, UINT, WPARAM, LPARAM);

int cX, cY, sX,sY;

double speed;

double T1 = 0, T2 = 0;

double S = 0;

int wayOnTable;

int WINAPI WinMain (HINSTANCE hInstance, HINSTANCE hPrevInstance,

PSTR szCmdLine, int iCmdShow)

{

static TCHAR szAppName[] = _T("HelloWin") ;

HWND hwnd ;

MSG msg ;

WNDCLASSEX wndclass ;

wndclass.cbSize = sizeof (wndclass) ;

wndclass.style = CS_HREDRAW | CS_VREDRAW ;

wndclass.lpfnWndProc = WndProc ;

wndclass.cbClsExtra = 0 ;

wndclass.cbWndExtra = 0 ;

wndclass.hInstance = hInstance ;

wndclass.hIcon = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

wndclass.hCursor = LoadCursor (NULL, IDC_ARROW) ;

wndclass.hbrBackground = (HBRUSH) GetStockObject (WHITE_BRUSH);

wndclass.lpszMenuName = NULL ;

wndclass.lpszClassName = szAppName ;

wndclass.hIconSm = LoadIcon (NULL, IDI_APPLICATION) ;

RegisterClassEx (&wndclass) ;

hwnd = CreateWindow (szAppName, // window class name

_T("The Hello Program"), // window caption

WS_OVERLAPPEDWINDOW, // window style

CW_USEDEFAULT, // initial x position

CW_USEDEFAULT, // initial y position

CW_USEDEFAULT, // initial x size

CW_USEDEFAULT, // initial y size

NULL, // parent window handle

NULL, // window menu handle

hInstance, // program instance handle

NULL) ; // creation parameters

ShowWindow (hwnd, iCmdShow) ;

while (GetMessage (&msg, NULL, 0, 0))

{

TranslateMessage (&msg) ;

DispatchMessage (&msg) ;

}

return msg.wParam ;

}

LRESULT CALLBACK WndProc (HWND hwnd, UINT iMsg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

HDC hdc ;

PAINTSTRUCT ps ;

RECT rect ;

RECT rectInv;

int x, y;

rectInv.top = 0;

rectInv.left = 0;

rectInv.right = 400;

rectInv.bottom = 60;

switch (iMsg)

{

case WM_CREATE :

return 0 ;

case WM_MOUSEMOVE:

cX = LOWORD(lParam);

cY = HIWORD(lParam);

InvalidateRect(hwnd, &rectInv, true);

return 0;

case WM_LBUTTONDOWN:

sX = LOWORD(lParam);

sY = HIWORD(lParam);

T1 = clock();

S = 0;

speed = 0;

wayOnTable = 0;

return 0;

case WM_RBUTTONDOWN:

x = LOWORD(lParam);

y = HIWORD(lParam);

S = sqrt((double)(( x - sX ) * ( x - sX ) + ( y - sY ) * ( y - sY)));

T2 = clock();

speed = (S / max(0.01, (T2 - T1))/ CLOCKS_PER_SEC);

wayOnTable = S / 25 ;

InvalidateRect(hwnd, &rectInv, true);

return 0;

case WM_PAINT :

TCHAR str[40];

TCHAR way[45];

TCHAR way2[45];

_stprintf(str, _T(" X = %d Y = %d "), cX, cY );

_stprintf(way, _T("Миша пройшла %d пікселів зі шв. %lf"), (int)S, speed);

_stprintf(way2, _T("Миша пройшла %d мм по столу"), wayOnTable);

hdc = BeginPaint (hwnd, &ps) ;

GetClientRect (hwnd, &rect) ;

TextOut(hdc, 5, 5, str, _tcslen(str));

TextOut(hdc, 5, 25, way, _tcslen(way));

TextOut(hdc, 5, 45, way2, _tcslen(way2));

EndPaint (hwnd, &ps) ;

return 0 ;

case WM_DESTROY :

PostQuitMessage (0) ;

return 0 ;

}

return DefWindowProc (hwnd, iMsg, wParam, lParam) ;

}

Висновок

Отже, при виконанні даної лабораторної роботи були здобуті навики обробки миші у вікні. В результаті, програма здатна виводити координати курсору миші при переміщенні, а також відображати відстань та швидкість з якою проходить курсор між двома обраними точками.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Клавіатура як один з найважливіших пристроїв комп’ютера, її призначення та конфігурація. Основні види клавіатури, їх характеристика та відмінні риси, порядок і правила діагностування. Методика пошуку несправностей і ремонту. Побудова миші та трекболів.

  курсовая работа [182,2 K], добавлен 24.05.2009

 • Технічне обґрунтування та етапи розроблення програми на мові С для OS Windows, яка виводить у вікно запропонованої таблиці інформацію при натисненні клавіш клавіатури. Проблеми систем програмування. Резервування додаткової пам’яті в структурi класу вiкна.

  лабораторная работа [15,5 K], добавлен 04.04.2011

 • Поняття мови програмування С++, її сутність та особливості, призначення та використання. Структура програми, її основні елементи та загальні правила роботи. Охорона праці при роботі з обчислювальною технікою. Апаратні вимоги для виконання програми.

  курсовая работа [126,2 K], добавлен 29.03.2009

 • Стандарти OpenMP i MPI як основні засоби програмування для багатопроцесорних систем. Розробка програми паралельного розрахунку інтеграла для функції з певним кроком дискретизації, паралельної програми множення квадратної матриці на квадратну матрицю.

  курсовая работа [2,5 M], добавлен 11.12.2013

 • Теоретичні відомості. Блок-схема. Текст програми. Результати роботи програми. Процедури і функції. Координати, вікна, сторінки. Багатокутники. Дуги, кола, еліпси. Фарби, палітри, заповнення. Збереження і видача зображень. Виведення тексту. Включення драйв

  курсовая работа [345,2 K], добавлен 17.12.2005

 • Функціональне моделювання діяльності студії та виявлення задач до автоматизації. Технічне завдання на розроблення автоматизованої системи. Обґрунтування вибору програмних засобів для розроблення системи. Алгоритми рішення, забезпечення виконання функцій.

  дипломная работа [2,7 M], добавлен 19.11.2010

 • Робочий стіл, панель інструментів, меню. Основні дії над об’єктами в ОС Windows. Створення папок та ярликів. Перейменування, переміщення, знищення та копіювання папок та файлів. Прийоми керування за допомогою миші. Запуск блокнота та його призначення.

  лабораторная работа [5,2 M], добавлен 15.10.2015

 • Обчислення наближеного значення суми спадного ряду. Складання блок-схеми та програми, яка б виводила на друк сгенерований, сформований та впорядкований масиви. Використання операторів умовного переходу If - Then - Else. Розроблення програми на VBA.

  практическая работа [51,7 K], добавлен 09.11.2009

 • Мета і основні етапи формування курсової роботи з дисципліни "Прикладна теорія цифрових апаратів". Вимоги до змісту та основні правила оформлення даної роботи, її значення в учбовому процесі студентів. Принципи кодування інформації та перетворення кодів.

  методичка [874,3 K], добавлен 18.12.2010

 • Програмна реалізація алгоритму пошуку найкоротшого шляху між двома будь-якими вершинами графа. Загальні відомості про графи. Особливості роботи в середовищі. Опис структури програми та програмних засобів. Схема програмної реалізації алгоритму Дейкстри.

  курсовая работа [676,7 K], добавлен 20.03.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.