Елементи та структура програми мови Паскаль

Загальні відомості про мову програмування, історія створення та використовування. Програма мовою Паскаль складається з лексем і символів – розділювачів. Робота з масивами, створення алгортимів. Складання програм з використанням процедур та функцій.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 22.10.2010
Размер файла 18,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Реферат

на тему: Елементи та структура програми мови Паскаль

ПЛАН

1. Загальні відомості

2. Робота з масивами

3. Складання програм з використанням процедур та функцій

1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Мова Паскаль - це вдалий компроміс між простотою і потужністю, ефективністю, лаконічністю і багатослів'ям. У ній вперше відображено концепції структурного програмування.

Мову програмування Паскаль розробив Ніклаус Вірт у Швейцарському технологічному інституті в Цюріху на базі мови Алгол - 60. Сьогодні її широко застосовують як засіб для вивчення програмування. Вона завоювала велику популярність, що можна пояснити такими чинниками.

По-перше, мову проектували з урахуванням простоти написання транслятора (тобто програми, яка перекладає текст з мови високого рівня машинною мовою). Невеликий обсяг трансляторів дає змогу детально їх описувати і добре документувати. По-друге, ця мова значно простіша, ніж близькі за можливостями мови.

Водночас, мова Паскаль дає змогу писати складні програми, її використовують у програмному забезпеченні персональних комп'ютерів, зокрема для створення системного програмного забезпечення.

Програма для комп'ютера. Записана мовою Паскаль. Як і багатьма іншими мовами, складається з двох основних головних частин: опис дії, які яку потрібно виконати, та опис даних, з якими оперують ці дії. Дії описують з допомогою операторів, а дані - за допомогою описів і визначень.

Поділяють програму на заголовок і блок програми. У заголовку наводять ім'я програми і перечислюють її параметри. Параметри є змінні, які містять аргументи - вхідні дані та результати обчислень. Блок складається з шести розділів розташований у такій послідовності:

Блок = розділ опису позначок;

Блок = розділ визначення сталих;

Блок = розділ опису змінних;

Блок = розділ опису процедур і функцій;

Блок = розділ операторів.

Згідно з синтаксисом мови Паскаль кожна програма починається символом program, після якого зазначають її ім'я. Далів круглих дужках можна наводити параметри програми (імена файлів, через які програма спілкується з зовнішнім середовищем - операційною системою; найчастіше для нескладних програм - це імена стандартних файлів input output). Далі йде блок і закінчується програма крапкою.

Програма мовою Паскаль складається з лексем і символів - розділювачів. Лексеми Паскалю - це спеціальні символи, символи слова, імена, числа, рядки символів, позначки і дерективи.

Розділювачі. Символами - розділювачами вважають: програму, кінець рядка і коментар. Всередині лексем використання їх не допустиме, а між двома сусідніми іменами, термінальними словами або числами повинен бути хоча б один розділювач.

Коментар починається з символу { або ( * і закінчується символами } або * ) і може містити будь які символи, в тому числі кінець рядка за винятком } або * ). Для більшої наочності програми доцільно вживати прогалини, порожні рядки (символ, “кінець рядка”) і коментарі.

Спеціальні символи і зарезервовані слова.

Під час написання програм мовою Паскаль використовуються такі спеціальні символи: + - * / : = … ^ = ' < > < < = > > = ( ) [ ].

Зарезервовані слова - це program, begin, end, if, then, else, for та ін. Їх не можна застосовувати з іншою метою, наприклад, як імена. Вони є символами, а не послідовністю літер.

Імена. Для позначення змінних, сталих, типів, процедур, функцій використовують імена або ідентифікатори. Імена складаються з літер і цифр, однак першим символом повинна бути літера.

Числа. Числа у мові Паскаля використовують цілі та дійсні. Перед числом може стояти знак “+” або “-”. Дійсні числа записують з десятковою крапкою, з порядком, або із крапкою і порядком.

Рядки символів. Послідовність символів, узяту в поодинокі лапки, називають рядком символів. Символами можуть бути будь-які, якщо треба поставити апостроф, то його записують двічі: `f' `;' `dont'.

2. РОБОТА З МАСИВАМИ

Масив - це структурний тип даних, який складається із фіксованого числа елементів одного типу. Для звернення до елемента масиву необхідно вказати в квадратних дужках порядковий номер елемента А[4]. При описі масиву необхідно вказати його ім'я, вказати, в яких границях здійснюється нумерація елементів, вказавши початкове і кінцеве значення індексів, вказати також тип елементів.

Двовимірний масив - це прямокутна таблиця, яка складається із m рядків та n стовпців. Опис двовимірного масива можна здійснити задавши тип масиву або безпосередньо змінну типу масив.

Індивідуальне завдання.

Скласти програму на мові Pascal розв'язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Передбачивши виведення на очищений екран масивів у вигляді матриці та результатів обчислень, супроводивши їх необхідними поясненнями.

Задача 1.

Обчислити максимальне значення із добутку елементів кожного із стовпчиків масива К(6,4).

Задача 2.

Знайти найбільший та найменший елементи масиву А(5,5) та поміняти їх місцями. Вивести масив порядках.

Задача 1:

program masiv_1;

uses

crt;

var

k:array [1..6,1..4] of integer;

i,j,max:integer;

dob:array [1..4] of real;

begin

clrscr;

for i:=1 to 6 do

for j:=1 to 4 do begin

write('Введiть елемент K[',i,',',j,']=');

readln(k[i,j]);

end;

for j:=1 to 4 do begin

dob[j]:=1;

for i:=1 to 6 do dob[j]:=dob[j]*k[i,j];

end;

max:=1;

for j:=1 to 4 do if dob[max]<dob[j] then max:=j;

for i:=1 to 6 do begin

for j:=1 to 4 do write(k[i,j],' ');

writeln;

end;

for j:=1 to 4 do write(dob[j]:3:1,' ');

writeln;

write('Максимальний добуток в стовпцi з номером ',max);

writeln(' i дорiвнюї ',dob[max]:3:1);

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И О Б Ч И С Л Е Н Ь П Р О Г Р А М И :

22 3 3 3

4 5 6 7

3 3 3 32

2 -6 -5 4

-7 3 2 0

2 3 4 5

-7392.0 -2430.0 -2160.0 0.0

Максимальний добуток в стовбцi з номером 4 i дорiвнює 0.0

Задача 2:

program masiv_2;

uses

crt;

var

a:array [1..5,1..5] of integer;

i,j,max1,max2,min1,min2:integer;

temp:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 5 do begin

write('Введiть елемент A[',i,',',j,']=');

readln(a[i,j]);

end;

max1:=1;

min1:=1;

max2:=1;

min2:=1;

for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 5 do begin

if a[max1,max2]<a[i,j] then begin

max1:=i;

max2:=j;

end;

if a[min1,min2]>a[i,j] then begin

min1:=i;

min2:=j;

end;

end;

clrscr;

writeln('Вихiдний масив:');

for i:=1 to 5 do begin

for j:=1 to 5 do write(a[i,j],' ');

writeln;

end;

temp:=a[max1,max2];

a[max1,max2]:=a[min1,min2];

a[min1,min2]:=temp;

writeln('Перетворений масив:');

for i:=1 to 5 do begin

for j:=1 to 5 do write(a[i,j],' ');

writeln;

end;

end.

Р Е З У Л Ь Т А Т И О Б Ч И С Л Е Н Ь П Р О Г Р А М И :

Вихiдний масив:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 2

5 3 -3 -6 2

11 4 -7 3 2

8 9 2 2 3

Перетворений масив:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 2

5 3 -3 -6 2

-7 4 11 3 2

8 9 2 2 3

3. СКЛАДАННЯ ПРОГРАМ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОЦЕДУР ТА ФУНКЦІЙ

Підпрограма - це пойменована, логічно закінчена група операторів, яку можна викликати для виконання довільну кількість разів з різних місць програми.

В мові Pascal в ролі підпрограм використовуються процедури і функції. Функція представляє собою групу операторів, в результаті виконання яких обчислюється одне значення, що присвоюється значенню функції.

Опис функції здійснюється за допомогою ключового слова FUNCTION ім'я, а в дужках змінні.

Процедура на відміну від функції може повертати в програму одне, декілька або не повертати жодного значення. В заголовку після ключового слова PROCEDURE ім'я, а в дужках змінні зі своїми описами.

Індивідуальне завдання.

Скласти програму на мові Pascal розв'язку даної задачі та виконання її на ЕОМ. Передбачивши виведення на очищений екран результатів обчислень, супроводивши їх необхідними поясненнями.

Задача 1.

Дано масив С(5,4) . Зформувати новий масив К, кожний елемент якого дорівнює відповідному елементу масива С, поділеному на факторіал суми його індексів. Надрукувати масив К по рядках, підрахувавши кількість його елементів, значення яких меньше одиниці.

Задача 2.

Знайти суму від'ємних елементів та середнє значення додатніх елементів масивів: L (6), B (5), H(7) цілих чисел, використовуючи процедури.

Задача 1:

program var_1_1;

uses crt;

var

c,k:array [1..5,1..4] of real;

i,j:integer;

m:byte;

function facktorial(x:integer):real;

var

i:integer;

facktorial1:real;

begin

facktorial1:=1;

if i<=1 then facktorial:=1 else begin

for i:=1 to x do facktorial1:=facktorial1*i;

facktorial:=facktorial1;

end;

end;

begin

clrscr;

writeln('Введiть елементи масива:');

writeln;

for i:=1 to 5 do

for j:=1 to 4 do begin

write('Елемент [',i,',',j,']=');

readln(c[i,j]);

end;

m:=0;

clrscr;

for i:=1 to 5 do begin

for j:=1 to 4 do begin

k[i,j]:=c[i,j]/facktorial(i+j);

if k[i,j]<1 then m:=m+1;

write(k[i,j]:7:5,' ');

end;

writeln;

end;

end.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ :

0.50000 0.33333 0.16667 -0.04167

0.66667 0.12500 -0.01667 0.00556

0.20833 -0.01667 -0.00417 0.00119

0.05833 0.01250 0.00417 0.00005

0.00417 -0.00099 0.00005 0.00000

Задача 2:

program var_1_2;

uses crt;

var

l:array [1..7] of integer;

b:array [1..6] of integer;

h:array [1..8] of integer;

v:integer;

s:real;

procedure masiv(var x:array of integer;kol:integer;var vid:integer;var ser:real);

var

i:integer;

begin

clrscr;

vid:=0;

ser:=0;

writeln('Введiть елементи масива :');

writeln;

for i:=1 to kol do begin

write('Елемент x[',i,']=');

readln(x[i]);

if x[i]<0 then vid:=vid+1 else ser:=ser+x[i];

end;

ser:=ser/kol;

end;

begin

masiv(l,6,v,s);

writeln('Вiдемних елементiв: ',v);

writeln('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s);

repeat until keypressed;

masiv(b,5,v,s);

writeln('Вiдемних елементiв: ',v);

writeln('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s);

repeat until keypressed;

repeat until keypressed;

masiv(h,7,v,s);

writeln('Вiдемних елементiв: ',v);

writeln('Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: ',s);

end.

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПРОГРАМИ :

Введiть елементи масива :

Елемент x[1]=2

Елемент x[2]=-2

Елемент x[3]=-3

Елемент x[4]=5

Елемент x[5]=3

Елемент x[6]=4

Вiдемних елементiв: 2

Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: 2.33

Введiть елементи масива :

Елемент x[1]=23

Елемент x[2]=-3

Елемент x[3]=-4

Елемент x[4]=2

Елемент x[5]=8

Вiдемних елементiв: 2

Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: 6.60

Введiть елементи масива :

Елемент x[1]=4

Елемент x[2]=5

Елемент x[3]=-6

Елемент x[4]=3

Елемент x[5]=2

Елемент x[6]=-7

Елемент x[7]=0

Вiдемних елементiв: 2

Середне арифметичне суми додатнiх елементiв: 2.00


Подобные документы

 • Написання програми для виведення чисел Фібоначчі. Загальна характеристика мови Паскаль. Науковий доробок Леонардо Фібоначчі. Історія і властивості послідовності. Особливості програмування мовою Turbo Pascal. Відкалібрування та синхронізування програми.

  курсовая работа [325,1 K], добавлен 09.10.2013

 • Характеристика методів та етапів створення простих програм на мові програмування С++. Особливості структури та порядку запуску програми. Функції вводу і виводу та маніпулятори мови С++. Робота з одновимірними масивами. Символьна інформація та рядки.

  дипломная работа [91,2 K], добавлен 19.06.2010

 • Основні поняття мови програмування Паскаль, синтаксис. Поняття і види алгоритму; елементи, що використовуються при побудові описів програм: символи, слова, вирази, команди. Рекомендації щодо інсталяції. Вимоги до апаратного та програмного забезпечення.

  творческая работа [1,3 M], добавлен 01.02.2011

 • Характерні особливості мови Паскаль, її сутність. Характеристика процедур та операцій програми з пошуку книги або автора, їх видаленні, повідомленні про помилку. Автоматичне створення файлів по адресу "BookDataBase.txt". Програмний код і лістинг програми.

  контрольная работа [169,0 K], добавлен 12.01.2012

 • Прості та умовні оператори мови С++. Робота з двовимірними масивами. Пошук та сортування даних. Робота з файлами та з динамічними структурами даних. Опис мови програмування Delphi. Складення програми до розроблених алгоритмів. Організація циклів.

  отчет по практике [4,3 M], добавлен 28.08.2014

 • Етапи історичного розвитку алгоритмічної мови. Ознайомлення із основними символами, службовими словами, стандартними ідентифікаторами, функціями, виразами та процедурами мови програмування Паскаль. Розгляд графічних режимів дисплейних адаптерів.

  реферат [59,2 K], добавлен 13.11.2010

 • Характеристика мови Turbo Pascal. Опис деяких графічних процедур і функцій модуля Graph. Робота в графічному режимі. Процедури, опції модуля CRT. Створення програми розв'язку системи нерівностей з двома змінними в графічному режимі Турбо Паскаля.

  курсовая работа [35,0 K], добавлен 24.02.2011

 • Програма на мові програмування С++. Аналіз стану технологій програмування та обґрунтування теми. Розробка програми виконання завдання, методу вирішення задачі. Робота з файлами, обробка числової інформації і робота з графікою. Розробка програми меню.

  курсовая работа [41,0 K], добавлен 17.02.2009

 • Загальні відомості про мову VHDL, яка використовуються для проектування цифрових електронних систем та створення програмного продукту, її елементи. Способи структуризації програми, принципи об’єктно-орієнтованого програмування, засоби налагоджування.

  курсовая работа [34,9 K], добавлен 09.06.2010

 • Розробка візуальної програми, яка містить головне меню та забезпечує введення-виведення даних у діалоговому вікні. Створення панелі інструментів, рядку стану. Реалізація функції мовою Assembler. Створення та підключення бібліотеки Dll. Робота з файлами.

  курсовая работа [370,9 K], добавлен 01.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.