Емоційно-ціннісний розвиток дітей дошкільного віку

Особливості розвитку емоційної сфери в період дошкільного дитинства і формування духовного світу гармонійно розвиненої особистості. Організація і проведення дослідження емоційно-ціннісного виховання дошкільнят, аналіз результатів проведеного експерименту.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 18.07.2011
Размер файла 1,3 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

З часом почуття дитини набувають більшої глибини і стійкості. Старші дошкільники можуть виявляти істинне піклування про близьких людей, намагаються відгородити їх від хвилювання, засмучення. Типовою для них стає постійна дружба з однолітками, хоч часто трапляються і прояви почергової дружби. Для виникнення дружби основне значення має не зовнішня ситуація, а взаємна симпатія дітей, позитивне ставлення до їхніх якостей "Він знає багато ігор", "З ним весело", "Вона добра").

Діти радіють похвалі дорослих, засмучуються докорам, переживають почуття гордості і сорому залежно від того, як їх оцінюють дорослі. Однак ці переживання стосуються не вчинків, а оцінок іншими людьми. Унаслідок засвоєння норм і правил поведінки, формування самооцінки дитина переживає виконання (невиконання) цих норм, відчуваючи залежно від обставин радість, гордість або смуток, сором.

Важливим новим фактом емоційної сфери дошкільника стає переживання з приводу можливої реакції дорослих на його дії та вчинки: "що скаже мама?", "батько буде сваритися". Таким чином, емоції дошкільника включаються у внутрішні механізми забезпечення супідрядності мотивів як важливий їх компонент.

Одним із найважливіших елементів системи вищих почуттів є гуманні почуття - переживання, у яких виражається ставлення до людей, визнання їх самоцінності, прав і свобод. Їх джерелом є взаємини з близькими людьми, доброзичливість, увага, піклування, любов дорослих.

Справжньою школою таких почуттів для дошкільників виступає сюжетно-рольова гра, де виникає потреба зрозуміти іншого, врахувати його позицію, інтереси, настрій, бажання. Виконання ролі кожною дитиною та їх співвідношення будується на певних моральних уявленнях про належні способи поведінки. Розвивається відповідальність за свою ділянку роботи: якщо "лікар" буде постійно вибігати з "кабінету", то хворі залишаться без допомоги; якщо "продавець" буде Їсти цукерки, то покупцям не вистачить. Таким чином, завдяки грі діти не тільки переживають відповідні етичні колізії, але й краще усвідомлюють моральні норми, в них формується установка на їх глибше пізнання.

Оволодіння нормами поведінки також є джерелом розвитку моральних почуттів - переживань, у яких виявляється ставлення до суспільних подій та їх учасників, до себе. Переживання тепер породжуються тим, що думають про дитину дорослі й однолітки.

У дошкільному віці вищі моральні почуття поглиблюють почуття гордості і самоповаги - задоволення від усвідомлення досягнутих успіхів, першості у чому-небудь, поваги до себе. До 7-ми років ці почуття набувають характеру індивідуальних стійких проявів особистості дошкільника. В одних дітей почуття гордості, самоповаги розвинені сильніше, вони не допускають приниження з боку дорослих і однолітків, інші - постійно перебувають під чиїмось впливом, нездатні і не прагнуть дати відсіч кривднику. Почуття гордості і самоповаги є важливим емоційним компонентом самооцінки дитини, що мотивує її поведінку.

На 3-му році життя зароджується моральне почуття обов'язку. Малюк підкоряється вимогам дорослого, не усвідомлюючи їх смислу, не розуміючи значення для інших здійснених ним вчинків. Він лише фіксує і нагромаджує первинні моральні уявлення: "можна", "не можна", "погано", "добре", співвідносить їх зі своїми діями. Його емоційні реакції на позитивне і негативне у вчинках дорослих ще нестійкі.

Отже, проблема емоційної культури є загальновизнаною, а успішність її вирішення залежить від підготовленості батьків і вихователів та їхньої співпраці у цьому напрямку. Особливо слід звернути увагу на необхідність поглибленого ознайомлення дошкільників з різними емоційними станами, формування у них уявлень про внутрішні та зовнішні чинники, що зумовлюють певний настрій у людини та його зовнішні прояви - міміку, жести, вчинки; також необхідно з'ясувати умови оптимізації спілкування з дорослими та однолітками як засобу виховання емоційної культури дошкільника. Дослідження цих питань, на нашу думку, сприятиме більш успішному вирішенню означеної проблеми.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базова програма розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі"/ Наук. кер. О.Л. Кононко. - К.: Світич, 2009. - 430 с.

2. Адаленко Л. Дітям про емоції// Дошкільне виховання. - 2004. - №6. - С. 18-19.

3. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования личности в детстве: норма и отклонения. - М.: Педагогика, 1999. - 140 с.

4. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 592 с.

5. Веретенко Т.Г. Загальна психологія: Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2004. - 128 с.

6. Выговская Л.П. Проблема эмпатии в психологии// Социально-психологическая природа эмпатии: проблемы и перспективы исследования. - Одесса, 1996. - С. 171-186.

7. Галуцька О. Дитячі примхи// Дошкільне виховання. - 1998. - № 6. - С. 17.

8. Гаркавенко Л. Розмаїтий світ емоцій// Дошкільне виховання. - 2008. - №12. - С. 28-29.

9. Громова Т.В. Страна эмоций. - М.: Наука, 2002. - 128 с.

10. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском возрасте// Вопросы психологии. - 1999. - №1-2. - С. 11-12.

11. Данилина Т.А. В мире детских эмоций/ Т.А. Данилина, В.Я. Зедгенидзе, Н.М. Степина. - М.: Айрис дидактика, 2004. - С. 45-99.

12. Дерманова И.Б. Диагностика эмоционально-нравственного развития. - СПб.: Речь, 2002. - С. 45-89.

13. Дзюба П. П. Виховуємо моральні якості. - Х.: Основа, 2007. - 211 с.

14. Диагностика эмоционально-нравственного развития/ Ред. и сост. И.Б. Дерманова. - СПб.: Питер, 2002. - 298 с.

15. Дубовик О. Школа емоцій клоуна Кості// Дошкільне виховання. - 2004. - №40. - С. 16.

16. Дудкевич Т.В Дошкільна психологія: Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 391 с.

17. Емоційний розвиток дитини/ Упоряд. С. Максименко, К. Максименко, О. Плавник. - К.: Знання, 2003. - 265 с.

18. Єфремова С. Як допомогти дитині звільнитися від негативних емоцій// Дошкільне виховання. - 2008. - №11. - С.20-21.

19. Журавльова Л.П. Психологія емпатії: Монографія. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. - 328 с.

20. Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами психогимнастики. - М.: Педагогика, 2003. - 268 с.

21. Заняття психолога з малятами/ Упор. Т. Гончаренко. - К.: Шкільний світ, 2005. - 128 с.

22. Запорожец А.В. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста/ А.В. Запорожец, Я.З. Неверович. - М.: Педагогика, 1999. - С. 34-39.

23. Изард К. Психология эмоций. - Спб.: Питер, 2000. - 351 с.

24. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. - Спб.: Питер, 2002. - 229 с.

25. Калинина Р. Тренинг развития личности дошкольника: занятия, игры, упражнения. - СПб.: Питер, 2002. - 319 с.

26. Каруна Н. Щоб кожен день був днем радості// Дошкільне виховання. - 2005. - №8. - С. 9-10.

27. Кононко О.Л. Психологічні основи особистісного становлення дошкільника (Системний підхід). - К.: Стилос, 2000. - 209 с.

28. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві): Навч. посіб. для вищ. навч. закладів. - К.: Освіта, 1998. - 255 с.

29. Кошелева А.Д. Емоциональное развитие дошкольников. - М.: Педагогика, 2003. - 269 с.

30. Кравець Г. Емоції та спілкування// Дошкільне виховання. - 2004. - №2. - С. 21-23.

31. Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. - Ярославль: Академия развития, 2001. - С. 12-67.

32. Лазаревич С. Емоційно ціннісний розвиток дошкільника// Дошкільне виховання. - 2009. - №8. - С. 12-14.

33. Лафреньє П. Эмоциональное развитие детей и подростков. - СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК, 2003. - С. 13-59.

34. Лихачёв Б.Т. Введение в теорию и историю воспитания ценностей. - Самара, 1997. - 84 с.

35. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання та навчання: Навч. посіб. - Харків: ОВС, 2002. - 400 с.

36. Мінтянсько Д. Розвеселимо царівну несміяну// Дошкільне виховання. - 2008. - №12. - С. 22-23.

37. Орехова О.А. Цветовая диагностика эмоций ребенка: Практикум по диагностике. - СПб.: Речь, 2002. - С. 65-67.

38. Павелків Р.В. Дитяча психологія: Навч. посіб. - К.: Академвидав, 2008. - 432 с.

39. Петровский А.В. Психологія: Підруч. для ст. вищ. пед. навч. закладів/ А.В. Петровский, М.Г. Ярошевский. - М.: Академія, 2001. - 364 с.

40. Пономаренко Т.О. О взаимосвязи этических представлений и поступков детей// Дошкольное воспитание. - 2002. - № 3-4. - С. 10-14.

41. Хардіна Н. Емоційно-експресивні вправи// Дошкільне виховання. -2004. - № 10. - С. 17.

42. Харчев В.Г. Ценностные ориентации личности. - М.: Наука, 1999. - 124 с.

Додаток 1

Дидактична гра "Який настрій?"

Дидактична гра, спрямована на ознайомлення дитини з різними емоціями на прикладі облич. Це можуть бути як людські обличчя (фотографії чи просто малюнки), так і обличчя тварин, казкових героїв:

Додаток 2

Конспект заняття на розвиток емоційної сфери у дітей дошкільного віку

Тема: Подорож у царство Золотої рибки

Мета: створення умов для найбільш повного і вільного розкриття творчих здібностей засобами нетрадиційного малювання та казко терапії; ознайомлення з нетрадиційними засобами малювання; розширення пізнання дитячого світогляду; активізація комунікативних вмінь та навичок дітей дошкільного віку; закріплення знань дітей про емоції; розвиток вміння розпізнавати емоції та пояснювати їх можливі причини, відображати їх за допомогою міміки та жестів; активізація вміння перемикатись з одного емоційного стану на інший.

Завдання:

· викликати у малят інтерес до малювання нетрадиційними засобами;

· розвивати вміння дітей емоційно відкликатись на стан героїв;

· допомогти дошкільнятам самореалізуватися та самоствердитись;

· розвивати культуру спілкування, навички колективної та групової взаємодії.

Хід заняття

Привітання. Добрий день любі друзі. Сьогодні ми з вами відправимось у подорож до чарівної казки. Але спочатку давайте привітаємось.

Дивіться у мене у руках маленьке пухнасте серденько. У серці людини є тепло, любов, дружба, тому ми будемо обережно передавати його по колу, називаючи один одного лагідним ім'ям і даруючи при цьому усмішку, ось так: Добрий день, Марійка (передати іграшку та посміхнутись).

Дивіться серденько повернулось до мене, а кожний з нас отримав добрий настрій і щиру посмішку.

Вхід до казки. А тепер самий час мандрувати у казку. Сьогодні ми з вами завітаємо у країну до Золотої рибки. Де вона мешкає? (Відповіді дітей). Тобто усі ми зрозуміли, що сьогодні ми будемо у гостях на морському дні. Давайте станемо у коло, заплющимо очі і промовимо чарівні слова.

Місяць із сонцем зустрічаються

Чарівна казка починається.

Психом'язова напруга. Відкривайте очі, дивіться ми з вами уже у королівстві Золотої рибки. Навкруги нас блакитне марево, а ми з вами бачимо різних мешканців підводного королівства. Он йде краб, покажіть як він пересувається (діти йдуть по колу виставивши уперед руки-клешні, імітуючи краба). А ось веселі медузи, покажіть як вони грають( пострибати на двох ногах). Далі ми бачимо рибу-їжака, він відчув нашу присутність і став як кулька, покажіть будь ласка (імітування), а ось зграйка веселих рибок, покажіть як вони плавають (показати за допомогою рук). Молодці, ви усі впорались з цим завданням.

Емоційна гімнастика. А зараз подивіться, ми прийшли до будиночка сім'ї восьминогів. Дітлахи восьминожки гуляють біля будиночка, але у кожного з них свій настрій. (Перед дітьми розкладуються малюнки восьминожків із різним виразом на обличчі)

Оберіть будь ласка собі декілька восминожків з різним обличчям. А тепер покажіть без слів, що він відчуває. А як ви гадаєте, чому у нього такий вираз обличчя (кожній дитині надається час висловити свою думку). Психолог спостерігає, щоб діти відображали мімікою те що намальовано, а лише потім показували малюнок іншим. Допомагає вірно добирати слова до розповіді).

Малювання. Ми з вами дуже багато усього побачили під час нашої подорожі. Давайте намалюємо малюнок, щоб взяти з собою його до групи і він буде нам нагадувати нашу чарівну подорож. Дивіться у мене є білий аркуш. А яким кольором ви хотіли б його зробити(підвести дітей до думки, що вода блакитна). Спочатку давайте намочимо увесь аркуш водою (ватман один на усіх). Тепер ми можемо зафарбувати його блакитним кольором.(малювання по вологому).

А тепер я поставлю вам різнокольорові плями, а ви за допомогою соломинок будете перетворювати їх у різні підводні рослини (направляючи струм повітря на пляму робиться роздування). Подивіться який чудовий малюнок у нас вийшов. А тепер давайте намалюємо морських мешканців за допомогою долонькових фарб (відтиск долоні горизонтально-рибка, долонька вертикально-медуза, відтиск кулачком пальцями - морський коник). Подивіться яка незвичайна морська картина у нас вийшла. (Обговорювання намальованого).

Зняття емоційної напруги. Але подивіться, море стало неспокійним, хвилі хитають усіх мешканців все сильніше та сильніше. Мабуть це шторм. Дуже неприємно і страшно знаходитись під час шторму у морі. Давайте з вами проженемо страх. Візьміть аркушики кольорового паперу. А тепер розірвіть їх на маленькі шматочки. Давайте зробимо велику купу шматочків паперу. А тепер кидайте догори шматочки. Ви відчуваєте як страх убігає від нас? (Повторити декілька разів). Релаксація. Подивіться, буря вгамувалась. Давайте з вами трохи відпочинемо. Лягайте на спинку, заплющте очі. Уявіть собі, що ви пливете на човнику. Хвилі легенько хитають вас. Сонечко гріє ваше обличчя, ручки, ніжки. Вам дуже приємно, ви посміхаєтесь. Вам дуже легко дихається. Відчуйте як тепле повітря проходить через ваш ніс і біжить по всьому тілу. А тепер відчуйте що уся напруга кудись поділась, ми веселі і сповнені сил. Відкрийте очі і посміхніться. Зворотній зв'язок. Нам пора повертатись із казки. Але для початку розкажіть мені, що ви сьогодні узнали на занятті? Що ви робили? Чи сподобалась вам подорож? Добре. А зараз давайте станемо у коло, заплющимо очі і промовимо чарівні слова:

Місяць із сонцем зустрічаються

Казка із нами прощається

Відкривайте очі. До наступних зустрічей.

Додаток 3

Тема: Добре діло - роби сміло

Програмовий зміст :

Виховувати культуру дитячих бажань, сприяти встановленню системи елементарних цінностей, позитивного становлення до самого себе і людей; культуру поведінки, вправляти в моральному поводженні у звичних та нових умовах життя; базові якості особистості (людяність, самостійність, працелюбність, розсудливість, справедливість, спостережливість, відповідальність, креативність). Розвити мову, пам'ять, логічне мислення дітей, уяву, збагачувати словник новими словами. Створювати сприятливі умови для розуміння теми. Навчити складати оповідання на задану тему. Закріпити дітей до причинно-наслідкових висновків. Втілювати сюжет у малюнок на задану тему.

Матеріали: сюжетна картина "добре діло роби сміло"; альбом, обладнання для малювання.

План заняття:

1. Бесіда на тему " Добре діло роби сміло":

ь Що сталося із цією старенькою жінко? Як вона почувалася? Як можна? Допомогти бабусі? Що для вас важливіше: почуття слова подяки чи просто допомогти?

ь Чи можуть старенькі люди стати молодшими? А може, наша увага, чуйність, спілкування з ними зроблять диво?

ь Які добрі справи можете зробити для:

· своїх бабусь та дідуся;

· стареньких сусідів;

· незнайомих стареньких людей?

2. Складання оповідання за уявним малюнком "Дитина пропонує яблучко бідному дідусеві"

ь Як ви підійдете ?

ь Ваші перші слова?

ь Що ви запропонуєте?

ь Які чарівні слова ви використаєте при зустрічі?

ь Чим закінчиться ваша зустріч?

3. Вправа "Скільки коштує добре слово?"

4. Обговорення ситуації.

1. Хлопчик пригощає тістечком собачку. Це бачать жебрак, старенька жінка, твій товариш. Як би вчинили ви?

2. Дівчинка з мамою вийшла на прогулянку. Мама підійшла до старенького чоловіка і допомогла йому дійти до під'їзду, а дівчинка побігла до кумедного песика. Чому дівчинка помітила лише песика? Що б ви сказали цій дівчинці?

3. Бабуся готувала онукові чай. І замість цукру насипала в чашку солі. Ненавмисно (адже сіль і цукор схожі, а бабуся не добачає). Онук розгнівався. Що треба йому сказати?

4. Назвіть казки, оповідання, випадки із життя, в яких бідні, нещасні герої потребують допомоги. Чи стали вони щасливішими у фіналі казок? Як би ви їм допомогли?

5. Як ви розумієте знання слова "благодійність"? ("благо" + "діяти") Складіть із цим словом речення.

5. Малювання на тему: "Я та моя бабуся"

Додаток 4

Тема: Хто свій гнів долає, той міцний буває

Програмовий зміст:

Виховувати культуру дитячих бажань, сприяти встановленню системи елементарних цінностей, позитивного становлення до самого себе і людей; культуру поведінки, вправляти в моральному поводженні у звичних та нових умовах життя; базові якості особистості (людяність, самостійність, працелюбність, розсудливість, справедливість, спостережливість, відповідальність, креативність).

Розвити мову, пам'ять, логічне мислення дітей, уяву, збагачувати словник новими словами.

Закріпити у дітей знання про моральні якості добра, взаєморозуміння, людяність, співчуття.

Навчити дітей уважно слухати художній твір, розуміти його зміст, давати відповіді на поставлені запитання; логічно мислити під час вирішення проблемних ситуацій. Підводити дітей до причинно-наслідкових висновків, оцінювати поведінку свого і товаришів.

Матеріал: прислів'я та приказки, розуміти і пояснювати їх зміст.

План заняття

1. Бесіда на тему "Хто свій гнів долає"

ь Що сталося в лісі?

ь Чому ведмедик так поводився?

ь Який настрій у його батька?

ь Як заспокоїти ведмедика (проспівати пісеньку, запропонувати погратися, розповісти казку, пригостити солодощами)?

ь Яка приказка найбільше відповідає змістові цієї картини: "З ким жити, того не гнівати" чи "Багато крику - мало користі"?

2. Читання, аналіз та інсценування казки "Лисиця й Заєць"

3. Гра "Злі - добрі кошенята"

Хід гри

Діти стають великим колом, у центрі якого на підлозі лежать фізкультурний. Це "чарівне коло", де будуть відбуватися перетворення.

Дитина заходить усередину обруча й за сигналом ведучого (наприклад плескання в долоні, звук дзвіночка чи свистка) перетворюється на дуже злу кішку: шипить і дряпається. При цьому з "чарівного кола" виходить не можна.

Діти, які стоять навколо обруча, усі разом повторюють за ведучим: "Дужче, дужче, дужче…", - і дитина - "кішка" злиться ще більше.

За сигналом ведучого "перетворення" закінчується, в обруч заходить інша дитина, і гра продовжується.

Наприкінці гри ведучий пропонує "кішкам - злюкам" стати добрими й лагідними. За сигналом діти перетворюються на добрих кішок, які лащаться одна до одної.

4. Розв'язання проблемної ситуації.

Якось увечері матусі - кішка зайшла в кімнату до кошенят і запитала:

- Дітки, що вам приготували на вечерю - кашу чи омлет? Домовтеся між собою й скажіть мені".

Братики почали "домовлятися".

- Кашу!

- Омлет!

- Ні, кашу!

- Ні, омлет!

- Ти нічого не розуміє!

- Ти сам нічого не розуміє!

- Ти - лизун - підлизун!

- А ти не вмієш кататися на санчатах!

… Заходить мама й каже:

- Про смаки не сперечаються. Якщо не домовитися, будете голодними.

Допоможіть кошенятам домовитися!??

5. "Дружня ведмежа сім'я"

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.