Особливості мотивів поведінки дошкільників

Загальна характеристика поняття мотивів і мотивації в психолого-педагогичічній науці. Потреби як усвідомлюваний і переживаний людиною стан нужди. Особливості мотиваційної сфери в дошкільному віці. Характеристика формування особистості дитини-дошкільника.

Рубрика Психология
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 08.04.2011
Размер файла 43,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

30

Вступ

Вивчення мотивів поведінки людини, його мотивації заслужено займає центральне місце в психолого-педагогічній науці у зв'язку з його величезним значенням для вирішення науково-практичних і теоретичних питань. Мотивація, забезпечує активізацію і цілеспрямованість поведінки, виконує, таким чином, повною мірою і регуляторну функцію, обумовлюючи суть психології особи. Становлення і формування особи тісно пов'язане з формуванням усе більш стійкої поведінки в позитивно мотивованій, спочатку особисто значущій діяльності. Ще в дитячому віці людина вступає в систему громадських стосунків, починає взаємодіяти з іншими людьми в ході різної діяльності. Усе це безпосередньо формує його особу, що зайняла певне місце в системі стосунків і багато в чому визначається системою внутрішніх і зовнішніх мотивів, що складаються. Особливу актуальність придбаває вивчення специфіки розвитку і формування мотиваційної сфери особи дітей дошкільного віку.

Це положення обумовлюється багатьма причинами.

По-перше, дошкільники знаходяться напередодні нового етапу свого життя, а саме шкільного навчання. Тому міра сформованості мотивів поведінки може визначати не лише їх подальший успіх в учбовій діяльності, але і статусне положення в колективі, почуття самоповаги та ін.

По-друге, в дошкільному віці закладаються основи відношення до багатьох видів діяльності (грі, вченню, трудовій діяльності і тому подібне), тому виникає необхідність формування внутрішньої позитивної мотивації дитини, в контексті виконуваної ним діяльності.

По-третє, важливим чинником є розвиток саморегуляції поведінки дошкільника, що також обумовлюється специфікою формування системи мотивів разом з вольовою сферою. Так дитина, що керується мотивами уникнення невдач, демонструватиме абсолютно іншу поведінку, ніж її одноліток, у якого домінуватиме мотивація досягнення успіху, дитина, керуючий громадськими мотивами, швидше знаходитиме собі друзів, займе гідне статусне положення в шкільному колективі.

Крім того, в дошкільному віці, на думку А. Н. Леонтьєва [9], зав'язуються перші вузли, перші зв'язки і стосунки, які утворюють нову вищу єдність - єдність особи, яку неможливо розглядати у відриві без мотиваційної сфери дитини.

Таким чином, проблема формування і розвитку мотивів поведінки і діяльності дошкільників обкреслює круг питань, пов'язаних як з особовими, так і з соціальними аспектами їх життя.

Проблема розвитку і формування мотивів поведінки знайшла своє віддзеркалення в роботах багатьох дослідників.

Так, наприклад, Я.Л. Коломинський [7] вказує на усебічні зміни, що відбуваються у сфері мотивації дошкільника, поява нових мотивів, обумовлених більшою соціалізацією дошкільників в порівнянні з дітьми раннього віку. Це ж напрям досліджень можна спостерігати і у Л.І. Божович [1], яка проаналізувавши онтогенез мотивів, приходить до висновку про якісну перебудову в мотиваційній сферах дітей різного віку.

А.К.Маркова [11] на основі вивчення практичного досвіду учителів, дає грунтовний аналіз засобів і методів формування мотивів вчення у дітей різного віку. Д.Б. Ельконін і А.Л. Венгер [13] вказують на істотні зміну в мотивах поведінки старших дошкільників у зв'язку з підготовкою до вступу до школи.

Проте, не дивлячись на таку увагу з боку дослідників, ця проблема вимагає свого подальшого вивчення. Це пов'язано як із змінами, що відбуваються в самому суспільстві у сфері освіти (поява недержавних установ дошкільної освіти, нових освітніх технологій і т.п.), так і із зростанням науково-технічного процесу, яке в першу чергу проявляється в тотальній комп'ютеризації учбового процесу. Не секрет, що нині гра на комп'ютері, і усе пов'язане з нею служать серйозним мотивуючим чинником дитячої поведінки.

Ця курсова робота втаємничена, таким чином, проблемі мотивів поведінки дошкільників. У ній визначаються наступні:

Мета дослідження : вивчення особливостей мотивів поведінки дошкільників.

Завдання дослідження : а) проаналізувати теоретичні джерела з проблеми психології мотивації; б) розкрити специфіку розвитку і формування мотиваційної сфери дошкільників; в) з'ясувати специфіку співвідношення громадських і особових мотивів дошкільників, що визначають їх поведінку.

Об'єкт дослідження : мотиви поведінки дошкільників.

Предмет дослідження : особливості співвідношення громадських і особистих мотивів поведінки у дітей дошкільного віку.

Гіпотеза дослідження : мотивація поведінки дошкільників має певні особливості, обумовлені віковими характеристиками віку, що зрештою впливає на співвідношення громадських і особистих мотивів в їх поведінці.

Розділ І. Теоретичні аспекти психології мотивації

1.1 Загальна характеристика поняття мотивів і мотивації в психолого-педагогичічній науці

Мотив - це спонукання до здійснення поведінкового акту, породжене системою потреб людини і з різною мірою усвідомлюване або неусвідомлюване їм взагалі. В процесі здійснення поведінкових актів мотиви, будучи динамічними утвореннями, можуть трансформуватися (змінюватися), що можливо на усіх фазах здійснення вчинку, і поведінковий акт нерідко завершується не по первинній, а по перетвореній мотивації.

Терміном "мотивація" в сучасній психології позначаються як мінімум два психічні явища: 1) сукупність спонукань, що викликають активність індивіда і визначальну її активність, тобто система чинників, що детермінують поведінку; 2) процес освіти, формування мотивів, характеристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні[19, c.369.].

Тому проводять розмежування між мотивацією як диспозицією, або тенденцією, і мотивацією як активацією, або збудженням. Організм може при певних обставинах випробовувати тривогу, страх або голод як мотиваційну тенденцію, але мотивація як активніше стан з'являється тільки в той момент часу або в тій ситуації, коли цей організм дійсно збуджений, тобто мотивований.

Оскільки психологи зайняті пошуком законів, що поширюються не лише на поведінку людей, але і на поведінку нижчих тварин, література в області мотивації охоплює теми, які торкаються характеристик, універсальних для усіх форм тваринного життя (напр., голод), разом з темами, які обмежуються виключно людськими характеристиками (напр., прагнення до досягнення і досконалості). Про мотивацію говорять як про організмену змінну в тому сенсі, що вона є станом індивідуума, а не зовнішнього середовища.

Про мотивацію також говорять як про направляючу і керівну інстанцію в тому сенсі, що вона веде до цілеспрямованої поведінки. Це підкреслює специфічність мотивації : що випробовують жадаю тварини шукають воду, що переживає професійний стрес людина намагається врятуватися від цієї неприємної ситуації. Цілі завжди визначалися двома способами.

Один спосіб описує цілі як об'єктивні події або відчутні, матеріальні зміни середовища в результаті поведінки.

Другий сенс, в якому використовується термін "мета", має на увазі під нею швидше внутрішню абстракцію, чим об'єктивна зовнішня подія. Наприклад, мета пошуку менш напруженої роботи є деякою ідеєю, представленням людини про майбутні події, коли він мотивований звільнитися від неприємної стресової робочої ситуації. Цілі направляють або управляють, оскільки, просуваючись до них, людина здійснює одні дії, а не інші, і цілі функціонують в будь-який цей момент часу, оскільки це внутрішні "тут-і-зараз" репрезентації майбутнього, а не об'єктивні, реальні, майбутні події.

Мотивація може також ідентифікуватися по специфічних попередніх подіях, а не тільки за результатами діяльності або результатам поведінки (реальним або існуючим у вигляді когнітивних репрезентацій). Попередні події призводять до різних видів мотиваційних станів і дуже часто поведінка індивідуума розрізняється відповідно до того, які специфічні попередні події мали місце[15, c.419].

Мотивація розрізняється не лише по виду, але і по силі. Можна говорити про існування більшої або меншої спраги, більшого або меншого страху. В цілому в науці признається, що мотивація збуджує або забезпечує енергією, проте існуючі теорії розрізняються трактуванням того, як мотивація активізує поведінку[3],[12],[19].

Різні джерела мотивації, завдяки ефекту сумації, можуть чинити сукупний вплив на поведінку. Посилення мотиваційного збудження може відбуватися в результаті збільшення сили якогось одного виду мотивів або сумації різних джерел мотивації. У багатьох випадках ефект активації організму внаслідок збільшеної мотиваційної сили можна спостерігати швидше по зміні фізіологічних показників, ніж по зовнішніх поведінкових реакціях.

Для ідентифікації такого виміру мотивації, як її сила, зазвичай використовують заходи хвилевої активності мозку, електричній провідності шкіри, сердечного ритму і напруги м'язів. У станах сонливості і низького збудження на ЕЕГ зазвичай з'являються повільні і великі хвилі з регулярним малюнком, тоді як в стані збудженого пильнування патерн мозкової активності представлений швидкими, низькоамплітудними, нерегулярними хвилями. В результаті збудження, що посилилося, індивідууми також мають тенденцію демонструвати збільшення м'язового потенціалу, що реєструється на ЕМГ, і зниження шкірного опору.

В цілому, дослідження показали, що організми виявляються тим більше активними, чим більш вони мотивовані. Реакція у відповідь, що проявляється в простих формах поведінки, подібних біжу або натиску на педаль, посилюється безпосередньо услід за посиленням мотивації, особливо у наївних піддослідних тварин. У тварин і людей посилення мотивації загалом і в цілому спричиняє за собою збільшення зусиль, наполегливості і чутливості.

Іншим доказом активуючого аспекту мотивації служить те, що при її підвищенні спостерігається підвищена тій, що генералізує подразника, така, що проявляється в розширенні спектру стимулів, на які реагує організм.

Для фізіологічного пояснення численних, але не систематизованих активуючих ефектів підвищеній мотивації прийнято посилатися на ретикулярну активуючу систему. У своїх ранніх роботах Моруцці і Мегун, а пізніше і Линдсли, описали систему, що включає ретикулярну формацію, таламус і кору головного мозку, яка начебто пояснювала, як організми можуть проявляти як специфічне, так і неспецифічне збудження. Проте багато дослідників оспорюють - на рівні фізіологічних і на рівні поведінкових наук - можливість існування єдиної системи збудження[15, c.420].

Одним з джерел мотивації виступають потреби. Під потребами мають на увазі прагнення до тих умов, без яких неможливо підтримувати свій нормальний фізичний і психічний стан. Потреба - усвідомлюваний і переживаний людиною стан нужди в чому-небудь. Усвідомлені потреби - це бажання. Їх людина може сформулювати, для реалізації їх він намічає план дій. Чим сильніше бажання, тим енергійніше прагнення здолати перешкоди на його шляху. У людини може бути виявлена дуже велика кількість потреб : хочеться бути здоровим і довго жити, любити і бути коханим, ростити дітей і радіти їх успіхам, хочеться цікавої роботи, похвали, визнання, насолод, краси, музики, нових відчуттів і інформації і тому подібне. І усі вони є мотивуючими чинниками, які спонукають будь-якого з нас на ті або інші дії або вчинки. Перешкоди на шляху до їх задоволення стають причиною міжособових зіткнень, особливо якщо стикаються важливі потреби і бажання[19, c.370].

Таким чином, вивчення і знання насущних потреб людини, може допомогти розібратися і в системі його мотивів.

Виділяють класифікацію потреб : 1) первинні, вітальні (природжені, біологічні) потреби: в їжі, воді, сні, відпочинку, потреба в самозахисті, батьківські, сексуальні потреби. Ці природні потреби мають суспільно-особистий характер, що знаходить своє вираження в тому, що навіть для задоволення вузькоособистих потреб (у їжі) використовуються результати громадської праці і застосовуються способи, що історично склалися в цьому громадському середовищі, і прийоми, тобто усі потреби соціальні за способом задоволення; 2) культурних, придбаних потреби мають громадський характер за природою свого походження, вони формуються під впливом виховання в суспільстві. Серед культурних потреб виділяють матеріальні і духовні потреби. До духовних відносять потребу в спілкуванні, потребу в емоційному теплі, пошані, пізнавальні потреби, потреба в діяльності, естетичні потреби, потреба усвідомити сенс свого життя. Навіть не знайшовши відповіді на це питання, люди своєю діяльністю доводять, що мають певну мету, якій присвячується часом усе їх життя. Цілі бувають дуже різні: відкриття наукової істини, служіння мистецтву, виховання дітей. Але іноді це лише прагнення зробити кар'єру, дістати певні матеріальні блага[19, c.371].

Таким чином, мотиви поведінки людини і мети поведінки можуть не співпадати: одну і ту ж мету можна ставити перед собою, керуючись різними мотивами. Мета показує, до чого прагне людина, а мотив - чому він до цього прагне.

Мотив має складну внутрішню структуру: 1) з виникненням потреби, нужди в чомусь, що супроводжується емоційним занепокоєнням, незадоволенням, починається мотив; 2) усвідомлення мотиву ступінчасте: спочатку усвідомлюється, в чому причина емоційного незадоволення, що необхідно людині для існування в даний момент, потім усвідомлюється об'єкт, який відповідає цій потребі і може її задовольнити (формується бажання), пізніше усвідомлюється, яким чином, за допомогою яких дій можливо досягти бажаного; 3) реалізується енергетичний компонент мотиву в реальних вчинках[16, c.90].

Мотив може бути неусвідомленим, якщо усвідомлення потреби не цілком відповідає справжній нужді, що викликає незадоволення, тобто людина не знає справжньої причини своєї поведінки. До неусвідомлених мотивів відносять: потяг, гіпнотичні навіювання, установки, фрустраційні стани.

Потяг - недостатньо виразно усвідомлена потреба, коли людині не ясно, що тягне його, які його цілі, що він хоче. Потяг - це етап формування мотивів поведінки людини. Неусвідомленість потягів скороминуща, тобто потреба, в них представлена, або згасає, або усвідомлюється.

Гіпнотичні навіювання можуть залишатися неусвідомленими тривалий час, але вони носять штучний характер, сформовані "ззовні". А установки і фрустрації виникають природним чином, залишаючись неусвідомленими, визначають поведінку людини в багатьох ситуаціях. Наприклад, вже в ранньому дитинстві батьки свідомо і несвідомо формують зразки поведінки, установки: "Не плач - ти чоловік", "Не бруднися - адже ти дівчинка" і тому подібне, тобто дитина отримує еталони, установки "добро-злого", "красиво-потворного", "хорошого - поганого".

І до того віку, коли ми починаємо себе усвідомлювати, ми знаходимо у себе в психіці масу почуттів, що закріпилися, думок, поглядів, установок, які чинять вплив і на засвоєння нової інформації, і на відношення до оточення. Ці часто неусвідомлювані установки діють на людину з величезною силою, примушуючи сприймати і реагувати на світ у дусі установок, засвоєних з дитинства.

Фрустраційні стани, що виникають в результаті фрустрацій, можуть викликати істотні зміни в мотивації людини, спонукаючи його бути агресивно-заздрісним обвинувачем усіх і кожного (не усвідомлюючи цього і не розуміючи, чому він так реагує) або почувати себе усім винуватим, нікчемним, зайвим, неповноцінним (регресивна фрустрація, самозвинувачення). Фрустрованність людини - міра вираженості його фрустраційного стану - виступає як потужний неусвідомлений чинник, спонукаючий людину до певних стійких форм реагування в різноманітних ситуаціях.

До усвідомлених мотивів відносять інтереси, бажання, переконання, їх спонукальна сила велика, особливо у переконань - вони здатні управляти поведінкою і усім життям людини, навіть перевищувати інстинкт самозбереження (із-за вірності своїм переконанням люди навіть йдуть на смерть)[ 19, c.372].

Особливий інтерес представляє взаємозв'язок мотивації і вольової дії, яка проявляється у феномені боротьби мотивів. Складним вольовим актам зазвичай передує декілька різних і частенько суперечливих мотивів, які взаємно протидіють один одному, затримують вольовий акт, викликаючи стан внутрішнього коливання, носячу назву боротьби мотивів. Боротьба мотивів, як правило, завершується перемогою якого-небудь одного бажання, причому перемагає те, яке представляється прийнятнішим або важливішим.

Суть боротьби мотивів полягає не в механічному переважанні сильнішого мотиву (коли свідомість нібито перебуває в якомусь пасивному стані), а саме в перевазі, що свідомо віддається одному мотиву перед іншим. Боротьба мотивів припускає більш менш високу організацію особи людини, її інтересів і ідеалів. Чим багатше духовне життя людини, тим вище і складніше керівні ним мотиви, тим складніше і сам процес боротьби мотивів; у нім відбиваються протиріччя між почуттям страху і свідомістю боргу, між дозволеним і недозволеним, між громадськими ідеалами і чуттєвими прагненнями особи і т. д.[17, c.497]

У сучасній психологічній літературі існує декілька концепцій взаємозв'язку мотивації діяльності (спілкування, поведінка). Одна з них - теорія каузальної атрибуції.

Під каузальною атрибуцією розуміється тлумачення суб'єктом міжособового сприйняття причин і мотивів поведінки інших людей і розвиток на цій основі здатності передбачати їх майбутню поведінку. Експериментальні дослідження каузальної атрибуції показали наступне: а) людина пояснює свою поведінку не так, як він пояснює поведінку інших людей; б) процеси каузальної атрибуції не підкоряються логічним нормам; в) людина схильна пояснювати невдалі результати своєї діяльності зовнішніми, а вдалі - внутрішніми чинниками.

Інша теорія - теорія мотивації досягнення успіхів і уникнення невдач в різних видах діяльності. Залежність між мотивацією і досягненням успіхів в діяльності не носить лінійного характеру, що особливо яскраво проявляється в зв'язку мотивації досягнення успіхів і якості роботи. Якість роботи є найкращою при середньому рівні мотивації і, як правило, погіршується при занадто низькому або занадто високому.

Мотиваційні явища, неодноразово повторюючись, з часом стають рисами особи людини. До таких рис можна віднести мотив уникнення і мотив досягнення успіхів, самооцінку, визначений локус контролю, рівень домагань.

Мотив досягненні успіхів - прагнення людини домагатися успіхів в різних видах діяльності і спілкування. Мотив уникнення невдач - відносно стійке прагнення людини уникати невдач в життєвих ситуаціях, пов'язаних з оцінкою іншими людьми результатів його діяльності і спілкування.

Локус контролю - характеристика локалізації причин, виходячи з яких, людина пояснює свою поведінку і відповідальність, як і спостережувану ним поведінку і відповідальність інших людей. Интернальний (внутрішній) локус контролю - пошук причин поведінки і відповідальності в самій людині, в собі; екстернальний (зовнішній) локус контролю - локалізація таких причин і відповідальності поза людиною, в його довкіллі, долі. Самооцінка - оцінка особою самою себе, своїх можливостей, якостей, достоїнств і недоліків, свого місця серед інших людей. Рівень домагань (у нашому випадку) - бажаний рівень самооцінки особи (рівень "Я"), максимальний успіх в тому або іншому виді діяльності (спілкування), якого розраховує добитися людина[19, c.378].

Особу характеризують і такі мотиваційні утворення, як потреба в спілкуванні (аффіліація), мотив влади, мотив надання допомоги людям (альтруїзм) і агресивність. Це - мотиви, що мають велике соціальне значення, оскільки вони визначають відношення особи до людей. Аффіліация - прагнення людини бути в товаристві інших людей, налагодити з ними емоційно-позитивні, добрі взаємини. Антиподом мотиву аффіліації виступає мотив відкидання, який проявляється в боязні бути знехтуваним, не прийнятим особисто знайомими людьми. Мотив влади - прагнення людини мати владу над іншими людьми, панувати, управляти і розпоряджатися ними. Альтруїзм - прагнення людини безкорисливе надавати допомогу людям, антипод - егоїзм як прагнення задовольняти самокорисливі особисті потреби і інтереси безвідносно до потреб і інтересів інших людей і соціальних груп. Агресивність - прагнення людини завдати фізичної, моральної або майнової шкоди іншим людям, заподіяти їм прикрість. Разом з тенденцією агресивності у людини є і тенденція її гальмування, мотив гальмування агресивних дій, пов'язаний з оцінкою власних таких дій як небажаних і неприємних, таких, що викликають жаль і розкаяння совісті[19, c.379].

Таким чином, на закінчення цієї глави можна зробити наступні висновки. Мотиваційна складова особи людини пронизує усі аспекти, усі рівні його буття, чинить вирішальний вплив на здійснювані їм вчинки, регулює і направляє його діяльність, служить джерелом життєвої активності.

Мотиви і мотивація мають складну структуру і різні рівні (свідомий і несвідомий) прояву, що вносить певну складність при з'ясуванні їх ролі у формуванні поведінки людини.

Зважаючи на це істотним є подальше вивчення проблематики мотивації людської поведінки в контексті рішення прикладних завдань що стоять перед суспільством.

потреба мотивація дошкільник особистість

1.2 Особливості мотиваційної сфери в дошкільному віці

Дошкільний період є одним з цікавих в плані становлення і розвитку мотиваційної сфери особи. Мотиви поведінки дітей з одного боку украй прості і наївні, з іншої - мають приховані, неусвідомлені характеристики, обумовлені передусім сімейним вихованням. Крім того, дошкільний вік, є підготовчим етапом перед вступом дитини до школи [7],[8],[21].

Очевидно, що міра сформованості різних мотивів поведінки, що склалися на цей момент, обумовлюватиме не лише успішність навчання, але і специфіку взаємин в новому соціальному оточенні, а також побічно відбитися на успішності людини в майбутньому житті.

Зважаючи на це представляється важливим звернення уваги на особливості розвитку мотивації в дошкільному віці. Адже якщо розширити поняття вчення або навчання, то під нього підпадатиме все те, чому людина навчається в процесі свого життя з моменту народження.

Таким чином, успішніше освоєння тих або інших сфер діяльності, поведінка і тому подібне, характеризуватиметься сильнішій мотивації досягнення в цих сферах.

Усі автори, що вивчали розвиток мотиваційної сфери в дитячому віці, вказують на інтенсивність її розвитку в цей період. Поведінка молодшої дитини ще мало чим відрізняється від поведінки дітей раннього віку : він діє переважно під впливом ситуативних емоцій і бажань, що викликаються самими різними причинами. Крім того, здійснюючи той або інший вчинок, він не віддає собі ясного звіту, навіщо, чому він його здійснює, йому важко пояснити, мотивувати свою поведінку. Вчинки ж, стосунки до оточення старших дітей - більш обдумані. Різні мотиви спонукають дітей різного дитячого віку до виконання однієї і тієї ж дії. Так, наприклад, трирічна дитина миє іграшки, "стирає", щоб поплескатися у воді, пограти з піною, шестирічний - щоб речі стали чистими, щоб допомогти мамі.

До новоутворень в мотиваційній сфері дитини відноситься і прояв нових, типових для дитячого віку мотивів. Серед них - мотиви, пов'язані з цікавістю дітей до світу дорослих, з їх прагненням бути схожими на них. Це прагнення бути схожим на дорослих нерідко успішно використовують батьки, вихователі у своїй роботі з дітьми ("Ти адже великий, Андрій, а великі взуваються самі"; "Молодці, усе крокуємо красиво, легко, як справжні фізкультурники")[7, c.254].

Серед значущих для дітей мотивів і інтерес їх до змісту і процесу нових, освоюваних ними видів діяльності, в першу чергу до гри. Ігрові мотиви, як правило, переплітаються у дитини з прагненням бути схожим на дорослих. Інша важлива група мотивів, якій керуються діти, - встановлення і збереження позитивних взаємин з дорослими. Прагнення до позитивних взаємин з дорослими в сім'ї, в дитячому саду роблять дитину особливо чутливою до їх оцінки, думки, викликають бажання виконати їх вимоги, правила, встановлювані ними. Велике значення для дитини в дитячий період починає придбавати така підструктура його особового мікросередовища, як "дитина - дитина". Положення дитини, емоційний клімат в його групі великою мірою тепер уже визначаються і відношенням до нього однолітків. Діти прагнуть завоювати симпатію, "прихильність" тих, хто їм подобається, хто користується популярністю.

Особливу роль в розвитку особистості грає потреба у визнанні, що з'являється в процесі спілкування, яка "орієнтує дитину на досягнення того, що є значущим в культурі, до якої належить дитина"[там же. с. 47]. Мотиви особистих досягнень, прагнення до самоствердження, самовираженню нерідко спонукають дитину до дій. Про міру задоволення цієї важливої людської потреби - потреби у визнанні говорять дитячі почуття, емоції: радість досягши успіхів в нелегкій і значущій для них діяльності, від високої оцінки їх авторитетною особою, засмучення (бажана роль в грі не дісталася), образа ("А мені не дали вірші учити на ранок") і тому подібне

Різні форми самоствердження дитини. Серед негативних форм - капризи, упертість. Капризами намагаються затвердитися, як правило, діти ослаблені, безініціативні, які не можуть іншими засобами звернути на себе увагу оточення.

На основі прагнення до самоствердження у дітей виникає і мотив змагання - виграти, перемогти, бути краще інших. Особливо помітно це прагнення проявляється у старших дітей, що пов'язано з оволодінням ними іграми з правилами, спортивними іграми, які включають змагання.

Цей мотив старші діти вносять і в інші види діяльності. Вони люблять порівнювати свої успіхи з іншими, не проти хвастнути, гостро переживають свої невдачі. Діти вражають оточення своїми питаннями, своєю допитливістю, допитливістю. Поведінку дітей цього віку часто визначають пізнавальні мотиви. Проте ця потреба розвивається і проявляється по-різному: у одних вона має яскраво виражену "теоретичну" спрямованість, у інших - "практичну" (Л. І. Божович)[1],[2].

Проте як показали дослідження мотивів вчення старших дошкільників, мотиви, пов'язані з самою учбовою діяльністю, її процесом і змістом, не займають провідного місця. За даними досліджень Л. І. Божович і її співробітників, навіть у першокласників ці мотиви займають третє місце, а у третьокласників навіть п'яте місце.

Поетом своєчасне і правильне використання цих мотивів в організації учбової діяльності дошкільників, може сформувати стійку учбову мотивацію, засновану на задоволенні природної цікавості дитини.

Інтерес представляють мотиви дошкільників, пов'язані із змістом навчання.

Так, Н. Г. Морозова вказує на те, що в дошкільному віці велике значення має емоційний компонент, в підлітковому - пізнавальний.[20]. Г.І.Щукіна рахує, що інтерес до пізнання істотного також не характерний для дошкільника, а починає проявлятися тільки у молодших школярів [24].

Інтереси старших дошкільників, як правило, дійсно обумовлені цікавістю. Притягають уроки з ігровими моментами, уроки з переважанням емоційного матеріалу.

Особливо важливе значення у формуванні поведінки дитини мають моральні мотиви. Вони виникають і розвиваються у зв'язку із засвоєнням і усвідомленням норм поведінки людини в суспільстві і виражають стосунки дитини до людей. До кінця дитячого віку в цій групі мотивів усе більше місце займають громадські мотиви - бажання зробити приємне, потрібне іншим людям, полегшити їх положення, принести їм користь.

Про тих, що зароджуються ще в дошкільні роки суспільно цінних мотивах діяльності свідчать і мрії дітей. "Коли я виросту, я буду.". - така тема для малювання була запропонована старшим дошкільникам м. Рівного. Діти малювали своє майбутнє, себе як представників самих різних професій, що користуються шаною і пошаною в нашій країні.

Таня: "Я хочу бути вихователькою, як Капітоліна Олександрівна. Вона добра і справедлива, вона говорить дітям, що потрібно робити, а що не можна". Сергій: "Я буду космонавтом, як Юрій Гагарін і Петро Климук. Юрій Гагарін сміливий, він перший полетів в космос, я теж буду сміливим".

Саша: "Я хочу бути шофером. Я намалював, що у мене зіпсувалася машина і я її чиню. Я дуже кваплюся, тому що потрібно відвезти пісок на будівництво, мене там чекають, і день вже кінчиться до вечора".

Толя: "Я буду солдатом тому, що він дуже сміливий, хоробрий". Ігор: "Я буду таксистом. Таксист дуже потрібний людям, коли вони поспішають, може, у них захворіла дочка, наприклад. Я і вас підвезу (на адресу експериментатора). Безкоштовно. Мені грошей не потрібно" (по матеріалах Л. І. Кубанської).

Спеціальні дослідження показують, що громадські за своїм змістом мотиви вже в дитячому віці можуть придбати значну спонукальну силу, більшу, ніж мотиви особистої користі або інтерес до зовнішньої, процесуальної сторони діяльності. Проте мотиви цього типу виникають не спонтанно, а завдяки виховній дії дорослих[7, c.256].

Отже, в дитячому віці з'являються нові мотиви поведінки. Мотиви ці, проте, не рядоподібні, вони вступають в певні взаємини, супідрядність. Супідрядність, ієрархія мотивів є найважливішим новоутворенням в розвитку мотиваційної сфери дитини. "Тільки у дитячому віці ми можемо уперше виявити ці вищі за своїм типом співвідношення мотивів, що встановлюються на основі виділення важливіших мотивів, що підпорядковують собі інші"[8, c.156].

Якщо поведінка дитини раннього віку викликається певною ситуацією, домінуючим в даний момент почуттям, то дошкільник вже уміє стримувати себе. Проте ця здатність формується поступово.

Н. М. Матюшиной (1987) було проведене дослідження з метою виявлення можливості дітей 3-7 років стримувати свої безпосередні бажання. Випробовуваним пропонувалося протягом деякого часу не дивитися на певний предмет. У першій серії дослідів обмежувачем виступала заборона дорослого в чистій формі; у другій - отримання заохочувальної нагороди; у третій - покарання у формі виключення з гри; у четвертій - "власне слово" (обіцянка) дитини. Дані цього експерименту представлені в таблиці. 1.

Таблиця 1. Кількість дітей, стримуючих безпосередні бажання під впливом різних "мотивів-обмежень"

Серія дослідів

Характер мотивів

Вік, років

3-5

5-7

I.

Заборона дорослого в чистій формі

46,7

67,0

II

Заохочення-нагорода

66,7

100,0

III.

Покарання-виключення

66,0

80,0

IV.

"Власне слово"

46,7

80,0

Результати дослідження показали, що дітям 5-7 років легше стримувати свої безпосередні спонукання, ніж їх молодшим товаришам. Відрізняється і спонукальна сила різних мотивів-обмежень. Найсильніше діє мотив заохочення, найменш слабким обмежувачем в обох групах виступає заборона дорослого, не посиленого іншими додатковими мотивами.

Мотив "власне слово" чинить істотний вплив на більш старших дітей, для молодших дітей він є ще слабким мотивом. На поведінку дітей починають чинити вплив і мотиви морального характеру, але у дітей 3-5 років вони ще слабо виражені.

Дослідження виявило також, що в умовах присутності дорослих і інших дітей діти проявляють більше здатності до заборони своїх безпосередніх спонукань, ніж у випадках поза видимим контролем.

Наявність співпідчиненості мотивів дає можливість дитині відмовитися від привабливої в даний момент речі, заняття заради виконання важливішого, хоча і, можливо, нуднішого заняття[7, c.257].

Мотиви діяльності в дошкільному і молодшому шкільному віці поступово перестають бути рівнозначними для дитини, вони придбавають певну систему, одні з них починають переважати над іншими. Те, які з мотивів виступатимуть головними, визначить спрямованість усієї поведінки дитини. У дошкільні роки стержень особи тільки починає складатися, але певна спрямованість в поведінці дитини вже спостерігається. Вона може бути різною від украй егоїстичної, індивідуалістичної до громадської, високоморальної (звичайно, в межах можливості цього віку).

Вже в дитячому віці в поведінці одних дітей проявляються тенденції творчого типу особи, а у інших - руйнівного, споживчого. Вихователям і батькам важливо за незначними на перший погляд ознаками помітити прояв певної тенденції в поведінці дітей, з тим, щоб вчасно уміло коригувати розвиток особистості дитини, формувати суспільно цінні потреби і мотиви, забезпечити кожній дитині повноцінні шляхи самовираження і самоствердження[3],[5],[20].

Таким чином, дошкільний вік характеризується інтенсивним розвитком мотиваційної сфери дитини. З'являються нові мотиви, які по своєму характеру можна визначити як громадські, такі, що чинять сильний вплив на усю поведінку дитини. Проте поява таких мотивів залежить від виховного впливу дорослих.

На цьому фоні також актуалізуються пізнавальні мотиви, що лежать в основі формування майбутньої учбової діяльності. І тут важливим являтиметься те, яким чином вихователь, батько або іншою значущий дорослий зможе правильно скористатися цією особливістю дошкільника для ефективної організації його учбової діяльності.

1.3 Особливості формування особистості дитини-дошкільника

Дошкільний вік характеризується виникненням нової соціальної ситуації розвитку. У дитини вже з'являється коло елементарних обов'язків. Змінюються взаємини з дорослими, набуваючи нових форм: спільні дії поступово змінюються самостійним виконанням дитиною вказівок дорослого.

З'являється можливість систематичного навчання згідно з певною програмою, хоча останню можна реалізувати лише в тій мірі, в якій вона стає власною програмою дитини.

Окрім того, в цьому віці дитина вже вступає в певні стосунки з однолітками, що також визначає ситуацію її розвитку.

Внутрішня позиція дошкільника стосовно інших людей характеризується передусім усвідомленням власного "Я" та своїх вчинків, величезним інтересом до світу дорослих, їхньої діяльності та взаємин.

Особливості соціальної ситуації розвитку дітей-дошкільнят виражаються в характерних для них видах діяльності, передусім у сюжетно-рольовій грі, яка створює сприятливі умови для доступного засвоєння зовнішнього світу [3;28].

Дошкільник набуває власного досвіду і засвоює доступний йому досвід інших, спілкуючись із дорослими, граючи в рольові ігри, виконуючи трудові доручення тощо, тобто він постійно вчиться. Окрім того, в цьому віці розпочинається освоєння форм навчальної діяльності.

Навчальна діяльність - це спілкування з дорослими, які не тільки активізують, спрямовують, стимулюють дії, а й керують процесом їх формування. Діти засвоюють знання, вміння й навички, оскільки вивчають необхідні для цього дії та операції, оволодівають способами їх виконання. Серед таких дій назвемо передусім цілеспрямоване сприймання об'єктів, виділення їх характерних ознак, групування предметів, складання оповідань, перелічування предметів, малювання, читання, слухання музики тощо.

Сенсорний розвиток дошкільника включає дві взаємозв'язані сторони - засвоєння уявлень про різноманітні властивості предметів та явищ і оволодіння новими діями, які дають змогу повніше та більш диференційовано сприймати світ.

Ще в ранньому віці у дитини накопичилося певне коло уявлень про ті чи інші властивості предметів, і деякі з таких уявлень виконували роль зразків, з якими порівнювалися нові предмети у процесі їх сприймання. Водночас же починається перехід від предметних зразків, які базуються на узагальненні індивідуального досвіду дитини, до використання загальноприйнятих сенсорних еталонів, тобто вироблених людством уявлень про основні різновиди властивостей і відношень (кольору, форми, розмірів предметів, їх розташування у просторі, висоти звуків, тривалості проміжків часу тощо)[3; 56].

Поступове ознайомлення дітей з різними видами сенсорних еталонів та їх систематизація - одне з найважливіших завдань сенсорного виховання в дошкільному віці. Його основою має бути організація дорослими дій дітей з обстеження та запам'ятовування основних різновидів кожної властивості, що здійснюється передусім у процесі їх навчання малюванню, конструюванню, ліпленню та ін.

Паралельно дитина засвоює слова, що означають основні різновиди властивостей предметів. Слово-назва закріплює сенсорний еталон, дає змогу точніше й усвідомленіше його застосовувати. Але це можливо за умови, що слова-назви вводяться на основі власних дій дитини з обстеження та використання відповідних еталонів.

У дошкільному віці відбувається зниження порогів чутливості (зорової, слухової та ін.). Зростає гострота зору, спроможність розрізняти відтінки кольорів, розвивається звуковисотний та фонематичний слух, відчуття дотику тощо. Усі ці зміни є наслідком того, що дитина оволодіває новими способами сприймання, які мають забезпечити обстеження предметів та явищ дійсності, їх різноманітних властивостей та взаємозв'язків.

Перцептивні дії, адекватні об'єкту, починають формуватися у дітей п'яти - шести років, їх характерною ознакою є розгорненість, включення до свого складу великої кількості рухів рецепторних апаратів, що здійснюються рукою чи оком.

У тісному зв'язку з удосконаленням сприймання розвивається і мислення дитини. Як уже зазначалося, наприкінці раннього дитинства на основі наочно-дійової форми мислення починає складатися наочно-образна форма. У дошкільному віці має місце її подальший розвиток. Мислення стає образно-мовним, тобто таким, що спирається на образи уяви і здійснюється за допомогою слів. Усе це є свідченням того, що мислення набуває певної самостійності, поступово відокремлюється від прак-тичних дій, у які було вплетене раніше, стає розумовою дією, спрямованою на розв'язання пізнавального мислительного завдання.

Зростає роль мовлення у функціонуванні мислення, бо саме воно допомагає дитині мислено ("про себе") оперувати об'єктами, порівнювати їх, розкривати їхні властивості та співвідношення, виражаючи цей процес та його результати в судженнях і міркуваннях. Мотивами такої діяльності є прагнення зрозуміти явища оточуючої дійсності, з'ясувати їхні зв'язки, причини виникнення тощо.

Розвиток мислення дітей дошкільного віку значно прискорюється, якщо він відбувається не стихійно, а в умовах цілеспрямованого і правильно здійснюваного керування з боку дорослих за цим процесом.

Уже в дошкільному віці починає реально формуватись особистість дитини, причому цей процес тісно пов'язаний з розвитком емоційно-вольової сфери, із формуванням інтересів та мотивів поведінки, що, відповідно, детерміновано соціальним оточенням, передусім типовими для даного етапу розвитку взаєминами з дорослими.

Джерелом емоційних переживань дитини є її діяльність, спілкування з оточуючим світом. Освоєння в дошкільному дитинстві нових, змістовніших видів діяльності сприяє розвитку глибших та стійкіших емоцій, пов'язаних не лише з близькими, а й з віддаленими цілями, не тільки з тими об'єктами, що дитина сприймає, а й тими, які уявляє.

Діяльність породжує передусім позитивні емоції, причому своєю метою, сенсом, якого вона набуває для дитини, та самим процесом її виконання.

Зростає потреба дошкільника в товаристві ровесників, внаслідок чого інтенсивно розвиваються соціальні емоції (симпатії, антипатії, уподобання тощо). Виникають інтелектуальні емоції. У процесі спілкування дитини з дорослими формуються її моральні почуття. Урізноманітнюються прояви почуття власної гідності: розвивається як самолюбство, так і почуття сорому, ніяковості.

Важливе значення у формуванні моральних почуттів мають дитячі уявлення про позитивні еталони, що дозволяють передбачати емоційні наслідки власної поведінки, завчасно переживати задоволення від її схвалення як "хорошої" або ж невдоволення від її оцінки як "поганої". Таке емоційне передбачення грає вирішальну роль у формуванні моральної поведінки дошкільника.

Дошкільник починає відособлюватися від дорослого, диференціюючи себе як самостійну людську істоту. При цьому поведінка дитини зорієнтована на дорослого (його вчинки та стосунки з людьми) як зразок для наслідування.

Вирішальну роль у засвоєнні зразків поведінки відіграє оцінка, яку авторитетні для дитини люди дають іншим дорослим, дітям, героям казок та розповідей тощо.

Дошкільник робить перші кроки у самопізнанні, розвитку самосвідомості. Об'єктами самопізнання є окремі частини тіла, дії, мовні акти, вчинки, переживання та особистісні якості.

Розділ ІІ. Практичне вивчення поведінки старших дошкільників в контексті дієвості у них громадського і особистого мотиву

2.1 Опис методики і ходу проведення дослідження

Дослідження мотивів поведінки дошкільників проводилося на базі ЗОШ № 9 і ЗОШ №3 м. Рівного. У дослідженні взяли участь дві групи дошкільників. Перша група у кількості 10 чоловік складалася з дітей 5-5,5 років; друга група (мала таку ж кількість учасників) - з дітей 6,5-7 років.

Усі учасники дослідження були підібрані таким чином, що б їх соціальний і інтелектуальний рівень був приблизно однаковим. Усі діти виховувалися в повних сім'ях, не мали серйозних проблем в поведінці, характеризувалися загалом із задовільного боку.

Для вивчення поведінки дошкільників в контексті дієвості громадського і особистого мотиву використовувалася однойменна методика, пропонована Г. А. Урунтаевой і Ю.А. Афонькиной в "Практикумі по дитячій психології"[22, c.64-65].

Вибір цієї методики обумовлюється, передусім, її простотою і зручністю застосування з групою дітей-дошкільників.

Розглянемо детально вищезгадану методику, оскільки вона, по суті, відображує головний зміст цієї глави.

Для проведення дослідження необхідно підготувати шкаралупу волоських горіхів, кольоровий папір.

Дослідження складається з двох етапів.

На першому етапі експериментатор учить дітей робити човники з вітрилом з шкаралупи волоського горіха, потім пропонує узяти їх додому і пограти з ними у воді. Після цього експериментатор проводить повторне заняття з тим же матеріалом: "Давайте зробимо човники для малюків. Вони люблять пускати човники, а майструвати їх не уміють. Але якщо ви хочете, можете зробити човники і залишити їх собі".

У кінці заняття тим, хто вирішив подарувати іграшку, індивідуально задається питання: "Чому ти хочеш подарувати човник малюкам"?

На другому етапі експериментатор учить дітей робити вертушку. Він говорить: "Зроблені іграшки ви можете подарувати малюкам, так це принесе їм велике задоволення. А можете залишити собі".

Якщо дитина намагається піти на компроміс ("можна, я дві зроблю"), треба сказати, що більше немає матеріалу, і він повинен сам вирішити, кому дістанеться іграшка.

Після проведених етапів дослідження здійснюється обробка отриманих даних. На кожному етапі підраховується кількість дошкільників, що вирішили подарувати іграшку малюкам (діють по громадському мотиву) і що залишили іграшку собі (діють по особистому мотиву). Порівнюють, наскільки дієві особисті і громадські мотиви у дошкільників в різних ситуаціях.

2.2 Аналіз і інтерпретація отриманих результатів

Для зручності демонстрації отриманих результатів (див. дод. 1 і 2) приведемо їх у вигляді нижченаведеної таблиці.

Порівняльна частота прояву громадських і особистих мотивів у дошкільників

Отже, як випливає з таблиці у дітей першої і другої вікової групи спостерігається зниження дієвості громадських мотивів на другому етапі (коли у них просять зробити вертушку і подарувати її малюкам).

Таке зниження обумовлене, мабуть, тим, що вертушка ще не використовувалася дітьми в грі, і їм хотілося б її тут же випробувати в справі. У той час коли їм експериментатор пропонує подарувати новий виріб малюкам після його виготовлення, крім того з човниками вони вже грали, у них вже є по одній, а тому інтерес до них вистачає прохолонув.

Таким чином, можна укласти, що на другому етапі дослідження у дітей усіх вікових груп більшою мірою проявляються особисті мотиви. Саме вони направляють їх поведінку у разі, коли щось нове і цікаве потрапляє в полі їх зору. Дитині дошкільникові важко утриматися, що б не пограти з тим, що йому ще не знайомо або викликає певний інтерес.

Крім того, потрібно врахувати, що у своїх відповідях багато дітьми досить логічно аргументували свою позицію по відношенню до пропонованого вибору. Наприклад, Олексій Р. (молодша група) в першому випадку відповів, що човник у мене є, хай і у малюків буде. У другому випадку, що собі я ще зроблю, а малюки не зможуть. Таку відповідь можна віднести до дієвості громадського мотиву тільки в другому випадку, так для першого випадку пояснення має швидше особовий відтінок.

У цьому сенсі можна говорити про недоробітки самої використовуваної методики.

Також заслуговують на увагу відповіді Євгенія С. (старша група випробовуваних) і Тетяни Ж. (молодша група випробовуваних). Обидва дошкільники посилаються на те, що у них є молодші сестри і брати, а тому їм необхідно допомагати. Ймовірно, що у тих дітей, які виховуються в сім'ї не одні, громадські мотиви поведінки будуть представлені яскравіше. Проте для подібного роду ув'язнень потрібне проведення дослідження з групами дітей, які виховуються одні і які мають братів і сестри. Оскільки, наприклад, Тетяна Ж. на другому етапі все-таки вирішила залишити вертушку собі, на відміну від Євгенія.

Іншим цікавим фактом, що заслуговує на увагу в контексті проведеного дослідження являється те, що і в першій і в другій серії експерименту кількість громадських мотивів у старших дітей в два рази більше ніж у молодших (див. таблицю вище).

Такий результат можна пояснити тільки тим, що старші діти має більш довільну сферу самоконтролю. Представленность необхідності громадського в їх свідомості займає важливе місце і у зв'язку з великим особовим розвитком, і у зв'язку з бажанням скоріше стати дорослими, а також відповідністю своєму новому статусу майбутнього учня. Саме переживання цього статусу переддошкільника може викликати у них почуття заступництва по відношенню до молодших своїх товаришів.

Тому і у відповідях дітей, що належать до старшої групи можна частіше зустріти такі як, : "Я вже великий і повинен допомагати молодшим. Тому, що малюкам потрібно допомагати".

Таким чином, на закінчення цієї глави, на підставі проведеного дослідження можна укласти, що поведінка дошкільників визначається особистими і громадськими мотивами. Проте залежно від віку дитини можуть переважати або ті або інші. Так для старших дітей в порівнянні з молодшими в більшій кількості випадків характерний вибір громадських мотивів.

Другим значущим чинником, виявленим в ході дослідження, є характер здійснюваного вибору. Дошкільникам складніше керуватися громадськими мотивами у своїй поведінці, особливо коли вибір торкається того, що ним цінніше, викликає непідробний інтерес.

До сказаного необхідно додати, що в деяких випадках дошкільники хоча і робили вибір на користь своїх молодших товаришів (за методикою малюків), проте їх відповіді мали швидше особовий характер (напр. відповіді Михайла М., Романа К. з молодшої групи, Наталії Р., Дарини М. із старшої групи) і відбивали дієвість особистого мотиву. Таке протиріччя може вказувати на те, що потрібна подальша робота над вдосконаленням подібних методик.

Висновок

Підводячи підсумки курсової роботи можна укласти наступне.

Мотиваційна складова особи людини пронизує усі аспекти, усі рівні його буття, чинить вирішальний вплив на здійснювані їм вчинки, регулює і направляє його діяльність, служить джерелом життєвої активності. Зважаючи на це істотним є подальше вивчення проблематики мотивації людської поведінки в контексті рішення прикладних завдань що стоять перед суспільством.

Особливе місце в психолого-педагогічній науці займає вивчення проблеми мотивації поведінки дошкільників у зв'язку зі значущістю змін, які відбуваються в цьому віці.

Дошкільний вік характеризується інтенсивним розвитком мотиваційної сфери дитини. Актуалізуються пізнавальні мотиви, що лежать в основі формування майбутньої учбової діяльності, з'являються нові мотиви, які по своєму характеру можна визначити як громадські, такі, що чинять сильний вплив на усю поведінку дитини. Проте поява і розвиток таких мотивів залежить від виховного впливу дорослих.

Практичне дослідження, проведене у рамках цієї курсової роботи, по вивченню дієвості громадських і особистих мотивів в поведінці дошкільників показало, що переважаючий вплив громадських або особистих мотивів визначається віком дитини, а також характером здійснюваного вибору : дошкільникам складніше керуватися громадськими мотивами у своїй поведінці, особливо коли вибір торкається того, що ним цінніше, викликає непідробний інтерес.

Усе вищесказане, таким чином, є підтвердженням висуненої гіпотези.

Крім того, виявлено певне протиріччя між відповідями дітей і віднесенням цих відповідей до того або іншого мотиву, що вказує на необхідність подальшого удосконалення подібного роду методик.

Література

1. Бабанский Ю. К. Оптимизация познавательного процеса. - М.: Просвещение, 1982.- 192 с.

2. Божович Л.И. Проблеми розвитку мотиваційної сфери дитини //Вивчення мотивації поведінки дітей і підлітків. (М.: "Освіта", 1972.

3. Божович Л.И. Етапи формування особи в онтогенезі//Питання психології, 1978.№4.С. 28-35. Великий психологічний словник/Сост. і общ. Ред. Б.Г. Мещери, В. П. Зинченко.-Спб.: Прайм-Еврознак, 2007.-672с.

4. Бордовская., Н.В. Реан А.А. Педагогіка. Підручник для внз ( СПб: Пітер, 2000.

5. Виготский Л.С. Психологія. М.: Вид-во ЕксМо-прес, 2000. - 1008 с. (Серія "Світ психології").

6. Давидов В. В..Учбова діяльність: стан і проблеми дослідження // Вопр. психол. 1991. № 6. С. 5 - 14.

7. Загльна психологія: Навч.посібник для В. Н З Допущено Мін. освіти України / М'ясоїд П. А. - К., 2000. - 479 с.

8. Загальна психологія: Навч. посібник для В. Н З / Максименко В. Д., Соловіенко В. О. - К.: 2000.-256 с.

9. Загальна та прикладна психологія: Курс лекцій / Цигульська Т. Ф. - К., 2005.- 187 с.

10. Коломинский Я.Л., Панько Е.А., Игумнов С. А. "Психічний розвиток дітей в нормі і патології". -СПб.: Пітер, 2004.-480с.

11. Кондрашова Л.В. Гуманизация учебно-воспитательного процесса школы: история, теория, поиски. - Кривой Рог: КГПИ, 1996. - 76 с.

12. Кондрашова Л.В. Методика подготовки будущего учителя к педагогическому взаимодействию с учащимися: Учебное пособие. - М.: Издательство "Прометей" МГПИ им. В.И.Ленина, 1990. - 158 с.

13. Кравцова, Е.Е. психологічні новоутворення дошкільного возарста//Вопр.психол.- 1996, -№6

14. Кульчицкая Е.И. Родителям о воспитании культуры детей. - К.: Радянська школа, 1980. - 126 с.

15. Леонтьев, А.Н. Проблеми розвитку психіки. ( М.: "Психологія", 1972.

16. Леонтьев, А.Н. Потреби і мотиви діяльності //Психологія. ( М., 1962.

17. Мазуркевич А.Р. Литература в школе: поиск новой методики //Советская педагогика. - 1991. - № 11. - С.10-12.

18. Малятко: Програма виховання дітей дошкільного віку. - К.: Педагогічнга думка, 1999. - 142-159 с.

19. Маркова А.К. та ін. Формування мотивації вчення: Книга для учителя. - М.: Освіта, 2002.

20. Мотивація і особа / А. Маслоу. 3-е видавництво - СПб: Пітер, 2003. - 352с.

21. Особливості психічного розвитку дітей 6-7 літнього віку/Під. Ред. Д.Б. Ельконниа, А.Л. Венгера. - М.: "Педагогіка", 1988.


Подобные документы

 • Характеристика та психологічні особливості розвитку функцій мовлення в дошкільному віці. Методи і методики дослідження мовлення як складової виховного процесу. Зміна мовлення дошкільників в умовах експериментального формування їх потреби в спілкуванні.

  курсовая работа [71,4 K], добавлен 24.03.2010

 • Основні завдання та особливості трудового виховання у дошкільному віці. Принципи та методи ознайомлення дошкільників з працею дорослих. Загальна характеристика організації трудової діяльності у дошкільному закладі. Сім'я та трудове виховання дитини.

  курсовая работа [54,4 K], добавлен 06.08.2013

 • Особливості розвитку немовляти і догляду за ним. Розвиток і поведінка дитини в ранньому та дошкільному віці. Становлення особистості в молодшому шкільному віці. Поведінкові реакції в підлітковому віці, їх урахування в ході педагогічної реабілітації.

  контрольная работа [44,1 K], добавлен 09.04.2010

 • Ознайомлення із поняттям, цілями та класифікаціями спілкування. Характеристика сутності та основних мотивів афіліації. Розгляд співпадаючих та протидіючих мотивів спілкування. Дослідження змісту потреби в спілкуванні на різних етапах онтогенезу.

  реферат [38,6 K], добавлен 18.04.2012

 • Поняття та структура мотивації в психології. Аналіз мотиваційної сфери особистості, її психодіагностика і корекція у підлітків та старших школярів: методики Т. Елерса, діагностика ступеню готовності до ризику А.М. Шуберта, парні порівняння В.В. Скворцова.

  курсовая работа [533,8 K], добавлен 25.04.2014

 • Поняття мотивів і мотивації поведінки людини. Основні концептуальні теорії агресії. Психологічні особливості підліткового віку як чинник агресивної поведінки та характерологічні риси агресивних дітей. Емперичне дослідження мотивації агресивної поведінки.

  курсовая работа [35,8 K], добавлен 22.03.2009

 • Механізм та структура вольової дії. Розвиток волі у дошкільному віці. Формування довільності, як важливий фактор психологічної готовності до шкільного навчання. Експериментальне дослідження особливостей розвиненості довільної поведінки у дошкільників.

  курсовая работа [431,3 K], добавлен 14.12.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.