Соціальна антропологія

Теоретичні основи і принципи соціальної антропології. Взаємозв’язок культурної (соціальної) антропології. Зміст, межі та особливісті концептуалізації предметної галузі соціальної антропології. Несвідомі структури та елементи культури (субкультури).

Рубрика Социология и обществознание
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 18.04.2015
Размер файла 37,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Реферат

Соціальна антропологія

Вступ

Як відомо, процес осягнення людини та її життєвого світу здійснюється в антропології у формі "буденного" (безпосереднього) і чуттєво-інтуїтивного), "прагматичного" (практично орієнтованого та нормативно опосередкованого), "гуманітарного "(описового та ціннісно-орієнтованого), "метафізичного" або філософського (спрямованого на осягнення цілісного буття людини і його універсальних властивостей) і власне наукового пізнання.

Наукове пізнання засноване як на " первинній", так і на " вторинній" інтерпретації соціальних фактів життєвого світу людей з урахуванням вимоги об'єктивності і диференціюється як

а) фундаментальне наукове знання (розкриття основних законів походження і розвитку людини як біосоціальної істоти );

б) спеціальне або конкретне наукове знання (пізнання окремих сторін життя людини і суспільства за допомогою створення та використання аналітичних або описових моделей і на основі різних методів - спостереження, експерименту та інших);

в) прикладні розробки (тобто соціокультурне проектування моделювання форм життєдіяльності людей і вироблення практичних рекомендацій для оптимального вирішення конкретних проблемних ситуацій) .

У сфері природно - наукового вивчення людини особливо слід виділити фізичну (фізико-соматичну) і медичну антропологію, включаючи фізіологію, анатомію і ембріологію , а також етологію та екологію. Область соціально-наукового пізнання людини представлена перш за все такими науками, як археологія, етнологія, соціальна та культурна антропологія, соціологія, психологія, соціобіологія, соціальна та психологічна лінгвістика, соціальна демографія і статистика.

У науковій літературі відсутня єдина точка зору на предмет соціальної антропології. По-перше, відзначимо, що є інші назви цієї наукової дисципліни - етнологія, культурна антропологія, соціальна культурологія, відмінність між якими не має принципового характеру .

Взаємозв'язок культурної (соціальної) антропології

предметний соціальний антропологія культурний

Терміни "соціальна антропологія" і "культурна антропологія" пов'язані з двома традиціями в антропологічної науці - британської та американської. Прагнучи пояснити дане термінологічне розходження, К. Леві-Строс писав: «Проголошуючи себе антропологія "соціальною" або "культурною", вона завжди прагне до пізнання людини в цілому, але в одному випадку відправною точкою в її вивченні служать його вироби, а в другом - його подання» [6 , с. 317].

Соціальна та культурна антропологія різняться предметом дослідження: соціальна антропологія вивчає наявні в людському суспільстві соціальні інститути, культурна - конкретні аспекти культури спільноти. Щоправда, англійську антропологію називають соціальною, однак чимало її представників досліджують культуру, а не соціальну структуру, або розглядають соціальну структуру як особливий спосіб організації культури. Однак ці два різновиди антропології, вивчаючи окремі етноси, не зазіхають на загальний теоретичний аналіз етнічних спільнот.

Зазначимо, що якби термінами “культурна” та “соціальна” антропологія окреслювали тільки межу між ними та фізичною антропологією, виникало б менше запитань щодо їх розмежування. У США надають перевагу першому терміну, в Англії - другому.

Як відомо, в культурну антропологію позитивістські ідеї прийшли одночасно з неокантіанством наприкінці ХІХ ст., що зближує її з соціальною антропологією та власне соціологією. Етнографія, саме завдяки запозиченню основних установок позитивізму, зазнає певних трансформацій, унаслідок чого відбулося становлення нового поняття культури в концепції Е. Тейлора.

Найголовніше, що нині антропологія повертається до концепції еволюціонізму, яка зможе відповісти на чимало актуальних запитань. Сьогодні домінує переконання, що антропологу варто позбутися “табу кабінетної роботи” й замилування експерименталізмом (що було усталено в епоху домінування історичної школи) і зрозуміти вагомість теоретичного аналізу.

Відокремлення теоретичної роботи від практичної і навпаки породжує теоретичні спекуляції або непроаналізоване нагромадження фактів.

Ф. Боас заклав теоретичні підвалини американської культурної антропології, але хронологічно пріоритет належить Л. Моргану. Послідовники Л. Моргана, Е. Тейлора та Д. Фрезера розглядали походження людини та становлення людських спільнот і культур у річищі єдиного часового плину. Зокрема, представники еволюціоністської думки оптимістичні у своєму переконанні щодо загальнолюдських витоків різноманітних культур, оскільки, на їхню думку, винаходи та відкриття творять неперервний ряд на шляху людського прогресу і є точками дотику його послідовних стадій; водночас суспільні та громадські інституції, пов'язані з одвічними людськими потребами, розвинулися з небагатьох початкових зароджень думки.

Позитивним було те, що наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. антропологія відійшла від ідей еволюціонізму та історизму. Це зумовило появу низки шкіл культурної антропології в Німеччині, Англії, США та Франції. Зокрема, культурно-історична школа в США, дифузіоністська Ріверса - Сміта - Пері, функціональна Малиновського - Радкліфа-Брауна. Їхні ідейні витоки - неопозитивізм, неокантіанство та прагматизм. Б. Малиновський критикує метод “пережитків”, який заподіяв науці багато шкоди, оскільки шукав “пережитки” - замість вивчати реальні життєві функції. Насправді “пережитків” не існує, є лише явища культури, які замість колишніх функцій набули нових. Водночас не варто думати, що функціоналізм Малиновського Радкліфа-Брауна у всьому суперечить концепції Е. Тейлора.

Б. Малиновський, як і Е. Тейлор, вважає, що культура є інтегральною цілісністю, яка складається із споживчих засобів і благ, творчих принципів різних груп, людських навичок та ідей, вірувань і звичаїв. Визначення англійського антрополога найширше в етнології ХХ ст. Звісно, ми не стверджуємо, що позиції цих авторів в окресленні змісту культури ідентичні, адже Е. Тейлор вів мову про складну цілісність, яка характеризує культуру “загалом”, а визначення Б. Малиновського, згідно з кваліфікацією А. Кребера та К. Клахкома, “структуралістичне”, оскільки він говорить про конкретну культуру. Але безумовно те, що англійські антропологи не відкидають свого наукового спадку, а лише корегують його відповідно до нових історичних реалій.

Б. Малиновський, як характеризує здобуток ученого Б. Головко, “...повернув культурній антропології цілісну візію її предмета та методу. Б. Малиновський продовжив еволюційну спрямованість на зведення соціокультурних явищ до їх природних чинників, але, на відміну від попередників, Б. Малиновський прагнув пояснити їх багатоманітність, виходячи також з потреб практичної діяльності людини. Орієнтуючись на зразки природничо-наукового дослідження, функціоналізм підсилив біологічну детермінацію еволюціонізму не менш жорстким функціоналістським тлумаченням ставлення людини до культури” [1, с. 42].

Переворот в антропології здійснив К. Леві-Строс, який довів, що матеріальна культура є знаковою системою, і функція не відіграє такої значної ролі, як аналіз, оскільки знак потребує розшифрування. К. Леві-Строс дійшов висновку, що культура і мова тотожні.

Досягнення культурної антропології в тому, що вона пройшла шлях від вивчення примітивних культур до цілісного дослідження сучасних (Уайт, Салінс, Харріс та інші); від емпіричного опису до аналізу і теорії, до докладного вивчення таких проблем: 1) формування поняття “культура” (Кребер, Клакхом, Уайт, Бідні, Кафанья та інші); 2) розвиток понять “культурна динаміка”, а саме дослідження культурних процесів у їх динаміці - від асиміляції й акультурації окремих рис до еволюції культури (Боас, Лоуі, Кребер, Уайт, Дж. Стюарт та інші). Розроблено основи типології культур (Кребер, Бенедикт, Мердок, Cтюарт, Фейблман, Уайт та інші); сформовано різні підходи до інтерпретації культури (Гірц, Мід, Сепір, Бенедікт, Оплер, Дюбуа та інші).

З іншого боку, у вітчизняній науці аж до недавнього часу перевага віддавалася терміну "етнологія" (у більш вузькому сенсі - "етнографія ").

Співвідношення між етнографією, етнологією та соціальної антропологією чітко не визначено. Вважається, що етнографія є переважно описовою, емпіричної наукою, а етнологія і антропологія виходять на рівень теоретичних узагальнень, що передбачає виявлення загальних властивостей і законів життєдіяльності людей, що входять в етнічні та інші спільності .

По-друге, немає єдиної думки у самих антропологів про об'єкт цієї науки. Одні дослідники таким вважають людини (або особистість), інші - культуру, треті - суспільство, четверті - народи, які населяють ті чи інші регіони. Мабуть, таке різноголосся в уявленнях про об'єкт і знайшло своє відображення в різних варіантах назви соціальної антропології. Це можна побачити на прикладі визначень цієї науки, які наводяться вітчизняними авторами:

- Наука, покликана" дослідити соціальну фазу розвитку Людини в загальному контексті космодинаміки його екзистенції" [7, с. 228];

- Наука про традиційні громадські системи [8, с. 22];

- Наука про динаміку культури як штучного, неприродного світу людини [9, с. 20-21];

- Наука, що вивчає культуру первісних, традиційних і сучасних суспільств [10, с. 56];

- Наука про етноси і їх характерні риси (етнологія ) [10, с. 912 ].

Найбільш повне визначення належить Леві-Строс. Розглядаючи етнографію, етнологію і соціальну антропологію не як самостійні наукові дисципліни, а як три тимчасові стадії (емпірично-описову, порівняльно-узагальнюючу і інтегральну) одного і того ж дослідження, він вказує найбільш характерні дослідні сфери цієї науки: вивчення етнокультурних особливостей людських груп з урахуванням їх порівняльних характеристик; дослідження різних соціальних встановлень як систем уявлень (символічних структур); пояснення загальних властивостей соціального життя, людських спільнот, локалізованих в просторі і в часі; дослідження "переважно тих форм соціального життя (де так звані первісні суспільства являють собою лише приклади, найбільш легко піддаються виділенню, і зразки, найбільш далеко просунуті в цьому напрямку), які визначаються безпосередністю контактів, вимірюваної просторістю і багатством конкретних взаємовідносин між індивідами "[6, с. 306-328 ].

По-третє , досі не вщухають суперечки про те, до якої галузі наукових знань повинна ставитися соціальна антропологія. Більшість дослідників вважають соціальну чи культурну антропологію самостійною наукою, яка має міждисциплінарний статус. У той же час деякі вітчизняні вчені характеризують останню або як аналог етнології, що займається узагальненням соціальної та культурної історії народів усього світу (наприклад, Ю.В.Бромлей, який її називає " етнічною антропологією " [11, с. 5]) або як розділ соціології, об'єктом вивчення якого є примітивні і традиційні форми суспільства на відміну від його сучасних форм, які досліджуються іншими соціологічними теоріями (Л.А. Сєдов). Є також спроби розглядати цю наукову дисципліну як своєрідне відгалуження або емпіричне додаток філософської антропології, яке не отримало ще поки рельєфних предметноструктурних обрисів (BC Барулин ) .

Ці розбіжності пов'язані з невизначеністю і суперечливістю статусу соціальної антропології за кордоном. У західній науці склалися дві основні позиції щодо її місця в системі соціальних наук:

1) соціальна антропологія як соціологічна дисципліна, яка, користуючись порівняльно-історичним методом, прагне дослідити те чи інше явище в первісних суспільствах; це - функціонально-узагальнююча і порівняно-соціологічна наука (західноєвропейська традиція: А. Радкліфф-Браун, М. Мосс і ін)

2) соціальна антропологія як частина культурної чи історичної антропології, яка займається вивченням соціальних відносин та інститутів (систем спорідненості, форм шлюбу, механізмів соціального контролю) в первісних і традиційних суспільствах (американська традиція: окремі школи та представники).

Ми вважаємо, що соціальна антропологія, що використовує в процесі свого становлення та розвитку дані етнографічних, соціологічних та інших соціальних досліджень, виступає тим не менш самостійною областю соціально-наукового знання. На це вказують багато дослідників, які дотримуються самих різних наукових орієнтацій. Головним же аргументом на користь наукової автономії цієї дисципліни слід вважати визнання її внеску у розробку теоретичних моделей соціальної організації різних типів суспільства, у дослідження тих форм соціальної взаємодії людей (наприклад, систем спорідненості в первісних суспільствах), які виявилися з тих чи інших причин поза полем зору і сфери інтересів представників інших соціальних наук.

Що ж до концептуального змісту і парадигмального статусу соціальної та культурної антропології, то остання є не тільки міждисциплінарною, а й мультипарадигматичною областю знання, що поєднує в собі як традиційно наукові, так і нетрадиційні, нові підходи .

Вона може бути представлена у вигляді безлічі концепцій, теорій, методів, спрямованих на вивчення соціокультурного контексту життєвих проблем людини та їх подальше рішення .

До фундаментального рівня сучасної соціальної та культурної антропології прийнято відносити такі теоретико методологічні орієнтації і підходи, як еволюціоністський напрямок з включенням до нього елементів диффузіонізму, системно-функціональний підхід, у тому числі постфункціоналізм, структуралістський підхід, психологічну антропологію, яка об'єднує різні психологічні течії, " феноменологічну антропологію, що включає інтеракціонізм, "антропологію повсякденності", "етнометодологіі", постмодернізм і деякі інші.

Щоб зрозуміти, в чому полягають особливості соціально-антропологічного погляду на людину і його життя в суспільстві, необхідно більш чітко позначити ознаки, що характеризують розглянуту область знання та визначити структуру цієї науки.

Зміст і межі предметної галузі соціальної антропології

Концептуалізація предметної галузі соціальної антропології здійснюється на основі ряду пізнавальних процедур, таких, як:

1) виділення особливого об'єкта або класу об'єктів аналізу;

2) розробка понятійного апарату та обґрунтування проблемного поля цієї науки;

3) визначення меж і можливостей пізнання даного об'єкта (сукупності об'єктів) і формулювання вихідних онтологічних принципів або припущень щодо природи, структури об'єкта, взятого в його динаміці;

4) опис об'єктів науки в спеціальних категоріях або поняттях і встановлення емпіричних фактів і залежностей соціокультурної взаємодії людей;

5) виявлення істотних зв'язків, властивих цьому об'єкту і складових проблемне поле науки;

6) побудова аналітичних моделей об'єкта (об'єктів), що характеризують їх окремі сторони і зв'язки між ними; і, як підсумок - створення на основі наявних положень цілісної концепції (концептуальної системи), яка виражала б якісне своєрідність об'єкта.

Дослідження практично всіх областей антропологічного знання спрямоване на пізнання цілісної людини. Проте людина, а точніше сукупність форм його життєдіяльності (антропосфера), будучи метаоб'єктом антропології взагалі, аналітично "розчленовується" на часткові портрети і фрагменти, виділені в процесі спеціальних досліджень і виражають предметну специфіку даної антропологічної дисципліни .

Об'єктом ж соціальної антропології є не людина, як така, а соціальна організація (соціосфера) його життя чи життєвого світу, розглянута в умовах як традиційних (примітивних), так і сучасних суспільств. Леві-Строс та його послідовники підкреслюють пріоритетну увагу антропології до вивчення безпосередніх форм соціальних відносин, локальних соціальних структур та соціальних установлень (обрядів, звичаїв і вірувань). У якості ж конкретних об'єктів цієї науки виступають різні "життєві форми" цих товариств, а точніше - форми групової або "суспільної соціальності, тобто співтовариства (об'єднання) людей, пов'язаних подібними умовами життя (в т.ч. в умовах екологічної адаптації), єдиним місцем проживання (територією), політичною організацією, загальною культурою та мовою - етнічні, сімейно-родинні, територіальні, сусідські, релігійні та інші .

Крім ідентифікації об'єктів за типом культурних одиниць (мови, території, політичної організації і контактної групи), в соціальній і культурній антропології особлива увага приділяється дослідженню спеціалізованих областей соціальної організації і культури: економічних, політичних і релігійних систем, що розглядаються з точки зору структури і динаміки панівних в них соціальних зв'язків, а також повсякденних уявлень і установок, культурних стереотипів; особистості, аналітично представленої через набір статусів, позицій, ролей та ідентичностей, які висловлюють її властивості як суб'єкта соціальної взаємодії; мови та лінгвістичних структур, які вивчаються як системи висловлювань, які мають інтерсуб'єктивності значення і символічне вираження [12, с. 33-48 ]ї .

Виділення предметної галузі соціальної антропології намічається по лінії обмеження змісту об'єктної сфери (соціальної організації), що можна виразити в таких положеннях, більш точно визначають її місце серед інших соціальних наук.

1. Принципова відмінність антропології, з одного боку, і соціології, інших соціальних наук, з іншого полягає в поділі соціального життя або соціальності на дві форми - громадську і суспільну. Така диференціація бере свій початок ще в роботах відомого німецького філософа і соціолога Ф.Тенісу. Останній, як відомо, підрозділяв все різноманіття соціальних зв'язків на два основних типи - общинні і суспільні. До общинних зв'язків він відносив передусім родові або кровноспоріднені відносини, відносини "сусідства" та стосунки "дружби". Оскільки соціальність - це взаємодія волі індивідів, в ході якої відбувається їхнє взаємоствердження, то можна говорити про два різновиди соціальної волі людей - "сутнісної волі" общини як органічного цілого, зумовленої емоціями та іншими природними властивостями людей, і "механічної волі" суспільства, основаної на раціональному розрахунку і вірі в можливості колективного розуму. Надалі сучасні дослідники (Гайгер та ін.) стали розрізняти общинні і суспільні з інших підстав, наприклад, як внутрішній ("єднання у свідомості") і зовнішній ("єднання через соціальний порядок") аспекти соціального зв'язку.

Отже, першою і важливою ознакою соціальної антропології як науки є акцент на вивченні суспільних (групових) відносин , процесів соціальності. Її цікавить не соціум в цілому, а лише його общинні сторони або початку, характерними ознаками яких виступають суб'єкт - суб'єктна взаємодія (в т.ч. "обличчям до обличчя"), проживання в одному місці або на одній території, культурна та соціально-психологічна близькість.

Якщо соціологія ці общинно-групові відносини і форми розглядати як приватні прояви або інститути соціального цілого (суспільства), то антропологія, навпаки, виходить з визнання первинності общинності (груповий життя) по відношенню до суспільства. З її точки зору, суспільство є розширена, помножена спільність людей або "спільність спільнот". Іншими словами, для соціології відправним пунктом пізнання є вивчення суспільства як цілісності, а для антропології - дослідження спільності як фундаментальної, базової ("первинної") форми соціальності, з потреб якої виростають більш складні соціокультурні форми - суспільство, соціальні системи та інститути .

Тому з самого початку свого виникнення антропологія займалася дослідженням примітивних спільнот. Спочатку вона формувалася як вчення про вихідні передумови та генези сім'ї та родоплемінних об'єднань, що доповнюється дослідженнями структури міфів і стереотипів мислення, властивих архаїчним племенам. В даний час сфера її пізнання значно розширюється , тому що в неї включають дослідження общинних відносин і процесів, які спостерігаються в сучасних "складних" суспільствах.

У соціальній антропології, як і в соціобіології, для позначення локальної внутріпопуляційної спільності (угруповання тварин і людей) використовується також поняття "співтовариство". У якості ж "інваріантів" (типових форм) соціальної організації найчастіше виділяються наступні спільноти: територіальні, в яких відбувається взаємодія індивідів з навколишнім середовищем з приводу значущих для них елементів і здійснюється персоналізація безпосереднього життєвого простору (плем'я, етнос, сільська або міська громада і т.д.); репродуктивні, засновані на відносинах відтворення індивідів (системи юродства і життєзабезпечення, сім'я); організаційні, в яких складаються відносини з приводу підтримки порядку і реалізуються потреби кожного індивіда у збереженні та підвищенні свого статусу; співтовариства або альянси , для яких характерні дружні, емпатійні взаємини небагатьох знайомих осіб між собою, спрямовані на збереження і підтримку соціально-психологічної єдності [13 , с. 150-156 ] .

Отже , предметна специфіка соціальної антропології на даному етапі самовизначення полягає в тому , що її об'єктна сфера (соціальна організація) розглядається в термінах общинних (общинно-групових) зв'язків.

Іншими словами , вона визначається головним чином установкою на осягнення способів упорядкування діяльності соціальних спільнот, груп та їх взаємин. При такому розумінні соціальна організація (як система соціальних груп і відносин між ними) відрізняється від її структури (як системи взаємопов'язаних статусів і ролей), що є основним об'єктом вивчення соціології .

2. Однак однієї вказівки на типи об'єктів, якими займається соціальна антропологія недостатньо для її предметної ідентифікації. Необхідні більш чіткі параметри її предметного змісту. У ній, як і в соціології, прийнято було вважати, що певний тип соціальної організації (форма спільності людських груп) є основою культури. Саме цю проблему теоретики функціоналізму розробляють стосовно до своїх цілям дослідження. На думку Т. Парсонса, соціальна антропологія займається вивченням культурних аспектів соціальної організації. Коло інтересів антропології, пише він, - « включає в себе аналітичне вивчення явищ культури, структурованих значущих систем , в яких і за допомогою яких орієнтуються і направляються соціальні системи і особистості ... Соціальна антропологія ... в основному вивчає соціальні структури і процеси стосовно їх культурних умов і зв'язків, і особливо за традицією стосовно "найпростіших" товариств » [14, с. 362-363 ].

Близькою до цієї позиції дотримується З.А. Орлова, яка вважає, що соціальна антропологія - "це соціально - наукова дисципліна, в рамках якої людина вивчається через аналіз його взаємодії з природним та штучним оточенням; через дослідження причин, чинників і механізмів, які обумовлюють породження, підтримання та зміна людьми створюваних ними об'єктів (артефактів)" [9, с. 20-21] .

Таким чином, людські спільності та групи, їх життєві форми вивчаються в соціальній антропології з точки зору культурного виміру або контексту цінностей, норм, символів та ін. Якщо спільність має конкретно-історичну форму соціальності , то культура (в аспекті її вивчення соціальної антропологією) становить зміст її життєдіяльності. Отже, культурні моделі, зразки, стилі, стандарти, одиниці, умови, фактори соціальної організації є поряд з виділенням її общинних зв'язків важливою складовою предметної області цієї науки.

У силу свого міждисциплінарного характеру соціальна антропологія покликана зблизити позиції соціології, що вивчає переважно форми і структури соціальної організації (соціальних взаємодій людей), з одного боку, та культурології чи культурної антропології, що розглядає інтереси, цінності, цілі , норми, що лежать в основі досліджуваної спільності, з іншого.

Вона прагне інтегрувати моделі асоціації і відносини, за допомогою яких люди впливають або впливають один на одного, з результатами цих взаємодій у вигляді піддаються реєстрації цінностей, норм і стандартів [15, с. 302]. Іншими словами, її предметна область містить у собі головним чином проблеми взаємозв'язку соціальної організації і культури.

3. Проте виділення культурних аспектів життєдіяльності соціально організованих спільнот в якості предмета вивчення соціальної антропології недостатньо з точки зору розуміння логіки її історичного розвитку. Культура включає в себе не тільки усвідомлені явища, а й несвідомі. До останніх відносяться витіснення на периферію свідомості і символічно представлені в культурі освіти , які існують або проявляються у вигляді архаїчних структур (архетипів), інтуїтивних здогадок і осяянь, ілюзій, фантазій, неусвідомлених інстинктів, безпосередньо спонукають людей до дії.

На розрізненні свідомих і несвідомих форм вираження чи відображення культури якраз і засновані взаємини соціології та соціальної антропології. Соціологія, як і історія, узагальнює дані, що відносяться переважно до свідомих проявів суспільного життя. Як зазначає Ж.Т. Тощенко, вона вивчає реальне, практично функціонуюче свідомість і поведінку людей як членів громадянського суспільства [16, с. 21-25 ].

Соціальна антропологія, досліджуючи спочатку "примітивні" і, як правило, безписемні культури, основну увагу приділяє аналізу несвідомих елементів соціального життя." Відомо, що у більшості первісних народів дуже важко з'ясувати моральне виправдання якомусь звичаєм або соціальному встановленню або отримати його розумне пояснення ..." [6, с. 25]. Їхні звичаї, мову, різні інші явища культури ніколи не виникають свідомо і найчастіше беруть свій початок від несвідомого, прояви якого розглядаються самими тубільцями як приховані, неявні вимоги виконання непохитної волі богів або настанов предків.

Щоб краще зрозуміти людину, культуру спільноти, в якій він живе, "необхідно і достатньо, - підкреслює К. Леві-Строс, - прийти до несвідомої структури, що лежить в основі кожного соціального встановлення або звичаю, щоб набути принцип тлумачення, дійсний і для інших встановлень і звичаїв ... " [6, с. 28]. Цим пояснюється багато в чому підвищений інтерес соціальної антропології до вивчення соціальних міфів і вірувань, ритуалів і звичаїв, шаманства і магії, відносин споріднення і регуляції шлюбів.

Водночас структура соціальної ментальності людських спільнот, яку вивчає антрополог, володіє більш складним і внутрішньо суперечливим характером. До неї належать, на думку Ю.М. Федорова, явні і неявні, реальні (справжні) і псевдореальність (хибні), свідомі і несвідомі форми. Якщо соціальна свідомість включає в себе явні і осмислені, ціннісні або нормативні уявлення людей про себе, своє місце в суспільстві, то "соціальне несвідоме складається з символічно-архетипових ядер і епістемологічної його периферії витіснених культурних матриць ..." [7 , с. 247 ].

Стосовно характеристики культури людської спільності можна виділяти такі компоненти соціального несвідомого: родове несвідоме (неусвідомлювані спонукання і архетипи, пов'язані з протоформі існування первинних спільнот і передаються з покоління в покоління завдяки колективній пам'яті роду у формі переказів, заклинань, легенд, чуток, спогадів, обрядів і звичаїв) і так зване космічне несвідоме (ірраціональні, надприродні очікування і інтуїтивно - чуттєві образи світу, що виникають у членів спільноти як представників всього людства і що існують у формі релігійних вірувань і міфів, культових ритуалів).

Не відмовляючись від дослідження свідомих і раціональних форм культури різноманітних спільнот, соціальна антропологія бачить свою головну мету у виявленні за всіма усвідомлюваними і завжди розрізненими образами і уявленнями людей більш глибинних пластів колективної ментальності , пов'язаних з несвідомими структурами. Оскільки ці структури найчастіше виражені в символічній (насамперед мовної) формі, то їх осягнення передбачає освоєння і застосування лінгвістичного підходу.

4. Несвідомі структури і елементи культури (субкультури) інтегруються в "соціальне тіло" спільності допомогою комунікацій, які локалізуються в символічно структурованому просторі життєвого світу, що охоплює рівень безпосередніх і неформальних контактів між людьми. Тому ще одна, не менш широка основа предметного самовизначення соціальної антропології , задається дихотомією "системний світ - життєвий світ", яку використовував Ю. Габермас, синтезував, як відомо, поняття та ідеї, що відносяться до двох різних наукових традицій (структурно-функціонального підходу і соціальної феноменології).

"Системний світ" - це світ зовнішньої необхідності і доцільності соціуму, ієрархічно організований (залежно від займаного статусу, рівня доходів людей) і впорядкований за допомогою норм і встановлень. Поняття " життєвий світ " характеризує сферу суб'єктивно значущого досвіду людей, їх безпосередніх (міжособистісних і групових) відносин, зумовлених як природними (наприклад, біологічними або статевими) відмінностями, так і психологічними особливостями. На відміну від першого світу він підпорядковується не нормативним вимогам доцільності та ефективності, а моральним законам взаєморозуміння і злагоди. Отже, "системний" і "життєвий" світи соціуму розрізняються також двома різними способами соціальної регуляції - переважно нормативно-правовою або ціннісно-моральною .

У соціоструктурному плані "життєвий світ" представлений такими утвореннями і феноменами, які мають, з одного боку, головним чином біосоціальну природу (наприклад, територіальні та репродуктивні спільності, сім'я, дружні компанії), а, з іншого боку, соціокультурне походження (системи комунікацій, громадські об'єднання та рухи), а "системний світ", навпаки, - політичними, економічними, правовими, релігійними та іншими інститутами і системами.

На відміну від соціології, що робить предметом свого дослідження переважно раціонально організовані та нормативно впорядковані соціальні системи та інститути, що володіють формальними ознаками "системного світу", соціальна антропологія" тяжіє "до пізнання різних феноменів життєвого світу, повсякденного життя людей. Ось чому проблеми повсякденності та комунікативної раціональності, що є конкретизацією більш загального відносини між "системним" і "життєвим" світами людських спільнот, знаходяться в центрі уваги сучасної антропології.

У життєвому світі спільності і людини зосереджений величезний комунікативний потенціал. Кожна спільність або група розглядається як безліч форм комунікації, основаних на спільних цінностях та безпосередньому контакті між людьми, що знають один одного з досвіду попереднього спілкування. Смисловий зміст комунікацій робить їх кордони "прозорими" для взаємного проникнення несвідомих елементів з одних культур в інші, що обумовлює в свою чергу культурну ізоморфність однієї і тієї ж спільності або спільнот одного типу.

Отже, в життєвому світі соціальної спільності кордону комунікації визначаються виключно специфічним і ціннісно обумовленим змістом або тематичним змістом, а не нормативними приписами або прескриптивними значеннями, як це відбувається в системно-формальному світі. Ці кордони, - як зазначає Н. Луман, - залежать від того, які теми можуть стати предметом спілкування [16, с. 50]. Якщо формальна система чи організація спочатку встановлює правила членства в ній, а потім вже допускає (або не допускає) учасників до обговорення тем, то " життєсвітова" спільність встановлює на основі загальних ціннісних орієнтацій учасників комунікації коло тем або питань для обговорення, завдяки чому визначається їх конкретний склад.

Дослідження " життєсвітових" зв'язків і комунікацій спільнот, що роблять їх доступними для залучення все нових і нових членів, дозволяє розширити традиційні рамки соціально-антропологічного пізнання за рахунок включення до її об'єктну сферу сучасних типів спільності - добровільних об'єднань, асоціацій і союзів, що становлять у своїй сукупності ядро громадянського суспільства.

Однак при цьому соціальну антропологію цікавить насамперед проблема переходу від несвідомих мотивів дій людей до осмислених (усвідомленим), і навпаки. Адже в більшості випадків солідарність членів спільності не можна пояснити тільки раціональними чинниками, не вдаючись до аналізу її латентних причин (несвідомих мотивів і спонукань). Саме в "життєвому світі", а не "системному" слід шукати витоки та передумови породження і символічного вираження колективного несвідомого.

4. Тому ще однією особливістю концептуалізації предметної галузі соціальної антропології виступає орієнтація на дослідження соціокультурної динаміки і взаємних переходів несвідомих і усвідомлених явищ життєвого світу людських спільнот. При цьому виявляється кілька характерних рис антропологічного підходу до вивчення цієї динаміки. По-перше, соціальну антропологію цікавлять насамперед общинні зміни або зміни людських спільнот - соціальні та культурні, інституційні (раціонально направлені й організовані) та не інституційні ( спонтанні).

По-друге, до цих пір антропологія обмежувалася вивченням генетичних процесів, тобто процесів виникнення і становлення людських спільностей за допомогою механізмів асоціації і дисоціації. Проте останнім часом у багатьох дослідників істотно зріс інтерес до пізнання динамічних процесів як процесів самопородження і саморозвитку цих спільнот.

Вивчення динамічних процесів, завдяки яким культура впливає на життєвий світ людини і спільності, в тому числі символічно структурує і організовує його, а життєвий світ обумовлює в свою чергу розвиток культури, забезпечуючи останню новими зразками і формами, що виростають із глибинних рівнів соціального несвідомого, стає сьогодні найбільш актуальною проблемою соціальної та культурної антропології .

По-третє , сучасна антропологія приділяє пріоритетну увагу вивченню мікрорівня общинних змін або локальних змін спільноти. Це пов'язано з тенденцією глобалізації соціокультурних процесів, що викликають значне розширення мережі опосередкованих зв'язків, а також з прискоренням темпу життя спільнот. Щоб зберегти свою культуру і продовжити "життєвий цикл" існування, вони змушені зміцнювати міжособові зв'язки і безпосередні контакти між своїми членами, формуючи таким чином групову солідарність. Соціальний антрополог повинен встигати за ходом часу, своєчасно досліджуючи проблеми актуалізованого спілкування всередині людських спільнот, так як число деяких з них (наприклад, примітивних народів і суспільств) катастрофічно зменшується" ... Вивчення мікродінаміки культури дозволяє побачити процеси породження і розпаду різного роду соціокультурних об'єктів" [9, с. 210].

В умовах пізнього модерну (кінець XX століття) мікродінаміка общинних змін характеризується такими рисами, як плюральність життєвого світу особистості і спільноти, не направленням процесів соціокультурного життя, децентралізованість соціокультурного простору, зростаючузначимість нестаціонарних соціальних об'єктів.

Відповідно змінився і зміст динамічного підходу в соціальній і культурній антропології. Культура та життєві форми тієї чи іншої спільності вже не розглядаються нею як виключно стійкі і цілісні феномени, що знаходяться в стаціонарних умовах. Положення про тотальну системності та стабільності соціальної організації поступається місцем уявленню про її диференційованою і багатовимірної (багатошарової) природі. Поряд з "системними" об'єктами в ній виникають і розвиваються несистемні об'єкти - аморфні й дискретні соціокультурні освіти, не мають чітко вираженої структури і форми.

Таким чином, соціальна організація життя примітивних, традиційних і сучасних народів послідовно конкретизується в ході предметної концептуалізації цієї науки за допомогою таких одиниць аналізу, як "соціальна спільність" ("спільнота"), "культурні аспекти або одиниці", "структури соціального несвідомого", "комунікативні структури життєвого світу", "соціокультурна мікродінаміка" та інших .

"... Етнограф, - підкреслював М. Ковалевський, - повинен звертатися до всієї сукупності умов життя даного народу, як справжніх, так і минулих, щоб знайти пояснення досліджуваних ним явищ" [18, с. 118]. Соціальний антрополог, як і етнограф, замість вивчення" суспільства взагалі" вживає аналіз всієї сукупності конкретних життєвих проблем реальних спільнот, звертаючи особливу увагу на несвідомі форми культурного розвитку (динаміки) останніх і насамперед ті з них, які отримують своє "друге дихання" і смислове вираження в символічних структурах комунікативно опосередкованого життєвого світу.

Теоретичні основи і принципи соціальної антропології

Теоретичні основи або вихідні допущення соціальної антропології диференціюються в процесі концептуалізації її предметної області на три групи:

1) "метафізичні" допущення або "гіпотези про світ", що відносяться до визначення і ідентифікації об'єктної сфери всіх антропологічних наук (людини або антропосферою) і службовці світоглядною основою наукової парадигми ;

2) "онтологічні" допущення, пов'язані з предметної області пізнання, або, іншими словами, специфічні уявлення про дослідницьку сферу (соціальної організації), що містять домінуючу інтерпретацію дійсності відповідно до прийнятої парадигми;

3) спеціальні або приватні допущення, що характеризують окремі аспекти пізнання об'єкта або сторони предметної області даної науки.

У термінах соціальної та культурної антропології "метафізичні", "онтологічні" і "приватні" допущення визначаються відповідно як загальноантропологічні , загальнотеоретичні (і методологічні) та спеціальні підстави.

Наведемо найбільш важливі з них.

Загальноантропологічні основи: соціобіологічна природа людини (визнання єдності біологічного і соціального в людині, природного та соціокультурного простору його життєдіяльності, фізичного і історичного часу існування); єдність людини як виду (характеристика родових і загальновидових властивостей людини, особливостей його існування); антропоцентристська орієнтація (прагнення розглядати соціальні та культурні проблеми крізь призму основного питання про людину, і його позиції як центральної в системі соціальних зв'язків); антропологічна редукція (зведення всієї різноманітності соціокультурних явищ до антропологічних універсалів, тобто загальновидового (родового, общинного) властивостям людини та її життєвого світу); антропологічна інтерпретація досліджуваних соціокультурних явищ (дослідження систем соціальної взаємодії з точки зору виявлення та аналізу антропологічних універсалів) .

Загальнотеоретичні та методологічні основи:

- єдність і різноманіття явищ соціокультурного життя (прагнення до інтеграційного та диференціюючого синтезу, соціальних чи культурних феноменів на основі загальних принципів методології наукового пізнання);

- дуальність (визнання початкової подвійності соціального життя - її ідеальності і реальності, об'єктивності та суб'єктивності, "природності" і "штучності");

- реляціонізму (розгляд соціального світу людини не як що містить спочатку дану субстанцію, а як постійно мінливу конфігурацію певних життєвих процесів і зв'язків між людьми);

- динамічна орієнтація (розгляд соціокультурних явищ у їх динамічному вираженні, тобто в процесі їх самопорождення і саморозвитку;

- дослідження динамічних процесів в групах, завдяки яким кожен індивід впливає на свою культуру, а культура - на індивіда);

- об'єктивність (слід розглядати соціокультурні особливості людських спільнот, піднімаючись над рівнем цінностей і методами мислення групи спостерігача і наближаючись одночасно до повного відображенню цінностей і методів мислення групи спостережуваних);

- комплексність (чим складнішою організацією володіє дана спільність, тим більше різноманітні знання і прийоми потрібні для її вивчення; при цьому антропологія прагне утримувати загальну форму спільності, об'єднуючу різні прояви її життєдіяльності);

- принцип відкритості, тобто визнання нескінченності інтерпретації, коли ні один висновок, за визначенням, не може стати істиною в останній інстанції; завдання ж антрополога полягає в тому, щоб представити набір точок зору про соціальну реальність, що відбивають її складність і різноманіття і тим самим сприяють глибшому її розуміння;

- семіотична (лінгвістична) обгрунтованість теорії (визнання фундаментальної ролі мови, інших семіотичних систем в конструюванні соціального життя; першорядне значення надається вивченню символічних і лінгвістичних структур соціальної взаємодії, за допомогою яких його учасники інтерпретують один одного);

- рефлексивність (прагнення до більш повного відображення соціальних процесів з урахуванням позиції як їх суб'єктів, так і самого дослідника або теоретика; вибір власної позиції дослідником повинен здійснюватися рефлексивно, тобто з розумінням відносності прийнятої ним інтерпретації і з урахуванням рефлексивних можливостей самих учасників взаємодії в контексті інституційних або нормативно заданих вимог, пред'являються з боку більш широких систем);

- багатоступінчатість пізнання життєдіяльності людини (етнографія як перший рівень соціально-антропологічного знання займається спостереженням, описом і аналізом окремих спільнот з урахуванням їх етнокультурних особливостей; етнологія узагальнює результати етнографічних досліджень цих спільнот, розширюючи знання їх частого досвіду до пізнання життєдіяльності інших спільностей; загальна теорія соціальної антропології займається вивченням соціальних встановлень або форм соціальної організації спільнот, розглянутих під кутом зору їх культурних аспектів ;завдання соціальної антропології в цілому - визначення співвідношення між об'єктивним і суб'єктивним, "системним " і " життєвим " світами людини в тих його формах , які по-різному проявляються в різних людських спільнотах ) ;

- ідеальнотипове конструювання соціальності (соціальна організація спільності, наприклад, система спорідненості, розглядається не як сукупність об'єктивних кровноспоріднених зв'язків між індивідами, а як система довільних уявлень, "ідеальних типів" , за допомогою яких реконструюється цей об'єкт).

Спеціальні критерії соціальної антропології:

- критерій самоконструювання соціокультурних явищ (орієнтація на розкриття природи і механізмів антропосоціосинтезу як універсального способу динамічного взаємодії "системних" і "життєвих", "природних" і "штучних" початків сучасного соціуму, в рамках якого здійснюється конструювання соціальних подій і відбувається "сходження" людини від її тілесного існування, підлеглої законам природної необхідності, до соціальної форми людського руху, що виявляється в сукупній діяльності людей по створенню та підтриманню різноманітних "життєвих форм", і далі - до загальнолюдського існування людини як носія родових сутнісних сил);

- критерій синхронності (явища культури розглядаються в синхронному розрізі спільності, в єдності просторових і часових, внутрішніх і зовнішніх зв'язків);

- критерій символічної виразності або представленості соціокультурних явищ (явища культури різних людських спільнот досліджуються як багаторівневі і багатошарові символічні або семантичні структури);

- критерій варіативності соціокультурних явищ (вивчення цих явищ проводиться з урахуванням їх мінливості , рухливості - в рамках конкретної культури або ширшої культурної системи, де відбувалася його трансформація);

- критерій "дистантності", що характеризує установку на дослідження рівновіддалених і різномасштабних фрагментів соціокультурного досвіду членів спільності, в тому числі просторово-часового виміру контактів між ними як представниками абсолютно різних культур (субкультур);

- критерій взаємозалежності спостерігача і спостережуваного явища (сфера дослідження соціокультурних явищ визначається не тільки залежно від інтересів спостерігача , а й з урахуванням позиції самих спостережуваних, тобто їх думок і уявлень про проблемної ситуації); критерій позитивної значущості досліджуваних явищ (антропологічне дослідження соціальних спільностей побудовано не на негативних , а на позитивних ознаках; так звані "прості" або "примітивні" спільності мають свої окремі переваги перед складними формами суспільства, оскільки засновані на особистих зв'язках і конкретних взаєминах між індивідами );

- критерій безпосередності (на відміну від нормативно або інституційно опосередкованих суспільних відносин общинного зв'язку характеризуються безпосередністю контактів між людьми; тому їх вивчення спрямоване спочатку на виявлення множини форм "живої" або "контактної", міжособистісної або міжсуб'єктивної комунікації) ;

- критерій соціальної чи культурної обумовленості предметних засобів життєдіяльності людей (різні предмети і реч , наприклад, вироби, знаряддя, технології, обрядові або культові предмети, розглядаються як соціокультурні факти);

- критерій пріоритетного вивчення латентних (несвідомих) структур соціокультурного життя людей (соціальна антропологія узагальнює дані, що відносяться переважно до підсвідомих або несвідомим явищам соціального життя, символічно представленим у вигляді міфів, архетипів, вірувань).

Досить перспективним напрямком міждисциплінарного синтезу соціальної антропології та соціології є антропосоціологія - комплексне вивчення соціокультурного контексту життєвого світу або повсякденного життя людей , яке здійснюється на основі застосування антропологічних підходів і підстав до соціологічного аналізу форм соціальної взаємодії .

Висновки

Соціальна та культурна антропологія являє собою область пізнання, в якій людське існування стало предметом аналізу і пояснення, а не тільки описи й оцінки, як це було в часи, що передують формуванню соціальних наук. Її зміст можна охарактеризувати двома добре відомими в історії європейської думки формулами. У філософському сенсі межі окреслюються знаменитими питаннями І. Канта , на які повинна відповісти антропологія: що я можу знати ? що я повинен робити? на що я можу сподіватися ? нарешті, що є людина ? На прагматичному рівні вона повинна відповідати вимогам О. Конта: знати, щоб передбачати; передбачити, щоб могти; могти, щоб попереджати .

З початку становлення цієї науки і по теперішній час важливою темою дослідження є історичний, навіть передісторичний генезис культури і суспільства. На підставі вкрай обмеженої і розрізненої інформації про ранній період існування людини як виду дослідники будували і продовжують будувати великомасштабні теорії.

Соціальна та культурна антропологія різняться предметом дослідження: соціальна антропологія вивчає наявні в людському суспільстві соціальні інститути, культурна - конкретні аспекти культури спільноти. Щоправда, англійську антропологію називають соціальною, однак чимало її представників досліджують культуру, а не соціальну структуру, або розглядають соціальну структуру як особливий спосіб організації культури. Однак ці два різновиди антропології, вивчаючи окремі етноси, не зазіхають на загальний теоретичний аналіз етнічних спільнот.

Список використаної літератури

1. Бромлей Ю.В. О предмете культурной- социальной антропологии и этнографии в трактовке англо- американских и советских ученых(опыт сравнительного анализа) // Этнография за рубежом. Историографические очерки. М.: Наука, 1979.

2. Иванов Вяч. Вс. Культурная антропология и история культуры// Одиссей: человек в истории. М, 1989.

3. Пуляев В.Т., Шаронов В.В. Социальная антропология: статус, предмет, проблемы// Социально-политический журнал. 1993. №7.

4. Бороноев А О., Емельянов ЮН. Антропология в современном мире// Социально-политический журнал. 1993. №5/6.

5. Воронкова Л.П. Культурная антропология как наука и учебная дисциплина// Вестник МГУ. Серия 6. Философия. 1997. №1.

6. Леви-Стросс К. Структурная антропология. М.: Наука. 1985.

7. Федоров Ю.М. Сумма антропологии. Кн. 2. Космо-антропо-социо-природогенез человека. Новосибирск: Наука, 1995.

8. Современная западная социология. Словарь. М.: Политиздат, 1990.

9. Орлова З.А. Введение в социальную и культурную антропологию. М.: Изд-во ВГИК, 1994.

10. Энциклопедический социологический словарь// Под общ. ред. Г.В. Осипова. М.: ИСПИ РАН, 1995.

11. Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.

12. Руководство по методологии культурно-антропологических исследований. М.: ИНИОН, 1991.

13. Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции. Теоретико-методологический анализ. Новосибирск: Наука. Сиб. отд., 1990.

14. Американская социология: перспективы, проблемы, методы. М.: Прогресс, 1972.

15. Беккер Г., Босков А. Современная социологическая теория в ее преемственности и изменении. М.: Изд-во иностр. лит., 1961.

16. Тощенко Ж.Т. Социология. Общий курс. М: Прометей, 1994.

17. Западная теоретическая социология80-х годов. Реф. сбор. М.: ИНИОН, 1989.

18. Ковалевский М.М. Этнография и социология//Антология русской классической социологии: Тексты. М.: Изд-во МГУ, 1995.

19. Резник Ю.М. Социальное измерение жизненного мира (введение в социологию жизни). М.: "Союз", 1995.

Размещено на Allbest.ur


Подобные документы

 • Компоненти соціальної структури. Поняття "соціальної групи", "соціальної спільності". Соціальна стратифікація у перехідному суспільстві та підходи щодо її аналізу. Подолання культурного бар’єра і бар’єра спілкування у процесі соціальної мобільності.

  реферат [36,7 K], добавлен 21.08.2009

 • Сутність соціальної політики, основні напрямки її здійснення. Характеристика системи соціального захисту та соціального страхування. Особливості функціонування соціальної політики в Україні та інших державах. Людина як суб'єкт соціальної політики держави.

  учебное пособие [488,3 K], добавлен 03.05.2010

 • Загальна характеристика взаємозв'язків соціальної роботи з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами. Місце соціальної роботи в структурі соціально-гуманітарних наук. Соціологія і соціальна робота. Взаємозв'язки соціальної роботи із психологією.

  реферат [16,5 K], добавлен 18.08.2008

 • Соціологічне уявлення про структуру та поняття "соціальної структури". Дослідження, прогнозування та оптимізація соціальних процесів. Основні елементи макроструктури суспільства, соціально-територіальна структура. Соціальна мобільність та маргінальність.

  контрольная работа [27,0 K], добавлен 05.10.2009

 • Поняття соціальної діагностики. Принципи соціальної діагностики. Методи соціальної діагностики. Рівні та етапи соціальної діагностики. Соціально-педагогічна діагностика. Соціологічне дослідження на тему "Сучасне мовлення телебачення".

  курсовая работа [54,3 K], добавлен 07.11.2007

 • Сім'я, як невід'ємний елемент соціальної структури суспільства. Функції сім'ї в процесі соціалізації особистості, які виділяє соціальна педагогіка, їх характеристика, умови забезпечення і взаємозв'язок. Зміст функції первинного соціального контролю.

  реферат [32,7 K], добавлен 24.11.2011

 • Соціальна робота належить до професій, які виникли й утверджуються з метою задоволення насущних потреб суспільства і його громадян. Місце соціальної роботи в сучасному суспільстві. Напрямки соціальної роботи. Світовий досвід соціальної роботи.

  реферат [19,0 K], добавлен 18.08.2008

 • Методологічні основи дослідження основних засад організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами. Сутність, значення, специфіка та провідні напрямки організації соціальної роботи з дітьми-інвалідами. Організація соціальної реабілітації дітей-інвалідів.

  дипломная работа [48,8 K], добавлен 12.08.2010

 • Зародження соціальної роботи ях фаху в індустріально розвинутих суспільствах на початку XX ст. Проблеми періодизації історії соціальної роботи. Передісторія виникнення соціальної роботи як фахової діяльності. Соціальна діяльність Нового часу.

  реферат [23,2 K], добавлен 18.08.2008

 • Сучасний рівень освіти та медичного обслуговування в Україні. Принципи діяльності держави щодо регулювання процесів у галузях соціальної сфери. Регіональні особливості нормовано-інтегрального показника рівня розвитку соціальної інфраструктури в Україні.

  творческая работа [3,8 M], добавлен 01.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.