Основні проблеми у молодіжному середовищі

Молодь як об’єкт соціальних досліджень. Проблеми сучасної української молоді. Соціологічне дослідження "Проблеми молоді очима молодих" та шляхи їх розв’язання. Результати загальнонаціонального опитування молоді. Особливості розв’язання молодіжних проблем.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 26.05.2010
Размер файла 121,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

По-третє, дуже важлива для молодих можливість працювати за спеціальністю. Ця проблема, на відміну від попередніх, пов'язана з загальною ситуацією в країні. Хоча високий заробіток не усі вважають достатньою підставою для зміни цікавої роботи на менше цікаву, але більшість випускників вузів змушені вибирати вищеоплачувану роботу не за фахом, втрачаючи кваліфікацію. Причому заняття торгівлею в молодіжному середовищі не вважається достатньо престижним. Робітники фахові, особливо пов'язані з конвеєром, котируються ще нижче. Причина відходу молоді зі сфери виробництва - відсутність творчого моменту, неможливість показати себе як професіонала. [21, 169]

Можливість професійно займатися політикою молоді люди практично не розглядають, натомість такі професії, як лікар і вчитель, знову переходять у розряд престижних.

Патріотизм не входить у число базових молодіжних цінностей, тим більше що впав престиж термінової служби в армії число "відмовників" і "уклоністів" перевищило всі мислимі межі. Відстрочка від призову в армію стає проблемою не тільки соціальною, але і політичною: це посилює напруженість і протистояння в суспільстві.

Вирішення цих проблем потребує розробки і втілення у соціальну практику державної молодіжної політики, яка повинна бути зорієнтована на створення нової системи професійної підготовки молоді з урахуванням тенденцій сучасного соціально-економічного буття, потреб ринку праці, подолання відчуження молоді від політичних та суспільних процесів.

Висновки

Молодь - це соціально-демографічна група, що переживає період становлення соціальної зрілості, адаптації до світу дорослих і майбутні зміни. Молодь має рухливі межі свого віку, вони залежать від соціально-економічного розвитку суспільства, рівня культури, умов життя.

Нижня вікова межа визначається, що з 14 років наступає фізична зрілість і людина може займатися трудовою діяльністю (період вибору навчатися або працювати). Верхня межа визначається досягненням економічної самостійності, професійної й особистої стабільності (створення сім'ї, народження дітей). У цей період людина переживає важливий етап сімейної і позасімейної соціалізації. Соціалізація - це процес становлення особистості, навчання, засвоєння цінностей, норм, установок зразків поведінки, прийнятих у даному суспільстві. У молоді є особливі риси, що характеризують її як самостійну соціально-демографічну групу.

Духовне відродження народу України вимагає особливої уваги до світу цінностей молоді як майбутнього країни, гаранту суспільного прогресу.

В умовах глибокої кризи економіки, культури, ідеології, моралі, освіти і виховання наша молодь усе більше втрачає духовно-світоглядні орієнтири, не відчуває твердого ґрунту при формуванні життєвих планів, плутається в загальнолюдських цінностях.

Погіршується матеріальне становище значних верств молоді, а це штовхає частину молоді на протиправні, злочинні дії. Неробство стає звичним способом життя частини молоді. Сьогодні спостерігається стрімке падіння загального рівня культури молоді, девальвація моральних цінностей. Значно зменшився потяг молодих до отримання знань, до науки. Це вже стає „не модно".

Необхідність рішучого повороту до реальних, практичних завдань будівництва правової, демократичної держави, вирішення цілого комплексу політичних, соціально-економічних проблем, що виникають у зв'язку з цим, передбачає переосмислення всіх суспільних та індивідуально-особистих цінностей, формування на цій основі нової системи світоглядних орієнтацій.

На основі проведеного соціологічного дослідження можна зробити підсумок, що до першочергових проблем сучасної молоді відносяться: отримання освіти, житлова проблема, проблема працевлаштування, проблема алкоголізму і наркоманії.

До загальних проблем, які турбують молодь, респонденти віднесли: безробіття, загальне зниження рівня життя, зростання злочинності, зростання цін, зубожіння населення, наркоманію, низький рівень заробітної плати, СНІД.

Проблеми, що стосуються забезпечення здорового способу життя, турбують загалом кожного десятого респондента віком 15-22 роки: зловживання палінням, недостатні можливості для занять фізичною культурою та спортом, низький рівень поінформованості про здоровий спосіб життя, алкоголізм, стан довкілля, екологія, низький рівень медичного обслуговування.

Для того, щоб надати допомогу молоді потрібні знання основних тенденцій розвитку молодіжної культури, психологічних особливостей і т.д. Соціологія молоді вивчає молодь як соціальну спільність, особливості її соціалізації, виховання, процес соціальної спадкоємності й успадкування молоддю знань і досвіду старших поколінь, особливості способу життя, формування життєвих планів, ціннісних орієнтацій, виконання соціальних ролей.

Визначальною рисою молодіжного руху України є його демократичність за характером створення та існування. Але його повноцінний розвиток неможливий без постійної, цілеспрямованої підтримки держави. Для цього і покликана державна молодіжна політика - системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, виконавчій, судовій сферах, і ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу як у власних інтересах, так і в інтересах України.

Головна мета державної молодіжної політики - створення сприятливих економічних, соціальних, політичних, інших умов, правових гарантій для гуманізації способу життя молодого покоління, ефективної його соціалізації та розвитку як в інтересах окремої особистості, так і регіональних інтересів, узгоджених у молодіжних питаннях з інтересами суспільства в цілому. Досягнення цієї мети вимагає вирішення головних завдань, що ставляться у всіх секторах державної молодіжної політики. Ними мають бути: вивчення становища молоді, реальне гарантування на місцях дії законодавства щодо молоді, створення необхідних умов для соціального становлення і розвитку молодої людини безпосередньо за місцем проживання та діяльності, підвищення суспільної активності молоді, допомога молодим людям у реалізації й самореалізації їх творчих можливостей та ініціатив, надання державою кожній молодій людині соціальних послуг у всіх сферах життєдіяльності, виховання молодого покоління, узгодження загальнонаціональних інтересів з регіональними, забезпечення механізмів реалізації державної молодіжної політики.

Список використаної літератури

1. Бебик Я М., Головатий М.Ф., Ребкало В.А. Політична культура сучасної молоді. - К.: У НДІПМ, 2004;

2. Вибори 2002: погляд молодих // Видання ГО "Молодіжна Альтернатива". Випуск 4. - К.: 2002. - 86 с.;

3. Вивчення молоді на сучасному етапі: питання методології і методики. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ 11-13 жовтня 2005 р. - К.: А.Л.Д., 2006;

4. Головатий М Ф. Молодіжна політика в Україні: проблеми оновлення. - К.: Наук. думка, 2005;

5. Головатий М Ф., Цибульник В.С. Проблеми молодіжної політики // Філософ. і соціол. думка. - 2002. - № 4;

6. Громадська думка в Україні 2003. Результати загальнонаціонального дослідження. - К.: IFES, 2007. - 43 с.;

7. Доній О. Покоління оксамитової революції (як нам дожити до 2009 року?). - К.: Смолоскип, 1999. - 24 с.;

8. Злупко С.М., Павлишин М.І. Економічна освіта і соціальний захист молоді. // Наукові записки. Збірник наукових праць. Том ІІІ. Серія - економіка. Ч. ІІ. Освіта як фактор формування людського капіталу. - Острог, 2000. - С.45 - 50;

9. Інтеграція молоді в сучасні економічні відносини: Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2000 року). - К.: Український інститут соціальних досліджень, 2001. - 166 с.;

10. Лисовский В.Т. Молодежь: Любовь. Брак. Семья. Социологическое исследование. - СПб.: Наука, 2003;

11. Мартинюк І.О. Проблеми життєвого самовизначення молоді (досвід прикладного дослідження). - К., 2003;

12. Матеріали конференції "Сучасне і майбутнє трьох ключових пострадянських країн (Азербайджан, Росія, Україна). Погляд молодих" / Фонд "Демократичні ініціативи", Інститут євроатлантичного співробітництва. - К.: 2003. - 20 с.;

13. Матеріали круглого столу "Україна у ХХІ сторіччі - погляд молодого покоління" / Фонд "Демократичні ініціативи", Київський міжнародний інститут соціології. - К.: 2003. - 25 с.;

14. Молоде покоління нової України: Ескіз соціального портрету / О.М. Балакірєва, Л.О. Волинець, М.Ф. Головатий та ін. - К., 1995;

15. Молодежная субкультура / Одесский гос. ун-т им. И.И. Мечникова. - Одесса: Астро-Принт, 1999;

16. Молодь України: Стан, проблеми, шляхи розв'язання. - К.: УНДІПМ, 1992-1997. - Вип.1-6;

17. Молодь України у дзеркалі соціології / За ред.О. Балакірєвої, О. Яременка. - К.: УІСД, 2001;

18. Морозова Л.П. Державна молодіжна політика на регіональному рівні // Нова парадигма. Альманах наукових праць. - 2002. - Вип.25. - С.80-88;

19. Морозова Л.П. Молодь як найважливіший об'єкт соціально-філософського аналізу // Нова парадигма. Альманах наукових праць. - 2002. -Вип.26. - С.66-78;

20. Морозова Л.П. Ціннісні орієнтації молоді // Нова парадигма. Альманах наукових праць. - 2000. -Вип.17. - С.176-183;

21. Нове покоління незалежної України (1991 - 2001 роки): Щорічна доповідь Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2001 р). - К.: Державний інститут проблем сім'ї та молоді, 2002. - 211 с.;

22. Павлишин М.І. Майбутнє України - в руках молоді. // Україна в ХХІ столітті: концепції та моделі економічного розвитку. Матеріали доповідей V Міжнародного конгресу українських економістів, Ч. ІІ. - Львів: ІРД НАН України. - С.116-120;

23. Перепелиця М.П. Державна молодіжна політика в Україні (регіональний аспект) / Укр. ін-т соціальних досліджень. - К., 2001;

24. Петрова Л.Е. Социальное самочувствие молодежи // СОЦИС. - 2000. - №12.

25. Права людини в Україні // Серія "Молоді автори". Видання ГО "Молодіжна Альтернатива". - К.: 2000. - 32 с.;

26. Руткевич М.Н. Социология образования и молодежи. - М.: Гардарики, 2002.

27. Социология молодежи: Учебник / Н.М. Боенко, Я.И. Гилинский, С.И. Голод и др. - СПб.: Изд-во С. - Петербургского ун-та, 1996;

28. Старинец А.Г. Молодежь Украины в политическом и правовом пространстве в период трансформации украинского общества // Перспективи (серія політологія) - № 3 (19) - 2002. - С.62-68;

29. Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді: Курс лекцій. К.: Фітосоціоцентр, 2001;

30. Титма М.Х., Саар Э.А. Молодое поколение. - М.: Мысль, 2006;

31. Циганенко Г.В. Соціально-психологічні гальма на шляху політико-ідеологічного самовизначення молоді: аналіз причин // Вісник Харківського університету N550, частина 2 "Психологія". - 2002. - с.307-310;

32. Циганенко Г.В. Соціально-психологічні особливості молоді з різним ступенем інтересу до політики // Психологічні перспективи, Випуск 4. - 2003. - С.70-76;

33. Черниш Н.Й. Соціологія молоді: Конспект лекцій. - К.: ІЗМН, 2003;

34. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій. - Львів: Кольварія, 2002;

35. Чигрин В.О. Становлення та соціальні проблеми молоді. - Сімферополь: Тавріда, 1996.


Подобные документы

 • Поняття та головні причини безробіття серед молоді, його головні соціальні та економічні наслідки для держави. Шляхи та підходи до вирішення проблеми збільшення зайнятості на сучасному етапі. Проблеми випускників на ринку праці та їх розв'язання.

  реферат [28,4 K], добавлен 10.06.2011

 • Особливості життя молоді у наш час. Вплив негативних процесів на поведінку молоді. Особливості злочинності в молодіжному середовищі в Україні, ставлення молоді до незаконних дій. Етапи збирання первинних матеріалів, аналіз матеріалів дослідження.

  отчет по практике [3,0 M], добавлен 15.05.2010

 • Місце соціології молоді у системі соціологічного знання та у державній молодіжній політиці. Основні поняття і категорії соціології молоді. Проведення пошукового дослідження молодіжних проблем та необхідність розвитку соціології молоді в Україні.

  реферат [22,6 K], добавлен 24.01.2008

 • Визначення причин появи бездомних тварин. Аналіз моральної позиції городян до даної проблеми. Способи вирішення й розробка шляхів виходу зі сформованої ситуації. Соціологічне дослідження готовності студентської молоді допомагати бездомним тваринам.

  практическая работа [1,0 M], добавлен 02.04.2015

 • Розгляд питання працевлаштування молоді в Україні. Теоретичне вивчення та обґрунтування сучасної проблеми безробіття. Проведення дослідження щодо виявлення ставлення студентів до даної проблеми; визначення її причин і пошук дієвих шляхів виходу.

  курсовая работа [736,2 K], добавлен 15.05.2014

 • Розробка методологічного розділу програми конкретного соціологічного дослідження. Організація та методика проведення опитування респондентів. Вибірка в соціологічному дослідженні. Розробка та логічний аналіз анкети. Статистика та обробка результатів.

  лабораторная работа [473,5 K], добавлен 11.12.2009

 • Розробка методологічного розділу програми соціологічного дослідження на тему "Патріотизм у розумінні сучасної молоді", визначення понять, вибірка, розробка і логічний аналіз анкети, організація та методика опитування респондентів, аналіз результатів.

  курсовая работа [149,5 K], добавлен 19.01.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.