Духовні та матеріальні потреби молодих людей

Соціологічне дослідження поглядів студентської молоді на матеріальні та духовні потреби, аналіз змін у вимірюванні життєвих цінностей. Вплив релігії на формування життєвих потреб молоді. Оцінка молодими людьми становища суспільства, в якому вони живуть.

Рубрика Социология и обществознание
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 02.08.2012
Размер файла 2,0 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсова робота

Духовні та матеріальні потреби молодих людей

План

Вступ

1. Визначення основних понять програми соціологічного дослідження за темою дослідження

2. Структура та логічний аналіз анкети

3. Статистика та обробка інформації

4. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження Висновки

Список використаної літератури

Вступ

Актуальність теми. В умовах перехідного кризового суспільства вивчення стану та зміни ціннісних орієнтацій, потреб молодих людей викликається, насамперед, практичною необхідністю. Адже від того, з якими потребами, якістю цінностей молодь житиме у XXI столітті, залежатиме напрям соціально-культурного та політико-економічного розвитку суспільства майбутнього, поява нових економічних, політичних та інших типів поведінки. Сучасний розвиток української держави, соціальних інститутів та суспільних відносин визначається як період трансформаційних процесів, пошуку власного шляху розвитку та зміни цінностей, тому зрушення, котрі відбуваються нині, безпосередньо впливають на потреби молоді. Отже, проблема полягає в тому, що багато з тих цінностей, які виховувало радянське суспільство, поступово почали змінюватися, бо, з одного боку, нові соціально-економічні умови вимагають від людини таких якостей, як готовність до ризику і особисту відповідальність за свої вчинки, уміння швидко пристосовуватися до економічної кон'юнктури, готовність наполегливо працювати заради досягнення добробуту та успіху. З іншого боку, те що в минулому мало високий ранг і пов'язувалося із закріпленими в масовій свідомості соціально-психологічними стереотипами пріоритету загального (колективного) над особистим (індивідуальним) і самореалізації особистості в праці, сьогодні молоддю заперечуються.

Як живе сучасна молодь? Що зараз для неї важливо? Чого вона прагне? Саме такі питання постають перед сучасними психологами, соціологами, публіцистами, які займаються вивченням життя молодого покоління. От і я, хоч і являю собою представника студентства, хочу для себе розібратися в потреба, які є важливими для молодого покоління. Адже кожна людина, коли і де б вона не жила, повинна усвідомлювати, для чого вона існує, що для неї є цінним, на що їй варто орієнтуватись.

Об'єктом соціологічного дослідження є студентська молодь, а саме студенти (віком 18-21 роки).

Предметом соціологічного дослідження є погляди студентської молоді на матеріальні та духовні потреби, дослідження змін у вимірюванні життєвих цінностей.

Метою соціологічного дослідження є визначення найважливіших потреб в суспільстві, на основі з'ясування того, які життєві цінності мають для молоді найбільше значення, як стрімко вони змінюються і які фактори на них впливають.

Завдання соціологічного дослідження:

ь з'ясувати актуальність проблеми серед молоді;

ь з'ясувати чи відбуваються зміна в потребах молоді;

ь з'ясувати ставлення молоді до свого матеріального та духовного розвитку;

ь з'ясувати оцінку молодими людьми становища суспільства, в якому вони живуть;

ь з'ясувати, який вплив на формування життєвих потреб має релігія;

ь з'ясувати, які цінності мають для молоді найбільше значення.

Гіпотеза соціологічного дослідження.

На основі представленого та проаналізованого матеріалу ми висуваємо гіпотезу про те, що:

а) переважна більшість студентської молоді віддає перевагу матеріальним потребам, хоча й не нехтує повністю такими загальнолюдськими цінностями як дружба, кохання, сім'я;

б) більшість молоді занедбує основні життєві цінності, згадуючи про них лише в екстремальних ситуаціях;

в) спостерігається підсилення індивідуальності серед молоді.

1. Визначення основних понять програми соціологічного дослідження за темою дослідження

Операціоналізація поняття:

Інтерпретація поняття:

Основними поняттями, які використовуються в даному соціологічному дослідженні є «потреба», «духовна потреба», «матеріальна потреба», «молодь», "цінність".

Потреба -- це стан організму, особистості чи суспільства, створюваний необхідністю в об'єктах для існування, розвитку, який виражає залежність від об'єктивних умов їхнього існування.

Духовна потреба людини - це внутрішній світ людини, її морально-етичні цінності. Це пошук істини і сенсу життя людиною. Це пізнання людиною свого "я", потреба людини слухати класичну музику, читати книги, ходити до театру. Вміння людини оцінювати навколишній світ, людське оточення.

Матеріальні потреби - виявляється залежність людини від предметів матеріальної культури ( потреба в житлі, одязі тощо )

Молодь -- соціально-демографічна група, відокремлена на основі сукупності вікових характеристик і особливостей соціального стану. Молодість як певна визначена фаза, етап життєвого циклу біологічно універсальна, але її конкретні вікові рамки, пов'язаний з нею соціальний статус і соціально-психологічні особливості мають соціально-історичну природу і залежать від суспільного ладу, культури та властивих даному суспільству закономірностей соціалізації.

Цінність - особливе суспільне ставлення, в результаті чого потреби та інтереси людини або соціальної спільності верств, групи переносяться на речі, предмети, духовні явища, надаючи їм визначальні соціальні властивості. Цінностями особи виступають предмети людських прагнень, захоплень, бажань, явищ, процеси, факти, що залишають людину байдужою, здатні змусити її діяти упевнено.

2. Структура та логічний аналіз анкети

Прошу Вас взяти участь у соціологічному дослідженні на тему «Духовні і матеріальні потреби молодих людей». Опитування носить анонімний характер. Ваші відповіді будуть використані для вивчення ставлення студентів до духовних та матеріальних потреб. У запропонованій анкеті до всіх питань надаються варіанти відповідей. Оберіть варіант, який найбільше відповідає Вашій думці. Якщо Ви оберете «інший варіант», то викладіть його у спеціально відведеному місці.

Вкажіть

Ваш вік: ______

Ваша стать: ч ___ ж ___

1. Скажіть, будь ласка, проблема моралі в наш час є актуальною?

а) так

б) в деякій мірі

в) ні

2. Чи змінились Ваші погляди на життя порівняно з роками навчання у школі?

а) так

б) в деякій мірі

в) ні

3. Зміну у вимірюванні своїх потреб Ви пов'язуєте з:

а) власним життєвим досвідом

б) впливом оточуючих

в) інший варіант ___________________________ .

4 .Які з життєвих цінностей для Вас є важливішими?

а) міцна сім'я

б) вірні друзі

в) взаємне кохання

г) матеріальне забезпечення

д) успішна кар'єра

є) інший варіант _______________________ .

5. Яким закладам ви віддаєте перевагу?

а) ресторан

б) бібліотека

в) бар

г) театр

6. Якби ви витратили значну суму грошей, на щоб її витратили?

а) купила(в) автомобіль

б) віддала) в) би частину на благодійні справи

в) поїхала(в) в подорож

г) інший варіант ______________________ .

7. Зараз ви найбільше заінтересовані у?

а) успішному навчанні

б) матеріальному зростанні

в) найти вірне кохання

г) інший варіант _________________________ .

8-Як часто ви заходите в книжковий магазин?

а) двічі на тиждень

б) раз в місяць

в) дуже рідко

г) інший варіант _____________________ .

9. Чи вважаєте Ви, що Ваша погреба у сексі суперечить поглядам батьків?

а) так

б) в деякій мірі

в) ні

10. Заощаджені гроші, які вам дають батьки ви витрачаєте на?

а) художню літературу

б) одяг

в) поїздки в цікаві місця

г) інший варіант ___________________________ .

11. Як сильно впливає релігія на Ваше життя?

а) сильно

б) незначний вплив

в) зовсім не впливає

12. Яким видам культурної діяльності ви віддаєте первагу? а) відвідування кінотеатрів?

б) читання книжок, газет і журналів

в) перегляд телепередач

г) слухання радіо

13. Чи берете ви участь у суспільному житті України?

а) так, це обов'язок кожного

б) інколи, коли це матеріально вигідно

в) ні, мене це не цікавить

14. Яке місце у вашому житті займає освіта?

а) відіграє велику роль

б) не має ніякого значення

в) думаю, вона мені пригодиться

15. Який вплив має телебачення на формування Ваших потреб?

а) суттєвий

б) частковий

в) ніякий

16. Щоб ви хотіли отримати від родини, в якій живете?

а) добре матеріальне забезпечення

б) радощі від спілкування, спокій, захищеність

в) Ваш варіант _______________________ .

17.Чи задоволенні ви своїм матеріальним становищем?

а) так, повністю

б) зовсім незадоволена(ий)

в) в загальному задоволена(ий)

18. Чи цікавитесь Ви проблемами екології?

а) так

б) частково

в) ні

19.Чи погоджуєтеся ви, що високе матеріальне забезпечення заважає духовному розвитку?

а) Так, погоджуюсь

б) Ні, це не так

в) Це залежить від самої людини

20.Чи вважаєте ви молоде покоління морально занепалим?

а) Так, вважаю

б) не задумувалась(вся) над цим

в) Ні, я так не думаю

Первинний аналіз опрацьованих результатів

4. Аналіз та узагальнення результатів соціологічного дослідження

В ході соціологічного дослідження було опитано 40 осіб віком від 18 до 21 року. Респондентами були студенти факультету економіки та управління Тернопільського національного економічного університету, із них 25 жіночої, 15 чоловічої статі. В ході даного соціологічного дослідження були отримані наступні дані:

При відповіді на питання "Скажіть, будь ласка, проблема моралі в наш час є актуальною?", 75% сказали так, 22, 5% - в деякій мірі і 2, 5% - ні . Це свідчить про те, що молодь вважає цю проблему досить актуальною, але все ж не ставить її в ряд найважливіших проблем сьогодення, нехтуючи значенням життєвих цінностей особистості, які фактично визначають спосіб життя людини, її цілі та прагнення, а в цілому - моральний стан всього суспільства.

На питання "Чи змінились Ваші погляди на життя порівняно з роками навчання у школі? " 77, 5% відповіли "так", 22, 5% - "в деякій мірі" і 0% - "ні", усвідомлюючи, що навіть за невеликий проміжок часу життєві цінності можуть змінюватись. Респонденти переконались у цьому на власному житті.

Зміну у вимірюванні цінностей молоді люди пов'язують з: власним життєвим досвідом (80%) та впливом оточуючих (17, 5%), інший варіант обрали - 2, 5%. Результати суттєво різняться, тому однозначно можна сказати, що власний життєвий досвід переважає у цьому питанні.

На питання "Які з життєвих цінностей для Вас є важливішими" із наведених варіантів 42, 5% опитаних назвали міцну сім'ю, 30% - інший варіант (тобто багато хто вибрав кілька варіантів), 15% надали перевагу вірним друзям, по 5% набрали взаємне кохання і матеріальне забезпечення, 2, 5% - успішна кар'єра .Отже, в наш час, хоч матеріальні цінності і виходять на перший план, але моральні цінності не занедбуються, для деяких вони переважають матеріальні.

На питання "Яким закладам ви віддаєте перевагу ", 48% обрали - бар, 37, 5% -театр, 25% - ресторан і 7, 5% - бібліотеку . На основі даних результатів, можна зробити висновок, що молодь проводить свій час приблизно однаково як і з матеріального боку , так і з духовного.

На питання "Якби ви виграли значну суму грошей, на щоб її витратили? ", 40% відповіли - «купили б автомобіль», 35% - «поїхали б в подорож і 15% - обрали інший варіант, серед яких прослідковується в більшості бажання придбати корисну для себе матеріальну річ лише 7, 5% віддали б на благодійні справи. Таким чином ми бачимо, що зростання матеріальної сторони лише більше запалює бажання збагатитися, що в свою чергу призводить до занепаду нашої моралі.

Щодо питання " Зараз ви найбільше заінтересовані у", респонденти відповіли так 47, 5 - у успішному навчанні, 27, 5 - знайти вірне кохання, 20% - матеріальному зростанні, 5%- інший варіант. Відповіді респондентів радують, адже більшість зосереджена на власному духовному збагаченні.

На питання "Як часто ви заходите у книжковий магазин " 72, 5% зазначили - дуже рідко, 17, 5% - раз в місяць, 10% - інший варіант(ходять досить часто або взагалі не відвідують) і 0% - двічі на тиждень. Це вказує на те, що інтереси молоді трохи змінюється з часом, це пов'язано з комп'ютеризацією, новітніми технологіями читання книг.

Щодо питання "Чи вважаєте Ви, що Ваша потреба в сексі суперечить поглядам батьків", то тут спостерігається така картина: 50% - в деякій мірі погодились з цим твердженням, 35% - ні і 15% підтвердив суперечність цих поглядів. Отже, половина респондентів вагаються щодо свого взаєморозуміння з батьками, багато молоді, в якої співпадають погляди з батьками.

На питання "Заощаджені гроші, які вам дають батьки ви витрачаєте на? "50% - на одяг, 27, 5% - інший варіант(на особисті речі, справи, відпочинок), 20%- на поїздки в цікаві місця і лише 2, 5% - на художню літературу. Це ще раз говорить про те, що більшість студентів не зацікавлені у витрачанні своїх коштів на предмети духовної культури.

На питання "Як сильно впливає релігія на Ваше життя" 50% вважають, відчувають сильний вплив, 40% відмітили незначний вплив і 10% що зовсім не впливає. Це говорить про те, що більшість студентів визнають релігію та її вплив на особистість.

На питання "Яким видам культурної діяльності ви віддаєте перевагу? ", 50% - перегляд телепередач, по 22, 5% опитаних - відвідування кінотеатрів та читання книжок, 5% - слухають радіо. Таким чином, саме техніка стоїть для молодих людей на першому місці, яка дозволяє швидше знайти чи почути потрібну інформацію.

На питання "Чи берети ви участь у суспільному житті України" 52, 5% опитаних відповіли , що їх це не цікавить, 32, 5% - вважають , що це обов'язок кожного, 15% - лише, коли це матеріально вигідно. Як ми бачимо, більшість студентів не заінтересовані у справах своєї держави, що є вагомою причиною сьогоднішнього стану нашої країни. Проте, є й такі , хто підтримують громадське життя.

На питання "Яке місце у вашому житті займає освіта? " 55% респондентів відповіли, що освіта відіграє велику роль, 42, 5% - думають , що вона пригодиться, 2, 5% - освіта не має ніякого значення. В основному молодь зацікавлена у навчанні та в необхідності здобуття освіти.

Щодо питання " Який вплив має телебачення на формування ваших потреб?", респонденти відповіли так 55% - частковий, по 22, 5% -суттєвий та ніякий. Ми бачимо, що більша половина опитаних значну увагу приділяє телебаченню, точніше його впливу на потреби молоді, що в свою чергу може призводити як до позитивних, так і до негативних наслідків.

На питання "Щоб ви хотіли отримати від родини, в якій живете? " 80% - радощі від спілкування, спокій, захищеність, 12, 5% - обрали інший варіант, 7, 5 - добре матеріальне забезпечення. В основному молодь зацікавлена у збагаченні свого духовного стану та розвитку.

«Чи задоволенні ви своїм матеріальним становищем?» опитані дали такі відповіді:75% - в загальному задоволені, хоча могло бути і краще, 17, 5% - повністю задоволені і тільки 7, 5% зовсім незадоволень Отже, значна більшість молодих людей не відчувають значного матеріального недостатку, що в свою чергу позитивно відбивається на їх діях, вчинках.

На питання "Чи цікавитесь Ви проблемами екології"" 75% респондентів відповіли частково, 37, 5% - так, 12, 5% - ні. В основному молодих людей хвилює проблема екології, адже саме від нас залежить майбутнє нашої планети І звідси й нас самих.

Щодо питання " Чи погоджуєтеся ви , що високе матеріальне становище заважає духовному розвитку?", респонденти відповіли так 65% -- що це залежить від самої людини, 22, 5% - що це не так і 12, 5% - погоджуються із твердженням. Ми бачимо, що більша половина опитаних пояснюють це твердження як вияв характеру кожної людини, тобто всі мають свій вибір, який повинен ґрунтуватися на засадах моралі.

На питання "Чи вважаєте ви молоде покоління морально занепалим " 62, 5% респондентів відповіли так, 20% - над цим не задумувалися, 17, 5% - так не вважають. В основному молоді люди бачать суспільну проблему та визнають її важливою для звернення уваги кожного.

Висновки

Таким чином, на основі аналізу результатів проведеного соціологічного дослідження можна сказати, що висунуті гіпотези частково, але підтвердилися. Більшість молоді дійсно вважає, що в нашому суспільстві переважають матеріальні потреби. Серед молоді спостерігається прагнення до індивідуалістичного типу життя та задоволення в першу чергу власних, а не загальнолюдських інтересів, що свідчить про низький рівень самосвідомості в молодіжному середовищі. Але все ж таки непорушними цінностям для опитаних залишаються кохання, сім'я, дружба, які являються для них набагато важливішими за гроші та матеріальний достаток, і для більшості взагалі є найважливішими в житті. Багато факторів мають значний вплив на зміну життєвих цінностей.

Тому, говорячи про співвідношення матеріальних і духовних потреб та стан життєвих цінностей серед молоді в цілому, можна зробити висновок, що хоч більшість молоді і вважає, що в світі переважають матеріальні потреби, але особисто для неї найголовнішими є духовні цінності, потреби, які вона б не проміняли ні на які гроші - сім'я, дружба, любов і т.д.

Проте ми бачимо, як занепадає потреба молоді у читанні літератури, відвідуванні бібліотек, театрів, а натомість швидкими темпами зростає надання переваги молодими людьми телебаченню, тобто засобам, які сприяють зниженню розвитку людської думки, духовному світосприйняттю, власному оновленню та часто спровуковують на негативні вчинки.

На підставі отриманих результатів рекомендую відповідним органам спробувати покращити ситуацію за рахунок таких заходів, як: підвищення та вчасна виплата стипендії, працевлаштування студентів, що допоможе знизити матеріальну напруженість в студентському середовищі та необхідність морального виховання, яке б допомогло спрямувати молодь на розширення та поглиблення своїх духовних потреб.

Список використаної літератури

духовний матеріальний потреба молодь

1. Бертран П. Соціологія молоді. - К.: Наука 2004. - 352 с.

2. Оушен В.К. Дослідження: методика, теорія та практика. - К.: Наука, 2008. - 128 с.

3. Воротинський Р.Р. Методика соціологічного дослідження. - Львів, 1998. - 246 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Рейтинг життєвих орієнтацій молоді - важливий показник трансформаційних змін в Україні. Рівень важливості складових життя молоді. Погляди молодого покоління на обов’язки батьків. Ставлення до своєї держави та почуття відповідальності молоді за її долю.

  реферат [39,1 K], добавлен 09.11.2010

 • Діяльність центрів соціальних служб для молоді України: соціально-медична; психолого-педагогічна; правова; матеріальна (з розподілом на речову та грошову); інформаційна. Структура цінностей молоді та морально-психологічний стан: результати дослідження.

  реферат [80,7 K], добавлен 07.03.2010

 • Молодь як об’єкт соціальних досліджень. Проблеми сучасної української молоді. Соціологічне дослідження "Проблеми молоді очима молодих" та шляхи їх розв’язання. Результати загальнонаціонального опитування молоді. Особливості розв’язання молодіжних проблем.

  курсовая работа [121,5 K], добавлен 26.05.2010

 • Визначення причин появи бездомних тварин. Аналіз моральної позиції городян до даної проблеми. Способи вирішення й розробка шляхів виходу зі сформованої ситуації. Соціологічне дослідження готовності студентської молоді допомагати бездомним тваринам.

  практическая работа [1,0 M], добавлен 02.04.2015

 • Соціологічне дослідження стосовно ставлення молоді (студентства) до системи освіти на сучасному етапі. Дослідження важливості здобуття освіти для студентів 1-го курсу. Визначення готовності студентів до змін та реформ в системі сучасної освіти.

  практическая работа [2,4 M], добавлен 26.05.2010

 • Дослідження ступеню поширеності серед молоді різних форм негативного поводження. Аналіз морального вигляду сучасної молоді. Виховання моральних якостей, формування естетичних смаків, позитивних мотивів навчання, забезпечення зв'язку навчання з життям.

  реферат [99,6 K], добавлен 04.07.2010

 • Соціально-психологічні особливості студентства. Методика дослідження рівня залученості студентської молоді до вживання алкоголю. Корекційно-профілактична програма попередження та пом’якшення дії соціально-психологічних чинників на алкоголізацію молоді.

  курсовая работа [97,9 K], добавлен 01.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.