Історія розвитку, види та функції туризму

Основні етапи виникнення теорії туризму і тенденції його розвитку в сучасності. Сутність та його головні функції, види та форми, взаємозв’язок з іншими науками. Класифікація подорожуючих осіб та подорожей. Індустрія туризму як міжгалузева система.

Рубрика Спорт и туризм
Вид курс лекций
Язык украинский
Дата добавления 02.03.2011
Размер файла 483,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Створення туристичних послуг і товарів, а також їх реалізація стає справою все більшої кількості галузей, підприємств, фірм і організацій, кожна з яких концентрує свою діяльність на виготовленні окремих товарів чи напівфабрикатів, наданні окремих послуг, здійсненні окремих функцій туристичного обслуговування.

Аналогічний процес розвивається і в галузях, які стикаються з туризмом, а саме: будівництві і архітектурі, транспорті, легкої та харчової промисловості, сільському господарстві.

Процеси спеціалізації, які відбуваються у туризмі та суміжних галузях призводять до ускладнення господарчих зв'язків між підприємствами, котрі приймають участь у обслуговуванні туристів. Виникає необхідність у кооперуванні спеціалізованих підприємств із метою всебічного задоволення потреб туристів і підвищенні якості їх обслуговування.

Кооперування індустрії туризму є форма організації сталих економічних зв'язків між спеціалізованими, але самостійними підприємствами щодо виготовлення і надання туристичних послуг і товарів.

У туристичній практиці кооперування проявляється у формі довгострокового співробітництва на предметній, функціональній, регіональній, міжгалузевої, національної і міжнародній основі.

Ініціюючу роль у здійсненні кооперування грають туристичні підприємства, тому що вони створюють і реалізують туристичний продукт.

Кооперування є не самоціллю, а засобом підвищення якісних показників туристського обслуговування; економії часу, сил і коштів.

Основним методом співробітництва між кооперованими сторонами у сфері туризму є координація їх незалежної економічної діяльності.

Кооперування може бути внутрішньо регіональним і міжрегіональним. У першому випадку економічні зв'язки обмежуються територією одного туристичного регіону, в другому -- вони охоплюють два сусідніх чи декілька різних регіонів.

У залежності від галузевої приналежності підприємства кооперування може бути внутрішньогалузевим і міжгалузевим.

У залежності від мети, з якою воно здійснюється, кооперування у туризмі може бути виробничим - щодо виготовлення туристичного продукту і збутовим -- щодо його реалізації.

Концентрація виробництва в туристській індустрії відбувається як шляхом збільшення окремих виробничих одиниць, так і шляхом концентрування у межах об'єднання широкого кругу виробництв.

Прикладом може слугувати об'єднання "готельних мереж". Американська готельна мережа "Холідей Інн" є самою великою готельною компанією світу. Вона об'єднує готелі, які розташовані у 50 країнах.

У світовій практиці існує декілька концепцій готельного бізнесу: інтегровані мережі, готельні консорціуми, громадське помешкання, таймшер, незалежні підприємства.

Для інтегрованих готельних мереж характерні такі ознаки: однорідність продукту, який реалізується, управління на основі франчайзінгу чи контракту, об'єднання під єдиним фірмовим знаком.

Концентрація готельних мереж вимагає відмови від специфічних особливостей і місцевих традицій в обслуговуванні та дотримання стандартних вимог.

Концентрація виробництва в туристській індустрії, так як і в інших галузях, створює сприятливі умови для використання принципово нової техніки, скорочення персоналу, звідси, скорочення витрат на цю статтю.

У сучасних умовах для індустрії туризму став характерним вихід процесу концентрації за межі не тільки окремих галузей, а й національних кордонів шляхом створення міжнародних у тому числі і транснаціональних об'єднань.

Загальною закономірністю розвитку індустрії туризму слід вважати залежність від рівня соціально-економічного розвитку країни: високий і стабільний розвиток економіки, здатний забезпечити стабільний розвиток індустрії туризму, а розвинена індустрія туризму створює турпродукт, який за своїми змістовними, кількісними та якісними параметрами не тільки відповідає вимогам споживачів, а й певною мірою формує ці вимоги, стандартизуючи складові турпродукту [9, с. 94]

Питання для самоперевірки

1. Що таке індустрія туризму у вузькому та широкому розумінні цього поняття?

2. Назвіть і дайте визначення основних підсистем індустрії туризму.

3. Поясніть, чому індустрія туризму визначається як міжгалузевий комплекс.

4. У чому полягають особливості функціонування підприємств туризму?

5. Які підприємства сфери туризму відносяться до первинних і які до вторинних? Поясність практичний сенс такого розподілення.

6. Як можна класифікувати підприємства розміщення туристів?

7. За якими ознаками розподіляються підприємства харчування туристів?

8. У чому полягають процеси спеціалізації і кооперування підприємств туризму?

ЛІТЕРАТУРА

1. Закон України „Про внесення змін до Закону України „Про туризм” - Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №13, с. 434-452.

2. Александрова А.Ю. Международный туризм.- М.: Аспект - Пресс, 2001. - 467 с.

3. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Монографія. - К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. - 395с.

4. Биржаков М.Б. Введение в туризм. Издание 6-е.-СПб.: ”Издательский дом Герда”, 2004. - 320 с.

5. Герасименко В.Г. Основи туристського бізнесу: Навч. посібник.-Одеса: Чорномор'я, 1997 - 160с.

6. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности: Учеб. пособие.- М.: Нолидж-1996 - 312 с.

7. Кифяк В.Ф.Організація туристичної діяльності в Україні. - Чернівці: книги -XXI, 2003 - 300 с.

8. Котлер Ф. И др. Маркетинг: гостеприимство, туризм. - СПб.: ЮНИТИ, 1998 - 796 с.

9. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) -К.: „Альтерпрес”, 2002 - 436 с.

10. Менеджмент туризма: Туризм как вид деятельности: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2002 - 320 с.

11. Сапрунова В.Б. Туризм: эволюция, структура, маркетинг. - М.: «Ось - 89», 1998 - 160 с.

12. Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник - М.: Финансы и статистика, 2001 - 400 с.

13. Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів. Під заг. ред. В.К. Федорченка, Київ, ун-т туризму, економіки і права - К.: Юрінком Інтер, 2002 - 640 с.

14. Федорченко В.К., Мініч І.М. Туристський словник-довідник. Навч. посібник - К.: Дніпро, 2000 -160 с.

15. Федорченко В.К., Дьорова Т.А. Історія туризму в Україні: Навч. посібник /Передм. В.А. Смолія - К.: Вища школа, 2002 - 195 с.

16. Школа І.М. та інш. Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник - Чернівці, 2003 - 596 с.

17. Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: Учебн. пособие. - М.: Издательство РДЛ, 2002 - 240 с.

18. Атанасова Е. и кол. Икономика и организация на туризма - Варна: Книгоиздательство «Г. Бакалов», 1987 - 247 с.

19. Въведение в туризма. Под общата редакция на доц. Марин Нешков - Варна: Университетско издателство. Икономически университет, 2001 - 350 с.

20. Нешков М., Апостолов Н. Туристическата наука в крае на ХХ век. - Икономика и развитието на обществото. Том IV - Варна: Университетско издателство - 2002, с. 354 - 360.

21. Freyer W. Tourismus: Einfuhrung in die Fremdenverkehrsokonomie - «Oldenburg Verl» Wien Munchen, 1990.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Формування спортивного туризму в Україні, його види та функції. Особливості та перспективи розвитку водного та пішохідного туризму на Закарпатті. Труднощі розвитку спортивного туризму в Україні, їх зв'язок з економічними проблемами розвитку суспільства.

  курсовая работа [181,1 K], добавлен 11.07.2015

 • Аналіз стану розвитку замкового туризму, його ролі та значення для розвитку туризму в Україні. Європейський досвід організації замкового туризму, основні напрями його розвитку в Україні. Головні об'єкти замкового туризму та особливості їх збереження.

  статья [22,0 K], добавлен 06.09.2017

 • Теорія та сутність іноземного туризму та його забезпечення. Основні світові тенденції розвитку міжнародного туризму. Аналіз розвитку іноземного туризму в Україні, особливості розвитку туристичного ринку в нашій країні. Інвестиційна політика в цій галузі.

  реферат [29,3 K], добавлен 27.03.2012

 • Сутність міжнародного туризму та його особливості. Види міжнародного туризму в Україні. Основні чинники, що впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Дослідження організації туризму провідними міжнародними туристичними фірмами України.

  дипломная работа [518,2 K], добавлен 27.03.2013

 • Сутність спортивного туризму, його класифікація, особливості та характеристики різновидів. Категоріювання туристських маршрутів. Сучасний стан спортивного туризму в Україні, його специфічні риси, сучасні тенденції і оцінка перспектив подальшого розвитку.

  курсовая работа [98,8 K], добавлен 20.12.2013

 • Сутність рекреаційного туризму та його місце в загальній класифікації туризму. Тенденції розвитку туризму в Індонезії. Характеристика ресурсного потенціалу Індонезії для розвитку рекреаційного туризму. Обґрунтування нового рекреаційного туру в Індонезії.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 02.04.2016

 • Сутність лікувального туризму та його місце в загальній класифікації туризму, тенденції його розвитку, обґрунтування повного лікувального туру та технологія формування нового туру. Різновидності туризму і його значення, побажання і фінансові можливості.

  курсовая работа [60,8 K], добавлен 23.05.2012

 • Теоретичні аспекти дослідження туризму: поняття, історія розвитку. Етапи класифікації в туризмі. Сільський туризм, головні проблеми розвитку. Основні напрями роботи Міжнародної туристсько-спортивної спілки. Перспективи розвитку зеленого туризму в Україні.

  курсовая работа [51,2 K], добавлен 07.10.2012

 • Історія круїзного туризму. Опис і цінова класифікація морських круїзів: основні райони подорожей, особливості маршрутів і програми турів. П’ять найпопулярніших видів турів в світі. Огляд компаній, що надають послуги морських і річкових подорожей.

  курсовая работа [623,0 K], добавлен 04.12.2013

 • Готельна індустрія як основна ланка матеріально-технічної бази туризму. Готелі - складовий елемент індустрії туризму, заклади харчування - матеріальна складова індустрії гостинності. Вплив індустрії гостинності на Євро 2012 в контексті розвитку туризму.

  курсовая работа [61,9 K], добавлен 13.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.