Організація та технологія лікувального туризму у Чехії

Сутність лікувального туризму та його місце в загальній класифікації туризму, тенденції його розвитку, обґрунтування повного лікувального туру та технологія формування нового туру. Різновидності туризму і його значення, побажання і фінансові можливості.

Рубрика Спорт и туризм
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 23.05.2012
Размер файла 60,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні основи організації і технології лікувального туризму

1.1 Сутність лікувального туризму та його місце в загальній класифікації туризму

1.2 Тенденції розвитку лікувального туризму в Чехії

Розділ 2. Сучасний стан організації та технології впровадження лікувального туризму в Чехії

2.1 Характеристика туристичного потенціалу Чехії для розвитку лікувального туризму

2.2 Загальна характеристика туристичної фірми «ПанВояж

Розділ 3. Планування повного маршруту з лікувального виду в Чехії

3.1 Обґрунтування повного лікувального туру в Чехії

3.2 Технологія формування нового туру

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

ВСТУП

Серед сучасних географів та економістів дедалі частіше спостерігають тенденцію до виокремлення специфічної міжгалузевої структури, яка є в складі господарства держави, індустрії туризму.

Становлення індустрії туризму розглядалося ще в Радянському Союзі. Проте ряд авторів вважають, що цю структуру не варто виділяти в окрему галузь, оскільки використання рекреантів тісно пов'язане з послугами та продуктами багатьох інших галузей народного господарства, за винятком специфічних курортних послуг. Чіткі межі туристичної індустрії цими авторами визначені не були.

В.С.Преображенський розглядав систему індустрії туризму як галузь господарства країни, у складі якої є два основні блоки: відпочивальні та рекреаційні ресурси, до яких, у свою чергу, належать природні комплекси, споруди різного призначення та обслуговуючий персонал. Згодом таке трактування індустрії туризму покладено в основу її визначення як складної міжгалузевої структури, що включає виробничі та транспортні підприємства, які продукують та реалізують різні туристичні послуги та товари.

Туристична індустрія формується комплексом підприємств, які забезпечують чи сприяють забезпеченню рекреаційних потреб людини при її переміщенні незалежно від його мети, окрім того, що пов'язане з оплачуваною у відвідуваній країні роботою. Отже, матеріально-технічну базу цієї складної структури утворюють підприємства розміщення, транспортні та сфера обслуговування туристів. До підприємств розміщення належать готелі, а також спеціалізовані засоби розміщення: кемпінги, будинки відпочинку, санаторії, пансіонати, профілакторії тощо. У транспортній сфері виділяють, насамперед, транспорт власне для туристів (круїзні судна, спеціальні катери та яхти для прогулянок), а також транспорт, який обслуговує саму індустрію туризму, тобто туристів і місцеве населення.

Однак індустрію туризму можна розглядати не лише як сукупність підприємств, що надають туристичні послуги та виробляють туристичні товари, але і як одну з форм освоєння території. Розуміння цієї системи як комплексу підприємств є наслідком галузевого підходу.

Отже, індустрію туризму розглядають як складну систему взаємодії рекреаційних потреб людини та рекреаційних можливостей природно-економічного потенціалу території.

Основною ланкою в туристичній індустрії є суб'єкт рекреаційної діяльності, який своєю взаємодією з об'єктом рекреаційної діяльності зумовлює ріст економічного потенціалу даної території, що сприяє її подальшому розвитку .

Варто згадати про таке поняття, як рекреаційна галузь - це сфера, діяльність підприємств якої скерована на задоволення рекреаційних потреб населення; технології, що при цьому використовуються, або ж кінцеві продукти цих підприємств - рекреаційні послуги - часто подібні між собою. Якщо керуватися вузькогалузевим підходом, то рекреаційну галузь можна вважати частиною індустрії туризму, а тому зіставляти ці два поняття дещо некоректно - частіше порівнюють індустрію туризму та рекреаційне господарство.

Таким чином, індустрія туризму впродовж останніх десятиліть стала однією з найважливіших сфер економіки, забезпечуючи десяту частину всього світового валового продукту. Тому всебічне вивчення індустрії туризму є актуальним завданням для рекреаційної географії на найближче майбутнє.

У всіх країнах туризм широко висвітлюється на телебаченні. У СРСР відомою передачею про подорожі та туризм був «Клуб мандрівників». В Україні також з'являються подібні телепередачі, однією з них є «Своїми Очима», яка транслюється з 2006 року на 5 каналі.

Розділ 1. Теоретичні основи організації і технології лікувального туризму

1.1 Сутність лікувального туризму та його місце в загальній класифікації туризму

Для територіальної організації та планування туристського господарства важливе значення має класифікація туризму, зміст якої полягає у виокремленні його класів, форм і видів за найрізноманітнішими напрямами.

Поки що не існує чіткої загальноприйнятої класифікації. Це пояснюється насамперед тим, що практично неможливо виділити чисті форми і види сучасного туризму. Класифікація його за видами і формами дає можливість розв'язати низку проблем щодо розвитку і територіальної організації туристського господарства, визначати попит на окремі види туристичних послуг і на цій підставі розробляти плани розвитку матеріально-технічної бази туризму.

Туризм можна класифікувати за найрізноманітнішими показниками: за метою, засобами пересування, характером, терміном і тривалістю подорожі, засобами розміщення тощо. У класифікації туристичних подорожей і поділі їх на види вирішальне значення має їхня мета. Щоправда, мандруючи, турист ставить перед собою не одну мету. Втім, залежно від індивідуальних потреб, одна з них переважає.

Форми і види туризму залежать від низки чинників:

- Наявності й тривалості вільного часу;

- Віку, статі, стану здоров'я, рівня духовного розвитку, особистих смаків людей і їхнього матеріального добробуту;

- Розмаїтості природних умов і сезонності;

- Наявності певних засобів пересування.

З огляду на мету та умови можна виокремити форми і види туризму.

Залежно від виду туризм поділяють на:

- Внутрішній або національний - подорожі у межах своєї країни;

- Іноземний або міжнародний - подорожі поза межами країни.

Внутрішній туризм обслуговує переважно громадян своєї країни, іноземний - туристів із-за кордону. Для кожної країни здійснення туристичних подорожей її громадян за кордон є пасивним туризмом, а приїзд іноземців - активним.

Плануючи розвиток туристського господарства, зокрема, його матеріально-технічної бази, не можна враховувати потреби тільки якогось одного виду туризму - іноземного або внутрішнього, попиту тільки іноземних туристів чи громадян своєї країни. Іноземний туризм перебуває під впливом туристичних обставин. Наприклад, загострення відносин між державами може призвести до скорочення або навіть згортання туристичних зв'язків. За таких умов, коли сповільнюється або скорочується обсяг іноземного туризму, внутрішній туризм є «амортизатором» для туристського господарства загалом.

Розвитку внутрішнього туризму не всі країни приділяють достатню увагу, проте його економічне значення зростає. Хоча внутрішній туризм і не забезпечує притоку іноземної валюти, але він пожвавлює економічну коньюктуру, сприяючи розвитку туристського господарства.

У Законі України «Про туризм» подається інший поділ. Зокрема, там зазначено, що туризм поділяється на іноземний, внутрішній та зарубіжний. До першого належать іноземці, котрі подорожують територією України, до другого-особи, які подорожують у межах своєї країни, і до третьої групи належать громадяни України, які подорожують за кордоном. Вважаємо цю класифікацію (за напрямом здійснення туристичної подорожі) недостатньою для законодавчої бази, хоча цілком виправданою з державної точки зору, адже пріоритетним для України залишається іноземний (в'їзний) туризм як вагомий чинник поповнення валютними надходженнями державного бюджету та створення додаткових робочих місць.

За характером організації туризм поділяють на:

- Плановий (організований);

- Самодіяльний (неорганізований).

Плановий туризм це внутрішній туризм за маршрутами, розробленими і організованими відповідними туристичними організаціями, з наданням певного комплексу послуг (екскурсійне обслуговування, транспортне перевезення, забезпечення місцем проживання, харчування тощо). В Україні плановий туризм набув поширення і 60-х роках ХХ ст. Через її територію проходить майже 500 планових туристичних маршрутів.

Подорожі груп або окремих туристів, що здійснюються не за планом, передбаченим туристичними організаціями і підприємствами (неорганізованим) туризмом. Туристи самі вибирають і розробляють маршрути своїх подорожей. Самодіяльний туризм об'єднує на добровільних засадах аматорів пішохідних, лещетарських, велосипедний, автомобільних, гірських та інших походів різної кваліфікації. Відпочинок під час самодіяльних походів не обмежується оздоровленням і відновленням сил, а спрямований також на активне пізнання довкілля, охорону природного середовища, вивчення пам'яток історії та культури, ознайомлення з минулим і сучасним місця подорожі. Самодіяльний туризм поєднує форми краєзнавчої та екскурсійної діяльності, суспільно-корисну працю за дорученням науково-дослідних, природоохоронних та інших організацій, а також організацію і проведення туристичних зборів і змагань, самодіяльну і технічну творчість, навчання туристичних кадрів. Усі самодіяльні заходи відбуваються відповідно з правилами проведення туристичних спортивних походів.

За кількістю учасників виокремлюють:

- Індивідуальний й туризм;

- Груповий туризм.

Подорож окремої сім`ї або окремої людини за власним планом - це індивідуальний туризм, подорож групи людей - груповий. Хоча деякі теоретики виділяють подорожі окремої сім`ї як сімейний туризм.

За терміном і тривалістю подорожі туризм поділяється на:

- Короткочасний (туризм «вихідного дня»);

- Тривалий.

Короткочасний туризм передбачає перебування людей у туристичній подорожі не більше трьох діб. Він є масовою формою, тому що в нього втягнуті широкі прошарки населення. Зростає значення короткочасного туризму, особливо серед молоді. Короткочасний, але багаторазовий відпочинок наприкінці тижня конкуруватиме з тривалим одноразовим. При п'ятиденному робочому тижні із загального річного бюджету часу на відпочинок майже половина припадає на вихідні дні і тільки 15-20 відсотків - на відпустку або канікули. Решта вільного часу відводиться на щоденний відпочинок після робочого дня. Потрібно також враховувати постійний чинник - транспортну доступність, виражену в часі.

Міське населення все більше прагне до відпочинку на лоні природи. З огляду на важливе значення організації короткочасного відпочинку, а також тенденцію до подальшого збільшення вільного часу у населення, особливу увагу слід звернути на створення зон позаміського короткочасного відпочинку.

За територіальною ознакою внутрішній туризм поділяють на:

- Місцевий;

- Дальній.

Місцевий туризм передбачає організацію туристичних подорожей у межах рідного краю, а дальній - поза його межами.

За інтенсивністю туризм поділяють на:

- Постійний;

- Сезонний:

- Односезонний;

- Двосезонний.

Під постійним туризмом розуміють рівномірне відвідування туристичних районів і населених пунктів впродовж року, а під сезонним - у певний час року. Сезонний туризм поділяють на односезонним і двосезонний. Односезонний поширений у районах, які відвідують у певний час року, переважно влітку або взимку, а двосезонний характеризується туристичними потоками і влітку, і взимку.

Залежно від мети подорожі туризм поділяють на:

- Пізнавальний (екскурсійний) - відвідування та ознайомлення з пам'ятними місцями та пам'ятками культури, історії, природи;

- Оздоровлювально-пізнавальний - поєднання цілей оздоровлення і пізнання;

- Курортно-лікувальний - пересування людей, зумовлене потребою поліпшити стан здоров'я;

- Спортивний - участь у спортивних заходах;

- Вихідного дня - перебування кілька днів за межами міста, а також у спеціалізованих зонах відпочинку;

- Діловий - відвідування об'єктів за професійним інтересом;

- Релігійний;

- Зелений;

- Аматорський - мисливство, рибальство тощо.

Розглянемо докладніше деякі з цих видів. Курортно-лікувальний туризм вважають одним із найстаріших видів туризму, поширений у країнах з вигідним географічним розташуванням та сприятливими кліматичними умовами, які мають бальнеологічні та кліматичні літні й зимові курорти. Для організації курортно-лікувального туризму є цілющий клімат, лікувальні джерела і грязі, мальовничі природні і садово-паркові ландшафти. Розвиток курортно-лікувального туризму зумовлює появу великих і малих туристичних центрів і навіть цілих комплексів.

Спортивний туризм це пересування людей у вільний час, щоб займатися спортом.

Він має такі різновиди:

- Пішохідний;

- Гірський;

- Водний (на плотах, байдарках);

- Лещетарський;

- Гірськолижний;

- Велосипедний;

- Автомобільний та ін..

Активно розвиваються цільові туристичні поїздки на фестивалі мистецтв, виставки, свята, спортивні змагання, а також спільна робота та відпочинок молоді різних країн у спортивних та оздоровчих таборах тощо. Такі заходи також впливають на розвиток туризму. Для залучення іноземних туристів у багатьох країнах приділяють увагу організації різноманітних видовищних заходів.

Діловий туризм виник порівняно недавно. Першими організованими туристичними подорожами пізнавально-ділового характеру були поїздки на міжнародні ярмарки та виставки. Кількість поїздок ділових людей збільшилась з розширенням комерційних ринків і поступовим ослабленням митних обмежень, а також завдяки збільшенню швидкості руху транспорту та зниженню транспортних витрат. Міжнародні виставки, ярмарки, аукціони, які відвідують мільйони туристів, - досить прогресивна форма спілкування.

Діловий туризм охоплює групи людей, об'єднаних єдиною метою або фаховими інтересами. Це можуть бути бізнесмени, інженери, лікарі, педагоги, спеціалісти сільського господарства, які здійснюють туристичні подорожі за спеціальними програмами і маршрутами. Поняття «діловий туризм», за сформованою у міжнародному туризмі практикою, охоплює широке коло поїздок:

- Ділові поїздки співробітників підприємств для переговорів, участі у виробничих нарадах, презентаціях, збутова діяльність тощо;

- Поїздки на конгреси, конференції, виставки, ярмарки, біржі;

- Поїздки на спортивні змагання команд, гастролі;

- Поїздки офіційних делегацій.

Туризм також поділяють на активний і пасивний. Суть такого поділу - визначення видів пересування та інтенсивності діяльності людини під час подорожування.

Активні види туризму передбачають види відпочинку і подорожей, розваг, спорту, які потребують значного фізичного навантаження і доступні не всім категоріям туристів.

Пасивні види туризму орієнтовані на спокійнішу і менш напружену щодо фізичних навантажень програму туру або туристської подорожі. Вони розраховані на людей, схильних до розміреного відпочинку, пізнавальних турів, що потребують менш напруженого циклу переміщень і фізичних навантажень. Це відпочинок на морських, гірських, водолікувальних курортах, оздоровлю вальні тури.

Отже, класифікаційні системи туризму досить чіткі, стрункі і ґрунтовні. Втім, при порівнянні українських та закордонних класифікаційних систем виникають певні труднощі. Здебільшого це зумовлено диференціацією рекреаційних ресурсів та різним соціально-економічним становищем країн. Тому до уваги брали специфіку виокремлення видів туризму стосовно України. Окрім того, більшість українських кваліфікацій застарілі й потребують суттєвого оновлення [ 2, с.24 ].

Оздоровлення, сприяючи скороченню захворюваності і смертності, подовжує активне життя людини. Стан здоров'я людини визначається частково спадковістю, частково умовами та способом життя людини і суспільства. Протягом життя відбувається погіршення здоров'я людини, чому можна зарадити заходами, що пов'язані з охороною здоров'я. Таким чином, особливе значення набуває пошук ефективного збереження резервів здоров'я при обмежених людських, природних і інших ресурсах.

Лікувально-оздоровчий туризм є одним з найперспективніших видів туризму. Він розвивається за рахунок значних ресурсів: морського узбережжя, гарячих, теплих і холодних мінеральних джерел, лікувальних лиманових родовищ грязі, лісів тощо, якими багата країна. Інтерес до лікувально-оздоров-чого туризму в Європі постійно зростає, що в значній мірі обумовлено демографічними тенденціями.

Проте знака рівності між лікуванням, оздоровленням у санаторно-курортних і лікарняно-поліклінічних умовах не може бути, оскільки окремі компоненти не можуть замінити всього комплексу лікувально-оздоровчої дії на людину курортної місцевості. Лікувально-оздоровчими властивостями володіє вся сукупність чинників природного комплексу курортно-рекреаційної місцевості в їх взаємозв'язку і взаємним доповненням, що включає як бальнеологічні, так і ландшафтно-кліматичні ресурси.

Санаторно-курортне лікування для певної категорії людей у сучасних умовах якоюсь мірою може стати лікувально-оздоровчим туризмом. Лікувальний туризм розглядає організацію роботи рекреаційної галузі з погляду технології подорожі та, окрім захоплюючих маршрутів різної категорії складності, обов'язково повинен ураховувати систему занять, зумовлену методами бальнео- і кліматолікування.

Однією з форм використання лікувально-оздоровчого потенціалу може бути організація лікувального туризму і створення лікувально-профілактичних установ на базі нових перспективних лікувально-оздоровчих методів. У основі лікувального туризму повинна бути закладена лікувальна або оздоровча технологія, яка поліпшує якість життя шляхом повного задоволення потреби у відпочинку і лікуванні під час подорожі.

До лікування природними чинниками звертається останніми роками дедалі більше пацієнтів.

Сучасна курортологія і фізіотерапія це, насамперед, фізична реабілітація за допомогою кінетотерапії -- «лікування рухом». Останніми роками на курортах України відроджуються традиційні теренкури, чудові паркові зони, гірські маршрути, стежки ближнього і дальнього лікувального туризму та інші способи, що в світовій курортній практиці позначаються терміном recreation facility (оздоровчі послуги).

Лікувальна дія ландшафтотерапії обумовлена безперервним передуванням садів і лісів, полів тощо, що сприяє постійній зміні вражень, поліпшує настрій і діяльність всього організму. Прекрасний ландшафт і повітря різноманітної української природи, в поєднанні з ходьбою, справляють потужний оздоровчий ефект.

Однією з найбільш серйозних небезпек для життєдіяльності туристів у рекреаційно-оздоровчому туризмі є небезпеки при відпочинку на водоймищах

Інфраструктура санаторно-курортної галузі в Україні активно формувалася наприкінці 1970-х - упродовж 1980-х pp., ще за часів старої системи. Більшість санаторіїв, пансіонатів, будинків та баз відпочинку будувалися, за проектами, які не відповідають міжнародним стандартам. інтенсивна їх експлуатація у наймасовіший туристичний період (1960-1980-і pp.), а також несвоєчасне проведення капітальних та поточних ремонтів призвели до значного зношення цих будівель та їх оснащення. Тому пріоритетним напрямом зміцнення матеріальної бази санаторно-курортного комплексу України має бути проведення реконструкції, модернізації та будівництво об'єктів курортної сфери за рахунок власних коштів держави і самих підприємств, а також за участю інвестицій, у тому числі іноземних [ 6].

1.2 Тенденції розвитку лікувального туризму в Чехії

Лікувальний туризм впевнено виходить на провідні позиції як один з найпопулярніших видів відпочинку. Естетичні та географічні переваги при виборі відповідного курорту досить важливі, але вони відходять на другий план. Визначальними факторами стають стан здоров'я та медичні показання. Вирушаючи на курорт, скористайтеся рекомендаціями свого лікуючого лікаря, порадами менеджера улюбленої туристичні компанії . Затишна і тепла атмосфера старовинних містечок Чехії і чудово зарекомендували себе у всьому світі мінеральні джерела принесли країні славу однієї з найпопулярніших оздоровниць в Центральній Європі. Тут можна підібрати оптимальну програму оздоровлення, враховуючи вік, побажання і фінансові можливості.

Холодні мінеральні води курорту Маріанські Лазні (7-10 ° С) успішно використовуються при лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, хвороб нирок і сечовивідних шляхів, ряду жіночих (гінекологічних) захворювань, цукрового діабету, ожиріння, подагри. Для лікування використовують мінеральну воду трьох видів: просту кислу, вуглекислу залізисту і лужно-солонну, природний вуглекислий газ і лікувальні грязі. Прекрасні кліматичні умови дозволяють також лікувати хвороби дихальних шляхів. Загальновизнаним фактом є те, що для курорту характерна найбільша в світі шкала цілющих мінеральних вод.

Численні мінеральні джерела знаменитого курорту Карлові Вари (а їх близько 60) - це натрієво-бікарбонатно-сульфатна кисла мінеральна вода. Кожне джерело відрізняється своєю температурою води (до 73 ° С), об'ємною часткою вуглекислого газу і потужністю. Гарячі води надають розслаблюючу, седативну дію, а більш холодні - проносне. Тут успішно лікують хвороби органів травлення, захворювання, пов'язані з обміном речовин, хвороби органів руху, стоматологічні захворювання, депресії, синдром хронічної втоми. Складаючи індивідуальний графік лікування, лікар визначає кількість води і номер джерела. Ця програма доповнюється дієтичним харчуванням, водними і грязьовими процедурами.

Курорт Франтішкові Лазні спеціалізується на лікуванні гінекологічних захворювань. Лікування безпліддя сприяють цілющі властивості джерела Франтішка, на честь якого і названо курорт. Однак не менш важливе - психологічний - вплив робить на пацієнток легенда курорту.

Невелика скульптура маленького хлопчика з рибою в руках, сидить на кулі, створена скульптором Карлом Майерлем, стала тим самим маленьким дивом, яка так важлива для жіночої природи. Легенда свідчить: доторкнувшись до бронзового Франтішка, жінка, яка страждає безплідністю, незабаром народить довгоочікуваного спадкоємця. Однак іншими можливостями чудового курорту теж нехтувати не варто. Тутешні води і бруд також надають позитивний вплив на гіпертонічні хвороби та захворювання обміну речовин, опорно-рухового апарату та серцево-судинної системи.

Лікувально-оздоровчий туризм -- масовий і популярний напрямок медичного туризму. Один з найбільш давніх -- відомий з античних часів. У ХХ ст. виникає курортна індустрія. Поширюються нові види курортів та послуг -- SPA-курорти (SPA-готелі), wellness-програми (оздоровчі, антистресові, косметологічні), морські курорти, зокрема з центрами таласотерапії.

У Європі країною-лідером за численністю іноземних туристів, що перебувають на курортно-санаторному лікуванні, на початку ХХІ ст. є Чехія -- щороку кількість туристів, які відвідують Чехію з оздоровчою метою сягає 50 000 чоловік з понад 70 країн світу. Одним з найвідоміших у Чехії є курорт Карлові Вари [ 7 ].

Чехія розміщена у центральній Європі. На півночі межує з Польщею, на сході зі Словаччиною, на півдні з Австрією, на заході та півночі з Німеччиною. У ландшафті країни переважають височини і невисокі гори. Головні гірські масиви: Крконоше (Судети) з вершиною Сніжка (1602 м над р. м.) на північному сході, Крушне (Рудні гори) з вершиною Клиновець (1244 м) на північному заході, Шумава з гранітною горою Плехи (1378 м) на заході, Грубий Єсенік із вершиною Прадід (1491 м) у Моравії та Моравсько-Силезькі Бескиди з вершиною Лиса Гора (1323 м). Чехія розташована на головному європейському водоспаді, де беруть початок ріки, що впадають у Північне, Балтійське і Чорне моря. Найбільшими ріками є Ельба з притокою Влтава у західній частині країни і Морава у східній частині. Для масового відпочинку використовуються озера Ліпно і Орлік на ріці Влтава, а також Нове Млини на ріці Діе. Значну площу (52 000 га) займають стави, призначені для розведення прісноводних риб.

Чехія має типовий континентальний клімат із теплим вологими літом і холодною сухою зимою. На півночі, у гірських районах зими суворіші. У низовинах часто бувають тумани. Найкращі місяці для відвідування країни - травень, червень і вересень; квітень і жовтень - дешевша альтернатива, за умов сприятливої погоди. Для відвідування гірськолижних курортів країни найбільше сприятливий січень - лютий [3, с.169].

З найдавніших часів територію Чехії заселяли кельти. У ІХ ст. на цих землях слов'янські племена утворили королівство Богемія. Столиця королівства - Прага. З ХІІ ст. по 1918 р. Богемія перебувала у складі Римської імперії, під владою Габсбургів та Австро-Угорщини. У 1918 р. Богемія об'єдналась із Словаччиною і проголосила чехословацьку республіку. В 1939 р. Чехословаччину захопили німецькі війська і проголосили її «протекторатом Богемії і Моравії». У 1945 р. територію чехії визволили радянські війська. У 1945 р. чехи і словаки об'єднались і утворили народну республіку Чехословаччини. З 1945 по 1989 рр. - комуністичне правління. У 1993 р. Чехословаччина поділилася на дві окремі держави - чеську і словацьку республіки. Чехія - член ООН (з 1993 р.). з 1999 р. - член НАТО. З 1 травня 2004 р. - член ЄС.

Уряд чеської республіки офіційно визнав незалежність України 1 січня 1993 р. [ 5, с.487 ].

Національні парки Крконоше, Шумава.

У столиці - Старе місто (ХІІІ ст.), Нове місто (ХІV ст.), Карлів міст (ХІV ст.), Градчанський замок (ХІІ ст.), королівський палац (ХІІ - ХVІІІ ст.), літній королівський палац Бельведер (1535 - 1563 рр.) із відомим «співучим» фонтаном, Шварценберзький палац (1545 - 1563 рр.), Штенберзький палац (ХVІІ - ХVІІІ ст.), Чернінський палац (1669 - 1750 рр.); базиліка св. Їржи (ХІІ - ХVІІІ ст.), готичний собор св. Вітта (місце поховання королів Богемії, 1344 - 1929 рр.); музеї: Національний, м. Праги, Декоративного мистецтва, Військово-історичний, Етнографічний, Сільськогосподарський, Антропологічний, Педагогічний, Національний технічний, Б. Сметани, А. Жворжака, Національна галерея.

Карлові Вари здавна є міжнародним курортом із всесвітньовідомими мінеральними джерелами.

У Брно - замок Шпільберк (ХІІІ - ХVІІІ ст.), ратуша (ХІІІ - ХVІ ст.), готичний собор св. Петра і Павла (ХІІІ - ХХ ст.), церква св. Якуба (ХІІІ - ХVІ ст.), церква св. Томаша (ХІV - ХVІІ ст.), церква св. Яна (ХІV - ХVІІІ ст.); музеї: Моравський, Художньо-промисловий, Національний технічний, Муніципальний.

У Пльзені - будинок «Червоне серце» (1630 р.), готична церква св. Бартоломея (ХІV - ХV ст.) зі Штернберзькою капелою (1510-1529 рр.), ратуша (ХVІ ст.), церква св. Анни (1711 р.), Картинна галерея, Музей пива.

У Ческе-Будєйовіце - руїни замку (ХV ст.), ратуша (1727 - 1730 рр.), домініканський монастир (ХІІІ ст.), собор св. Мікулаша (ХІІІ - ХVІІ ст.) із Чорною вежею (ХVІ ст.), колегія піярів (ХVІІІ ст.).

Практично скрізь можна побачити середньовічні замки та палаци.

Посольство Чехії в Україні заходиться в Києві, вул. Ярославів Вал, 34а. Телефони 212-04-31, 212-08-07, 224-42-11, факс 229-74-69. Консульський відділ: вул. Б. Хмельницького, 58, телефони 238-26-42.

Посольство України в Чехії знаходиться в Празі, 160 000, Ch. De Gaul-la 29, Praha 6, Bubenec. Телефон (8-10-4202) 33-34-20-00, факс 33-34-43-66 [ 4, с.570 ].

туризм лікування

Розділ 2. Сучасний стан організації та технології впровадження лікувального туризму в Чехії

2.1 Характеристика туристичного потенціалу Чехії для розвитку лікувального туризму

За кількістю туристських прибуттів на санаторно-курортне лікування список європейських країн очолює Чехія. Найбільша і найвідоміша чеська оздоровниця -- Карлові Вари, або Карлсбад, як називали цей курорт уХІХст. Розташований він на заході країни. Історія курорту тісно пов'язана з відкриттям та освоєнням джерел мінеральних вод. Курортне лікування тут почалося ще в XV ст. У Кардових Варах на сьогодні офіційно налічується 12 джерел. Наймогутніше серед них -- Вржидло -- гейзер, що викидає близько 2000 л/хв. гарячої води (+ 72,6 °С) на висоту 12--14 м. На цьому курорті туристи не лише лікуються, а й знайомляться з багатою історією і культурою міста. Карлові Вари нині приймають відвідувачів з усіх п'яти континентів. Особливо полюбляють курорт німецькі туристи завдяки вигідному співвідношенню ціни та якості лікування. Лікують уКарлових Варах хвороби травного тракту й обміну речовин.

Недалеко від Карлових Вар розташовані знамениті курорти Франтішкови Лазне і Маріанське Лазне.

Курорт світового значення Франтішкови Лазне знаходиться у західній частині Чехії і є одним із найстарших (заснований 1792 р.) і найбільших курортів країни. На ньому лікують хвороби системи кровообігу, вади серця і захворювання опорно-рухового апарату.

Курорт Маріанське Лазне теж належить до так званого західночеського трикутника і має світову популярність. На курорті й у найближчих околицях налічується 140 джерел мінеральної води, з яких для лікувальних цілей використовуються 39. Тут лікують захворювання нирок і сечовивідних шляхів, обміну речовин, деякі захворювання нервової системи.

На північному заході Чехії, у районі масиву Рудних гір, розташований бальнеологічний курорт Тепліце -- один із найдавніших у Європі.

За 20 км на північ від Карлових Вар на висоті 650 м над рівнем моря знаходиться курорт Яхімов, що теж є курортом світового значення* Цілющими властивостями володіють термальні радіоактивні джерела, температура води в яких досягає + 28 °С. Подібних джерел у світі є дуже мало. До речі, Яхімов є першим у світі радоновим санаторним курортом. Тут лікують хвороби опорно-рухового апарату і деякі хвороби нервової системи.

Лугачовіце -- найбільший курорт Східної Чехії. Для лікування використовується не тільки вода, а й грязі. До основної групи хвороб, які тут лікують, належать хвороби дихальних шляхів, захворювання травного тракту та обміну речовин.

Янске Лазне -- один із найпопулярніших бальнеологічних курортів Чехії. Розташований на північному сході, у районі Судет, в області гірського масиву Крконоше. Відомий тим, що в ньому був відкритий перший у Європі санаторій, який спеціалізувався на лікуванні дитячого паралічу.

До великих курортів міжнародного значення належать і Подебради, розташовані серед мальовничих парків у рівнинній частині Чехії. Курорт має 13 джерел. На ньому лікують захворювання серця.

Крім перелічених, відомими курортами Чехії є Кінжварт, розташований за 8 км на північний захід від курорту Маріанське Лазне; Єсенік, що знаходиться на північному заході Моравії.

Останнім часом спостерігається більш активне просування чеських оз-доровниць на європейський ринок лікувально-оздоровчого туризму. Усі чеські курорти, крім лікувальних і оздоровчих, пропонують культурні, розважальні й спортивні програми. На курортах відкривають театральні сцени, галереї та виставкові зали, ігорні заклади тощо, розширюють можливості активного відпочинку, створюючи умови для гри в гольф і теніс, плавання, занять верховою їздою, пішохідних і велосипедних прогулянок. Лікувальні та оздоровчі програми вдало поєднуються з культурними, розважальними та пізнавальними заходами [ 9 ].

Найбільше і найвідоміше місто-курорт в Чехії. Це місто доглянутих парків, будинків у стилі модерн, великосвітських кафе, гостинних готелів і звабливих магазинчиків, місто традиційного виробництва скла, порцеляни і бехеровки, але головне - це місто лікувальних джерел, променад і колонад. Тільки побувавши тут Ви зрозумієте Гете, котрий сказав: «На світі існує лише три місця, де я хотів би жити - Веймар, Рим і Карлові Вари». Місто засноване у 1358 році чеським королем та римським імператором Карлом IV. Знаходиться на віддалі у 132 км від Праги, неподалік кордону з Німеччиною в одному із наймальовничіших місць Західної Чехії - прекрасній долині, утвореній злиттям рік Тепла і Огрже, оточеній Крушними і Доуповськими горами. На цей всесвітньо відомий курорт раніше з'їздилася вся світова еліта, в тому числі російський цар Петро І, Бетховен, Шіллер, Вагнер та інші видатні люди історії.

Головні вулиці міста повторюють примхливі вигини течії ріки Тепла - вода в річці дійсно тепла через гарячі карловарські джерела. Це унікальна вода, котра не має аналогів в світі за своїми характеристиками. За хімічним складом це натрієво-бікарбонатно-сульфатна кисла мінеральна вода, яка при питному лікуванні нормалізує порушену секрецію і моторичні функції шлунка і кишечнику, діє протизапально і спазматично.

Цілком вірогідно, що цілющі властивості місцевих джерел були відомі здавна, проте про їх відкриття існує більш романтична легенда: в середині ХІV сторіччя під час полювання на оленя теплі джерела відкрив сам король Карл ІV. У всякому разі вже в 1370 році цей правитель прозорливо представив місту різні привілеї і пільги. Цей привілейований статус Карлові Вари зберегли і до наших днів, так як це дійсно унікальне місце.Сьогодні тут Вам запропонують крім класичного лікування також оксигенотерапію, лазерну терапію або торф'яні обгортання. Вибір залежить тільки від Вас.

Цей фешенебельний курорт приваблює своїми музеями, галереями, казино, театрами й кінотеатрами. У місті Карлові Вари щороку проводяться музичний фестиваль і відомий кінофестиваль, коли просто на вулиці чи в басейні можна зустріти голлівудських акторів.Тут Ви знайдете спокій, комфорт, здоров'я, тут дотикнетеся до краси, природи і мистецтва.

На території міста знаходиться біля 60 мінеральних джерел, 12 з яких використовуються для пиття, а решта - для бальнеологічних процедур. Температура води досягає 42-72 ? С. Тут лікують захворювання печінки, шлунка, кишечнику, жовчного і сечового міхурів, а також порушення обміну речовин. Дощова вода в навколишніх лісах через тріщини в землі проникає до глибини 2000-3000 метрів і залишається там довгі роки, нагріваючись земною магмою і насичуючись вуглекислим газом і мінеральними солями, а потім у вигляді лікувальної води вибивається на поверхню. Найвідоміше джерело - «Шпрудель», дуже мінералізована вода котрого сягає температури +73 С. Саме з його води дістають відому карловарську сіль. Не менш відома вода джерела «Матоні», більш прісна, та не менш живильна. Теплий відкритий 50-метровий басейн з мінеральною водою «Термал», сауни та пляжі створюють чудові умови для активного відпочинку [ 10 ].

Карлові Вари це знаменитий курорт, центр туризму, розташований у мальовничі долині р. Влтава, місто було засновано імператором Карлом ІV у 1350 р. Щорічно курорт відвідує близько 90 тис. осіб з багатьох країн світу. У ХVІ ст. доктор Вацлав Пайер описав лікувальні властивості карловарських джерел. На початку ХVІІ ст. в долині р. Тепла існувало 200 курортних будинків, у підвалах яких були ванни, куди по дерев'яних трубах подавалась термальна вода.

У Карлових Варах з лікувальною метою використовуються 12 джерел, температурою від 42 до 73 ? С, найгарячішим джерелом (гейзером) є Вржидло, яке фонтанує на висоту 12 метрів. Вода джерела поділяється на три групи: «Вржидло А» (70 ? С), «Вржидло Б» (50 ? С), «Вржидло Ц» (30 ? С). Вода першої групи потрапляє до головного фонтану, а двох інших - забезпечує лікувальною водою санаторії та басейни.

Джерело № 2 «Карла ІV» розміщене в межах Ринкової колонади, температура 64,5 ? С. Згідно з легендою водами цього джерела король Карл ІV лікував ноги. Джерело № 3 «Нижнє замкове» розміщене в Замковій колонаді, температура 67 ? С, знаходиться вище рівня джерела «Вржидло». В ХІХ ст. зникало на 14 років. Джерело № 4 «Верхнє замкове», Ринкова колонада. Температура води 61,6 ? С. В млиновій колонаді розміщені джерела: № 6 «Млинове», № 7 «Русалка», № 8 «Князь Вацлава», № 9 «Лібушин», № 10 «Скельне». В підвальному приміщенні Військового санаторію знаходиться джерело № 12 «Садове», температура 43,0 ? С. Тринадцятим джерелом курорту називають настоянку на цілющих травах «Бехеровка», цей лікувальний напій користується популярністю в усьому світі.

Лікувальний ефект джерел зумовлений високою насиченістю в них розчинених мінералів. На курорті лікують хвороби органів травлення, розладу метаболізму, діабет, ожиріння, пародонтоз, хвороби рухового апарату і багато інших захворювань. Приїхати в Карлові Вари можні і з профілактичною метою, щоб зміцнити своє здоров`я, позбутися стресів, полегшити перебіг алергічних захворювань. Сьогодні класичне лікування передбачає тритижневий курс водної реабілітації. Путівки в Карлові Вари надаються як з повним лікувальним обслуговуванням - 7, 14 і 21 день, так і з готельним проживанням із вільним вибором тривалості перебування і лікувальних процедур. Максимальний ефект лікування досягається за 21 день. Середня щоденна норма споживання води становить один літр. Воду п'ють у три прийоми за годину до їжі. У Карлових Варах знаходиться дитяча курортна лікарня Манес, де можливо провести комплексне медичне обстеження з призначенням необхідних процедур і лікування. У санаторіях створено умови для перебування дітей разом із батьками.

Курорт Маріанські-Лазні заснований на початку ХІХ ст. доктором Йосефом Яном Нером і абатом монастиря м. Тепла - Карлом Кашпаром Рейтенбергером. Головна заслуга у швидкому розвитку міста, що виріс на місці непрохідних боліт, належить садовому архітектору Вацлаву Скалніку, автору геніальної містобудівної ідеї - осушити долину, заснувати парки так, щоб вони непомітно переходили в ліс і тільки потім, будувати окремі будинки. Більшість будинків і санаторії збудовані у другій половині ХІХ ст., коли відбувався інтенсивний розвиток курортного міста, а кількість відвідувачів перевищувала 25 000 осіб за рік. На курорт приїжджали видатні особистості: письменники, композитори, вчені й політики з усього світу. Курорт часто відвідував також англійський король Едвард VІІ, який у 1899 - 1908 рр. побував тут дев'ять разів.

Місцевість прияє для піших прогулянок. Курорт відрізняється безліччю зручних доріг і доріжок, що підтримуються у відмінному стані. Значна частина доріг проходить у лісі, повному красивих куточків, відкіля відкривається вигляд на курорт. У низці випадків можна скористатись послугами лісових ресторанів. Для аматорів спорту підготовлено тенісні корти, плавальні басейни, майданчики для гри у гольф і фітнес - центри [ 3, с.173 ].

2.2 Загальна характеристика туристичної фірми «ПанВояж»

Організаційні-правова форма власності туристської організації. Існують різні організаційно-правові форми туристських підприємств:

1. ПБОЮЛ-підприємець без створення юридичної особи

2. ТОВ-товариство з обмеженою відповідальністю

3. ВАТ - відкрите акціонерне товариство

4.ЗАТ-закрите акціонерне товариство . Ці організаційно-правові форми власності є найбільш характерними галузі туризму. Туристські підприємства з такими формами власності є комерційними організаціями, які здійснюють підприємницьку діяльність, основною метою яких є одержання прибутку. Коротка характеристика ПБОЮЛ: Реєстрація підприємства податковим суспільством. У свідоцтві про реєстрацію зазначається вид туристської діяльності. Щоб стати ПБОЮЛ, необхідно мати власне майно.

Коротка характеристика ТОВ: Формування підприємства відбувається за рахунок вкладів учасників. Кількість учасників варіюється від двох до п'ятдесяти чоловік. Кожен учасник відповідає тільки в розмірі свого вкладу. Статутний капітал підприємства повинен бути не менше 100 МРОТ. Діяльність підприємства здійснюється відповідно до федерального закону "Про ТОВ" в Російській Федерації. Установчими документами ТОВ є:

1. установчий договір, підписаний його засновниками

2. затверджений ними статут

3. договір про спільну діяльність (протокол установчих зборів).

Установчі документи ТОВ мають містити умови про:

1. розмір статутного капіталу товариства

2. розмір часток кожного з учасників

3. складі, терміни і порядок внесення ними внесків

4. відповідальності учасників за порушення вкладів

5. склад та компетенцію органів управління товариством та порядок прийняття ними рішень

6. питаннях, рішення по яких приймаються одноголосно чи більшістю голосів, а також інші відомості, передбачені законом "Про ТОВ". У протоколі установчих зборів зазначається:

1. порядок і терміни розробки установчих документів

2. розподіл прав учасників

3. узгодження внесених часток статутного капіталу

4. розгляд організаційної структури підприємства

5.розгляд бізнес-плану.

Коротка характеристика ВАТ: Товариство утворюється шляхом випуску акцій. Акції бувають привілейовані та звичайні. Привілейоване акція дає право на отримання доходу, незалежно від результатів діяльності. Але на участь у діяльності право відсутній. Звичайні акції-навпаки. При створенні ВАТ кількість засновників повинно бути більше п'ятдесяти чоловік. Розмір статутного капіталу повинен бути більше 1000 МРОТ. Статутний капітал складається з вартості випущених акцій. Якщо статутний капітал несформований до одного мільйона рублів протягом року, товариство підлягає ліквідації.

Коротка характеристика ЗАТ: У ЗАТ статутний капітал повинен бути більше 100 МРОТ. Статутний капітал формується з вартості акцій, що розподіляються у середині підприємства. Статутний капітал може бути внесений:

1. основними засобами

2. грошовими коштами

3. нематеріальними активами

4.іншим майном.

При створенні підприємства нематеріальними активами є організаційні активи:

1. виготовлення печаток і штампів

2. нотаріальне завірення копій

3. витрати, пов'язані з реєстрацією підприємства.

Головним документом АТ є статут товариства, в якому вказується:

1. коротке і повне найменування підприємства

2. місцезнаходження товариства (юридична та фактична адреса)

3. цілі та види діяльності (у статуті доцільно вказати конкретні види діяльності, пов'язані з галуззю туризму; при перерахуванні видів діяльності в кінці слід вказати: "а також інші види діяльності, не заборонені законодавством Російської Федерації")

4. термін, на який створюється підприємство

5. складу засновників

6. розмір статутного капіталу

7. розподіл часток і у вигляді чого кожен учасник вніс свою частку в статутний капітал

8. порядок створення органу управління

9.призначення виконавчого директора

10. порядок виходу засновників з товариства, повернення вкладів (на повернення вкладу законодавством передбачений мінімальний строк-6 місяців фінансового року)

11. порядок розгляду спорів, що виникають між засновниками

12. номінальна вартість, кількість і порядок викупу акцій

13. порядок виплати дивідендів

14. порядок створення резервного капіталу (законодавством передбачено, що резервний капітал повинен бути не менше 15% від розміру статутного капіталу)

15. підписи сторін.

Про організацію роботи туристичної фірми. Успіх у технології продажу туристського продукту був досягнутий фірмою завдяки добре налагодженій системі реалізації і гнучкою агентської політиці. По кожному туру розроблена велика інформаційна база (листівки,брошури), що дає можливість клієнту отримати достатній обсяг інформації для прийняття рішення про вибір напрямку і конкретного туру. Купуючи туристичну путівку, клієнти підписують з фірмою договір, в якому зазначений ретельно відпрацьований набір умов, що дозволяє попередити можливі недоліки і конфлікти в обслуговуванні.

У зв'язку з великим обсягом туристського обороту фірма має можливість встановлювати помірні ціни на всі види туристичного продукту, використовувати всі можливі види знижок для мінімізації вартості туристського обслуговування.

У силу основоположною концепції багатою профільністю своєї діяльності «ПанВояж» здійснює прийом великого потоку туристів. Вона пропонує широкий набір туристських маршрутів, відмінне розміщення і харчування за помірними цінами. Ефективно використовуючи методи кооперації з екскурсійним бюро, провідними музеями, «ПанВояж» здійснює обслуговування туристів на високому рівні.

Організаційна структура фірми постійно вдосконалюється адекватно її стрімкого розвитку. У фірмі працює близько 3 фахівців.

Фірма виявляє значний інтерес до туристської суспільного життя,бере участь у всіх важливих туристських заходах, виділяє час і значні кошти для участі не тільки в Росії, але і за кордоном. Статутний капітал, акції та облігації товариства сформовано кілька великих підрозділів відповідно до профілю робіт. Всі співробітники мають належну професійну освіту,підготовку та досвід роботи. Фірма веде агресивну рекламну політику, постійно шукаючи найбільш ефективно працюють рекламні простору в газетах, журналах,використовує зовнішню рекламу, радіо і телебачення. Велика увага приділяється рекламі іміджу: розроблені витончений і лаконічний фірмовий стиль, прапори,логотипи. Видаються на високому поліграфічному рівні каталоги туристського продукту, активно використовуються методи оперативного рекламного супроводу окремих турів. Продумана рекламна політика, значні кошти, що витрачаються на неї, приносять позитивний ефект - обсяг туристського продукту фірми постійно збільшується. Туристські маршрути відрізняються оригінальністю і високим рівнем обслуговування. Керівництво фірми уважно стежить задосить непостійним попитом на туристичні послуги, ретельно вибирає для своїх клієнтів готелі, організовує харчування, цікаві екскурсії Статутний капітал Товариства складається з номінальної вартості акцій,придбаних акціонерами. Розмір статутного капіталу Товариства в новому масштабі цін становить 2373 (дві тисячі триста сімдесят три). Статутний капітал Товариства розділений на 2373 звичайні акції номінальною вартістю 1 гривня кожна. Всі акції є без документарними, іменними. Кожна звичайна акція надає акціонеру - її власнику однаковий обсяг прав. Кожен акціонер має право: на участь у загальних зборах акціонерів, мати по одного вирішального голосу на кожну належну йому акцію, брати участь у розподілі прибутку, одержувати дивіденди; отримувати дані, що стосуються діяльності товариства; отримати частину майна у випадку ліквідації і т.д. Акціонер Товариства зобов'язаний: виконувати рішення органів управління,дотримуватися обмеження по кількості придбаних акцій і т.д. Відповідно до пункту 3 статті 11 Федерального закону «Про акціонерні товариства» статутом товариства встановлені обмеження щодо максимальній кількості акцій і голосів, які можуть належати одному акціонеру. Одному акціонеру «ПанВояж» не може належати більше 10% всіх розміщених акцій. Максимальне число голосів, яке може належати одному акціонерові не може перевищувати більш 10% голосів Товариства (без урахування голосів з акцій, що належить Товариству). Структура органів управління складається з наступних органів: Загальні збори акціонерів - вищий орган управління.

Рада директорів - представницький (наглядовий орган управління; Генеральний директор - одноосібний виконавчий орган.

До компетенції загальних зборів акціонерів відносяться наступні питання:внесення змін і доповнень до статуту, реорганізація Товариства, ліквідація .

Товариства, визначення кількості, номінальної вартості, категорії оголошених акцій; збільшення статутного капіталу або його зменшення;затвердження річних звітів; обрання членів рахункової комісії і т.д.

Рада директорів здійснює керівництво діяльністю Товариства. У компетенції Ради директорів входить вирішення питань загального керівництва діяльністю Товариства: визначення пріоритетних напрямків діяльності;скликання річного та позачергових загальних зборів акціонерів; затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів і т.д.

Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснюється одноосібним виконавчим органом - Генеральним директором.

Організація ділових зустрічей, бізнес-турів, круїзів і ділових поїздок як у Росії, так і за кордоном (за участю російських та іноземних громадян);

Організація та ведення готельного бізнесу. Надання сервісних послуг щодо візового оформлення російським та іноземним громадянам і фірмам. Гуртова та роздрібна торгівля товарами народного споживання (у тому числі підакцизними товарами), а також продукцією виробничо-технічного призначення.

Автотранспортні послуги (вантажні і пасажирські перевезення, в тому числі міжміські та міжнародні) юридичним та фізичним особам.

Рекламно-інформаційні послуги. Маркетингова, поліграфічна, видавнича, культурно-просвітницька діяльність;. Надання побутових і консультаційних послуг;. Зовнішньоекономічна діяльність «ПанВояж» має право здійснювати будь-які види діяльності, спрямовані на досягнення мети. Товариства і не заборонені законодавством.

Час роботи офісу : Понеділок - Пятниця з 10.00 - 19.00

Субота з 11.00 - 16.00

Неділя вихідний

Штатний розклад.

| Найменування посади | Кількість працівників (чоловік) |

| Генеральний директор | 1 |

| Менеджер | 3 | [ 8 ]

Розділ 3. Планування повного маршруту з лікувального виду в Чехії

3.1 Обґрунтування повного лікувального туру в Чехії

Курорт Карлові Вари був заснований близько 1350 року чеським королем і римським імператором Карлом IV. Він розташований на Заході Чехії, в глибокій долині на березі річки Тепла, на висоті від 380 до 644 метрів над рівнем моря.

Карлові Вари мають свій міжнародний аеропорт і є найбільшим і найвідомішим курортом в Чеській Республіці, клієнтуру якого складають представники всіх п'яти континентів. Мальовниче місто і курортні колонади оточені романтично гірською природою.

Карлові Вари - це місто фестивалів і конгресів, тут проходять всілякі події світового значення, в ході яких можна зустріти безліч знаменитостей.

Насиченість курортного і суспільного життя доповнює традиційне виробництво кришталю "Мозер" і фарфору в містах Двори і Стара Роле. Протягом майже двох століть всесвітньої популярності міста сприяє лікер "Карловарська Бехеровка", мінеральна вода "Маттоні" і оригінальні Карловарськие вафлі. До найбільш популярних сувенірів відносяться також вироби з гейзерного каменю.

Перше, чому їдуть в Карлові Вари - це лікувальні мінеральні джерела. Дванадцять джерел використовуються для лікування, а всього їх налічується 132. Температура води в таких джерелах варіюється від +34 ° С до +67 ° С, все залежить від їх місця розташування. Розрізняються вони також за кількістю вуглекислого газу в їх складі і застосування (зовнішнє, внутрішнє).

Якщо вам потрібно підлікувати шлунок або кишечник, підвищити секреторної, жовчовиділення печінки, нормалізувати процеси обміну речовин, то вам потрібно приймати карловарську воду всередину. Вивести токсини з організму також можна, вживаючи цю воду. Її також використовують як сван сольових і грязьових ванн. Варто зауважити, що вода втрачає свої властивості вже через кілька годин.

Якщо ви не вважаєте себе хворим, все одно відпочинок у Карлових Варах вам не завадить. Поплавайте в термальних водах заради профілактики, очистіть свій організм, відвідайте SPA-салони, місцеві пляжі. Також для вас майданчики для гри в гольф і теніс.

Джерела в Карлових Варах оточені колонадами, які чарують своєю красою, унікальністю і є архітектурними пам'ятниками.

Зараз тут багато російськомовних відпочиваючих і навіть власників готелів, курортних зон і т.п. Вивіски й меню російською мовою - тут не рідкість.


Подобные документы

 • Сутність рекреаційного туризму та його місце в загальній класифікації туризму. Тенденції розвитку туризму в Індонезії. Характеристика ресурсного потенціалу Індонезії для розвитку рекреаційного туризму. Обґрунтування нового рекреаційного туру в Індонезії.

  курсовая работа [3,4 M], добавлен 02.04.2016

 • Необхідність санаторно-курортного лікування. Технологічні основи дослідження оздоровчо-рекреаційної діяльності в Україні. Розвиток лікувально-оздоровчого туризму. Аналіз організації оздоровчого та лікувального туризму на підприємстві "Чорне море".

  курсовая работа [53,8 K], добавлен 02.10.2014

 • Формування спортивного туризму в Україні, його види та функції. Особливості та перспективи розвитку водного та пішохідного туризму на Закарпатті. Труднощі розвитку спортивного туризму в Україні, їх зв'язок з економічними проблемами розвитку суспільства.

  курсовая работа [181,1 K], добавлен 11.07.2015

 • Аналіз стану розвитку замкового туризму, його ролі та значення для розвитку туризму в Україні. Європейський досвід організації замкового туризму, основні напрями його розвитку в Україні. Головні об'єкти замкового туризму та особливості їх збереження.

  статья [22,0 K], добавлен 06.09.2017

 • Теорія та сутність іноземного туризму та його забезпечення. Основні світові тенденції розвитку міжнародного туризму. Аналіз розвитку іноземного туризму в Україні, особливості розвитку туристичного ринку в нашій країні. Інвестиційна політика в цій галузі.

  реферат [29,3 K], добавлен 27.03.2012

 • Основні етапи виникнення теорії туризму і тенденції його розвитку в сучасності. Сутність та його головні функції, види та форми, взаємозв’язок з іншими науками. Класифікація подорожуючих осіб та подорожей. Індустрія туризму як міжгалузева система.

  курс лекций [483,7 K], добавлен 02.03.2011

 • Суть основних підходів до класифікації видів туризму, за думкою ряду вітчизняних та закордонних вчених. Формування міжнародних і внутрішніх подорожей. Аналіз постійних та сезонних туристичних потоків. Особливість лікувального та спортивного відпочинку.

  статья [284,9 K], добавлен 05.10.2017

 • Сутність спортивного туризму, його класифікація, особливості та характеристики різновидів. Категоріювання туристських маршрутів. Сучасний стан спортивного туризму в Україні, його специфічні риси, сучасні тенденції і оцінка перспектив подальшого розвитку.

  курсовая работа [98,8 K], добавлен 20.12.2013

 • Сутність міжнародного туризму та його особливості. Види міжнародного туризму в Україні. Основні чинники, що впливають на формування і функціонування туристичного ринку. Дослідження організації туризму провідними міжнародними туристичними фірмами України.

  дипломная работа [518,2 K], добавлен 27.03.2013

 • Загальні передумови розвитку туризму. Особливості природного середовища, історико-культурного та економічного розвитку Чехії. Ресурси оздоровчо-лікувального та пізнавально-екскурсійного туризму країни. Характеристика туристичної галузі Республіки Чехія.

  реферат [104,5 K], добавлен 25.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.