• Iстoрiя ЗAТ Кoмплeкс "Aгрoмaрс", мiкрoклiмaт птaшникa. Пeрeвaги aвтoмaтичнoї спiрaльнoї систeми рoздaчi кoрмiв. Мaтeмaтичнa мoдeль регулювання вeнтиляцiєю у птaшнику. Функцioнaльнa сxeмa aвтoмaтизaцiї тeмпeрaтури пoвiтря, пoкaзники якoстi рeгулювaння.

  магистерская работа (3,1 M)
 • Асвятленне дзіцячага свету ў творах англійскага пісьменніка Чарльза Дзікенса. Вобразы Палі і Флорэнс - увасабленне дабра і ўсёдаравання з рамана "Домби і Сын". Барацьба дабра і зла у рамане "Прыгоды Олівер Твіст", які апавядае пра жыццё дзяцей з прытулку.

  курсовая работа (35,4 K)
 • Общая характеристика давальческих контрактов как специфической формы вертикальной организации промышленности. Этапы распространения давальчества в России. Практика применения толлинговых схем в различных отраслях промышленности, основные виды толлинга.

  реферат (450,1 K)
 • Аналіз видів давачів наближення. Вивчення методів перетину променя, відбиття від рефлектора та об'єкта. Особливості побудови інфрачервоного первинного вимірювального перетворювача величин. Розрахунок залежності чутливості схеми від амплітуди імпульсу.

  курсовая работа (433,3 K)
 • Жизненное и творческое кредо Бурлюка, его особое место в футуризме. Формирование новой поэтической школы. Личностные мотивы автора. Встреча Бурлюка с В. Маяковским. Отказ от классических традиций, разрыв с существующими школами в современной литературе.

  реферат (18,9 K)
 • Состав атмосферы Земли и особенности влияния на нее вращения планеты. Последствия исчезновения воздушной массы. Изобретение ртутного и электронного барометров. Применение их при измерении давления воздуха. Единица измерения атмосферного давления.

  презентация (562,5 K)
 • Давление – физическая величина, результат действия силы, направленной перпендикулярно к поверхности, на которую она действует; изменение и зависимость. Сила как мера взаимодействия тел; направление, точка приложения; единицы измерения силы и давления.

  презентация (1,8 M)
 • Поняття гуманізму, полісу та цивілізації, їх сутність і особливості, історія зародження та розвитку, вживання та значення на сучасному етапі. Опис життя та побуту кіммерійських племен, що мешкали на Україні в I ст. до н.е., їх внесок в культуру країни.

  контрольная работа (38,9 K)
 • Особливості формування та розвитку української культури, її зв'язок з культурою всіх слов'ян. Язичництво як основне вірування древніх українців, вплив даної релігії та образ їх життя та побут. Поховальні обряди. Різновиди святилищ, оздоблення і значення.

  реферат (23,4 K)
 • Поняття давності у кримінальному праві для звільнення від покарання. Перебіг строків давності та порядок їх обчислення, умова не вчинення протягом цих строків нового злочину певного ступеня тяжкості. Зміст поняття не ухилення особи від слідства або суду.

  курсовая работа (33,9 K)
 • Виникнення і первісний розвиток української мови. Наукові праці україномовців про виникнення української мови. Дослідження розвитку писемної української мови: діяльність Кирила і Мефодія. Спільність української мови з іншими слов'янськими мовами.

  реферат (29,5 K)
 • История металлургии, новые технологии. Способы изменения формы металлов ковкой. Назначение булата, изготовление клинков. Секрет древних индийских мастеров. Стальная одежда, железные деньги. Черная, цветная металлургия. Сплав золота с серебром "электрон".

  книга (1,4 M)
 • Чинники, що сприяли введенню давньоанглійської запозиченої лексики до лексичного складу мови. Етапи історії англійської мови. Аналіз поняття "інтерференція" та її взаємозв’язок із білінгвізмом як фактору проникнення запозичених лексичних одиниць.

  статья (30,4 K)
 • Філософські погляди Піфагора про безсмертя душі. Теорія почуттів в працях Алкмеона і Теофраста. Естетичні погляди Сократа на спроби визначення поняття добра і зла. Дослідження Платоном, Аристотелем природи сприйняття прекрасного, трагічного, комічного.

  презентация (1,4 M)
 • Вивчення ролі історичних переказів, міфів і легенд античних творів у вивченні крито-мікенської епохи. Розкриття суті державного управління та соціально-економічної структури Мікенської Греції. Характеристика культури та релігії мінойської цивілізації.

  дипломная работа (2,8 M)
 • Давньоєгипетські приповідки філософсько-морального змісту як найстаріший вид літератури, сатира на урядництво, гімни на честь богів і фараонів. Числова система єгипетських математиків. Успіхи астрономії та медицинські папіруси. Зачатки географічної науки.

  реферат (26,4 K)
 • Виникнення філософії одночасно в трьох цивілізаціях — індійській, китайській і грецькій, їх спільність та відрінення. Характеристика онтологічних і гносеологічних здобутків. Давньоіндійська філософія. Давня китайська філософія. Конфуціанство. Даосизм.

  реферат (24,9 K)
 • Давньоіндійська державність, імперія Маур'їв та загальна характеристика "Артхашастра" Каутільї. Організація державного устрою: політичні інститути, збройні сили, податки, сільська община. Загальна характеристика соціальної стратифікації суспільства.

  дипломная работа (1,4 M)
 • Порівняння китайської і західної медицини. Видатні китайські лікарі та їх вклад у розвиток давньо-китайської медицини. Превентивна медицина. Історія та сучасність направлень китайської медицини. Цілісний підхід до аналізу явищ.

  контрольная работа (30,0 K)
 • Значення терміну "римська міфологія". Частково перейняття римлянами міфів греків про богів, людей і фантастичних істот. Провідні теми давньоримської міфології. Основні та другорядні боги стародавнього Риму та Греції. Геркулес в античній культурі.

  презентация (893,4 K)