• Аналіз ринку праці України у ґендерному розрізі. Оцінка структури економічного активного населення за статевою ознакою. Аналіз відмінностей заробітної плати чоловіків та жінок за різними видами діяльності, оцінка рівня зайнятості за статтю та віком.

  статья (68,2 K)
 • Сутність та передумови виникнення ґендерного аспекту лідерства в управлінні. Західна традиція жіночого лідерства. Аналіз та оцінка перспектив розвитку лідерства серед жінок у сучасній практиці управління. Ґендерні аспекти управління в соціальній сфері.

  курсовая работа (45,3 K)
 • Важливості змісту представницького мандата на етапах його історичного розвитку. Дослідження особливостей ґенези інституту представницького мандата в європейській моделі конституціоналізму. Зародження державно-правових доктрин народного представництва.

  статья (24,6 K)
 • Дослідження процесу становлення інституту усиновлення в Україні з найдавніших часів. Аналіз процедури виникнення цього інституту на українських землях. Місце та головна роль усиновлення як інституту права на початку становлення української державності.

  статья (21,2 K)
 • Знівелювання особистих інтересів на користь колективних - основний елемент філософського вчення К. Маркса. Панування одного класу, цензурування інтелектуальної діяльності - основні риси, притаманні тоталітаризму як витвору сучасних політичних систем.

  статья (16,5 K)
 • Дослідження питання налагодження внутрішньо системних відносин, уміння керівника делегувати свої повноваження підлеглим. Характеристика методів роботи з персоналом, організаційно-правового аспекту кадрового забезпечення органів внутрішніх справ України.

  реферат (21,8 K)
 • Правогенез як соціально обумовлений правовий феномен, його взаємозв’язок з об'єктивними явищами. Аналіз поглядів щодо виникнення та становлення права як виду соціальних норм, наслідки їх впливу на функціонування й ефективність правових інститутів.

  статья (27,3 K)
 • Поняття, сутність та призначення символів. Історія розвитку правових символів та формування сучасного символізму права. Особливості трансформації символів державної влади додержавного періоду. Характеристика та специфіка нових символів державної влади.

  статья (32,1 K)
 • Дослідження історії становлення та розвитку юридичної діяльності професії юриста в англо-американській правовій сім’ї. Історичні періоди зародження та розвитку загального права і юридичної професії на території Англії та Сполучених Штатів Америки.

  реферат (31,0 K)
 • Етапи виникнення та розвитку ґрунту, поняття про його родючість та її передумови. Склад ґрунту, його мінеральні речовини, методика створення оптимальних умов для проростання та нормального розвитку сільськогосподарських рослин, водні властивості ґрунту.

  реферат (18,0 K)
 • Природні умови ґрунтоутворення. Номенклатурний список, характеристика ознак, складу і властивостей ґрунтів. Будова профілю і морфологічні ознаки кожного генетичного горизонту. Методика розрахункового визначення балансу гумусу у чорноземах за Г. Чистяком.

  курсовая работа (48,1 K)
 • Безперервний контроль за станом ґрунтів і ґрунтового покриву - обов'язкова умова одержання планованої продукції сільського й лісового господарства. Ґрунтовий покрив Землі відіграє вирішальну роль у забезпеченні людства продуктами харчування й сировиною.

  реферат (20,3 K)
 • Грунтово-географічне районування. Особливості формування ґрунтового покриву Карпат. Буроземний та дерновий тип грунтотворення. Формування водного режиму ґрунтів та підґрунтового стоку в гірських умовах. Заходи для захисту ґрунтів у досліджуваному районі.

  контрольная работа (21,0 K)
 • Головні відомості про господарство, що вивчається. Ландшафтні особливості території, на якій вивчались ґрунти лісостепу. Основи польової діагностики ґрунтів, номенклатурний список. Аналіз та розробка шляхів підвищення родючості ґрунтів господарства.

  отчет по практике (84,1 K)
 • Морфологія дерново-карбонатних та темно-сірих опідзолених ґрунтів. Щільність будови та твердої фази ґрунту, шпаруватість ґрунтів. Мікроморфологічний метод дослідження ґрунтів. Загальні фізичні властивості дерново-карбонатних ґрунтів Львівського Розточчя.

  отчет по практике (3,5 M)
 • Географічна характеристика, історія формування території та геологічна будова, регіональні відмінності природних умов та процесів ґрунтоутворення, екологічна ситуація в Українських Карпатах. Природні умови і ґрунти Передкарпаття, Карпат, Закарпаття.

  курсовая работа (56,8 K)
 • Принципи систематики й класифікації ґрунтів. Вивчення природних факторів ґрунтоутворення: генезису, фізичних, фізико-хімічних та хімічних властивостей типових для степової зони ґрунтів на прикладі ґрунтового покриву сільськогосподарського підприємства.

  курсовая работа (460,5 K)
 • Опис роботи схеми, знаходження передавальних функцій слідкуючого пристрою. Складання рівняння асинхронного двигуна. Визначення передавальних функцій системи. Аналіз граничного значення коефіцієнта передачі тахогенератора. Оптимізація роботи пристрою.

  курсовая работа (1,9 M)
 • Особливості використання краплинного способу поливу водами різної якості, його вплив на динаміку і напрямок змін агрофізичних, фізико-хімічних властивостей, сольового, водного, температурного режиму чорнозему опідзоленого та урожайність овочевих культур.

  реферат (173,8 K)
 • Загальне поняття про ґрунт. Роль ґрунту в природі й житті людини. Глобальні функції ґрунту. Основні положення сучасного ґрунтознавства. Методи вивчення ґрунту. Зв’язок ґрунтознавства з іншими науками, основні розділи. Значення ґрунтознавства для екології.

  реферат (22,7 K)