Облік і аналіз виробництва продукції основного молочного стада

Економічна характеристика підприємства ТОВ "За мир" Сумської області. Нормативне регулювання обліку та аналізу витрат при виробництві та реалізації молока. Організація первинного, аналітичного і синтетичного управлінського обліку на підприємстві.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 27.07.2012
Размер файла 146,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

В свою чергу працівники зобов'язані дотримуватися законодавства про охорону праці; не порушувати трудової дисципліни; виконувати установлений мінімум трудової участі; дотримуватися агротехнічних, зоотехнічних і ветеринарних правил, вимог техніки безпеки, виробничої санітарії і протипожежної охорони, передбачені відповідними правилами та інструкціями.

Згідно Колективного договору власник ТОВ "За мир" визнає комітет профспілки агрофірми єдиним представником працівників у питаннях трудових і соціально-економічних відносин. А профкомітет зобов'язується :

· забезпечити захист працівників, які відмовляються працювати в умовах, що загрожують його здоров'ю та життю;

· обов'язково направляти представників профспілки для участі в роботі комісії по розслідуванню кожного нещасного випадку, профзахворювань, по перевірці знань посадових осіб на знання нормативних актів з охорони праці та пожежної безпеки, по прийманню в експлуатацію нових та реконструйованих об'єктів виробничого призначення;

· контролювати власника агрофірми у своєчасному відшкодуванні працівникові, потерпілому від нещасного випадку на виробництві або в сім'ї загиблого, шкоди заподіяної йому ушкодженням пов'язаним з виконанням ним трудових обов'язків згідно правил, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23.06.1993р. №472.

Таким чином, в ТОВ "За мир" за проведення навчання та перевірку знань з охорони праці працівників відповідає її керівник. Проте для безпосередньої організації навчання та перевірки знань з охорони праці на підприємстві створена служба охорони праці, підпорядковується вона безпосередньо керівникові підприємства. Керівником служби охорони праці є інженер по техніці безпеки. Відповідно до своїх повноважень, керівник служби охорони праці контролює головних спеціалістів по відповідним галузям і керівників виробничих підрозділів.

Таким чином, підводячи підсумки стану охорони праці в ТОВ "За мир" можна зробити висновок, що він є задовільним. Так, складений список посадових відповідальних осіб за стан охорони праці на виробничих підрозділах , розроблені і втілені в життя підприємства по покращенню умов праці, побуту і відпочинку працюючих жінок і підлітків , проводяться навчання з безпеки праці, інструктажі з охорони праці, в період ремонтно-відновлюваних робіт сільськогосподарської техніки та обладнання ретельно перевіряють якість підготовки техніки, відповідність роботи вузлів та механізмів вимогам техніки безпеки, слідкують також за роботою механізмів та обладнання на фермах, періодично проводять медогляд робітників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами, забезпечення спецодягом та спецвзуттям є 100%, загальна сума коштів, яка витрачається на заходи по охороні праці і техніці безпеки приблизно становить три тисячі гривень в рік.

Основним фактором, який відображає стан охорони праці на підприємстві є виробничий травматизм на підприємстві. Проведемо аналіз динаміки виробничого травматизму на досліджуваному підприємстві за період 2009-2011 роки і оформити наступні показники таблицею 4.1.

Таблиця 4.1 Показники стану охорони праці на ТОВ "За мир" за 2009 - 2011 р.

№ п/п

Назва показників

Один. вимір.

Роки

2009

2010

2011

1

Кількість працівників

Чол..

82

99

79

2

Кількість випадків захворювань

випад.

9

11

6

3

Кількість днів непрацездатності

дні

81

90

59

4

Коефіцієнт середньої кількості випадків захворюваності

10,97

11,11

7,59

5

Коефіцієнт середньої тривалості одного випадку захворюваності:

9

8,18

9,8

6

Кількість нещасних випадків на виробництві

випад.

2

1

-

7

Втрачено днів непрацездатності від травматизму

днів

26

8

-

8

Коефіцієнт частоти травматизму

24,39

10,1

-

9

Коефіцієнт тяжкості

13

8

-

10

Коефіцієнт втрат робочого часу

317,6

80,8

-

11

Витрачено коштів на охорону праці

грн.

2500

3100

3687

12

Сума виплат пов'язаних з травматизмом і захворюванням

вип.

8500

6600

5000

13

Показник грошових витрат

грн.

103,66

66,67

63,29

14

Вартість валової продукції виробленої працюючим в день

грн.

33,4

30,4

65,2

15

Недоотримана продукція або ненадані послуги

грн.

3573,8

2979,2

3846,8

16

Кількість пожеж

-

-

-

Аналізуючи дані табл. 4.1, можна зробити висновок, що за досліджуваний період від 2009 року по 2011 рік стались лише 3 нещасних випадки 2 у 2009 році та 1 нещасний випадок у 2010 році із тимчасовою втратою працездатності. Нещасних випадків зі стійкою втратою працездатності та зі смертельним наслідком не було. Щодо показників захворюваності то у звітному році їх кількість становила 6, що на 3 менше за показник базисного року. Цим пояснюється і зниження коефіцієнта середньої кількості випадків захворюваності який у 2011 році зменшився на 3,38. Щодо коефіцієнта середньої тривалості одного випадку захворюваності то він навпаки збільшився на 0,8 у звітному році, що є негативним явищем у діяльності підприємства.

Коефіцієнт частоти травматизму у 2010 році зменшився в порівняні 2009 роком на 58,6% . Розмір витрати на охорону праці в у 2011 році в порівняні з 2009 роком збільшились на 47,5% .

Об'єктом дослідження в розділі "Охорона праці" є приміщення економічного відділу ТОВ "За мир".

Приміщення розташоване на першому поверсі адміністративної будівлі. Загальна площа приміщення складає 32 м2, висота - 2,5 м, приміщення має 4 вікна. Кількість працюючих в приміщенні 6 осіб. Та об`єм приміщення складає в цілому 80 м3. Отже, на одного працюючого в приміщенні припадає: 32 : 6 = 5,3 (м2/чол.) робочої площі та 80/6 =13,3 м3/чол. об'єму приміщення. Можна зробити висновок, що нормативи розмірів та забезпечення працюючих робочою площею та об`єм приміщення дотримано, оскільки норматив складає 6 м2/чол. для робочої площі та 20 м3/чол. об`єму приміщення, якщо використовуються комп'ютери.

У приміщенні не має комп'ютерів. Напруга джерела живлення комп'ютерів у приміщенні - 220 В. У приміщенні розміщено 7 письмових столів.

За небезпекою ураження електричним струмом управлінське приміщення належить до приміщень без підвищеної небезпеки ураження електричним струмом працюючих.

План приміщення наведений на рисунку 4.1.

Проведемо розрахунок повітрообміну.

Розрахуємо коефіцієнт аерації по формулі:

Ка = Si / S = 0,26 / 32=0,008

де, Si - площа всіх вентиляційних отворів; S - площа підлоги.

Отриманий результат занесено до таблиці 4.2.

Таблиця4.2. Коефіцієнт аерації та повітрообмін виробничих приміщень

Приміщення

Коефіцієнт аерації Ка

Кратність повітрообміну

Фактичні дані

Санітарно-гігієнічна норма

Фактичні дані

Санітарно-гігієнічна норма

Виробниче

0,008

1/40 -1/70

1,6

2 - 7

Визначимо необхідний вентиляційний об'єм повітря (Vвент, м3/год), який треба подавати в приміщення, щоб вміст СО2 не перевищив допустимого рівня (0,1 %),

Vвент = G·N / (ГДК - С) = (30*6) / (1-0,3) = 257,1 м3/год

де G- кількість СО2, що виділяється людиною за одну годину, 30-45 л/год (верхня межа стосується більш напруженої праці з виділенням більшої кількості СО2,; N - кількість людей в приміщенні;

ГДК- гранично допустимий вміст СО2 у повітрі виробничого приміщення (0,1 % або 1 л/м3);

С - вміст СО2 в атмосферному повітрі (0,03 % або 0,3 л/м3);

Визначимо кратність повітрообміну К, що показує скільки об'ємів повітря в приміщенні необхідно замінити свіжим зовнішнім за умови, щоб вміст СО2 не перевищив ГДК,

К =Vвент / W = 129 / 80 = 1,6

де Vвент- необхідний вентиляційний об'єм повітря;

W- об'єм приміщення.

На основі проведеного розрахунку можна зробити висновок, що кратність повітрообміну у приміщенні відповідає нормі.

Значення параметрів, які характеризують санітарно-гігієнічні умови праці в аналізованому структурному підрозділі зведемо в підсумкову таблицю 4.3.

Таблиця 4.3. Санітарно-гігієнічні умови праці в ТОВ "За мир"

Параметр

Значення параметру

Нормативний документ

фактичне

нормоване

3. Температура повітря, (0С):

взимку

22

21?25

ГОСТ 12.1.005-88

влітку

23

22?28

ГОСТ 12.1.005-88

4. Відносна вологість повітря, (%):

40

40-60

ГОСТ 12.1.005-88

5. Швидкість руху повітря, м/сек

0,3

< 0,2

ГОСТ 12.1.005-88

6. Кратність повітрообміну

1,6

2-7

СНиП 2.09.04-87

Варто відмітити, що аналізоване приміщення за небезпекою виникнення пожежі відповідно до ОНТП 24-86 відноситься до категорії В (пожежонебезпечні - в ньому наявні легкозаймисті речовини - папір, дерево, пластик).

Можливими причинами пожежі можуть бути:

· коротке замикання в електричній мережі, що може спричинити запалення наявних легкозаймистих речовин;

· займання паперу, пластику чи дерева через необережне поводження з вогнем;

· розповсюдження вогню з сусідніх приміщень.

Попередити пожежу можна шляхом розробки правил безпечної поведінки із вогнем, усуненням можливості виникнення короткого замикання.[10]

У разі виникнення пожежі своєчасно та з мінімальними наслідками дають можливість загасити її наявні пожежна сигналізація та вогнегасники.

В даному структурному підрозділі встановлені вогнегасники типа ОП-2 в розмірі 2 шт.

Розроблено план евакуації працівників та матеріальних цінностей на випадок пожежі.

Отже, для зменшення нещасних випадків слід проводити наступні заходи з охорони праці:

- придбати вогнегасники та протипожежне устаткування на всі транспортні засоби та будівлі, де вони необхідні;

- забезпечити робітників спецодягом, а при роботі з отрутохімікатами засобами індивідуального захисту згідно з діючими нормами;

- працівники, які зайняті на роботах зі шкідливими умовами праці, видавати безкоштовно молоко або інші рівноцінні продукти.

- забезпечити видачу працівникам мила на роботах, пов'язаних із забрудненням.

-створити ефективну систему управління, яка б сприяла удосконаленню діяльності кожного структурного підрозділу і кожної посадової особи;

- провести атестацію робочих місць щодо відповідності їх вимогам безпеки;

- розробити програми проведення інструктажів.

Провівши аналіз умов праці в ТОВ "За мир" можна зробити висновок, що вони задовольняють всі санітарно-гігієнічні норми, а отже керівництвом підприємства була проведена досить вдала робота по забезпеченню належних умов праці для робітників товариства. Приміщення підприємства добре освітлюються та вентилюються. Працівники в повному обсязі забезпечені спецодягом та засобами індивідуального захисту.

Все це свідчить про стабільне економічне становище підприємства та вдало обрану виробничу політику.

Висновки і пропозиції

У бакалаврській роботі наведене теоретичне узагальнення вдосконалення обліку і аналізу виробництва продукції молочного скотарства.

Відповідно до проведеного аналізу можна зробити висновок, що досліджуване господарство знаходиться у сприятливих умовах для ведення сільськогосподарського виробництва.

Найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції рослинництва і тваринництва в середньому за три роки займає продукція зернових та зернобобових - 42,3%. Значно менша частина припадає на молоко та ВРХ 29,6% та 4,4% . Враховуючи те, що питома вага основного виду продукції в загальній структурі виручки рослинництва і тваринництва займає більше 30%, то можна констатувати, що господарство має середній рівень спеціалізації.

З аналізу структури земельного фонду можна зробити висновок, що він використовується інтенсивно, є можливості введення земель в сільськогосподарський оборот.

Господарство забезпечене озновними фондами які використовуються на підприємстві ефектино, що є позитивним явищем для підприємства.

Кількість робітників у 2011 році порівняно з 2009 роком зменшилось на 3 особи та кількість відпрацьованих днів зменшилось на 18, а виробництво валової продукції збільшилось на 0,3% або на 0,25 тис.грн., це є позитивним і свідчить про те, що підприємство використовує новітні технології виробництва, які не потребують значної кількості робочої сили.

Основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства доводять, що підприємство має порівняно високий рівень рентабельності, а тому виробництво продукції є прибутковим, доцільним та обґрунтованим.

Ефективність виробництва молока знаходиться на достатньо високому рівні, про що свідчить збільшення продуктивності молока на 1,3ц.. Це говорить про покращення умов утримання, підвищення рівня годів та використання сучасних прогресивних технологій. Таким чином, у ТОВ "За мир" застосовуються правильні техноголгії виробництва молока.

Зміна собівартості у сторону збільшення при збільшенні грошово-матеріальних витрат та продуктивності є частково обґрунтованою і свідчить про деякі відхилення в технології виробництва і про недодержання режиму економії при використанні праці.

У 2011 році порівняно з 2009 роком ми спостерігаємо збільшення обсягу виробництва і реалізації молока майже з однаковими темпами. Таким чином рівень товарності носить стабільний характер і становить 96,6%.Слід відмітити, що він достатньо високий. Це пояснюється тим, що підприємство майже не використовує молоко для потреб громадського харчування.Ми зробили розрахунок та виявили, що на ТОВ"За мир" не спостерігається перевитрата кормів тому можемо зазначити, що підприємство дотримується економії кормів. Проте на підприємстві спостерігається яловість корів, що призвела до недоотримання валового надою на 52,9 ц .при їх ліквідації підприємство могло б одержати 12167 ц молока.Зниження собівартості, в свою чергу, значно вплинуло на збільшення проектних показників прибутку та рівня рентабельності, розрахованих за традиційною методикою 574,55 тис.грн та 25,71 п.в. відповідно. Збільшення прибутку та рівня рентабельності за системою директ-костинг є наслідком збільшення кількості реалізованої продукції на 599ц..

Також, розрахувавши точку беззбитковості можемо стверджувати, що при обсягах реалізації молока більше, ніж 6468,53 ц, підприємство буде отримувати прибуток, тоді як при меншому обсязі реалізації - збиток.

Удосконалювати облік виробництва молока потрібно за допомогою автоматизації, що дасть нам більш достовірну, точну, своєчасну інформацію про витрати на виробництво продукції як по підрозділах, так і в цілому по господарству. В умовах використання обчислювальних машин створені принципово нові механізовані і автоматизовані форми бухгалтерського обліку, при яких обліково-обчислювальні роботи виконуються автоматично на обчислювальних машинах. Новий підхід до організації бухгалтерського обліку при комплексній його механізації в умовах використання ЕОМ виявив нові форми бухгалтерського обліку - автоматизовані. В умовах ручної обробки знижується якість інформації, зростають терміни її обробки, а також зростають витрати праці, що призводить до збільшення управлінського персоналу. Враховуючи специфіку роботи ТОВ "За мир" і штат співробітників необхідно встановити на підприємстві комп'ютера, а також програмне забезпечення, а саме підсистему програми "1С Бухгалтерія 8.1".

Такий підхід дозволяє Замовникові уникнути додаткових витрат на адаптацію програмного продукту при зміні законодавства. Введення в типову конфігурацію додаткових довідників, документів і звітів дозволили реалізувати виробничо-галузевий облік для молочної галузі.

Список використаної літератури

1) Байдук О. Основи бухгалтерського обліку /О. Байдук / Дебет - Кредит. - 2003. - № 16.

2) Білуха, Т. Микитенко/ Бухгалтерський облік і аудит. -- 2003. - № 12.

3) Брильов А.В. Економічні питання вживання кормів. // Економіка АПК - 2008. - №5. - 61-64

4) Бугуцький О.А., Дієсперов В.С.. Проблеми сільськогосподарської праці в Україні // Економіка АПК.-2007р.-№1.-с.65-70;

5) Бугуцький О.А., Михайлов. Ефективне використання праці-основа підвищення продуктивних сил суспільства// Україна: аспекти праці.-2000.-№3.-с.3-9;

6) В.В.Вітвицький. Оптимізація трудових затрат на виробництві молока.// Економіка АПК.-2001.№2.-ст.52.;

7) Приймака Г.М., Панасюк Б.Я.. Економіка виробництва молока і підвищення ефективності в господарствах України.// Екноміка АПК.-2001.№2.-ст.20-41.;

8) Гаркавенко С.С. Маркетинг. Підручник. -Київ: Лібра, 2002. -712с.;

9) Гандзюк М.П., Желибо Є.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці. - К.: „Каревела", - 2006 р. - с. 30-32.

10) Геврик Є.О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - К.: Ельга, Ніка-Центр, 2008. - с. 10-12.

11) Горкавий В.К., Бровко Л.И. Аналіз виробництва продукції тваринництва: Текст лекції. - Харк. нац. аграрн. ун-т ім. В.В. Докучаєва. - Х., 2008. - 54с.

12) Гадзевич О. I. Основи економічного аналізу і діагностика фінансо-во-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник. -- К.: Кондор, 2007. -- 180 с.

13) Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз : Навч. посіб. / Б.Є. Грабовецький - К. : Центр учбової літератури, 2009. - 256 с. - ISBN 978-966-364-922-1;

14) Гудзевич О.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємства : Підручник / О.І. Гудзевич - К. : Кондор, 2008. - 180 с. - ISBN 982-547-274-5;

15) Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природнього середовища. - Навч. посібник. - К: „Знання", 2005. - с. 25

16) Дієсперов В.. Продуктивність сільськогосподарської праці // Україна: аспекти праці.-2000.-№5.-с.30-35;

17) Жидецький В.В. Основи охорони праці. - Львів, „Афіша", - 2006 р. - с.21.

18) Економіка АПК:міжнародний науково-виробничий журнал.-К.: ДОД Інституту аграрної економіки УААН,1999-.Виходе щомісяця 2006р.№10

19) Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський [та

ін.] ; за ред. М. Г. Чумаченка. -- К.: КНЕУ, 2001. -- 540 с.- ISBN 966-574-238-8;

20) Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : Навч. посібник / Костенко Т.Д. [та ін.] - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 400 с. - ISBN 954-793-154-5;

21) Економіка сільського господарства / В.П.Мертенс, В.І.Мацибора, Л.Ф.Жмано та ін.; За ред. В.П.Мертенса.-К.: Урожай,-1995.-228 с.;

22) Економічний довідник аграрника. В.І.Дробот, Г.І.Зуб, М.П.Кононенко та ін./ За ред.Ю.Я.Лузана, П.Т.Саблука.-К.: Перса України., 2003.-800с.;

23) Економічний аналіз і діагностика стану сучасного підприємства : Навч. посібник / Т.Д. Костенко, Ю.П. Карпенко, В.Т. Фесенко [та інші] - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 400 с. - ISBN 985-341-741-36-0;

24) Є.К. Бабець, М.І. Горлов, С.О. Жуков, В.П. Стасюк. Теорія економічного аналізу. Навч. посіб. - К.: ВД "Професіонал", 2007. - 384 с.

25) І.О.Васчніл. Промислове виробництво молока.//підручник- К.,1986.-Технологія виробництва.;

26) Івахненко В.М.,Горбаток М.І.Курс економічного аналізу:Навч.-метод. посіб.-К.:КНЕУ,2005

27) Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навч. посіб. / В.М. Івахненко - К. : Знання-Прес, 2004. - 207 с. - ISBN 966-620-019-8;

28) Іванчук О.М. "Шляхи підвищення ефективності виробництва молока" //Економіка АПК, - 2002 р.

29) Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз:

теорія і практика: Підручник з грифом МОН /під заг. ред. Загороднього

А.Г. -Львів: "Магнолія Плюс", 2006. -428с.

30) Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : Підручник / Г.І. Кіндрацька, М.С. Білик, А.Г. Загородній ; за ред. А.Г. Загороднього - К. : Знанння, 2008. - 487 с. - ISBN 978-966-346-592-0;

31) Коміренко В. I. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / В. I. Коміренко. -- К.: Знання, 2008. -- 639 с.

32) Коміренко В. "Бухгалтерський облік в тваринництві" - 2001 р. №96, 17 жовтня - с. 39-43.

33) Мельник В. М. Основи економічного аналізу. Навчальний посіб-ник. -- К.: Кондор, 2009 -- 128 с.

34) Мулик Т.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства : Навч. посібник / Т.О. Мулик. - К. : Вища школа, 2003. - 278 с. ISBN 995-847-649-14-0;

35) Мулик Т.О., Гуцаленко Л.В. "Удосконалення собівартості продукції молочного скотарства" // Світ бухгалтерського обліку. - 2003. - №12. - с. 18-20.

36) Мних Є.В. Економічний аналіз : Підручник / Є.В. Мних - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 472 с. - ISBN 978-3321-425-53-0;

37) Мних Є. В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Підруч-ник. --К., 2008. -- 513 с

38) Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. Навчальний посібник /За ред. Ф.Ф.Бутинця, М.М. Шигуна. -- Житомир: ЖДТУ, 2004. -- 352 с.

39) Нестеренко Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Навч. посіб. / Ж.К. Нестеренко, А.В. Череп - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 362 с. - ISBN 978-9355-784-42-0;

40) О.В.Єгорова. Інтенсифікація виробництва продукції скотарства.// Економіка АПК.-2001.№3.-ст.74-77.;

41) О.І.Боярчук. Кадрове забезпечення розвитку молочного скотарства на Дніпропетровщині.// Економіка АПК.-2001.№5.-ст.109-112.;

42) Олійник О.В. Економічний аналіз : Практикум / Олійник О.В. ; за ред.

Ф.Ф. Бутинця. - 2-е видання., доп. І перероб. - Житомир : "Рута", 2006. - 496 с. - ISBN 966-665-728-18-1;

43) Огійчук М.Ф. та ін. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах. Підручник (за редакцією проф.. М.Ф. Огійчука. - К.: Аграрна освіта, 2001. - 605 с.

44) Про охорону навколишнього природного середовища від 26.06.1991, з усіма змінами та доповненнями.

45) Про охорону праці в редакції від 21.11.2007 р. №229-IV

46) Приймака Г.М., Панасюк Б.Я.. Економіка виробництва молока і підвищення ефективності в господарствах України.// Екноміка АПК.-2001.№2.-ст.20-41.;

47) Попов П.Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів господарювання : Підучник / П.Я. Попов. - Тернопіль : Економічна думка, 2001. - 454 с. - ISBN 941-746-489-19-1;

48) П.П.Руснак. Економіка сільського господарства.Київ.-2001.-ст.237-360.;

49) Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці (затверджено наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2010 р. № 15 ).

50) Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб / Г.В. Савицька - 3-тє вид., випр. і доп. - К. : Знання, 2007 - 668 с. - ISBN 966-7451-463-85-Х;

51) Серединська В.М. Теорія економічного аналізу : Підручник / В.М. Серединська, О.М. Загородня, Р.В. Федорович. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. -123 с. - ISBN 924-751-367-5;

52) Сук Л. "Облік витрат та виходу продукції тваринництва та обчислення її собівартості" // Бухгалтерія в сільському господарстві - 2002 р. - №4. - с. 2-15.

53) Сук Л. "Облік тварин" //Бухгалтерія в сільському господарстві - 2001 - №22 - с. 2-12.

54) Сук Л. "Облік витрат" //Бухгалтерія в сільському господарстві - 2001 - №23 - с. 7-13.

55) С.М.Курило. Факторний аналіз ефективності молочного скотарства.// Економіка АПК.-2002.№1.-ст.70-76.;

56) С.Р.Камілова. Розвиток молокопродуктивного підкомплексу в Україні // Економіка АПК.-2002.№4.-ст.30-31.;

57) Рабинович И.А.. Маркетинг в комерческой деятельности - Одесса: ИНТМАР, 1993.;

58) Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності підприємства / Н.В. Тарасенко ; 2-ге видання перероб. і доп/ - К. : Алеута, 2003. - 344 с. - ISBN 978-9142-673-69-0;

59) Тарасюк Г. М.. Управління проектами: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів . - К.: Каравела, 2004. - 344с.;

60) Україна у цифрах у 2010 році: короткий статистичний довідник / за ред.Осауленка О.Г..-2004.-К.-271с.;

61) Череп А.В. Економічний аналіз : Навч. посіб. / А.В. Череп - К. : Кондор, 2005. - 160 с. - ISBN 966-8251-364-58-Х;

62) Чумаченко М.Г. та ін Економічний аналіз : Навч. посібник /М.Г. Чумаченко, В.М. Сивий, К.Т. Шпіленко ; 2-е вид, перероб. і доп. - К. : КНЕУ, 2003 - 387 с. - ISBN 966-5182-135-21-8;

63) Шигало Л.Ф. Економіка скотарства. // Економіка АПК - 2007. - №9. - 36-39

64) Шило В.П. Аналіз фінансового стану виробничої та комерційної діяльності підприємства : Навч. посібник / В.П. Шило, Г.М. Перченко, К.М. Івахній [та інші]. - К. : Кондор, 2006. - 240 с. - ISBN 974-2957-124-12-8.

65) Шевцова В. "Визначення собівартості продукції тваринництва" // Агро компас - 2002.

66) Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток та ін.: За ред. акад.. НАНУ, проф.М.Г. Чумаченка .-2-е вид, перероб. і доп.-К.: КНЕУ, 2003.-556с. (с. 378-405)

67) Ярошенко І.Ф. Безпека життєдіяльності в інженерних рішеннях. Суми. Довкілля. - 2007 р. - с. 59.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.