Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Особливості формування, зберігання, використання та розвитку електронних фондів і колекцій документів як нового напряму інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек. Види електронних видань. Краєзнавча бібліотека "Русский Север".

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 24.04.2018
Размер файла 28,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Стаття з теми:

Формування електронних колекцій та фондів документів як новий напрям інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек

Колоскова Г.В. Харківська державна академія культури

Проаналізовано особливості формування, зберігання, використання та розвитку електронних фондів і колекцій документів як нового напряму інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек. Визначено роль і місце електронних фондів та колекцій документів в інформаційному просторі бібліотеки. Розглянуто перспективи подальшого створення, формування, використання, розвитку електронних фондів та колекцій публічними бібліотеками з метою задоволення інформаційних потреб реальних та віддалених користувачів.

Ключові слова: електронні фонди, електронні колекції, публічна бібліотека.

Постановка проблеми

Нині можна відзначити, що все більше сучасних користувачів, особливо молодшого віку, надають перевагу читанню електронних книг на персональних комп'ютерах, рідерах, смартфонах, планшетах. Саме тому вважаємо, що для більшості бібліотек, настав той час, коли крім традиційних фондів та форм роботи, спрямованих на задоволення інформаційних потреб читачів, необхідно починати створювати електронні фонди та колекції документів, а також застосовувати хмарні технології й сервіси у своїй діяльності. Створення, формування, використання електронних фондів і колекцій документів можна розглядати як новий та перспективний напрям роботи публічних бібліотек і важливе доповнення до традиційних інформаційних ресурсів підчас обслуговування реальних та віддалених користувачів, за умов переходу бібліотеки до моделі сучасного інформаційно-комунікаційного центру в традиційному та електронному середовищах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що формування, використання електронних фондів та колекцій документів у бібліотеках привертає увагу багатьох науковців. Теоретичні основи створення, використання, упорядкування фондів електронних документів вивчали українські та зарубіжні дослідники: А. Антопольський, О. Баркова, А. Земсков, Т. Майстрович, Ю. Нохрін, І. Павлуша, І. Резниченко, Ю. Столяров, С. Трифонов, Я. Шрайберг. Адаптуючись до нових викликів, бібліотеки стають одним із головних провідників до науково-значущої інформації в традиційній та електронній формах, незалежно від того, де вона знаходиться. На проблематику довготермінового зберігання авторитетних джерел, сприяння розвиткові міжкультурних комунікацій, вільного доступу до глобальних ресурсів, звертають увагу І. Антоненко, В. Горовий, І. Давидова, В. Ільганаєва, Л. Костенко, О. Онищенко, А. Соляник, Л. Філіпова, Т. Ярошенко, Т. Єременко, О. Лаврик, Т. Майстрович.

Важливими джерелами дослідження сучасних тенденцій та перспектив розвитку електронних форм бібліотек стали наукові напрацювання вітчизняних та зарубіжних учених: Г. Киричек, О. Кузьмінської, Б. Ленга, О. Луганського, І. Мор- генштерна, Ч. Опенгейма, Г. Шемаєвої. Як зазначає М. Дворкіна, бібліотеки є важливим інститутом інформаційно-документаційного простору, до складу якого входить і електронний компонент. Він може складатися з електронних фондів та колекцій документів. І саме тому формування, використання, розвиток електронних колекцій документів у публічних бібліотеках можна розглядати як новий напрям інформаційного обслуговування реальних і віддалених користувачів.

Отже, мета статті -- виявити основні етапи формування, використання та розвитку електронних фондів і колекцій документів як нового напряму інформаційного обслуговування користувачів публічних бібліотек. Визначити роль і місце електронних фондів та колекцій документів в інформаційному просторі бібліотеки. Проаналізувати сучасний стан та перспективи розвитку, запропонувати заходи щодо подальшого розвитку електронних фондів та колекцій у публічних бібліотеках з метою задоволення інформаційних потреб реальних та віддалених користувачів.

Виклад основного матеріалу дослідження

Останнім часом під впливом інтенсивного розвитку цифрових технологій у публічних бібліотеках ближнього зарубіжжя активну позицію поряд із традиційними друкованими виданнями посідають видання електронні. Згідно з ДСТУ 7157:2010 «Видання електронні. Основні види та вихідні відомості», електронне видання -- це електронний документ, що пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості та вихідні дані та призначений для розповсюджування в незмінному вигляді [2].

За словами Ю. Столярова, виникнення електронного документа істотно розширило можливості формування й використання бібліотечного фонду, якісно змінило технологію обслуговування користувачів, проте повністю зберегло сутність бібліотеки як документально-комунікаційної системи. Фонд електронних документів є не конкурентом звичайним книгам, а важливим доповненням до традиційного фонду документів [13].

Нині публічну бібліотеку можна розглядати як сучасний інформаційно-комунікаційний центр, інформаційний простір якого поділяється на дві частини. Перша -- фонд традиційних документів, друга складається з електронного фонду та колекцій документів. Основні види електронних видань, які можуть входити до складу електронних фондів публічних бібліотек та бібліотек в мережі Інтернет, подані в таблиці 1.

Нині публічні бібліотеки не мають значних досягнень та високого рівня фінансування програм створення електронних бібліотек. Причиною того є неналежне фінансування, відсутність техніки, персоналу та інші фактори. І тому власні проекти бібліотек, спрямовані на створення електронних фондів та колекцій документів, можуть бути одним з варіантів отримання необхідного фінансування від держави або спонсорів.

Однак фінансування не єдина проблема. Перешкодою на шляху формування електронних фондів стає авторське право, зокрема відсутність у законодавстві чіткого визначення прав книгозбірень з приводу зберігання і надання можливості користуватися електронними версіями друкованих видань з науковою, освітянською і культурологічною метою в режимі онлайн. Закон про авторське право надає дозвіл сканування друкованих видань і репродукування з архівними цілями, проте можливість операцій обмежена. Тому нині бібліотекам необхідно отримувати від авторів ліцензію на зберігання, необмежений перегляд, завантаження і друкування матеріалів, що залежить від наявності коштів.

Досвід роботи книгозбірень зарубіжних країн свідчить: електронні книги вже стали важливою формою читання. Аналіз сайтів бібліотек ближнього зарубіжжя засвідчив, що наприклад, колективом фахівців Центральної міської бібліотеки м. Таллін, створена власна електронна бібліотека ELLU -- це інформаційна система, призначена для зберігання та використання електронних видань. Е -- бібліотека дозволяє користувачам читати книги з домашнього комп'ютера, планшета або смартфона. Е -- бібліотека Over Drive Таллінської ЦБ пропонує користувачам читати чи слухати електронні книги російською, або англійською мовами. Е -- книги видаються читачам на 21 день і далі автоматично повертаються до бібліотеки [10]. Також можна відзначити загальнодоступну Електронну бібліотеку Корпоративної мережі бібліотек м. Санкт-Петербург, доступ до якої надає своїм читачам Центральна Міська публічна бібліотека імені В.В. Маяковського [11]. Також, більшість російських публічних бібліотек надають користувачам безплатний доступ до великого контенту електронних видань видавництва «ЛітРес».

Саме тому спробуємо визначити основні етапи створення, формування, зберігання електронних фондів документів і колекцій публічних бібліотек, дослідити роль в обслуговуванні користувачів і інформаційному просторі бібліотеки за умов переходу бібліотеки до моделі інформаційно-комунікаційного центру в звичайному та електронному середовищах.

Фонд електронних копій документів можна розглядати як розподілену інформаційну систему, що забезпечує створення, зберігання, використання документів в електронному форматі і можливість мережевого доступу до них у державних публічних бібліотеках [13].

Електронні колекції та фонди бібліотеки формують за допомогою оцифрування документів, тому можна запропонувати такі моделі процесу організації оцифрування документів: аутсорсинг та самостійна робота бібліотеки з оцифрування документів.

Використання моделі аутсорсингу дозволить бібліотекам за необхідних витрат на оплату послуг сторонньої організації значно економити кошти, оскільки в цьому випадку немає необхідності купувати дороге обладнання й оплачувати навчання бібліотекарів. При самостійній роботі бібліотеки над оцифруванням документів -- виникає потреба значних витрат на придбання обладнання та програмного забезпечення, навчання персоналу, але це надає бібліотекам наступні переваги: гарантовану легітимність електронних документів, оскільки сама бібліотека вирішує всі юридичні питання з правовласниками; повний контроль над матеріалами та їх обробленням; відсутність ризиків, пов'язаних із транспортуванням документів; швидку оцінку якості кінцевого продукту; відсутність будь-яких зобов'язань перед третьою стороною в разі виникнення суперечок [8].

З погляду створення, формування та використання електронних колекцій документів та організації доступу до них, а також нових форм інформаційного обслуговування користувачів заслуговує уваги досвід роботи колективу фахівців Архангельської Обласної Універсальної Наукової бібліотеки. Електронна бібліотека має такі електронні колекції: «Электронная библиотека Русский Север», «Культурное наследие Архангельской области», «Электронная экологическая библиотека», «Ваш помощник Интернет», «Издания АОНБ имени Н.А. Добролюбова [9].

Таблиця 1 - Основні види електронних видань

з. п.

За ознаками

Види електронних видань

1.

За наявністю друкованого еквівалента

Електронний аналог (копія, версія) друкованого видання; самостійне електронне видання

2.

За природою основної інформації

Текстове (символьне); образотворче; звукове; програмний продукт; - мультимедійне

3.

За цільовим призначенням

Офіційне; суспільно-політичне; наукове; науково-популярне; популярне; виробничо-практичне; навчальне; літературно- художнє; релігійне; довідкове; видання для дозвілля; рекламне

4.

За технологією використовування

Локальне; мережне; комбінованого використовування

5.

За характером взаємодії з користувачем

Детерміноване; недетерміноване (інтерактивне)

6.

За періодичністю

Неперіодичне; періодичне; продовжуване

7.

За структурою

Однотомне, багатотомне; серійне

Таблиця 2 - Структура фонду електронних документів Архангельської Обласної Універсальної Наукової бібліотеки ім. Н.А. Добролюбова [9]

з. п.

Назва електронної колекції

Зміст колекції електронних видань

і.

«Рідкісні книги про Архангельську губернію»

Електронні копії видань кінця XVIII - початку XX ст., рисв'ячені Архангельської губернії

2.

«Архангельська область»

Електронні копії видань, які відображають різні аспекти (географічний, соціально-економічний, суспільно-політичний та ін.), а також історії Архангельської області, охоплюють період с 1937 р і до нині.

3.

«Котлас: документи, матеріали, статистика»

Електронні копії документів, які зберігаються в Котлаському краєзнавчому музеї, а також документи з фонду Архангельської обласної наукової бібліотеки імені Н.А. Добролюбова.

4.

«Бібліографічні покажчики»

Краєзнавчі бібліографічні та біобібліографічні покажчики.

5.

«Сучасні літописці»

Краєзнавчі, біографічні та історичні дослідження поселень і територій Архангельської області сучасних авторів.

6.

«Північна бібліотека»

Колекція створена у 2006 році з метою збереження унікальних документів краєзнавчого фонду «Російська Північ». Її видання поширюють серед читачів інформацію з рукописних документів, рідкісних книг і карт, присвячених історії та культурі Архангельської Півночі, які створені, або вийшли друком у XVIII - початку XX століття невеликими тиражами і не мали перевидань.

У серії входять різні за форматом видання: краєзнавчі бібліографічні покажчики та збірники - перевидання рідкісних документів краєзнавчого фонду.

7.

«Видання періоду Першої світової війни»

У колекції представлені видання, що вийшли друком у період Першої Світової війни (1914-1918) в Архангельську і губернії. За роки війни змінився економічний стан регіону, його соціальне та культурне життя. Архангельськ, почав війну тихим губернським містом, а перетворився в гігантський порт світового рівня. Розвиток залізничного, морського й річкового транспортного сполучення, виникнення нових видів промисловості в краї - усе це знайшло своє відображення в місцевій пресі.

8.

«Видання періоду Громадянської Війни та Інтервенції»

До колекції ввійшли документи різної тематики, видані в Архангельську та Архангельської губернії в період громадянської війни і інтервенції.

9.

«Архангельська книга періо-ду Другої світової війни»

Представлені видання, що вийшли друком у період Другої світової війни.

10.

«Арктика: історія освоєння»

Основа колекції - публікації, у яких подана інформація з Поморського мореплавання, освоєння й вивчення природи та ресурсів арктичних островів, Північного морського шляху та інше. Це щоденники полярних мандрівників, звіти експедицій XIX - початку XX ст.

11.

«Морські промисли російської Півночі»

Дослідження істориків, праці Арктичного інституту та журнали 30-их рр. XX ст. Основа колекції - це публікації, в яких подано описи рибальства і звіробійного промислів в акваторіях переважно Білого та Баренцового морів. Це книги і статті, які узагальнюють вітчизняний досвід науково- промислових досліджень кінця 1890-1900 р.р.

12.

«Історія ненецького народу в виданнях 18 - початку 20 ст.»

До колекції увійшли електронні копії книг, присвячені історії Ненецького народу, його побуту, промислам і віруванням, подорожні нотатки мандрівників.

13.

«Видання Архангельського Губернського статистичного комітету»

Представлені "Огляди Архангельської губернії кінця XIX - початку XX ст.", "Звіти про діяльність Архангельського губернського статистичного комітету" і "Пам'ятні книжки Архангельської губернії.

14.

«Андрій Миколайович Попов»

Андрій Миколайович Попов - видатний архангельський історик-краєзнавець, бібліограф і музеєзнавець, котрий зробив значний внесок у вивчення Російської Півночі, його книжкових і документальних багатств, знаходився біля витоків зародження і організації краєзнавчого руху, бібліотечної та музейної роботи в Архангельській області. У розділі представлені електронні копії найбільш цікавих видань, присвячені історії побуту, економіки і культури Архангельська і Архангельської області та бібліографічні.

15.

«Клімат Архангельської Губернії: спостереження та вивчення»

Подано електронні копії видань кінця XVIII - початку XX ст., присвячених клімату Архангельської губернії.

16.

Михайло Васильович Ломоносов

До колекції ввійшли копії документів кінця 19 - початку XX століття. Серед яких - біографії М. В. Ломоносова, опис батьківщини вченого, а також книги, присвячені ювілейним урочистостям і пам'ятним дням, що вийшли друком в Архангельську, Москві та Санкт-Петербурзі.

До 300-річного ювілею Ломоносова в АОНБ імені Н.А. Добролюбова був створений сайт "Ломоносов - великий син Помор'я".

17.

«Михайло Костянтинович Сидоров: дослідник та меценат»

У розділі представлено електронні копії найбільш цікавих видань М.К. Сидорова, а також видання, що містить інформацію про нього.

18.

«Сибірцеви - родина архангельська»

Представлені праці членів родини Сибірцевих - талановитих і шанованих людей, учених-природознавців, істориків, богословів і педагогів, котрі залишили в другій половині 19 і початку XX століття помітний слід у науковому, суспільному й духовному житті Архангельська.

19.

Електронна колекція Антонієво-Сийського Монастиря

Колекція містить електронні копії рідкісних книг, присвячених історії Антоніє- во-Сийського монастиря, цінних монастирських книжкових зібрань і його голо-вних пам'ятників, у яких наявна інформація про авторів представлених книг.

Таблиця 3 - Електронні бібліотечні системи, доступ до яких надається Архангельською Обласною Універсальною Науковою бібліотекою [9]

з. п.

Назва електронної бібліотечної системи

Зміст

і.

ЛітРес: Бібліотека

ЛітРес: бібліотека містить понад 60 тисяч найпопулярніших і читаних книжок.

2.

БібліоРосіка

Система, яка містить понад 19 тисяч видань з юриспруденції, психології, нанотехнологій, біоекології, педагогіки, архітектури, техніки та інших дисциплін: повнотекстових підручників, навчальних посібників, монографій і журналів в електронному вигляді.

3.

Наука Онлайн

Електронна колекція наукових журналів з предметів гуманітарного циклу, які видаються науково-дослідними інститутами Російської академії наук.

електронний фонд видання бібліотека

Електронна краєзнавча бібліотека «Русский Север» (ЕКБ) -- це загальнодоступний інформаційний ресурс і комплексна інформаційна система збору та зберігання краєзнавчих документів у цифровому форматі. Вона містить: рідкісні документи: книги, періодичні видання, карти, праці сучасних авторів, бібліографічні видання, фото, аудіо, відеоматеріали.

Електронний фонд формується в результаті створення електронних копій друкованих документів із фондів АОНБ імені Н.А. Добролюбова і фондів інших бібліотек і організацій, придбання готових електронних копій та електронних документів, що відповідають профілю ЕКБ. Зі структурою фонду електронних документів Архангельської Обласної Універсальної Наукової бібліотеки можна ознайомитися, звернувшись до таблиці 2.

Власні електронні колекції зберігаються на сервері бібліотеки. Доступ користувачам надається в режимі онлайн.

Бібліотека надає доступ до колекцій електронних документів віддалених електронних бібліотечних систем, представлених в таблиці 3 [9].

Архангельська обласна наукова бібліотека імені Н.А. Добролюбова пропонує сучасну послугу -- видачу електронних книг з колекції найбільшого інтернет-магазину «ЛітРес» на персональні пристрої користувачів (абонемент електронних книг).

Процедура видачі електронних книг повністю відповідає законодавству про захист авторських прав та інтелектуальну власність.

Електронні книги видаються терміном на три тижні. Термін видачі контролюється автоматично [9].

На мобільних пристроях читачам пропонується читати електронні книги на базі операційних систем Android та iOS з використанням спеціалізованого додатка «ЛітРес: бібліотека».

Висновки

Основними етапами створення електронних колекцій і фондів документів можна вважати такі: виявлення, дослідження інтересів та потреб користувачів бібліотеки відповідно до профілю діяльності; визначення критеріїв відбору документів до електронних фондів і колекцій; створення відповідного структурного підрозділу, який здійснюватиме оцифрування документів та формування електронних колекцій документів; наявність персоналу; оцифрування видань; формування фондів, заходи зі зберігання та використання електронних копій документів відповідно до чинних вимог законодавства; розроблення комплексу заходів з метою задоволення інформаційних потреб користувачів, прогнозування розвитку подальшої діяльності [8].

Аналіз бібліотечних сайтів ближнього зарубіжжя свідчить про те, що публічні бібліотеки тільки починають створювати власні електронні колекції та фонди. Власні краєзнавчі колекції електронних повнотекстових видань формують Обласні Універсальні Наукові бібліотеки та ЦБС публічних бібліотек для дорослих. Досвід роботи зарубіжних бібліотек доводить те, що нині електронний фонд документів це важлива частина інформаційного простору сучасної бібліотеки, саме тому вона може істотно доповнювати традиційні фонди бібліотек.

Отже, створення електронних колекцій документів -- новий та перспективний напрям діяльності для більшості публічних бібліотек. Основними проблемами формування електронних фондів є: неналежне фінансування, відсутність техніки, персоналу, невизначеність у законодавстві прав книгозбірень щодо зберігання й надання можливості користуватися електронними версіями друкованих видань у наукових, освітянських і культурологічних цілях та інші фактори. Одним із варіантів вирішення означених проблем можуть бути власні проекти бібліотек зі створення електронних фондів та колекцій документів і відповідно до цього -- отримання необхідного фінансування від держави або спонсорів. Другий -- формування повнотекстових корпоративних електронних фондів і колекцій документів бібліотеками окремого регіону (області) й надання можливості онлайн-доступу реальним та віддаленим користувачам. Третій -- навчання відповідних фахівців на курсах підвищення кваліфікації, або у вищих навчальних закладах.

Нині питання з формування електронних фондів публічних бібліотек є актуальним як для бібліотекознавців, так і для практиків бібліотечної справи. І саме тому в майбутньому, за належного фінансування, наявності технічного забезпечення та персоналу, можна вважати, що публічні бібліотеки матимуть можливість створювати власні колекції електронних видань, а також надавати доступ до віддалених електронних фондів, електронних бібліотечних систем та баз даних, і що це буде важливим доповненням до традиційного фонду документів. А видачу електронних видань і надання до них дистанційного доступу реальним та віддаленим користувачам можна буде вважати одним із головних елементів інформаційного обслуговування користувачів сучасної публічної бібліотеки.

Список літератури

1. Алешин Л.И. Облачные библиотеки // Научно-техническая информация. Сер. 1, Организация и методика информационной работы / Всероссийский институт научной и технической информации РАН. - 2012. - № 4. - С. 26-28 (ВИНИТИ).

2. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості : ДСТУ 7157:2010. - [Чинний від 1996-01-01]. - К.: Держспоживстандарт України, 2010. - 18 с. - (Національні стандарти України). - [Електронний ресурс].

3. Грибов В.Т., Левова Л.В. Информационные технологии для библиотек: время новых решений. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://emag.iis.ru/arc/infosoc/emag.nsf/BPA/ccf69df48f423f1244257c8b003d054d.

4. Земсков А.И., Шрайберг Я.Л. Электронная информация и электронные ресурсы. Публикации и документы, фонды и библиотеки. Москва: Фаир, 2007. - 528 с.

5. Книжная индустрия, № 8, 2013. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://aldebaran.ru/series/ jurnal_knijnaya_industriya_2013/.

6. Ковязина Е.В. Библиотеки в облаках: практические аспекты. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.gpntb.ru/ntb/ntb/2015Z1/ntb_1_6_2015.pdf.

7. «Облачные» технологии в работе библиотек. Методические рекомендации для библиотечных специалистов. Псков 2016. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru.calameo.com/books/00083198716f8fe019748.

8. Методические рекомендации по оцифровке библиотечных фондов областных государственных и муниципальных библиотек Свердловской области. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://mkso.ru/data/ File/dosug/rekomendacii%20po%20ocifrovke%20fondov%20bibliotek.pdf.

9. Сайт Архангельської Обласної Універсальної Наукової бібліотеки. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.aonb.ru/.

10. Сайт Центральної Міської бібліотеки ім. В.В. Маяковського, м. Санкт-Петербург. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://pl.spb.ru/.

11. Сайт бібліотеки ім. М.О. Нєкрасова, м. Москва. - [Електронний ресурс].

12. Столяров Ю.Н. Электронный библиотечный фонд / Ю.Н. Столяров. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.rba.ru/content/activities/section/12/mag/mag05/3.php?papka=12&id_sec=11.

13. Столяров Ю.Н. Понятие «электронный фонд»: дискуссионные вопросы // Науч. и техн. б-ки. 2006. № 8. С. 80-89.

14. Электронные книги: скандинавская точка зрения. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// metod.library.karelia.ru/files/95.pdf.

Аннотация

Проанализированы особенности формирования, хранения, использования, развития электронных фондов и коллекций документов как нового направления информационного обслуживания пользователей публичных библиотек. Определены роль и место электронных фондов и коллекций документов в информационном пространстве библиотеки. Рассмотрены перспективы дальнейшего формирования, хранения, развития электронных фондов и коллекций в публичных библиотеках с целью удовлетворения информационных потребностей реальных и удаленных пользователей.

Ключевые слова: электронные фонды, электронные коллекции, библиотека.

Summary

Features of formation, storage, use, development of electronic funds and collections of documents as a new direction of information service for users of public libraries are analyzed. The role and place of electronic funds and collections of documents in the information space of the library are determined. Prospects for the further formation, storage, development of electronic funds and collections in public libraries to meet the information needs of real and remote users are considered.

Keywords: electronic funds, electronic collections, cloud technologies, services, library.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Поняття про документний потік і закономірності його розвитку. Створення інтегрованої системи інформаційно-бібліотечного обслуговування потреб сільського господарства України. Залучення електронних документів на новітніх носіях до бібліотечних фондів.

  курсовая работа [40,1 K], добавлен 21.12.2010

 • Загальна характеристика системи електронних платежів "Клієнт-Банк", її особливості та проблеми використання на підприємствах України. Основні функції та можливості "Клієнт-Банку. Переваги та недоліки систем віддаленого банківського обслуговування.

  реферат [18,8 K], добавлен 17.09.2010

 • Аналіз терміносистеми дослідження. Зберігання документів: сутність, методи. Відповідальність за невиконання вимог по зберіганню документів. Створення архіву на підприємстві. Експертиза цінності документів. Передача документів на державне зберігання.

  дипломная работа [1,5 M], добавлен 18.05.2011

 • Складання номенклатури справ, формування справ. Оперативне зберігання документів підприємства. Підготовка справ до подальшого зберігання, архівна робота. Розміщення справ у номенклатурі структурного підрозділу. Групування виконаних документів у справи.

  контрольная работа [31,5 K], добавлен 01.08.2010

 • Роль службових документів в системі діловодства. Види і оформлення довідково-інформаційних документів. Особливості використання документів у Залуквянській загальноосвітній школі I-III ступенів, аналіз окремих видів довідково-інформаційних документів.

  курсовая работа [59,6 K], добавлен 17.10.2012

 • Аналіз електронних документів, як виду документації у фірмі, їх ролі у системі електронного діловодства. Застосування універсальних інформаційних технологій, переваги та недоліки електронного документообігу. Маршрутизація документів в державній установі.

  дипломная работа [115,1 K], добавлен 29.01.2010

 • Складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, відображення операцій в облікових регістрах. Порядок формування і зберігання первинних документів, облікових регістрів і звітів. Облік операцій за овердрафтом, сума дебетового залишку.

  контрольная работа [151,7 K], добавлен 25.05.2010

 • Поняття про довідковий апарат архівів. Каталогізація документів: основні параметри створення інформаційної структури. Типо-видова структура довідкового апарату архівів документів. Інформатизація архівної справи в Україні. Процес зберігання даних в архіві.

  курсовая работа [44,0 K], добавлен 13.04.2015

 • Розв’язання задач контролю в аудиті методом пакетної обробки на електронних обчислювальних машинах. Структура інформаційного забезпечення управління і контролю. Важливі завдання застосування сучасних ЕОМ у контролі. Схема обробки економічної інформації.

  контрольная работа [1,2 M], добавлен 06.07.2009

 • Організація праці менеджера в умовах застосування сучасних інформаційних технологій управління персоналом. Організація автоматизованого обліку праці та заробітної плати. Відповідність форм первинних документів з обліку праці і їх електронних аналогів.

  контрольная работа [27,0 K], добавлен 28.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.