Організація обліку власного капіталу

Економічна сутність поняття власного капіталу, особливості його класифікації і структури. Власний капітал в системі українських і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Облік формування статутного, пайового, власного капіталу і його автоматизація.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид курсовая работа
Язык украинский
Дата добавления 12.03.2011
Размер файла 644,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Пер. з англ. за ред. С.Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000.

Білуха М.Т. Бухгалтерський облік. К.: - 2004.- 387 с.

Бутинець Т.А., Чижевська Л.В., Береза С.Л. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів вузів спеціальності 7.050.201 "Менеджмент організацій" та 7.050.107 "Економіка підприємств". / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - Житомир: ЖІТІ, 2006. - 672 с.

Бутинець Ф.Ф. та ін. Інформаційні системи бухгалтерського обліку:Підручник. - Житомир, 2005. - 544 с.

Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050.106 "Облік і аудит" / Вид. 2-е, доп. і пер. - Житомир: ЖІТІ, 2004. - 640 с.

Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - 2-е вид., пер. і доп. - К.: Вища освіта, 2006. - 800 с.: іл.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 4-е вид., доп. і пер. - Житомир: ПП "Рута", 2004. - 688 с.

Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 5-те вид., доп. і пер. - Житомир: ПП "Рута", 2005. - 726 с.

Гаценко О. П., Стрибуль О. В. Бухгалтерський облік. - К.: Ун-т Україна , 2005. - 198с.

Голов С.Ф., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А. Фінансовий облік: Підручник. - К: Лібра, 2005

Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: Навч. посіб. - К: Знання-Прес, 2003. - 349 с.

Інформаційні системи і технології в економіці: Посібник / За ред. д.е.н., проф. В.С. Пономаренка. - К.: ВЦ "Академія", 2004. - 544 с.

Кундря-Висоцька О.П. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. - Львів: ЛБІ НБУ, 2007. - 303 с.

Лень В.С., Гливенко В.В., Бочок М.П., Іванов Л.П. Бухгалтерська звітність: Підручник / За ред. Леня В.С. - Чернігів: ЧДТУ, 2005. - 359 с.

Матюха М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч. посібник для дистанційного навчання. - К. :Університет "Україна" 2005 - 306с.

Організація бухгалтерського обліку. Підручник для студентів спеціальності "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. - 3-є вид., доп. і пер. - Житомир: ПП "Рута", 2006. - 592 с.

Основи архівно-комп'ютерної форми обліку / За ред. П.Т. Саблука. - К.: ІАЕ УААН, 2004. - 126 с.

Пічугін П. 1С:Бухгалтерія: доступно для бухгалтера. Повний практичний посібник для сучасного бухгалтера. - Х.: Фактор, 2005. - 452 с.

Пилипенко О. І. Виникнення та розвиток обліку статутного капіталу // Вісник ЖДТУ. Економічні науки.-2003. - №2 (24). - С. 247-251.

Пилипенко О. І. Концепції та принципи збереження капіталу відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності // Вісник ЖДТУ. Економічні науки.-2008. - № 3 (25).- С.211-215.

Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності підприємствами України (за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку) / Вид. 3-є, пер. і доп. / Проект Агентства США з Міжнародного Розвитку "Реформа бухгалтерського обліку та аудиту в Україні". - К., 2004. - 472 с.

Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці та бізнесі / Тези доповідей II міжнародної науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України, 2005. - 564 с.

Скирпан О.П., Палюх М.С. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих закладів освіти III-IV рівнів акредитації. - Тернопіль: Економічна думка, 2006. - 496 с.

Сопко В., Завгородній В. Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу: Підручник. - К.: КНЕУ, 2004. - 260 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Економічна сутність, визначення, класифікація та оцінка власного капіталу в системі бухгалтерського обліку. Сучасні комп’ютерні технології ведення обліку власного капіталу, виклад їх практичного застосування. Огляд законодавчої та нормативної бази.

  дипломная работа [177,4 K], добавлен 02.10.2013

 • Розкриття економічної суті і вивчення класифікації капіталу підприємства. Форми власного капіталу і методика його аналізу. Організація обліку власного капіталу на ТЗОВ "Нива". Особливості обліку статутного, додаткового капіталу, нерозподіленого прибутку.

  курсовая работа [1,0 M], добавлен 19.06.2014

 • Економічна сутність поняття власного капіталу закритого акціонерного товариства. Характеристика форм власного капіталу. Методологія аналізу та обліку власного капіталу ЗАТ "Компанія Інтерлогос". Шляхи удосконалення обліку власного капіталу.

  курсовая работа [68,3 K], добавлен 18.03.2007

 • Визначення власного капіталу, його функції та нормативне регулювання. Організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ "Надія". Організація розподілу нерозподіленого капіталу. Вдосконалення аналітичного та синтетичного обліку власного капіталу.

  курсовая работа [113,1 K], добавлен 29.04.2014

 • Сутність і загальна характеристика капіталу підприємства, його структура, оцінка та функції, особливості організації обліку. Формування статутного капіталу підприємства. Розробка рекомендацій щодо впровадження в систему обліку інформаційних технологій.

  курсовая работа [69,0 K], добавлен 24.05.2009

 • Теоретичні та правові засади організації обліку власного капіталу. Проблеми сучасного обліку власного капіталу на прикладі підприємства ВАТ "Луганськмлин". Організація обліку додаткового капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).

  курсовая работа [46,8 K], добавлен 09.08.2010

 • Відображення власного капіталу підприємства в обліку. Характеристика його основних елементів. Особливості формування, визначення суті та функцій власного капіталу. Його роль у створенні та функціонуванні підприємства як "гаранту” організації бізнесу.

  курсовая работа [384,4 K], добавлен 16.05.2015

 • Особливості нормативної бази аудиту власного капіталу, предметна область дослідження. Коротка організаційно-економічна характеристика ВАТ "Молочанський молочноконсервний комбінат". Аудиторська перевірка статутного та резервного капіталу підприємства.

  курсовая работа [72,9 K], добавлен 21.11.2011

 • Значення та економічна сутність статутного капіталу акціонерного товариства, нормативно-правове регулювання його утворення та змін. Методологічні засади формування, фінансового обліку та використання статутного капіталу на підприємстві ПрАТ "Гама".

  курсовая работа [136,4 K], добавлен 05.11.2014

 • Аспекти сутності капіталу: економічний, юридичний, обліковий. Взаємозв'язок власного, статутного та додаткового капіталу, їх облік на підприємстві та шляхи удосконалення. Особливості формування статутного капіталу підприємств різних форм власності.

  курсовая работа [57,7 K], добавлен 07.04.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.