Принципи бухгалтерського обліку

Обґрунтування складу принципів бухгалтерського обліку і встановлення взаємозв’язку між ними. Особливості принципів бухгалтерського обліку в Україні та зарубіжних країнах. Десять принципів фінансової звітності, які вважаються найбільш вдало розробленими.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид реферат
Язык украинский
Дата добавления 24.03.2015
Размер файла 1,6 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА»

Кафедра обліку підприємницької діяльності

РЕФЕРАТ

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

на тему: «Принципи бухгалтерського обліку»

Виконала: студентка 2 курсу,

Будніченко Дар'я Валеріївна

Перевірив:

зав. кафедри обліку

підприємницької діяльності,

Бондар М.І.

Київ - 2014

Зміст

Вступ

Принципи бухгалтерського обліку в Україні

Принципи бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах

Взаємозв'язок між принципами бухгалтерського обліку

Висновки

Список використаних джерел

Вступ

Актуальність теми. Бухгалтерський облік як система базується на ряді фундаментальних положень, які, історично розвиваючись і трансформуючись, створили певний комплекс базових принципів бухгалтерського обліку, визнаних провідними теоретиками та практиками в області бухгалтерського обліку.

На сьогодні, основні принципи бухгалтерського обліку визначають як вітчизняну, так і міжнародну облікову практику. На їх основі формується ряд цілеспрямованих правил відображення фактів господарського життя підприємства.

Залежно від завдань, які ставляться перед бухгалтерським обліком, формується відповідна система його принципів. В процесі адаптації бухгалтерського обліку до змін в економіці, законодавстві, відповідно змінюються його принципи. Вони не є сталою величиною, а можуть доповнюватись або скасовуватись при необхідності.

Кожна країна, з власною системою бухгалтерського обліку, має відповідні принципи, на яких ця система базується. Їх кількість різна, що визначається специфікою економіки, політичним устроєм, законодавством, вибраними пріоритетами, національними особливостями країни. Обґрунтування принципів бухгалтерського обліку наводиться як у вітчизняних, так і зарубіжних літературних джерелах.

Проблематика. Система бухгалтерського обліку будується і функціонує на основі принципів. В економічній літературі наводиться різна їх кількість і неоднозначно трактується їх зміст, що ускладнює ведення бухгалтерського обліку.

Питанням дослідження принципів бухгалтерського обліку у різні часи займалися як вітчизняні, так і зарубіжні вчені-економісти: Ф. Бутинець, С. Голов, О. Лаговська, С. Легенчук, Л. Ловінська, Л. Куликова, М. Кутер, Т. Кучеренко, Н. Малюга, В. Мервенецька, А. Озеран, В. Палій, В. Пархоменко, О. Петрук, М. Пушкар, М. П'ятов, А. Рабошук, Я. Соколов, В. Сопко, П. Сук, М. Шигун, Н. Яцишин, Р. Ентоні, Дж. Ріс та інші.

Метою роботи є обґрунтування складу принципів бухгалтерського обліку і встановлення взаємозв'язку між ними.

Для досягнення мети в роботі поставлено завдання:

? розглянути принципи бухгалтерського обліку в Україні;

розкрити принципи бухгалтерського обліку зарубіжних країн;

встановити взаємозв'язок між принципами бухгалтерського обліку.

Інформаційною базою дослідження є наукові джерела (монографічні праці, наукові статті); офіційні документи (нормативно-правові акти України, положення, стандарти); Інтернет-ресурси.

Структура та обсяг роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаних джерел.

Принципи бухгалтерського обліку в Україні

Відповідно до Бухгалтерського словника за ред. лідера Житомирської наукової бухгалтерської школи проф. Ф. Бутинця принципи бухгалтерського обліку (рос.: принципы бухгалтерского учета; англ.: accounting principle) - правила, якими слід керуватися при вимірюванні, оцінюванні і реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності [14, c. 144].

Під принципом бухгалтерського обліку слід розуміти фундаментальну основу організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності [4, c. 77].

Н. Яцишина під поняттям „принцип бухгалтерського обліку” розуміє основне вихідне положення бухгалтерського обліку, базову концепцію, покладену в основу оцінювання та визнання в обліку і розкриття у фінансовій звітності господарських фактів, явищ та процесів господарюючого суб'єкта, його активів, зобов'язань, капіталу, доходів, витрат, фінансових результатів [4, c. 77].

Ентоні Р. і Ріс Дж. Визначають три критерії, яким повинні відповідати принципи: доречності, об'єктивності і здійсненності. Принцип доречний, якщо інформація змістовна і принесе користь тим, кому необхідно дещо знати про певну організацію. Принцип об'єктивний, якщо на інформацію не впливають особисті думки і оцінки тих, хто її формує. Принцип здійсненний, якщо він може бути виконаний без надмірних складностей або витрат [12, с. 356].

Академік Сопко В.В. до найважливіших принципів побудови бухгалтерського обліку відносить такі: двоїстості, вартісного вимірювання, доказовості, рахунку, суцільності (повноти), безперервності одиниці обліку, періодичності, нарахування, реєстрації доходу, співвідношення [12, с. 357].

В багатьох випадках принципи представлені різними авторами, близькі за значенням і є взаємодоповнюючими.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» 16.07.1999 р. № 996-ХІV сучасна система бухгалтерського обліку та фінансової звітності ґрунтується на принципах обачності, повного висвітлення, автономності, послідовності, безперервності, нарахування та відповідності доходів і витрат, превалювання сутності над формою, історичної (фактичної) собівартості, єдиного грошового вимірника, періодичності [1].

Законодавчо встановлені в Україні принципи бухгалтерського обліку вважаються найбільш вдало розробленими.

Принцип обачності (консерватизму) (англ.: circumspection) передбачає застосування в бухгалтерському обліку методів оцінювання, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства [4, c.79].

В економічній літературі принцип обачності показують як обережність або консерватизм, що означає, якщо можна зробити вибір між різними оцінками. То потрібно зупинитися на тій, яка забезпечує найменший прибуток чи вартість.

Принцип повного висвітлення (англ.: full coverage) передбачає, що фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій і подій, здатних вплинути на рішення, що приймаються на її основі [4, c.79].

Принцип повного висвітлення обумовлений існуванням конфлікту інтересів: а) споживачі інформації бажають мати її більш детальну; б) особи, які готують інформацію, обмежують її обсяг. Досягнення балансу між потребою в інформації і доцільністю її підготовки забезпечує суттєвість.

Принцип автономності (англ.: business entity principle) означає, що кожне підприємство розглядається як юридична особа, відокремлена від її власників, у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власників не повинні відображатися у фінансовій звітності підприємства. Цей принцип забезпечує юридичне існування підприємства, дає можливість виявити його межі, територію, активи, пасиви, економічні зв'язки тощо [4, c.79].

Принцип послідовності (англ.: sequence) передбачає постійне (з року в рік0 застосування підприємством обраної облікової політики. Зміна її має бути обґрунтована та розкрита у фінансовій звітності. Облікова інформація використовується тривалий час, а тому вона має бути зіставна за різні звітні періоди діяльності підприємства [4, c.79].

Принцип безперервності (англ.: going-concern consept) полягає в тому, що оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється на основі припущення, що його діяльність буде продовжуватись далі. Цей принцип передбачає, що бухгалтерський облік ведеться безперервно з моменту створення і реєстрації підприємства до його ліквідації [4, c.79].

Принцип нарахування та відповідності доходів і витрат (англ.: accrual basis) передбачає, що для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображають у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення. Таким чином, витрати повинні бути відображені в тому звітному періоді, в якому вони зумовили одержання доходів [4, c.79].

Принцип превалювання сутності над формою (англ.: substance over form) означає, що операції обліковують відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми. В умовах глобалізації світової економіки цей принцип є базовим [4, c.79].

Принцип історичної (фактичної) собівартості (англ.: historic cost) визначає, що пріоритетною є оцінка активів підприємства на основі витрат на їх виробництво та придбання. Домінування такої оцінки характерне для бухгалтерського обліку, в якому факти здійснення господарських операцій відображають за даними первинних документів [4, c.79].

Принцип єдиного грошового вимірника (англ.: single monetary measure) передбачає, що вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій підприємства у його фінансовій звітності здійснюється в єдиній грошовій одиниці. Різні показники господарської діяльності можуть бути узагальнені в обліку лише за допомогою грошового вимірника [4, c.79].

Принцип періодичності (англ.: periodicity) передбачає можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди з метою складання фінансової звітності [4, c.79].

Принципи бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах

Губачова О. М., Мельник С. І. у своїй праці наводять такі принципи бухгалтерського обліку, беручи за основу думку визнаних фахівців західних країн [3, c. 11]:

1. Автономність компанії, її цілісність (Entity).

2. Грошовий вимір (Money measurement).

3. Функціонуюче підприємство (Goingconcern).

4. Собівартість (Cost).

5. Реалізація (Realization).

4. Нарахування (Accruals).

7. Відповідність (Matching).

8. Періодичність (Periodicity).

9. Постійність (Consistency).

10. Обачність (обережність) (Prudence). В деяких джерелах цей принцип називають принципом консерватизму.

11. Подвійність (Thedualaspectconcept).

12. Суттєвість (Materiality).

13. Припущення про стабільність валюти (The assumption of the stability of currency).

Як і у нашій країні, за кордоном система бухгалтерського обліку регулюється певними нормативними документами. Джерелами регулювання бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах є [3, c. 11-12]:

1. Документи законодавчих органів - «Закон про діяльність компаній», «Закон про бухгалтерський облік і звітність». У країнах, де на першому місці стоїть податкове законодавство, застосовують «Закон про податки». В Швеції для всіх структур, які подають бухгалтерські звіти, діє «Закон про бухгалтерський облік і звітність». У США для різних категорій суб'єктів застосовують власні нормативні документи.

2. Документи державних органів. У деяких державах органи, що призначені урядом, мають право формувати норми бухгалтерського обліку та звітності. В Іспанії - це Інститут бухгалтерів та аудиторів. У США конгрес надає власні повноваження щодо регулювання системи бухгалтерського обліку Комісії з цінних паперів і бірж, яку призначає уряд.

3. Документи професійних і приватних організацій. Професійні бухгалтерські організації можуть подавати звіти, що мають статус нормативних документів, наприклад, стандарти фінансової звітності США.

Взаємозв'язок між принципами бухгалтерського обліку

Принципи бухгалтерського обліку перебувають у взаємозв'язку. Так, принцип єдиного грошового вимірника пов'язаний з іншими принципами (рис. 1) [12, c. 361].

Подібні зв'язки існують між усіма принципами бухгалтерського обліку (рис. 2), що підтверджує функціонування єдиної системи бухгалтерського обліку [12, c. 362].

Висновки

Система бухгалтерського обліку базується на основі принципів, які визначають його структуру і методику функціонування.

В Україні на законодавчому рівні встановлено десять принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, які вважаються найбільш вдало розробленими:

принцип «обачність» (консерватизм);

принцип «повне висвітлення»;

принцип «автономність»;

принцип «послідовність»; бухгалтерський облік звітність

принцип «безперервність»;

принцип «нарахування та відповідності доходів і витрат»;

принцип «превалювання сутності над формою»;

принцип «історична (фактична) собівартість»;

принцип «єдиний грошовий вимірник»;

принцип «періодичність».

В економічній літературі наводиться різна кількість принципів, які використовуються в зарубіжних країнах. Принципи зарубіжних країн мають досить багато відмінностей із вітчизняними.

Визнання Україною міжнародних стандартів бухгалтерського обліку виведе економіку держави на міжнародний рівень. Одним із перших кроків має бути проведення аналізу основних особливостей і відмінностей української та міжнародної систем обліку. Введення нових принципів, які використовуються у міжнародному досвіді, зміна методологічних та організаційних аспектів організації обліку.

Принципи бухгалтерського обліку взаємопов'язані, що підтверджує функціонування його єдиної цілісної системи.

Список використаних джерел

Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 16.07.1999 р. №996-ХІV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14.

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 „Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом МФУ № 87 від 31.03.1999 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99/print1342966521962518.

Андрєєва А. О. Принципи бухгалтерського обліку в міжнародній практиці. «Економічні науки». - Серія «Облік і фінанси». - Випуск 9 (33). - Ч. 4. - 2012 - с. 7-12.

Безверхий Констянтин. Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на обліково-звітну інформацію підприємства / Констянтин Безверхий // Галиц. екон. вісник. -- 2012. -- № 6. - С. 76-92.

Куликова, Л.И. Принцип непрерывности деятельности предприятия в бухгалтерском учете и отчетности: монография [Текст] / Л.И. Куликова, К.А. Степанов. - Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. - 214 с.

Легенчук, С.Ф. Принцип превалювання сутності над формою: історія виникнення та місце в сучасній бухгалтерській доктрині [Текст] / С.Ф. Легенчук // Вісник Житомирського державного технологічного університету: Економічні науки. - Житомир: ЖДТУ, 2011. - № 2 (56). - Ч. 1. - С. 126 - 128.

Мервенецька, В.Ф. Щодо розмежування передумов організації облікового процесу, принципів ведення бухгалтерського обліку та принципів складання фінансової звітності [Текст] / В.Ф. Мервенецька // Облік і контроль на підприємствах АПК: стан та перспективи розвитку: У 2 ч. - Ч. І. - Матеріали ІІІ Міжнар. наук.- практ. конф. 10 - 11 жовтня 2008 р. - К.: КНЕУ, 2008. - С. 118 - 121.

Орлов, І. В. Принципи бухгалтерського обліку у трансформації зобов'язань. // Вісник аграрної науки Причорномор'я. - Миколаїв, 2010. - с. 80-85.

Проданчук, М. А. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності у формуванні системи економічної інформації для прийняття управлінських рішень. // Науковий вісник. - Чернівці, 2009. - с. 431-440.

Рабошук, А.В. Принципи, стандарти та професійне судження в бухгалтерському обліку: теоретико-методичний аспект: автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.04 „Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”[Текст] / А.В. Рабошук. - К., 2006. - 21 с.

Свірко, С. В. Принципи та методи вітчизняного бухгалтерського бюджетного обліку в умовах його модернізації. // Фінанси, облік і аудит. - К., 2012. - Вип. 19. - с. 360-369.

Сук, П. Л. Принципи бухгалтерського обліку. // Науковий вісник. - К., 2011. - с. 356-363.

Чацкіс, Ю. Д. Принципи бухгалтерського обліку та їх вплив на його організацію. // Торгівля і ринок України. - Донецьк, 2004. - Вип. 16, т. 3. - с. 3-8.

Бухгалтерський словник / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир, 2001. - 224 с.Голубцова О. Сучасний стан банківської системи України та напрямки її реформування у контексті інтеграції до Європейського Союзу //Актуальні проблеми економіки. - 2002. - № 6. - C. 14-19.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Загальна характеристика міжнародної системи бухгалтерського обліку. Міжнародні стандарти та Національні Положення бухгобліку. Переваги використання фінансової звітності, складеної за МСБО. Порівняння принципів обліку і звітності в Україні, ЄС та США.

  реферат [21,8 K], добавлен 07.06.2013

 • Сутність, функції, мета та особливості бухгалтерського обліку. Предмет та об'єкти бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Метод бухгалтерського обліку. Синтетичний та аналітичний облік, облікові регістри.

  книга [63,2 K], добавлен 09.10.2008

 • Трансформація національної системи бухгалтерського обліку. Прискорення процесу приведення у відповідність до вимог ринкової економіки та міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

  презентация [889,6 K], добавлен 22.04.2015

 • Зміст та етапи розвитку бухгалтерського обліку, його форми та принципи, особливості організації в бюджетних установах. Облікова політика підприємств. Сучасні підходи до складання фінансової звітності. Основи регулювання та контролю бухгалтерського обліку.

  курсовая работа [415,8 K], добавлен 04.08.2011

 • Системи, моделі і стратегії регулювання бухгалтерського обліку і звітності. Концепції фінансової звітності та якісні характеристики інформації бухгалтерського обліку. Принципи грошового вимірника та безперервності. Рішення декількох задач з даної теми.

  контрольная работа [27,9 K], добавлен 15.12.2010

 • Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку в Білорусії та США. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.

  реферат [20,7 K], добавлен 17.04.2010

 • Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку в Пакистані та Фінляндії. Фінансові результати, складання звітності, номенклатура рахунків.

  реферат [18,1 K], добавлен 17.04.2010

 • Розгляд поняття та основних принципів ваучерної системи контролю за грошовими коштами. Загальна характеристика обліку викупу акцій. Визначення собівартості витрачених матеріалів методом середньозваженої оцінки в різних системах обліку запасів товарів.

  контрольная работа [106,1 K], добавлен 12.01.2015

 • Сутність і значення міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Особливості створення національних систем бухгалтерського обліку. Статус міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їхня мета й переваги. Класифікація моделей бухгалтерського обліку.

  лекция [90,7 K], добавлен 02.01.2009

 • Порівняння практики використання положень принципів бухгалтерського обліку, балансової вартості і фіскальних законів, відмінне та спільне в організації обліку у Франції та в Китаї. Облік фінансових результатів, складання звітності, номенклатура рахунків.

  реферат [19,9 K], добавлен 17.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.