Управлінський аспект обліку витрат, виходу продукції свинарства і обчислення її собівартості

Теоретичні аспекти обліку витрат і виходу продукції свинарства. Класифікація витрат виробництва. Удосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат та виходу продукції свинарства і обчислення її собівартості у ПП "Агропрогрес".

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 22.08.2011
Размер файла 101,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

За відношенням до об'єму виробництва витрати поділяють на постійні і змінні. Такий поділ характеризує поведінку витрат у відповідь на зміну рівня (обсягу) виробничої діяльності і широко використовується для обліку та аналізу витрат.

Змінні витрати -- це такі, загальна сума яких змінюється прямо пропорційно обсягу виробництва.

Постійні витрати -- це такі, розмір яких не змінюється за певний період залежно від зміни обсягу виробництва. Якщо загальна сума постійних витрат не змінюється, то їх розмір на одиницю продукції зменшується при збільшенні обсягу виробництва і навпаки. Постійні витрати залишаються незмінними при певних рівнях виробництва, а при його зміні ці витрати змінюються стрибкоподібно, а не пропорційно обсягу виробництва. Таким чином, частину постійних витрат більш правильно називати "умовно-постійні", бо їх розмір залишається однаковим до певних умов, а потім змінюється стрибкоподібно.

Частина витрат являють собою суміш змінних і постійних. їх називають частково-змінними витратами. Загальна їх сума змінюється залежно від обсягу виробництва, але не прямо пропорційно.

У ринкових умовах релевантність є однією з найбільш важливих характеристик управлінської інформації. Вона дає змогу вибрати серед двох варіантів кращий. Релевантними витратами є витрати, що можуть бути змінені внаслідок прийняття рішення. Нерелевантні витрати не залежать від прийнятого рішення. Релевантні витрати є очікувані в майбутньому витрати, які будуть відрізнятись залежно від альтернативи обраної в певних ситуаціях через різницю, яка виникає внаслідок рішення. Нерелевантні витрати будуть однакові для всіх альтернатив.

З метою оцінки різних альтернативних варіантів рішень потрібно враховувати не тільки дійсні (реальні), а й можливі (уявні) витрати (втрати). Дійсні витрати передбачають реальну сплату грошей або використання інших активів. Можливі (уявні) витрати показують втрачену вигоду, якщо вибір одного напрямку дії вимагає відмовитися від альтернативного рішення.

Дійсні витрати обліковують у системі бухгалтерського обліку, а можливі (уявні) витрати -- ні. Останні беруть до уваги при прийнятті прогнозних управлінських рішень.

Залежно від способу визначення собівартості продукції витрати поділяють на маржинальні і середні. Маржинальні витрати -- це витрати на виробництво додаткової продукції. Середні витрати розраховуються як середньоарифметичне значення витрат, що відносяться до виробництва продукції.

Для прийняття рішення менеджер використовує маржинальні і середні витрати. Поділ витрат на маржинальні і середні дозволить глибше обґрунтувати управлінські рішення щодо перспективи діяльності підприємства.

За третім напрямком витрати поділяють на контрольовані (регульовані) і неконтрольовані (нерегульовані), що є важливим для управлінської діяльності (рис. 3.3.).

ВИТРАТИ

За ступенем контролю і регулювання

Контрольовані (регульовані)

Неконтрольовані (нерегульовані)

Рис. 3.3 Класифікація витрат для контролю і регулювання

Ця класифікація означає міру, до якої керівник може контролювати витрати і відповідати за них.

Контрольовані витрати -- це витрати, що знаходяться в межах контролю керівника, які він може регулювати і на які може впливати.

Неконтрольовані витрати -- це витрати, що знаходяться поза межами контролю керівника, які він не може регулювати і на які не може впливати.

Витрати матеріалів, заробітної плати є контрольованими витратами, а амортизація, сплата податків і зборів, зміна рівня цін на матеріали і інші витрати, що пов'язані з інфляцією є неконтрольованими витратами.

Контрольованими витратами є витрати центрів відповідальності у межах підприємства, на які такі центри можуть мати вплив і контролювати. Неконтрольованими є витрати, які здійснюються адміністрацією підприємства і на які центри відповідальності не можуть впливати і контролювати їх [51].

При калькулюванні собівартості продукції у ПП «Агропрогрес» важливу роль відіграє класифікація витрат за елементами (економічним змістом) і статтями калькуляції (характером виникнення і призначенням). Елементи витрат за економічним змістом є однорідними. Витрати, які утворюють елемент собівартості, включають витрати незалежно від специфіки виробництва продукції.

П(С)БО 16 "Витрати" регламентує порядок витрат операційної діяльності за такими економічними елементами:

матеріальні затрати;

витрати на оплату праці;

відрахування на соціальні заходи;

амортизація;

> інші операційні витрати.

До складу елементу "Матеріальні затрати" включається вартість витрачених у виробництві (крім продукту власного виробництва):

сировини й основних матеріалів;

купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів;

палива й енергії;

будівельних матеріалів;

запасних частин;

тари й тарних матеріалів;

допоміжних та інших матеріалів [6].

До складу елементу "Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.

До складу елементу "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на інші соціальні заходи.

До складу елементу "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.

До складу елементу "Інші операційні витрати" включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених вище, зокрема, витрати на відрядження, на послуги зв'язку, на виплату матеріальної допомоги, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.

До фінансових витрат відносяться витрати на відсотки за користування отриманими кредитами.

Групування витрат за економічними елементами здійснюється у всіх галузях народного господарства. Це дає можливість встановити потребу в оборотних та необоротних активах, показує скільки яких активів витрачено, незалежно де вони вироблені, на які цілі використані, а також характеризує структуру витрат.

Але класифікація витрат за економічними елементами не дозволяє обчислювати собівартість окремих видів продукції та встановлювати обсяг витрат конкретних підрозділів підприємства. З цією метою застосовують класифікацію витрат за статтями калькуляції залежно від їх призначення та місця виникнення.

Між витратами на виробництво, які згруповані за економічними елементами, і витратами в калькуляційному розрізі існує як взаємозв'язок, так і відмінність. Наприклад, до елементу "Матеріальні витрати" включаються всі витрачені на виробництво матеріали, а в собівартості готової продукції за статтями (насіння і посадковий матеріал, добрива, засоби захисту рослин і тварин, корми, сировина і матеріали, паливо і мастильні матеріали) відображаються лише ті з них, які використані на виробництво готової продукції (робіт, послуг) рослинництва, тваринництва, промислових та інших виробництв. Інша частина матеріалів відображається в статтях, що формують виробничу собівартість ("Загальновиробничі витрати") та у складі витрат діяльності ("Адміністративні витрати", "Витрати на збут").

Перелік і склад статей калькуляції виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) встановлюються підприємством самостійно і залежать як від питомої ваги їх видів або груп витрат, так і від ступеня економічної однорідності витрат, які об'єднані в статті, специфіки підгалузі, організації виробництва, різноманітності технологічних процесів, можливості прямого або обґрунтованого непрямого віднесення витрат на собівартість готової продукції (робіт, послуг).

Класифікація за статтями застосовується в обліку при формуванні і визначенні фактичної (звітної) собівартості. Вона дає можливість здійснювати контроль цільового витрачення коштів та виявити резерви зниження собівартості продукції.

В управлінському обліку метою будь-якої класифікації витрат є надання допомоги керівнику в прийнятті правильних обґрунтованих рішень, на яку він може вплинути. Тому виробничі витрати треба групувати за такими ознаками:

- відношенням до планування;

- роллю у виробництві;

- важливістю при підготовці рішень;

- доцільністю;

- окупністю витрат;

- відношенням до нормування;

- відношення до обсягів діяльності;

- періодами виникнення.

Така модель побудови класифікації витрат у розрізі управлінських функцій дозволить підвищити ефективність управлінського обліку, підсилити його аналітичність і можливість виявлення резервів підвищення результативності виробничої сільськогосподарської діяльності [26].

Загалом класифікація витрат як за елементами витрат так і за статтями калькулювання в ПП «Агропрогрес» здійснюється згідно з Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001р. №132, що звичайно є позитивним моментом, адже свідчить про наявність хоча б мінімальної системи аналізу та управління витратами.

3.3. Первинний облік по витратах та виходу продукції свинарства

Бухгалтерський документ (термін «документ» походить від латинського documentum, що означає «свідоцтво, доказ») є письмовим доказом фактичного здійснення господарської операції або письмовим розпорядженням на право її здійснення [21].

Документація є важливим елементом методу бухгалтерського обліку. Зазначимо, що жодна господарська операція не може бути відображена в обліку без належного її оформлення відповідним первинним документом.

За обліковою роботою та забезпечення її дотримання, в тому числі й первинного обліку у ПП «Агропрогрес» слідкує головний бухгалтер Аветісян Т.В. Облік тваринництва (свинарства) на підприємстві здійснює Аветісян М.С.

Основним завданням обліку тварин у ПП «Агропрогрес» є: контроль за збереженням тварин; реєстрація руху поголів'я, з метою визначення потреби в кормах; правильне обчислення вартості тварин при їх надходженні і вибутті, здійснення заходів, щодо нестач, крадіжок та ін..

Облік витрат - відображення витрат, що здійснюються на підприємстві протягом певного періоду, пов'язаних з процесами постачання, виробництва і реалізації в розрізах, що формують собівартість готової продукції.

Записи про витрати та вихід продукції свинарства здійснюють на підставі бухгалтерських документів.

Їх можна поділити на п'ять груп:

1) по обліку витрат на оплату праці:

Для обліку витрат праці складають розрахунок нарахування заробітної плати (оплати праці) працівникам тваринництва (форма № 69). Для цього використовують документи, в яких обліковується вихід продукції: акт на оприбуткування приплоду тварин, відомість зважування тварин та інші.

2) по обліку витрат матеріальних цінностей:

Основним видом матеріальних витрат є корми, їх списують по відомості витрат кормів (форма № 94). Для зведеного обліку витрат кормів по видах тварин на фермі ведуть журнал обліку витрати кормів (форма № 35). Наявність кормів у господарстві і їх рух обліковують у журналі обліку кормів (форма № 35 а).

Дезинфікуючі засоби, медикаменти, біопрепарати та інші матеріали відпускають на ферму за лімітно-забірними картками на одержання матеріальних цінностей (ф. №117) і накладними внутрішньогосподарського призначення.

Витрати на транспортні роботи тракторів списують згідно з подорожнім листом трактора (форма №68).

Списання з підзвіту керівників підрозділів витрачених малоцінних і швидкозношуваних предметів, спецодягу, спецвзуття проводять на основі актів на списання виробничого і господарського інвентарю, малоцінних та швидкозношуваних предметів.

Витрачання інших матеріальних цінностей оформляють в установленому порядку лімітно-забірними картами на одержання матеріальних цінностей (форма № 117), накладними (форма № 87) та іншими видатковими документами.

При витратах товарно-матеріальних цінностей обов'язково перевіряють правильність застосування норм витрат, відповідність зазначеного поголів'я тварин фактичній наявності на кожну дату.

3) по обліку витрат на утримання основних засобів:

Витрати засобів праці фіксують в документах по нарахуванню амортизації основних засобів, що складаються у встановленому порядку (додаток ).

4) по обліку вартості робіт і послуг виконаними сторонніми підприємствами та організаціями:

Виконання ремонтних робіт у тваринництві оформляється нарядами на відрядну роботу (форма № 70 і № 70 а). При погодинній оплаті праці -- складають табель обліку робочого часу (форма № 64).

5) по обліку виходу продукції:

Для оприбуткування продукції тваринництва використовують ряд документів. Їх можна поділити на дві групи:

1) документи на оприбуткування готової продукції, процес виробництва якої закінчено і вона оприбуткована в дебет рахунку 27 „Продукція сільськогосподарського виробництва ”;

2) документи на оприбуткування приросту живої маси та приплоду тварин, що оприбутковується в дебет рахунку 21 „Поточні біологічні активи” і яка існує тільки у вигляді живих тварин.

До першої групи належить щоденник надходження сільськогосподарської продукції. До другої групи документів належать: акт на оприбуткування приплоду тварин (форма №96); відомість зважування тварин (форма №98).

Інформацію з документів першої групи включають у звіт про рух матеріальних цінностей (форма №121), а з другої групи - у звіт про рух тварин і птиці на фермі (форма №102).

Отже, для оприбуткування продукції свинарства у ПП «Агропрогрес» застосовують такі первинні документи: Акт на оприбуткування приплоду тварин (Додаток 7); Відомість зважування тварин (Додаток 8); Розрахунок визначення приросту. Їх складають безпосередньо на тваринницьких фермах на момент одержання продукції чи в строки, передбачені графіком документообороту .

При переведенні тварин з однієї облікової групи в іншу, складають а Акт на переведення тварин з групи в групу (форма №97). Акти підписують зоотехнік, завідуючий фермою, бригадир, а також працівники, які передали і які прийняли худобу на подальше обслуговування, і затверджує керівник господарства. Таким же актом оформляють переведення тварин в основне стадо.

Забій, вимушена прирізка, падіж чи загибель тварин оформляють Актом на вибуття худоби та птиці (форма №100). В акті вказують причини та обставини вибуття тварин, а також можливе використання продукції. Акт складається в день вибуття тварин, підписують: зоотехнік, ветеринарний лікар, завідуючий фермою, керівник господарства та особа, за якою була закріплена тварина. На оборотній стороні акта перелічують види і кількість продукції, яка одержана від вибуття тварини, та її призначення. Продукти забою здають в комору за накладною, яку з підписом комірника за прийняту продукцію додають до акта вибуття. фактичний вихід м'яса за категоріями і субпродуктів потрібно зіставляти із діючими нормами виходу продукції. Працівники бухгалтерії суворо контролюють повноту оприбуткування продуктів від забою.

Згруповані дані первинних документів записують у виробничому звіті, де по кожному об'єкту обліку вказують кількість одержаної продукції за видами та її планову собівартість за місяць і з початку року. Дані відображають на дебету рахунків: 27 - одержана продукція тваринництва (свинарства); 21- приплід і приріст живої маси тварин.

Основною метою обліку є також своєчасне, повне вірогідне відображення фактичних витрат на виробництво, а також контроль за використанням всіх видів виробничих ресурсів.

Головні недоліки в первинному обліку витрат і виходу продукції свинарства у ПП «Агропрогрес» полягають у тому, що не завжди вчасно оформлюються первинні документи, а деякі первинні документи застарілої форми, хоча Тому потрібно дотримувати терміну оформлення і подання до бухгалтерії первинних документів відповідно до графіку документообігу і слідкувати за змінами форми первинних документів.

3.4. Синтетичний і аналітичний облік витрат і виходу продукції свинарства у ПП «Агропрогрес»

Об'єктом обліку виробничих витрат і виходу продукції свинарства у ПП «Агропрогрес» є технологічні групи тварин за їх видами. На кожну таку групу тварин відкривають окремі аналітичні рахунки, на яких відображують витрати на утримання тварин і вихід продукції свинарства.

Синтетичний облік витрат і виходу продукції свинарства у ПП «Агропрогрес» ведуть на рахунку 23 «Виробництво», до якого відкривають субрахунок 232 «Тваринництво». За економічним змістом він належить до групи рахунків господарських процесів, за призначенням і структурою - до групи операційних, калькуляційних рахунків.

Аналітичний облік за субрахунком 232 «Тваринництво» ведеться за аналітичними рахунками «Свині відгодівля», «Свині маточне поголів'я».

Аналітичний облік витрат і виходу продукції свинарства у ПП «Агропрогрес» ведеться у Виробничому звіті № 10.3 а. с.-г., який має специфічну пристосовану форму зручну для підприємства. Виробничий звіт складається за кожен місяць за відповідним об'єктом аналітичного обліку за статтями витрат.

Виробничий звіт № 10.3 а. с.-г. є регістром аналітичного обліку, в якому узагальнюються дані про витрати і вихід продукції свинарства. Він складається із двох розділів: І. Витрати на виробництво (дебет рахунку 232); ІІ. Вихід продукції (кредит рахунку 232). У Виробничому звіті здійснюється систематизація витрат за рахунками та відображення їх за статтями, які ми розглянемо у таблиці 3.4.

Таблиця 3.4 Номенклатура статей витрат в галузі тваринництва

Статті витрат

У тваринництві

Витрати на оплату праці

+

Відрахування на соціальні заходи

+

Насіння і посадковий матеріал

-

Добрива

-

Засоби захисту рослин і тварин

+

Корми

+

Сировина і матеріали (без зворотних відходів)

-

Роботи та послуги

+

Витрати на утримання основних засобів

+

У тім числі

Паливо і мастильні матеріали

+

Інші витрати

+

Витрати на управління і обслуговування виробництва

+

У розділі І Виробничого звіту витрати відображуються за їх конкретними видами, згрупованими за встановленою номенклатурою статей витрат, яка наведена вище. Види витрат у статтях виділено відповідно до кореспонденції рахунків.

Розглянемо Виробничий звіт № 10.3 а с.-г. ПП «Агропрогре» за статтями витрат за 2009 рік.

На статті "Витрати на оплату праці"у ПП «Агропрогрес» відображують основну і додаткову оплату праці працівників тваринництва, зайнятих безпосередньо на обслуговуванні свиноферм по відповідним групам свиней: бригадирів, підмінних робітників, свинарок, чабанів. До цієї статті включають оплату праці за тарифними ставками, доплати і премії за якість продукції, підвищення продуктивності тварин, збереження поголів'я, обслуговування тварин, хворих на бруцельоз, надбавки за звання "Майстер тваринництва" та інші виплати згідно з діючим положенням про оплату праці. Поряд зі стандартними документами з обліку витрат на оплату праці у ПП «Агропрогрес» складають «Реєстр аналітичного обліку нарахування заробітної плати за виробничими підрозділами».

Д-т К-т Сума, грн.

232 «Свині відгодівля» 661 282513,07

232 «Свині маточне поголів'я» 661 323419,82

На статті "Відрахування на соціальні заходи" відображують відрахування на пенсійне забезпечення, соціальне страхування на випадок тимчасової втрати працездатності, соціальне страхування на випадок безробіття, на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві на оплату праці робітників , що обслуговують свиноферми. Суму цих відрахувань відображують в обліку так:

Д-т К-т Сума, грн.

232 «Свині відгодівля» 651 75035,57

652 3965,51

653 4499,57

654 565,02

232 «Свині маточне поголів'я» 651 85900,21

652 4551,65

653 5128,15

654 646,84

На статті "Засоби захисту тварин" обліковують вартість використаних біопрепаратів, медикаментів та дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок коштів підприємства, а також витрати, пов'язані з їх використанням у тваринництві.

На цю статтю не відносять вартість біопрепаратів, медикаментів, дезінфікуючих засобів, придбаних за рахунок асигнувань з бюджету на ці цілі. На жаль у нашому звітному періоді такої кореспонденції не було, але у ПП «Агропрогрес» вона фіксується Дт 232 Кт 208 аналітичний рахунок «Засоби захисту тварин».

На статті "Корми" у ПП «Агропрогрес» відображують витрати на корми власного виробництва і куповані, використані на годівлю свиней.

Витрати, пов'язані з доставкою кормів з місць їх попереднього зберігання (сховищ, буртів, стогів тощо) до місць постійного зберігання (склади відділків, ферм, бригад) відносять на вартість відповідних кормів як витрати на доставку кормів на склад.

Витрати на доставку кормів з місця постійного зберігання на ферму для годівлі тварин відносять на певний вид (групу) тварин за відповідними статтями (витрати на оплату праці, робіт і послуг тощо).

Витрати, пов'язані з приготуванням кормів на кормокухнях, обліковують на окремому аналітичному рахунку субрахунка 232 "Тваринництво" і щомісяця списують на статтю "Корми" за відповідними групами свиней, розподіляючи пропорційно до фізичної маси кормів, приготовлених на кормокухні.

продукція свинарство собівартість облік витрати

На вартість кормів купованих:

Д-т К-т Сума, грн.

232 «Свині відгодівля» 208 77120,33

232 «Свині маточне поголів'я» 208 62059,50

На статті "Роботи і послуги" у господарстві відображують вартість робіт і послуг, наданих допоміжними виробництвами для виробничих потреб тваринництва, а також сторонніми організаціями і підприємствами. Тут же обліковують вартість використаної енергії, виробленої електростанцією(по рахунку 234є), яку підприємство групує і розподіляє по всіх виробничих підрозділах за допомогою аналітичного документу деталізації (Додаток 12), а також витрати на обігрівання приміщень місцевими котельними, не з'єднаними із центральною котельнею. На цей же елемент відносять вартість енергії, одержаної від інших підприємств для галузі.

Д-т К-т Сума, грн.

232 «Свині відгодівля» 234є 15372,09

234а 13700,00

235 24245,00

631 5389,38

232 «Свині маточне поголів'я» 234є 22542,79

234а 30821,00

235 7301,00

631 25107,15

У ПП «Агропрогрес» по статті "Витрати на утримання основних засобів" записують нараховані амортизаційні відрахування за основними засобами тваринництва.

Д-т К-т Сума, грн.

232 «Свині відгодівля» 131 672,00

232 «Свині маточне поголів'я» 131 5858,00

За цією же статтєю відображують вартість палива і запчастин, використаних для машин і устаткування в підгалузі свинарство, конкретно за кожним видом або групою свиней, а також витрати на будматеріали, використані на ремонт будівель і споруд свиноферм. Підприємство в кінці року по рахунку 207 складає відомість деталізації (Додаток 14) по витрачанню запасних частин по кожному виробничому підрозділу.

Д-т К-т Сума, грн.

232 «Свині відгодівля» 203 75527,00

232 «Свині маточне поголів'я» 203 64987,00

205 39580,86

207 21017,60

220 9457,35

112 3924,49

На статтю "Інші витрати" у ПП «Агропрогрес» відносять витрати на відрядження Дт 232 Кт 372. Також підприємство має витрати по рахунку 26 і 27, які також відображаються у розділі І Виробничого звіту № 10.3.а. с.-г.

Д-т К-т Сума, грн.

232 «Свині відгодівля» 27 602992,89

232 «Свині маточне поголів'я» 27 912781,04

Кредит рахунку 232 відображається у ІІ частині Виробничого звіту, де показують вихід продукції свинарства у вигляді приплоду та приросту оціненою за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.

Д-т К-т

211 «Приріст» 232«Свині відгодівля»

211 «Приплід» 232«Свині маточне поголів'я»

211 «Приріст» 232«Свині маточне поголів'я»

Синтетичний облік витрат і виходу продукції свинарства ведуть у . Журналі - ордері № 10.3 с.-г, який має своєрідну форму пристосовану до виробництва даного підприємства, записи до якого роблять на підставі даних Виробничого звіту № 10.3а. с.-г. На підставі Журналу - ордеру № 10.3 с.-г здійснюють записи до Головної Книги.

3.5. Обчислення собівартості продукції свинарства у ПП «Агропрогрес»

Собівартість продукції - поточні витрати виробництва і обігу, реалізації продукції, які обчислені в грошовому вираженні.

Калькуляція (від лат. саlсиlаtіо - рахунок, підрахунок) - це представлений у табличній формі бухгалтерський розрахунок затрат, витрат у грошовому вираженні на виробництво і збут одиниці виробу чи партії виробів, а також на здійснення робіт і послуг. Вона слугує основою для визначення середніх витрат виробництва і собівартості продукції.

Обчислення собівартості продукції є заключним етапом бухгалтерського обліку процесу виробництва. При визначенні собівартості необхідно керуватись Методичними рекомендаціями з планування, обліку і калькулювання собівартості продукції сільськогосподарських підприємств.

Перед розрахунком собівартості продукції необхідно:

§ перевірити правильність записів по дебету і кредиту аналітичних рахунків;

§ перевірити повноту оприбуткування продукції.

Способи обчислення собівартості продукції поєднуються з методами обліку витрат, чітко не виокремлюються. Проте, використовуючи різні способи, можна отримати неоднакову величину собівартості певного виду продукції, хоча загальна сума витрат при цьому залишається незмінною. Тому вибір конкретних методів калькулювання залежить від потреб отримання необхідної інформації для прийняття оперативних, тактичних і стратегічних рішень. Методи калькулювання, які слід застосовувати в господарстві, потрібно обов'язково відображувати в наказі про облікову політику. Як показує досвід, цьому питанню зовсім не приділяється увага в цьому важливому внутрішньому нормативно-правовому акті кожного підприємства.

Отже, вважаємо, що метод калькулювання -це спосіб групування витрат за об'єктами калькулювання та прийоми калькуляції як технічний засіб розрахунку собівартості продукції.

У ПП «Агропрогрес» витрати на утримання худоби (без витрат на незавершене виробництво на кінець року та вартості побічної продукції) становлять собівартість продукції тваринництва, причому: вартість тварин, що загинули внаслідок стихійного лиха, відноситься на фінансові результати підприємства; вартість тварин, що загинули з інших причин (без сум, віднесених на матеріально відповідальних осіб), відображається в окремій статті в складі витрат на утримання відповідних видів і груп тварин.

Маса загиблого чи вимушено забитого молодняку тварин та дорослої худоби на відгодівлі у господарстві не виключається з приросту живої маси, одержаного за звітний рік.

Вартість гною, у ПП «Агропрогрес» одержаного від групи тварин, визначається за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу, або виходячи з нормативно-розрахункових витрат і витрат на його прибирання та вартості підстилки. Собівартість 1 тонни гною визначається діленням загальної суми витрат на його фізичну масу. Кількість рідкого гною переводиться в звичайний гній, виходячи з вмісту сухих речовин.

Собівартість продукції свинарства включає витрати на утримання свиноматок з поросятами до відлучення, кнурів, поголів'я свиней на дорощуванні і відгодівлі. Ці витрати розподіляють між окремими видами продукції свинарства (голову ділового приплоду, приріст живої маси, гній). Собівартість приросту живої маси і однієї голови приплоду на момент відлучення визначають діленням загальної суми витрат за рік на утримання основного стада (крім вартості побічної продукції) на кількість приросту живої маси відлучених поросят, включаючи живу масу приплоду при народженні. Собівартість 1 ц приросту живої маси відлучених поросят обчислюють діленням суми вартості поросят під свиноматками на початок року і витрат на основне стадо за поточний рік на живу масу відлучених поросят, у тім числі загиблих. Собівартість 1 ц приросту живої маси всіх інших облікових груп свиней (на дорощуванні, відгодівлі) визначають діленням витрат за відповідною групою на кількість приросту.

Розрахунок фактичної собівартості 1 ц приросту живої маси свиней розглянемо у вигляді таблиць 3.2.

Таблиця 3.2

Розрахунок фактичної собівартості 1 ц приросту живої маси свиней на вирощуванні та відгодівлі та свині маточне поголів'я група 0-2

Показники

Кількість

Сума, грн.

1

Одержано приросту (за справедливою вартістю), ц

8406,33

3530659,00

2

Одержано гною, т

817,45

81745,00

3

Витрати по вирощуванню, грн.

Х

2848654,39

4

Фактичні витрати за мінусом вартості гною, грн..

Х

2766909,39

5

Фактична собівартість 1 ц приросту живої маси, грн..

Х

329,15

6

Калькуляційна різниця

Х

90,85

4. Удосконалення обліку витрат і виходу продукції свинарства

4.1.4.1 Основні напрямки удосконалення обліку

На сучасному етапі розвитку облікової системи все більшої актуальності набуває питання перетворення обліку з системи «постачання управлінською інформацією» в активного учасника прийняття ефективних маркетингових рішень. В цьому контексті можна виділити основні напрями удосконалення обліку.

Першим і найбільш важливим є питання кадрового забезпечення бухгалтерської служби та її постійного професійного зростання шляхом підвищення кваліфікаційного рівня її працівників.

Не менш важливим є запровадження сучасних інформаційних систем обліку та аналізу та поступова автоматизація всіх сфер господарського процесу з метою підвищення оперативності надходження інформації у розпорядження управлінської ланки підприємства та здійснення операцій оперативного контролю та аналізу діяльності підприємства.

Завдання автоматизації - підвищення якості роботи як бухгалтерів, так і бухгалтерії в цілому. Комп'ютер - це тільки інструмент, що дозволяє максимально повно використовувати кваліфікацію спеціаліста та максимально спрощувати повсякденну рутинну роботу.

Однак, перехід до автоматизованого бухгалтерського обліку вимагає не лише бажання і коштів, а й значної підготовчої роботи як організаційної, так і методичної. Перехід потрібно організовувати плавно, поетапно, краще за все до початку звітного періоду (кварталу, року). Звірений баланс, залишки, звітність за попередній період необхідні як вхідна інформація для введення в комп'ютер. Потрібно також правильно оцінити склад і обсяг необхідного документообігу, визначити, які документи будуть вестись в електронному вигляді, а які - в паперовому. Для цього насамперед необхідно точно визначити завдання автоматизації. Звичайно, найбільша кількість помилок в обліку при паперовій технології виникає на етапі переносу даних з одного облікового регістру до другого, а також при складанні різноманітних довідок і звітів. Використання автоматизованого обліку дасть змогу повністю звільнитися від такого роду помилок, оскільки як правило при автоматизованому обліку ведеться тільки один обліковий регістр, всі інші формуються автоматично і ризик помилки при переносі даних між регістрами обліку дорівнює нулю. Кожний бухгалтер знає, скільки часу і сил вимагає підготовка тих чи інших довідок, звітностей та іншої оперативної інформації, що завжди потрібна терміново. Використання засобів автоматизації дає змогу практично повністю вирішити цю проблему, протягом лічених хвилин підготовити найрізноманітніші й деталізовані бухгалтерські дані. Потрібно також звернути увагу на те, що правильний вибір засобів автоматизації і програмного забезпечення дозволить легко і швидко адаптувати роботу бухгалтерії до частих змін правових норм, які вносяться Урядом України.

Важливим заходом також являється створення нової та оптимізація існуючої системи управління витратами, яка передбачає, в першу чергу, розробку класифікації витрат, яка б відповідала галузевим особливостям конкретного підприємства та давала змогу планувати і контролювати витрачання ресурсів підприємства.

Отже, удосконалення обліку має здійснюватись комплексно, охоплюючи всі можливі напрями.

4.2 Удосконалення первинного, аналітичного та синтетичного обліку витрат та виходу продукції свинарства і обчислення її собівартості

Важливим напрямком удосконалення організації управлінського обліку є раціоналізація форм документів, документообігу й всієї системи оформлення, реєстрації й обробки документів.

Основним із недоліків у ПП «Агропрогрес» це ведення змішаної форми обліку, а це є досить не зручно та неефективно. Тому необхідно перейти або на Журнально-ордерну, або повністю автоматизовану.

Підприємству необхідно користуватися новими формами первинних документів, які були розроблені безпосередньо кафедрою бухгалтерського обліку та аудиту Харківського національного аграрного університету ім.. В.В. Докучаєва.

В аналітичному обліку витрат продукції свинарства для більш зручної форми деталізації витрат можна робити деталізацію по кожній статево віковій групі свиней поряд із загальною деталізацією. Найчастіше у ролі деталізуючого документа виступає звичайна бухгалтерська довідка або бухгалтерський бланк складений на розсуд головного бухгалтера або бухгалтера з обліку тваринництва, тому необхідно розробити комплексну систему таблиць для групування та розрахунків.

Необхідно також контролювати такі запаси як корми, медикаменти, будівельними матеріалами, паливом, тощо. Щоб уникати зловживань з боку працівників необхідно на підприємстві посилювати контроль за роботою працівників та робити залучення до покращення роботи у вигляді заохочень.

Облік виробничих витрат залежить насамперед від вибору об'єктів обліку, які визначені цілями управління. Номенклатура об'єктів обліку витрат може включати: види продукції, місця виникнення витрат, види витрат. Виробничий звіт підприємства, який має специфічну форму і пристосований до виробництва даного підприємства необхідно доопрацювати. Тому я пропоную більш конкретизувати саме розділ ІІ, де необхідно більш детальніше робити записи по виходу продукції. Даний Виробничий звіт є у підприємства накопичувального характеру, тобто в одному Виробничому звіті роблять записи за кожен місяць, так само складається і ведеться Журнал - ордер № 10.3., який також має пристосовану форму і ведеться в одному екземплярі на рік. Обчислення собівартості робиться на підприємстві на звичайних аркушах паперу, тому я пропоную розробити відповідні бланки, у яких будуть форми таблиць для зручності розрахунку.

Бухгалтерія як складова частина управлінського апарату тісно пов'язана з усіма виробничими підрозділами, відділами і службами підприємства.

Таким чином я пропоную для удосконалення обліку витрат і обчислення собівартості продукції свинарства зробити такі шляхи удосконалення:

ь розробити саме для управлінського обліку план документообігу на підставі свого документального оформлення витрат і виходу продукції свинарства;

ь використовувати нові більш легкі у використанні первинні та зведені документи;

ь розробляти нові облікові документи, що не втрачають своєї виробничої необхідності, але можуть собою замінювати якісь застарілі у використанні документи;

ь зменшити навантаження облікового персоналу, через введення в облік повної автоматизації;

ь обновити технічну інформаційну базу на більш ефективну та зручну у використанні;

ь періодично відправляти працівників на курси підвищення кваліфікації;

Висновки і пропозиції

Об'єктом дослідження даної курсової роботи є Приватне підприємство «Агропрогрес», яке було створене у процесі реорганізації у 2001 р. товариства з обмеженою відповідальністю “Агопрогрес”, що знаходиться у смт. Кегичівка Кегичівського району Харківської області.

За розмірами ПП «Агропрогрес» відноситься до великих. Підприємство має у розпорядженні 5174 га, з яких 4940 це рілля. На підприємстві працює 216 осіб. Середньорічна вартість активів складає 19356 тис. грн..Вироблено валової продукції в порівняльних цінах 2005 року - 24761,8 тис. грн.,з неї товарної продукції за реалізаційними цінами 16571,4 тис. грн..

Основним документом, що відображає і регламентує організацію обліку в ПП «Агропрогрес» є Наказ про облікову політику. Питання організації бухгалтерського обліку знаходяться у компетенції його власника - Хвесика А.Є.

Важливість обліку витрат, виходу продукції свинарства і обчислення її собівартості обумовлює необхідність вірогідного і правильного досконального обліку. Але як свідчать теоретичні та практичні дослідження даної теми удосконалення обліку в Україні ще не є вирішені.

Взагалі, витрати на виробництво - це матеріальні і грошові кошти, витрачені з метою їх повернення у збільшеній кількості, тобто з метою генерації грошових потоків і одержання доходу.

Класифікація витрат - це поділ витрат на економічно однорідні групи з метою планування, обліку і аналізу.

Як показали наші практичні дослідження ПП «Агропрогрес» класифікує свої витрати за такими статтями витрат:

Статті витрат

У тваринництві

Витрати на оплату праці

+

Відрахування на соціальні заходи

+

Насіння і посадковий матеріал

Добрива

Засоби захисту рослин і тварин

+

Корми

+

Сировина і матеріали (без зворотних відходів)

Роботи та послуги

+

Витрати на утримання основних засобів

+

У тім числі

Паливо і мастильні матеріали

+

Інші витрати

+

Витрати на управління і обслуговування виробництва

+

Первинний облік підприємство веде у бланках старої форми, тому однією з пропозицій є впровадження в облік нових форм бланків бухгалтерського обліку. Облік витрат і виходу продукції обліковується на синтетичному рахунку 23 «Виробництво» на субрахунку 232 «Тваринництво», за окремими статево віковими групами. Аналітичний і синтетичний облік ведеться відповідно у регістрах бухгалтерського обліку Виробничому звіті 10.3.а. с.-г. та Журналі- ордері 10.3. с.-г., але підприємство саме їх роздруковує і пристосовує під власний облік виробництва, таким чином підприємству можна запропонувати удосконалити їх оформлення робити записи до цих регістрів з зазначенням назв кореспондуючих рахунків згідно плану рахунків підприємства. Також однією із пропозицій є створення бланків з відповідними формами таблиць для полегшення визначення собівартості продукції

Отже, після дослідження даної теми можна сказати, що облік витрат, виходу продукції свинарства і обчислення її собівартості є дуже актуальною в наш час, як збоку документального оформлення так і в загалі з випуску самої продукції (м'ясо, сало), бо це є продуктом харчування народного споживання, якого останніми роками стає все менше і менше.

Список використаної літератури

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996 (зі змінами та доповненнями) // http//zakon.rada.gou.ua.

2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р.№291(зі змінами та доповненнями) //http//zakon.rada.gou.ua.

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 87 (зі змінами та доповненнями)// Нормативна база. Нова редакція - Х.: Курсор, 2007. - с. 29 - 37.

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99р. № 87 (зі змінами та доповненнями)// Нормативна база. Нова редакція - Х.: Курсор, 2007. - с. 38 - 47.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99р. № 246 (зі змінами та доповненнями)// Нормативна база. Нова редакція - Х.: Курсор, 2007. - с. 76 - 83.

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99р. № 318 (зі змінами та доповненнями)// Нормативна база. Нова редакція - Х.: Курсор, 2007. - с. 132 - 141.

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 18.11.2005р.№ 790 (зі змінами та доповненнями)// Нормативна база. Нова редакція - Х.: Курсор, 2007. - с. 244 - 250.

8. Методичні рекомендації з обліку витрат і калькуляції собівартості продукції (робіт і послуг) с.-г. підприємств: Затверджено наказом Міністерства аграрної політики від 18.05.2001р.//http//zakon.rada.gou.ua.

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств, організацій: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999р.№291(зі змінами та доповненнями) //http//zakon.rada.gou.ua.

10. Фінансовий та управлінський облік на сільськогосподарських підприємствах: Підручник / М.Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - 5-те вид., перероб. І допов. - К.: Алерта, 2009. - 1056 с.

11. Бєлоусоіва І. Проблеми удосконалення управлінського обліку // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 4. - С. 35.

12. Білоусова І. Методи обліку виробничих витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 9. - С. 3.

13. Білоусова І. Проблеми впровадження управлінського обліку на підприємствах // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35.

14. Борисенко М., Опришко Н. Розвиток свинарства у фермерських господарствах // Тваринництво України. - 2007. - № 10. - С. 4-5.

15. Гаврильченко О.В. Практичний підхід до проблеми класифікації витрат підприємства // Економіка АПК і природокористування: Вісник / ХНАУ. - Х., 2008. - № 7. - С.273 - 277.

16. Гироль С.В. Методичні аспекти управлінського обліку собівартості продукції // Облік і фінанси АПК. - 2007. - № 11-12. - С. 79-83.

17. Голов С. Чи перешкоджає П(С)БО 16 «Витрати» економічній роботі на підприємстві // Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 3.

18. Голов С.Ф. Проблеми і перспективи реформування бухгалтерського обліку в Україні// Бухгалтерський облік і аудит. -2006. - №11. С.15-23

19. Горох О.В. Концепція матеріальних витрат і ефективність виробництва сільськогосподарської продукції // Економіка АПК і природокористування: Вісник / ХНАУ. - Х., 2009. - № 9. - С. 319-325.

20. Данилів Б.В. Розвиток свинарства на індустріальній основі Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 16.

21. Довжик О.О. Місце класифікації в управлінні витратами Економіка АПК і природокористування: Вісник / ХНАУ. - Х., 2007. - № 10. - С. 221-231.

22. Зимовець В.Н. Проблеми формування собівартості цін і рентабельності в АПК // Економіка АПК. - 2007. - № 10. - С. 106-110.

23. Калантай Н. О. Запровадження управлінського обліку і бюджетування на основі інформаційних технологій для забезпечення гнучкого розвитку агропідприємств // Економіка та менеджмент: Вісник / СНАУ. - Суми. - 2004. № 3-4. - С. 160-166.

24. Коваленко О.В. Класифікація витрат ресурсів як основа оцінювання собівартості продукції Економіка АПК. - 2008. - № 4. - С. 90-96.

25. Козир В. Залежність собівартості свинини від рівня і типу годівлі свиней Тваринництво України. - 2006. - № 4. - С. 22-23.

26. Кононенко М.П. Обґрунтування оптимізації нормативних витрат на виробництво сільськогосподарської продукції // Економіка АПК. - 2009. - № 6. - С. 31-41.

27. Костякова А.А. Управлінський облік і проблеми класифікації витрат // Економіка та менеджмент: Вісник / СНАУ. - Суми. - 2007. № 6-7. - С. 314-318.

28. Кравцов Е., Кукла Л., Поладян Д. Економічне обґрунтування собівартості тваринницької продукції виробництва і використання гною // Тваринництво України. - 2005. - № 10. - С. 6-8.

29. Ликова С.О. Методичні підходи формування собівартості сільськогосподарської продукції Економіка та менеджмент: Вісник СНАУ. - Суми. - 2008. № 12/2. - С. 110-116.

30. Лукава І.М. Зростання ролі управлінського обліку з прийняттям П(С)БО 30 «Біологічні активи» Облік і фінанси АПК. - 2007. - № 11-12. - С. 98-102.

31. Нєнадов М.О. Вплив виробничих витрат на формування цін сільськогосподарської продукції // Економіка АПК і природокористування: Вісник / ХНАУ. - Х., 2008. - № 9. - С. 315-318.

32. Новіков І.Т., Тютюнник В.А., Рагуліна І.І. Деякі питання калькулювання продукції тваринництва // Економіка АПК і природокористування: Вісник / ХНАУ. - Х., 2006. - № 9. - С. 176-180.

33. Мазуренко О.В. Підвищення конкурентоспроможності галузі свинарства Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 143.

34. Макагон В.В. Розподіл витрат та ефективність відтворювального процесу в окремих галузях сільськогосподарського виробництва // Облік і фінанси АПК. - 2005. - № 6. - С. 40-45.

35. Маренич Т. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції // Бухгалтерський облік і аудит. - 2006. - № 12. - С. 19.

36. Мельниченко І.В. Управлінський облік у системі управління виробництвом // Економіка АПК. - 2007. - № 4. - С. 115.

37. Михайлов О.М. Характеристика методичних підходів щодо формування витрат на сільськогосподарських підприємствах // Економіка АПК. - 2007. - № 2. - С. 100.

38. Павлик В.П. Собівартість і реалізація продукції у формуванні аграрного ринку // Економіка АПК. - 2007. - № 5. - С. 147.

39. Палагута А. Шляхи підвищення ведення галузі свинарства // Тваринництво України. - 2005. - № 10. - С. 9.

40. Панченко Л. О. Методологічні аспекти формування складу витрат як одного з найважливіших показників ефективності роботи сільськогосподарських підприємств // Економічні науки: Збірник наук. Праць ЛНАУ. - Луганськ. - 2006. № 60. - С. 471-474.

41. Петров В.М., Токар А.В. Методичні підходи до формування собівартості сільськогосподарської продукції та її вплив на ефективність виробництва // Економіка АПК. - 2008. - № 10. - С. 55-60.

42. Підгайна С.Г. Тенденції зміни собівартості продукції тваринництва на підприємствах України // Економіка АПК і природокористування: Вісник / ХНАУ. - Х., 2008. - № 3. - С. 349-356.

43. Рысьмятов А.В.,Набока А.А., Моисеева Л.П. Совершенствование учёта затрат и определения доходности Економіка АПК. - 2007. - № 12. - С. 121 - 127.

44. Самойлик Ю.В. Роль кількості та продуктивності худоби у формуванні собівартості продукції тваринництва // Економіка АПК і природокористування: Вісник / ХНАУ. - Х., 2009. - № 13. - С. 215-224.

45. Сарана Н. Організація обліку витрат і виходу продукції тваринництва в сільськогосподарських підприємствах // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2006. - № 12. - С. 2-5.

46. Свиноус І.В. Механізм формування витрат на виробництво тваринницької продукції в особистих селянських господарствах//Економіка та менеджмент: Вісник / СНАУ. - Суми. - 2008. № 12/2. - С. 116-121.

47. Сльозко Т. Методи обліку витрат «стандарт-кост» і нормативний: історія та сучасність//Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 7. - С.3.

48. Слюсарчук Л. Вплив класифікації затрат на прийняття управлінських рішень Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 6. - С. 102-107.

49. Соболь Г.О. Організація і методика управлінського обліку витрат: автореферат Бухгалтерський облік і аудит. - К., - 2008. - С. 22.

50. Сук Л. Облік витрат виходу продукції тваринництва та обчислення її собівартості Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2007. - № 4. - С. 2-16.

51. Сук Л. Склад та класифікація витрат на підприємствах // Бухгалтерія в сільському господарстві. - 2007. - № 20. - С. 46-49.

52. Чайка В.М. Концепція і принципи формування системи функціонального управління витратами//Агросвіт. - 2007. - № 2. - С.33.

53. Чернецька О.В. Чинники формування витрат на виробництво сільськогосподарської продукції // Вісник Білоцерківського ДАУ / БДАУ. - Біла Церква, 2006. - № 45. - С. 54-56.

54. Яковлева Ю.С. Методичні підходи до визначення собівартості продукції сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК і природокористування: Вісник / ХНАУ. - Х., 2008. - № 9. - С. 239-247.

55. Яковлева Ю.С. Переваги і недоліки калькулювання собівартості методом «директ - костинг»Економіка АПК і природокористування: Вісник ХНАУ. - Х., 2009. - № 5. - С. 287.

56. Ярмоленко В.П., Герасимук І.В. Особливості методики обліку витрат виробництва і виходу продукції у тваринництві Економіка АПК. - 2008. - № 9. - С. 77.

57. Яценко В. Методи прогнозування виробничих витрат Бухгалтерський облік і аудит. - 2007. - № 5. - С. 30-35.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.