Аналіз фінансового стану підприємства

Аналіз статутної діяльності підприємства. Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Аналіз структури майна, платоспроможності, фінансової стійкості та організаційно-технічного розвитку підприємства. Документування господарських операцій.

Рубрика Бухгалтерский учет и аудит
Вид отчет по практике
Язык украинский
Дата добавления 07.01.2014
Размер файла 34,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВСТУП

Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності у державному секторі є важливим елементом інфраструктури ринкової економіки, оскільки вона надає інформацію, необхідну для прийняття господарських рішень у приватному секторі та політичних - у державному. Тому важливим завданням вищих навчальних закладів є підготовка висококваліфікованих кадрів для державних установ на майбутнє.

Метою фінансово-бухгалтерської практики є оволодіння практичними навиками збору бухгалтерської інформації та проведення фінансово-майнового стану підприємства для розробки управлінських рішень щодо підвищення ефективності роботи підприємства.

Основними завданнями практики є розвиток системного економічного мислення; ознайомлення з господарськими відносинами об'єкта практики; закріплення знань і умінь у сфері економічного аналізу діяльності підприємств (установ, організацій); ознайомлення з організацією і веденням бухгалтерського обліку суб'єктами підприємництва; ознайомлення з порядком формування вхідних і вихідних первинних документів; ознайомитись з фінансовою та іншою звітністю, яку подає суб'єкт підприємництва.

1. Організаційна структура підприємства

1.1 Аналіз статутної діяльності підприємства

Чернігівське міжрайонне управління водного господарства (Чернігівське МУВГ) являється структурною складовою Деснянського басейнового управління водних ресурсів (Деснянське БУВР), яке в свою чергу є частиною Державного агентства водних ресурсів України.

Чернігівське МУВГ було створене в 1950 році для обслуговування та експлуатації меліоративних систем в північно-західній частині Чернігівської області. Нині у межах наданих йому повноважень спрямовує свою діяльність на експлуатацію державних меліоративних систем міжгосподарського значення, водогосподарських комплексів та окремих споруд і несе відповідальність за стан організації експлуатаційно-ремонтних робіт, використання, збереження, відтворення і регулювання водних ресурсів.

Зона діяльності Чернігівського міжрайонного управління водного господарства охоплює Ріпкинський, Городнянський, Куликівський та Чернігівський райони загальною площею 71.9 тис. га і розташована в поліській природно-кліматичній зоні.

Основним завданням експлуатаційної служби Чернігівського управління є обслуговування міжгосподарських державних меліоративних систем та окремих об'єктів їх інженерної інфраструктури, які знаходяться на балансі управління. Діяльність управління спрямована на реалізацію державної політики щодо поліпшення забезпечення якісною водою населення і галузей економіки, розв'язання водогосподарських і екологічних проблем, створення умов для більш ефективного функціонування водогосподарського комплексу в зоні діяльності Чернігівського МУВГ. Також Чернігівське МУВГ проводить заходи з управління водними ресурсами та моніторингу якості поверхневих вод, догляду за річками, виконувались природоохоронні і протипаводкові заходи та проводилась робота по пропуску льодоходу, весняного водопілля та паводків.

Також Чернігівське МУВГ може надавати платні послуги населенню. Перелік цих послуг затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1101 від 26 жовтня 2011 року. Згідно цієї постанови управління може надавати такі платні послуги:

1. Обстеження господарських об'єктів та обладнання з наданням рекомендацій стосовно розроблення заходів, спрямованих на зменшення негативного впливу вод.

2. Підготовка та видача юридичним і фізичним особам в установленому порядку технічних умов на проведення інженерних робіт на землях водного фонду та об'єктах меліоративних систем.

3. Надання рекомендацій щодо поліпшення стану водних об'єктів, зрошуваних і осушуваних земель з прилеглими територіями.

4. Технічне обслуговування, догляд і експлуатація внутрішньо-господарської меліоративної мережі, споруд, насосних станцій, систем дренажу, водойм.

5. Інженерні, гідрогеологічні, еколого-геологічні вишукування, проведення проектних та топографо-геодезичних робіт, складання проектно-кошторисної документації на будівництво, реконструкцію зрошувальних і осушувальних систем, водойм, протиерозійних споруд, проведення ремонтних, протиповеневих, культуртехнічних, планувальних робіт.

6. Послуги з виконання функцій служби замовника та генерального підрядника у сфері будівництва водогосподарських та інших об'єктів відповідно до законодавства.

7. Регулювання водного режиму на осушувально-зволожувальних системах.

8. Послуги, пов'язані з ремонтом насосно-силового устатковання, машин і механізмів, виконанням робіт ремонтно-механічними, деревообробними майстернями та електротехнічними цехами і електролабораторіями, з використанням транспортних засобів та засобів зв'язку, які перебувають на балансі водогосподарських установ та організацій.

9. Послуги, пов'язані з виконанням земляних робіт.

1.2 Стан галузі, в якій працює підприємство

Водне господарство України має давню історію. Головним його завданням були і залишаються гарантоване забезпечення населення і галузей економіки водою у необхідній кількості і відповідної якості. Для забезпечення цих завдань водна галузь України на початок дев'яностих років минулого століття досягла найвищого свого розвитку. У сфері її діяльності перебувало 63 тис. малих річок і водостоків з 52,4 млрд.м3 місцевого стоку, 21,0 млрд.м3 прісних підземних вод, водосховища і ставки з загальним об'ємом 55,3 млрд.м3, сім великих магістральних каналів загальною довжиною 1192 км та 10 великих водогонів, по яких щороку в маловодні райони подавалося 22 млрд.м3 води.

Для управління і експлуатації такого складного водогосподарського комплексу в системі Державного агентства водного господарства України була створена мережа управління, яка включала 25 обласних управлінь водного господарства, 30 будівельно-монтажних трестів, в складі яких функціонувало 2365 будівельних підприємств, 27 заводів залізобетонних виробів і 17 ремонтно-механічних заводів, 4 басейнових водогосподарських об'єднання, 6 проектно-вишукувальних інститутів з 17 філіями, 107 міжрайонних управлінь з експлуатації зрошувальних та осушувальних земель, водопроводів сільськогосподарського призначення і захисних споруд на водосховищах та річках. Основним нормативним документом який регулює відносини являється Водний Кодекс України. Завданням водного законодавства є регулювання правових відносин з метою забезпечення збереження, науково обґрунтованого, раціонального використання вод для потреб населення і галузей економіки, відтворення водних ресурсів, охорони вод від забруднення, засмічення та вичерпання, запобігання шкідливим діям
вод та ліквідації їх наслідків, поліпшення стану водних об'єктів, а також охорони прав підприємств, установ, організацій і громадян на водокористування. Чинним законодавством водогосподарським організаціям надано право контролю за охороною, раціональним використанням та відтворенням водних ресурсів, який вони здійснюють разом з органами охорони природи, представниками прокуратури, органами державних податкових адміністрацій. На жаль, як свідчать результати перевірок, порушень водоохоронного законодавства ще досить багато.

Наша країна робить посильні кроки у напрямку поліпшення, більш раціонального та виваженого використання і збереження водних ресурсів.

2. Система бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю

2.1 Форма організації бухгалтерського обліку на підприємстві

Згідно наказу про облікову політику на Чернігівському МУВГ використовують меморіально-ордерну форму обліку.

Меморіально-ордерна форма обліку - це форма бухгалтерського обліку, за якої на підставі первинних, зведених і нагромаджувальних документів складають меморіальні ордери, що реєструються в реєстраційному журналі. Склад і кількість меморіальних ордерів у системі обліку підприємства залежить від змісту, кількості, рівня повторюваності господарських операцій. На підставі меморіальних ордерів здійснюють записи на рахунках синтетичного обліку в головній книзі. Документи, прикладені до меморіальних ордерів, є підставою для записів у реєстрах аналітичного обліку. На кінець місяця складають оборотні відомості за рахунками синтетичного та аналітичного обліку і проводять взаємну звірку рахунків. При цьому зіставляють підсумки оборотних відомостей за аналітичними рахунками з даними відповідних синтетичних рахунків. Підсумки оборотів за дебетом і кредитом усіх синтетичних рахунків, а також підсумок реєстраційного журналу мають бути рівні між собою.

Перевагами меморіально-ордерної форми обліку є: простота і гнучкість, що дає змогу пристосовувати її до різних типів підприємств; використання меморіальних ордерів, що сприяє упорядковуванню синтетичного обліку; посилення контрольних функцій обліку, звіряння даних синтетичного і аналітичного обліку. Водночас меморіально-ордерна форма обліку має істотні недоліки, а саме: необхідність формування великої кількості меморіальних ордерів; незначний ступінь відповідності обліку потребам аналізу і аудиту; не надає можливості на основі облікової інформації приймати управлінські рішення.

В бухгалтерії Чернігівського МУВГ користуються Microsoft Office Excel. Такий вибір можна пояснити не великою кількістю господарських операцій.

2.2 Структура бухгалтерської служби

Покращення аналітичності та оперативності бухгалтерського обліку багато в чому залежить від правильної організації облікового апарату.

Структура бухгалтерії залежить від виду діяльності підприємства та його об'ємних характеристик; виробничі структури підприємства; умов організації і технології виробництва, кількості філій, підрозділів; від обсягу та рівня автоматизації облікових робіт; чисельності персоналу тощо.

Чисельність персоналу в апараті бухгалтерії і закріплення облікових кадрів на окремих ділянках облікового процесу залежать від обсягу і характеру господарської діяльності підприємства, його організаційної структури, оснащення технічними засобами обліку та ряду інших умов.

Головні ознаки правильної структури бухгалтерії -- відсутність зайвих надбудов і інстанцій, дублювання, розпилення сил і складного зв'язку між окремими частинами.

При побудові облікового апарату слід всіма способами уникати дрібних підрозділів, так як їх надмірне дублювання тягне за собою розпилення кваліфікованих бухгалтерських сил.

Правильна структура апарату передбачає встановлення на визначений період твердої взаємної залежності окремих частин та працівників апарату, вираженої у відповідній лінії підпорядкування та управління. Найбільші шанси на вдале вирішення організаційних завдань має така структура, яка проектується тільки після того, коли вивчено діяльність даного підприємства, виявлені та визначені поставлені перед апаратом цілі, а для забезпечення досягнення цих цілей своєчасно розроблено чіткі робочі процеси. Зрозумілість мети, знання завдань та конкретизація роботи, яку потрібно виконати, - основні передумови структури будь-якого адміністративного органу.

На Чернігівському МУВГ використовується лінійна організація бухгалтерського апарату.

В основу лінійного типу організації бухгалтерії покладений принцип розпорядження, яке передається тільки через старшого бухгалтера на правах головного по всіх рівнях виконавців. Така організація бухгалтерії найбільш типова для невеликих підприємств. Організація за лінійним або ієрархічним принципом застосовується для бухгалтерії цих підприємств, тому що вона передбачає універсальність у виконанні облікових операцій в кожній лінійній ланці.

2.3 Облікова політика підприємства

Облікова політика -- сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності.

Кожне підприємство встановлює свою облікову політику відповідно до чинного законодавства та беручи до уваги специфіку своєї господарської діяльності. Чернігівське міжрайонне управління водного господарства як і будь яка бюджетна установа встановлюючи облікову політику керується інструкціями Державного казначейства України.

Згідно наказу про облікову політику на Чернігівському МУВГ бухгалтерський облік ведеться силами бухгалтерій на чолі з головним бухгалтером. Права та обов'язки головного бухгалтера і всіх посадових осіб бухгалтерії визначаються Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 №59 «Про затвердження Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи», цим наказом і затвердженими посадовими інструкціями. Головний бухгалтер наділяється правом другого підпису (за його відсутності - інший працівник бухгалтерії згідно з наказом), який він ставить на первинних облікових документах, реєстрах бухгалтерського обліку та відповідних звітах.

Бухгалтерія повинна здійснювати ведення бухгалтерського обліку в управлінні згідно з єдиними правилами ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання кошторисів бюджетних установ, установлених Державним казначейством України. У разі зміни відповідальної особи проводити інвентаризацію майна, що знаходиться на її зберіганні про що складати приймально-здавальний акт. Списання запасів проводити за методом середньозваженої собівартості. В зв'язку з необхідністю дотримання специфічних особливостей бухгалтерського обліку в бюджетних установах, облік касових і фактичних видатків вести щомісячно у розрізі кодів економічної класифікації видатків і окремо за кодами програмної класифікації видатків. Забезпечувати своєчасність, повноту і безперервність відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, використовуючи меморіально-ордерну форму обліку за формами передбаченими наказом ДКУ №68 від 27/07/2000р. „Про затвердження Інструкції по формах меморіальних ордерів бюджетних установ та порядку їх складання”. Господарські операції відображати в обліку в тому звітному періоді, в якому були отримані відповідні первинні документи, які підтверджують фактичне здійснення таких операцій.

2.4 Нормативне забезпечення бухгалтерської служби

Як кожна бюджетна установа Чернігівське міжрайонне управління водного господарства в своїй діяльності керується Конституцією України, інструкціями Державного Казначейства України, Інструкціями Національного Банку України та іншими законами які стосуються діяльності бюджетних установ

Для забезпечення правильного та точного обліку необоротних активів бюджетні установи керуються Положенням з бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних установ, затвердженого наказом Міністерством Фінансів України від 26.06.2013 № 611. Це Положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та незавершене капітальне будівництво.

Специфікою обліку в бюджетних установах є використання коду економічної класифікації витрат (КЕКВ). Економічна класифікація видатків бюджету призначена для чіткого розмежування видатків бюджетних установ та одержувачів бюджетних коштів за економічними характеристиками операцій, які здійснюються відповідно до функцій держави та місцевого самоврядування. Економічна класифікація видатків бюджету забезпечує єдиний підхід до всіх учасників бюджетного процесу з точки зору виконання бюджету. Даний розділ обліку нормується Інструкцією щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерством Фінансів України від 12.03.2012 № 333.

Облік запасів регламентується інструкцією Державного Казначейства України з обліку запасів у бюджетних установах. Дана інструкція визначає методологію та основні принципи обліку запасів в бюджетних установах.

Існує ще дуже багато інструкцій Держаного Казначейства та інших міністерств які регулюють усі без винятку сфери діяльності бюджетної установи.

2.5 Документування господарських операцій на підприємстві

Порядок створення, прийняття і відображення у бухгалтерському обліку, а також зберігання первинних документів, облікових регістрів, бухгалтерської звітності на підприємствах та установах не залежно від форми власності регулюється Положенням про документальне забезпечення в бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства Фінансів України від 24.05.95 №88. Згідно цього положення всі господарські операцій відображаються у бухгалтерському обліку методом їх суцільного і безперервного документування. З метою упорядкованості руху та своєчасного одержання для записів у бухгалтерському обліку первинних документів наказом керівника підприємства, установи встановлюється графік документообороту, в якому вказуються дата створення або одержання від інших підприємств та установ документів, прийняття їх до обліку, передача в обробку та до архіву. Графік документообороту на підприємстві, в установі повинен забезпечити оптимальну кількість підрозділів і виконавців, через які проходить кожен первинний документ, визначати мінімальний строк його знаходження в підрозділі, а також сприяти поліпшенню облікової роботи, посиленню контрольних функцій бухгалтерського обліку, підвищенню рівня його механізації та автоматизації. Графік документообороту оформляється у вигляді схеми або переліку робіт із створення, перевірки та обробки документів, що виконуються кожним підрозділом підприємства, установи, а також усіма виконавцями із зазначенням їх взаємозв'язку і термінів виконання робіт. Первинні документи та облікові регістри, що пройшли обробку, бухгалтерські звіти і баланси до передачі їх до архіву підприємства, установи повинні зберігатися в бухгалтерії у спеціальних приміщеннях або зачинених шафах під відповідальністю осіб, уповноважених головним бухгалтером.

Чернігівське міжрайонне управління водного господарства повністю дотримується пунктів цієї постанови. Кожний запис до головної книги робиться після ретельної перевірки та обробки первинних документів.

документування майно платоспроможність бухгалтерський

3 Аналіз фінансового стану підприємства

3.1 Аналіз структури майна підприємства

Для здійснення господарської діяльності кожне під-приємство повинно мати певне майно, котре належить йому на правах власності чи володіння. Усе майно, яке належить підприємству і відображене в його балансі, становить його активи. Фінансовий стан підприємства значною мірою залежить від доцільності та правильності вкладення фінансових ресурсів у ак-тиви. У процесі функціонування підприємства величина активів і їх структура постійно змінюються.

Дані про структуру майна Чернігівського МУВГ та всі необхідні розрахунки зведені в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1 - Аналіз структури майна

Стаття балансу

Попередній рік, грн.

Звітний рік, грн.

Відхилення

абсолютне

у %

Основні засоби:

залишкова вартість

7386013,00

13231473,00

5845460,00

79,14

знос

59801245,00

61398315,00

1597070,00

2,67

первісна вартість

67187258,00

74629788,00

7442530,00

11,08

Інші необоротні матеріальні активи:

залишкова вартість

41880,61

49567,00

7686,39

18,35

знос

0,00

5931,00

5931,00

0,00

первісна вартість

41880,61

55498,00

13617,39

32,51

Матеріали і продукти харчування

48449,97

127520,23

79070,26

163,20

Малоціні та швидкозношувальні предмети

11108,09

13119,82

2011,73

18,11

Дебіторська заборгованість

15677,69

1563,48

-14114,21

-90,03

Інші кошти

2389,30

3248,29

858,99

35,95

Рахунки в казначействі спеціального фонду

20711,38

30110,13

9398,75

45,38

Разом

7526230,04

13456601,95

5930371,91

78,80

Як видно з таблиці 3.1 сумарна вартість майна у звітному році збільшилась на 5,9 млн. грн.. Це могло бути викликано поповненням та оновленням матеріальної бази.

3.2 Аналіз організаційно-технічного розвитку

Для виконання покладених функцій бюджетні установи наділяються певною кількістю основних фондів. При цьому, як правило, чим більше в розпорядженні установи основних фондів, тим більше в неї можливостей для підвищення якості послуг які установа надає.

Дані та всі необхідні розрахунки зведені в таблицю 3.2.

Таблиця 3.2 - Аналіз фондоозброєності

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Зміна

Абсолютна

у %

Середньорічна вартість усіх вмробничих фондів, грн. у тому числі:

7386013,00

8231473,00

845460,00

11,45

а)активної частини основних фондів;

1329482,34

1492065,14

162582,80

12,23

з них б) обладнення

1023701,40

1149090,16

125388,76

12,25

Середньорічна чисельність працівників, осіб: усього

88

94

6

6,82

у тому числі а) робітників

75

80

5

6,67

Забеспеченість установи основними фондами, грн:

а) загальна фондоозброєність

83931,97

87568,86

3636,90

4,33

б) технічна озброєність праці основних фондів активною частиною

17726,43

18650,81

924,38

5,21

в)технічна озброєність праці

13649,35

14363,63

714,27

5,23

Як бачимо в установі має місце позитивна тенденція в розвитку технічної бази. Показники загальної фондоозброєності зросла на 4.33%, технічної озброєності - на 5,21%. Це створює сприятливі умови для підвищення кваліфікацій працівників

3.3 Аналіз показників платоспроможності та фінансової стійкості

Умовою забезпечення реалізації програм основної статутної діяльності установи є стійкість організації, тобто спроможність успішно функціонувати. Фінансова стійкість - це постійне та стабільне перевищення доходів над видатками, що дає змогу вільно маневрувати коштами залежно від зміни пріоритетності напрямів основної статутної діяльності.

Дані та всі необхідні дані наведені в таблиці 3.3 та 3.4.

Таблиця 3.3 - Розрахунок показників аналізу фінансового стану

№ п.п

Показник

Формула для розрахунку

Значення

1

Коефіцієнт фінансової стабільності

П.р.1/(П.р.2+П.р.3)

414,85

2

Коефіціент фінансової незалежності

П.р.1/валюта балансу

1

3

Коефіціент залежності установи від довгострокових зобовязань

рядок 400/П.р.1

0

4

Коефіціент маневреності власного капіталу

А.р.2/П.р.1

0,01

5

Коефіціент забеспечення нерухомим майном

П.р.1/А.р.1

1,01

6

Коефіціент обороту власного капіталу

П.р.3/((П.р.1поч+П.р.1кін):2)

0

7

Капіталоємність

((П.р.1поч+П.р.1кін):2)/П.р.3

х

Умовні позначення:

П.р.1 - перший розділ пасиву Балансу

П.р.2 - другий розділ пасиву Балансу

П.р.3 - третій розділ пасиву Балансу

А.р.1 - перший розділ активу балансу

А.р.2 - другий розділ активу балансу

П.р.1поч - перший розділ пасиву Балансу на початок періоду

П.р.1кін - перший розділ пасиву Балансу на кінець періоду

Таблиця 3.4 - Аналіз фінансової стійкості

№ п.п

Показник

На початок періоду

На кінець періоду

Зміна

1

Власний капітал, грн.

7493865,49

13426564,10

5932698,61

2

Необоротні активи, грн.

7427893,61

13281040,00

5853146,39

3

Власні оборотні кошти, грн.

65971,88

145524,10

79552,22

4

Поточні зобовязання, грн.

0,00

0,00

0,00

5

Основні джерела покриття запасів, грн.

65971,88

145524,10

79552,22

6

Запаси, грн. з них:

59558,06

140634,05

81075,99

Матеріали та продукти харчування

48449,97

127520,23

79070,26

Малоцінні та швидкозношувальні прдмети

11108,09

13113,82

2005,73

7

Надлишок(+) або нестача(-) власних коштів, грн.

6413,82

4890,05

-1523,77

8

Надлишок(+) або нестача(-) основних джерел покриття запасів, грн.

6413,82

4890,05

-1523,77

9

Надлишок(+) або нестача(-) коштів на 1 грн запасів

0,11

0,03

-0,07

10

Коефіціент забеспечення запасів власними коштами

1,11

1,03

-0,07

11

Коефіціент маневреності власного капіталу

0,01

0,01

0,00

12

Стабільність структури

х

х

х

13

Коефіціент реальної вартості основних засобів

0,99

0,99

0,00

14

Тип фінансової стійкості

абсолютна стійкість

абсолютна стійкість

х

Як видно із розрахунків установі з надлишком (понад 6 тис. грн. на початок періоду та майже 5 тис. грн. на кінець) вистачає власних коштів як на початку періоду так і на кінець. Також з надлишком вистачає основних джерел для покриття запасів. Чернігівське МУВГ має абсолютну фінансову стійкість. Це означає що платоспроможність підприємства гарантована.

3.4 Аналіз виконання кошторису

Джерелом аналізу даного підпункту є інформація що безпосередньо характеризує рівень видатків а також дає змогу виявити фактори їх змін.

Дані та всі необхідні розрахунки зведені в таблицю 3.5.

Таблиця 3.5 - Аналіз виконання кошторису

Стаття видатків

За кошторисом

Фактично

Відхилення

Сума, грн

Питома вага, %

Сума, грн

Питома вага, %

За сумою, грн

За питомою вагою, %

1

2

3

4

5

6

7

Оплата праці працівникам бюджетних установ

1926700,00

58,56

1926700,00

59,29

0,00

0,73

Нарахування на заробітну плату

687240,00

20,89

686045,35

21,11

-1194,65

0,22

Видатки на відрядження

2860,00

0,09

88,98

0,00

-2771,02

-0,08

Оплата комунальних послуг та електроносіїв

72990,00

2,22

72867,84

2,24

-122,16

0,02

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

467030,00

14,20

430659,69

13,25

-36370,31

-0,94

Субсидії і поточні трансферти

9078,00

0,28

9078,00

0,28

0,00

0,00

Капітальні видатки

124000,00

3,77

124000,00

3,82

0,00

0,05

Разом

3289898,00

100,00

3249439,86

100,00

-40458,14

х

Для Чернігівського МУВГ характерною є значна питома вага видатків на оплату праці, а саме понад 59%, а також мала питома вага видатків на відрядження.

Як видно із даних таблиці 3.5 Чернігівське МУВГ із-за недофінансування допустило недовитрати кошторисних призначень на загальну суму 40458,14 грн. Значну вагу в недовитратах відіграють витрати на придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки. Важливо відмітити те що витрати не оплату праці виконані в повній мірі. Загальне освоєння коштів складає майже 98% це є дуже високий показник. Це означає що Чернігівське МУВГ в повній мірі виконує свої функції.

Важливим моментом аналізу виконання кошторису за витратами є аналіз співвідношень фактичних та касових витрат. Вивчення між ними існуючого об'єктивного взаємозв'язку дає можливість виявити загальновиробничі та фінансові ситуацій що виникли в процесі виконання кошторису.

Дані та всі необхідні розрахунки зведені в таблицю 3.6.

Таблиця 3.6 - Аналіз співвідношення фактичних та касових видатків

Показники

Касові видатки, грн

Фактичні видатки, грн

Перевищення

Касових видатків над фактичними, грн

Фактичних видатків над касовими, грн

1

3

4

5

6

Оплата праці працівникам бюджетних установ

1926700,00

1926700,00

0,00

--

Нарахування на заробітну плату

686045,35

686045,35

0,00

--

Придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки

466010,00

430659,69

35350,31

--

Видатки на відрядження

88,98

88,98

0,00

--

Оплата комунальних послуг та електроносіїв

72990,00

72867,84

122,16

--

Субсидії і поточні трансферти

9078,00

9078,00

0,00

--

Придбання основного капіталу

124000,00

124000,00

0,00

--

Разом

3284912,33

3249439,86

35472,47

--

Як бачимо, в установі касові витрати в цілому перевищують над фактичними на суму 35472,47 грн. Хочеться відмітити що перевищення відбувається лиже за двома статтями, а саме за: витрати на придбання предметів постачання і матеріалів, оплата послуг та інші видатки (35350,31грн.); витрати на оплату комунальних послуг та інших електроносіїв (122,16 грн.). Дане явище свідчить про майже повне та своєчасне фінансування установи з бюджету.

ВИСНОВОК

На основі проведених досліджень діяльності Чернігівського міжрайонного управління водного господарства можна зробити висновки:

1. Чернігівське МУВГ є лише не значним елементом в системі водного господарства України.

2. Установа в своїй діяльності дотримується всіх нормативно-правових документів.

3. Установа нормально функціонує і майже в повному обсязі виконує кошторис.

4. Організація має нормальну фінансову стійкість, тому установа повинна мати гарну репутацію серед своїх постачальників.

Загальний висновок: установа функціонує нормально і виконує свої функції у встановлених межах, головним недоліком є не велике недофінансування, в подальшому це може призвести до ускладнення функціонування підприємства.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.