Пігментосинтезувальна активність бактеріальних та дріжджових клітин за дії важких металів

Наявність хромофора, що складається із низки кон’югованих подвійних зв’язків, кількість яких визначає характер забарвлення пігменту - одне зі специфічних особливостей каротиноїдів. Піоцианін - антибіотик, активний проти всіх грампозитивних бактерій.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 21.09.2017
Размер файла 426,3 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Здатність до утворення пігментів у мікроорганізмів детермінована генетично і тому може використовуватися як ідентифікаційна ознака.

Продигіозин - один із кількох вторинних бактеріальних метаболітів, що мають незвичайну структуру, у якій метоксибіпірольний фрагмент включений у дипірометиленову структуру. Результати багатьох експериментів показують, що продигіозин діє як аутоокиснений акцептор, тим самим підтверджується його можлива участь у диханні мікроорганізмів. В утворенні продигіозину беруть участь амінокислоти. Припускають, що накопичення амінокислот у середовищі в період стаціонарної фази призводить до більш швидкої появи літичних процесів. Це припущення підтверджує спостереження, що пігментований штам має більш пізній автолітичний процес, ніж безпігментний. Утворення пігменту в цьому випадку можна розглядати як адаптивний процес, викликаний зміною фізіологічного стану клітини. Інша точка зору відносно біологічного значення пірилдіпірилметенових пігментів заснована на їх здатності пригнічувати в лабораторних умовах ріст мікроорганізмів. Великий інтерес становить спостереження, що екзогенний продигіозин є потужним сенсибілізатором для деяких мікроорганізмів.

Піоцианін, який входить до класу феназинових пігментів, являє собою антибіотик бактерій виду Pseudomonas aeruginosa; активний проти всіх грампозитивних бактерій. Механізм утворення феназинового кільця піоцианіну все ще не з'ясований, хоча це питання вивчали кілька груп учених. Ранні досліди Blackwood і Naish на зростаючих культурах Pseudomonas aeruginosa показали, що гліцерин або діоксиацетон є кращими попередниками, ніж глюкоза, ацетат або фенілаланін. Ці дані дозволяють припустити, що піоцианін синтезується з проміжної сполуки, яка містить три вуглецеві атоми. Феназини, що синтезуються одним видом, можуть впливати на інші види та їхні тканини, причому цей вплив здійснюється різними шляхами. Вони одні з найперших бактеріальних продуктів, для яких була показана антибіотична активність проти інших мікроорганізмів. Бактеріостатичні властивості іодиніну та піоцианіну сьогодні вивчені детально. Є дані, що феназини володіють канцеростатичною активністю.

Іншою групою пігментів мікроорганізмів є каротиноїди, які належать до групи природних пігментів, забарвлених у жовтий, помаранчевий та червоний кольори. Специфічною ознакою каротиноїдів є наявність хромофора, що складається із низки кон'югованих подвійних зв'язків, кількість яких визначає характер забарвлення пігменту. Вони синтезуються рослинами, найпростішими, грибами та бактеріями.

Каротиноїдам притаманна антиоксидантна, протипухлинна та імуностимулювальна активності, а Я-каротин є провітаміном жиророзчинного вітаміну групи А. З огляду на це, каротиноїди зазвичай використовуються у виробництві кормів для тваринництва, харчовій та фармацевтичній промисловості, косметології як природні барвники або харчові добавки.

Відомо, що каротиноїди, які входять до складу вегетативних клітин Bacillus, мають жовте забарвлення, а пігменти спор - помаранчеве. Така здатність бактерій роду Bacillus може бути використана для створення біосенсорів. Проте слід зазначити, що прокаріоти та одноклітинні еукаріоти є найменш вивченими з точки зору організмів-сигналізаторів забруднень. На сьогодні новим напрямком досліджень у біоіндикації є використання пігментосинтезувальних бактерій як біоіндикаторів. Мікроорганізми найбільш чутливо реагують на зміни складу середовища та здатні швидко оновлювати біомасу, цим пояснюються переваги їх застосування в біоіндикаційних дослідженнях. Однак клітина прокаріот відрізняється від еукаріотичної клітини не тільки відсутністю ядра і багатьох органоїдів, але й спрощенням розмноження та особливостями дихання і харчування.

Тому метою нашої роботи було здійснити порівняльний аналіз олігодинамічної дії важких металів (ВМ), як одних із найпріорітетніших ксенобіотиків довкілля, на синтез пігменту прокаріотичних і одноклітинних еукаріотичних організмів.

Дріжджі роду Rhodotorula культивували на твердому поживному середовищі Сабуро (бактерії - на МПА). У розплавлені середовища попередньо вносили солі ВМ (у перерахунку на катіон). Засівали мікроорганізми суцільним газоном методом Дригальського. Щільність суспензії становила 107 кл/см3. Культивування проводили в термостаті. Дріжджі та бактерії Serratia marcescens культивували за температури 28-29 0С, Pseudomonas aeruginosa - за 37С.

Облік результатів засівання бактерій на МПА з металами проводили візуально на 2 добу культивування (Ag+ - на 5 добу), дріжджів (та бактерій на середовищі МПА з сульфатом і хлоридом міді) - на 3 добу культивування, порівнюючи дослідні зразки з контролем. Для розрахунку різниці в інтенсивності кольору пігменту (dE) між дослідними чашками та контролем дріжджові колонії фотографували, розміщали фотографії в комп'ютерну програму Adobe Photoshop. Потім визначали показники каналів кольорової моделі (Lab) і в програмі CIEDE 2000 розраховували різницю в інтенсивності кольору пігменту. Статистичну обробку проводили за допомогою комп'ютерних програм «Microsoft Office Excel 2007» і «Statistica 10».

Серед пігментів можуть зустрічатися представники різних класів речовин: каротиноїди, феназинові барвники, піроли, азахінони, антоціани тощо, які здатні виконувати певні функції в клітині (табл. 1).

Дослідження показали, що концентраційні інтервали (КІ) між втратою пігменту та блокуванням росту простежувалися в дріжджових клітин і були в межах від 25 до 90% . Для бактерій S. marcescens КІ були лише для хлориду та сульфату цинку - 16,7 та 20% , відповідно (табл. 2). Дріжджові клітини виявилися дещо чутливішими за бактеріальні щодо дії на них більшої частини важких металів (табл. 3). Концентрації, з яких починалося блокування синтезу пігменту в Rh. aurantiaca Y-1193, були набагато меншими, ніж у бактерій S. marcescens MP-141 (для біхромату калію, нітрату нікелю, хлориду кадмію, хлориду міді, хлориду та сульфату цинку в 3,5, 3, 2, 1,3, 1,25, 4 рази меншими, відповідно). Проте для сульфату міді та нітрату срібла, навпаки, концентрації, з яких блокувався синтез пігментів, були нижчими у А marcescens MP-141, ніж у дріжджів (у 2 та 3 рази, відповідно).

грампозитивний пігмент піоцианін

Таблиця 1 - Характеристика деяких груп пігментів мікроорганізмів

Ознака

Піролові похідні (продигіозин)

Феназинові пігменти (піоцианін, іодинін)

Каротиноїди

Попередники синтезу

Амінокислота пролін

Феназин-1,6-дикарбонова кислота

Фітоїн, фітофлюїн, лікопін

Смуги поглинання, нм

530-535 (у кислих розчинах), 460470 (у лужних умовах)

400-600

280-550

Оптимальні Умови утворення пігментів

T, °С

28-30

37

28-30

pH

6,0-6,5

7,2

2-6

Речовини, необхідні для синтезу пігментів

Вітаміни (тіамін), аніони SO4 ", мікроелементи (Mg, Zn, Mn, Rb, Ca, Fe), амінокислоти (гліцин, аланін тощо)

Глюкоза, азот, фосфор; поживне середовище на основі бурякового відвару

Для дріжджів роду Rhodotorula: глюкоза; вуглець та азот (у співвідношенні 40:1)

Розчинність у воді

Не розчинні

Розчинні

Нерозчинні

Представники продуцентів-мікроорганізмів

Serratia marcescens, Actinomyces coelicolor, Act. longisporum, Act. Longispororu-ber

Види

Pseudomonas, Streptomyces, Brevibacte-rium,

Nocardia

Гриби (Mucoraceae), дріжджі (Sporobolomycetacea), актиноміцети (Actinoplanaceae), найпростіші, бактерії (Micrococcaceae)

Біологічне значення

Беруть участь у диханні

Створюють окислювально-відновну пару, здатну до передачі електронів

Беруть участь у фотосинтезі, фототропізмі, фото- рецепції; володіють антиоксидантною активністю

Таблиця 2 - Значення концентраційного інтервалу між втратою пігменту та інгібуванням росту в мікроорганізмів під впливом важких металів

Солі важких металів

Культу

ри пігментосинтезувальних мікроорганізмів

Serratia marcescens MP- 141

Rhodotorula aurantiaca У-1193

Pseudomonas fluorescens var. pseudo-iodinum МР-11

Rhodotorula glutinis У-1335

Концентраційні інтервали між втратою пігменту та блокуванням росту,%

K2Cr207

- *

-

-

75

№(N03)260

-

50

-

-

Cda2

-

90

-

62,5

AgN0з

-

25

-

-

СиСЬо

-

50

Не досліджували

58,3

CuS04

-

50

-

-

Zna2

16,7

20

-

-

ZnS04

20

33,3

-

37,5

Примітка: -* - не спостерігалося концентраційного інтервалу.

Розрахунок різниці в інтенсивності кольору пігменту показав, що з підвищенням концентрації металів в середовищі значення dE збільшувалося (табл. 4). Так, наприклад, за концентрації хрому 10 мг/дм3 спостерігався суцільний ріст рожево забарвлених колоній А marcescens MP-141, dE дорівнювала 4,0 ум. од. Повністю синтез пігменту блокувався за концентрації Сг6+ 70 мг/дм3, тому dE складала 18,6 ум. од. Дріжджі Як. ажапкаса Y-П93 виявилися в 3,5 разу чутливішими відносно дії хрому на синтез пігменту, ніж А татсе8сет MP-14, і втрачали здатність його синтезувати за концентрації металу 20 мг/дм3, dE була 19,1 ум. од.

Таблиця 4 - Вплив концентраційного ряду іонів металів на інтенсивність кольору пігменту в мікроорганізмів

Солі важких металів

Концентрація металу, мг/дм3

S. marcescens MP-141

Rh. aurantiaca Y-1193

L

a

b

dE

L

a

b

dE

Контроль

44

24

23

-

38

22

34

-

10

40

21

23

4,0±0,02

21

12

22

14,6±0,05

20

35

18

20

8,5±0,06

14

12

20

19,1±0,03

К2СГ2О7

30

33

14

21

11,3±0,9

-

-

-

-

50

28

13

22

15, ±0,2

-

-

-

-

70

24

10

19

18,6±1,1

-

-

-

-

20

39

20

22

5,0±0,001

25

13

20

12,3±0,6

50

33

19

19

18

11

17

17,4±0,02

Nl(NЬ3)2 * 6H2O

70

33

20

20

9,7±0,8

16

10

18

18,5±0,7

100

31

17

18

18,8±0,3

14

10

16

20,0±0,04

150

21

14

18

19,2±1,0

-

-

-

-

4

35

15

20

9,5±0,05

35

15

16

9,0±0,03

7

30

13

20

13,6±1,2

33

14

14

10,7±0,7

10

28

11

18

15,6±0,07

31

12

11

13,1±0,001

CdCl2

20

26

10

16

17,2±0,2

22

11

11

17,1±0,2

40

23

9

14

19,5±0,05

20

10

12

17,8±0,9

60

-

-

-

-

19

10

10

19,1±0,04

100

-

-

-

-

19

9

8

20,0±0,3

200

-

-

-

-

17

6

9

21,1 ±0,7

1

33

23

21

9,5±0,06

35

20

30

3,0±0,006

5

28

14

20

14,6±0,05

33

18

25

5,7±0,001

7

25

12

17

17,1±1,0

32

18

23

7,0±0,005

AgNЬ3

10

22

9

16

20,1±0,4

30

16

23

8,2±0,007

15

-

-

-

-

26

13

19

11,9±0,9

25

-

-

-

-

18

9

17

17,8±0,3

30

-

-

-

-

16

8

16

19,3±0,005

40

-

-

-

-

15

8

14

20,3±0,02

Примітка:

1. L, a, b - показники каналів кольорової моделі CIE Lab.

2. dE - різниця в інтенсивності кольору між контролем і дослідом, розрахована за допомогою комп'ютерної програми CIEDE 2000.

Щодо дії ВМ на Ps. fluorescens var. pseudo-iodinum МР-11 та Rh. glutinis Y-1335, найбільш чутливими виявилися бактеріальні клітини (табл. 5).

Концентрації ВМ, з яких починалося інгібування синтезу пігментів, були нижчими у Ps. fluorescens var. pseudo-iodinum МР-11 (у 7,5, 12 та 1,5 разу для хлориду кадмію, сульфату міді та хлориду цинку, відповідно), ніж у Ек. glutinis У-1335. Остання культура проявила найбільшу чутливість за дії іонів хрому, арґентуму та нікелю (за концентрацій 10, 55 та 75 мг/дм3, відповідно, синтез каротиноїдів повністю блокувався). Стійкими дріжджі Ек. glutinis У-1335 виявилися під впливом купруму (сульфату), за концентрації іонів міді 1200 мг/дм3 на чашках спостерігався слабкий ріст безбарвних колоній.

Ек. glutinis У-1335 реагували втратою каротиноїдів із менших концентрацій (порівняно з втратою феназинових пігментів Ps. fluorescens var. pseudo-iodinum МР-11) біхромату калію та нітрату нікелю (у 10 і 2,6 разу, відповідно). Щодо сульфату цинку, то дріжджі виявилися також чутливішими за бактерії, але нітрат срібла спричинив більш токсичну дію на Ps. fluorescens var. pseudo-iodinum МР-11. Олігодинамічна дія купруму (хлориду) на дріжджі Ек. аигаЫшса У-1193 (А) та Ек. glutinis У-1335 (Б) представлена на рис. 1. Іони міді спричинили більш токсичний вплив на дріжджі Ек. аигапкаса, можливо, це пов'язано з тим, що вони синтезують менший спектр каротиноїдних пігментів, які виконують в клітині захисну функцію.

Із проведеного порівняльного аналізу щодо впливу різних концентрацій металів на синтез пігментів прокаріот та одноклітинних еукаріот можна зробити висновки, що дріжджові клітини доцільніше використовувати в біоіндикаційних дослідженнях.

По-перше, це пов'язано з тим, що дріжджі майже для кожного металу мали КІ між втратою пігменту та блокуванням росту. По-друге, дріжджі здатні реагувати втратою пігменту з менших концентрацій металів, ніж прокаріотичні клітини.

Проте індикацію нітрату срібла та сульфату міді доцільніше проводити за допомогою бактерій обох видів, а хлориду кадмію та цинку - з використанням Ps. fluorescens уаг. pseudo-iodinum МР-11.

Отже, отримані результати спонукають нас продовжити дослідження щодо вивчення впливу ксенобіотиків на синтез пігменту мікроорганізмів із метою їх застосування в біоіндикаційних дослідженнях.

Висновки.

1. Концентраційні інтервали між втратою пігменту та блокуванням росту простежувалися в дріжджових клітин і коливалися в межах від 25 до 90% . Для бактерій S. marcescens MP-141 концентраційні інтервали були лише для хлориду та сульфату цинку - 16,7 та 20% , відповідно.

2. Розрахунок різниці в інтенсивності кольору пігменту показав, що з підвищенням концентрації металів в середовищі значення dE збільшувалося. Так, за концентрації хрому в середовищі Сабуро 10 мг/дм3 спостерігався суцільний ріст рожево забарвлених колоній S. marcescens MP-141, dE дорівнювала 4,0 ум. од. Повністю синтез пігменту блокувався за концентрації Cr6+ 70 мг/дм3, тому dE складала 18,6 ум. од.

3. Дріжджові клітини виявилися чутливішими за бактеріальні щодо дії на них більшої частини важких металів і реагували втратою пігменту з менших концентрацій металів, ніж прокаріотичні клітини, тому їх можна рекомендувати для біоіндикації важких металів у довкіллі. Проте індикацію нітрату срібла та сульфату міді доцільніше проводити за допомогою бактерій обох видів, а хлориду кадмію та цинку - з використанням Ps. fluorescens var. pseudo-iodinum МР-11.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Продигіозин - один з декількох вторинних бактеріальних метаболітів у якому метоксибіпірольний фрагмент включений у дипірометиленову структуру. Дослідження впливу концентраційного ряду іонів металів на інтенсивність кольору пігменту у мікроорганізмів.

  статья [327,4 K], добавлен 19.09.2017

 • Бактерії як найдавніші з усіх відомих організмів. Коротка історична довідка про їх появу. Поширення бактерій. Форми бактеріальних клітин. Спірили, бацили, вібріони, стрептококи. Рух бактерій. Монотрихи, лофотрихт, перитрихи. Автотрофи та гетеротрофи.

  презентация [7,5 M], добавлен 02.03.2015

 • Капсула і її характеристика. Виявлення забарвлення мікропрепарата з культури клебсиєлл для виявлення у них капсули. Спори та їх характеристика. Принцип забарвлення спор і кислотостійких бактерій. Фарбування по методу Бітгера, Міллера або Ожешко.

  реферат [2,4 M], добавлен 04.11.2015

 • Організація бактеріальних біоплівок та процес їх утворення. Використання атомно силової мікроскопії для дослідження біоплівок, поширення їх у природі та методи штучного вирощування. Стійкість біоплівкових бактерій до дії антибіотиків і стресових чинників.

  реферат [1,7 M], добавлен 25.01.2015

 • Основна структурно-функціональна одиниця всіх живих організмів. Основні типи клітин. Будова, розмноження клітин та утворення білка. Колоніальні та багатоклітинні організми. Заміщення відмерлих та пошкоджених тканин організму. Способи поділу клітин.

  презентация [5,6 M], добавлен 18.12.2011

 • Характеристика бактерій Rhodobacter sphaeroides, історія винайдення та етапи вивчення. Морфологічні ознаки клітин, особливості їх будови та генетики, екологія та фізіолого-біохімічні ознаки. Поновлювальні джерела енергії. Можливе використання бактерій.

  курсовая работа [2,8 M], добавлен 06.10.2014

 • Важкі метали в навколишньому середовищі. Їх хімічні властивості і роль для живої природи. Вплив важких металів на ріст і розвиток рослин. Важкі метали - забруднювачі навколишнього середовища. Межі витривалості навантаження важкими металами.

  реферат [28,7 K], добавлен 31.03.2007

 • Предмет, історія розвитку і завдання мікробіології. Основні типи та склад бактеріальних клітин. Класифікація, морфологія, будова та розмноження клітин грибів та дріжджів. Відмінні ознаки і морфологія вірусів та інфекцій. Поняття та сутність імунітету.

  курс лекций [975,8 K], добавлен 22.02.2010

 • Стовбурові клітини як прародительки всіх без винятку типів клітин в організмі, знайомство з функціями. Загальна характеристика методу виділення клітин, вирощування органів на поживних середовищах. Аналіз найвідоміших прикладів наукових досягнень.

  презентация [871,2 K], добавлен 02.02.2014

 • Фізико-хімічні, біологічні, фармакологічні властивості і застосування металів нанорозмірів. Методи отримання та характеристика наночастинок золота, їх взаємодія з білками, з бактеріальними клітинами; вплив на ферментативну активність пухлинних клітин.

  презентация [362,3 K], добавлен 20.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.