Судинні рослини долини річки Малий Ромен

Характеристика фізико-географічних умов району дослідження. Флора судинних рослин правобережної частини долини р. Малий Ромен, народогосподарське значення та охорона. Використання результатів дослідження в роботі вчителя біології загальноосвітньої школи.

Рубрика Биология и естествознание
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 21.07.2011
Размер файла 48,4 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Дипломна робота

СУДИННІ РОСЛИНИ ДОЛИНИ РІЧКИ МАЛИЙ РОМЕН

Вступ

В умовах інтенсивного техногенно-технічного розвитку сучасної цивілізації в останні десятиріччя відмічається особливо прискорене зростання техногенного процесу на оточуюче середовище, що привело до загострення загальної екологічної кризи. У таких умовах стає реальною загроза для найчутливішого компонента біосфери - органічного світу. Сталися корінні зміни в оточуючій нас природі. Зникли і продовжують зникати на величезних площах характерні природні біоценози, продовжують спрощуватись їх видова, просторова та екологічна структури, що спричиняють до значних змін у функціонуванні природних екосистем, ведуть до підриву їх саморегуляції та стабільності. Надзвичайно швидкими темпами відбувається збіднення популяційно-видового різноманіття планети в цілому та окремих їх регіонів. У наш час спостерігається катастрофічне скорочення ареалів багатьох видів рослинного світу, зменшення їх чисельності, а також повне знищення природних видів. У даний, техногенний, період розвитку біосфери зникнення видів зумовлене антропогенним впливом. Кожний природний вид є неповторним, самобутнім витвором природи, із своїми, притаманними лише йому, характерними рисами та властивостями, своїм місцем в еволюційному розвитку та екологічному сплетінні природних процесів, взаємозв'язків, із своїм практичним значенням для людства. Зникнення одного лише виду веде за собою зникнення багаточисельних видів з інших царств, що нерозривно з ним зв'язані. Із зникненням видів зменшується біологічне різноманіття. Природа стає біднішою. Людина втрачає природне навколишнє середовище. Тому у вирішенні сучасних природоохоронних завдань є охорона природної флори, збереження різноманітності їх угрупувань. Особливої уваги і невідкладної потреби потребують рідкісні та зникаючі види, перш за все, які занесені до Червоної книги України.

Виходячи з вище сказаного нами була визначена тема нашої дипломної роботи «Судинні рослини долини річки Малий Ромен», визначені об'єкт, предмет, мета та завдання дослідження.

Об'єкт нашого дослідження - судинні рослини.

Предмет дослідження - флора судинних рослин долини річки Малий ромен.

Мета дослідження - вивчення судинних рослин долини річки малий ромен на обраній для дослідження території, встановлення її особливостей на таксономічному, екологічному та фітоценотичному рівнях.

Основні завдання дослідження:

1. Проаналізувати картографічні та опубліковані матеріали з інформацією про фізико-географічні умови, флору та рослинність району нашого дослідження;

2. Провести польова дослідження на обраній території по вивченню флори судинних рослин, зібрати й оформити гербарій рослин району дослідження;

3. Провести камеральну обробку зібраних матеріалів;

4. Скласти конспект флори судинних рослин району дослідження, зробити систематичний, екологічний і господарський аналіз флори;

5. Дати рекомендації щодо можливості використання матеріалів дослідження в роботі вчителя біології загальноосвітньої школи.

Методи дослідження: при виконанні дипломної роботи використовувалися методи бібліографічного та історичного аналізу літератури, власні польові дослідження, камеральна обробка результатів.

Наукова новизна проведеного дослідження: у даній дипломній роботі вперше наведено відомості про 158 види судинних рослин, зростаючих у долині річки Малий Ромен, про таксономічні та екологічні особливості флори, господарське значення.

Дипломна робота написана на матеріалах власних польових досліджень, які проводились нами протягом 2010-2011 рр., з використанням опублікованих даних.

1. Характеристика фізико-географічних умов району дослідження

Район нашого дослідження знаходиться на північному сході Лівобережного Лісостепу України, в долині р. Малий Ромен - правої притоки р. Ромен, яка являється правою притокою р. Сула, в межах географічних координат 51 північної широти та 33 східної довготи. Вона включає правобережну та лівобережну частину річки, розташовану на території Конотопського адміністративного району Сумської області. Долина не дуже сильно заселена. Виток річки знаходиться поблизу с. Малий Самбір, а гирло річки знаходиться поблизу с. Великий Самбір. На правому березі долини річки знаходиться хутір Броди. На досліджуваній нами території знаходиться невелике с. Дептівка.

За фізико-географічним районуванням України обстежувана нами територія входить до складу фізико-географічної області Північний Полтавський Лісостеп Лівобережно-Дніпровської лісостепової провінції, розташованої на просторах Придніпровської (Полтавської рівнини), приуроченої до Дніпровсько-Донецької западини, за геоботанічним районуванням до

Район нашого дослідження знаходиться в межах великої тектонічної структури докембрійського періоду - Дніпровсько-Донецької западини. Глибина залягання поверхні кристалічного фундаменту на схолі Воронезького масиву у межах 1600-2000 м. Четвертинні відклади представлені лесами та лесоподібними породами на четвертинних алювіальних відкладах.

Клімат району помірно континентальний. Найтеплішим місяцем року є липень (середня температура повітря становить плюс 20 °С). Найхолоднішим місяцем є січень (середня температура повітря становить мінус 7 °С). Середньорічна кількість опадів становить 580 мм. Холодний період року починається у листопадіі закінчується у березні. Кількість опадів за цей період сягаєдо 200 мм. Кількість днів зі стійкими морозами сягає 90 днів. Середня найбільша декадна висота снігового покриву сягає 20 см. За багаторічними спостереженнями утворення снігового стійкого снігового покриву в середньому починається 13. ХІІ і руйнується всередньому 2. IV.

Теплий період року триває з квітня по жовтень. Кількість опадів за цей період сягає приблизно 375 мм. Суми активних температур повітря у цей період складає 10 °С. За багаторічними спостереженнями дата останнього заморозку 25.IV і першого заморозку 4.Х. Число днів з відносною вологість 30% складає 18.3. Дати переходу середньої добової температури повітря через 0 °С навесні відбувається в середньому 20.ІІІ, восени - 23.ХІ. Число днів за рік із середньою добовою температурою повітря вище 0 °С складає між 245 та 250 днів. Дата переходу середньо добової температури повітря через 5 °С навесні відбувається всередньому 10. IV, восени - 25.Х. Кількість днів з середньою добовою температурою більше 5 °С складає понад 200 днів.

Малий Ромен - ліва притока Ромену, який являється лівим притоком Сули. Вона відноситься до рівнинних річок. Через територію нашого дослідження протікає усією своєю течією. Їй характерне живлення ґрунтовими водами, але велику роль також відіграють і таяння снігів. На досліджуваній нами територія Малий ромен впадає в Ромен.

Ширина долини Малого ромену біля с. Малий Самбір становить приблизно 1 км., а біля с. Великий Самбір також приблизно 1 км. За грунтово-географічним районуванням територія нашого дослідження знаходиться у Ніжинсько-Бахмацькому районі. Ґрунтовий покрив представлений типовими потужними малогумусними чорноземами на лесовидних суглинках. Місце, де Малий Ромен впадає в ромен ґрунти лучні і лучно-болотні на алювіальних відкладах та торфино-болотні на алювіальних відкладах.

Рослинність району представлена такими типами: лісова, лучна, болотна, чагарникова, водна. Біля місця впадання Малого Ромену в Ромен знаходиться мішаний ліс та сосновий ліс штучного походження (біля с. Великий самбір). Вздовж берегів русла річки простягаються неширокі смуги вільхи та верби. У заплаві поширена чагарникова рослинність із верб попелястої та трьох тичинкової. Лучну рослинність представляють справжні та торф'янисті луки. Повітряно-водна прибережна рослинність представлена угрупуваннями очерету звичайного, осоки прибережної, рогозу широколистого тощо, справжньої водної - угрупуванням ряски малої, триборозенчатої, кушира темно-зеленого тощо.

флора судинний рослина

2. Методика дослідження

Матеріалами для написання бакалаврської роботи стали результати власних польових досліджень, що проводилися нами за загальноприйнятими методиками в околицях с. Малий Самбір, с. Великий Самбір та с. Дептівка Конотопського району, сумської області. Наші дослідження проводились протягом 2010-2011 років. Виконання даної роботи було розпочате з пошуку й аналізу літератури, яка ю містила інформацію про флору та рослинність даного краю, фізико-географічне районування території нашого дослідження, господарське значення зростаючих тут судинних рослин. Також були проаналізовані картографічні матеріали: фізичні карти, топографічні, карти земельних угідь господарств, куди входить обрана нами для дослідження територія.

Як основний використовувався маршрутно-діагностичний метод. Маршрути пролягали вздовж долини р. Малий Ромен на правому та лівому її березі. Дослідженнями були охоплені характерні для обстежуваної нами території біотопи й рослинні угрупування - угрупування водної рослинності, прибережної повітряно-водної рослинності, чагарникової, материкових лук, чагарникових боліт, мішаних та соснових лісів. Спостереження проводились протягом всього періоду вегетації рослин. Під час польових досліджень результати заносилися до щоденника, зібрані гербарні зразки висушували в ботанічному пресі, окремі об'єкти фотографували. Ідентифікацію рослин проводили в лабораторії кафедри ботаніки СДПУ з використанням визначника рослин України. Відомості про поширення, екологію та значення виявлених видів подані в «Конспекті флори». При його написанні взята в основу класифікаційна схема А. Тахтаджяна.

Гербарні зразки передані на кафедру ботаніки СДПУ ім. А.С. Макаренка.

3. Флора судинних рослин долини річки Малий Ромен

Конспект флори

У конспекті флори наведено 158 види судинних рослин. Систематичний їх список поданий за системою А. Тахтаджяна, яка була прийнята при написанні останнього видання Визначника вищих рослин України. У відповідності з даним Визначником подаються назви всіх таксонів, скорочення прізвищ їх авторів. По кожному виду наведені відомості про ценотичну приуроченість, належність до екологічних груп стосовно вологості, життєвих форм, господарських груп тощо. Вказані раритетні види.

У тексті конспекту прийняті такі умовні позначення та скорочення слів: д. - дерево, кщ. - кущ, нкщ. - напівкущ, бт. - багаторічна трав'яниста рослина, еф. - весняний ефемероїд, одн. - однорічник, дв. - дворічник, гідр. - гідрофіт, гігр. - гігрофіт, мез. - мезофіт, ксер. - ксерофіт, лік. - лікарська, мед. - медонос, дек. - декоративна, корм. - кормова, техн. - технічна, фарб. - фарбувальна, харч. - харчова, ефіроол. - ефіроолійна, ол. - олійна, отр. - отруйна, бур. - бур'ян, адв. - адвентивна, дуб. - дубильна, ЄЧС - Європейський Червоний список, ОЧС - Обласний Червоний список, ЧКУ - Червона книга України

Відділ Equisetophyta - Хвощеподібні

Клас Equisetopsida - Хвощевидні

Порядок Equisetales - Хвощі

Родина Equisetaceae - Хвощові

1. Equisetum arvense L. Хвощ польовий. Луки, агроценози; бт, мез., отр., лік., бур.

2. Equisetum fluviatile L. Хвощ річковий. Русло (мілководдя поблизу витоку) р. Малий Ромен; бт., гідр.

3. Equisetum palustre L. Хвощ болотний. Болота, болотисті луки; бт, гігр., бур.

Відділ Polypodiophyta - Папоротеподібні

Клас Polypodiopsida - Папоротевидні

4. Dryopteris carthusiana (Vill.) H.P. Fuchs. Щитник шартрський. Діброва біля с. Великий Самбір; яд., лік., дек., мез.

Відділ Magnoliophyta - Покритонасінні

Клас Magnoliopsida - Дводольні

Порядок Aristolochiaceae - Хвилівникоцвіті

Родина Aristolochiaceae - Хвилівникові

5. Asarum europaeum L. Копитняк європейський. Діброва; бт, мез., отр., лік.

Порядок Nymphaeales - Лататтецвіті

Родина Nymphaeales - Лататтєві

6. Nupha rlutea (L.) Smith Глечики жовт. Русло річки Малий Ромен; бт, гідат., дек., лік., водоох. Угруповання цього виду занесене до Зеленої книги України.

Родина Ceratophyllaceae - Куширові

7. Ceratophyllum demersum L. Кушир темно-зелений. По руслу; гідат.

Порядок Ranunculales - Жовтевоцвіті

Родина Ranunculales - Жовтцеві

8. Caltha palustris L. Калюжниця болотна. Болотисті луки, болота, прибережні повітряно-водні угрупування; бт, гігр., дек., лік., отр.

9. Ficaria verna Huds. Пшінка весняна. Листяні ліси; весняний ефемероїд; бт, еф., мез., отр., харч., корм.

10. Ranuculus aris L. Жовтець їдкий. Луки; отр., мез.

11. Ranuculus flammula L. Жовтець вогнистий. Болотисті луки; бт. отр., гігр., дек.

12. Ranuculus polyanthemos L. Жовтець багатоквітковий. Луки; бт, ксер., дек., отр.

13. Ranuculus repens L. Жовтець повзучий. Вологі справжні луки; бт, гігр., отр., дек., лік.

Порядок Papaverales - Макоцвіті

Родина Papaveraceae - Макові

14. Chelidonium majus L. Чистотіл великий. Ліс, агроценози, рудеральні місця; бт, мез., отр., лік., бур.

Родина Fumariaceae - Руткові

15. Corydalis solida (L.) Clairv. Ряст ущільнений. Діброви; бт, мез., еф., дек

Порядок Urticales - Кропивоцвіті

Родина Ulmaceae - В'язові

16. Ulmus laevis Pall. В'яз гладкий. Діброви, схили; д, мез., фабр.,

лік., дуб.

Родина Cannabaceae - Коноплеві

17. Humulutus lupulus L. Хміль звичайний. Діброви, вільхові ліси, вербники; кщ (ліана), мез., лік., харч.

Родина Urticaceae - Кропивові

18. Urtica dioica L. Кропива дводомна. Ліси, луки, рудеральні місця, агроценози, населений пункт; бт, мез., лік., корм., харч., техн.

19. Urtica galeopsifolia Wierzb. Ex Opiz. Кропива жабрійолиста. Вільховий ліс, болота, серед чагарників; бт, гігр., корм., техн.

Порядок Fagales - Букоцвіті

Родина Fagaceae - Букові

20. Quercus robur L. Дуб звичайний. Діброви; д, мез., дуб., лік., корм.

Порядок Betulales - Березоцвіті

Родина Betulaceae - Березові

21. Alnus glutinosa (L.) Gaerth. Вільха чорна. Вільхові ліси та болота; д, гігр., лік.

22. Betula pendula Roth. Береза повисла або бородавчаста. Діброва; д., мез.

Родина Corylaceae - Ліщинові

23. Corylus avellana L. Ліщина звичайна. Діброва; кщ, мез., харч., лік., дуб., ефіроол., дек.

Порядок Caryophyllales - Гвоздикоцвіті

Родина Caryophyllaceae - Гвоздичні

24. Cerastium arvense L. Роговик польовий. Луки; бт, мез., дек.

25. Cerastium holosteoides Fries. Роговик ланцетовидний. Луки; бт., мез.

26. Coronaria flos-cuculi (L.) A. Br. Коронарія зозуляча. Луки; бт., мез., дек., лік.

27. Dianthus deltoids L. Гвоздика дельтовидна. Луки; бт, мез., дек.

28. Melandrium album (Mill.) Garcke Куколиця біла. Луки; бт, мез., дек., бур.

29. Myosoton aquaticum (L.) Moench Слабник водяний. Болотисті луки; бт, бур., гігр.

30. Stellaria graminea L. Зірочник злаковидний. Луки; бт, ксерофіт, дек., лік.

31. Stellaria holostea L. Зірочник ланцетовидний. Діброва; бт, мез., еф., дек.

32. Silene vulgaris (Moench) Garcke Смілка звичайна. Луки; бт, мез., дек., лік.

Родина Chenopodiaceae - Лободові

33. Chenopodium urbicum L. Лобода міська. Рудеральні місця; бур, мез.

Порядок Polygonales - Гречкоцвіті

Родина Polygonaceae - Гречкові

34. Polygonym hydropiper L. Гірчак перцевий. Береги річки, вологі луки, вільшняки, вербники; гігр., лік., харч., бур.

35. Rumex acetosa L. Щавель кислий. Луки; бт., харч., мез.

36. Rume xconfertus Willd. Щавель кінський. Луки; бт, мез., корм., лік.

37. Rumex crispus L. Щавель кучерявий. Луки; бур.

38. Rumex hudrolapathum Huds. Щавель прибережний. На березі річки; бт., гідр.

Порядок Theales - Чайоцвіті

Родина Hypericaceae - Звіробійні

39. Hypericum perforatum L. Звіробійник звичайний. Луки; бт, мез., дек., лік.

Порядок Violales - Фіалкоцвіті

Родина Violaceae - Фіалкові

40. Viola arvensis Murr. Фіалка польова. Поля, городи, узбіччя доріг, луки; дв., мез., дек., лік., бур.

41. Viola matulina Klok. Фіалка ранкова Луки; дв., мез.

Порядок Capparales - Каперцевоцвіті

Родина Brassicaceae - Хрестоцвіті

42. Barbarea vulgaris R. Br. Суріпиця звичайна. Луки, поля, схили; дв, мез., бур., мед.

43. Berteroa incana (L.) Dc Гикавка сіра. Луки, вздовж доріг; бт, ксер., дек., лік.

44. Capsela bursa-pastoris (L.) Medic. Грицики звичайні. Луки, вздовж доріг, агроценози; дв., мез., лік., бур.

45. Descurainia Sophia (L.) Webb. ex Prantl. Кудрявець Софії. Пустирі, вздовж доріг; бур., ксер., харч., отр.

46. Lepidium ruderale L. Хрінниця смердюча. Рудеральні місця; одн., мез., лік., бур.

47. Rorippa austriaca (Crantz.) Bess. Водяний хрін австрійський. Луки; бт., ксер.

48. Rorippa sylvestris (L.) Bess. Водяний хрін лісовий. Луки, узлісся листяних лісів, галявини; бт, гігр., бур.

49. Sisymbrium altissimum L. Сухоребрик високий. Вздовж доріг, поля, поблизу жител; ксер., харч., корм.

50. Sisymbrium loeselii L. Сухоребрик Льозеліїв. Узбіччя доріг; одн, бур.

Порядок Salicales - Вербоцвіті

Родина Salicaceae - Вербові

51. Populus alba L. Тополя біла. Переліски; д, дек., техн.

52. Populus nigra L. Тополя чорна, осокір. Ліс; д, мед., дуб., ефіроол., лік., дек., мез.

53. Salix alba L. Верба біла. Берег річки; д., мез., лік.

54. Salix sinerca L. Верба попеляста. Чагарники, болота; кщ, гігр., дуб.

55. Salix trianda L. Верба тритичинкова. Заплава, береги річки; кщ, гігр., дуб.

Порядок Primulales - Первоцвіті

Родина Primukaceae - Первоцвіті

56. Lysimachia nummularia L. Вербозілля лучне. Чагарники, луки та ліси; гігр., харч., мед., лік., дек.

57. Lysimachia vulgaris L. Вербозілля звичайне. Болота, болотисті луки; гідр., мед., лік., дек.

Порядок Malvales - Мальвоцвіті

Родина Tiliaceae - Липові

58. Tilia cordata Mill. Липа серцелиста. Діброви; д, мез., мед., дек., лік., техн.

Порядок Euphorbiales - Молочаєцвіті

Родина Euphorbiaceae - Молочайні

59. Euphorbia virgultosa Klok. Молочай прутовидний. Луки; бт, мез., бур.

Порядок Saxifragales - Ломикаменевоцвіті

Родина Saxifragaceae - Ломикаменеві

60. Chysosplenium alternifolium L. Жовтяниця черговолиста. Вільхові ліси та болота; гігр.

Порядок Rosales - Розоцвіті

Родина Rosaceae - Розові

61. Agrimonia eupatoria L. Парило звичайне. Луки, узлісся,; бт, мез., дек., лік., мед., фарб., бур.

62. Filipendula denudate (J. et C. Presl.) Fritsch. Гадючник оголений. Болотисті луки, болота, береги водойм; бт, гігр., дек., мед., дуб., лік.

63. Filipendula vulgaris Moench. Гадючник звичайний. На луках; бт, корм., мед., лік., дуб., мез.

64. Geum rivale L. Гравілат річковий. Вологі ліси, чагарники, вологі луки,; бт, гігр., дек., мед., лік.

65. Padus avium Mill. Черемха звичайна. Вільхові ліси, діброви; кщ, мез., дек., лік., харч.

66. Potentilla anserina L. Перстач гусячий. Луки, чагарники, вологі ліси; бт, гігр., дек., корм., харч., лік., техн., бур.

67. RubuscaesiusL. Ожина сиза. Ліс, чагарники, діброви; кщ, мез., харч., лік.

68. Potentilla impolita Wahlenb. Перстач неблискучий. Луки; бур., мез.

69. Potentilla reptans L. Перстач повзучий. Луки; бт, мез., дек.

Порядок Fabales - Бобоцвіті

Родина Fabaceae - Бобові

70. Astragalus glycyphyllos L. Астрагал солодколистий. Діброви; бт., мез.

71. Coronilla varia L. В'язіль барвистий. Луки; бт., мез., дек.

72. Lotus ucrainica Klok. Лядвенець український. Луки; бт, мез., дек., корм., мед.

73. Medicago lupulina L. Люцерна хмелевидна. Луки; одн., корм., мез.

74. Medicago procumbens Bess. Люцерна лежача. Ліс, схили, луки; бт, мез., мед., корм.

75. Melilotus albus Medik. Буркун білий. Луки; бт, мез., дек., лік., корм., мед.

76. Melilotus officinalis (L.) Pall. Буркун лікарський. Луки; бт, мез., дек., мед., лік., корм.

77. Onobrychis vicifolia Scop. Еспарцет виколистий. Луки; бт, мез., мед., дек., корм.

78. Trifolium fragiferum L. Конюшина суницевидна. Луки; бт, корм., мез.

79. Trifolium hybridum L. Конюшина гібридна. Луки, лісові галявини; бт, мез., корм.

80. Trifolium pretense L. Конюшина лучна. Луки; бт, мез., мед., дек. лік., корм.

81. Trifolium repens L. Конюшина біла. Луки; бт, мез., корм., лік., мед.

82. Vicia cracca Roth. Горошок мишачий. Луки; бт, мез., дек., мед., корм., лік.

Порядок Myrtales - Миртоцвіті

Родина Lythraceae - Плакунові

83. Lythrum sollcariaL. Плакун верболистий. Болотисті луки, болота, береги; бт, гідр., дек., мед., лік., харч.

Родина Myrtaceae - Онагрові

84. Epilobium hirsutum L. Зніт шорсткий. Заболочені береги водойм, болотисті луги, чагарникові вербники; бт, мез., дек.

85. Epilobium parviflorum Schreb. Зніт дрібноквітковий. Болотисті й торф'янисті вологі луки, болота, береги; бт, гігр, дек.

Порядок Sapindales - Сапіндоцвіті

Родина Aceraceae - Кленові

86. Acer campestre L. Клен польовий. Діброви; д, мез., дек., техн., мед.

87. Acer negundo L. Клен ясенелистий. Населені пункти, лісосмуги; д., мез.

88. Acer platanoides L. Клен гостролистий. Діброви; д, мез., мед., дек., дуб., харч.

89. Acer tataricum L. Клен татарський. Діброви (узлісся); д, мез., дек., мед., техн.

Порядок Geraniales - Геранієцвіті

Родина Geraniaceae - Геранієві

90. Geranium palustre L. Герань болотна. Болота; дв, гігр., дек., лік., мед.

91. Geranium pratense L. Герань лучна. Луки, узлісся; бт, гігр., дек., лік., мед

Порядок Polygalales - Китяткоцвіті

Родина Polygalaceae - Китяткові

92. Polygala comosa Schkuhr. Китятки чубаті. Луки; бт, мез., дек.

Порядок Araliales - Аралієцвіті

Родина Apiaceae - Зонтичні

93. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. Бугила лісова. Узлісся; мед., віт., жирол., фб., бт.

94. Carum carv L. Кмин звичайний. Луки; бт, мез., харч., лік.

95. Daucus caroya L. Морква дика. Луки; мез., ефіроол., лік., бур.

96. Heracleum sibiricum L. Борщівник сибірський. Ліси, чагарники; бт, мез., ефіроол., харч.

97. Ostericum palustre (Bess.) Маточник болотний. Болотисті луки, болота, в пн.-зх. околиці с. Малий Самбір; гігр., бт. Вид, занесений до Списку-додатку до бернської конвенції.

98. Pastinaka sylvestris Mill. Пастернак дикий. Луки, рудеральні місця; бт, лік., ефірол., бур., мез.

99. Sium latifolium L. Вех широколистий. Вологі луки; бт.

Порядок Celastrales - Бруслиноцвіті

Родина Celastraceae - Бруслинові

100. Evonimus europaea L. Бруслина європейська. Діброви; кщ, мез., дек., лік., техн.

101. Evonimus verrucosa L. Бруслина бородавчаста. Діброви; кщ, мез., дек., лік., техн.

Порядок Rhamnales - Жостероцвіті

Родина Rhamnaceae - Жостерові

102. Frangula alnus Mill. Крушина ламка. Вільшняки; кщ, гігр., лік., дуб., мед.

Порядок Dipsacales - Черсакоцвіті

Родина Caprifoliaceae - Жимолостеві

103. Sambucus nigra L. Бузина чорна. Рудеральні місця; кщ, мез., дек., харч., мед., техн.

104. Viburnum opulus L. Калина звичайна. Вільшняки; кщ, гігр., харч., дек., мед., лік.

Родина Valerianaceae - Валеріанові

105. Valeriana exaltata Валеріана болотна. Болота, болотисті луки; бт, гігр., лік.

Порядок Gentianales - Тирличецвіті

Родина Asclepiadaceae - Ластівневі

106. Vincetoxicum hirundinaria Medik. Ластовень лікарський Луки; бт, лік., мез.

Родина Gentianaceae - Тирличеві

107. Centarium pulchellum (Sw.) Druse Золототисячник гарний. На вологих лугах; лікар., од. мез.

Родина Rubiaceae - Маренові

108. Galium aparine L. Підморенник чіпкий. Узлісся; бур., мез.

109. Galium mollugo L. Підморенник мякий. Луки; бт, ксер., дек., фарб., лік.

110. Galium verum L. Підморенник справжній. Луки; бт, ксер., дек., лік.

Порядок Polemoniales - Синюхоцвіті

Родина Convolvulaceae - Березкові

111. Convolvulus arvensis L. Березка польова. Агроценози, луки; бт, мез., бур.

112. Calystegia sepium (L.) R. Br. Плетуха звичайна. Чагарникові вербники; бт, гігр.

Родина Boraginaceae - Шорстколисті

113. Echium vulgare L. Синяк звичайний. Агроценози, луки; дв, ксер., лік., мед.

114. Myosotis palustris (L.) L. Незабудка болотна. Болотисті луки; гігр., бт.

115. Symphytum officinale L. Живокіст лікарський. Болотисті та вологі справжні луки, береги водойм; бт, гігр., лік., мед., отр.

116. Pulmonaria obscura Dumort. Медунка темна. Діброви; бт, мез., дек., лік., мед.

Порядок Serophulariales - Ранникоцвіті

Родина Solanaceae - Пасльонові

117. Solanum dulcamara L. Паслін солодко-гіркий. Болота; нкщ, гігр., лік., техн., отр.

Родина Scropulariaceae - Ранникові

118. Verbacum lychnitis L. Дивина борошниста. Луки; бт, ксер., бур.

119. Verbacum nigrum L. Дивина чорна. Луки; бт., мез.

120. Veronica chamaedrys L. Вероніка дібровна. Луки, узлісся; бт, мез., дек.

121. Veronica longifolia L. Вероніка довголиста. Луки, ліс; бт, лік., мез.

122. Veronica teucrium L. Вероніка широколиста. Узлісся, чагарники; бт., мез.

123. Linaria vulgaris Mill. Льонок звичайний. Луки; бт, мез., техн., дек., отр., лік., бур.

124. Odonatites vulgaris Moench. Кравник звичайний. Луки; одн., мез., дек.

Родина Lentibulariaceae - Пухирникові

125. Urticularia vulgaris L. Пухирник звичайний. У воді; бт., гідат., комахоїдна рослина. Вид занесений до Обласного червоного списку.

Родина Plantagina - Подорожникові

126. Plantago lanceolata L. Подорожник ланцетолистий. Луки, узлісся, галявини; бт, мез.

127. Plantago major L. Подорожник великий. Луки, узбіччя доріг, узлісся; дв, мез., лік.

Порядок Lamiales - Губоцвіті

Родина Lamiaceae - Губоцвіті

128. Ajuga genevensis L. Горлянка женевська. Луки, узлісся; бт., мез.

129. Betonica officinalis L.s.l. Буквицялікарська. Луки; бт., мез., дек., лік.

130. Glechoma hederacea L. Розхідник звичайний. Луки, узлісся, галявини; бт, мез., бур., лік

131. Leonurus villosus Desf.ex D'Urv. Собача кропива п'ятилопатева. Узлісся, рудеральні місця; мез., лік., дуб., мед.

132. Lycopus europaeus L. Вовконіг європейський. Болота, болотиисті луки: бт., гігр.

133. Mentha arvensis L. М'ята польова. Болотисті луки; гігр., лік.

134. Prunella vulgaris L. Суховершки звичайні. Луки, узлісся, ліси; бт, мез., лік.

135. Salviapratensis L. Шавлія лучна. Луки; бт, дек., мез.

136. Scutellariagalericulata L. Шоломниця звичайна. Луки, берег водойм, вільшняки; бт., гігр.

137. Stachys polustris L. Чистець болотний. Болотисті луки; бт, гігр., мед.

138. Thymys marshallianus Willd. Чебрець Маршалів. На остепнених луках біля пн. околиці с. Великий Самбір; ксер., дек., лік., напівкущик.

Родина Campanulaceae - Дзвоникові

139. Campanula patula L. Дзвоники розлогі Луки; дв, мез., дек.

140. Campanula rapunculoides L. Дзвоники ріпчастовидні. Луки; мез., дек.

Порядок Asterales - Айстроцвіті

Родина Asteraceae - Айстрові

141. Achilleasub millefolium Klok.et Krytzka. Деревій майже звичайний Луки, узбіччя доріг, бт, мез., лік.

142. Arctium tomentosum Mill. Лопух павутинистий. Узлісся, рудеральні місця; одн, мез., бур.

143. Artemisia absinthium L. Полин гіркий. Сорняк, лікар., ефіром., харч., віт., інсект., багаторічник

144. Artemisia austriaca Jacq. Полин австрійський. Луки; бт, ксер., мед., лік., бур.

145. Artemisia vulgaris L. Полин звичайний. Луки, рудеральні місця, бур., лікар., харч., ефіром., кр., багаторічник

146. Bidens cernua L. Череда поникла. Береги водойм, краї боліт; одн., гігр., бур.

147. Bidens tripartita L. Череда три роздільна. Вологі луки, краї боліт, береги водойм; одн., гігр., лік., фарб., бур.

148. Carduus acanthoides L. Будяк акантовидний. Рудеральні місця; бт, ксер., бур., харч., смол., мед.

149. Chamomilla suaveolens (Pursh.) Rydb. Хамоміла запашна. Луки, узбіччя доріг; одн., мез., бур., адв., лік

150. Cirsium arvens (L.) Scop. Осот польовий. Агроценози, рудеральні місця бт., мез., бур.

151. Cirsium esculentum (Siev.) C.A. May. Осот їстівний Засолені луки; бт, гігр. Біля с. Великий Самбір.

152. Cirsium setosum (Willd.) Bess. Осот щетинистий. Рудеральні місця;

бур., бт.

153. Eupatorium cannabinum L. Сідач конопляний. Береги водойм, вільшняки, чагарники,; бт, гігр., дек., ол., техн. (волокниста), отр.

154. Erigeron acris L. Злинка гостра. Луки; дв, мез., бур.

155. Erigeron canadensis L. Злинка канадська. Рудеральні місця; одн., бур., лік.

156. Innula britannica L. Оман британський. Луки; бт, мез., дек., лік.

157. Leucanthemum vulgare Lam. Королиця звичайна. На луках, дек., кр., харч., багаторічник

158. Leontodon autumnalis L. Любочки осінні. На луках; бт., мез.

159. Matricaria perforatа Merat. Ромашка непахуча. Агроценози, рудеральні місця; дв, мез, бур.

160. Tessilago farfara Мати-мачуха звичайна. Луки; лікар., віт., мед., бт., мез.

161. Sonchus arvensis L. Жовтий осот польовий. Поля, городи, рудеральні місця; бт, мез., мед., ол., корм., бур.

162. Stenactis annula Nees. Стенактис однорічний. Узлісся, рудеральні місця; одн., бур., мез.

163. Xanthium strumarium L. Нетреба звичайна. Рудеральні місця, узбіччя доріг, береги водойм; бур., мез.

Клас Liliopsida - Однодольні

Порядок Alismatales - Чистухоцвіті

Родина Alismataceae - Частухові

164. Alisma plantago-aquatica L. Частуха подорожникова. Береги; бт, гідр.

165. Sagittaria sagittifolia L. Стрілолист стрілолистий. Береги; бт, гідр., корм., харч., дек.

Родина Hydrocharitaceae - Жабурникові

166. Hydrocharis morsus-ranae L. Жабурник звичайний. По руслу; бт, гідат.

Порядок Najadales - Наядоцвіті

Родина Juncaginaceae - Тризубцеві

167. Triglochin maritimum L. Тризубець морський. На солончакових луках; бт., гігр.

168. Triglochin polustre L. Тризубець болотний. Луки, болотисті місця; бт, гігр., корм.

Родина Potamogetonaceae - Рдесникові

169. Potamogeton pectinatus L. Рдесник гребінчастий. Русло; бт, гідат.

Порядок Liliales - Лілієцвіті

Родина Liliaceae - Лілійні

170. Gage alutea (L). Ker - Gawl. Зірочки жовті. Діброва; бт, мез., весняний ефемероїд.

171. Polygonatum multiflorum (L.) All. Купина багатоквіткова. Діброви; бт, мез., лік.

172. Scilla sibirica Haw. Проліска сибірська. Діброви; бт, мез., дек., весняний ефемероїд, мед., дек.

Порядок Iridales - Півникоцвіті

Родина Iridaceae - Півникові

173. Iris pseudocorus L. Півники болотні. Болота, береги, болотисті луки; бт, гідр., дек., лік.

Порядок Orchidales - Зозуленцецвіті

Родина Orchidaceae - Зозуленцеві

174. Dactylorhiza incarnata (L.) Soo Пальчатокорінник м'ясочервоний. На сирих справжніх і торф'янистих луках; декор., охорона, бт. Біля с. Малий Самбір (територія Малосамбірського орнітологічного заказника). Вид занесений до Червоної книги України.

Порядок Juncales - Ситникоцвіті

Родина Juncaceae - Ситникові

175. Juncus articulates L. Ситник членистий. Вологі місця, луки; бт, мез.

176. Juncus compressus Jacq. Ситник стиснутий. Болотисті луки, болота; бт, гідр.

177. Juncus effusus L. Ситник розлогий. Болотисті луки, болота; бт, гідр.

Порядок Cyperales - Осокоцвіті

Родина Cyperaceae - Осокові

178. Blysmus compressus (L.) Panz.exLink. Блімус стиснутий. На вологих лугах, бт., гігр.

179. Bolbosghoenus maritimus (L.) Palla Бульбокомиш морський. Зволожені луки;

180. Carex acuta L. Осока гостра. Береги, болотисті луки; бт., гідро.

181. Carex acutiformis Ehrh. Осока гостро видна. Болота, болотисті луки; бт, гідр.

182. Carex hirta L. Осока шершава. На луках; бт., ксер.

183. Carex pilosa Scop. Осока волосиста. Діброва; бт, мез.

184. Carex praecox Schreb. Осока рання. Остепнені луки; бт., ксер., корм.

185. Carex pseudocyperus L. Осока несправжньосмикавцева. Болота, береги водойм; бт, гідр.

186. Carex riparia Curt. Осока пробережна. На березі водойми, бт., гідро.

187. Carex rostrata Stoker. Осока здута Береги, болота; бт., гідро.,

188. Carex nigra (L.) Reichard. Осока чорна. Торфянисті луки; бт, гігр.

189. Carex vulpina L. Осока лисяча. Болотисті луки; бт, гігр.

190. Schoenoplectus lacustris (L.) Palla Схеноплект озерний. На березі водойми;

191. Shoenoplectus tabernaemontani L. Схеноплект Табернемотана. Біля берега; мед., лікар., кр., дек., бт.

Порядок Poales - Тонконогоцвіті

Родина Poaceae - Злакові

192. Agrostis stolonifera L. Мітлиця повзуча. Вологі луки; бт, гігр., корм.

193. Agrostis tenuis Sibth. Мітлиця тонка. На луках; бт., ксер., корм.

194. Agrostis vinealis Schreb. Мітлиця виноградниковa. На луках, бт., корм., мез.

195. Alopecurus geniculatus L. Китник колінчастий. Болотисті луки; бт., гігр., корм.

196. Alopecurus pratensis L. Китник лучний. На луках; корм., бт., мез., корм.

197. Beckmannia eruciformis (L.) Host. Бекманія звичайна. Болотисті засолені луки; бт, гігр., корм.

198. Briza media L. Трясучка середня. Луки; бт, мез., корм.

199. Bromopsis inermis (Leyss) Holub. Стоколос безостий. Луки,; бт, мез., корм.

200. Bromus mollis L. Бромус м'який. Рудеральні місця; одн., корм., ксер.

201. Calamagro stiscanescens (Web.) Roth. Куничник сіруватий. Болотисті луки, болота; бт, гігр., корм.

202. Dactylis glomerata L. Грястиця збірна. Луки; бт, мез., корм.

203. Deschampsia caespitosa (L.) Beauv. Щучник дернистий. На торфянистих вологих луках; бт., мез., корм.

204. Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. Плоскуха звичайна. Рудеральні місця, поля; городи; бур., мез.

205. Elytrigia repens (L.) Nevski. Пирій повзучий. На луках, бт., мез., корм, лікар.

206. Festuca pratensis Huds. Костриця лучна. Луки; корм., бт., мез.

207. Festuca rubra L. Костриця червона. Луки; бт, мез., корм.

208. Festuca rupicola Heuff. Костриця борозниста. Луки; бт., ксер., корм.

209. Glyceria fluitans (L.) R. Br. Лепешняк плаваючий. Болотисті луки, прибережні угруповання повітряно-водної рослинності; бт, гідр., корм.

210. Glyceria maxim Hartm. Лепешняк великий. Болота, прибережні угруповання, болотисті луки; бт, гідр., корм.

211. Poa annua L. Тонконіг однорічний. Луки; одн., мез., корм.

212. Poa compressa L. Тонконіг стиснутий. Луки, рудеральні місця; бт, мез., корм.

213. Poa palustris L. Тонконіг болотний. Болото; бт., гігр., корм.

214. Poa pratensis L. Тонконіг лучний. На луках, бт., мез., корм.

215. Phleum prаtense L. Тимофіївка лучна. Луки; бт, мез., корм.

216. Phragmites australis (Cav.) Trin. ExSteua. Очерет звичайний На березі річки, болоті; корм., техн., бт., гідр.

217. Setaria glauca (L.) Beauv. Мишій сизий. Рудеральні місця; бур., ксер.

Порядок Arales - Ароїдоцвіті

Родина Araceae - Ароїдні

218. Acorus calamus L. Лепеха звичайна. Болотисті луки, болота, угруповання прибережної повітряно-водної рослинності; бт, гігр., лік., ефіроол.

Родина Lemnaceae - Ряскові

219. Lemna minor L. Ряска мала. По руслу, меліоративних каналах; гідат., корм., лікар.

220. Lemna trisulca L. Ряска триборозенчаста. По руслу, меліоративних каналах; гідат., корм., лікар.

221. Spirodela polyrrhiza (L.) Schlieid. Спіродела багатокоренева. По руслу, меліоративних каналах; гідат., корм., лікар.

Порядок Typhaceae - Рогозоцвіті

Родина Typhales - Рогозові

222. Typha angustifoliaL. Рогіз вузьколистий. По берегах русла, болотах; бт, гідр., корм., дек., техн.

223. Typha latifoliaL. Рогіз широколистий. На березі річки, болотах; дек., корм., харч., бт., гідр.

Систематичний аналіз флори

У результаті проведеного протягом 2010-2011 років дослідження у долині річки Малий Ромен нами виявлено 223 види судинних рослин, які відносяться до 3 відділів, 4 класів, 44 порядків, 62 родин, 152 родів (табл. 4. 1.)

98,2% видового складу судинних рослин складають представники відділу Покритонасінних (219 видів). На цей відділ припадає 98,68% виявлених родів (150 абс. число), 96,77% виявлених родин (60 абс. число), 95,45 порядків (42 абс. число). Серед 4 класів провідне місце за кількістю видів займає клас Дводольних (159 видів із 116 родів, 47 родин, 32 порядків). У межах цього класу знаходиться 71,3% всього видового складу судинних рослин обстеженої нам території. На другому місці за кількістю видів знаходиться клас Однодольних (60 видів із 34 родів, 13 родин, 10 порядків).

Систематична структура судинних рослин долини річки Малий ромен

Відділи

Кількість (абсолютне число)

Класів

порядків

родини

родів

видів

Хвощеподібні

1

1

1

1

3

Папоротеподібні

1

1

1

1

1

Покритонасінні

2

42

60

150

219

Всього:

4

44

62

152

223

Із 44 порядків 9 займають провідне положення за кількістю виявлених видів (129 види; 57,84% від загального числа) і родів (86; 56,57% від загального числа).

Провідні порядки за кількістю виявлених видів і родів

Порядки

Кількість

видів

родів

родин

Гвоздикоцвіті

10

8

2

Каперцевоцвіті

9

7

1

Розоцвіті

9

7

1

Бобовоцвіті

13

8

1

Ранникоцвіті

11

7

4

Губоцвіті

13

12

2

Айстроцвіті

24

18

1

Осоковоцвіті

14

3

1

Тонконогоцвіті

26

16

1

У складі 8 провідних родин знаходиться 51,56% всього видового складу судинних рослин (115 - абсолютне число видів) і всіх родів (77 - абсолютне число родів).

Провідні родини за кількістю виявлених родів і видів

Родини

Кількість

родів

Кількість видів

абсолютне число

%

1.

Гвоздичні

7

9

4,03%

2.

Хрестоцвіті

7

9

4,03%

3.

Розові

7

9

4,03%

4.

Бобові

8

13

5,82%

5.

Губоцвіті

11

11

4,93%

6.

Айстрові

18

24

10,76%

7.

Осокові

3

14

6,27%

8.

Злакові

16

26

11,65%

Всього:

77

115

51,52%

Серед родів найбільшою кількістю представлена осока (Гостровидна, шершава, волосиста, рання, несправжньосмикавцева, прибережна, здута, чорна, лисяча). По 4 види виявлено із родів: жовтець (їдкий, вогнистий, багатоквітковий, повзучий), щавель (кінський, кислий, кучерявий, прибережний), конюшина (Суницевидна, гібридна, лучна, біла), клен (польовий, ясенолистий, гостролистий, татарський), тонконіг (однорічний, стиснутий, болотний, лучний). По 3 види виявлено із родів: верба (біла, попеляста, тритичинкова), перстач (гусячий, неблискучий, повзучий), підморенник (чіпкий, мякий, справжній), вероніка (дібровна, довголиста, широколиста), полин (гіркий, австрійський, звичайний), осот (їстівний, польовий, щетинистий), ситник (членистий, стиснутий, розлогий), мітлиця (повзуча, тонка, виноградникова), костриця (лучна, червона, борозниста), хвощ (польовий, річковий, болотний).

У 24 родів виявлено по 2 види. Це кропива (дводомна, жабрійолиста), роговик (польовий, ланцетовидний), зірочник (злаковидний, ланцетовидний), фіалка (польова, ранкова), водяний хрін (австрійський, лісовий), сухоребрик (високий, Лозелів), тополя (біла, чорна), вербозілля (лучне, звичайне), гадючник (оголений, звичайний), люцерна (хмелевидна, лежача), буркун (білий, лікарський), зніт (шорсткий, дрібноквітковий), герань (болотна, лучна), бруслина (європейська, бородавчаста), дивина (борошниста, чорна), подорожник (ланцетолистий, великий), дзвоники (розлогі, ріпчастовидні), череда (поникла, трироздільна), тризубець (морський, болотний), схеноплект (озерний, Табернеморана), китник (колінчастий, лучний), лепешняк (плаваючий, великий), ряска (мала, триборозенчаста), рогіз (вузьколистий, широколистий).

4. Використання результатів дослідження в роботі вчителя біології загальноосвітньої школи

Біологічна освіта передусім покликана сприяти вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність перед суспільством за збереження життя на Землі, формуванню екологічної культури, (сформувати екологічну свідомість) формуванню цілісного уявлення про наукову картину світу, роль і місце людини в природі, розвитку умінь встановлювати гармонійні стосунки з природою, формуванню емоційно-ціннісного ставлення до природи.

Природоохоронне виховання - одне з найважливіших завдань сучасної школи. У сучасний період загальновизнано, що одним із найважливіших заходів по збереженню природи Землі є формування природоохоронної поведінки кожної людини.

Виконана нами дипломна робота має велике значення в роботі вчителя біології загальноосвітньої школи, зокрема при викладанні розділів біології «Рослини», «Різноманітність рослин», «Організми і середовище існування» у сьомому класі, розділу «Надорганізменні системи» - в 11 класі.

При вивченні теми «Розмноження й розвиток рослин» у сьомому класі розглядаються сезонні явища в житті рослин. Тут необхідно ознайомити учнів з місцевими ранньовесняними ефемероїдами, їх різноманіттям, звернути увагу на екологічні особливості, декоративні властивості, необхідність їх охорони. Зібрана нами інформація про судинні рослини долини річки Малий Ромен стане базою для формування з використанням краєзнавчого принципу навчання понять про їх систематику, різноманітність, умови зростання, будову, розмноження, пристосування до умов існування, значення в природі та житті людини, роль у формуванні місцевих ландшафтів, господарські групи рослин, про раціональне природокористування, необхідність охорони рослин і шляхи їх реалізації. Вчитель повинен зробити все, щоб юні вихованці добре усвідомили, що вони в стінах школи осягли закони природи, щоб вони прагнули й уміли берегти природу, зокрема рослинний світ - першооснову життя, джерело незчисленних благ.

При вивченні заключної теми в цьому класі - «Організм і середовище існування» розглядаються питання про середовище існування і пристосування до них рослин, основні екологічні групи рослин, їх життєві форми (дерева, кущі, трави), їх адаптивні особливості, основні типи рослинних угруповань (лісові, лучні, чагарникові, водні тощо), про рідкісні рослини свого регіону, про вплив екологічних чинників середовища на організм рослин для обгрунтування заходів з охорони рослин і рослинних угруповань.

Матеріали нашого дослідження знайдуть широке використання при проведенні планових екскурсій з тем: Природа рідного краю; Ознайомлення з сезонними явищами в житті рослин; Пристосування рослин до життя в екосистемі (на прикладі будь-якої екосистеми своєї місцевості).

Список використаних джерел

1. Атлас Сумської області - К.: Укргеодезкартографія, 1995. - 24 с.

2. Афанасьєв Д.Я. Рослинність УРСР. Природні луки. - К.: Наук. думка,

1968. - 254 с.

3. Белосельськая Г.А., Виленкин В.Л., Приходський С.И. Северная Лесостепная область Полтавской равнины // Физико-географическое районирование Украинской ССР / Под. ред. В.И. Попова, А.М. Маринина. - К.: Узд-во Киев. ун-та, 1968. - С 307 - 324.

Березина Н.А. Экология растений: учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Академия, 2009. - 400 с.

4. Брадіс Є.М., Бачурина Г.Ф. Рослинність УРСР. Болота. - К.: Наук.

думка, 1969. - 241 с.

5. Віркун В.О., Мирна Л.А. Навчальна програма: Біологія 7 - 11 класи.

 // Біологія «Основа» - 2009. - №22 - 24. - С. 13.

6. Геоботанічне районування Української РСР / Т.Л. Андрієнко., Г.І.

Білик., Є.М. Брадіс та ін. - К.: Наук. думка, 1977. - 302 с.

7. Грунти Сумської області. - Х.: Прапор, 1970. - 71 с.

8. Губанов И.А, Крылова И.Л, Тихонова В.Л. Дикорастущие полезные

растения СССР. - М.: Мысль, 1976. - 360 с.

9. Дари лісів України / Єлін Ю.Я., Зерова М.Я., Лушпа В.І., Шаброва

С. І. - К.: Урожай, 1975. - 432 с.

10. Дикоростучі рослини Сумщини, їх значення, використання та

охорона / Карпенко К.К., Ковтун В.А., Родінка О.С. та ін. // Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Книга друга. - Суми: 1997. - С. 100 - 123.

11. Карпенко К.К. Історія вивчення флори та рослинності Сумщини (з

кінця XVIII до середини XX століття) // Біологічні науки: Збірник наук. праць СумДПУ ім. А.С. Макаренка. - Суми: СумДПУ, 2001. - С. 3 - 9.

12. Карпенко К.К., Ковтун В.А. Рослинність Сумської області, її

сучасний стан і проблеми охорони / Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Кн. 1. - Суми, 1996. - С. 33 - 59.

13. Карпенко К.К., Ковтун В.А., Гончаренко І.В. До історії

флористичних та геоботанічних досліджень на території Сумщини // Третя Сумська обласна науково-краєзнавча конференція (7-8 грудня 1999 р.): Збірник статей. - Суми: СумДПУ, 1999. - С. 166 - 168.

14. Климат Сумской области / Сост. В.А. Тюленева. - Сумы: СГПИ, 1989.

- 24 с.

15. Ковтун В.А., Карпенко К.К. Урок - екскурсія на тему: «Фітоценоз

лук» // Біологія і хімія в школі. - 2002. - №2 - С. 25 - 27

16. Ковтун В.А., Карпенко К.К. Урокм - екскурсія на тему: «Що росте

навколо нас?» // Біологія і хімія в школі. - 2002. - №4 - С. 19 - 22

17. Конвенція про біологічне розмаїття: громадська обізнаність і участь /

Відп. ред. Т.В. Паращук, Товариство «Зелена книга». - К.: Стилос, 1997. - 154 с.

18. Лаптєв О.О. Екологія рослин з основами біогеоценології. - Київ:Фітосоціоцентр, 2001. - 144 с.

19.Лікарські та рідкісні рослини Сумської області (ресурси, використання, охорона) / Наук. ред. К.К. Карпенко. - Суми, 1994. - 66 с.

20. Мусієнко М.М. Екологія рослин. - К.: Либідь, 2006. - 432 с.

21. Нешатаев Б.Н., Корнус А.А., Шульга В.П. Региональные природно-территориальные комплексы Сумского Приднепровья // Екологія і раціональне природокористування: Наукові записи Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. - Суми, 2005. - С. 10 - 31.

22. Носаль І.М. Від рослини до людини: Розповіді про лікувальні

рослини України. - К.: Веселка, 1993. - 606 с.

23. Определитель высших растений Украины / Доброчаева Д.Н., Котов М.

И., Прокудин Ю.Н. и др. - К.: Наук.думка, 1987. - 548 с.

24. Природа Украинской ССР. Ландшафты и физико-географическое

районирование / Маринич А.М. и др. - К.: Наук. думка, 1985. - 224 с.

25. Протопопова В.В. Рослини-мандрівники. - К.: Рад. шк., 1989. - 240 с.

26. Рослинність УРСР. Ліси. - К.: Наук. думка, 1971. - 459 с.

27. Рослини, занесені до Червоної книги України, що виявлені на території Сумської області/К.К. Карпенко, О.С. Родінка, А.П. Вакал, С.М. Панченко // Стан природного середовища та проблемии його оххорони на Сумщіні. Кн. 5. - Сумии: Джерело, 2001

28. Рослини, занесені до Червоного списку Сумської області / Карпенко

К.К., Родінка О.С., Вакал А.П., Гончаренко І.П. // Стан природного

середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Кн. 6. Част. 1. - Суми: ПП М.Д. Вінниченко, 2004. - 122 с.

29. Червона книга України. Рослинний світ / за ред. Я.П. Дідуха - К.:

Глобалконсалтинг, 2009. - 900 с.

30. Чопик В.И., Дудченко Л.Г., Краснова А.Л. Дикорастущие полезные

растения Украины. - К.: Наук.думка, 1983. - 399 с.

31. Шеляг-Сосонко Ю.Р., Андриенко Т.Л. Растительность Украины //

Природа Украинской ССР. Растительный мир. - К.: Наук.думка, 1985. - С. 130 - 200.

32. Шенников А.П. Экология растений. - М.: Советская наука, 1950. - 380 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Вивчення судинних рослин правобережної частини долини р. Сула на обраній для дослідження території, встановлення її особливостей на таксономічному, екологічному і фітоценотичному рівнях. Використання матеріалів дослідження в роботі вчителя біології школи.

  дипломная работа [769,4 K], добавлен 08.05.2011

 • Фізико-географічна характеристика корінного берега долини р. Сула Роменського району Сумської області. Ліси як безцінний дар природи району. Знайомство з основними квітковими рослинами досліджувальної території. Систематичний і екологічний аналіз флори.

  дипломная работа [1,1 M], добавлен 08.05.2011

 • Фізико-географічна характеристика, ландшафт та клімат степу. Поняття про степову рослинність. Методичні підходи до таксономічного аналізу рослинних угруповань. Степові рослини у флорі Дніпропетровської області. Охорона та заповідання степових рослин.

  курсовая работа [3,9 M], добавлен 30.06.2015

 • Значення риб у водних біоценозах. Аналіз основного видового складу риб р. Случ. Характеристика природно-кліматичних умов району дослідження. Характеристика риб рядів окунеподібні, коропоподібні, щукоподібні. Особливості біології риб та їх поширення.

  курсовая работа [2,0 M], добавлен 08.02.2015

 • Проведення дослідження особливостей пристосувань певних видів рослин до ентомофілії. Оцінка господарської цінності, значення та можливості використання комахозапилення у практичній діяльності людини. Вивчення взаємної адаптації квитків та їх запилювачів.

  контрольная работа [3,0 M], добавлен 11.11.2014

 • Геолого-геоморфологічна будова і рельєф, клімат та грунти області. Дослідження фауни, біології та хорології багатоніжок у біогеоценозах Ківецівського району, закономірності їх поширення у біогеоценозах. Особливості біології та екології Myriapoda району.

  дипломная работа [4,0 M], добавлен 12.09.2012

 • Дослідження значення та естетичної цінності декоративних рослин в штучному озелененні міста. Агротехніка та методика створення квітників. Класифікація рослин за температурними показниками. Таксономічний склад клумбових фітоценозів Дзержинського району.

  курсовая работа [769,0 K], добавлен 01.03.2016

 • Характеристика шкідників і збудників захворювань рослин та їх біології. Дослідження основних факторів патогенності та стійкості. Аналіз взаємозв’язку організмів у біоценозі. Природна регуляція чисельності шкідливих організмів. Вивчення хвороб рослин.

  реферат [19,4 K], добавлен 25.10.2013

 • Наукове значення рослин, статус, поширення. Місце зростання, чисельність та причини її змін. Загальна характеристика рослин та заходи охорони. Родина березові - Betulaceae. Родина Вересові - Ericaceae. Фіалкові занесено до Європейського Червоного списку.

  доклад [22,1 K], добавлен 14.11.2008

 • Способи гербаризації трав’янистих рослин. Характеристика екотопів місць збирання рослин. Екотопи гранітних відслонень, степу, лук та боліт заплав. Біоморфологічний опис квіткової рослини на прикладі тюльпана, його декоративне значення та поширення.

  отчет по практике [24,4 K], добавлен 04.02.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.