Соціальний аналіз проекту фестивалю візуального мистецтва

Визначення інтересів місцевих жителів до закладів культури та видів мистецтва. Дослідження різноманітності фестивалів у Волинській області, унікальності ідеї карнавалу візуальної майстерності. Суть театрів, концертних організацій та музеїв на території.

Рубрика Культура и искусство
Вид статья
Язык украинский
Дата добавления 19.09.2017
Размер файла 22,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОЦІАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЕКТУ ФЕСТИВАЛЮ ВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА

Колосок А.М.

Постановка проблеми. Важливим складником аналізу доцільності здійснення будь-якого проекту є його соціальний аналіз, оскільки саме він відображає наявність потенційних споживачів продукції (послуг) проекту, вказує на можливості місцевої соціальної інфраструктури, наявність та кваліфікацію робочої сили тощо. Фестивалі є досить специфічними у проектуванні і найбільшою мірою потребують детального соціального аналізу для визначення доцільності їх упровадження. Фестиваль візуального мистецтва не має аналогів у Волинській області, проте для його організації необхідно врахувати суспільні настрої та потреби населення, аби визначити можливості його реалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями соціального аналізу проектів займаються українські та іноземні науковці. Серед американських дослідників варто виділити Джозефа Хігнея, що є представником Американської асоціації менеджменту, з працею «Основи проектного менеджменту» [10]. Важливий внесок було зроблено Світовим банком у праці «Social Analysis Sourcebook» [11]. Вивченням та оцінкою різних аспектів проведення фестивалів займається ЮНЕСКО, це описано у праці «Статистика фестивалів: ключові концепції та сучасна практика» [9]. Цією проблематикою займались також українські науковці, такі як В.В. Биба [8], В.А. Верба [2], О.А. Загоро- дніх [2], О.В. Митяй [4], А.С. Скрильник [8], В.Я. Чевганова [8] та інші.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Проте, на нашу думку, недостатньо дослідженими є питання соціального аналізу фестивалів та його впливу на загальну оцінку доцільності реалізації проекту.

Метою статті є висвітлення соціального аспекту проведення фестивалю візуального мистецтва у Волинській області.

Основні завдання дослідження -- визначити та проаналізувати цільову аудиторію фестивалю, дослідити зацікавленість населення візуальним мистецтвом, описати поточну ситуацію у сфері організації фестивалів у Волинській області.

Виклад основного матеріалу дослідження.

Сьогодні фестивалі розглядаються як важливий ресурс для потоку туристів на локальному та національному рівнях. Фестивалі -- це події, що сприяють культурному розвитку, прояву національної свідомості та культури. Відповідно до «Великого тлумачного словника сучасної української мови» фестиваль -- це масове свято, на якому показують досягнення певного виду мистецтва; показ, огляд досягнень якого-небудь виду мистецтва [1].

Фестивалі можуть мати різні цілі, але все частіше вони стають туристичною атракцією. Внаслідок підвищеної зацікавленості туристів до фестивалів та подій у туризмі виник такий різновид туризму, як фестивальний.

Фестиваль візуального мистецтва -- це подія, де демонструються різні медіапродукти (короткометражні та повнометражні фільми, мультфільми, анімації, графічні об'єкти та проекції). Складники фестивалю візуального мистецтва є дуже популярними серед населення. Цілями такого проекту є не лише культурний розвиток та розваги, а й розвиток візуального мистецтва та його поширення в маси. Учасники мають змогу представити нові підходи до зйомки, монтажу, графіки та ін. Це можливість для талановитих митців продемонструвати свої вміння, що в подальшому може вплинути на розвиток арт-галузі.

Організація об'єднаних націй з питань освіти, науки і культури ЮНЕСКО приділяє увагу фестивалям. Зростає важливість збирання та збереження інформації про фестивалі, особливо про їхній соціальний та економічний внесок у розвиток суспільства.

Необхідно, щоб проведення фестивалю позитивно впливало на суспільство. ЮНЕСКО виділило такі складники впливу фестивалів на суспільство, як:

— мінімізація негативного впливу на економічне, соціальне та культурне середовище;

— створення економічної вигоди для місцевого населення та просування добробуту приймаючої спільноти;

— покращення умов на ринку праці в середовищі фестивалю та подальше працевлаштування;

— врахування особливостей місцевого населення до прийняття проектних рішень;

— створення приємного досвіду для туристів та їх культурне поєднання з резидентами;

— підтримка розмаїття та внесок у збереження національної та культурної спадщини.

Організація фестивалю -- це проект, який потребує особливого підходу залежно від масштабів проведення та виду фестивалю, який може бути спрямований на виконання різних цілей (створення туристичного продукту, культурно-освітній розвиток, організація дозвілля населення та ін).

Важливим складником у розробленні проектів є соціальний аналіз, оскільки проект повинен бути спрямований на покращення рівняжиття населення. Цей метод дає змогу проаналізувати соціальні проблеми та розробити пропозиції щодо оптимального вирішення проаналізованої ситуації [11].

Соціальний аналіз виконується для визначення корисності та правильності поставлених цілей та завдань проекту з погляду цільової аудиторії та соціуму.

Основними компонентами соціального аналізу є:

— оцінка населення, що проживає в зоні реалізації проекту, з погляду демографічних та соціокультурних особливостей, умов проживання, зайнятості, відпочинку та визначення ступеня впливу проекту на ці параметри;

— визначення ступеня адекватності проекту культурі та організації населення в районі його реалізації;

— розроблення стратегії забезпечення підтримки проекту на всіх стадіях підготовки, реалізації та експлуатації з боку населення району [2, с. 243]. мистецтво фестиваль візуальний театр

Відповідно до даних Державної служби статистики у Волинській області проживає 1 037 808 осіб станом на квітень 2017 р. Серед потенційних відвідувачів можна виділити населення різного віку, Діти від 3 до 14 років та працездатне населення віком від 15 до 70 займають 51% від усього населення області. Серед цільової аудиторії можна виділити людей, що зайняті у сфері освіти, мистецтва, спорту, розваг та відпочинку, інформації та телекомунікації, а також учнів шкіл та спеціалізованих закладів та студентів.

Найбільшу частину з виділених категорій населення займають учні шкіл. Вони становлять близько 12% усього населення Волинської області. В період 2011--2015 рр. кількість учнів стабільно зростає. Другою за чисельністю категорією населення є працівники освіти, їхня частка залишається в межах 46 тис. осіб. Особливою категорією населення є вихованці дошкільних закладів, кількість яких зросла з 2011 р. на понад 3 тис. осіб. Важливою частиною аудиторії фестивалів є студенти, які часто беруть активну участь у громадському житті. У період з 2011 р. спостерігається скорочення кількості студентів на 5,2 тис. осіб. Серед категорій населення, яких фестивалі візуального мистецтва можуть зацікавити з професійного погляду, можна виділити працівників галузей мистецтва та інформації і телекомунікації, а це близько 7,5 тис. осіб станом на 2015 р.

Таблиця 1 Цільова аудиторія фестивалю візуального мистецтва за сферою зайнятості у Волинській області у 2011--2015 рр.

Сфера зайнятості

Кількість зайнятих у 2011 р. (тис.)

Кількість зайнятих у 2012 р. (тис.)

Кількість зайнятих у 2013 р. (тис.)

Кількість зайнятих у 2014 р. (тис.)

Кількість зайнятих у 2015 р. (тис.)

Освіта

46,9

46,2

47,4

46,6

46,6

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

-

4,7

4,7

4,7

4,4

Інформація та телекомунікації

-

3,2

3,5

3,2

3,1

Вихованці дошкільних закладів

33,18

35,515

37,232

37,837

37,882

Учні шкіл

126,2

124,0

124,3

126,1

128,9

Студенти

31,7

30

28,5

27,8

26,5

Для виявлення зацікавленості населення в анімаційному мистецтві та культурно-історичній сфері проаналізуємо кількість театрів, концертних організацій, музеїв, демонстраторів фільмів та кількість відвідувачів за рік (табл. 2).

Таблиця 2 Кількість закладів культури у Волинській області у 2011--2015 рр.

Рік

Кількість театрів, одиниць

Кількість відвідувань театрів за рік, тис.

Кількість

концертних

організацій,

одиниць

Кількість слухачів на концертах за рік, тис.

Кількість демонстраторів фільмів, одиниць

Кількість глядачів на сеансах за рік, тис.

Кількість клубних закладів, одиниць

Кількість місць в них, тис.

Кількість музеїв, одиниць

Кількість відвідувань музеїв за рік, тис.

2011

2

143,1

1

115,1

14

161,5

671

147,9

17

185,5

2012

2

126,0

1

70,5

11

168,9

671

147,9

17

232,8

2013

2

126,2

1

82,0

11

163,4

672

147,6

17

204,1

2014

2

120,8

1

88,1

12

273,5

673

147,5

17

214,0

2015

2

137,6

1

89,1

12

333,5

674

147,6

17

228,3

Лідерами за кількістю відвідувачів є кінотеатри, хоча їх кількість не є найбільшою. У період 2011--2015 рр. відвідуваність зросла з тис. осіб до 333,5 тис. осіб. Така позитивна динаміка підкреслює доцільність створення фестивалю візуального мистецтва. Музеї є другими за відвідуваністю, кількість відвідувачів з 2011 по 2015 рр. зросла на 42,8 тис., хоча найбільш відвідуваним роком був 2014 р. Розважальну сферу представляють клубні заклади, яких є найбільше серед культурних закладів області. У 2015 р. їх нараховувалося 674, а відвідувачів -- 147,6 тис. Далі йдуть театри, яких в області є 2. Найбільше відвідувачів було у 2011 р. -- 143,1 тис., а у 2012 р. кількість скоротилася на 17 тис., але в 2014--2015 рр. кількість відвідувачів зростає. Найменша відвідуваність концертів, що також скоротилася з 2011 р. -- 115,1 тис. слухачів, а у 2015 р. -- тис., ймовірно, це спричинено наявністю лише однієї концертної організації. Як бачимо, серед відвідувачів закладів культури найбільш популярними є демонстратори фільмів, що свідчить про високий рівень зацікавленості населення візуальним мистецтвом.

Фестивалі стають доброю традицією у Волинській області. Найбільше подій відбувається у Луцьку, а також осередком проведення фестивалів є туристичний Шацьк. Найбільш розвиненим та популярним є фестиваль патріотичної пісні «Бандерштат», який проводиться щорічно з 2007 р. Ця подія збирає велику кількість жителів області та України, а також іноземних туристів, а у 2015 р. фестиваль відвідало близько 6 тис. осіб [6].

Також популярними серед населення є Міжнародний фестиваль українського фольклору «Берегиня», Міжнародний джаз-фолк фестиваль «Музичні діалоги», Театральний фестиваль «Мандрівний вішак», Фестиваль любителів сала «З любов'ю до... сала», «Князівський бенкет», Західний гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest», Арт-шоу «Ніч у Луцькому замку», Міжнародний музичний фестиваль імені Ігоря Стравінського «Стравінський та Україна», Міжнародний фестиваль «Поліське літо з фольклором», Міжнародний фестиваль «Art Jazz Cooperation», «JAZZ BEZ» -- транскордонний джазовий марафон, Joker Fest [7].

Тобто бачимо значну кількість фестивалів, які є популярними серед місцевого населення та туристів. Важливим є інтерес соціуму до проведення подібних заходів. Позитивним фактором є відсутність аналогів фестивалю візуального мистецтва, оскільки переважають музичні та гастрономічні фестивалі.

Висновки

Соціальний аналіз проекту є важливим складником економічного аналізу. А у разі проектування проведення фестивалю за своєю значущістю він рівноцінний фінансовому аналізу, оскільки визначає перспективну кількість відвідувачів, слугує основою для маркетингових досліджень та вказує на можливості залучення персоналу необхідної кваліфікації.

Проаналізувавши населення Волинської області, відвідуваність закладів культури та дозвілля, інтерес соціуму до фестивалів різного характеру, можна дійти висновку, що фестиваль візуального мистецтва може бути новинкою та цікавою подією для населення області. Оскільки фестиваль візуального мистецтва не призначений для певної категорії населення, його аудиторія може бути дуже різноманітною за віковою та галузевою структурою. Відвідуваність закладів демонстрації фільмів за останні роки, а саме збільшення відвідувачів вдвічі, підкреслює інтерес жителів до візуального мистецтва. З огляду на практику проведення фестивалів, історичну та природню спадщину області та її прикордонне положення цей захід може привабити українських та іноземних туристів.

Бібліографічний список

1. Верба В.А. Проектний аналіз / В.А. Верба, О.А. Загоро- дніх. - Київ : КНЕУ, 2000. - 322 с.

2. Митяй О.В. Проектний аналіз / О.В. Митяй. - Київ : Знання, 2011. - 311 с.

3. Чевганова В.Я. Проектний аналіз / В.Я. Чевганова, В.В. Биба, А.С. Скрильник. - Київ: Центр учбової літератури, 2014. - 258 с.

Анотація

У статті розглянуто вплив фестивалю візуального мистецтва на соціум, описано основні аспекти соціального аналізу. Досліджено потенційну аудиторію заходу. Визначено інтереси місцевих жителів до закладів культури та видів мистецтва. Досліджено різноманітність фестивалів у Волинській області, описано унікальність ідеї фестивалю візуального мистецтва.

Ключові слова: проектний менеджмент, соціальний аналіз, візуальне мистецтво, організація фестивалів, Волинська область.

В статье рассмотрено влияние фестиваля визуального искусства на социум, описаны основные аспекты социального анализа. Исследована потенциальная аудитория мероприятия, определены интересы местного населения к учреждениям культуры и видам искусства. Проанализировано разнообразие фестивалей в Волынской области, описана уникальность идеи фестиваля визуального искусства.

Ключевые слова: проектный менеджмент, социальный анализ, визуальное искусство, организация фестивалей, Волынская область.

We described the main aspects of Social analysis. In this article, the impact of Visual Art Festival on the society was explained. We investigated the potential audience of the event. Also, the interests of local residents were specified. We described the unique idea of the Visual Art Festival by the research of diversity of festivals in Volyn region.

Key words: Project Management, Social analysis, Visual Art, organization of festivals, Volyn region.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

 • Мистецтво, як унікальний механізм культурної еволюції. Диференціація й інтеграція видів мистецтва. Характеристика знакових засобів, які використовуються у різних видах, жанрах, стилях мистецтва, і утворюють характерну для них, специфічну художню мову.

  контрольная работа [36,4 K], добавлен 08.11.2010

 • Історичний огляд становлення іспанської культури. Стародавні пам'ятники культури. Музеї сучасного мистецтва в Мадриді. Вплив арабської культури на іспанське мистецтво. Пам'ятки архітектури в мавританському стилі. Розквіт іспанської музичної культури.

  реферат [21,1 K], добавлен 08.01.2010

 • Поняття і методи оцінки галузевого документального інформаційного потоку. Інформаційне забезпечення галузей культури і мистецтва за допомогою документального потоку. Моделювання галузевих документальних потоків культури і мистецтва, його моніторинг.

  дипломная работа [597,3 K], добавлен 20.12.2010

 • Вивчення документального потоку видань з мистецтва. Розкриття стану документозабезпечення публічних бібліотек виданнями з мистецтва. Аналіз кількісного і якісного складу бібліотечного фонду мистецтва ЦМБ Бориславської МЦБС, перспективи розширення.

  дипломная работа [83,7 K], добавлен 14.05.2011

 • Розгляд еволюції розвитку мистецтва від експериментів імпресіоністів, крізь постімпресіонізм, кубізм, неопримітивізм, алогізм і, нарешті, безпредметне мистецтво. Характеристика напрямів сучасного мистецтва, філософське обгрунтування contemporary-art.

  статья [23,9 K], добавлен 24.04.2018

 • Визначальні риси світової культури другої половини ХХ ст. Ідеологізація мистецтва та її наслідки для суспільства. Протистояння авангардного та реалістичного мистецтва. Вплив масової культури на формування свідомості. Нові види художньої творчості.

  реферат [37,1 K], добавлен 13.12.2010

 • Визначення умов зародження культури Ренесансу в другій половині XIV ст. Роль творчої діяльності Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаеля у розвитку мистецтва в епоху Відродження. Історія виникнення театру в Італії. Відрив поезії від співочого мистецтва.

  контрольная работа [34,2 K], добавлен 17.09.2010

 • Дослідження проблематики єдності етнокультурних і масових реалій музичної культури в просторі сучасного культуротворення. Ааналіз артефактів популярної культури, естради і етнокультурної реальності музичного мистецтва. Діалог поп-культури і етнокультури.

  статья [22,1 K], добавлен 24.04.2018

 • Бойові мистецтва, прийоми ведення бою та ідеальний образ життя, котрий повинен вести самурай, що володіє технікою будзюцу. Театр Но, жанр японського традиційного драматичного мистецтва, вид театральної музичної вистави. Історія мистецтва пейзажного саду.

  контрольная работа [23,8 K], добавлен 25.10.2009

 • Розвиток декоративного мистецтва від часу його виникнення до кінця ХХ століття. Різновиди народного декоративного мистецтва, що переважають на Галичині, їх художні особливості, порівняльний аналіз в системі загальноукраїнського народного мистецтва.

  дипломная работа [129,2 K], добавлен 23.07.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.