Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського)

Історія Тернопільського державного медичного університету ім. Івана Горбачевського і його бібліотеки. Сучасний стан і перспективи розвитку бібліотеки Тернопільського державного медичного університету. Організація бібліографічного обслуговування.

Рубрика Культура и искусство
Вид дипломная работа
Язык украинский
Дата добавления 07.11.2010
Размер файла 70,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

2

Зміст

 • Розділ 1. Історія Тернопільського державного медичного університету ім. Івана Горбачевського і його бібліотеки
  • 1.1 Тернопільський державний медичний університет: історія і сучасність
  • 1.2 Історія бібліотеки Тернопільського державного медичного університету
  • 1.3 Сучасний стан і перспективи розвитку бібліотеки Тернопільського державного медичного університету
  • Розділ 2. Бібліографічна робота в бібліотеці
  • 2.1 Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці ТДМУ
  • 2.2 Організація бібліографічного обслуговування
  • Розділ 3. Організація бібліотечного обслуговування
  • 3.1 Організація обслуговування читачів у читальних залах і абонементах
  • 3.2 Особливості обслуговування читачів у відділі навчальної ітератури бібліотеки ТДМУ
  • 3.3 Новий підхід до культурно - просвітницької роботи бібліотеки у контексті загальноуніверситетської системи виховання особистості майбутнього медика
  • Список літератури
  • Додатки

Реферат

Слободян Н.П. Історія і сучасний стан розвитку бібліотек вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського).: Дипл. робота / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. - Рівне, 2005. - 72 с.: іл.

Головним спрямуванням дипломної роботи є дослідження історії та сучасного стану розвитку бібліотек вищих навчальних закладів на прикладі бібліотеки Тернопільського державного медичного університету. У процесі роботи проведено дослідження напрямків діяльності бібліотеки ТДМУ, вивчено значну кількість опублікованих та неопублікованих матеріалів з досліджуваної теми. На підставі аналізу проведених досліджень і з урахуванням сучасних досягнень бібліотечної теорії і практики сформульовані власні погляди на окремі проблеми і шляхи їх розв'язання.

Матеріал у розділах, крім першого, групується таким чином: вказуються особливості і сучасний стан розвитку конкретного напрямку бібліотечної діяльності; аналізується організація і ведення роботи окремого відділу; розглядаються нові напрямки, форми і методи роботи, а також можливі шляхи розв'язання проблем.

Робота складається з 3-х розділів, 8-ми підрозділів, висновків і додатків:

у першому розділі висвітлюється історія становлення і розвитку одного з вищих медичних закладів - Тернопільського державного медичного університету та його невід'ємної частини - бібліотеки.

другий розділ присвячений інформаційно-бібліографічній діяльності бібліотеки. Запропонована типологія інформаційно-бібліографічного забезпечення. Аналізується робота відділу бібліографії з надання традиційних і нових інформаційно-бібліографічних послуг.

у третьому розділі розглядається організація бібліотечного обслуговування у читальних залах і абонементах, вказується на особливості обслуговування окремих категорій читачів. Особлива увага надається організації роботи відділу навчальної літератури, як одному з найважливіших структурних, підрозділів бібліотек вищих навчальних закладів.

Серед завдань, що стоять перед бібліотеками вищих навчальних закладів, важливе місце займає культурно-просвітницька робота. Пропонується новий підхід до культурно-просвітницької роботи бібліотеки ТДМУ у контексті загальноуніверситетської системи виховання особистості майбутнього медика.

Вступ

Бібліотеки медичних університетів є учбово-допоміжними, науковими, інформаційними, культурно-просвітницькими підрозділами університету, які забезпечують літературою і інформацією учбовий процес і наукову роботу, надають допомогу університету в підготовці висококваліфікованих спеціалістів [72].

Перед бібліотеками ВНЗ постає завдання радикальної перебудови роботи з урахуванням сучасних наукових і освітніх вимог та технічних можливостей з метою забезпечення відповідного рівня бібліотечного обслуговування вищого навчального закладу, що включає інформаційне забезпечення, вільний доступ до вітчизняних і світових інформаційних ресурсів, сприяння навчальному і науковому процесам та вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадянського обов'язку, відкритої до інтелектуального, духовного і творчого розвитку. Досягнення цієї мети потребує проведення наукових досліджень і теоретичного обґрунтування оптимальної моделі сучасної бібліотеки вищого навчального закладу.

У зв'язку з цим становить інтерес дослідження діяльності бібліотек окремих вищих навчальних закладів, кожна з яких по-своєму унікальна - з власною історією, фондом, традиціями, досвідом роботи. У даній дипломній роботі досліджується історія і сучасний стан розвитку бібліотеки Тернопільського державного медичного університету ім.І.Я. Горбачевського.

Для працівників бібліотеки цього вузу ця тема постійно була актуальна, оскільки для складання перспективного плану бібліотеки потрібно бути обізнаним з етапами її розвитку.

При написанні роботи користувалася каталогами бібліотеки вузу, обласної медичної бібліотеки, обласної наукової бібліотеки та державним архівом Тернопільської області.

Стан наукової розробленості теми

Сьогодні одна з найстаріших на землі установ, незамінна супутниця усіх університетів - бібліотека, переживає період серйозних змін, про значення яких свідчать прийнятий у 1995 році (20.07.2000р. - нова редакція) Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу і ряд інших офіційних документів, спрямованих на підтримку і розвиток бібліотек - осередків інформації, яка у сучасному світі є одним з найзначущих державних ресурсів [1-6].

Основним завданням бібліотек вищих навчальних закладів є всебічна допомога у виконанні ними своєї державної і суспільної місії: підготовки висококваліфікованих спеціалістів, які володіють тими знаннями і навичками, які вимагає у них час. Виходячи з цього, колектив кожної університетської бібліотеки повинен постійно направляти всі зусилля на пошуки вдосконалення форм і методів своєї роботи [22].

Запорукою успіху роботи бібліотеки і забезпечення її ефективного розвитку є розуміння колективом бібліотеки таких основних питань: якою є бібліотека сьогодні з усіма її сильними і слабкими сторонами, якою її хочуть бачити у майбутньому, які можливості існують для реалізації мети і що треба зробити для досягнення цієї мети [28].

У доступній фаховій літературі останніх років з'явився ряд робіт, у яких аналізується сучасний стан університетських бібліотек. У 2001 році вийшла перша в Україні монографія В.Г. Дригайла, О.В. Башун, В.М. Волинець “Основы управления библиотекой высшего учебного заведения”, у якій розкриті наукові основи, організація, структура, кадри, техніка і технологія управління бібліотекою вищого навчального закладу [22].

Еволюція структури, функції і концептуальні засади формування електронної бібліотеки університету розглядаються у роботах М. Слободяника [55].

Ряд авторів досліджують і пропонують нові підходи до формування бібліотечних фондів і забезпечення їх збереження. Пропонується Інтернет-технологія комплектування бібліотек, яка базується на використанні в телекомунікаційному режимі бібліографічних записів зведеного тематичного плану випуску літератури. Така технологія забезпечує бібліотекам отримання разом з книгами й відповідних бібліографічних записів, зменшення витрат на опрацювання документів, оперативне їх одержання і можливість планування розвитку фондів [18].

У ряді робіт розглядаються питання пошуку бібліотеками нетрадиційних шляхів і джерел розвитку. Важливим фактором, який сприяє розвитку бібліотек вищих навчальних закладів є їх співробітництво з міжнародними організаціями, у першу чергу з Міжнародним фондом “Відродження” (Україна) та Інститутом Відкритого Суспільства (Будапешт), які є частинами системи організацій фонду Джорджа Сороса [9,48].

Серед робіт, які мають загальнобібліотечне значення, найбільший інтерес представляють роботи, у яких розглядаються ключові напрямки розвитку бібліотек - створення електронних бібліотек і корпоративних бібліотечно-інформаційних систем, можливості використання Інтернету в бібліотеках. Інтернет відкриває нові можливості для розвитку усіх процесів бібліотечної технології: комплектування фондів, каталогізації, довідково-бібліографічного обслуговування, бібліографічного інформування [36,66,69].

Сьогодні бібліотеки працюють у напрямку автоматизації бібліотечних процесів. У ряді робіт дається докладна характеристика сучасних автоматизованих бібліотечних систем і обгрунтування їх вибору [29,45,69].

Основним чинником, який має вирішальний вплив на реалізацію стратегії розвитку бібліотеки, в тому числі і бібліотеки ВНЗ, є її персонал. Ряд робіт у фаховій літературі останніх років присвячений проблемам підготовки і перепідготовки бібліотечних кадрів, новим підходам до розробки і впровадження системи безперервної бібліотечної освіти [52,58,68].

Об'єкт дослідження - бібліотека Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського.

Предмет дослідження - історія діяльності бібліотеки ТДМУ та сучасного стану її розвитку.

Мета дослідження - вивчення і аналіз історії становлення і сучасної діяльності бібліотеки ТДМУ.

Джерела дослідження - регламентуюча і нормативна документація бібліотеки ТДМУ, плани-звіти роботи, практичний досвід, матеріали фахових видань, архівні матеріали.

Методи дослідження - порівняльний аналіз, узагальнення, аналіз документальних джерел, аналітико-синтетичний метод обробки матеріалів дослідження.

Завдання дослідження:

охарактеризувати історію Тернопільського державного медичного університету;

дослідити історію бібліотеки Тернопільського державного медичного університету

проаналізувати сучасний стан і перспективи розвитку бібліотеки Тернопільського державного медичного університету;

проаналізувати бібліографічну роботу бібліотеки;

визначити комплекс завдань, направлених на забезпечення рівня бібліотечного обслуговування, який максимально відповідає стратегії розвитку університету.

Розділ 1. Історія Тернопільського державного медичного університету ім. Івана Горбачевського і його бібліотеки

1.1 Тернопільський державний медичний університет: історія і сучасність

Навчання студентів у Тернопільському медичному інституті розпочалося 1 вересня 1957 р. відповідно до постанови тодішнього уряду України від 12 квітня того ж року про становлення у Тернополі медичного вузу. Це був перший вищий навчальний заклад у місті, яке майже повністю було знищене Другою світовою війною і лише почало підніматися з руїн.

Уже через три дні після урядової постанови в Тернопіль прибув призначений директором (ректором) медичного інституту хірург П.О. Огій (пізніше - доктор медичних наук, професор).

Для розміщення інституту рішенням обласної ради було виділено два навчальні корпуси та два гуртожитки. Клінічною базою стала міська лікарня, яка одночасно виконувала функції обласної лікарні. Розпочалося будівництво морфологічного корпусу, обласної лікарні та ще одного гуртожитку.

В інституті було відкрито 19 кафедр, працювало 66 викладачів, серед них - 1 доктор наук і 17 кандидатів наук [76].

З першого року існування інституту пов'язали з ним своє життя на той час молоді викладачі-науковці, а нині - професори, заслужені діячі науки К.В. Кованов, Ю.Т. Коморовський, О.О. Маркова, А.І. Локай, І.О. Ситник та інші.

В інституті відразу було організовано три курси, де навчалося 624 студенти. На 1 курс прийняли 210 студентів. На 2 і 3 курси зарахували студентів (відповідно 120 і 224 чол), добровільно переведених з медичних інститутів України, Росії та інших республік тодішнього СРСР.

У 1959 р. відбувся перший науковий форум на базі молодого інституту - виїзна конференція Українського товариства патофізіологів. Значною подією стало проведення в жовтні 1960 р.7 пленуму Наукового товариства хірургів України. Успішно розгорталася робота студентських наукових гуртків.

Отже, інститут запрацював як педагогічний, науковий, лікувальний, культурно-освітній осередок області. Його кращі самодіяльні колективи успішно виступали на міському й обласному оглядах художньої самодіяльності, спортивних змаганнях. [61]

Розгорнулася санітарно-просвітня робота професорсько-викладацького складу, яка поєднувалася з консультативною допомогою населенню безпосередньо на базах сільських дільничих лікарень, фельдшерсько-акушерських пунктів та районних лікарень.

1960-1961 навчальний рік увійшов в історію інституту як рік організаційного завершення його формування. Було введено в дію морфологічний корпус, закінчено будівництво основної клінічної бази інституту - обласної лікарні, введено в дію обласну поліклініку. В інституті вже навчалося 1360 студентів, функціонувало 30 кафедр, на яких працювало 148 викладачів, з них - 7 докторів і 66 кандидатів наук.

Перший випуск 203 лікарів із дипломом Тернопільського державного медичного інституту відбувся в червні 1961 р.

Чимало нового в діяльності колективу інституту з'явилося в 70-80-ті рр. Незважаючи на сувору регламентацію всього життя радянським режимом, тривав процес подальшого утвердження і росту авторитету навчального закладу, формувалося багато таких традицій, яких не можна втрачати й сьогодні. Насамперед це високий рівень навчального процесу в інституті, свідома дисципліна, справедлива вимогливість до знань студентів, натхненність наукових пошуків викладачів, що дозволило значно зміцнити науково-педагогічний потенціал вузу в 70-х рр. Цей спалах творчого ентузіазму молодих науковців і студентів реалізувався у результатах Всесоюзного конкурсу, де Тернопільський медичний інститут посів четверте місце серед медичних вузів.

Сказане матеріалізувалося в конкретних справах. Так, за перші 10 років існування інституту значно зросла його матеріальна та навчально-наукова база. Побудовано 2 гуртожитки, віварій з лабораторіями. На 32 кафедрах уже працювало 178 викладачів, з них - 13 докторів та 82 кандидати наук. Наукова зрілість вузу також характеризувалася проведенням на його базі різнопрофільних республіканських конференцій.

У 1969 р. відкрито підготовче відділення, функціонувало до 1992 р. У 1997 р. відділення відновило свою роботу.

Для оздоровлення студентів і викладачів у с. Більче-Золоте Борщівського району в 1972 р. побудовано спортивно-оздоровчий табір “Берізка". У 1971 р. завершено будівництво спортивного корпусу. У 1989 р. відкрито профілакторій.

У зв'язку з побудовою в 1979 р. потужної обласної психоневрологічної лікарні, для кафедр нервових хвороб та психіатрії були створені належні умови для проведення навчальної роботи.

Зважаючи на кадрові можливості, мережу і потужність клінічних баз, з 1979 р. в інституті, окрім діючого лікувального, відкривається другий факультет - післядипломної підготовки лікарів.

В інституті відкрито навчальні музеї: кафедри біології, кафедри анатомії людини. Останній вважається одним із кращих анатомічних музеїв в Україні. У 1982 р. відкрито загальноінститутський музей.

У квітні цього року інститут відзначив 25-річний ювілей. До 25-річчя ввійшли в експлуатацію нові гуртожитки на 1000 місць. Це дозволило повністю забезпечити студентів місцями для проживання та виділити окремі кімнати для сімейних студентів.

За 25 років значно зріс рівень професорсько-викладацького складу, вдосконалилися форми і методи навчально-методичної та наукової роботи. В інституті на цей час навчалося понад 2500 студентів, лікарів-курсантів та інтернів. На 36 кафедрах працювало 310 викладачів, серед них - 27 докторів та 207 кандидатів наук. Третину викладачів інституту складали його випускники.

Значною подією стало відкриття у 1989 р. Центральної науково-дослідної лабораторії.

В умовах комуністичного режиму частина викладачів та студентів інституту відзначалася нестандартністю мислення, сміливістю думки, вмінням збуджувати свідомість людей. Зокрема, покоління студентів 60-х рр. Добре пам'ятає викладача філософії В.С. Лісового, який працював у медінституті в 1962-1966 рр. Запам'яталися його лекції, а також нестандартні інститутські стінгазети, редактором яких він був. Пізніше В.С. Лісового заарештували за “антирадянську діяльність", 11 років провів у тюрмах і концтаборах. У 1998 р., через 32 роки, він приїхав до Тернополя, прочитав для студентів 2 курсу мед академії лекцію з філософії, зустрівся з ректором, викладачами і студентами. [61].

Слід зазначити, що такі випускники інституту, як Георгій Петрук-Попик, Степан Бабій, Ганна Костів-Гуска, які пройшли “пробу пера” на інститутській лаві, виросли до відомих поетів, стали членами Спілки письменників України.

Із здобуттям незалежності відкрилися нові можливості та імпульси для розвитку інституту: можливості входження його в рикові відносини, в європейський освітній простір.

Ось окремі віхи змін.

Постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1992 р. інституту присвоєно ім'я видатного, дійсного члена Наукового товариства ім. Т.Г. Шевченка, Всеукраїнської академії наук, уродженця Тернопільщини Івана Горбачевського [61].

У 1994 р. інститут акредитований за 4 рівнем. Отримано ліцензію на прийом 400 студентів на медичний факультет.

У 1995 р. відкрито медсестринський факультет за спеціальностями “Сестринська справа” (підготовка медсестер і медсестер-бакалаврів) і “Лабораторна справа” (підготовка лаборантів-бакалаврів). Створено навчальний комплекс - медичний інститут-ліцей (нині Галицький коледж) м. Тернополя. Якщо 1 вересня 1995 р. факультет нараховував 82 студенти, то вже в 1997 р. - 450.

30 січня 1997 р. Постановою Кабінету Міністрів інститут отримав статус медичної академії.

У квітні 1997 р. Тернопільська державна академія імені І.Я. Горбачевського урочисто відзначила своє 40-річчя. Протягом 16 років колектив вузу очолював проф. І.Я. Сміян, якому було присвоєно звання заслуженого працівника Вищої школи України, його обрано членом-кореспондентом Академії медичних наук України. Заслуженим працівником Вищої школи став проф. М.П. Скакун. Почесного звання заслуженого діяча науки і техніки України удостоєні проф. Л.Я. Ковальчук, М. А Андрейчин, Я.І. Федонюк, М.І. Швед, О.О. Маркова. Звання заслужений винахідник України уже тривалий час носить проф. О.М. Єдинак. Апарати його конструкції нині широко використовуються для регенерації кісткової тканини під час різних методів остеосинтезу.

З 1997 р. при академії функціонує спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій із спеціальності “Хірургія" і кандидатських дисертацій із спеціальностей “Хірургія", “Нормальна анатомія” (медичні й біологічні науки) і “Патологічна фізіологія” (голова ради - проф.Л.Я. Ковальчук).

У 1998 р. навчальний процес забезпечували 334 викладачі. Серед них - 71 доктор (21,3%) і 224 кандидати наук (67,1%), що більше, ніж в інших медичних вузах України. За роки існування академії випущено понад 12000 лікарів, на факультеті післядипломної освіти пройшли підвищення кваліфікації близько 15000 спеціалістів [76].

З серпня 1997 р. академію очолив її випускник - заслужений діяч науки і техніки України, проф. Л.Я. Ковальчук. Кредо ректора: “Ми мусимо стати вищим навчальним закладом високого європейського рівня". [61]

Здійснюється комплексна перебудова всіх напрямів діяльності академії. Насамперед це навчальний процес. Він перебудовується з врахуванням світових вимог кваліфікаційних характеристик спеціалістів. Введено в дію нові навчальні плани і програми. Відкрито потужне видавництво “Укрмедкнига", комп'ютерний центр “Інтернет", студію запису компакт-дисків. Вперше в Україні у вузі створена кафедра медичної інформатики, навчання на якій триватиме шість років.

Академія отримала ліцензію на право довузівської і вузівської підготовки іноземних громадян. Зокрема, в 1998-1999 навчальному році вже навчалося 54 студенти і 8 клінічних ординаторів з 10 країн світу.

У науковій діяльності пріоритетним стає науковий напрям “Остеопороз", у розробці якого бере участь половина кафедр академії.

З метою вдосконалення і розширення обсягу лікувально-профілактичної роботи при академії створено консультативно-лікувальний центр.

Чимало нового з'явилося у виховній, національно-патріотичній роботі, духовному житті. Чітко відрегульовано систему наставників курсів і груп, створено студентське самоврядування. Працює духовний оркестр і хор, танцювальний ансамбль народних інструментів, спортивні секції. Відновлена команда КВК академії, працює студентський театр, створено студентський диспут-клуб. В академії є своя картинна галерея. Нова генерація поетів виростає і серед викладачів, і серед студентів. Побачили світ поетичні збірки викладачів Лесі Романчук, Валерія Дідуха, Романа Ладики.

Кардинальні зміни відбуваються щодо матеріально-технічної бази: реконструйовано і по-сучасному обладнано майже всі корпуси. А навчальна база академії велика: 8 корпусів і 16 лікувальних закладів. Зроблено ремонт в гуртожитках, створено мережу студентських кафе і їдалень. У 1998 р. заново відремонтовано, обладнано і реорганізовано у спортивно-оздоровчу базу для відпочинку студентів і викладачів колишній спортивно-оздоровчий табір “Берізка".

У січні 1999 р. в академії у рамках візиту на Тернопільщину побував Президент України Л.Д. Кучма. Гість поспілкувався зі студентами і співробітниками академії, ознайомився з кафедрами, аудиторіями, розробками науковців ТДМА, побував у видавництві “Укрмедкнига”. Президент був щиро вражений і захоплений досягненнями академії та результатами діяльності її колективу [60].

За розпорядженням № 831-р Кабінету Міністрів України Тернопільську державну медичну академію імені Івана Горбачевського 18 листопада 2004 року реорганізовано в університет. див. додаток №2

Колектив медакадемії до статусу університету пройшов нелегкий, але плідний шлях. Університет - це багатопрофільний навчальний заклад, на відміну від інституту чи академії.

Для того, щоб отримати статус університету, повинні були відкрити нові факультети. П'ять років тому вперше сіли за студентські лави фармацевти. Нині вони здобувають три спеціальності. Напередодні першого вересня 2004 року відкрили стоматологічний факультет. Саме з цією подією в академії з'явилися зримі обриси створення університету - закладу європейського типу [62].

1.2 Історія бібліотеки Тернопільського державного медичного університету

Історія цієї бібліотеки бере початок далекого 1957 року. Тоді біля витоків її заснування стояли такі одержимі люди, як Павло Сидорович Герасимчук, який був завідувачем бібліотеки, Сабіна Іванівна Венгер і Дарія Омелянівна Климчук [18].

Робота бібліотеки Тернопільського медичного інституту була спрямована в основному на забезпеченні учбового процесу в інституті.

На 1.06.1958 року книжковий фонд бібліотеки нараховував 26564 примірників. З них суспільно-політичної - 2950 прим., медичної і з суміжних наук - 22273 прим., художньої - 985 і іншої - 356 прим. [76].

Із загальної кількості літератури до кінця 1958 року оброблено і заінвертаризовано 22229 примірників, з написанням карточок для створення алфавітного і систематичного каталогів. За порівняно короткий час колектив бібліотеки із 4-ох працівників фізично був не в стані повністю обробити всю літературу, яка поступала і приступити до виконання інших важливих завдань бібліотечної роботи. Необхідно також врахувати, що на протязі півроку працювало фактично 3 працівників з обслуговуванням читачів в читальному залі в дві зміни в період підготовки і проведення екзаменаційної сесії.

Комплектування бібліотечного фонду відбувалося за рахунок надходження літератури із інших медичних інститутів України (6980 прим), деяких обласних медичних бібліотек, Харківської наукової медичної і Державної Центральної науково-медичної бібліотек (6940 прим).

Добре підібрана література одержана з бібліотек Київського, Дніпропетровського, Харківського, Одеського інститутів, обласних медичних бібліотек - Хмельницької, Станіславської, Запорізької та інших [76]. Але література, яка поступала з деяких інститутів (Чернівецького, Львівського, Вінницького) і обласних (Закарпатської, Кримської) бібліотек була застарілою, а в окремих випадках не придатною до використання.

Основну увагу при комплектуванні бібліотеки приділялось отриманню літератури за рахунок виділених для цієї цілі коштів через Тернопільський облкниготорг, бібколектор і магазини міст Києва, Львова, Станіслава, Чернівців та інших джерел.

У 1957 році бібліотека по підписці через "Союздрук" отримувала 11 назв газет і 96 назв вітчизняних журналів, а з 1958 р. зроблена підписка на 235 назв вітчизняних і зарубіжних періодичних видань, а також на серії лекцій Всесоюзного і Республіканського закладів по розповсюдженню політичних і наукових знань. Крім того, через Республіканську науково-медичну бібліотеку для бібліотеки інституту виділено 8 журналів, які видавалися в Англії і США.

На протязі 1958 року бібліотека обслуговувала 744 читачів. З них: наукових працівників - 61, студентів (1-3 курсів) - 636, інших читачів - 47. За період учбового року бібліотеку відвідало: абонемент - 6778 чит., читальний зал - 22198. Здійснено книговидачу - 51860 прим. Із загальної кількості книговидач видано літератури: суспільно-політичної - 2599 прим., медичної і з суміжних наук - 46855 прим., художньої - 756 і іншої - 1660 прим. [76].

Бібліотека інституту повністю ще не могла задовольнити запитів читачів на літературу по окремих питаннях, особливо учбову, а також мали місце відмови і на наукову вітчизняну літературу. В бібліотеці також був відсутній фонд іноземної літератури. .

Для задоволення запитів читачів на літературу, якої не було у фонді бібліотеки, входить в практику одержання книг по міжбібліотечному абонементі (МБА) із Республіканської публічної, Державної Центральної науково-медичної бібліотеки, Державної бібліотеки СРСР ім.В.І. Леніна, Всесоюзної Державної бібліотеки іноземної літератури та інших.

За період 1957-1958 рр. від читачів поступило і було відіслано 209 замовлень, по яких було одержано 106 книг. Добре задовольняла потреби бібліотеки Харківська Державна науково-медична бібліотека, Державна Центральна науково-медична бібліотека МОЗ УРСР і Державна бібліотека СРСР ім. В.І. Леніна.

З метою інформації читачів про новинки літератури на абонементі і в читальному залі організовувалися вітрини нових видань, а також виконувалася усна інформація для викладачів про поступлення в бібліотеку літератури, яка їх цікавила.

В період обслуговування читачів працівниками абонементу систематично підбиралася і рекомендувалася література по спеціальних і суспільно-політичних предметах для підготовки викладачів, до лабораторних і семінарських занять, а також по запитах викладачів з конкретних тем.

До знаменних і пам'ятних дат, також в період екзаменаційних сесій бібліотека організовувала книжкові виставки на теми: “40 років Великої Жовтневої соціалістичної революції”, “40 років Комуністичної партії України", “На допомогу студентам в підготовці до екзаменів (по фізіології, анатомії, хірургії, терапії) ”, “Нові надходження медичної літератури (книги, журнали) ”.

В адміністративному корпусі було виділено приміщення, яке складалося із 2-ох кімнат загальної площі 100 кв. м., в одній з яких розміщувався абонемент з книгосховищем наукової, політичної і художньої літератури, при загальному обслуговуванні всіх читачів, і в другій - книгосховище учбової літератури і періодики. Читальний зал бібліотеки на 90 місць знаходився в учбовому корпусі інституту, з відведеним в ньому місця для видачі літератури і зберігання книжкового фонду [31].

На початку учбового року для керівництва роботою бібліотеки була створена бібліотечна Рада з 9 чол. За 1957-1958 рр. відбулося 4 засідання, на яких розглядалися плани роботи бібліотеки, обговорювалися заходи організаційної роботи і роботи в період екзаменаційних сесій.

Працівники бібліотеки Тернопільського медичного інституту систематично працювали над підвищенням свого професійного рівня шляхом відвідування теоретичних семінарів, а також проводили самостійну роботу над вивченням медичної термінології, приймали активну участь в суспільному житті інституту.

В 1958-1959 учбових роках колектив бібліотеки всю свою роботу направляв в бік якісного покращення обслуговування літературою і довідково-інформаційною роботою студентів і професорсько-викладацький склад усіма доступними формами бібліотечної роботи, сприяв забезпеченню учбового і наукового процесів в інституті.

Як і в попередні роки, особливу увагу в роботі бібліотеки приділялося комплектуванню книжкового фонду учбовою і науковою літературою, із врахуванням потреб і запитів читачів і наукової роботи кафедр.

На 1.06.1959 р. книжковий фонд бібліотеки нараховує 33251 прим., з них: суспільно-політичної - 4248, медичної і з суміжних наук - 25943, художньої - 1384 і іншої - 646 [76].

Із загальної кількості літератури за цей період було оброблено і заінвертаризовано 9178 прим. книг, з написанням 13000 каталожних карточок для алфавітного і систематичного каталогів.

Комплектування бібліотечних фондів відбувається за рахунок, виділених на придбання літератури, коштів. Бібліотека комплектується через Тернопільський облбібколектор і магазини облкниготоргу, книжкові магазини Київського книготоргу і по окремих замовленнях одержує літературу через магазини “книга-поштою" із інших міст. Частину книг одержано в обмін від медичних інститутів і науково-дослідних закладів. Також було одержано 350 прим. учбової літератури від Київського, Дніпропетровського і Чернівецького медінститутів. Однак бібліотека ще відчуває гостру потребу в необхідних виданнях учбової літератури, особливо тих, які не видавалися в останні роки (по фізиці, біохімії, гістології, організації охорони здоров'я, урології, латинській і французькій мовах та ін), а також в атласах по анатомії і багатьох видань наукової літератури.

З бюджетного року по підписці через “Союз-друк” бібліотека одержує 17 назв газет, 173 назви вітчизняних і 24 назви зарубіжних журналів. Крім цього, через Республіканську науково-медичну бібліотеку МОЗ УРСР на 1959 рік із лімітного фонду було виділено для бібліотеки інституту 5 журналів, які видавалися в США і Швейцарії. Також створювалися пересувні бібліотеки, які складалися в основному з підручників і учбових посібників.

Обслуговування читачів здійснюється через абонемент і читальний зал, загальних для професорсько-викладацького складу і студентів інституту, з організацією МБА. На протязі учбового року бібліотека обслуговувала студентів (1-4 курсів) - 889 чит., наукових працівників - 94 чит. і інших - 76 чит.

За період учбового року бібліотеку відвідало: абонемент - 8865 чит., читальний зал - 28884 [76].

Коли проходили екзаменаційні сесії, читальний зал працював в дві зміни з 10 год. ранку до 10 год. вечора.

Було здійснено книговидач, всього - 62869 прим. З них: абонемент - 14020, читальний зал - 48849. Із загальної кількості книговидач видано літератури: суспільно-політичної - 8165, медичної і з суміжних наук - 49790, художньої - 1534 і іншої - 3380. В тому числі журналів - 3475 і газет - 2661 прим. [18].

На даний період бібліотека інституту ще не має можливості в достатній мірі задовольнити запити читачів на необхідну учбову літературу. Мають місце відмови і на наукову вітчизняну літературу, особливо на монографії, збірники наукових робіт і наукові журнали за роки періоду Вітчизняної війни і довоєнні. В бібліотеці ще відсутній фонд іноземної літератури.

Для задоволення запитів читачів на літературу, яка відсутня в бібліотеці, використовується одержання книг і журналів по МБА з Республіканської і Харківської науково-медичних бібліотек МОЗ УРСР, Державної бібліотеки ім. Леніна, Всесоюзної Державної бібліотеки іноземної літератури і Державної публічної бібліотеки ім. С. - Щедріна.

За період 1958-1959 рр. було відіслано 541 замовлень, згідно яких було одержано 333 прим. книг і журналів [76].

З метою інформації читачів про новинки літератури на абонементі і в читальному залі були організовані вітрини нових надходжень і усна інформація викладачів.

В період обслуговування читачів працівником абонемента систематично підбиралася і рекомендувалася література із спеціальних і суспільно-політичних питань для підготовки викладів, до практичних занять, по запиту викладачів, при підготовці лекцій та ін. На протязі учбового року було видано 232 бібліографічні довідки, в тому числі 19 письмових З 1959 р. розпочато створення бібліографічних картотек на теми - “Роботи наукових працівників інституту" і “Історія інституту", які систематично поповнювалися. Бібліотека, як і в попередні роки організовує тематичні книжкові виставки і стенди на теми: “До дня Конституції СРСР", “До виборів у Верховну Раду УРСР", “До 150-річчя з дня народження М.В. Гоголя” та ін.

У 1959 р. з метою покращення умов в розміщенні бібліотеки дирекцією інституту вирішено перемістити бібліотеку в морфологічний корпус інституту, який будувався. В цьому ж корпусі будуть поміщені студентський читальний зал на 65-70 місць і читальний зал на 20 місць для наукових працівників, з окремою кімнатою для підсобного книжкового фонду, при загальному обслуговуванні всіх категорій читачів.

Перехід бібліотеки у нове приміщення передбачається при введені в експлуатацію морфологічного корпусу до нового 1959-1960 учбового року.

За період 1958-1959 рр. відбулося 2 засідання бібліотечної Ради, на яких обговорювалися питання комплектування, про стан обслуговування читачів і план роботи бібліотеки.

Працівники бібліотеки і надалі систематично працюють над підвищенням своєї професійної кваліфікації. Приймають активну участь в суспільному житті інституту.

Враховуючи об'єм, зміст і вимоги вузівської бібліотеки, кількісний склад бібліотечних працівників (4 прац) вимагав хоча би деякого збільшення. На жаль, неодноразові прохання в цьому дирекції інституту перед Міністерством охорони здоров'я УРСР поки що були безрезультатні.

В 1960 р. на кафедрах інституту - кафедрі гігієни, організації охорони здоров'я, біології, гістології створюються бібліотеки-пересувки, в основному з підручників.

Значним кроком в роботі бібліотеки було створення у 1960 році довідково-бібліографічного апарату (ДБА) - алфавітного і систематичного каталогів на весь книжковий фонд і предметного на розписані праці, збірники і медичні журнали. Систематично продовжувалася робота над поновленням раніше початих карточок на теми - “Роботи наукових працівників" і “Історія інституту". [31]

В 1960 році колективом бібліотеки при допомозі студентів і лаборантів деяких кафедр проведена велика робота відносно переїзду бібліотеки в новий корпус.

Беручи до уваги об'єм, зміст і потреби вузівської бібліотеки, кількісний склад бібліотечних працівників потребував деякого збільшення.

В 1962 році в бібліотеці медичного інституту працювало 7 чоловік.

За 70-80-ті рр. роботи бібліотеки медичного вузу спостерігалося збільшення книжкового фонду, числа читачів і книговидачі, покращилося бібліотечно-бібліографічне і інформаційне обслуговування читачів. За учбовий рік фонд поповнився на 16261 примірників і на 1975 р. нараховувалося 198624 примірників, книг, авторефератів і журналів. Продовжувалася робота по дальшому удосконаленню каталогів і картотек - введення нових рубрик, написання нових роздільників [76].

Комплектування фонду проходило через місцеві книготорговельні організації, зарубіжні книги на іноземних мовах через магазин “Книга - поштою” м. Ленінграда, а також шляхом замовлень з інших міст, в основному видань з медицини.

В 1975 р. бібліотека одержує 231 вітчизняних і 34 зарубіжних найменувань журналів. Зроблена підписка періодичних видань для кабінетів кафедр: іноземних мов і військової кафедри.

Всі сторони діяльності бібліотеки були направлені на удосконалення форм роботи з читачами, подальший зв'язок з кафедрами і суспільними організаціями інституту.

Особливу увагу в обслуговуванні приділялось максимальному задоволенню запитів з учбової і наукової літератури, кращих по ідейному змісті художніх творів, залученню читачів, особливо студентів молодших курсів, до використання наукової медичної літератури.

Бібліотека обслуговувала студентів, слухачів підготовчого відділу, аспірантів, клінічних ординаторів, професорсько-викладацький склад, працівників інституту і тих, що відвідують бібліотеку, практичних лікарів міста - всього 2995 читачів

Періодично проводився аналіз забезпечення студентів учбовими посібниками і планувалося придбання нових. Так за 1975 р. придбано більш як 5000 примірників нових видань підручників [76].

Читальний зал через обмежену кількість місць, не все був спроможний забезпечити всіх бажаючих в ньому працювати. Читальний зал для наукових працівників з окремо виділеним фондом був відсутній. Як наслідок цього бібліотека вимушена була із скороченими строками користування видавати додому і єдині примірники видань книг і журналів.

Покращенню обслуговування читачів сприяв відкритий доступ до частини книжкового фонду, особливо наукових працівників. На допомогу студентам для підготовки до практичних занять, семінарів і екзаменів з багатьох предметів в читальному залі і на абонементі організовувалися виставки рекомендованої літератури.

Серед форм масової інформації особливою популярністю користувалися “Дні інформації", ціль яких - надання повної інформації спеціалістам щодо новинок медичної і іншої літератури, яка поступала до бібліотеки на протязі місяця. Одночасно з проведенням “Днів інформації” організовувалися “Дні перегляду" - представлялася література для більш широкого кола читачів з представленням не тільки спеціальної медичної літератури, але і суспільно-політичної, художньої, всі види інформаційних і інших матеріалів нового поступлення.

Не дивлячись на постійне покращення кількісного і якісного складу фонду, ще мали місце відмови на деякі видання наукової літератури - праці, збірники, зарубіжні валютні журнали і які користуються підвищеним попитом, але давно видані, підручники - А.Л. Мясникова “Внутренние болезни", Н.Н. Еланского “Хирургические болезни", атласи з оперативної хірургії і внутрішніх хвороб”.

Однією із форм групової інформації була організація тематичних виставок: “Діагностики алергії", “Користуйтеся бібліографічними джерелами", “Лікарські препарати".

Працівники абонементу і бібліографічного відділу постійно проводили бесіди з читачами про правила користування бібліотекою, про її фонди, надавали консультативну допомогу в методиці роботи з бібліографічними джерелами, в користуванні каталогами і картотеками.

Приділялася увага масовим формам пропаганди літератури - організації книжкових виставок, оглядів, конференцій, диспутів, вечорів.

Довідковий фонд поповнився новими виданнями бібліографічних покажчиків, довідниками, інформаційними виданнями інформаційних центрів. З 1978 р. в предметному каталозі крім аналітичного опису періодичних видань і збірників були відображені всі публікації з медицини і суміжних наук.

В 1977 р. кількісний склад бібліотечних працівників складав 23 чоловіка.

Покращилася в дечому і матеріальна база бібліотеки медичного інституту. Ректоратом було виділено і капітально відремонтовано приміщення в 60 кв. м., що давало можливість із книгосховища перемістити робочі місця бібліографічного відділу, комплектування, обробки і каталогізації, а також покращити умови праці працівників цих відділів. Але все ж таки бібліотека потребувала розширення приміщення для книгосховища, читальних залів, організації читальних залів наукових працівників і приміщення для каталогів.

Деякі покращення умов роботи бібліотеки медичного вузу планувалося провести після закінчення будівництва нового гуртожитку, в якому після прийому в експлуатацію, за рахунок реконструкції 2-3 приміщень цокольного і першого поверху, намічається організація учбової бібліотеки, з переміщенням до неї всього учбового фонду.

1.3 Сучасний стан і перспективи розвитку бібліотеки Тернопільського державного медичного університету

На сьогодні бібліотека медичного університету є гордістю закладу. Її фонди нараховують близько 370 тис. примірників літератури. Основні статистичні показники формування бібліотечного фонду вказані у додатку №3. Книгозабезпечення підручниками складає майже 100%. Значно розширилась тематика комплектування у зв'язку з відкриттям нових факультетів: бакалаврату та молодших спеціалістів медицини, фармакологічного, стоматологічного. Особлива цінність - фонд медичних періодичних видань, де зібрано журнали як вітчизняні, так і іноземні, починаючи з 1957 р. [61].

Протягом останніх років завдяки сприянню української діаспори, Українсько-американського товариства “Сейбр-Світло" фонди бібліотеки значно поповнились англомовною літературою з медицини.

У забезпеченні потрібною науковою літературою відчутно допомагає видавництво медичної академії “Укрмедкнига”, відоме не тільки на Тернопіллі, а й в Україні. Воно на 70 відсотків забезпечує студентів книгами. Це потужний видавничо-поліграфічний комплекс, в якому працюють понад 50 чол.

Видавництво складається з редакційно-видавничого і поліграфічного підрозділів, а також відділу реклами й реалізації готової продукції. Редакційно-видавничий підрозділ оснащений найсучаснішою технікою (13 комп'ютерів, планшетні сканери, сучасні засоби для збереження і передачі інформації, потужні лазерні принтери). При редакційно-видавничому відділі функціонує міні-друкарня, оснащена різографами, ксерокопіювальними апаратами. Тут друкуються невеликі за обсягом і тиражем видання.

Поліграфічний відділ видавництва може виконувати весь цикл з виготовлення журналів, книг у м'якій і твердій палітурках та іншої друкованої продукції. Освоєно технологію повноколірного друку. В поліграфічному відділі функціонують друкарський, фотомонтажний, брошурувально-палітурний цехи, а також цех підготовки паперу, які оснащені сучасними друкарськими машинами та іншим обладнанням (офсетні друкарські машини “Домінант”, та “Ромайор", термоклеєва машина, ламінатор для припресування плівки, ниткошвейна та дротошвейна машини, листорізальні машини тощо). Таке обладнання дає змогу видавати книги на сучасному рівні вимог до їх якості.

Випуск підручників, посібників, монографій, журналів - один із напрямків діяльності видавництва. Щорічно у видавництві виходить понад 200 назв видавничої продукції, загальним обсягом 1500 обліково-видавничих аркушів.

Крім того, у видавництві щоквартально видаються 6 всеукраїнських наукових медичних журналів: “Шпитальна хірургія", “Інфекційні хвороби", “Вісник наукових досліджень", “Медична хімія", “Медична освіта”, “Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я".

Інший важливий напрямок діяльності видавництва - створення і тиражування на компакт-дисках навчально-контролюючих і наукових комп'ютерних програм. У видавництві “Укрмедкнига” вони були створені вперше в Україні. Дані програми сприяють швидкому і якісному засвоєнню матеріалу, допомагають зробити це легко, без втоми і перевантаження.

Сьогодні видавництво “Укрмедкнига” впевнено дивиться у майбутнє, обсяги робіт постійно розширюються, матеріальна база зміцнюється.

Для обслуговування читачів у бібліотеці медичної академії працюють чотири абонементи: абонемент наукової та художньої літератури, абонемент учбової літератури, абонемент №3 і абонемент №4. В окремі фонди виділено довідково-інформаційні й англомовні видання.

До послуг читачів - чотири читальних зали, обладнаних сучасною, комп'ютерною технікою, під'єднаною до глобальної комп'ютерної мережі Internet. У фондах читальних залів зібрано як раритетні видання, так і найновішу медичну літературу, окремо зібраний фонд електронних книг на компакт-дисках, які значно розширюють та покращують знання студентів. Зручні меблі, вишуканий інтер'єр створюють особливу атмосферу затишку й академічності водночас. Цікаво, що користування бібліотечним фондом і всі інші послуги тут безкоштовні, що засвідчує турботу ректора медичної академії про те, щоб усі мали однаковий доступ до знань. Студенти охоче займаються комп'ютерним пошуком медичної інформації з “Інтернету". Залюбки і часто з комп'ютерами працюють викладачі та молоді науковці. І їм у цьому допомагає “Укрмедкнига”, яка випускає комп'ютерні диски з відеофрагментами операцій, контрольними запитаннями та тестами. До речі, читальний зал, на відміну від інших бібліотечних закладів міста, працює без вихідних. Для зручності студентів читальні зали облаштовано і в гуртожитках. [18].

Орієнтуватись у книжковому морі читачам допомагає довідково-пошуковий апарат бібліотеки - система каталогів і картотек. Поряд із систематичним та алфавітним каталогами, в бібліотеці є унікальний предметний каталог, в якому зібрано статті зі всіх періодичних видань і збірників, які є у фонді бібліотеки, починаючи з 1957 р.

У складі бібліотеки є три структурних підрозділи: відділ обслуговування читачів, у який входять абонементи, читальні зали, філіали читальних залів, читальний зал для іноземних студентів; відділ комплектування та наукової обробки літератури; довідково-бібліографічний відділ.

За 2001 р. бібліотека медичної академії мала 9419 читачів, рух фонду - 349354, відвідувань - 104578, видачі - 312227.

В 2002 році була проведена велика робота з книжково-журнальним фондом. В лютому цього року була закінчена перевірка та передача бібліотечного фонду в зв'язку зі зміною завідувача бібліотеки. Було вилучено та підготовлено до списання багато застарілої та амортизованої літератури. Робота з фондом буде продовжена в 2003 році.

За 2002 рік надійшло 17969 прм. Літератури (переважно навчальної). Основна увага при комплектуванні фонду бібліотеки приділялась фармацевтичному факультету. Продовжується формування фонду бібліотеки підручниками для іноземних студентів. При плануванні роботи бібліотеки на 2003 рік враховувались зміни в програмах академії з навчально-виховної роботи, необхідність забезпечення нових спеціальностей навчальною та науковою літературою. Розширюється інформаційне обслуговування спеціалістів з нових спеціальностей.

За 2003 рік надійшло 12818 прм. Літератури (1627 прм. англомовної літератури).

Проведена велика робота по розширенню інформаційного сервісу. Створений новий абонемент з комп'ютерним читальним залом (8 комп'ютерів) для іноземних студентів (гуртожиток №1), який максимально наповнений навчальною літературою на англійській, російській та українській мовах.

Розширені інформаційні можливості філії читального залу (гурт. №3), за рахунок встановлення 5-ти комп'ютерів. Всі комп'ютерні читальні зали забезпечені електронними книгами навчального змісту. Вся система бібліотечних комп'ютерів підключена до internet.

Постійно вдосконалюється обслуговування абонементів медичного коледжу.

Згідно з інформаційними потребами користувачів бібліотеки університету за 2004 рік до бібліотеки надійшло 12718 примірників літератури, з них 9099 примірників навчальної.

Основна увага при формуванні навчального фонду 2004 р. приділялась літературі стоматологічного профілю (для створеного у 2004 р. стоматологічного факультету), продовжувалась робота по вивченню інформаційних потреб та забезпеченню навчального процесу фармацевтичного факультету.

Постійно проводиться робота по книгозабезпеченості потреб абонементу для іноземних студентів: комплектування новими підручниками на англійській, українській та російській мовах, на різних носіях.

Продовжується робота по розширенню інформаційного сервісу. Встановлено комп'ютер в відділі комплектування та наукової обробки літератури. Планується підключення комп'ютера в довідково-бібліографічному відділі, що дає можливість планувати організацію технологічних процесів комплектування, доукомплектування фондів бібліотеки, створенню електронних картотек.

Культурно-масова робота бібліотеки сприяла формуванню високих та моральних якостей майбутніх лікарів. Проводились цикли книжкових виставок: “Державу нам ніхто не подарує, її треба здобути в боротьбі", “Моє Тернопілля - ти окраса Поділля", “Мови рідної краса", “Історія України в прозових творах та документах". Цілий рік діяла книжкова виставка до 190-річчя від народження Т.Г. Шевченка - “Душа і совість українського народу".

В усіх підрозділах бібліотеки постійно діють виставки нових надходжень навчальної, наукової літератури. На 2005р. заплановано цикл книжкових виставок під загальною назвою “Життя - найбільша цінність на землі". Ряд книжкових виставок професійного спрямування (“В конспект майбутнього лікаря” і т.п.). Плануються книжкові виставки в підрозділах бібліотеки присвячених року Уласа Самчука на Тернопіллі (з нагоди 100-річчя з дня народження).

За 2004р. значна робота проводилась по удосконаленню довідково-пошукового апарату, оперативно вливались картки на нові надходження, відкривались нові рубрики, та максимально наповнювались картками існуючі. Працівники довідково-бібліографічного відділу (група предметного каталогу), своїми силами долали труднощі в організації предметного каталогу (відсутність централізованого розпису, недосконалий рубрикатор), оскільки попит на користування каталогом в бібліотеці дуже великий.

Методична робота була спрямована на вдосконалення технологічних процесів, впровадження інновацій, підвищення кваліфікації співробітників бібліотеки.

Проводився збір, обробка та аналіз виконаної роботи, готувалися статистичні звіти, довідки про роботу для керівництва університету, ОНМБ, для регіонального центру бібліотеки - Львівського державного університету, та Державної медичної бібліотеки МОЗ України.

На 2005р. в зв'язку зі зміною статусу вузу (академії на університет) планується переробка, доповнення та створення всієї регламентуючої та технологічної документації.

Статут бібліотеки університету вимагає значного підвищення фахового рівня працівників бібліотеки. Ця робота розпочата у 2004р. Проведено 10 занять з основних проблем бібліотекознавства з працівниками, які не мають бібліотечної освіти та досвіду роботи у бібліотеці. На2005р. планується робота по поглибленому вивченню медичної термінології, бібліотечної систематизації, бібліотечної етики.

Бібліотека приймає активну участь у роботі міжвузівського методоб'єднання міста, у міроприємствах бібліотек інших систем.

Роботу бібліотеки забезпечують 31 працівників і шість операторів-комп'ютерників. У всіх відділах бібліотеки працюють високоосвічені, ерудовані спеціалісти, мета яких - задоволення всіх запитів читачів, висока культура обслуговування.

Розділ 2. Бібліографічна робота в бібліотеці

2.1 Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці ТДМУ

Особливості бібліографічного забезпечення навчального процесу і наукової роботи в бібліотеці ТДМА визначається специфікою медичної науки і практики, для повноцінного розвитку яких необхідне використання всього комплексу знань і досягнень як вітчизняних так і світових інформаційних ресурсів. Оскільки обсяг медичної інформації величезний (щорічно з'являється близько 1млн публікацій на медичну тему), сучасний учений-медик, студент, лікар-практик відчувають значні труднощі у виборі потрібного з моря інформації. Завданням бібліотеки є надання користувачам максимально повних відомостей про важливу для них, актуальну і новітню інформацію. Звідси випливає основне завдання бібліотеки - пошук, виявлення, накопичення, вивчення і обробка джерел інформації, її зберігання, підготовка до використання і розповсюдження.


Подобные документы

 • Зміст і організація бібліографічної роботи бібліотеки Національного університету водного господарства і природокористування. Аналіз довідково-бібліографічного апарату та видавничо-бібліографічної діяльності бібліотеки. Бібліографічне навчання читачів.

  дипломная работа [59,9 K], добавлен 07.11.2010

 • Місце вузівських бібліотек у бібліотечній мережі. Внесок довідково-бібліографічного відділу в гуманізацію вищої освіти. Основні напрями бібліотечної діяльності. Аналіз функцій та діяльності відділів бібліотеки Ужгородського Національного Університету.

  реферат [42,3 K], добавлен 06.11.2016

 • Cтановлення медичних бібліотек України. Рівень підготовки медичних кадрів. Медичні бібліотеки України в дзеркалі статистики за 2009 рік. Обласні наукові медичні бібліотеки України. Бібліотеки вищих навчальних закладів та науково-дослідних інститутів.

  курсовая работа [47,3 K], добавлен 16.02.2011

 • Повне розкриття біографії К.І. Рубинського, його участь в становленні і розвитку Центральної наукової бібліотеки Харківського державного університету та внесок в розробку проблем бібліотечної справи у започаткуванні Харківської бібліотечної школи.

  курсовая работа [80,2 K], добавлен 16.05.2011

 • Електронна бібліотека (ЕБ) як ефективний засіб оптимального інформаційного забезпечення суспільства в умовах інформатизації. Історія виникнення та розвитку ЕБ. Українські ЕБ: створення, розвиток та використання. Авторське право в середовищі ЕБ України.

  курсовая работа [59,4 K], добавлен 28.03.2011

 • Бібліотека як дзеркало і пам'ять народу, держави та центр їх духовності. Характеристика Національної парламентської бібліотеки в Україні, що має статус національної, і що є провідною державною культурним, освітнім, науково-інформаційним закладом.

  реферат [50,1 K], добавлен 20.01.2011

 • Історичні аспекти заснування бібліотеки. Загальна характеристика Уманської бібліотеки-філії № 4. Роль бібліотеки, яка цілеспрямовано виконує комунікативні, просвітницькі, соціокультурні функції, намагаючись відповідати своїй місії служити суспільству.

  реферат [25,8 K], добавлен 20.01.2011

 • Особливості формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів, головні вимоги до даного процесу, нормативне забезпечення. Аналіз та оцінка місця бібліотеки вищих навчальних закладів у системі дистанційної освіти в контексті інформаційного простору.

  курсовая работа [41,6 K], добавлен 19.03.2013

 • Рівненська державна обласна бібліотека як головна книгозбірня регіону, оцінка фонду та цінні екземпляри, історія створення та етапи розвитку, сучасний стан. Веб-сайт РДОБ як складова інформаційних ресурсів. Сектор краєзнавчої літератури та бібліографії.

  дипломная работа [1,6 M], добавлен 14.05.2011

 • Бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування читачів шкільної бібліотеки. Організація довідково-пошукового апарату в бібліотеці школи. Досвід роботи бібліотеки спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №6 для слабочуючих дітей м. Києва.

  курсовая работа [45,6 K], добавлен 30.01.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.